Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání"

Transkript

1 Velikonoční období Velikonoční období trvá dle tradice 50 dní - letos tedy do 19. května. A to jiţ pojedeme další den na školu v přírodě, po jejím návratu se bude blíţit závěr měsíce a červen jiţ hlásí příchod léta a prázdnin. Zdá se, ţe čas druhého pololetí postupuje mnohem rychleji. Ve škole máme i v tomto rychlém čase napilno a do konce školního roku nás čeká ještě poměrně dost aktivit. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání při individuálních konzultacích. Na ty se budou rodiče zapisovat prostřednictvím internetového formuláře. Tyto schůzky povaţuji za důleţité, neboť se zde schází všichni podstatní účastníci výchovně-vzdělávacího procesu a mohou si v přátelské atmosféře společně popovídat o školní práci dětí. Vzhledem k výjimečnostem koncepce našeho vzdělávacího programu je podstatný také společný pohled rodičů a školy. V dalším měsíci nás čeká škola v přírodě, k níţ rodiče dostali jiţ podrobnější informace. Věříme, ţe společně zaţijeme pěkné chvíle v krásné horské přírodě. V posledním školním měsíci červnu čekají děti oborové prezentace, divadelní festival, další aktivity a samozřejmě mnoho náročné práce spojené se závěrem školního roku. Přeji nám všem krásné 4. čtvrtletí tohoto školního roku a věřím, že jarní básnička žákyň třetí třídy definitivně přivolá jaro - i když možná s aprílovým nádechem (jl)

2 Přespávání prvňáků ve škole se v bazénu a pak uţ se s chutí vypravili na večeři. Kdyţ jsme se vrátili do třídy, nachystali si spacáčky a převlékli se do pyţama. Ale spát se ještě nešlo. Nejdřív jsme si povídali a hráli a taky jsme se podívali na pohádku. A aby se nám dobře spalo, zazpívali jsme si ukolébavku. Teď uţ vám prvňáci zasvěceně řeknou, ţe ve škole nestraší. (hv) Ve čtvrtek 14. března se uskutečnilo první noční dobrodruţství prvňáků v Open Gate. Ráno přišly děti do školy nejen s aktovkou, ale také s karimatkou a spacákem. Chystaly se totiţ přespat ve škole. Den proběhl jako jindy, snad jen děti byly více napjaté a nedočkavé. Po odpoledních krouţcích plnili prvňáci různé soutěţní úkoly, vydováděli Návštěva Charitního ošetřovatelského domu v Mukařově V pondělí 25. března vyrazili ţáci první třídy na návštěvu. Vypravili se do Charitního ošetřovatelského domu v Mukařově, aby přinesli jaro tamějším obyvatelům a potěšili je svým vystoupením. Zahráli jim pásmo říkadel a písní, které i naši ţáci měli moţnost zhlédnout o den později na assembly. Bylo hezké vidět, jak se senioři usmívají. Kdyţ jsme pak odcházeli, z několika stran se ozývalo: Přijeďte zase! Do školy se prvňáci vraceli rozesmátí a bohatší o zkušenost, ţe největší radostí je radost rozdávat. (hv)

3 Morning Oasis Assembly V úterý 26. března jsme se opět společně sešli v divadle na Morning Oasis Assembly. Zahájili je ţáci pátého ročníku, kteří zazpívali krásnou anglickou výpravnou píseň. Poté jsme na jevišti přivítali studenty septimy, kteří se před nedávnem zúčastnili pobytu v Indii, kde pomáhali zlepšit ţivotní svátkem. Aby ostatní uvedli do obrazu, přečetli na počátku několik vět o velikonočních tradicích. Představili tak klepání řehtačkami, barvení vajíček, pletení pomlázky i americké zvyky. Pak předvedli, jak podmínky vesničanů. O své cestě, záţitcích a zkušenostech se s námi podělili při prezentaci fotografií. Za uţitečnou práci v nelehkých podmínkách sklidili septimáni zaslouţený potlesk. První jarní assembly měli na starosti prvňáci. A protoţe se konalo těsně před Velikonocemi - nechali se při svém představení inspirovat právě tímto vypadá takové tradiční vynášení Morany se zpěvem i tancováním a připomněli různé velikonoční říkanky české i anglické. A i kdyţ je venku pořád tak trochu zimní počasí, věřím, ţe prvňáci jaro přivolali. (hv)

4 IN THE FIRST CLASS Who said learning couldn't be fun? This month in the first class we did a lot of experiments with different forms of art. Our first project came with our phonic letter "ss" for fossil. We learned about dinosaur fossils and then made our very own fossil using clay and animal toys. The children thought this activity was really amazing and were really in aw with it. Our next activity was from our phonic letter "le" for turtle. In this activity we used math and precision. This activity took about 2 weeks but the children had a lot of fun with painting and making their turtle come to life. If you would like to take a closer look, come and check out our turtle display located in the hallway in front of the first class. Our third activity had to do with the theme "Our Family" from family and friends book 1. For our family tree wee first had to make the tree background using different colours, sizes and shape. We then had to construct a frame and had to practice team work to be able to glue in on our pictures. The children were very inventive of what objects to use to help the frame and glue set in. They couldn't stop laughing! If you would like to check out our masterpiece, they are also located in the hallway in front of the first class. Our fourth and final project had to do with spring. We couldn't wait to welcome spring! To celebrate its arrival, the children all decided they wanted to do flowers. So why not personalised flowers with our pictures? For this project the children had to exercise patience. Some flowers were difficult to cut having small spaces between each petal. Some flowers had very small details in which they had to have a steady hand to paint. They all did a great job with them and are very proud of their flowers. This display is also in our hallway. In the first class art isn't just art. It s a form to practice different skills and a way to help us build our character. Please stay tunes for our next projects. Until then Happy Spring!! (rs)

5 Výlet do Muzea Bedřicha Smetany Jednoho krásného středečního rána se čtvrťáci a páťáci sešli na nádraţí v Říčanech. Paní učitelka Kobrová nás všechny spočítala a pak jsme jeli do muzea vlakem. Kdyţ jsme dorazili na místo, ocitli jsme se v majestátní budově. Vyrazili jsme po schodech nahoru a naše dobrodruţství začalo. Sedli jsme si a poslouchali jsme, co dneska budeme dělat. Virtuálně jsme nasedli do balónu a cestovali jsme po světě. Letěli jsme do Afriky a do Ameriky no prostě jsme byli všude. Ale také jsme předváděli různé pozdravy, zpívali jsme, tancovali a tleskali. Byla to hrozná legrace, protoţe jsme také hráli jednu dobrou hru s kamínky. Vţdy, kdyţ jsme přiletěli na nějaký kontinent, zavřeli jsme oči a poslouchali jsme zvuk typický pro tento kontinent. Bylo to nejlepší muzeum. Patrik M. (4. třída) Výlet na Loučeň Druháci se před Velikonocemi vydali na výlet na zámek Loučeň. Kněţna Armélie, která nás po zámku prováděla, byla velmi potěšena zájmem dětí a jejich zvídavými otázkami. Po prohlídce zámku, kde jsme se mimo jiné seznámili s různými tradičními technikami zdobení vajíček, jsme vyrazili do místního labyrintária. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi bludištěm a labyrintem, a stihli jsme projít čtyři z nich (buxusové, travnaté, tisové a písmenkové), ale pak nás chladné a větrné počasí zahnalo zpátky do teplého autobusu. Přesto se nám výlet líbil a doufáme, ţe se na Loučeň ještě někdy společně podíváme. (vm)

6 Vítání občánků v období od 1.1. do předchozího roku s trvalým pobytem v Babicích. Obec Babice od roku 2011 pořádá slavnostní uvítání nově narozených dětí do ţivota a mezi občany obce. Akce je pořádána jednou ročně, zpravidla v březnu, pro děti narozené Vítání občánků 2013 Termín: od 9:30 v divadle Open Gate Program: Přivítání přítomných Vystoupení ţáků ZŠ Open Gate Slovo paní starostky Vítání občánků, focení Společné foto Jiţ tradičně se naši ţáci 4. nebo 5. tříd stávají součástí tohoto slavnostního obřadu. Letos se toho ujalo 5 dětí z páté třídy Lucka Hammerová, Linda Korbelová, Adélka Janovská, Fabian Rott a Lauren Muldoon. Děti si připravily pásmo sloţené z písniček a básniček o dětech. Obzvláště pěkný byl doprovod Fabiana na příčnou flétnu a obrázky zvířátek, jeţ byly součástí Ţáčkovy básničky o mláďatech. Všem zúčastněným dětem moc děkuji za pěkný přednes, energii věnovanou nácviku a příkladnou reprezentaci naší školy. (pk) Voláme jaro Všichni uţ se těší na skutečné jaro. Také 2.B se rozhodla je přivolat. A tak jsme si vyrobili veselé velikonoční květináčky a zaseli jsme si velikonoční osení. Ted uţ jen zbývá, aby sluníčko konečně "vylezlo ven", protoţe osení nám začalo uţ krásně růst. (jv)

7 Vynášení Mařeny... Zima uţ je dlouhá, a tak jsme se rozhodli pomoct jaru s příchodem. Domluvili jsme se na úterý. Po ranní assembly v čele s prvňáčky se skvělým vystoupením jsme šli obhlédnout terén, kde ji vyţeneme a rovnou jsme nasbírali materiál suchou trávu. Ve třídě jsme chvíli čarovali a byla tu. Morana, Mařena, Marzana, Marena nebo Marmurena, zima, smrt. Ještě jsme kaţdý napsali na kousek papíru něco, čeho bychom se rádi zbavili, abychom to mohli spálit společně s Moranou. A vyrazili jsme. Kaţdý jsme se s proutkem v ruce osobně utkali s Moranou, a pak jsme ji obřadně i s našimi lístky zapálili. Trošku jsme se u ní zahřáli a nakonec jsme ji utopili ve sněhu. Morana tak zemřela trojí smrtí a my jsme zahnali zimu a spálili naše lístky i s figurou Morany. Po návratu do školy jsme museli zamést chodbu, protoţe to tam bylo jako na slamníku. Za dobrovolnou pomoc s úklidem děkuji Anitce, Míše a Sandře. (jhl)

8 Klíče k branám Karlštejna Dne se konal výlet na Karlštejn. Nejprve jsme se sešli na hlavním nádraţí v Praze a poté jsme jeli vlakem na Karlštejn. Nějakou chvíli trvalo, neţ jsme došli k samotnému hradu. Ale aspoň jsme se měli na co těšit, jelikoţ po cestě k hradu bylo mnoho obchodů, které děti chtěly navštívit, a pan Luka nám oznámil, ţe po prohlídce hradu budeme mít rozchod. K hradu jsme došli o hodinu dříve, neţ nám začínala prohlídka, a tak jsme mohli navštívit hradní studnu, nasvačit se, koupit si něco k jídlu anebo zajít do blízkého obchůdku s kovovým zboţím. Prohlídka byla velice zajímavá, dozvěděli jsme se hodně nových věcí. Jedinou nevýhodou bylo, ţe jsme tam všichni skoro umrzli, takţe jsme necítili ani nohy ani ruce. Po prohlídce jsme měli rozchod, který trval 45min. Poté jsme šli zpátky k nádraţí a vydali se na cestu zpět. Na hlavní nádraţí v Praze jsme přijeli o jeden vlak dříve, a jelikoţ jsme měli ještě čas, neţ si nás měli rodiče vyzvednout, šli jsme na blízké hřiště, kde jsme byli přibliţně 20min. Nakonec jsme se vrátili zpátky na nádraţí, kde si nás vyzvedli rodiče. Valerie P. (5.třída)

9 Velikonoční dílny ve velikonočním oblečení... Poslední březnový den ve škole byla středa před velikonočními prázdninami. Na tento den jsme přichystali pro děti velikonoční dílny. Bylo připraveno mnoho zajímavých pohybových i výtvarně hudebních aktivit. Připravili si je pro naše ţáky všichni učitelé základní školy. Tento zábavný den byl ještě okořeněn tím, ţe děti nemusely mít školní uniformy. Dnešní den si mohli zvolit velikonoční oblečení. A co to znamená, mít velikonoční oblečení? To bylo zcela na tvořivosti a nápaditosti našich dětí Jak se této úlohy zhostili naši kreativní ţáci, můţete posoudit na fotografiích. Za sebe můţu říct, ţe děti měly krásné, barevné obleky, převleky, doplňky. Mnoho barev, krásně upravené vlasy, zvířátka a další - to vše zaplnilo prostory základní školy. Dnešního dne si děti skutečně krásně uţily a bylo to moc pěkné (jl) Easter Egg Sports - This is what the children said Our task? Did we do it? To build an obstacle course / To win / To sweat lots / To have a good time... Yes we did What was the best bit? Winning (girls) / The obstacle course without the egg and spoon, because it was faster (boys) / The football at the end (boys) What we didn t like so much Our tunnel was too narrow / the obstacle course was too hard / the girls won / the football (girls) How could it be better? Just have the obstacle course / Just have the football / have another ball game like dodge ball (vp) + kids

10 Velikonoční dílny Byli jsme rozlosovaní do dvou různých aktivit jako například plavání, velikonoční honba za pokladem, velikonoční zpívání, vyrábění papírových kytiček, hraní her Ve středu odpoledne šel kaţdý tam, kde měl být. Tam jsme tvořili nebo sportovali. Byl jsem nadšen. Po obědě se všichni nahrnuli k nástěnce, aby zjistili, kam mají jít. Uţ nebylo slyšet výklady učitelů, ale pouze povídání a hraní dětí. Bavilo mě to. Na konci si všichni navzájem povídali, jak se jim to líbilo, a co dělali. A musím říct, ţe jsem nikoho neslyšel říkat, ţe se mu nelíbí aktivita, do které byl rozlosován, protoţe všechny aktivity byly skvělé. Fabian R. (5. třída) Easter Baking Who said baking couldn't be fun? During our Easter celebration, children got a chance to show off their cooking skills. The older kids had to follow a recipe with American measurements while the younger kids followed instructions step by step. One of the best parts of cooking is getting messing! I myself am a very messy cook, but these kids beat me in the messy category! We didn't have any high tech equipment so the children had to do things the old fashion way. We first had to crunch up 1 packet of regular Bebe cookies into almost nothing using our bare hands. It was a lot of work but the kids had fun crushing, smashing and were very creative with their techniques. We then added 1 table spoons of melted butter, 2 table spoons of cacao, 4 table spoons of coconut milk and 1 table spoon of sugar. Now it s time to mix all of the ingredients together with our hands while resisting the temptation to try a piece. Now this step was very hard for them. While I walked around there were a lot of chocolate lips! We then rolled the batter into small balls and rolled it in shredded coconut. Now the creativity really starts. The children could decorate it with jelly beans, caramel and fudge. By the end of our fun baking was the fun cleaning. It looked like a cookie tornado came through our room! Here's what the kids had to say about our non-bake cookies (rs) This is so much fun! Look! I made a small funny man! Raquel can we eat it now? Look what I made! Can you see my jelly bean? It's inside!

11 Sportovní hry v nové hale Po dokončení aktivity s Michaelem šla naše skupina do nové haly. Učila nás nová paní učitelka druháků Veronika Malá. Na začátku jsme se jí představili, potom byl nástup. Paní učitelka byla moc příjemná. První hra, kterou jsme hráli, se jmenovala vajíčková honička. Hra spočívala v tom, ţe dva honili, a kdyţ někoho chyt- Hudební dílna... li, dřepl si na bobek a dokud do něj nikdo nestrčil, byl na bobku (tedy ve vajíčku). A kdyţ do něho někdo strčil, z vajíčka se vyklubalo kuřátko a dotyčný mohl hrát dál. Docela náročná hra na běhání! Druhá hra byla taky honička, ale ne vajíčková, nýbrţ králičí. Měli jsme ocásek z nenafouknutého balónu, zastrčili jsme si ho tak, aby kousek z kalhot vyčuhoval, a kdyţ nám ho někdo sebral, šli jsme za čáru, kde jsme si balónek museli znovu nasadit, abychom se vrátili do hry. Po dvou honičkách následovalo protaţení. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin na štafetu. Pětkrát jsme běţeli pokaţdé trochu jiným stylem. Vyhrálo druţstvo, které bylo první cíli první. Bylo to docela namáhavé. Pak nastal čas na závěrečnou hru florbal. Hráli jsme asi dvacet minut a nakonec vyhrál tým, ve kterém jsem byla já. Je to opravdu makačka. Obdivuji hráče florbalu. Ale bylo to super. Chtěla bych hrát florbal i o tělocviku. Hodně mě to bavilo. Myslím, ţe se to moc povedlo. Klobouk dolů před paní učitelkou. Julča S. (4.třída) K Velikonocům neodmyslitelně patří také hudba. Proto byly některé dílny zaměřeny na velikonoční a jarní písničky, na rytmizace a vůbec na hudbu spojenou s tímto obdobím.

12 Velikonoční dílny ve fotografiích. A co jsme dělali? Velikonoční papírové hrátky; Velikonoční hrátky ve vodě; Velikonoční cookies; Veselé velikonoční hry; Výzdoba školy; Velikonoční vajíčkové hry; Anglické velikonoční písně a příběhy; Velikonoční kolektivní hry; Jarní hudba; Hledání pokladu od velikonočního zajíčka

13 V úterý 2.4. byla u nás ve škole Noc s Andersenem. V půl šesté nás vyzvedli z druţiny, odtud jsme šli do knihovny, kde pro nás primáni připravili program. Dostali jsme spoustu zajímavých a zábav- Noc s Andersenem Po loňském úspěchu Noci s Andersenem v Open Gate jsme se s paní knihovnicí Monikou Juchovou rozhodli také letos na tuto hezkou aktivitu navázat. Termínově se nám však z organizačních důvodů nedaří skloubit náš termín s celostátním pořádáním této akce - tak jsme tedy v pořádání Noci s Andersenem i letos byli napřed :-). Podobně jako loni pro nás program připravili žáci primy. Také z toho vzniká hezká tradice. Letošní páťáci se tak můžou těšit již na příští rok, až pro nás ze základní školy budou těmi staršími a budou zodpovědní za organizaci programu pro nás. Letos zvolili tematiku zaměřenou na Astrid Lindgrenovou a konkrétně na pohádku Ronja dcera loupežníka, ze které nám večer četli. Na závěr jsme si také promítli filmové zpracování této pěkné pohádky. Milí primáni, paní knihovnice Moniko, děkujeme za zorganizování této hezké akce. ných úkolů, které jsme plnili ve skupinkách. Po splnění úkolů jsme se šli posilnit na večeři. Pak jsme šli opět do knihovny, kde jsme předváděli pantomimu a povídali si. Pak úplně unaveni jsme zalezli do spacáků a dívali jsme se na film. Ema N. (3. třída)

14 Spolupráce s anglickou školou... Open Gate children has a pen friend school - Barford Primary School, near Norwich in Norfolk. It is a small, friendly school with less than a 100 children. Barford Primary School The children have written to each other about uniform, food, festivals - even books! Barford contacted us because the Barford children were learning about Dvořák s opera, Rusalka (with help from professional singers). Open Gate children are teaching them some Czech! At the moment, the children talk to each other through letters and presentations put together by their English teachers at Open Gate and Jilly, a class teacher at Barford. It will be interesting to see future developments. Perhaps, after getting to know a little bit more about each other, the children could meet! That would be a great opportunity to learn about another country, Barford children dressed up on World Book Day. Barford children performing their version of Rusalka at the Theatre Royal, Norwich. If you are interested in Barford, look at the school s web pages (vp) Jilly, class teacher, with some of the children from Barford.

15 Studenti gymnázia Open Gate v Indii Od 6.3. do nás sedm studentů a dva učitelé z gymnázia Open Gate odjelo na dobrodruţnou a zároveň prospěšnou cestu do Indie. Bylo to v rámci výměnného pobytu s jednou z nejlepších IB škol na světě - Dhirubhai Ambani International School (DAIS). Osm jejich studentů nás jiţ navštívilo v prosinci a i vy, ţáčci základní školy, jste měli příleţitost se s nimi seznámit. V Indii jsme strávili čtyři dni prací ve dvou vesničkách - Patalganga a Matheran. V těchto vesničkách jsme si vyzkoušeli několik druhů práce od kopání základů domu, přes nošení kamenů a vody, aţ k učení dětí vesničanů. A kdyţ jsme ještě předtím museli sejít schody - pokud ten propad tak tedy můţeme označit, zjistili jsme, jaké jsou naše limity, a nezbývalo nám nic jiného, neţ tyto limity překročit. To samotné by moţná nestálo za řeč, ale zkuste kopat ve 40 C po dobu několika hodin. Poznali jsme zdejší kulturu, zvyky, podnebí, dopravu a jídlo - všechny tyto věci kontrastují s tím, na co jsme zvyklí z České republiky. Viděli jsme mnoho zvířat, která volně běhala téměř všude. Zbytek našeho pobytu jsme strávili v Bombaji, hlavním finančním centru Indie. Pro vaši zajímavost, toto město má více neţ dvakrát tolik obyvatel neţ celá Česká republika. Hned první den jsme navštívili typický hinduistický chrám, kam jsme museli jít bosi, a obětovali jsme květiny a další věci bohu Gameshi. (Tento bůh vypadá jako slon). Za snad největší turistickou atrakci se povaţuje Gateway of India - tam jsme se samozřejmě také podívali a blízko něho jsme měli příleţitost poznat tamější trh, smlouvání a nakonec výborný oběd o několika chodech (aţ na to, ţe jsme téměř všichni necítili ţádné chutě kvůli pálivosti jídla). Co se týče jídla, první dny jsme nebyli schopni rozeznat chutě - všechna jídla byla totiţ buď velice pálivá, nebo velice sladká. Také jsme blíţe poznali zdejší dopravu. Silnice z Říčan do Babic je oproti bombajským silnicím úplná princezna. Indové mají odlišné vnímání času. Kdyţ se řekne v půl, znamená to nejdříve v celou. Jeden den jsme šli do sloních jeskyní, kde jsme si prohlédli různé hinduistické sochy a kromě turistiky a dobrovolné činnosti jsme se, jak jsme se jiţ zmínili, podívali do tamější školy DAIS a měli jsme příleţitost prezentovat naši vlastní kulturu, zemi a školu před 1400 lidmi. Potlesk, kterého jsme se následně dočkali, byl pohlazením po duši. K naší radosti jsme se setkali s Keesem Winlandem, bývalým učitelem gymnázia Open Gate, který teď učí právě v DAIS -

16 samozřejmě dějepis a ToK (Theory of Knowledge). Ve škole jsme se zúčastnili hodin spolu s našimi hostiteli, u kterých jsme přespávali. Ačkoliv je jejich škola dosti velká, mezi naším gymnáziem a jejích školou existuje spousta podobností co se uznávaných hodnot a stylu výuky týče. Po odpoledních jsme učili děti. a naši hostitelé se o nás moc hezky starali, pořád nám nabízeli jídlo a ptali se, jestli něco nepotřebujeme. Také jsme se podívali po večerní Bombaji - měli jsme dokonce příleţitost Bombaj zhlédnout z výšky jednoho vysoké domu. Část z nás si sehnala typické indické oblečení (Eva Vaňková si odsud dokonce přivezla sárí) a seznámili jsme se s rodinným ţivotem vyšší vrstvy z Indie. Na to, co jsme zaţili v Indii, nikdy nezapomeneme. Pokud by vás něco zajímalo, nebojte si nás vyhledat a na cokoliv se nás zeptat. Třeba i vy jednou budete mít příleţitost zaţít Indii jako my. Andrea Mikulandová a Ján Michalčák (studenti gymnázia OG) Musíme vám ještě něco říci o našich hostitelích, u kterých jsme v Bombaji spali. Kaţdý z nás má jiné proţitky, ale pokud budeme mluvit za většinu, v domácnostech nás šokovala přítomnost sluhy či sluhů, kteří uklízeli a posluhovali všem, tedy i nám. Rodiny Má to smysl, děkujeme, sbíráme dál... Open Gate se zařadilo mezi školy, které nasbíraly nejvíce tonerových kazet. První krabice byla nedávno odvezena (a ta druhá uţ je téměř zase plná!). Za kazety, které jsou znovupouţitelné k naplnění, jsme dostali jako škola zpět částku 1 294,- Kč! Částka bude skrze Sašu, která se o charitu v Open Gate stará, pouţita na zakoupení měsíční dávky promazávacích krémů pro jedno z dětí trpících tzv. nemocí motýlích křídel. Nejlepšími sběrači jsou bezpochyby bráchové Hošťálkovi, kteří do naší sběrné krabice přispívají pravidelně a v největším mnoţství. Náleţí jim za to poděkování a zaslouţená sladká odměna, která jim byla předána na březnovém Morning Oasis Assembly. Doufáme, ţe tento výsledek přispěje k motivaci sběračů a druhá plná krabice vynese další peníze, které budeme moci smysluplně pouţít. (mm)

17 Velikonoční a jarní básničky a pohádky třeťáků První jarní den První jarní den je pro mě krásný sen, sluníčko svítí a zima se krotí. Vyběhnem ven, začneme si hrát A uţ je krásný den. Ptáčkové pípají a při tom si zpívají. Kočka leze po stromě A pes ji honí naštvaně. První jarní den První jarní den, z postele všichni ven. Sluníčko svítí na obloze, Jak se mají lištičky ve své noře? Mráčky plují po obloze, Koně jedou ve svém voze. Babičky pečou mazance, Pepíček pomáhá mamince. Na Velikonoce Na velikonoce se všichni radují, Na Slovensku kluci holky polévají, V Česku kluci koledují, V Americe vajíčka hledají. Velikonoce příchod jara oslavíme, Od rána do večera se radujeme. Charlotte L., Eliška H. Babičky pečou mazance jak to voní v pohádce Sníh taje, kvítí kvete, Jak se má králíček v létě? Emička B., Ema N, Sára, N Velikonoční báseň Jaro začíná, sluníčko svítí, Sníh uţ taje, ptáčci se vrací z teplých krajin. Slunku září tvář jako ţlutá zář. Pepíček šel koledovat s krásnou hnědou pomlázkou, Honzík s Kubou šli koledovat ke staré babičce, Pak šli pro vajíčko ke slepičce. Michal D. Anitka D., Maki Ř. Byl jednou jeden lysý mlynář, který slyšel o tom, ţe se moc plýtvá blyštivými perlami, které se nachází blízko Volyně. Tak si mlynář řekl: Plýtvat těmi vzácnými perlami se přece nesmí, ty patří jen na naleziště, do muzeí nebo laboratoří. Jinam ne! Tak se mlynář vydal na cestu. Cestou potkal starou plynárnu s vlysem na dveřích. Šel dál a na jezeře, podél kterého šel, viděl osobu na vodních lyţích, která polykala housku a pila pelyňkový čaj, po kterém prý rostou lýtka. Těsně před Volyní na něj ale čekala ještě jedna překáţka měl přelézt propast po lýkovém provaze, ale protoţe chodil předtím do cirkusu, tak to pro něj nebyl problém. Kdyţ tam konečně dorazil a byl si stěţovat, poděkovali mu a jako dárek mu dali plyšáka, jednu perlu a plytký talíř. Mlynář začal samou radostí vzlykat. A tak se šťastný mlynář vrátil zpět do svého mlýna. Martin L. M.

18 Vydry kamarádi V jednom opuštěném kraji ţila vydra Třpytka. Ţila v kraji, který se jmenoval Slepýší Pysk. Ţila ve staré chýši se svou přítelkyní Pýřivkou Slepýší. Jednou jí povídá Třpytka: Co si najít víc přátel, zdá se mi, ţe jsme jediné na světě. Vydaly se ze svého domova a potkaly slepýší mláďata Slepýškovic. Daly jim rybu a všichni se dohodli, ţe budou přátelé. Ţvýkali hodně nahlas. Na to si musíte začít zvykat. A postavili dům. Anita D. (3. třída) Jednou v Austrálii byl hezký den a ptakopysk Ptako si vyšel na procházku. Potkal pyšného netopýra Alexe. Alex se ptal, jestli můţe jít s ním a Ptako souhlasil. Na pýru se třpytila rosa. Najednou odněkud vylezl zlý slepýš a zaútočil na Ptaka a odletěl s ním daleko od slepýše. Od té doby se z nich stali nejlepší kamarádi. Eliška H. (3. třída) Báseň o jaru Kdyţ je první jarní den, Smějeme se s úsměvem, Potom skáčem z okna ven, Aby byl uţ krásný den. Kdyţ chodíme na pomlázku S hrstí plnou vajíček, Potká nás Velikonoční zajíček. Máme plný košíček Malovaných vajíček. Kdyţ přijdeme domů, Holky nás shodí Do bazénu. Martin L. M.

19 Veverka Čiperka Elišky ze třetí třídy

20 Škola v přírodě V termínu května 2013 pojedou ţáci druhého aţ pátého ročníku na školu v přírodě do Špindlerova Mlýna do krásného ubytovacího zařízení Přední Labská. Letos tedy po velmi dobrých zkušenostech pojedeme na stejné místo jako loni. Na webu i-klíčenky jsou v sekci Ke staţení bliţší informace k pobytu i k vlastní organizaci. Nezapomeňte své děti včas přihlásit, zaţijeme spoustu legrace. První ročník bude mít v daném týdnu svůj individuální program v areálu Open Gate a jeho okolí. Děti se seznámí s různými lokacemi v místě školy, poznají lépe okolí a uţijí si také přenocování ve škole. Bliţší informace brzy dodají paní učitelky. Krátce... Studenti gymnázia vystoupili v Parlamentu České republiky na podporu iniciativy ve věci nominace sira Nicolase Wintona na Nobelovu cenu míru. *** Náš rugbyový klub se zúčastnil svého prvního turnaje, ţáci byli úspěšní, porazili dokonce Slavii. *** V polovině března proběhlo v Černínském paláci v Praze slavnostní předání zlatých certifikátů Duke of Edinburgh Award, čtyři naši studenti byli při této příleţitosti oceněni. Kalendárium - duben dubna Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 12. dubna Filmový klub - Hugo a jeho velký objev od 22. dubna Konzultace rodiče - ţák - učitel 22. dubna Přijímací řízení na gymnázium 23. dubna Přijímací řízení na gymnázium 23. dubna Morning Oasis Assembly 27. dubna Klíče k branám 29. dubna Ředitelské volno 30. dubna Ředitelské volno 1. května Státní svátek - volno 8. května Státní svátek - volno; pracovní workshop učitelů ZŠ - revize ŠVP 10. května Filmový klub Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rs) Raquel Sales, (rse) Richard Seccombe, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate

21

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Lesson: Food - Tom. Cooked apple crumble : I enjoyed most buying products and preparing a table. It was very delicious and sometimes we do it at home.

Lesson: Food - Tom. Cooked apple crumble : I enjoyed most buying products and preparing a table. It was very delicious and sometimes we do it at home. Žáci osmých tříd pracovali celý říjen na jednom velkém projektu - JÍDLO. V příloze se dozvíte, co všechno a jak se učili a jak se jim to líbilo. Ivana Hudeczková Lesson: Food - Tom What we do : restaurant,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 21. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - NAŠE ŠKOLKA... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Co děláme ve školce... 2 B) Aktivita - Pracovní list: letadlo... 2 C) Tvorba s dětmi -

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis DRUHÁ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_18 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více