AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY"

Transkript

1 AIP Veřejné vnitrostátní letiště Public domestic aerodrome Neveřejné mezinárodní letiště. Private international aerodrome. AD 4-LKLT-1 LKLT - 1 Umístění/Location 7 km NE Praha - centrum 2 Provozní použitelnost/operational availability Druhy letadel/ Aircraft types 3 Provozní doba/ Operational Hours 4 Celní a pasové odbavení/ Customs and immigration clearance VFR den/day letouny do MTOW 6000 kg, vrtulníky do MTOW kg, kluzáky, volné balony, vzducholodě, sportovní výsadky - pouze se souhlasem provozovatele letiště aeroplanes up to MTOW 6000 kg, helicopters up to MTOW kg, gliders, free balloons, airships sport parachute jumping - only with approval of the aerodrome operator 15 APR - 15 OCT MON-SUN, HOL: ; jinak / otherwise O/R HO O/R (písemně/ in writing, , fax), MON - FRI 24 HR předem/ in advance jinak/otherwise 48 HR předem/ in advance formulář žádosti u provozovatele letiště, nebo na internetových stránkách letiště / application form available at the aerodrome operator or on the aerodrome website 5 Provozovalel letiště/aerodrome operator Letiště Praha Letňany, s.r.o. Hůlkova 1075/35, Praha 9, Další spojení/ Next contacts AFIS Letňany, Petr Kříž - ředitel letiště / director of the aerodrome, Karel Hořínek - vedoucí stanoviště AFIS / head of AFIS unit, , EN, Druhy paliva/fuel grades AVGAS 100 LL, Natural BA 95 MOGAS 7 Druhy olejů/oil grades TOTAL 100 D, TOTAL 100 W 50 8 Hangárování/Hangar space O/R 9 Opravy/Repairs Periodická údržba letounů Zlín řady 42 a 26, Cessna řada 100 a kluzáků L 13, Discus, Nimbus, Standard Cirrus, ASW-15/19. Periodical maintenance of aeroplanes Zlín series 42 and 26, Cessna serie 100 and gliders L 13, Discus, Nimbus, Standard Cirrus, ASW- 15/ Ubytování/Accommodation hotely / hotels Praha 11 Restaurace/Restaurant restaurace / restaurants Praha 12 Doprava/Transportation stanice metra trasa / subway line C - Letňany, autobusy městské hromadné dopravy / buses of municipal transport

2 AD 4-LKLT-2 AIP 13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13.1 Všeobecně Letištní provozní zóna (ATZ) není zřízena. Letiště LKLT leží v MCTR Kbely a let po okruhu zasahuje do CTR Ruzyně Mimo provozní dobu AFIS LKLT se aplikují postupy pro VFR lety jako na/z letiště Kbely, a to za stálého obousměrného spojení s MTWR Kbely. Trať příletu/odletu je předmětem letového povolení ATS Kbely. Viz AIP ČR, Vol. II, AD 2, letiště Kbely, postupy pro VFR lety V provozní době AFIS LKLT se aplikují lety po okruhu na který navazuje přímý let na/z bod MIKE, a to vždy podle instrukcí AFIS LKLT. Výška takových letů je max ft AMSL Lety na letištním okruhu LKLT tvoří konfliktní provoz pro lety z/na RWY 06/24 LKPR, RWY 06/24 LKKB a RWY 10/28 LKVO Piloti jsou žádáni, aby striktně dodržovali trajektorii letu po okruhu a maximální stanovenou výšku - viz. AD 4-LKLT-VOC Prahy drah 05L a 05R jsou posunuty za účelovou komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu Piloti letící podle FPL jsou povinni si vyžádat aktivaci / ukončení platnosti FPL prostřednictvím AFIS LKLT nebo mimo provozní dobu AFIS LKLT prostřednictvím MTWR Kbely Postupy pro omezení hluku Přelety obcí Čakovice, Kbely, Miškovice, Vinoř, Satalice, Horní Počernice a sídliště Prosek, motorovými letouny, vrtulníky a sportovní létající zařízení, nejsou povoleny pokud to není nutné z provozních a bezpečnostních důvodů Velitelé letadel jsou povinni zahájit vzlet od prahu příslušné dráhy Po vzletu stoupat maximálním gradientem při zachování letové bezpečnosti. 13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AND RESTRICTIONS 13.1 General Aerodrome Traffic Zone (ATZ) is not established. Aerodrome LKLT is located in MCTR Kbely and a flight along traffic circuit goes through CTR Ruzyně Outside operational hours of AFIS LKLT, procedures for VFR flights are applied like procedures to/from aerodrome Kbely with a permanent two-way radio contact with MTWR Kbely. Route of arrival/departure is subject of ATS Kbely clearance. See AIP CR, AD 2, aerodrome Kbely, procedures for VFR flights In operational hours of AFIS LKLT, the flights along traffic circuit, which is followed by direct flight to/from point MIKE, are applied according to AFIS LKLT instructions. Maximum altitude of these flights is 2000 ft AMSL The flight on traffic circuit of LKLT creates conflict traffic for flights to/from RWY 06/24 of LKPR, RWY 06/24 of LKKB and RWY 10/28 of LKVO Pilots are requested to strictly maintain the trajectory of flight along traffic circuit and to strictly maintain maximum given altitude - see AD 4-LKLT-VOC The thresholds of RWYs 05L and 05R are shifted behind the road. The road must be overflown during take-off and landing in minimum altitude 15 m from the lowest part of aeroplane or towing object Pilots flying according to FPL are obliged to request activation / termination of FPL by AFIS LKLT or outside operational hours of AFIS LKLT by MTWR Kbely Noise abatement procedures Flights over villages Čakovice, Kbely, Miškovice, Vinoř, Satalice, Horní Počernice and housing estate Prosek, by powered aeroplanes, helicopters and sport flying equipment are not allowed, if it is not neccessary by operational and safety reasons Pilots-in-command are obliged to initiate take-off from the threshold of relevant RWY After take-off climb with maximum gradient while maintaining safety of the flight.

3 AIP AD 4-LKLT Motorové zkoušky, které nesouvisí s procedurou příslušného odletu, jsou v době ( ) zakázány Letové postupy Všeobecně Přílety a odlety jsou možné pouze za obousměrného rádiového spojení na kmitočtu AFIS LKLT 120,325 MHz, mimo provozní dobu na kmitočtu MTWR Kbely 120,875 MHz Pro přílety a odlety jsou stanoveny následující vstupní a výstupní body totožné s VFR body do/z MCTR Kbely.: Power engine tests which are not referred to the procedure of appropriate departure are in time from ( ) forbidden Flight procedures General Arrivals and departures are possible only with two-way radio contact on frequency AFIS LKLT 120,325 MHz, outside operational hours on FREQ MTWR Kbely 120,875 MHz Following entry and exit points, which are identical with VFR points to/from MCTR Kbely, are set for arrivals and departures.: VFR vstupní a výstupní body do/z MCTR Kbely/ VFR entry and exit significant points to/from MCTR Kbely Označení/ Designation Poloha (objekt)/ Location (object) Souřadnice / Coordinates MIKE NE of Stará Boleslav N E (křížení železnice a dálnice / railway crossing highway) LIMA S of Lysa nad Labem N E (silniční most přes řeku / river road bridge) UNIFORM E of Uvaly N E (osamělá čerpací stanice / lonely petrol station) ROMEO SW of Říčany (mimoúrovňová křižovatka dálnic / flyover highways crossing N E Velitelé letadel vstupujících do MCTR Kbely jsou povinni udržovat výšku 1000 ft/300 m AGL, maximálně však 2000 ft AMSL není-li ATS Kbely stanoveno jinak Pro přílety a odlety na/z letiště LKLT z/do prostoru třídy G a třídy E je stanoven bod MIKE. Výška letu, mimo MCTR Kbely, musí být maximálně 2000 ft AMSL Trajektorie přímých letů přes body LIMA, UNIFORM, ROMEO podléhá letovému povolení vydanému MTWR Kbely Přílety Velitelé letadel, jsou žádáni, aby dodržovali postupy pro omezení hluku Přílety se provádějí z bodu MIKE buď přímo do čtvrté okruhové zatáčky s přistáním na RWY 23 nebo do druhé okruhové zatáčky s přistáním na RWY Vstupní bod MIKE - před přeletem MIKE navázat obousměrné rádiové spojení s AFIS LKLT, nebo mimo provozní dobu s MTWR Kbely Pilots-in-command of aircraft entering to MCTR Kbely are obliged to maintain height 1000 ft/300 m AGL, but maximum altitude 2000 ft AMSL, unless otherwise stated by ATS Kbely Point MIKE is desiganted for arrivals and departures to/from AD LKLT from/to area of class G and class E. Maximum altitude of flight outside MCTR Kbely must be 2000 ft AMSL Trajectory of direct flights via points LIMA, UNIFORM, ROMEO is subject to a clearance issued by MTWR Kbely Arrivals Pilots-in-command are requested to adhere to noise abatement procedures Arrivals are carried out from point MIKE either directly to final turn with landing on RWY 23 or to downwind turn with landing on RWY Entry point MIKE - before overflying MIKE establish two-way radio contact with AFIS LKLT or outside operational hours with MTWR

4 AD 4-LKLT-4 AIP Pokračovat do příslušné okruhové zatáčky dle dráhy v používání. Přílet nesmí být proveden jižně od silnice Brandýs nad Labem - Kbely Vstupní bod LIMA - pokračovat na bod MIKE mimo MCTR Kbely a dále podle Bez obousměrného rádiového spojení s MTWR Kbely nelze vstoupit do MCTR Kbely. Na žádost, při obousměrném rádiovém spojení s MTWR Kbely, může být povolen přímý let ze vstupního bodu LIMA na střed letiště Kbely, resp. Letňany, s dalším zařazením do letového okruhu letiště Letňany Vstupní bod ROMEO a UNIFORM - pokračovat na bod LIMA mimo MCTR Kbely a dále podle Na žádost, př i obousměrném rádiovém spojení s MTWR Kbely, může být povolen přímý let ze vstupních bodů ROMEO nebo UNIFORM na střed letiště Kbely, resp. Letňany, s dalším zařazením do letového okruhu letiště Letňany Přílety z jiných směrů podléhají letovému povolení MTWR Kbely Přiblížení a přistání vrtulníků musí být provedeno na dráhu v používání. Pojíždění za letu a parkování na vyznačeném místě, dle pokynů AFIS LKLT Odlety Velitelé letadel jsou žádáni, aby dodrželi postupy pro omezení hluku Odlety se provádějí letem po okruhu, a to do třetí okruhové zatáčky, v případě RWY 23 pro vzlet, nebo do první okruhové zatáčky v případě RWY 05 pro vzlet a dále na výstupní bod MIKE Odlety na výstupní body LIMA, UNIFORM a ROMEO lze provádět z bodu MIKE, mimo MCTR Kbely Při obousměrném rádiovém spojení s MTWR Kbely, může být povolena změna z tratě letu dle , jako přímý let na výstupní body LIMA, nebo UNIFORM, nebo ROMEO Odlety do jiných směrů podléhají povolení MTWR Kbely Vzlety vrtulníků musí být prováděny z dráhy v používání. Pojíždění za letu dle pokynů AFIS LKLT. Kbely. Continue to corresponding circuit turn according to RWY in use. Arrival cannot be carried out to the south of road Brandys nad Labem - Kbely Entry point LIMA - continue to point MIKE outside MCTR Kbely and continue according to It is not possible to enter MCTR Kbely without two-way radio contact with MTWR Kbely. A direct flight, with two-way radio contact with MTWR Kbely, can be permitted on request from entry point LIMA to centre of AD Kbely or Letňany with further inclusion in traffic circuit of AD Letňany Entry point ROMEO or UNIFORM - continue to point LIMA outside MCTR Kbely and then according to A direct flight, with two-way radio contact with MTWR Kbely, can be permitted on request from entry points ROMEO or UNIFORM to centre of AD Kbely or Letňany with further inclusion in traffic circuit of AD Letňany Arrivals from different directions are subject to clearance of MTWR Kbely Approach and landing of helicopters must be carried out to RWY in use. Air taxiing and parking on highlighted places in accordance with AFIS LKLT instructions Departures Pilots-in-command are requested to adhere to noise abatement procedures Departures are carried out along the traffic circuit to the base turn in case of departure from RWY 23, or to crosswind turn in case of departure from RWY 05 and further to exit point MIKE Departures to exit points LIMA, UNIFORM and ROMEO can be carried out from point MIKE outside MCTR Kbely At two-way radio contact with MTWR Kbely change from route defined by to direct flight to exit points LIMA or UNIFORM or ROMEO can be permitted Departures to different directions are subject to clerance of MTWR Kbely Take-offs of helicopters must be carried out from RWY in use. Air taxiing according to AFIS LKLT instructions.

5 AIP AD 4-LKLT Letištní okruhy Motorová letadla Letištní okruh se provádí pravý pro RWY 23, nebo levý pro RWY Výška letu po okruhu je maximálně 1900 ft/580 m AMSL Letadla při přiblížení a přistání na RWY 05 mohou použít prodloužený levý letový okruh, vyznačený přerušovanou čarou (viz. AD 4-LKLT-VOC) Ultralehká letadla Ultralehká letadla do MAX IAS 110 km/h provádějí pravý okruh pro RWY 23, nebo levý okruh pro RWY Výška letu ultralehkého letadla po okruhu je 500 ft/150 m AGL Tvar okruhu musí umožnit při vysazení pohonné jednotky přistání na letiště z druhé okruhové zatáčky. Pokud výkony ultralehkého letounu neumožní dodržení tohoto požadavku, je velitel ultralehkého letounu povinen provést okruh podle a Kluzáky Kluzáky provádí levý okruh pro RWY 23, nebo pravý okruh pro RWY 05, pokud dispečer AFIS nestanoví jinak Výška letu kluzáku po okruhu je maximálně 1900 ft/580 m AMSL Letový okruh kluzáků nesmí překročit prodlouženou spojnici silnice - maják LKKB a Brandýs nad Labem Traffic circuits Powered aicraft Traffic circuit is carried out to the right for RWY 23 or to the left for RWY Traffic circuit altitude is at maximum 1900 ft/580 m AMSL Aircraft can use an extended traffic circuit highlighted by dashed line (see chart AD 4-LKLT-VOC) for approach and landing to RWY Ultralight aircraft Ultralight aircraft up to MAX IAS 110 km/h carry out the traffic circuit to the right for RWY 23 or a to the left for RWY The traffic circuit height for ultralight aircraft is 500 ft/150 m AGL A shape of traffic circuit shall enable to land at the aerodrome from the downwind turn in case of engine failure. If performance of ultralight aircraft does not allow to adhere this requirement the pilot-in-command of ultralight aircraft is obliged to carry out traffic circuit in accordance with a Gliders Gliders carry out the traffic circuit to the left for RWY 23 or to the right for RWY 05, unless otherwise stated by AFIS officer The traffic circuit altitude for glider is at maximum 1900 ft/580 m AMSL The traffic circuit of gliders shall not overfly the etension of road - beam LKKB and Brandys nad Labem. 14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 14.1 AFIS poskytován v angličtině Velitelé pojíždějících letadel jsou zodpovědni za dodržení bezpečné vzdálenosti mezi letadly. Pokud si velitel letadla nebude jist bude provedeno přatlačení nebo přetažení letadla na bezpečné místo pro přípravu na odlet Mimo provozní dobu AFIS LKLT jsou přílety a odlety na/z LKLT povoleny jen se souhlasem provozovatele letiště. (ověření provozuschopnosti AD). 14. ADDITIONAL INFORMATION 14.1 AFIS provided in English Pilot-in-command of taxiing aircraft are responsible for maintaining safe distance between aircraft. If pilot-in-command is not sure, pushing or pulling of aircraft to safety place for preparation to departure is carried out Outside operational hours of AFIS LKLT arrivals and departures to/from LKLT are permitted only with agreement of the aerodrome operator (check of AD serviseability). VOL III AMDT 191/14

6 AD 4-LKLT-6 AIP 14.4 RWY 05L a RWY 23R jsou určeny přednostně pro letadla se zatahovacím podvozkem Plocha letiště je oplocena a je určena pro dlouhodobé parkování letadel Placení přistávacích poplatků a parkování (hangárování) letadel se provádí v hotovosti a nebo bezhotovostní platbou kartou na stanovišti AFIS Letňany. Cena za čerpání pohonných hmot se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou kartou v kanceláři Aeroklubu Letňany Velitelé letadel jsou žádáni, aby dodržovali publikované postupy, zvláště opatření pro omezení hluku, lety mimo zastavěné oblasti uvedených obcí, stanovený tvar letového okruhu a jeho výšku, hranice řízených prostorů přiléhajících k letišti LKLT tzn. CTR Ruzyně, MCTR Kbely a CTR Vodochody RWY 05L and RWY 23R are designated primarily for aircrafts with retractable gear The area of the AD is fenced and is intended for long-term parking of aircrafts Landing charges and parking (parking in hangar) charges are paid in cash or by cashless payment with card at AFIS unit Letňany. Price for fueling is paid in cash or by cashless payment by card in Aeroclub Letnany office Pilots-in-command are requested to adhere to published procedures particularly noise abatement procedures, flights outside build-up areas of mentioned villages, determined shape of traffic circuit and its altitude, the boundaries of controlled airspaces which are adjacent to the AD LKLT, i.e. CTR Ruzyne, MCTR Kbely and CTR Vodochody. VOL III AMDT 191/14

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

English for pilots 1

English for pilots 1 1 ENGLISH FOR PILOTS student workbook TOTO JE POUZE UKÁZKA Originál obsahuje cvičení na 130 stranách frazeologie spojovací postupy zkratky a kódy slovíčka na přípravě textu spolupracovali Renata Kronowetterová

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

Letištní. průvodce. Airport GUIDE 2014/2015

Letištní. průvodce. Airport GUIDE 2014/2015 Letištní průvodce Airport GUIDE 2014/2015 vážení cestující, v tomto průvodci naleznete informace, které vám pomohou lépe se orientovat na Letišti Leoše Janáčka ostrava a usnadní vaše cestování. vzhledem

Více

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T Pořadatel děkuje za významnou podporu turnaje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA The organizer would like to thank THE CITY OF PRAGUE for it s major support of this

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 10. Jarní pohár Jeseníků 2014 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice Strana 1 z 13 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053 Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK 1. DOPRAVA... 3 1.1 Slovník odborných pojmů... 3 1.2 Definice nejdůležitějších pojmů z dopravy

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více