Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce HISTORIE HRADU LANDŠTEJNA Richard Trsek Třída IX. Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok:

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne: Jméno autora: Richard Trsek

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat paní učitelce Jitce Zíkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Historie hradu Landštejna byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na historii hradu Landštejna.

5 Obsah Úvod Zakladatel hradu Přemysl Otakar II Důvod založení hradu Popis hradu Nejvýznamnější rody na Landštejně Vítkovci na Landštejně Landštejn za Krajířů z Krajku Landštejn během husitských válek Další významné záznamy o Landštejně Konec slavných dnů Vědomostní kvíz žáků naší školy Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh Příloha I. Plánek hradu Příloha II. Moje fotky... 21

6 Úvod Svoji absolventskou práci jsem si zvolil z dějepisu, protože dějepis je mým nejoblíbenějším předmětem. Rád si listuji knihami o české historii, nebo rád nahlédnu do internetových stránek. Mou oblíbenou zemí v pohledu na historii je antické Řecko. Vždy mě zde fascinovali řečtí hrdinové, polobohové, a tak jsem dlouho uvažoval i o tomto tématu. Ale uvědomil jsem si, že kvůli pestré a zábavné historii, která vás vtáhne do svého děje, nemusím chodit daleko. Vždyť téměř za humny máme nádhernou romanticky působící zříceninu hradu Landštejn, a tak jsem se rozhodl napsat právě o něm. Myslím si, že bychom měli o tak krásném hradu vědět něco více. Přece jen je v naší blízkosti. Tato absolventská práce nebyla lehká. Na druhou stranu mě to velice bavilo a byl jsem rád, že můžu po něčem tak zajímavém pátrat. V historii tohoto hradu byly věci, které mě příjemně zaskočily, ale samozřejmě tento hrad pamatuje i krvavé dějiny, které už tak příjemné nejsou. To, co je na tomto hradu jedinečné, nejsou ani jeho krvavé dějiny, ale způsob jakým byl vystavěn a jak obrovských rozměrů na české poměry dosáhl. Přemýšlím, jestli nebyla chyba nechat hrad zchátrat. Věřím, že za dob svého největšího rozkvětu musel být nádherný a mrzí mě, že nemám možnost již ho takto vidět. Na druhou stranu i romantická zřícenina, která zde stojí dnes má svůj jistý půvab a krásu. Doufám, že má absolventská práce se vám zalíbí a společně více porozumíme tomuto dílu našich předků. Přeji si, aby i vás tato historie nadchla, alespoň tak jako mě. Ale už dost tohoto povídání a pojďme se společně podívat na zajímavou historii

7 1. Zakladatel hradu Přemysl Otakar II. Než začneme s pravou historií Landštejna, tak nemůžeme opomenout jeho zakladatele, českého krále Přemysla Otakara II. Musím uznat, že mě velice překvapilo, že zrovna tento panovník dal rozkaz k první výstavbě hradu. Cit. 1) Král Přemysl Otakar II. byl v řadě netoliko Přemyslovců, ale i panovníků českých vůbec osoba bez odporu vysoce vynikající. Příroda obdařila jej dary vzácnými: nepřátelé sami svědčili, že byl postavy ušlechtilé, nepříliš vysoký, tváře snědé, srdnatý a moudrý i nad obyčej věku svého výmluvný. Takto charakterizuje krále zvaného železný a zlatý František Palacký. S tímto popisem Přemysla Otakara II. souhlasí i antropolog na základě kosterních pozůstatků. Měl štíhlou, svalnatou, jen zhruba 168 centimetrů vysokou postavu, vysoké kolmé čelo a mírný předkus, zřejmě dědičný znak Přemyslovců. Přemysl Otakar II. se narodil kolem roku 1233 jako syn Václava I. a Kunhuty Štaufské. Původně jako druhorozený byl určen pro kněžskou dráhu. Teprve po předčasné smrti svého bratra Vladislava se stal moravským markrabětem. Ovšem na politické scéně se objevuje až v roce 1248, kdy jej skupina českých šlechticů postavila do čela vzpoury proti jeho otci, také jimi byl zvolen za mladšího krále. Porážku povstání si odpykal krátkým uvězněním, ale už koncem roku 1251 byl zvolen rakouským vévodou. Kvůli tomuto postavení se však musel mladičký Přemysl oženit s více než padesátiletou babenberskou dědičkou Markétou. O rakouské země měl však zájem i uherský král Béla IV., který se je pokusil dobýt. Při svém tažení zpustošil Moravu. Přemysl je však úspěšně odrazil a nakonec se mu podařilo uzavřít mír za cenu, že Bélovi přenechal část Štírska. V září 1253 zemřel Václav I. Přemysl spěchá z Rakouska do Prahy ujmout se trůnu. Kvůli nepřítomnosti krále v zemi bylo nutné Václavovu smrt nějaký čas utajit. Přemysl se ujal vlády, ale korunovat se nenechal a dával se titulovat jako pán Království českého, Markrabě moravský a vévoda rakouský Za Přemyslovy vlády dosáhly české země největší rozlohy do té to doby. O moci Přemysla a rozloze jeho území svědčí i to, že na královské pečeti bylo vyjmenováno devět zemí, kterým vládl. Území dosahovalo až k Jaderskému moři a byl první český vládce, který toho dosáhl

8 Roku 1276 vytáhl Rudolf Habsburský do Rakous a mířil podél Dunaje k Vídni. Přemysl mu vytáhl se svou armádou vstříc. Jenže v rozhodující chvíli ho zradili mocní jihočeští Vítkovci. Přemyslovi nakonec nezbylo nic jiného, než se před branami Vídně Habsburkovi podrobit. Přijal od něj jako léno Čechy a Moravu, a všech ostatních zemí, které vyženil nebo dobyl, se musel vzdát ve prospěch nového římského krále. To ale Přemyslovi nevydrželo dlouho. Už koncem roku 1277 dal představitele rebelujících českých pánů, Boroše z Rýznberka, zajmout a popravit. Zbylí rebelující Vítkovci raději před královou pomstou uprchli pod ochranu Habsburka. K rozhodujícímu střetnutí mezi Přemyslem a Habsburkem došlo 26. srpna 1278 na Moravském poli u vesnice Dürenkrut. České vojsko bylo po těžkém boji poraženo. Podle legendy proto, že ho zradil velitel těžkooděnců. Ve skutečnosti byli Přemyslovi rytíři nečekaně přepadeni z boku jezdeckým oddílem. Rytíři se pokusili vyhnout a obloukem se mu dostat do zad. Tento osudný manévr byl ovšem mnohými pochopen jako útěk z bojiště. Ostatní čeští bojovníci začali volat utíkají a jejich křik strhl část vojska. Zbytek Přemyslovy armády se ocitl v obklíčení a sám král v bitvě zahynul. Antropolog Emanuel Vlček dnes potvrzuje, že Přemysl byl zabit hned několika smrtelnými ranami. Nejtěžší z nich byla asi sečná rána zepředu, která mu rozpůlila čelo až k obočí. Po bitvě vzdal Rudolf Habsburský českému panovníkovi poslední poctu v hlášení zaslaném papeži Mikuláši III. Stálo zde: cit. 2) Ač král zmíněný viděl úplnou porážku svých šiků a že takřka všemi jest opuštěn, přece nehodlal ustoupit našim vítězným praporům, nýbrž bránil se, obřím duchem i mravem, s podivuhodnou statečností, až někteří z našich rytířů jej smrtelně zraněného spolu s ořem jeho k zemi srazili. Tu konečně král ten přeslavný spolu s vítězstvím život ztratil

9 1.2 Důvod založení hradu Dějiny Landštejna začínají již po roce Tehdy zemřel moravský markrabí Vladislav a správy této oblasti se ujal král Přemysl Otakar I. Stavba hradu pravděpodobně začala na jeho vlastní přání z důvodů protiváhy staršímu stejnojmennému rakouskému hradu. Na stavbu dohlíží Přemysl Otakar II. V místech, kde stál Landštejn, vedla odpradávna důležitá obchodní a vojenská stezka do Vitorazska, po této stezce se do Čech dopravovala hlavně sůl a další zboží z jižněji položených zemí. Po této stezce také prošly Tiberovy římské legie na výpravě proti Markomanům. Na ochranu této stezky, důležité obchodní tepny, ale i pro ochranu českých hranic, stávalo opevněné hradiště, na jehož místě byl později na popud Přemysla Otakara I. vystavěn hrad Landštejn. Ten byl budován v několika etapách. Hrad byl vystavěn jako pomezní pevnost v době, kdy okolí obsazovaly rakouské hraběcí rody. Území, na kterém Landštejn vystavěli, se stalo předmětem sporů mezi rakouskou a českou stranou. Po sňatku Přemysla Otakara II. s Markétou z Babenberka roku 1252 byl hrad i jeho okolí natrvalo připojen k Čechám. Kolem roku 1259 získal hrad, neznámým způsobem, rod Vítkovců. 2. Popis hradu Kolem hradu se táhne dvojí pás hradeb. Vnitřní pás pochází ze 14. století, ale dnes je již bohužel z větší části zbořený. Vnější hradby se táhnou velkým obloukem kolem celé stavby a pochází z první poloviny 16. století. Ty jsou dodnes dobře zachovalé. Na tomto opevnění se nachází půlkruhové bašty a jsou protkány mnohými střílnami. Hradby jsou vysoké 3 až 5 m a jejich šířka dosahuje 70 cm. Kolem celého hradu se táhl příkop, který je však dnes zasypán. První branou v gotickém stylu vejdeme na přední nádvoří s hospodářskými budovami. Z tohoto nádvoří projdeme druhou též gotickou branou vedoucí mezi hradbami a stěnou hradního paláce na cestu ke třetí bráně. Toto umístění mělo velmi dobrý obranný účel, neboť z oken hradu bylo možno tento vstup bránit. Tato brána je z období pozdní gotiky a v ní se cesta rozděluje ke čtvrté a poslední bráně, která vede na nádvoří a do paláce. K obraně čtvrté brány byla vystavěna dvoupatrová věž. Viz Příloha I

10 Vnitřní nádvoří je pětihranné a bylo uzavřeno ze všech stran dvoupatrovými až třípatrovými budovami. Nejkrásnější a pravděpodobně také nejzajímavější budovou na nádvoří je velký třípatrový palác. Z něho dnes již zbyly jen obvodové zdi. Tento hrad má také velice zajímavé sklepy, jsou velice rozsáhlé a byly tesané do skály. Ovšem na první pohled nejdominantnější budovou hradu je vysoká strážní věž, která měří 34 metrů a její zdi o rozměrech 11 x 13, 5 m mají šířku až 4m. 3. Nejvýznamnější rody na Landštejně Hrad Landštejn vlastnila spousta rodů: například Mohrové nebo Herberstaini. A také se zde vystřídalo několik jeho poručníků. To znamená, že král, jenž byl vlastníkem hradu, zvolil šlechtice, který na hradě hospodařil. Takto se na hradě vystřídala spousta vlastníků. Proto se říká, že pravá historie hradu začíná až s nástupem Vítkovců. Tento rod se v Čechách pyšnil velkou mocí a bohatstvím, ovšem jak se ocitli na Landštejně, je velkou záhadou. Jelikož ani dnes se přesně neví, jak ho získali do svého vlastnictví. Pravděpodobně ho získali kupní smlouvou, nebo jako dar od krále za věrné služby. To se dnes již pravděpodobně nedozvíme. A tak se pojďme podívat, jak Vítkovci na Landštejně hospodařili. 3.2 Vítkovci na Landštejně Jako první Vítkovec se na Landštejně usídlil Sezima z Landštejna, syn Pelhřima z Třeboně. Páni z Landštejna používali bílou růži v červeném poli, tento erb poprvé nesl Vítek z Klokot. A po něm si ho převzali páni z Landštejna a jejich příbuzné větve. Zajímavé je, že Landštejn po Sezimovi nezískal jeho přímý potomek, ale jeho synovec Vítek z Landštejna. Za Vítka dosáhli páni z Landštejna vyššího vlivu a s tím je spojen rychlý vzestup moci a politické prestiže. Vítek byl velký válečník a hrdina, měl výborné vůdčí schopnosti. Asi nejslavnější bitvu svedl v Praze, kde společně s Jindřichem z Lipé a Janem z Vantenberka vyhnali neoblíbeného krále Jindřicha Korutanského a jeho žoldáky z Čech. Za své činy byl jmenován do velmi vysoké funkce - nejvyšší pražský markrabí. Zaujímal významné místo v družině krále Jana Lucemburského. Vítek umírá roku

11 Největšího rozkvětu dosáhla Bílá růže až za působení jeho syna Viléma z Landštejna. Vilém se od svého otce značně lišil, své moci nedosáhl vojenskou silou a hrdinstvím, nýbrž jako vynikající státník, diplomat, králův rádce a spolupracovník, který tímto způsobem dosáhl nejvyšších poct a důstojenství. Rozhodující obrat v jeho životě se datuje od památného Domažlického sněmu, kdy došlo k smíru mezi Janem Lucemburským a českými šlechtici. Tehdy Vilém patřil k hlavním odbojníkům krále, za což ho pomocník tvrdě potrestal. Pálil jeho statky a obléhal Landštejn. Po Domažlickém smíru se stává Vilém nepostradatelným členem královy družiny. Vilém putuje po celé Evropě ve jménu českého krále. Král si ho velice oblíbil, a tak ho vysílal na všemožné cesty. Dokonce v roce 1334 se stal nejvyšším říšským podkomořím. Na svých cestách se spřátelil s markrabětem Karlem (později Karel IV.). Karel převzal žezlo a Vilémovi ponechal všechny jeho funkce, dokonce ho jmenoval nejvyšším pražským purkrabím. Vilém poté zastupuje krále, pokud není přítomen v Čechách. Landštejn tímto získává veškerá možná privilegia. Vilém dosáhl velikého věhlasu i v zahraničí. Například italský básník Petrarca napsal, že král Karel IV. se obklopil lidmi, kteří by byli ozdobou každého evropského dvoru. Myslel tím bezpochyby i Viléma z Landštejna. I když Vilém šířil křesťanství mezi severními pohany, nemohl zabránit tomu, aby se na jeho území nešířilo kacířství. Byla to sekta valdenských, ti k nám pravděpodobně přišli z Německa a Rakouska. Vyvrcholilo to tím, že papež Jan XXII. vyhlásil jejich pronásledování, dokonce Benedikt XII. vyhlásil křížové tažení proti vanldenským na Hradecku. Vilém z Landštejna zemřel 24. dubna Příčina jeho smrti není spolehlivě známá, pravděpodobně zemřel na zranění ze souboje. Bohužel se zde nemůžu zmínit o všech Vítkovcích na Landštejně, a proto jsem zvolil zrovna tyto, jelikož se mi zdáli nejzajímavější a z pohledu Landštejna také nepostradatelní pro jeho historii

12 3.3 Landštejn za Krajířů z Krajku Ovšem v historii tohoto úchvatného hradu nesmíme opomenout rod Krajířů z Krajku, za jejichž vlády dosáhl Ladštejn své finální podoby a svou rozlohou se zapsal mezi největší hrady v Čechách. Na Landštejně se vystřídalo sedm generací tohoto rodu. Éra Krajířů začíná s Konrádem von Kraigem, který prchal ze svých rodných Korutan. Důvodem jeho odjezdu byly pravděpodobně podivné praktiky ve vykonávání úřadu zemského hejtmana. A tak zkusil štěstí v Čechách. Český král Václav IV. si ho brzy oblíbil. Dokonce byl jmenován nejvyšším hofmistrem království. Byl dokonce pověřen vyjednáváním sňatku mezi českou princeznou Annou a anglickým králem Richardem II. To se podařilo a Konrád získal od českého krále Landštejn a Bystřicko. Dědicem Landštejna se stal nejstarší syn Leopold, Bystřici převzal Jiří, zatímco Konrád II. s Janem dostali do zástavy Budějovice. Hospodářský a politický vzestup Krajířů je spojen se jménem Wolfganga Krajíře z Krajku. Za vlády krále Jiřího z Poděbrad patřil k jeho věrným stoupencům, avšak v pozdějších sporech o královskou korunu se přidal na stranu Matyáše Korvína. Především byl hlavně vynikajícím hospodářem, který hleděl jen na to, jak nejvíce zvýšit výnos svých statků. Také zvětšil své panství o území dačické a bílkovské. Wolfgang své panství nakonec rozdrobil mezi své syny. Krajířské državy opět sjednotil Wofgangův vnuk, zvaný Volf starší Krajíř z Krajku. Volf starší, který podnikavostí, prozíravostí a hospodárností svého dědu ještě předčil. Rozšiřoval svou moc dál odkupováním statků. Ale i jeho politický vliv silně rostl, vykonával úřad nejvyššího pražského purkrabího. Dosáhl i hodnosti nejvyššího maršálka českého království a Zemský sněm jej určil za velitele zemské hotovosti pro případ tureckého vpádu. Posledním Krajířem na Landštejně je Volfův synovec Zdeněk II., který byl hejtmanem bechyňského kraje a zemřel roku Vůbec posledním Krajířem byl Oldřich, který zemřel v Dačicích roku S tímto mužem se uzavřela historie Krajířů na pomezí Moravy a jižních Čech

13 4. Landštejn během husitských válek Za husitských válek byl pánem Landštejna Leopold Krajíř z Krajku, zapřisáhlý nepřítel husitů. Ze svého nedobytného hradu Landštejna jim všemožně škodil a útočil na ně s pomocí svých rakouských přátel. Pravděpodobně k tomu měl i osobní důvody, výhrady proti Janu Žižkovi. V roce 1420 Leopold obléhá Tábor se svými rakouskými podporami. S bleskovou pomocí Mikuláše z Husi s jeho 350 jezdci byli Leopoldovi spojenci i s přesilou poraženi. V bitvě utržili velké ztráty. Ještě tohoto roku vytáhl Žižka s táborskými vojsky k Landštejnu. Cestou jeho vojsko dobylo několik měst a vesnic, mezi nimi i Bystřici, jejíž německá posádka nedělala kališníkům větší potíže. Přitom vzali do zajetí Krajířovu manželku a děti. Město i hrad byly vypáleny a pobořeny. Z Bystřice téměř nic nezbylo. Landštejn nakonec před obléhateli obstál a Žižkova vojska se stáhla. Krajíř stále urputně bojoval všemi prostředky proti husitům a toužil po pomstě. Roku1420 se Leopold zúčastnil s německou posilou ve spolku s Oldřichem z Rožmberka a Bohuslavem ze Švamberka neslavného obléhání Boru u Horažďovic a následujícího roku napadl bezúspěšně Lomnici. Není již známo, zda se husité znovu pokusili o dobytí Landštejna. Na jeho nedobytnost a zdokonalené hradby Krajíř spoléhal při jeho častých výpadech proti husitům. Jedenáct roků bojoval Leopold marně proti svým husitským rivalům, než se dočkal odvety. Stalo se to 14. října roku 1431, tehdy se vracela z Rakous větší výprava táboritů asi 600 jezdců, 4500 pěších a 360 vozů. Leopold a jeho spojenci je napadli s vojskem čítajícím na 6000 mužů. Bitva se odehrála u Bejdova na Dyji a skončila zdrcující porážkou husitů. Ti měli nejméně 1000 mrtvých a 700 zajatých. Ukořistěné vlajky a 300 zajatců bylo posláno do Vídně vévodovi Albrechtovi. Po dvou měsících vyjel na jejich záchranu Prokop Malý. Vše se dařilo až do návratu, kdy je již v Čechách opět napadl Leopold s Vilémem z Puchheimu. Tvrdá srážka se uskutečnila u Znojma a obě strany ztratily více jak 500 mužů. I když husité ukořistili 11 děl a na 200 koní, byli přinuceni k ústupu. Od té doby nejsou žádné zprávy o husitských výpravách do Rakous

14 5. Další významné záznamy o Landštejnu Za českého stavovského povstání byl Landštejn v držení Gottfrieda Neumeiera z Vintenberku, který se přidal na stranu protestantů. A proto se roku 1618 přiblížil k českým hranicím císařský generál Dampierre přes Waidhofen a Retz se 6000 muži a s četnými děly a několika vozy střeliva. Prvně dobyl Novou Bystřici, která byla v držení Viléma Slavaty. Cestou do Bystřice proměnil ve spáleniště Peršlák (dnes Nový Vojířov) a Sedlo. Další den se v doprovodu dvou bystřických měšťanů vydal k Landštejnu. Císařští vojáci přitáhli k hradu a vyhrožovali stavovské posádce: Vzdejte se, jinak budeme hrad dobývati a nikoho živiti nechceme. Avšak posádka odmítla. Jelikož hrad byl dobře vojensky zásobován a posádka odhodlaná hrad bránit, císařští vojáci se o dobytí ani nepokusili a odtáhli k Jindřichovu Hradci. Jako další přitáhl k Landštejnu nejvyšší císařský vojevůdce Karel Bonaventura hrabě Buquoy s mocnou císařskou armádou, která sevřela Landštejn těsným kruhem a zamezila dodávkám potravy i munice. Landštejn se několik měsíců bránil. Během této doby byly okolní vesnice vyhladověny císařským vojskem. Až po půl roce se zdecimovaní a hladoví obránci Landštejna vzdali. Landštejn padl do rukou císařských vojsk. To pro Buquoye znamenalo volnou cestu do Čech. 6. Konec slavných dnů Po roce 1620 ztrácí hrad jako válečná pevnost význam. A je proto využíván jako správní centrum hospodářství na Bystřicku. Opravy a údržba hradu je velmi nákladná. Hrad často střídá vlastníky. Hrad nesplňuje nároky šlechty na rozmařilý život a pohodlí. Krajina okolí hradu a její obyvatelé nejsou příliš bohatí, a proto se již nevyplácí hrad udržovat ve funkčním stavu. Hrad téměř 100 let chátrá. Roku 1771 se dějiny hradu sečetly. Za nebývale silné bouře mohutný blesk urazil jihozápadní roh hlavní věže a způsobil požár. Ve velmi krátké době lehly popelem veškeré střechy a dřevěné obložení. Hrad byl poté ponechán svému osudu, ke kterému přispěli i okolní obyvatelé. Kamení dříve mohutného opevnění pyšného hradu bylo rozkrádáno a používáno jako stavební materiál

15 7. Vědomostní kvíz žáků naší školy Zapojili se žáci 6. A, 6. B, 5. A a 4. B, za což jim velice děkuji. Během tvorby mé absolventské práce mě napadlo, že by bylo dobré zapojit i jiné žáky. Také jsem byl velice zvědavý, co vše žáci naší školy o tak krásném hradu Landštejn vědí. Musím uznat, že některé odpovědi mě zaskočily, a také mě mrzí, že ne všichni měli možnost hrad navštívit. Takovým lidem doporučuji Landštejn navštívit, protože to alespoň podle mě stojí za to. Dýchne na vás starověká architektura a navíc vás až zaskočí dílo našich předků. Ale dost řečí a k věci. 1. Co je to Landštejn? a) Zámek b) Zřícenina - Správná odpověď c) Přehrada 2. Navštívili jste někdy Landštejn? a) ANO b) NE

16 3. Kde leží Landštejn? a) Nedaleko Nové Bystřice - Správná odpověď b) Na Moravě c) Nedaleko Prahy 4. Jaký film se točil na Landštejně? a)ať žijí duchové b)noc na Karlštejně c) Johanka z Arku - Správná odpověď

17 5. Nejslavnější rody vlastnící Landštejn? a) Vítkovci a Krajíři z Krajku - Správná odpověď b) Přemyslovci a Lucemburkové c) Buquoyové a Schwarzenbekové 5. Byl Landštejn dobyt husity? a) Ano b) Ne - Správná odpověď c) Byl jen vypálen

18 Závěr A jsme u konce. Doufám, že se vám líbila malá prohlídka dějin tohoto úchvatného monumentu. Musím uznat, že mě příjemně překvapilo, že Landštejn v historii Čech hraje významnou roli. Jak bylo vidět, někteří jeho vlastníci si ho považovali jako nedobytné pevnosti. Jako například Leopold Krajíř z Krajku, který v něm nalezl bezpečí při husitských válkách. Velice mě mrzí, že se do dob, kdy se majestátně vypínal nad krajinou jako symbol bezpečí a prosperity, nepodívám. Ale myslím si, že ten náš malý výlet do minulosti nám alespoň trochu přiblížil roky jeho slávy a ukázal těžké doby středověku. Jsem pyšný na to, že žiji zrovna zde, protože jsem si uvědomil, že lidé, kteří zde dříve žili, to neměli lehké. Na tomto kousku země se téměř neustále rvaly o moc české a rakouské rody. Uskutečnil se zde boj o vstup na naše území během české stavovské války, kde byl Landštejn nakonec dobyt. Císařská vojska měla volný vstup k Bílé hoře. Ale jsem si jist, že lidé, kteří zde v tu chvíli žili, museli vytrpět obrovská muka. A rozhodně vím, že obránci Landštejna v té době prokázali hrdinství ve všech směrech a císařským vojskům nedali vítězství zadarmo. Dnes již vidím to, jak se zde odehrály důležité boje, ale i příjemnější činnosti z pohledu dějin nepostradatelné. A jsem velice rád, že jsem mohl psát o tomto tématu. Musím uznat, že mě to velice bavilo a jsem rád, že se tento výlet do minulosti uskutečnil

19 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace 1. Knihy: Bauer, J., Vládci českých zemí, Praha: Nakladatelství Beta, 2004, str. 114 až 119. Špičáková, L., Landštejn, Libice nad Cidlinou: Nakladatelství GLORIET, Jelínek, J., Kapitoly o Landštejně, Dačice: Nakladatelství Spolek přátel muzea v Dačicích, Elektronické zdroje 1. Zdroj: Citace: 1) Bauer, J., Vládci českých zemí, Nakladatelství Beta, 2004, str ) Bauer, J., Vládci českých zemí, Nakladatelství Beta, 2004, str

20 I. Příloha Plánek hradu Seznam příloh

21 II. Příloha Moje fotky ( Zdroj Osobní archiv)

22 - 21 -

23 - 22 -

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci Vyučovací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého

Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého Vydala Moravská Bastei MOBA, s. r. o., Brno www.mobaknihy.cz www.facebook.com/moba.cz Vlastimil Vondruška, 2011 Moravská Bastei

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Český stát ve 12. a 13. století

Český stát ve 12. a 13. století Český stát ve 12. a 13. století Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0118 V 11. století došlo k ustálení postavení českých zemí v rámci Svaté říše římské. Česká knížata získala určitý vliv na dění v říši,

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Omalovánky Jihomoravského muzea ve Znojmě Dostupný z

Omalovánky Jihomoravského muzea ve Znojmě Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.10.2016 Omalovánky Jihomoravského muzea ve Znojmě Mažárová, Monika 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204406

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Selská rebelie v roce 1775

Selská rebelie v roce 1775 Selská rebelie v roce 1775 Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová

Více

a poučení pro projektové manažery

a poučení pro projektové manažery Obléhání hradu SION L.P. 1437 a poučení pro projektové manažery B. LACKO Doprovodný program QV 2015 Zikmund Lucemburský uznán českou šlechtou za českého krále (Výsledek dohod v Basilei v roce 1436) Postoje

Více

Jižní Čechy harmonické

Jižní Čechy harmonické w w w. j i z n i c e c h y. c z Jižní Čechy harmonické hrady a zámky jako v pohádce Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

ročník 7. č. 12 název

ročník 7. č. 12 název č. 12 název Václav IV. anotace Pracovní list je zaměřen na seznámení s významnou osobností rozmachu českého státu, s Václavem IV. Testovou i zábavnou formou si ţáci procvičují, opakují a prohlubují znalosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 1. Kdo byl kdo v období 1434 1471? a) Alžběta Celská b) Václav Šašek z Bířkova c) Fridrich III. d) Petr Chelčický e) Hynek Ptáčník z Pirkštejna f) Lev z Rožmitálu g) Jan

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_27_Svatá Ludmila Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Metodický list k novému českému filmu

Metodický list k novému českému filmu Metodický list k novému českému filmu Vážení pedagogové, nabízíme vám možnost školních projekcí nového českého animovaného filmu HUSITI, který má premiéru 7. listopadu 2013. Tento film se, jak již název

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

O3. 1 b Jednou z hlavních postav Oprásků je Zmikund/Zikmund Lucemburský. Kolik synů Karla

O3. 1 b Jednou z hlavních postav Oprásků je Zmikund/Zikmund Lucemburský. Kolik synů Karla Opráski sčeskí historje O1. 1 b Dle Oprásků odjel svatý Vojt ech/vojtěch raději chřtít smradlaví pohani, než aby se nechal zabít spolu s příbuzenstvem na Libici. Kam odjel a kde byl nakonec zabit? A. do

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více