Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce HISTORIE HRADU LANDŠTEJNA Richard Trsek Třída IX. Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok:

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne: Jméno autora: Richard Trsek

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat paní učitelce Jitce Zíkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Historie hradu Landštejna byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na historii hradu Landštejna.

5 Obsah Úvod Zakladatel hradu Přemysl Otakar II Důvod založení hradu Popis hradu Nejvýznamnější rody na Landštejně Vítkovci na Landštejně Landštejn za Krajířů z Krajku Landštejn během husitských válek Další významné záznamy o Landštejně Konec slavných dnů Vědomostní kvíz žáků naší školy Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh Příloha I. Plánek hradu Příloha II. Moje fotky... 21

6 Úvod Svoji absolventskou práci jsem si zvolil z dějepisu, protože dějepis je mým nejoblíbenějším předmětem. Rád si listuji knihami o české historii, nebo rád nahlédnu do internetových stránek. Mou oblíbenou zemí v pohledu na historii je antické Řecko. Vždy mě zde fascinovali řečtí hrdinové, polobohové, a tak jsem dlouho uvažoval i o tomto tématu. Ale uvědomil jsem si, že kvůli pestré a zábavné historii, která vás vtáhne do svého děje, nemusím chodit daleko. Vždyť téměř za humny máme nádhernou romanticky působící zříceninu hradu Landštejn, a tak jsem se rozhodl napsat právě o něm. Myslím si, že bychom měli o tak krásném hradu vědět něco více. Přece jen je v naší blízkosti. Tato absolventská práce nebyla lehká. Na druhou stranu mě to velice bavilo a byl jsem rád, že můžu po něčem tak zajímavém pátrat. V historii tohoto hradu byly věci, které mě příjemně zaskočily, ale samozřejmě tento hrad pamatuje i krvavé dějiny, které už tak příjemné nejsou. To, co je na tomto hradu jedinečné, nejsou ani jeho krvavé dějiny, ale způsob jakým byl vystavěn a jak obrovských rozměrů na české poměry dosáhl. Přemýšlím, jestli nebyla chyba nechat hrad zchátrat. Věřím, že za dob svého největšího rozkvětu musel být nádherný a mrzí mě, že nemám možnost již ho takto vidět. Na druhou stranu i romantická zřícenina, která zde stojí dnes má svůj jistý půvab a krásu. Doufám, že má absolventská práce se vám zalíbí a společně více porozumíme tomuto dílu našich předků. Přeji si, aby i vás tato historie nadchla, alespoň tak jako mě. Ale už dost tohoto povídání a pojďme se společně podívat na zajímavou historii

7 1. Zakladatel hradu Přemysl Otakar II. Než začneme s pravou historií Landštejna, tak nemůžeme opomenout jeho zakladatele, českého krále Přemysla Otakara II. Musím uznat, že mě velice překvapilo, že zrovna tento panovník dal rozkaz k první výstavbě hradu. Cit. 1) Král Přemysl Otakar II. byl v řadě netoliko Přemyslovců, ale i panovníků českých vůbec osoba bez odporu vysoce vynikající. Příroda obdařila jej dary vzácnými: nepřátelé sami svědčili, že byl postavy ušlechtilé, nepříliš vysoký, tváře snědé, srdnatý a moudrý i nad obyčej věku svého výmluvný. Takto charakterizuje krále zvaného železný a zlatý František Palacký. S tímto popisem Přemysla Otakara II. souhlasí i antropolog na základě kosterních pozůstatků. Měl štíhlou, svalnatou, jen zhruba 168 centimetrů vysokou postavu, vysoké kolmé čelo a mírný předkus, zřejmě dědičný znak Přemyslovců. Přemysl Otakar II. se narodil kolem roku 1233 jako syn Václava I. a Kunhuty Štaufské. Původně jako druhorozený byl určen pro kněžskou dráhu. Teprve po předčasné smrti svého bratra Vladislava se stal moravským markrabětem. Ovšem na politické scéně se objevuje až v roce 1248, kdy jej skupina českých šlechticů postavila do čela vzpoury proti jeho otci, také jimi byl zvolen za mladšího krále. Porážku povstání si odpykal krátkým uvězněním, ale už koncem roku 1251 byl zvolen rakouským vévodou. Kvůli tomuto postavení se však musel mladičký Přemysl oženit s více než padesátiletou babenberskou dědičkou Markétou. O rakouské země měl však zájem i uherský král Béla IV., který se je pokusil dobýt. Při svém tažení zpustošil Moravu. Přemysl je však úspěšně odrazil a nakonec se mu podařilo uzavřít mír za cenu, že Bélovi přenechal část Štírska. V září 1253 zemřel Václav I. Přemysl spěchá z Rakouska do Prahy ujmout se trůnu. Kvůli nepřítomnosti krále v zemi bylo nutné Václavovu smrt nějaký čas utajit. Přemysl se ujal vlády, ale korunovat se nenechal a dával se titulovat jako pán Království českého, Markrabě moravský a vévoda rakouský Za Přemyslovy vlády dosáhly české země největší rozlohy do té to doby. O moci Přemysla a rozloze jeho území svědčí i to, že na královské pečeti bylo vyjmenováno devět zemí, kterým vládl. Území dosahovalo až k Jaderskému moři a byl první český vládce, který toho dosáhl

8 Roku 1276 vytáhl Rudolf Habsburský do Rakous a mířil podél Dunaje k Vídni. Přemysl mu vytáhl se svou armádou vstříc. Jenže v rozhodující chvíli ho zradili mocní jihočeští Vítkovci. Přemyslovi nakonec nezbylo nic jiného, než se před branami Vídně Habsburkovi podrobit. Přijal od něj jako léno Čechy a Moravu, a všech ostatních zemí, které vyženil nebo dobyl, se musel vzdát ve prospěch nového římského krále. To ale Přemyslovi nevydrželo dlouho. Už koncem roku 1277 dal představitele rebelujících českých pánů, Boroše z Rýznberka, zajmout a popravit. Zbylí rebelující Vítkovci raději před královou pomstou uprchli pod ochranu Habsburka. K rozhodujícímu střetnutí mezi Přemyslem a Habsburkem došlo 26. srpna 1278 na Moravském poli u vesnice Dürenkrut. České vojsko bylo po těžkém boji poraženo. Podle legendy proto, že ho zradil velitel těžkooděnců. Ve skutečnosti byli Přemyslovi rytíři nečekaně přepadeni z boku jezdeckým oddílem. Rytíři se pokusili vyhnout a obloukem se mu dostat do zad. Tento osudný manévr byl ovšem mnohými pochopen jako útěk z bojiště. Ostatní čeští bojovníci začali volat utíkají a jejich křik strhl část vojska. Zbytek Přemyslovy armády se ocitl v obklíčení a sám král v bitvě zahynul. Antropolog Emanuel Vlček dnes potvrzuje, že Přemysl byl zabit hned několika smrtelnými ranami. Nejtěžší z nich byla asi sečná rána zepředu, která mu rozpůlila čelo až k obočí. Po bitvě vzdal Rudolf Habsburský českému panovníkovi poslední poctu v hlášení zaslaném papeži Mikuláši III. Stálo zde: cit. 2) Ač král zmíněný viděl úplnou porážku svých šiků a že takřka všemi jest opuštěn, přece nehodlal ustoupit našim vítězným praporům, nýbrž bránil se, obřím duchem i mravem, s podivuhodnou statečností, až někteří z našich rytířů jej smrtelně zraněného spolu s ořem jeho k zemi srazili. Tu konečně král ten přeslavný spolu s vítězstvím život ztratil

9 1.2 Důvod založení hradu Dějiny Landštejna začínají již po roce Tehdy zemřel moravský markrabí Vladislav a správy této oblasti se ujal král Přemysl Otakar I. Stavba hradu pravděpodobně začala na jeho vlastní přání z důvodů protiváhy staršímu stejnojmennému rakouskému hradu. Na stavbu dohlíží Přemysl Otakar II. V místech, kde stál Landštejn, vedla odpradávna důležitá obchodní a vojenská stezka do Vitorazska, po této stezce se do Čech dopravovala hlavně sůl a další zboží z jižněji položených zemí. Po této stezce také prošly Tiberovy římské legie na výpravě proti Markomanům. Na ochranu této stezky, důležité obchodní tepny, ale i pro ochranu českých hranic, stávalo opevněné hradiště, na jehož místě byl později na popud Přemysla Otakara I. vystavěn hrad Landštejn. Ten byl budován v několika etapách. Hrad byl vystavěn jako pomezní pevnost v době, kdy okolí obsazovaly rakouské hraběcí rody. Území, na kterém Landštejn vystavěli, se stalo předmětem sporů mezi rakouskou a českou stranou. Po sňatku Přemysla Otakara II. s Markétou z Babenberka roku 1252 byl hrad i jeho okolí natrvalo připojen k Čechám. Kolem roku 1259 získal hrad, neznámým způsobem, rod Vítkovců. 2. Popis hradu Kolem hradu se táhne dvojí pás hradeb. Vnitřní pás pochází ze 14. století, ale dnes je již bohužel z větší části zbořený. Vnější hradby se táhnou velkým obloukem kolem celé stavby a pochází z první poloviny 16. století. Ty jsou dodnes dobře zachovalé. Na tomto opevnění se nachází půlkruhové bašty a jsou protkány mnohými střílnami. Hradby jsou vysoké 3 až 5 m a jejich šířka dosahuje 70 cm. Kolem celého hradu se táhl příkop, který je však dnes zasypán. První branou v gotickém stylu vejdeme na přední nádvoří s hospodářskými budovami. Z tohoto nádvoří projdeme druhou též gotickou branou vedoucí mezi hradbami a stěnou hradního paláce na cestu ke třetí bráně. Toto umístění mělo velmi dobrý obranný účel, neboť z oken hradu bylo možno tento vstup bránit. Tato brána je z období pozdní gotiky a v ní se cesta rozděluje ke čtvrté a poslední bráně, která vede na nádvoří a do paláce. K obraně čtvrté brány byla vystavěna dvoupatrová věž. Viz Příloha I

10 Vnitřní nádvoří je pětihranné a bylo uzavřeno ze všech stran dvoupatrovými až třípatrovými budovami. Nejkrásnější a pravděpodobně také nejzajímavější budovou na nádvoří je velký třípatrový palác. Z něho dnes již zbyly jen obvodové zdi. Tento hrad má také velice zajímavé sklepy, jsou velice rozsáhlé a byly tesané do skály. Ovšem na první pohled nejdominantnější budovou hradu je vysoká strážní věž, která měří 34 metrů a její zdi o rozměrech 11 x 13, 5 m mají šířku až 4m. 3. Nejvýznamnější rody na Landštejně Hrad Landštejn vlastnila spousta rodů: například Mohrové nebo Herberstaini. A také se zde vystřídalo několik jeho poručníků. To znamená, že král, jenž byl vlastníkem hradu, zvolil šlechtice, který na hradě hospodařil. Takto se na hradě vystřídala spousta vlastníků. Proto se říká, že pravá historie hradu začíná až s nástupem Vítkovců. Tento rod se v Čechách pyšnil velkou mocí a bohatstvím, ovšem jak se ocitli na Landštejně, je velkou záhadou. Jelikož ani dnes se přesně neví, jak ho získali do svého vlastnictví. Pravděpodobně ho získali kupní smlouvou, nebo jako dar od krále za věrné služby. To se dnes již pravděpodobně nedozvíme. A tak se pojďme podívat, jak Vítkovci na Landštejně hospodařili. 3.2 Vítkovci na Landštejně Jako první Vítkovec se na Landštejně usídlil Sezima z Landštejna, syn Pelhřima z Třeboně. Páni z Landštejna používali bílou růži v červeném poli, tento erb poprvé nesl Vítek z Klokot. A po něm si ho převzali páni z Landštejna a jejich příbuzné větve. Zajímavé je, že Landštejn po Sezimovi nezískal jeho přímý potomek, ale jeho synovec Vítek z Landštejna. Za Vítka dosáhli páni z Landštejna vyššího vlivu a s tím je spojen rychlý vzestup moci a politické prestiže. Vítek byl velký válečník a hrdina, měl výborné vůdčí schopnosti. Asi nejslavnější bitvu svedl v Praze, kde společně s Jindřichem z Lipé a Janem z Vantenberka vyhnali neoblíbeného krále Jindřicha Korutanského a jeho žoldáky z Čech. Za své činy byl jmenován do velmi vysoké funkce - nejvyšší pražský markrabí. Zaujímal významné místo v družině krále Jana Lucemburského. Vítek umírá roku

11 Největšího rozkvětu dosáhla Bílá růže až za působení jeho syna Viléma z Landštejna. Vilém se od svého otce značně lišil, své moci nedosáhl vojenskou silou a hrdinstvím, nýbrž jako vynikající státník, diplomat, králův rádce a spolupracovník, který tímto způsobem dosáhl nejvyšších poct a důstojenství. Rozhodující obrat v jeho životě se datuje od památného Domažlického sněmu, kdy došlo k smíru mezi Janem Lucemburským a českými šlechtici. Tehdy Vilém patřil k hlavním odbojníkům krále, za což ho pomocník tvrdě potrestal. Pálil jeho statky a obléhal Landštejn. Po Domažlickém smíru se stává Vilém nepostradatelným členem královy družiny. Vilém putuje po celé Evropě ve jménu českého krále. Král si ho velice oblíbil, a tak ho vysílal na všemožné cesty. Dokonce v roce 1334 se stal nejvyšším říšským podkomořím. Na svých cestách se spřátelil s markrabětem Karlem (později Karel IV.). Karel převzal žezlo a Vilémovi ponechal všechny jeho funkce, dokonce ho jmenoval nejvyšším pražským purkrabím. Vilém poté zastupuje krále, pokud není přítomen v Čechách. Landštejn tímto získává veškerá možná privilegia. Vilém dosáhl velikého věhlasu i v zahraničí. Například italský básník Petrarca napsal, že král Karel IV. se obklopil lidmi, kteří by byli ozdobou každého evropského dvoru. Myslel tím bezpochyby i Viléma z Landštejna. I když Vilém šířil křesťanství mezi severními pohany, nemohl zabránit tomu, aby se na jeho území nešířilo kacířství. Byla to sekta valdenských, ti k nám pravděpodobně přišli z Německa a Rakouska. Vyvrcholilo to tím, že papež Jan XXII. vyhlásil jejich pronásledování, dokonce Benedikt XII. vyhlásil křížové tažení proti vanldenským na Hradecku. Vilém z Landštejna zemřel 24. dubna Příčina jeho smrti není spolehlivě známá, pravděpodobně zemřel na zranění ze souboje. Bohužel se zde nemůžu zmínit o všech Vítkovcích na Landštejně, a proto jsem zvolil zrovna tyto, jelikož se mi zdáli nejzajímavější a z pohledu Landštejna také nepostradatelní pro jeho historii

12 3.3 Landštejn za Krajířů z Krajku Ovšem v historii tohoto úchvatného hradu nesmíme opomenout rod Krajířů z Krajku, za jejichž vlády dosáhl Ladštejn své finální podoby a svou rozlohou se zapsal mezi největší hrady v Čechách. Na Landštejně se vystřídalo sedm generací tohoto rodu. Éra Krajířů začíná s Konrádem von Kraigem, který prchal ze svých rodných Korutan. Důvodem jeho odjezdu byly pravděpodobně podivné praktiky ve vykonávání úřadu zemského hejtmana. A tak zkusil štěstí v Čechách. Český král Václav IV. si ho brzy oblíbil. Dokonce byl jmenován nejvyšším hofmistrem království. Byl dokonce pověřen vyjednáváním sňatku mezi českou princeznou Annou a anglickým králem Richardem II. To se podařilo a Konrád získal od českého krále Landštejn a Bystřicko. Dědicem Landštejna se stal nejstarší syn Leopold, Bystřici převzal Jiří, zatímco Konrád II. s Janem dostali do zástavy Budějovice. Hospodářský a politický vzestup Krajířů je spojen se jménem Wolfganga Krajíře z Krajku. Za vlády krále Jiřího z Poděbrad patřil k jeho věrným stoupencům, avšak v pozdějších sporech o královskou korunu se přidal na stranu Matyáše Korvína. Především byl hlavně vynikajícím hospodářem, který hleděl jen na to, jak nejvíce zvýšit výnos svých statků. Také zvětšil své panství o území dačické a bílkovské. Wolfgang své panství nakonec rozdrobil mezi své syny. Krajířské državy opět sjednotil Wofgangův vnuk, zvaný Volf starší Krajíř z Krajku. Volf starší, který podnikavostí, prozíravostí a hospodárností svého dědu ještě předčil. Rozšiřoval svou moc dál odkupováním statků. Ale i jeho politický vliv silně rostl, vykonával úřad nejvyššího pražského purkrabího. Dosáhl i hodnosti nejvyššího maršálka českého království a Zemský sněm jej určil za velitele zemské hotovosti pro případ tureckého vpádu. Posledním Krajířem na Landštejně je Volfův synovec Zdeněk II., který byl hejtmanem bechyňského kraje a zemřel roku Vůbec posledním Krajířem byl Oldřich, který zemřel v Dačicích roku S tímto mužem se uzavřela historie Krajířů na pomezí Moravy a jižních Čech

13 4. Landštejn během husitských válek Za husitských válek byl pánem Landštejna Leopold Krajíř z Krajku, zapřisáhlý nepřítel husitů. Ze svého nedobytného hradu Landštejna jim všemožně škodil a útočil na ně s pomocí svých rakouských přátel. Pravděpodobně k tomu měl i osobní důvody, výhrady proti Janu Žižkovi. V roce 1420 Leopold obléhá Tábor se svými rakouskými podporami. S bleskovou pomocí Mikuláše z Husi s jeho 350 jezdci byli Leopoldovi spojenci i s přesilou poraženi. V bitvě utržili velké ztráty. Ještě tohoto roku vytáhl Žižka s táborskými vojsky k Landštejnu. Cestou jeho vojsko dobylo několik měst a vesnic, mezi nimi i Bystřici, jejíž německá posádka nedělala kališníkům větší potíže. Přitom vzali do zajetí Krajířovu manželku a děti. Město i hrad byly vypáleny a pobořeny. Z Bystřice téměř nic nezbylo. Landštejn nakonec před obléhateli obstál a Žižkova vojska se stáhla. Krajíř stále urputně bojoval všemi prostředky proti husitům a toužil po pomstě. Roku1420 se Leopold zúčastnil s německou posilou ve spolku s Oldřichem z Rožmberka a Bohuslavem ze Švamberka neslavného obléhání Boru u Horažďovic a následujícího roku napadl bezúspěšně Lomnici. Není již známo, zda se husité znovu pokusili o dobytí Landštejna. Na jeho nedobytnost a zdokonalené hradby Krajíř spoléhal při jeho častých výpadech proti husitům. Jedenáct roků bojoval Leopold marně proti svým husitským rivalům, než se dočkal odvety. Stalo se to 14. října roku 1431, tehdy se vracela z Rakous větší výprava táboritů asi 600 jezdců, 4500 pěších a 360 vozů. Leopold a jeho spojenci je napadli s vojskem čítajícím na 6000 mužů. Bitva se odehrála u Bejdova na Dyji a skončila zdrcující porážkou husitů. Ti měli nejméně 1000 mrtvých a 700 zajatých. Ukořistěné vlajky a 300 zajatců bylo posláno do Vídně vévodovi Albrechtovi. Po dvou měsících vyjel na jejich záchranu Prokop Malý. Vše se dařilo až do návratu, kdy je již v Čechách opět napadl Leopold s Vilémem z Puchheimu. Tvrdá srážka se uskutečnila u Znojma a obě strany ztratily více jak 500 mužů. I když husité ukořistili 11 děl a na 200 koní, byli přinuceni k ústupu. Od té doby nejsou žádné zprávy o husitských výpravách do Rakous

14 5. Další významné záznamy o Landštejnu Za českého stavovského povstání byl Landštejn v držení Gottfrieda Neumeiera z Vintenberku, který se přidal na stranu protestantů. A proto se roku 1618 přiblížil k českým hranicím císařský generál Dampierre přes Waidhofen a Retz se 6000 muži a s četnými děly a několika vozy střeliva. Prvně dobyl Novou Bystřici, která byla v držení Viléma Slavaty. Cestou do Bystřice proměnil ve spáleniště Peršlák (dnes Nový Vojířov) a Sedlo. Další den se v doprovodu dvou bystřických měšťanů vydal k Landštejnu. Císařští vojáci přitáhli k hradu a vyhrožovali stavovské posádce: Vzdejte se, jinak budeme hrad dobývati a nikoho živiti nechceme. Avšak posádka odmítla. Jelikož hrad byl dobře vojensky zásobován a posádka odhodlaná hrad bránit, císařští vojáci se o dobytí ani nepokusili a odtáhli k Jindřichovu Hradci. Jako další přitáhl k Landštejnu nejvyšší císařský vojevůdce Karel Bonaventura hrabě Buquoy s mocnou císařskou armádou, která sevřela Landštejn těsným kruhem a zamezila dodávkám potravy i munice. Landštejn se několik měsíců bránil. Během této doby byly okolní vesnice vyhladověny císařským vojskem. Až po půl roce se zdecimovaní a hladoví obránci Landštejna vzdali. Landštejn padl do rukou císařských vojsk. To pro Buquoye znamenalo volnou cestu do Čech. 6. Konec slavných dnů Po roce 1620 ztrácí hrad jako válečná pevnost význam. A je proto využíván jako správní centrum hospodářství na Bystřicku. Opravy a údržba hradu je velmi nákladná. Hrad často střídá vlastníky. Hrad nesplňuje nároky šlechty na rozmařilý život a pohodlí. Krajina okolí hradu a její obyvatelé nejsou příliš bohatí, a proto se již nevyplácí hrad udržovat ve funkčním stavu. Hrad téměř 100 let chátrá. Roku 1771 se dějiny hradu sečetly. Za nebývale silné bouře mohutný blesk urazil jihozápadní roh hlavní věže a způsobil požár. Ve velmi krátké době lehly popelem veškeré střechy a dřevěné obložení. Hrad byl poté ponechán svému osudu, ke kterému přispěli i okolní obyvatelé. Kamení dříve mohutného opevnění pyšného hradu bylo rozkrádáno a používáno jako stavební materiál

15 7. Vědomostní kvíz žáků naší školy Zapojili se žáci 6. A, 6. B, 5. A a 4. B, za což jim velice děkuji. Během tvorby mé absolventské práce mě napadlo, že by bylo dobré zapojit i jiné žáky. Také jsem byl velice zvědavý, co vše žáci naší školy o tak krásném hradu Landštejn vědí. Musím uznat, že některé odpovědi mě zaskočily, a také mě mrzí, že ne všichni měli možnost hrad navštívit. Takovým lidem doporučuji Landštejn navštívit, protože to alespoň podle mě stojí za to. Dýchne na vás starověká architektura a navíc vás až zaskočí dílo našich předků. Ale dost řečí a k věci. 1. Co je to Landštejn? a) Zámek b) Zřícenina - Správná odpověď c) Přehrada 2. Navštívili jste někdy Landštejn? a) ANO b) NE

16 3. Kde leží Landštejn? a) Nedaleko Nové Bystřice - Správná odpověď b) Na Moravě c) Nedaleko Prahy 4. Jaký film se točil na Landštejně? a)ať žijí duchové b)noc na Karlštejně c) Johanka z Arku - Správná odpověď

17 5. Nejslavnější rody vlastnící Landštejn? a) Vítkovci a Krajíři z Krajku - Správná odpověď b) Přemyslovci a Lucemburkové c) Buquoyové a Schwarzenbekové 5. Byl Landštejn dobyt husity? a) Ano b) Ne - Správná odpověď c) Byl jen vypálen

18 Závěr A jsme u konce. Doufám, že se vám líbila malá prohlídka dějin tohoto úchvatného monumentu. Musím uznat, že mě příjemně překvapilo, že Landštejn v historii Čech hraje významnou roli. Jak bylo vidět, někteří jeho vlastníci si ho považovali jako nedobytné pevnosti. Jako například Leopold Krajíř z Krajku, který v něm nalezl bezpečí při husitských válkách. Velice mě mrzí, že se do dob, kdy se majestátně vypínal nad krajinou jako symbol bezpečí a prosperity, nepodívám. Ale myslím si, že ten náš malý výlet do minulosti nám alespoň trochu přiblížil roky jeho slávy a ukázal těžké doby středověku. Jsem pyšný na to, že žiji zrovna zde, protože jsem si uvědomil, že lidé, kteří zde dříve žili, to neměli lehké. Na tomto kousku země se téměř neustále rvaly o moc české a rakouské rody. Uskutečnil se zde boj o vstup na naše území během české stavovské války, kde byl Landštejn nakonec dobyt. Císařská vojska měla volný vstup k Bílé hoře. Ale jsem si jist, že lidé, kteří zde v tu chvíli žili, museli vytrpět obrovská muka. A rozhodně vím, že obránci Landštejna v té době prokázali hrdinství ve všech směrech a císařským vojskům nedali vítězství zadarmo. Dnes již vidím to, jak se zde odehrály důležité boje, ale i příjemnější činnosti z pohledu dějin nepostradatelné. A jsem velice rád, že jsem mohl psát o tomto tématu. Musím uznat, že mě to velice bavilo a jsem rád, že se tento výlet do minulosti uskutečnil

19 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace 1. Knihy: Bauer, J., Vládci českých zemí, Praha: Nakladatelství Beta, 2004, str. 114 až 119. Špičáková, L., Landštejn, Libice nad Cidlinou: Nakladatelství GLORIET, Jelínek, J., Kapitoly o Landštejně, Dačice: Nakladatelství Spolek přátel muzea v Dačicích, Elektronické zdroje 1. Zdroj: Citace: 1) Bauer, J., Vládci českých zemí, Nakladatelství Beta, 2004, str ) Bauer, J., Vládci českých zemí, Nakladatelství Beta, 2004, str

20 I. Příloha Plánek hradu Seznam příloh

21 II. Příloha Moje fotky ( Zdroj Osobní archiv)

22 - 21 -

23 - 22 -

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého

Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého Vydala Moravská Bastei MOBA, s. r. o., Brno www.mobaknihy.cz www.facebook.com/moba.cz Vlastimil Vondruška, 2011 Moravská Bastei

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jižní Čechy harmonické

Jižní Čechy harmonické w w w. j i z n i c e c h y. c z Jižní Čechy harmonické hrady a zámky jako v pohádce Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

Metodický list k novému českému filmu

Metodický list k novému českému filmu Metodický list k novému českému filmu Vážení pedagogové, nabízíme vám možnost školních projekcí nového českého animovaného filmu HUSITI, který má premiéru 7. listopadu 2013. Tento film se, jak již název

Více

ročník 7. č. 12 název

ročník 7. č. 12 název č. 12 název Václav IV. anotace Pracovní list je zaměřen na seznámení s významnou osobností rozmachu českého státu, s Václavem IV. Testovou i zábavnou formou si ţáci procvičují, opakují a prohlubují znalosti

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

a poučení pro projektové manažery

a poučení pro projektové manažery Obléhání hradu SION L.P. 1437 a poučení pro projektové manažery B. LACKO Doprovodný program QV 2015 Zikmund Lucemburský uznán českou šlechtou za českého krále (Výsledek dohod v Basilei v roce 1436) Postoje

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_46 Název vzdělávacího materiálu Tři pruty Svatoplukovi Jméno

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_19 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Význam Karla IV. pro český stát Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Egypt 2. Řecko 3. T. G. Masaryk 4. Pracovní list -Rozvoj průmyslu v českých zemích v 19. století 5. Dějepisné domino I 6. Dějepisný test I 7. Křížovka opakování českých dějin - renesance 8. Dějepisné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně.

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně. AZ kvíz Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo začal po husitských válkách vydávat tištěné knihy? Husitští hejtmani. Český král. Čeští bratři. 2. Proč na konci 15. století opouštějí šlechtici hrady? Hrady ztratily obranný smysl. Hrady byly příliš

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

První páni z Hradce Zpracovala PhDr. Jana Omastová a žáci 7. a 8. tříd

První páni z Hradce Zpracovala PhDr. Jana Omastová a žáci 7. a 8. tříd ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 První páni z Hradce Zpracovala PhDr. Jana Omastová a žáci 7. a 8. tříd Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044

Více