Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015"

Transkript

1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne /3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 3. Podněty, dotazy a připomínky občanů města 4. Kontrola usnesení a informace starosty 5. Schválení rozpočtu města na r Majetkoprávní záležitosti města hospodaření příspěvkových organizací, smlouvy, prodeje pozemků, návrh změn ÚP 7. Závěr 43/3/15. ZMě schvaluje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: Mgr. Dagmar Kalousková, Mgr. Marie Čiháková. 44/3/15. ZMě určuje zapisovatelkou zápisu zasedání ZMě p. Janu Doutnáčovou. 45/3/15. ZMě bere na vědomí zprávu p. starostky o plnění usnesení z 2. ZMě ze dne /3/15. ZMě bere na vědomí informace starostky. 47/3/15. ZMě bere na vědomí Zápis z finančního výboru ze dne /3/15. ZMě bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za období 01 11/2014 bez zjištěných nedostatků. 49/3/15. ZMě schvaluje rozpočet Města Mikulášovice na rok 2015 dle předloženého návrhu. 50/3/15. ZMě bere na vědomí Zápisy z výboru pro národnostní menšiny ze dne a /3/15. ZMě bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2014 v Tepelném hospodářství Mikulášovice, spol. s r.o. 52/3/15. ZMě schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2014 v Tepelném hospodářství Mikulášovice, spol. s r.o. 1

2 53/3/15. ZMě schvaluje kalkulaci ceny tepla pro rok 2015 dle návrhu předloženého Tepelným hospodářstvím Mikulášovice. Cena za 1 GJ vč. 15% DPH 670,- Kč. 54/3/15. ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku Tepelného hospodářství Mikulášovice, s.r.o. za rok 2014 ve výši ,25 Kč na účet Nerozdělená ztráta minulých let. 55/3/15. ZMě schvaluje Smlouvu o dodávce tepelné energie mezi Městem Mikulášovice a Tepelným hospodářstvím Mikulášovice, s.r.o., Mikulášovice č.p. 326, IČ , s předmětem smlouvy Dodávka tepelné energie do odběrného místa odběratele Tělocvična Mikulášovice za předběžnou cenu 670,-Kč za 1 GJ včetně 15% DPH dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 56/3/15. ZMě schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2014 v Mateřské škole Mikulášovice, okres Děčín. 57/3/15. ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku za hospodářskou činnost Mateřské školy Mikulášovice, okres Děčín za rok 2014 ve výši ,68 Kč do rezervního fondu. 58/3/15. ZMě schvaluje Odpisový plán pro rok 2015 Mateřské školy Mikulášovice, okres Děčín, dle předloženého návrhu. 59/3/15. ZMě schvaluje Odpisový plán pro rok 2015 Základní školy Mikulášovice, okres Děčín, dle předloženého návrhu. 60/3/15. ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Mikulášovice (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ (oprávněný) s předmětem smlouvy zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku p.p.č. 283/3, 596/1, 5290 a 5295/6 plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 61/3/15. ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Mikulášovice (prodávající) a Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ (kupující) s předmětem smlouvy odprodej stavby Mikulášovice ČOV a kanalizace, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 62/3/15. ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městem Mikulášovice (prodávající) a Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ (kupující) s předmětem dodatku úhrada daně z nabytí nemovitosti, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek. 2

3 63/3/15. ZMě schvaluje Smlouvu o poskytování poradenství ve věci financování projektů ze strukturálních fondů Evropské Unie mezi Městem Mikulášovice a PGM Consulting s.r.o., Argentinská 38, Praha 7, IČ s předmětem smlouvy komplexní poradenství v rámci strukturálních fondů EU ROP Severozápad oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury číslo výzvy 67 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 64/3/15. ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Knihovnu Mikulášovice mezi Městem Mikulášovice a Městská knihovna Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, Děčín I, IČ s předmětem dodatku poskytnutí dohodnuté finanční částky na nákup knižních fondů ve výši ,-Kč dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tento dodatek. 65/3/15. ZMě schvaluje odprodej pozemků st.p.č. 92-zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 86 m 2 a p.p.č. 184/1-trvalý travní porost o výměře 303 m 2 do společného jmění manželů Hynka a Jany Brejškových, Sokolský vrch 409, Benešov nad Ploučnicí za kupní cenu 7.809,-Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy. 66/3/15. ZMě schvaluje odprodej pozemků p.p.č. 641/1-trvalý travní porost o výměře 687 m 2 a p.p.č. 642-zahrada o výměře 168 m 2, a to tak, že jednu ideální polovinu prodává do výlučného vlastnictví pana Ladislava Hořejšího, Mikulášovice č.p. 629 a druhou ideální polovinu do výlučného vlastnictví paní Romany Koldové, Mikulášovice č.p. 3 za kupní cenu ,-Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Kupní cenu + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy. 67/3/15. p.p.č. 2752/1 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současného nezastavěného stavu na plochu hromadné rekreace RH. 68/3/15. p.p.č. 3790/1, v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současného nezastavěného stavu částečně na vodní plochu W. 69/3/15. ZMě neschvaluje navržení změny využití pozemku v ÚP Mikulášovice u pozemkové parcely p.p.č v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současné plochy pro bydlení na plochy zeleně - nestavěných soukromých zahrad ZN. 70/3/15. ZMě neschvaluje navržení změny využití pozemků v ÚP Mikulášovice u pozemkových parcel st.p.č a 1424 a p.p.č. 1238, 5858/3 a 5858/4 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současné plochy občanská vybavenost centrotvárná na plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch PZ. 3

4 71/3/15. ZMě neschvaluje navržení změn využití pozemků v ÚP Mikulášovice u všech pozemkových parcel, které jsou ve stávajícím ÚP vedeny jako parcely pro bydlení nebo návrh pro bydlení v obci a k.ú. Mikulášovice v majetku města a byly v novém návrhu změněny jako parcely nezastavitelné. 72/3/15. ZMě neschvaluje navržení změny využití pozemků v ÚP Mikulášovice u pozemkových parcel p.p.č. 610, 5285/6, 612/2 a 612/8 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současné plochy pro bydlení na plochy smíšené nezastavěného území NS. 73/3/15. ZMě neschvaluje navržení změny využití pozemku v ÚP Mikulášovice u pozemkové parcely p.p.č. 922 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současné plochy pro bydlení na plochy zeleně - nestavěných soukromých zahrad ZN. 74/3/15. p.p.č. 370/5 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současného nezastavěného stavu na plochu smíšenou obytnou městské - SM. 75/3/15. p.p.č. 4860/3 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současného nezastavěného stavu na plochu smíšenou obytnou městské - SM. 76/3/15. p.p.č. 486/1 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současného nezastavěného stavu na plochu smíšenou obytnou městské - SM. 77/3/15. ZMě neschvaluje navržení změny využití pozemků v ÚP Mikulášovice u pozemkových parcel p.p.č. 611, 5285/1, 612/7 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současné plochy pro bydlení na plochy smíšené nezastavěného území NS. 78/3/15. p.p.č. 4129/12, st.p.č a část pozemkových parcel 4129/5, 4129/3 a 4129/11 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současného nezastavěného stavu na plochu smíšenou obytnou městské - SM. 79/3/15. st.p.č a část pozemkových parcel 4129/5, 4129/8 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současné občanské vybavenosti centrotvárná na plochu smíšenou obytnou městské - SM. 80/3/15. st.p.č. 1486, 1487, 1488 a 1489 p.p.č. 4129/11, 4129/10 a 4129/9 a 1429/7 a část pozemkových parcel 4129/3, 4129/8 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současné občanské vybavenosti centrotvárná na plochu technického zabezpečení obce. 4

5 81/3/15. p.p.č. 4732, 4669/3, 4669/2, 4734/2 v obci a k.ú. Mikulášovice, ze současného nezastavěného stavu na plochu tělovýchovu a sportu - OS. 82/3/15. ZMě schvaluje zřízení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území města Mikulášovice. 83/3/15. ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a p. Janem Hoškem, Mikulášovice 795, IČ s předmětem smlouvy projekt zateplení fasády a střechy včetně výměny oken a dveří a nové vytápění ve Slovanském domě v Mikulášovicích za cenu ,-Kč dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 84/3/15. ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a firmou SIOPS spol. s r.o. Vilémov u Šluknova, IČ s předmětem smlouvy Odbahnění kruhového rybníku v areálu koupaliště v Mikulášovicích p.p.č. 4184/3 za cenu ,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 85/3/15. ZMě projednalo předložené žádosti o pronájem rozhledny Tanečnice a schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Mikulášovice a p. Martinou Hajnou, Mikulášovice 876, IČ a p. Ing. Bc. Emilem Bláhou, Mikulášovice 876, IČ s předmětem smlouvy Restaurace Koliba, která se nachází v budově bez čp./če. (objekt občanské vybavenosti), která je postavena na pozemku parc. č. st o výměře m 2 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu. 86/3/15. ZMě schvaluje seznam žádostí spolků, organizací a sportovních klubů o finanční příspěvek dle přiloženého rozpisu. 87/3/15. ZMě schvaluje převod hospodářského výsledku za hospodářskou činnost Základní školy Mikulášovice za rok 2014 ve výši ,12 Kč do rezervního fondu. 88/3/15. ZMě bere na vědomí Zprávu o přijatých opatřeních a odstranění nedostatků zjištěných inspekční činností provedené na Základní škole Mikulášovice, okres Děčín. 89/3/15. ZMě pověřuje p. Mgr. Dagmar Kalouskovou, ředitelku ZŠ k vytvoření Plánu rozvoje školy horní i dolní budovy na období let /3/15. ZMě pověřuje p. Mgr. Dagmar Kalouskovou, ředitelku ZŠ k vytvoření Plánu prevence kriminality Základní školy v Mikulášovicích na období let

6 91/3/15. ZMě schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Mikulášovice a p. Michalem Medkem, U Svodnice 848, Hradec Králové, IČ s předmětem smlouvy zajištění vystoupení sboru Schola Gregoriana Pragensis v kosele sv. Mikuláše v Mikulášovicích dne od 19 hodin za cenu ,-Kč a pověřuje starostku města Ing. Miluši Trojanovou podepsat tuto smlouvu.... Ing. Miluše Trojanová... Ing. Bc. Emil Bláha 6

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více