Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze"

Transkript

1 Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová, Straková-Svatošová, Pluskalová, Müller, Gelnarová, Taušer, Žamberský, Pošvicová, Nováková, Míšková Celkem: 13 Nepřítomni: Gabriel, Gullová, Poláková, Dubský Celkem: 4 Omluveni: Gabriel, Gullová, Poláková, Dubský Celkem: 4 Hosté: Savara, Štěpánek, Issová Celkem: 3 1) Bylo konstatováno, že AS FMV je způsobilý se usnášet podle Čl. 6 písm. 6.1 Volebního a jednacího řádu AS FMV (VJŘ). 2) Paní předsedkyně Češková přivítala členy AS FMV na zasedání senátu a zahájila 15. řádné zasedání AS FMV. Přivítala hosty a uvedla program zasedání. Proděkanka Cihelková se z vážných důvodů omluvila a zasedání AS FMV se nemohla účastnit. Zároveň požádala o odklad projednání materiálu, který měla v úmyslu předložit AS FMV. Předsedkyně Češková zdůvodnila potřebu opětovného vyhlášení voleb do AS FMV (viz dále). 3) Předsedkyně Češková za celý AS FMV poděkovala přítomnému bývalému místopředsedovi Ing. Zbyňku Savarovi za dosavadní práci pro AS FMV. Pan Savara zdárně ukončil magisterské studium na FMV a není nadále členem akademické obce. Program zasedání je tedy po schválených změnách následující: 1) Rozpočet Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze na rok 2011 Navržené usnesení: AS FMV schválil rozpočet Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze pro rok 2011 v předloženém znění. Předkládá děkanka Zadražilová 2) Výroční zpráva o činnosti FMV VŠE v Praze za rok 2010 a Výroční zpráva o hospodaření FMV VŠE v Praze za rok 2010

2 Zápis z 15. zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze 2/5 Navržené usnesení: AS FMV schválil Výroční zprávu o činnosti FMV VŠE v Praze za rok 2010 a Výroční zprávu o hospodaření FMV VŠE v Praze za rok Předkládá děkanka Zadražilová. 3) Vyhlášení voleb do AS FMV VŠE v Praze na funkční období 01/07/ /06/2014 4) Různé Ad 1) 4) Pan proděkan Štěpánek představil členům AS FMV návrh Rozpočtu FMV VŠE v Praze na rok Stručný komentář proděkana Štěpánka je následující: - snížil se objem prostředků na VŠ (celostátní úroveň) o 3,8 %, pro VŠE v Praze to znamená snížení zhruba o 2,5 % oproti roku 2010; - MŠMT přechází ve svých Zásadách a pravidlech rozpočtů veřejných vysokých škol na financování pomocí kvalitativních ukazatelů. Pro VŠE v Praze je typická nadprůměrná mobilita a internacionalizace, ale pod průměrných hodnot dosahuje ve vědě a kvalifikačních indikátorech; - i v rámci VŠE v Praze dochází ke změnám dosavadní výkonový systém se postupně mění v tzv. kapitační systém s náhradami a zároveň s tím se do metodiky rozpočtu začínají promítat (podobně jako na celostátní úrovni) kvalitativní ukazatele; - pro rok 2011 je poměr 60 % : 40 % (výkonový : kapitační s náhradami); - v roce 2012 se náhradový systém použije plně na magisterské studium; - pro bakalářské studium v roce 2012 (50 % : 50 %); (25 % : 75 %); - od roku 2014 dále plně kapitační systém s náhradami; - náhradový systém je méně příznivý pro FMV, ale nůžky mezi oběma systémy se uzavírají (např. po letech klesly FMV výkony); - přechod na 100 % náhradový systém by ale neměl znamenat dramatické propady; - v otázce kvalitativních ukazatelů jsou prognózy těžší; - tajemnice Issová doplnila, že v rozpočtu jsou i jiné výnosy (např. na vědu a výzkum, ). - Metodika rozpočtu: % činí sdílené náklady; částka tis. Kč za doktorské studium se již nyní rozděluje plně kapitačně), zbytek se letos naposledy rozdělí v rámci fakulty podle výkonů. Od příštího roku se nebude na fakultě rozdělovat rozpočet podle výkonů, bude třeba nový model, který např. bude více motivovat ke koncentraci výuky; - - sdílené náklady: Fond děkanky, Děkanát, Celofakultní aktivity; - - rozdělení rozpočtu na katedry dle výkonů (65 % dle výkonů v letošním roce, 35 % dle rozpočtu v loňském roce), za katedrami jdou i výnosy z přijímacího řízení, ty ale nejsou součástí rozpočtu;

3 Zápis z 15. zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze 3/5 - Institucionální podpora vědy dostáváno za body v RIVu, pravidla pro uznatelné náklady a rozdělení na rok 2011 projednány 16/03/2011 na Kolegiu děkanky; - Stimulační fond součástí Fondu děkanky dříve se z něj odměňovali autoři článků s impaktem a katedry za to, že jejich ak. pracovník si zvyšoval kvalifikaci v doktorském studiu; - - nově by ze Stimulačního fondu měly být podpořeny ty aktivity, které zlepší výsledky fakulty v kvalitativních ukazatelích (zpracovaný a přijatý grant, kvalitní návrh grantu nepřijatý z důvodu nedostatku finančních prostředků, odměny za zvyšování kvalifikace, odměny školitelů doktorského studia za včasnost ukončení studia) články s impaktem budou nadále podporovány z institucionální podpory - Rezervy FMV má na účtu VŠE v Praze rezervu ve formě fondu, kterou již třetí rok může převádět do dalších let. Podle propočtů bude potřeba rezervu rozpouštět z důvodu přechodu na kapitační systém, z důvodu úbytku studentů, atd - - následovala diskuse o oprávněnosti tvorby rezerv, které se zúčastnil senátor Žamberský, Taušer, tajemnice Issová a proděkan Štěpánek. 5) Předsedkyně Češková navrhla členům AS FMV, aby doporučili vedení FMV jmenovat do finanční komise FMV za AS FMV doc. Taušera. AS FMV vyjádřil souhlas. Usnesení č. 1 AS FMV schválil rozpočet Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze pro rok 2011 v předloženém znění. Přítomných: 13 PRO: 13 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Ad 2) 6) Pan proděkan Štěpánek podal zprávu k oběma Výročním zprávám FMV za rok 2010 (o činnosti i o hospodaření). Tajemnice Issová dodala, že o hospodaření FMV v roce 2010 byla podána podrobná zpráva na minulém zasedání AS FMV, není tedy třeba k tomuto bodu dále hovořit. 7) Dle proděkana Štěpánka jsou výroční zprávy již po jazykové korektuře a jsou do nich zapracovány návrhy vzešlé z minulých zasedání AS FMV. Struktura je podobná jak v minulých letech. V části pedagogické není ještě podle čísel zřejmé, že by na fakultu dopadaly důsledky nepříznivého demografického vývoje. I letos počet přihlášených nepoklesl pod loňské číslo. Zhruba v polovině května bude známo, kolik navazujících magistrů může FMV přijmout. Usnesení č. 2

4 Zápis z 15. zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze 4/5 AS FMV schválil Výroční zprávu o činnosti FMV VŠE v Praze za rok 2010 a Výroční zprávu o hospodaření FMV VŠE v Praze za rok Usnesení č. 2 bylo schváleno. Ad 3) 8) Předsedkyně Češková vysvětlila aktuální situaci vzniklou v průběhu voleb do AS FMV VŠE v Praze. Volby probíhaly dne 27/04 a 28/04. Druhý den voleb musela volební komise z vážných důvodů zrušit volby. Neodborná a nepřesná instrukce ze strany volební komise k voličům při průběhu voleb způsobila, že studenti doktorského studia byli nuceni volit z kandidátní listiny akademických pracovníků, a to v případech, kdy se jednalo o doktorandy bez úvazku na fakultě. V důsledku tohoto chybného postupu volební komise byli poškozeni jak kandidáti doktorandi na studentské kandidátce, tak voliči doktorandi, kterým bylo znemozněno vykonat své volební právo tak, jak na něj měli nárok. Z těchto důvodů volební komise prohlásila volby za neplatné a zrušila je. 9) AS FMV tedy musí vyhlásit volby nové. Obecná shoda je na tom, že volby musí proběhnout ještě v období výuky. Naplánován byl nový termín voleb na 11/05 a 12/05 v časech od 10h00 do 16h00 vždy před posluchárnou RB101. Volební komise bude podrobně instruována, budou natištěny nové hlasovací lístky i seznamy voličů. Členové akademické obce dostanou šanci na rezignaci z kandidátky nebo naopak na dodatečné podání nové kandidátky. Usnesení č. 3 AS FMV vyhlašuje na základě 26 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; na základě části II Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze volby do AS FMV VŠE v Praze pro funkční období 01/07/ /06/2014. Usnesení č. 3 bylo schváleno. Usnesení č. 4 AS FMV zvolil Volební komisi pro volby do AS FMV VŠE v Praze pro funkční období 01/07/ /06/2014 ve složení Soušková, Pluskalová, Kusinová, Vanišová.

5 Zápis z 15. zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze 5/5 Usnesení č. 4 bylo schváleno. 10) Termín příštího zasedání nebyl prozatím stanoven. V Praze dne 28. dubna 2011 Zpracoval: Schválila: Ing. Adam Krčál Mgr. Alena Češková

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Schválený program:

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více