Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání"

Transkript

1 Velikonoční období Velikonoční období trvá dle tradice 50 dní - letos tedy do 19. května. A to jiţ pojedeme další den na školu v přírodě, po jejím návratu se bude blíţit závěr měsíce a červen jiţ hlásí příchod léta a prázdnin. Zdá se, ţe čas druhého pololetí postupuje mnohem rychleji. Ve škole máme i v tomto rychlém čase napilno a do konce školního roku nás čeká ještě poměrně dost aktivit. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání při individuálních konzultacích. Na ty se budou rodiče zapisovat prostřednictvím internetového formuláře. Tyto schůzky povaţuji za důleţité, neboť se zde schází všichni podstatní účastníci výchovně-vzdělávacího procesu a mohou si v přátelské atmosféře společně popovídat o školní práci dětí. Vzhledem k výjimečnostem koncepce našeho vzdělávacího programu je podstatný také společný pohled rodičů a školy. V dalším měsíci nás čeká škola v přírodě, k níţ rodiče dostali jiţ podrobnější informace. Věříme, ţe společně zaţijeme pěkné chvíle v krásné horské přírodě. V posledním školním měsíci červnu čekají děti oborové prezentace, divadelní festival, další aktivity a samozřejmě mnoho náročné práce spojené se závěrem školního roku. Přeji nám všem krásné 4. čtvrtletí tohoto školního roku a věřím, že jarní básnička žákyň třetí třídy definitivně přivolá jaro - i když možná s aprílovým nádechem (jl)

2 Přespávání prvňáků ve škole se v bazénu a pak uţ se s chutí vypravili na večeři. Kdyţ jsme se vrátili do třídy, nachystali si spacáčky a převlékli se do pyţama. Ale spát se ještě nešlo. Nejdřív jsme si povídali a hráli a taky jsme se podívali na pohádku. A aby se nám dobře spalo, zazpívali jsme si ukolébavku. Teď uţ vám prvňáci zasvěceně řeknou, ţe ve škole nestraší. (hv) Ve čtvrtek 14. března se uskutečnilo první noční dobrodruţství prvňáků v Open Gate. Ráno přišly děti do školy nejen s aktovkou, ale také s karimatkou a spacákem. Chystaly se totiţ přespat ve škole. Den proběhl jako jindy, snad jen děti byly více napjaté a nedočkavé. Po odpoledních krouţcích plnili prvňáci různé soutěţní úkoly, vydováděli Návštěva Charitního ošetřovatelského domu v Mukařově V pondělí 25. března vyrazili ţáci první třídy na návštěvu. Vypravili se do Charitního ošetřovatelského domu v Mukařově, aby přinesli jaro tamějším obyvatelům a potěšili je svým vystoupením. Zahráli jim pásmo říkadel a písní, které i naši ţáci měli moţnost zhlédnout o den později na assembly. Bylo hezké vidět, jak se senioři usmívají. Kdyţ jsme pak odcházeli, z několika stran se ozývalo: Přijeďte zase! Do školy se prvňáci vraceli rozesmátí a bohatší o zkušenost, ţe největší radostí je radost rozdávat. (hv)

3 Morning Oasis Assembly V úterý 26. března jsme se opět společně sešli v divadle na Morning Oasis Assembly. Zahájili je ţáci pátého ročníku, kteří zazpívali krásnou anglickou výpravnou píseň. Poté jsme na jevišti přivítali studenty septimy, kteří se před nedávnem zúčastnili pobytu v Indii, kde pomáhali zlepšit ţivotní svátkem. Aby ostatní uvedli do obrazu, přečetli na počátku několik vět o velikonočních tradicích. Představili tak klepání řehtačkami, barvení vajíček, pletení pomlázky i americké zvyky. Pak předvedli, jak podmínky vesničanů. O své cestě, záţitcích a zkušenostech se s námi podělili při prezentaci fotografií. Za uţitečnou práci v nelehkých podmínkách sklidili septimáni zaslouţený potlesk. První jarní assembly měli na starosti prvňáci. A protoţe se konalo těsně před Velikonocemi - nechali se při svém představení inspirovat právě tímto vypadá takové tradiční vynášení Morany se zpěvem i tancováním a připomněli různé velikonoční říkanky české i anglické. A i kdyţ je venku pořád tak trochu zimní počasí, věřím, ţe prvňáci jaro přivolali. (hv)

4 IN THE FIRST CLASS Who said learning couldn't be fun? This month in the first class we did a lot of experiments with different forms of art. Our first project came with our phonic letter "ss" for fossil. We learned about dinosaur fossils and then made our very own fossil using clay and animal toys. The children thought this activity was really amazing and were really in aw with it. Our next activity was from our phonic letter "le" for turtle. In this activity we used math and precision. This activity took about 2 weeks but the children had a lot of fun with painting and making their turtle come to life. If you would like to take a closer look, come and check out our turtle display located in the hallway in front of the first class. Our third activity had to do with the theme "Our Family" from family and friends book 1. For our family tree wee first had to make the tree background using different colours, sizes and shape. We then had to construct a frame and had to practice team work to be able to glue in on our pictures. The children were very inventive of what objects to use to help the frame and glue set in. They couldn't stop laughing! If you would like to check out our masterpiece, they are also located in the hallway in front of the first class. Our fourth and final project had to do with spring. We couldn't wait to welcome spring! To celebrate its arrival, the children all decided they wanted to do flowers. So why not personalised flowers with our pictures? For this project the children had to exercise patience. Some flowers were difficult to cut having small spaces between each petal. Some flowers had very small details in which they had to have a steady hand to paint. They all did a great job with them and are very proud of their flowers. This display is also in our hallway. In the first class art isn't just art. It s a form to practice different skills and a way to help us build our character. Please stay tunes for our next projects. Until then Happy Spring!! (rs)

5 Výlet do Muzea Bedřicha Smetany Jednoho krásného středečního rána se čtvrťáci a páťáci sešli na nádraţí v Říčanech. Paní učitelka Kobrová nás všechny spočítala a pak jsme jeli do muzea vlakem. Kdyţ jsme dorazili na místo, ocitli jsme se v majestátní budově. Vyrazili jsme po schodech nahoru a naše dobrodruţství začalo. Sedli jsme si a poslouchali jsme, co dneska budeme dělat. Virtuálně jsme nasedli do balónu a cestovali jsme po světě. Letěli jsme do Afriky a do Ameriky no prostě jsme byli všude. Ale také jsme předváděli různé pozdravy, zpívali jsme, tancovali a tleskali. Byla to hrozná legrace, protoţe jsme také hráli jednu dobrou hru s kamínky. Vţdy, kdyţ jsme přiletěli na nějaký kontinent, zavřeli jsme oči a poslouchali jsme zvuk typický pro tento kontinent. Bylo to nejlepší muzeum. Patrik M. (4. třída) Výlet na Loučeň Druháci se před Velikonocemi vydali na výlet na zámek Loučeň. Kněţna Armélie, která nás po zámku prováděla, byla velmi potěšena zájmem dětí a jejich zvídavými otázkami. Po prohlídce zámku, kde jsme se mimo jiné seznámili s různými tradičními technikami zdobení vajíček, jsme vyrazili do místního labyrintária. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi bludištěm a labyrintem, a stihli jsme projít čtyři z nich (buxusové, travnaté, tisové a písmenkové), ale pak nás chladné a větrné počasí zahnalo zpátky do teplého autobusu. Přesto se nám výlet líbil a doufáme, ţe se na Loučeň ještě někdy společně podíváme. (vm)

6 Vítání občánků v období od 1.1. do předchozího roku s trvalým pobytem v Babicích. Obec Babice od roku 2011 pořádá slavnostní uvítání nově narozených dětí do ţivota a mezi občany obce. Akce je pořádána jednou ročně, zpravidla v březnu, pro děti narozené Vítání občánků 2013 Termín: od 9:30 v divadle Open Gate Program: Přivítání přítomných Vystoupení ţáků ZŠ Open Gate Slovo paní starostky Vítání občánků, focení Společné foto Jiţ tradičně se naši ţáci 4. nebo 5. tříd stávají součástí tohoto slavnostního obřadu. Letos se toho ujalo 5 dětí z páté třídy Lucka Hammerová, Linda Korbelová, Adélka Janovská, Fabian Rott a Lauren Muldoon. Děti si připravily pásmo sloţené z písniček a básniček o dětech. Obzvláště pěkný byl doprovod Fabiana na příčnou flétnu a obrázky zvířátek, jeţ byly součástí Ţáčkovy básničky o mláďatech. Všem zúčastněným dětem moc děkuji za pěkný přednes, energii věnovanou nácviku a příkladnou reprezentaci naší školy. (pk) Voláme jaro Všichni uţ se těší na skutečné jaro. Také 2.B se rozhodla je přivolat. A tak jsme si vyrobili veselé velikonoční květináčky a zaseli jsme si velikonoční osení. Ted uţ jen zbývá, aby sluníčko konečně "vylezlo ven", protoţe osení nám začalo uţ krásně růst. (jv)

7 Vynášení Mařeny... Zima uţ je dlouhá, a tak jsme se rozhodli pomoct jaru s příchodem. Domluvili jsme se na úterý. Po ranní assembly v čele s prvňáčky se skvělým vystoupením jsme šli obhlédnout terén, kde ji vyţeneme a rovnou jsme nasbírali materiál suchou trávu. Ve třídě jsme chvíli čarovali a byla tu. Morana, Mařena, Marzana, Marena nebo Marmurena, zima, smrt. Ještě jsme kaţdý napsali na kousek papíru něco, čeho bychom se rádi zbavili, abychom to mohli spálit společně s Moranou. A vyrazili jsme. Kaţdý jsme se s proutkem v ruce osobně utkali s Moranou, a pak jsme ji obřadně i s našimi lístky zapálili. Trošku jsme se u ní zahřáli a nakonec jsme ji utopili ve sněhu. Morana tak zemřela trojí smrtí a my jsme zahnali zimu a spálili naše lístky i s figurou Morany. Po návratu do školy jsme museli zamést chodbu, protoţe to tam bylo jako na slamníku. Za dobrovolnou pomoc s úklidem děkuji Anitce, Míše a Sandře. (jhl)

8 Klíče k branám Karlštejna Dne se konal výlet na Karlštejn. Nejprve jsme se sešli na hlavním nádraţí v Praze a poté jsme jeli vlakem na Karlštejn. Nějakou chvíli trvalo, neţ jsme došli k samotnému hradu. Ale aspoň jsme se měli na co těšit, jelikoţ po cestě k hradu bylo mnoho obchodů, které děti chtěly navštívit, a pan Luka nám oznámil, ţe po prohlídce hradu budeme mít rozchod. K hradu jsme došli o hodinu dříve, neţ nám začínala prohlídka, a tak jsme mohli navštívit hradní studnu, nasvačit se, koupit si něco k jídlu anebo zajít do blízkého obchůdku s kovovým zboţím. Prohlídka byla velice zajímavá, dozvěděli jsme se hodně nových věcí. Jedinou nevýhodou bylo, ţe jsme tam všichni skoro umrzli, takţe jsme necítili ani nohy ani ruce. Po prohlídce jsme měli rozchod, který trval 45min. Poté jsme šli zpátky k nádraţí a vydali se na cestu zpět. Na hlavní nádraţí v Praze jsme přijeli o jeden vlak dříve, a jelikoţ jsme měli ještě čas, neţ si nás měli rodiče vyzvednout, šli jsme na blízké hřiště, kde jsme byli přibliţně 20min. Nakonec jsme se vrátili zpátky na nádraţí, kde si nás vyzvedli rodiče. Valerie P. (5.třída)

9 Velikonoční dílny ve velikonočním oblečení... Poslední březnový den ve škole byla středa před velikonočními prázdninami. Na tento den jsme přichystali pro děti velikonoční dílny. Bylo připraveno mnoho zajímavých pohybových i výtvarně hudebních aktivit. Připravili si je pro naše ţáky všichni učitelé základní školy. Tento zábavný den byl ještě okořeněn tím, ţe děti nemusely mít školní uniformy. Dnešní den si mohli zvolit velikonoční oblečení. A co to znamená, mít velikonoční oblečení? To bylo zcela na tvořivosti a nápaditosti našich dětí Jak se této úlohy zhostili naši kreativní ţáci, můţete posoudit na fotografiích. Za sebe můţu říct, ţe děti měly krásné, barevné obleky, převleky, doplňky. Mnoho barev, krásně upravené vlasy, zvířátka a další - to vše zaplnilo prostory základní školy. Dnešního dne si děti skutečně krásně uţily a bylo to moc pěkné (jl) Easter Egg Sports - This is what the children said Our task? Did we do it? To build an obstacle course / To win / To sweat lots / To have a good time... Yes we did What was the best bit? Winning (girls) / The obstacle course without the egg and spoon, because it was faster (boys) / The football at the end (boys) What we didn t like so much Our tunnel was too narrow / the obstacle course was too hard / the girls won / the football (girls) How could it be better? Just have the obstacle course / Just have the football / have another ball game like dodge ball (vp) + kids

10 Velikonoční dílny Byli jsme rozlosovaní do dvou různých aktivit jako například plavání, velikonoční honba za pokladem, velikonoční zpívání, vyrábění papírových kytiček, hraní her Ve středu odpoledne šel kaţdý tam, kde měl být. Tam jsme tvořili nebo sportovali. Byl jsem nadšen. Po obědě se všichni nahrnuli k nástěnce, aby zjistili, kam mají jít. Uţ nebylo slyšet výklady učitelů, ale pouze povídání a hraní dětí. Bavilo mě to. Na konci si všichni navzájem povídali, jak se jim to líbilo, a co dělali. A musím říct, ţe jsem nikoho neslyšel říkat, ţe se mu nelíbí aktivita, do které byl rozlosován, protoţe všechny aktivity byly skvělé. Fabian R. (5. třída) Easter Baking Who said baking couldn't be fun? During our Easter celebration, children got a chance to show off their cooking skills. The older kids had to follow a recipe with American measurements while the younger kids followed instructions step by step. One of the best parts of cooking is getting messing! I myself am a very messy cook, but these kids beat me in the messy category! We didn't have any high tech equipment so the children had to do things the old fashion way. We first had to crunch up 1 packet of regular Bebe cookies into almost nothing using our bare hands. It was a lot of work but the kids had fun crushing, smashing and were very creative with their techniques. We then added 1 table spoons of melted butter, 2 table spoons of cacao, 4 table spoons of coconut milk and 1 table spoon of sugar. Now it s time to mix all of the ingredients together with our hands while resisting the temptation to try a piece. Now this step was very hard for them. While I walked around there were a lot of chocolate lips! We then rolled the batter into small balls and rolled it in shredded coconut. Now the creativity really starts. The children could decorate it with jelly beans, caramel and fudge. By the end of our fun baking was the fun cleaning. It looked like a cookie tornado came through our room! Here's what the kids had to say about our non-bake cookies (rs) This is so much fun! Look! I made a small funny man! Raquel can we eat it now? Look what I made! Can you see my jelly bean? It's inside!

11 Sportovní hry v nové hale Po dokončení aktivity s Michaelem šla naše skupina do nové haly. Učila nás nová paní učitelka druháků Veronika Malá. Na začátku jsme se jí představili, potom byl nástup. Paní učitelka byla moc příjemná. První hra, kterou jsme hráli, se jmenovala vajíčková honička. Hra spočívala v tom, ţe dva honili, a kdyţ někoho chyt- Hudební dílna... li, dřepl si na bobek a dokud do něj nikdo nestrčil, byl na bobku (tedy ve vajíčku). A kdyţ do něho někdo strčil, z vajíčka se vyklubalo kuřátko a dotyčný mohl hrát dál. Docela náročná hra na běhání! Druhá hra byla taky honička, ale ne vajíčková, nýbrţ králičí. Měli jsme ocásek z nenafouknutého balónu, zastrčili jsme si ho tak, aby kousek z kalhot vyčuhoval, a kdyţ nám ho někdo sebral, šli jsme za čáru, kde jsme si balónek museli znovu nasadit, abychom se vrátili do hry. Po dvou honičkách následovalo protaţení. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin na štafetu. Pětkrát jsme běţeli pokaţdé trochu jiným stylem. Vyhrálo druţstvo, které bylo první cíli první. Bylo to docela namáhavé. Pak nastal čas na závěrečnou hru florbal. Hráli jsme asi dvacet minut a nakonec vyhrál tým, ve kterém jsem byla já. Je to opravdu makačka. Obdivuji hráče florbalu. Ale bylo to super. Chtěla bych hrát florbal i o tělocviku. Hodně mě to bavilo. Myslím, ţe se to moc povedlo. Klobouk dolů před paní učitelkou. Julča S. (4.třída) K Velikonocům neodmyslitelně patří také hudba. Proto byly některé dílny zaměřeny na velikonoční a jarní písničky, na rytmizace a vůbec na hudbu spojenou s tímto obdobím.

12 Velikonoční dílny ve fotografiích. A co jsme dělali? Velikonoční papírové hrátky; Velikonoční hrátky ve vodě; Velikonoční cookies; Veselé velikonoční hry; Výzdoba školy; Velikonoční vajíčkové hry; Anglické velikonoční písně a příběhy; Velikonoční kolektivní hry; Jarní hudba; Hledání pokladu od velikonočního zajíčka

13 V úterý 2.4. byla u nás ve škole Noc s Andersenem. V půl šesté nás vyzvedli z druţiny, odtud jsme šli do knihovny, kde pro nás primáni připravili program. Dostali jsme spoustu zajímavých a zábav- Noc s Andersenem Po loňském úspěchu Noci s Andersenem v Open Gate jsme se s paní knihovnicí Monikou Juchovou rozhodli také letos na tuto hezkou aktivitu navázat. Termínově se nám však z organizačních důvodů nedaří skloubit náš termín s celostátním pořádáním této akce - tak jsme tedy v pořádání Noci s Andersenem i letos byli napřed :-). Podobně jako loni pro nás program připravili žáci primy. Také z toho vzniká hezká tradice. Letošní páťáci se tak můžou těšit již na příští rok, až pro nás ze základní školy budou těmi staršími a budou zodpovědní za organizaci programu pro nás. Letos zvolili tematiku zaměřenou na Astrid Lindgrenovou a konkrétně na pohádku Ronja dcera loupežníka, ze které nám večer četli. Na závěr jsme si také promítli filmové zpracování této pěkné pohádky. Milí primáni, paní knihovnice Moniko, děkujeme za zorganizování této hezké akce. ných úkolů, které jsme plnili ve skupinkách. Po splnění úkolů jsme se šli posilnit na večeři. Pak jsme šli opět do knihovny, kde jsme předváděli pantomimu a povídali si. Pak úplně unaveni jsme zalezli do spacáků a dívali jsme se na film. Ema N. (3. třída)

14 Spolupráce s anglickou školou... Open Gate children has a pen friend school - Barford Primary School, near Norwich in Norfolk. It is a small, friendly school with less than a 100 children. Barford Primary School The children have written to each other about uniform, food, festivals - even books! Barford contacted us because the Barford children were learning about Dvořák s opera, Rusalka (with help from professional singers). Open Gate children are teaching them some Czech! At the moment, the children talk to each other through letters and presentations put together by their English teachers at Open Gate and Jilly, a class teacher at Barford. It will be interesting to see future developments. Perhaps, after getting to know a little bit more about each other, the children could meet! That would be a great opportunity to learn about another country, Barford children dressed up on World Book Day. Barford children performing their version of Rusalka at the Theatre Royal, Norwich. If you are interested in Barford, look at the school s web pages (vp) Jilly, class teacher, with some of the children from Barford.

15 Studenti gymnázia Open Gate v Indii Od 6.3. do nás sedm studentů a dva učitelé z gymnázia Open Gate odjelo na dobrodruţnou a zároveň prospěšnou cestu do Indie. Bylo to v rámci výměnného pobytu s jednou z nejlepších IB škol na světě - Dhirubhai Ambani International School (DAIS). Osm jejich studentů nás jiţ navštívilo v prosinci a i vy, ţáčci základní školy, jste měli příleţitost se s nimi seznámit. V Indii jsme strávili čtyři dni prací ve dvou vesničkách - Patalganga a Matheran. V těchto vesničkách jsme si vyzkoušeli několik druhů práce od kopání základů domu, přes nošení kamenů a vody, aţ k učení dětí vesničanů. A kdyţ jsme ještě předtím museli sejít schody - pokud ten propad tak tedy můţeme označit, zjistili jsme, jaké jsou naše limity, a nezbývalo nám nic jiného, neţ tyto limity překročit. To samotné by moţná nestálo za řeč, ale zkuste kopat ve 40 C po dobu několika hodin. Poznali jsme zdejší kulturu, zvyky, podnebí, dopravu a jídlo - všechny tyto věci kontrastují s tím, na co jsme zvyklí z České republiky. Viděli jsme mnoho zvířat, která volně běhala téměř všude. Zbytek našeho pobytu jsme strávili v Bombaji, hlavním finančním centru Indie. Pro vaši zajímavost, toto město má více neţ dvakrát tolik obyvatel neţ celá Česká republika. Hned první den jsme navštívili typický hinduistický chrám, kam jsme museli jít bosi, a obětovali jsme květiny a další věci bohu Gameshi. (Tento bůh vypadá jako slon). Za snad největší turistickou atrakci se povaţuje Gateway of India - tam jsme se samozřejmě také podívali a blízko něho jsme měli příleţitost poznat tamější trh, smlouvání a nakonec výborný oběd o několika chodech (aţ na to, ţe jsme téměř všichni necítili ţádné chutě kvůli pálivosti jídla). Co se týče jídla, první dny jsme nebyli schopni rozeznat chutě - všechna jídla byla totiţ buď velice pálivá, nebo velice sladká. Také jsme blíţe poznali zdejší dopravu. Silnice z Říčan do Babic je oproti bombajským silnicím úplná princezna. Indové mají odlišné vnímání času. Kdyţ se řekne v půl, znamená to nejdříve v celou. Jeden den jsme šli do sloních jeskyní, kde jsme si prohlédli různé hinduistické sochy a kromě turistiky a dobrovolné činnosti jsme se, jak jsme se jiţ zmínili, podívali do tamější školy DAIS a měli jsme příleţitost prezentovat naši vlastní kulturu, zemi a školu před 1400 lidmi. Potlesk, kterého jsme se následně dočkali, byl pohlazením po duši. K naší radosti jsme se setkali s Keesem Winlandem, bývalým učitelem gymnázia Open Gate, který teď učí právě v DAIS -

16 samozřejmě dějepis a ToK (Theory of Knowledge). Ve škole jsme se zúčastnili hodin spolu s našimi hostiteli, u kterých jsme přespávali. Ačkoliv je jejich škola dosti velká, mezi naším gymnáziem a jejích školou existuje spousta podobností co se uznávaných hodnot a stylu výuky týče. Po odpoledních jsme učili děti. a naši hostitelé se o nás moc hezky starali, pořád nám nabízeli jídlo a ptali se, jestli něco nepotřebujeme. Také jsme se podívali po večerní Bombaji - měli jsme dokonce příleţitost Bombaj zhlédnout z výšky jednoho vysoké domu. Část z nás si sehnala typické indické oblečení (Eva Vaňková si odsud dokonce přivezla sárí) a seznámili jsme se s rodinným ţivotem vyšší vrstvy z Indie. Na to, co jsme zaţili v Indii, nikdy nezapomeneme. Pokud by vás něco zajímalo, nebojte si nás vyhledat a na cokoliv se nás zeptat. Třeba i vy jednou budete mít příleţitost zaţít Indii jako my. Andrea Mikulandová a Ján Michalčák (studenti gymnázia OG) Musíme vám ještě něco říci o našich hostitelích, u kterých jsme v Bombaji spali. Kaţdý z nás má jiné proţitky, ale pokud budeme mluvit za většinu, v domácnostech nás šokovala přítomnost sluhy či sluhů, kteří uklízeli a posluhovali všem, tedy i nám. Rodiny Má to smysl, děkujeme, sbíráme dál... Open Gate se zařadilo mezi školy, které nasbíraly nejvíce tonerových kazet. První krabice byla nedávno odvezena (a ta druhá uţ je téměř zase plná!). Za kazety, které jsou znovupouţitelné k naplnění, jsme dostali jako škola zpět částku 1 294,- Kč! Částka bude skrze Sašu, která se o charitu v Open Gate stará, pouţita na zakoupení měsíční dávky promazávacích krémů pro jedno z dětí trpících tzv. nemocí motýlích křídel. Nejlepšími sběrači jsou bezpochyby bráchové Hošťálkovi, kteří do naší sběrné krabice přispívají pravidelně a v největším mnoţství. Náleţí jim za to poděkování a zaslouţená sladká odměna, která jim byla předána na březnovém Morning Oasis Assembly. Doufáme, ţe tento výsledek přispěje k motivaci sběračů a druhá plná krabice vynese další peníze, které budeme moci smysluplně pouţít. (mm)

17 Velikonoční a jarní básničky a pohádky třeťáků První jarní den První jarní den je pro mě krásný sen, sluníčko svítí a zima se krotí. Vyběhnem ven, začneme si hrát A uţ je krásný den. Ptáčkové pípají a při tom si zpívají. Kočka leze po stromě A pes ji honí naštvaně. První jarní den První jarní den, z postele všichni ven. Sluníčko svítí na obloze, Jak se mají lištičky ve své noře? Mráčky plují po obloze, Koně jedou ve svém voze. Babičky pečou mazance, Pepíček pomáhá mamince. Na Velikonoce Na velikonoce se všichni radují, Na Slovensku kluci holky polévají, V Česku kluci koledují, V Americe vajíčka hledají. Velikonoce příchod jara oslavíme, Od rána do večera se radujeme. Charlotte L., Eliška H. Babičky pečou mazance jak to voní v pohádce Sníh taje, kvítí kvete, Jak se má králíček v létě? Emička B., Ema N, Sára, N Velikonoční báseň Jaro začíná, sluníčko svítí, Sníh uţ taje, ptáčci se vrací z teplých krajin. Slunku září tvář jako ţlutá zář. Pepíček šel koledovat s krásnou hnědou pomlázkou, Honzík s Kubou šli koledovat ke staré babičce, Pak šli pro vajíčko ke slepičce. Michal D. Anitka D., Maki Ř. Byl jednou jeden lysý mlynář, který slyšel o tom, ţe se moc plýtvá blyštivými perlami, které se nachází blízko Volyně. Tak si mlynář řekl: Plýtvat těmi vzácnými perlami se přece nesmí, ty patří jen na naleziště, do muzeí nebo laboratoří. Jinam ne! Tak se mlynář vydal na cestu. Cestou potkal starou plynárnu s vlysem na dveřích. Šel dál a na jezeře, podél kterého šel, viděl osobu na vodních lyţích, která polykala housku a pila pelyňkový čaj, po kterém prý rostou lýtka. Těsně před Volyní na něj ale čekala ještě jedna překáţka měl přelézt propast po lýkovém provaze, ale protoţe chodil předtím do cirkusu, tak to pro něj nebyl problém. Kdyţ tam konečně dorazil a byl si stěţovat, poděkovali mu a jako dárek mu dali plyšáka, jednu perlu a plytký talíř. Mlynář začal samou radostí vzlykat. A tak se šťastný mlynář vrátil zpět do svého mlýna. Martin L. M.

18 Vydry kamarádi V jednom opuštěném kraji ţila vydra Třpytka. Ţila v kraji, který se jmenoval Slepýší Pysk. Ţila ve staré chýši se svou přítelkyní Pýřivkou Slepýší. Jednou jí povídá Třpytka: Co si najít víc přátel, zdá se mi, ţe jsme jediné na světě. Vydaly se ze svého domova a potkaly slepýší mláďata Slepýškovic. Daly jim rybu a všichni se dohodli, ţe budou přátelé. Ţvýkali hodně nahlas. Na to si musíte začít zvykat. A postavili dům. Anita D. (3. třída) Jednou v Austrálii byl hezký den a ptakopysk Ptako si vyšel na procházku. Potkal pyšného netopýra Alexe. Alex se ptal, jestli můţe jít s ním a Ptako souhlasil. Na pýru se třpytila rosa. Najednou odněkud vylezl zlý slepýš a zaútočil na Ptaka a odletěl s ním daleko od slepýše. Od té doby se z nich stali nejlepší kamarádi. Eliška H. (3. třída) Báseň o jaru Kdyţ je první jarní den, Smějeme se s úsměvem, Potom skáčem z okna ven, Aby byl uţ krásný den. Kdyţ chodíme na pomlázku S hrstí plnou vajíček, Potká nás Velikonoční zajíček. Máme plný košíček Malovaných vajíček. Kdyţ přijdeme domů, Holky nás shodí Do bazénu. Martin L. M.

19 Veverka Čiperka Elišky ze třetí třídy

20 Škola v přírodě V termínu května 2013 pojedou ţáci druhého aţ pátého ročníku na školu v přírodě do Špindlerova Mlýna do krásného ubytovacího zařízení Přední Labská. Letos tedy po velmi dobrých zkušenostech pojedeme na stejné místo jako loni. Na webu i-klíčenky jsou v sekci Ke staţení bliţší informace k pobytu i k vlastní organizaci. Nezapomeňte své děti včas přihlásit, zaţijeme spoustu legrace. První ročník bude mít v daném týdnu svůj individuální program v areálu Open Gate a jeho okolí. Děti se seznámí s různými lokacemi v místě školy, poznají lépe okolí a uţijí si také přenocování ve škole. Bliţší informace brzy dodají paní učitelky. Krátce... Studenti gymnázia vystoupili v Parlamentu České republiky na podporu iniciativy ve věci nominace sira Nicolase Wintona na Nobelovu cenu míru. *** Náš rugbyový klub se zúčastnil svého prvního turnaje, ţáci byli úspěšní, porazili dokonce Slavii. *** V polovině března proběhlo v Černínském paláci v Praze slavnostní předání zlatých certifikátů Duke of Edinburgh Award, čtyři naši studenti byli při této příleţitosti oceněni. Kalendárium - duben dubna Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 12. dubna Filmový klub - Hugo a jeho velký objev od 22. dubna Konzultace rodiče - ţák - učitel 22. dubna Přijímací řízení na gymnázium 23. dubna Přijímací řízení na gymnázium 23. dubna Morning Oasis Assembly 27. dubna Klíče k branám 29. dubna Ředitelské volno 30. dubna Ředitelské volno 1. května Státní svátek - volno 8. května Státní svátek - volno; pracovní workshop učitelů ZŠ - revize ŠVP 10. května Filmový klub Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rs) Raquel Sales, (rse) Richard Seccombe, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate

21

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, Milé čtenářky, vážení čtenáři, představujeme Vám listopadové vydání cizojazyčného školního časopisu, které jsme společně s Vaší pomocí připravili. Určitě zde naleznete spoustu nových a zajímavých informací,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více