Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze"

Transkript

1 Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 20. června 2013, hod. NB 457 Přítomni: Čajka, Češková, Pošvicová, Čapková, Nováková, Žamberský, Poláková, Míšková, Filipová, Barták, Kalousková Celkem: 11 Omluveni: Gelnarová, Krčál, Černá, Siuda, Štepanyová, Lückert, Jebavá Celkem: 7 Hosté: Müller, Taušer, Hnát Celkem: 3 1) Bylo konstatováno, že AS FMV je způsobilý se usnášet podle Čl. 6 písm. 6.1 Volebního a jednacího řádu AS FMV (VJŘ). 2) Předsedkyně Češková zahájila zasedání AS FMV a uvítala všechny přítomné. 3) Program zasedání je následující: 1. Akreditace studijních oborů a. Bakalářský studijní obor Cestovní ruch a regionální rozvoj garant doc. Abrhám; b. Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch garantka doc. Indrová; c. Navazující magisterský studijní obor Evropská integrace garantka prof. Cihelková; d. Navazující magisterský studijní obor Mezinárodní politika a diplomacie garantka prof. Lehmannová 2. Návrh na jmenování garanta oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj 3. Podmínky přijetí na akademický rok 2014/2015 pro: a. doktorské studijní obory; b. bakalářské studijní obory v českém jazyce; c. navazující magisterské studijní obory v českém jazyce; d. studijní obor Manažer obchodu;

2 d. bakalářský studijní obor International Business; e. navazující magisterský studijní obor International and Diplomatic Studies; f. navazující magisterský studijní program Economics of Globalisation and European Integration 4. Návrh na udělení pamětní medaile fakulty doc. Bártovi 5. Různé Usnesení č. 1: AS FMV schvaluje program zasedání dne 20/06/2013. Ad 1) 4) Pan proděkan Hnát předložil 4 akreditační spisy studijních oborů. Garanti jednotlivých studijních oboru nebyli přítomni, proto je uvedl pan proděkan. Ve všech reakreditacích studijních oborů došlo k aktualizaci obsahu předmětů, zavedení diplomového resp. bakalářského semináře a ke změně ve výuce ekonomie - studenti si budou mj. moci vybírat předměty makroekonomie z nabídky F3 i F5. 1 a) Bakalářský studijní obor Cestovní ruch a regionální rozvoj garant doc. Abrhám - v reakreditaci došlo k nahrazení předmětů dosud vyučovaných F5 za nové předměty F2, k posílení výuky mezinárodní ekonomie a dílčím úpravám studijního plánu 1 b) Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch garantka doc. Indrová; - v reakreditaci oboru došlo k posílení výuky ekonomie a dílčím úpravám studijního plánu 1 c) Navazující magisterský studijní obor Evropská integrace garantka prof. Cihelková; - obor byl reakreditován tak, aby reflektoval současné změny a posuny v evropské integraci a globální ekonomice 1 d) Navazující magisterský studijní obor Mezinárodní politika a diplomacie garantka prof. Lehmannová - v reakreditaci došlo k dílčím změnám ve studijním plánu s důrazem na právní předměty; do budoucnosti počítá s větším důrazem na ekonomickou diplomacii.

3 Usnesení č. 2: AS FMV projednal a schválil návrhy akreditací studijních oborů bakalářský studijní obor Cestovní ruch a regionální rozvoj garant doc. Abrhám, navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch garantka doc. Indrová, navazující magisterský studijní obor Evropská integrace garantka prof. Cihelková a navazující magisterský studijní obor Mezinárodní politika a diplomacie garantka prof. Lehmannová. Ad 2 5) Na základě žádosti doc. Ing. Jarmily Indrové, CSc., o uvolnění z pozice garanta bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj a na základě jejího doporučení se pan děkan rozhodl do funkce garanta jmenovat doc. Ing. Josefa Abrháma, Ph.D. Životopis pana docenta byl členům senátu v dostatečném časovém předstihu předložen. Usnesení č. 3: AS FMV souhlasí se změnou ve funkci garanta bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj a s jmenováním doc. Ing. Josefa Abrháma, Ph.D do této funkce. Ad 3 6) Pan proděkan Hnát resp. pan proděkan Taušer v dostatečném časovém předstihu předložili materiál Podmínky přijetí na akademický rok 2014/2015 pro: a. doktorské studijní obory; b. bakalářské studijní obory v českém jazyce; c. navazující magisterské studijní obory v českém jazyce; d. studijní obor Manažer obchodu; e. bakalářský studijní obor International Business; f. navazující magisterský studijní obor International and Diplomatic Studies; g. navazující magisterský studijní program Economics of Globalisation and European Integration. ad a.) podmínky jsou beze změny, je vyžadováno úspěšné složení přijímacích zkoušek z - oboru před komisí, která zkouší ze stanovených oborů a se zaměřením na

4 plánovanou disertační práci - 2 jazyků (úspěšnost min. 50%) - písemného testu a ústní zkoušky z češtiny pro uchazeče - cizí státní příslušníky (úspěšnost min. 60%) ad b.) podmínky jsou beze změny, je vyžadováno úspěšné složení přijímacích zkoušek z - 2 cizích jazyků (úspěšnost min. 50%) - matematiky (úspěšnost min. 50%) - vstupního testu z češtiny pro uchazeče - cizí státní příslušníky (min. 60%) ad c.) podmínky jsou beze změny, je vyžadováno úspěšné složení přijímacích zkoušek z - 2 cizích jazyků (úspěšnost min. 50%) - oboru (úspěšnost min. 50%) - ekonomie (úspěšnost min. 50%) ad d.) podmínky jsou beze změny, podmínkou pro přijetí je - minimálně pětiletá praxe (obor proto není určen pro čerstvé maturanty) - vykonání přijímací zkoušky skládající se z testu ze všeobecných znalosti a z testu z anglického jazyka - 50% úspěšnost je vyžadována za oba testy dohromady ad e.) podmínky jsou beze změny, podmínkou pro přijetí je - písemná přijímací zkouška - esej (v angličtině) (úspěšnost min. 50%) - motivační dopis (úspěšnost min. 50%) - životopis - znalost angličtiny - doložená písemně v eseji - administrativní poplatek ad f.) podmínky jsou beze změny, podmínkou pro přijetí je - úspěšně ukončené bakalářské vzdělání (u zahraničních studentů nutná nostrifikace) - znalost angličtiny (úspěšnost min. úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce nebo předchozí bakalářské studium v angličtině nebo rodilý mluvčí) - znalost 2. jazyka (hlavně francouzštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny, ruštiny nebo španělštiny potvrzena příslušnou vzdělávací institucí) - písemná přijímací zkouška - odborná esej (úspěšnost min. 50%) - motivační dopis (úspěšnost min. 50%) - administrativní poplatek ad g.) podmínkou pro přijetí je - úspěšné ukončení bakalářského vzdělání (v ČR nebo v jiné zemi EU) v oboru ekonomických anebo sociálně-ekonomických věd - písemná přijímací zkouška v anglickém jazyce - jazykový certifikát z anglického jazyka (pouze: TOEFL, IELTS, CAE, BEC Higher s patřičnou úrovní známek) - nově považováno za nutnou podmínku

5 - zaplacení poplatku Usnesení č. 4: AS FMV projednal a schvaluje "Podmínky přijetí na akademický rok 2014/2015 pro doktorské studijní obory, bakalářské studijní obory v českém jazyce, navazující magisterské studijní obory v českém jazyce, studijní obor Manažer obchodu, bakalářský studijní obor International Business, navazující magisterský studijní obor International and Diplomatic Studies a navazující magisterský studijní program Economics of Globalisation and European Integration". Ad 4 7) Pan děkan informoval, že paní prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., vedoucí katedry podnikání a komerčních komunikací, mu navrhla udělit u příležitosti jubilea pamětní medaili fakulty doc. Ing. PhDr. Vladimíru Bártovi, CSc., který se zasloužil o rozvoj Fakulty mezinárodních vztahů a jejích oborů. Pan děkan s tímto návrhem souhlasí a podporuje jej vzhledem k zásluhám doc. Bárty. Usnesení č. 5: AS FMV projednal a schválil udělení pamětní medaile fakulty doc. Ing. PhDr. Vladimíru Bártovi, CSc. za jeho zásluhy o rozvoj FMV. Ad 5 8) Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů na akad. rok 2013/14 - proběhly technicky bezchybně - trvaly 3 dny - dozorům budou vyplaceny finanční odměny - přihlásilo se cca 2600 uchazečů, dostavilo se zhruba 75% z nich - uspělo 48% z těch, kteří se dostavili; z počtu přihlášených uspělo 36% - testy byly nastaveny kvalitně, byly přísné - kvóta je 836 studentů; bylo přijato z toho cca 15% nenastoupí - počty přijatých posluchačů na jednotlivé obory: - - RC MO MS PP 109

6 - - PL MN IB 60 - jazyky (zhruba): - - A N F Š Ru It 4 - studenti bakalářského studia International Business bez znalosti češtiny mají povinnou výuku českého jazyka, mezi volitelné jazyky je zařazena i čínština. 9) Předsedkyně Češková se zeptala pana děkana, zda by chtěl informovat o výběrových řízeních na vedoucí některých kateder. Pan děkan tuto informaci odložil až poté, kdy budou všechna výběrová řízení ukončena. 10) Senátorka Poláková se pana děkana zeptala, jak dopadlo řešení na katedře románských jazyků. Pan děkan odpověděl, že vedení jednalo s vedoucí katedry doc. PhDr. V. Hlavičkovou, CSc., a žádalo návrhy na řešení situace, kdy se této katedře za poslední rozpočtový rok snížil výkon, a tím podstatně i finanční prostředky, protože katedra učila neefektivně. Vzhledem k velikosti deficitu v rozpočtu KROJ požadovalo vedení fakulty zkrácení úvazků na katedře o dva celé úvazky, konkrétní řešení bylo ponecháno na vedoucí katedry. V této souvislosti konstatoval pan děkan, že vedoucí kateder musí být nejenom odborníci, ale i schopní manažeři. Tento trend bude vedení fakulty propagovat při výběrových řízeních na vedoucí kateder. 11) Nepřítomný senátor Siuda požádal proděkana Hnáta, aby jeho jménem položil dvě otázky: 1. Proč se přijímačky do magisterského studia konají už v červenci, když někteří studenti, kteří neuspějí u bakalářských státnic, tyto přijímačky zmeškají? Proděkan Hnát - pro většinu studentů je červenec přijatelnější, což podpořil i senátor Barták s tím, že v případě neúspěchu se mohou studenti soustředit na přijetí na jinou (třeba i soukromou) vysokou školu - studenti, kteří vyjíždějí v rámci Erasmu, odjíždějí již v 1. semestru magisterského studia, musí být do studia zapsáni ještě v červenci - selekce do magisterského studia studentů, kteří zvládli bakalářské státnice v řádném termínu, je pozitivní a žádoucí. K přijímačkám do magisterského studia se přihlásilo cca 1200 uchazečů, kvóta je Mohou být u přijímaček do magisterského studia uznávány jazykové certifikáty? Proděkan Hnát

7 - jazykové certifikáty se uznávají v bakalářském studiu - cílový stav na FMV je takový, že v budoucnu bude normální mít jazykový certifikát, a není tedy důvod ho zohledňovat u přijímacích zkoušek. 12) Pedagogika Senátorka Čapková se zeptala, jak postupovat v případech, kdy studenti nevyužijí zkouškové termíny a pak se na poslední termín omluví kvůli nemoci. Proděkan Hnát odpověděl, že při omlouvání předmětů či zkoušek musí být pedagogové přísnější. Podle Studijního a zkušebního řádu musí studenti, kteří jsou v průběhu semestru déle než 14 dní nemocní, odevzdat lékařské potvrzení studijním referentkám, které toto vloží do ISIS. Měla by přestat praxe, kdy si student omluví z důvodu dlouhodobé nemoci jeden či dva předměty a ostatní absolvuje Zpracovala: PhDr. Jana Poláková Schválila: Mgr. Alena Češková Příští zasedání AS FMV se uskuteční v září 2013, termín bude upřesněn.

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s

Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále také AK) rozhodla na svém zasedání 1/2011, které se konalo 1. 2. února 2011,

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Brno 2012 Obsah Úvod... 3 Rektorát kontakty... 4 Akademická rada... 4 Organizační struktura VŠOH... 5 1. Katedra ekonomie,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více