Minimální preventivní program GTM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program GTM"

Transkript

1 Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly metodické pokyny ke Strategii prevence, zejména metodický pokyn č / Prevence sociálně nežádoucích jevů. Cíl a obsah projektu Cíle projektu: Minimální preventivní program chce vycházet ze závěrů, které jsme učinili s předchozím protidrogovým programem. I zde máme celý program shrnutý do názvu Můj život, má rozhodnutí, které mají evokovat snahu vypěstovat ve studentech zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, ochotu řešit svoje problémy a stavět se k nim čelem. Samozřejmě pokračujeme ve snaze poskytnout žákům důkladné informace o sociálně nežádoucích jevech, zejména návykových látkách. Informace jsou přiměřené věku žáků. V souvislosti s informacemi o zákonných normách a zdravotních následcích týkajících se návykových látek chceme důsledně posilovat vědomí odpovědnosti za jednání každého jedince a aktivně podporujeme osobnostní a sociální rozvoj žáků, umožňující adekvátně jednat při kontaktu se sociálně nežádoucími jevy. Obsah projektu: - třídnické hodiny jednou za 14 dní (třídní učitelé) průběžně - hodiny vyčleněné na prevenci- 6 hodin specifické prevence za rok (TU, metodik prevence, školní psycholog) - Rozvržení: ZŠ a 2. třída zdravý životní styl, seznámení s pojmem návyková látka 3. třída: šikana a jak se chovat při kontaktu s ní 4. třída společensky tolerované návykové látky 5. třída vznik závislosti a změna osobnosti 1

2 Gymnázium Prima nové prostředí, práce se stresem, legální drogy-alkohol a kouření a skupinový tlak Sekunda- šikana, agrese, sexuální deviace, týrání dětí Tercie - nelegální drogy, projevy závislosti se zdravotními následky, zákony Kvarta Sexuální život, AIDS, pohlavní choroby a promiskuita Kvinta Vztah k sobě a k okolí, sebepoškozování Sexta- Společenské důsledky zneužívání návykových látek Septima- Dospělost znamená být i vzorem Oktáva- Profesní orientace, jak zvládat stres, jak pracovat s časem MPP zahrnuje i adaptační výjezd primy, který se koná v září ve spolupráci s agenturou Odyssea, s třídními učiteli a v rámci vrstevnického programu i staršími spolužáky, kteří se aktivně podílejí na programu. Dále připravujeme žákovského parlamentu, který je rozpracován na tři dny. Jeho cílem je posílit kohezi kolektivu a zodpiovědnost dětí za školu. Do našeho MPP dále řadíme hodiny specifické prevence (výchovný poradce, Odysea) - ozdravné pobyty na horách - výuku v hodinách vztahující se k sociálně nežádoucím jevům (vyučující) - školní výlety a výměnné pobyty - školní akce a volnočasové aktivity (vyučující, metodik, výchovný poradce) - získávání prostředků na adopci na dálku - pravidelnou osvětová spolupráce s Policií - pravidelnou a aktivní spolupráci s rodiči a veřejností 2

3 Metody a techniky realizace MMP: Realizace dlouhodobých cílů probíhá prostřednictvím třídních učitelů na třídnických hodinách a na výjezdech, kde je prostor i pro působení dalších pedagogických pracovníků, případně externistů. Osvěta v jednotlivých předmětech pravidelně probíhá podle našeho MPP, i podle TM jednotlivých vyučujících. Další možnosti pro realizaci dlouhodobých cílů jsou v hodinách vyčleněných na prevenci. V těchto hodinách mají studenti a žáci možnost diskutovat zejména s externisty psychology ze spolupracující organizace, případně z řad rodičů. Akce školy jsou vnímány jako společné dílo pedagogů, žáků a rodičů. Žákovský parlament si vytváří plán činnosti tak, aby jeho práce byla byly v souladu s MPP GTM, snaží se o systematické, aktivní a kreativní působení na vrstevníky. Ve vhodných dnech se snažíme zařazovat program osobnostního rozvoje, rozvoje sociálních dovedností a výchovu prožitkem. Tento program probíhá ve spolupráci se sdružením Odyssea, ale i v souladu s našim ŠVP, ve kterém pravidelně zařazujeme projektový týden. Škola si je vědoma, že jakákoliv prevence není dostatečně účinná bez spolupráce s rodiči. Z tohoto důvodu pravidelně informujeme rodiče o náplni prevence a vývoji situace na škole. Hledáme společná řešení při vzniku rizikových situací. S ohroženými žáky a jejich rodiči budeme individuálně pracovat. Cílem prevence je zejména vzbudit chuť zabývat se problematikou sociálně nežádoucích jevů, naslouchat si vzájemně, vytvářet si postoje, umět se zachovat v případě kontaktu s těmito jevy a nebýt vůči nim lhostejný. Tento postup lze realizovat pouze v souladu s výchovou důstojných, zdravě sebevědomých žáků, ochotných na sobě pracovat, pomáhat druhým a respektovat své okolí. Proto se v souladu s MPP školy důsledně snažíme poskytovat žákům informace o trestně - právních důsledcích rizikového chování: návštěva soudních přelíčení, besedy s příslušníky Policie, práce v hodinách VO. 3

4 Výchovu k respektu vůči normám realizujeme důsledným požadováním dodržování školního řádu, je samozřejmé zachovávat jednotný postup při přestupcích a volba vhodné intervence s ohledem na osobnost žáka tak, aby jedinec měl možnost pocítit odpovědnost za své jednání. Pravidelně informujeme rodiče (rodičovské schůzky, poradní sbor, neformální setkání při akcích školy, www stránky) o práci školy v oblasti prevence, necháváme prostor pro diskusi a náměty, pravidelné schůzky žákovského parlamentu. Kalendářní plán pro rok 2014/15 průběžně: Klub mladého diváka, Klub staršího diváka, Školní klub, dramatický kroužek, besedy, práce žákovské ho parlamentu, třídnické hodiny, každý měsíc konzultace psychologa a hodiny vyčleněné na prevenci, svačinové dny Září: Zahájení společnou snídaní kurz primy cíle: seznamovací, stmelovací a specifická prevence zaměřená zejména na kouření, alkohol, upozornění na skupinový tlak a jak se s ním vypořádat) (Odyssea, třídní učitel, studentky oktávy) anketa SPJ hodiny se školním psychologem zaměřené na motivaci - schůzky se zástupci rodičů - třídnické hodiny Říjen: volby do žákovské rady týden demokratického občana třídnické hodiny hodiny se školním psychologem zaměřené na mezilidské vztahy Listopad schůzky s rodiči třídnické hodiny den otevřených dveří komunikace s rodičovskou i ostatní veřejností hodiny se školním psychologem zaměřené na studijní dovednosti projektový týden zaměnřený na výročí Sametové revoluce 4

5 Prosinec třídnické hodiny Mikulášská nadílka tradiční návštěva Mikuláše v každé třídě realizováno žáky tercie Adventní odpoledne cílem je neformální setkání na půdě školy kavárnička, promítání záběrů ze školních akcí, fotografie z akcí, prodej výrobků, divadlo, sbor (každá třída zajistí jednu ze součástí) víkendovka pečení perníků, spojeno s přípravou adventního odpoledne Leden Hodiny se školním psychologem zaměřené na sebepoznání se učit - hodiny se školním psychologem zaměřené na studijní dovednosti a schopnost Únor Maturitní ples, imatrikulace primy Hodiny se školním psychologem na téma relaxace Březen Pobyt na horách pro zájemce Víkend v laboratoři Hodiny se školním psychologem na téma prevence sociálně nežádoucích jevů Duben Pálení čarodějnic neformální setkání, patronát mají studenti primy Schůzky s rodiči Týden pro Zemi Wandertag Hodiny se školním psychologem na téma prevence patologických jevů Víkendový výjezd žákovské rady Květen 5

6 - Studijní projekty v době maturitních zkoušek - Hodiny se školním psychologem na téma sebehodnocení Červen -Školní slavnost zakončení školního roku, vyhodnocení soutěží, kulturní program zajišťují jednotlivé třídy Sportovní den školní výlety Hodiny se školním psychologem na téma psychohygieny Zpracovala Jitka Neradová, metodička prevence 6

7 Rámcový časový harmonogram MMP náklady na prevenci realizovanou školou: specifická prevence 28 hodin na ZŠ, 46 hodin na gymnáziu práce se třídami v rámci pobytu na horách a na třídních výletech výjezdy primy informace pro rodiče nespecifická prevence třídnické hodiny školní akce víkendové výjezdy školní výjezdy 84 hodin, 20 hodin, 2 hodiny 80 hodin, 40 hodin, 50 hodin, 100 hodin náklady na vnější zdroje: Odysea - specifická prevence na výjezdech 44 hodin přímé práce s žáky + příprava + závěrečná zpráva) Kč 8. Hodnocení efektivity Efektivita bude hodnocena na základě výsledků anket, sebehodnocení, hodnocení studentů i učitelů. 7

8 tabulky Minimální preventivní program pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele na ředitele Základní škola česko německého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Jiří Chmelař Jméno školního metodika prevence Telefon Specializační studium Realizátor vzdělávání Jitka Neradová FF UK ANO Jméno výchovného poradce Telefon Specializační studium Realizátor vzdělávání Erika Studená Ano Jméno školního psychologa Telefon Radka Hnyková Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 8

9 ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní Celkem pedagogů na škole* 17 STANOVENÍ CÍLŮ MPP Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Emocionální a sociální inteligence Úspěšný projektový týden, spolupráce s příslušnými organizacemi Identifikace, vnímání a interpretace emocí Cíl souvisí s RVP školy Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšit informovanost pedagogů v oblasti šikany a kyberšikany Počet vzdělávacích programů na dané téma Zkvalitnění práce s dětmi, Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Vysvětlit, proč je dobré nekouřit Umožnit dětem rozhodnout se nepropadnout závislosti na tabáku Tabák je legalizovaná droga a stále se snižuje věk aktivních uživatelů. Proti tomu chceme bojovat Cíl souvisí s RVP naší školy SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové 9

10 Název a odborné zaměření METODIKA PREVENCE vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů 1 Počet hodin 120 Studium sociálně patologických jevů FILOZOFICKÁ FAKULTA UK Termín konání Během školního roku 2011/2012 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová do První/průběžně Druhý/průběžně třetí /průběžně Čtvrtý/ průběžně Pátý/ průběžně Šestý/ průběžně sedmý /průběžně Osmý/ průběžně Výchova k OSV Mezilidské vztahy, komunikace, občanství šikana Výchova k občanství OSV Návykové látky, drogy, sebeúcta 20 Výchova k OSV Sekty, drogy, náboženství, 20 občanství sexualita Výchova k OSV Šikana, mobbing, psychika a 20 občanství manipulace, legislativa Občanský a Psychologie Řešení stresových situací a 10 společensko sebepoznání vědní základ OSZ Sociologie Multikulturní vztahy, tolerance etnických skupin 10 OSZ Právo Rodinné právo, výchova ke 15 zdraví, prevence domácího násilí, OSZ Religionistika Religionistika, náboženské 8 menšiny, 60 hodin (vč adaptačního 10

11 Specifická prevence Název programu Můj život, má r Typ programu Stručná charakteristika programu Můj život, má rozhodnutí Pokračující projekt specifické primární prevence, adaptační výjezd Cíle: Poskytnout žákům (starší školní věk let / mládež let /) informace o sociálně patologických jevech, naučit je tyto jevy rozpoznávat a naučit je volit vhodnou alternativu chování při setkání s těmito jevy Soustavně působit na hodnotový systém žáků, aby více korespondoval s cíli a zaměřením školy a obecným morálním kodexem, a tím celkově posílit přátelské klima školy a zamezit výskytu SPJ (celoročně, den OSV v květnu, Týden multikulturní výchovy v září, Týden demokratického občana v říjnu) V oblasti návykových látek se zaměřit na prevenci zneužívání alkoholu a lehkých drog (Celoročně, Týden pro zdraví v květnu, Prostřednictvím žákovské rady a vrstevnického programu podporovat aktivní zapojování žáků do života školy, výjezd žákovské rady a následně cyklus seminářů Na základě monitorování vývoje v oblasti sociálně patologických jevů volit vhodné metody včasné prevence (celoročně) Realizátor Škola Cílová skupina Studenti ve věku dvanáct až devatenáct let Počet žáků v programu 132 Počet hodin programu 144 Návaznost programu na cíle MPP ano Ukazatele úspěšnosti Dotazníky, zpětná vazba Termín Konec roku Zodpovědná osoba Neradová 11

12 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 1 1 Počet celkově proškolených pedagogů 1 Počet hodin II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet Počet Počet zúčastněných aktivit hodin rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě Počet aktivit Počet žáků Počet hodin přímé práce Blok primární prevence 132 Interaktivní seminář Beseda Komponovaný pořad Pobytová akce Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby Školní kroužky Víkendové akce školy 2 52 Prázdninové akce školy Jiné 12

13 13

14 14

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Minimální preventivní program Školní rok 2012 2013 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více