- OZ vyčleňuje v rozpočtu pro rok 2008 částku Kč na rekonstrukci místnosti na obecním úřadě, kde mimo jiné bude uskutečněno vítání občánků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- OZ vyčleňuje v rozpočtu pro rok 2008 částku 70 000 Kč na rekonstrukci místnosti na obecním úřadě, kde mimo jiné bude uskutečněno vítání občánků."

Transkript

1

2 ZE ZASEDÁNÍ OZ - Na 28. zasedání dne 3. ledna 2008 obdrželo OZ žádost místních maminek o znovuobnovení slavnosti vítání občánků. Shoduje se s jejich názorem a pro obnovení této akce uvolní v rozpočtu na rok 2008 částku, kterou se pokryjí náklady spojené s obnovením a výzdobou místnosti v obecním úřadě. OZ uložilo zastupitelce I. Záviškové zjistit scénář takovéto akce v Mor. Krumlově a dále alespoň základní vybavení a výzdobu místnosti. Celá akce by měla být připravena do konce měsíce dubna a v tomto duchu budou informovány maminky podepsané na žádosti. - Na 29. zasedání dne 17. ledna schválilo OZ navýšení poplatku za odvoz směsného komunálního odpadu, a to na 400 Kč na osobu za rok (dosud 330 Kč na osobu za rok). - OZ vyčleňuje v rozpočtu pro rok 2008 částku Kč na rekonstrukci místnosti na obecním úřadě, kde mimo jiné bude uskutečněno vítání občánků. - OZ schválilo vyřazení drobného dlouhodobého majetku obce (kopírka Minolta, stolek pod kopírku, křovinořez, akumulační kamna z obecního úřadu, vysavač ETA), na prodej jsou akumulační kamna z kulturního domu 2 ks. - OZ schválilo prominutí poplatku za nájem kulturního domu při taneční zábavě Silvestr 2007 pořádané ČZS v plné výši. - Na 30. zasedání dne 31. ledna uložilo zastupiteli T. Vespalcovi kontaktovat firmu Podlahářství Ž. Baštová, M. Krumlov a zajistit tak cenovou nabídku na opravu podlahy v obřadní síni. Dále uložilo zastupitelkám H. Janštové a I. Záviškové zajistit zakoupení potřebných věcí k vybavení obřadní síně (do konce února). - OZ projednalo jarní a podzimní svoz nebezpečného odpadu v termínu navrženém firmou Remondis, a to 10. dubna a 2. října Tyto termíny jsou pevně stanovené, nelze je měnit. - OZ schvaluje využít nabídky Úřadu práce na vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Podmínka věk uchazečů nad 50 roků. OZ ukládá starostovi zveřejnit tuto nabídku s tím, že uzávěrka přihlášek je 29. února OZ projednalo návrh zastavěného území obce Petrovice. 2

3 - Z schvaluje částku Kč na podporu činnosti dechové hudby Petrovanka. - Starosta seznámil zastupitele o postupu prací na převodu pozemků u kulturního domu z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Řešení tohoto problému si vyžádá delší čas. - OZ schvaluje SDH prominutí poplatku za nájem sálu při konání Hasičského plesu ze dne 18. ledna OZ schvaluje podat žádost o dotaci v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje na modernizaci obecního úřadu a úřední desky v celkové částce Kč. Žádost zajistí Ing. R. Hájek. - Na 31. zasedání dne 14. února OZ souhlasilo s cenovou nabídkou firmy Podlahářství Ž. Baštová z M. Krumlova na rekonstrukci podlahy v obřadní síni obecního úřadu. Cena za lakování a lištování činí ,50 Kč a cena za přípravu podkladu, tmelení a broušení je ,50 Kč. - OZ rozhodlo na základě cenových nabídek, aby plynofikaci obecního úřadu provedla firma D&R Radek Hrdina, Petrovice. - OZ bylo seznámeno s registrací petrovického zpravodaje na Ministerstvu kultury ČR pod číslem: MK ČR E OZ schválilo veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy s městem Moravský Krumlov pro rok OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice o místních poplatcích č. 1/ OZ bere na vědomí přerušení provozu mateřské školy v době jarních prázdnin, a to od 18. února do 22. února OZ schvaluje prodej části pozemku p. č. 6/1 o výměře 41,4 m 2 za cenu Kč žadatelům. - Starosta seznámil členy OZ s 21. členskou schůzí obcí Mikroregionu Moravskokrumlovsko, která se konala v Bohuticích. - Na 32. zasedání dne 28. února schválilo OZ plán společných zařízení pro pozemkové úpravy v naší obci předložený na dnešním zasedání zástupci firmy Geodis. U cesty s označením HC3 spojující horní část areálu Agro družstva se silnicí M. Krumlov Znojmo schválilo OZ variantu I., tj. zpevněná cesta vyvýšená nad terénem. 3

4 - OZ schválilo přebytek finančních prostředků ( ,90 Kč) z hlavní činnosti a doplňkové činnosti do rezervního fondu MŠ Petrovice. Tyto prostředky budou použity na provozní náklady a mzdu učitelky. OZ přesto doporučuje ředitelce MŠ maximální hospodárnost a rozvahu při využívání prostředků od zřizovatele, tedy obce Petrovice. - Starosta informoval členy OZ o doručení mapy Jihomoravského kraje vydanou v kartografickém nakladatelství P.F.art Brno. Tato mapa bude umístěna v chodbě kulturního domu. - OZ souhlasí s opravou zámkové dlažby, zpevnění nájezdu, chodníků a zahrádkové opory u domu žadatelů. Nutno zachovat šířku chodníku stávajícího. Tento souhlas nenahrazuje stavební povolení, pokud by ho uvedené úpravy vyžadovaly. - Na 33. zasedání dne 13. března 2008 projednalo OZ návrh rozpočtu na rok 2008, který byl na základě připomínek doplněn. Po vyvěšení na úřední desku k připomínkám občanů bude rozpočet následně schválen. - OZ souhlasí s poskytnutím příspěvku ZŠ Lesonice na školu v přírodě pro děti z Petrovic ve výši 500 Kč na žáka, tj Kč. - OZ schvaluje pracovníky na veřejně prospěšné práce, a to paní V. Ondráčkovou a pana J. Hezinu. - OZ schválilo organizaci Klub Sobi k příležitosti Mezinárodního dne dětí kulturní program v KD Petrovice, a to dne 25. května 2008 s večerní country zábavou. OZ souhlasí s prominutím poplatku za nájem kulturního domu. - Na 34. zasedání řešilo OZ vyvstalý problém z pozemkových úprav, které probíhají v našem katastru. Další jednání o výstavbě větrných elektráren by mohlo zastavit průběh pozemkových úprav. I přes toto nebezpečí obecní zastupitelstvo trvá na pokračování jednání o výstavbě větrných elektráren v lokalitě Kukusové hory. - Pro potřeby Hnutí Duha byl vyplněn dotazník, na jehož základě bude vedeno jednání v naší obci. Z toho vyplyne doporučení pro naši obec, jak dále řešit likvidaci odpadů. - OZ projednalo situaci v příspěvkové organizaci MŠ Petrovice. Doporučuje využít případných rezerv z rozpočtu, který převádí obec Petrovice (zřizovatel) tak, aby byly pokryty následující akce spojené s provozem MŠ (malování, zakoupení PC s nábytkem, pořízení ventilace, aj.) 4

5 - OZ schvaluje pořízení razítka obce s obecním znakem. Zodpovídá starosta. - OZ schvaluje zhotovení pamětních listů pro slavnostní příležitosti obce od firmy Vendy atelier Mor. Budějovice. Další podrobnosti budou řešeny na příštích zasedáních. PŘEHLED KONÁNÍ ZASEDÁNÍ OZ PETROVICE: vždy čtvrtky v lichém týdnu, v zasedací místnosti OÚ. Začátek ve : 24. dubna 8. května 22. května 5. června 19. června 3. července 5

6 ODPADY Jak jsme Vás už informovali, dochází v letošním roce k navýšení ceny za odvoz domovního odpadu. Bohužel jsme k tomuto kroku nuceni z důvodu stále se zvyšujícího nárůstu odpadu v naší obci, což se samozřejmě projeví v ceně za odvoz, který u nás zajišťuje firma Remondis. Je to zvláštní, ale Petrovice jsou v objemu odpadu na předním místě na znojemsku. Přehled plateb za odpad: rok 2005 rok 2006 rok osob 356 osob 354 osob 330,- Kč/os./rok 330,- Kč/os./rok 330,- Kč/os./rok příjmy: ,- Kč příjmy: ,- Kč příjmy: ,- Kč výdaje: nebezp. odpad ,50 Kč ,50 Kč ,- Kč komunál. odpad ,- Kč ,50 Kč ,50 Kč skutečné náklady 459,- Kč/os. 481,-Kč/os. 541,- Kč/os. tříděný odpad 8.824,- Kč ,- Kč ,50 Kč Z tabulky je patrno, že obec každým rokem doplácí čím dál vyšší částku za každého občana. Proto se snažme odpad třídit a popelnice v den svozu nechť jsou plné. Firma Remondis totiž vyveze i poloprázdnou popelnici. Tím naskakuje počet vyvezených popelnic a to je neekonomické. Připomínáme, že se u kulturního domu nacházejí kontejnery na tříděný odpad: MODRÉ SBĚRNÉ NÁDOBY = PAPÍR: - noviny, časopisy - knihy, sešity - rozložené papírové krabice - papírové obaly a sáčky - karton, reklamní letáky - kancelářský papír nikdy do modrých nádob nevhazujme: - použité papírové kapesníky, papírové pleny, ubrousky - uhlový papír (kopírovací) - voskový papír, mastný papír ŽLUTÉ SBĚRNÉ NÁDOBY = PLAST - plastové obaly, polystyren - igelitové sáčky a tašky - PET lahve sešlápnuté s víčky (vhazujte je především do textilních vaků) - kelímky od jogurtů a jiných potravin - obaly od šamponů, mýdel, čisticích a pracích prostředků - nápojové kartony od mléka, džusů, vína, apod. 6

7 nikdy do žlutých nádob nevhazujme: - gumu, pneumatiky, molitan, kabely - podlahové krytiny - textil z umělých vláken - nádoby od léčiv BÍLÉ SBĚRNÉ NÁDOBY = BÍLÉ SKLO - lahve od nápojů, kečupů, kávy, dětské výživy, kompotů a zeleniny, ale bez kovových víček nikdy do bílých nádob nevhazujeme: - zrcadla, drátěné sklo, barevné sklo - porcelán - žárovky, zářivky, výbojky - televizní obrazovky - automobilová skla OBJEMNÝ ODPAD: (svoz bude uskutečněn v průběhu roku 2008) sem patří: - části vybavení bytu - části nábytku - koberce - židle - matrace - odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad nepatří sem: - stavební suť, výkopová zemina - autovraky - nebezpečný odpad (oleje, barvy, jedy, autobaterie, zářivky, počítače, chladicí zařízení, pneumatiky ) AMBULANTNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2x ročně pro rok 2008 v tyto termíny: 10. dubna a 2. října televizory, rádia, ledničky, mrazničky, olověné akumulátory, zářivky, výbojky, barvy v uzavřených nádobách, plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje, pneumatiky, pračky, trouby, sporáky, vysavače, žehličky, fény, šicí stroje, elektrické hodiny, elektrické hudební nástroje, elektrické hračky, počítačové monitory, tiskárny, notebooky, telefonní přístroje, faxy, kalkulačky, ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, domácí elektrické spotřebiče. Uvědomujeme si, že nelze nikomu nic přikazovat. Ale každý z nás by se určitě rád díval na pěkné prostředí v naší obci. Ne na odhozené odpadky ve struhách či lesích. Buďme ohleduplní k naší přírodě a odhazujme odpad tam, kam patří! 7

8 PŘIPRAVOVANÉ AKCE: neděle 20. dubna 2008 VYCHÁZKA PO HRANICÍCH KATASTRU NAŠÍ OBCE sraz ve 13 hodin u kulturního domu obuv do terénu, vhodné oblečení dle počasí pití, svačinu (u vinohradů budeme opékat špekáčky) pátek 25. dubna 2008 VEČER PŘI DECHOVCE taneční zábavu pořádá dechová hudba Petrovanka kulturní dům Petrovice, začátek v h. vstupné: 80,- Kč vystoupí: Petrovanka, Dubňanka, Polanka, Venkovanka, Amatéři a Dreams speciální muzikantský guláš, bohatá tombola čtvrtek 1. května 2008 III. ROČNÍK OCHUTNÁVÁNÍ VÍN pořádá ČZS Petrovice obecní sklep (u mateřské školy), od 13 hodin vzorky vín místních vinařů posezení u harmoniky 8

9 USKUTEČNĚNÉ AKCE: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Co je Tříkrálová sbírka a komu pomáhá Tříkrálovou sbírku pořádá Sdružení Česká katolická charita a jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Pomáhají tak zařízením oblastních charit, která poskytují sociální služby lidem v nouzi. Od 1. do 11. ledna 2008 chodí do domácností, institucí i po ulicích skupinky tří králů s koledou. Koledníci znají základní informace o Charitě, dárce informují o využití vybraných prostředků v loňském roce i o záměru využití letošního výtěžku. A dále všechny obdarovávají drobnou pozorností. Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Pokladnička je označena shodným číslem jako průkazka. Každá pokladnička se rozpečeťuje zvlášť za přítomnosti pověřeného pracovníka městského nebo obecního úřadu. Potom se všechny vybrané peníze vkládají na centrální účet, kde je provedena jejich kontrola a evidence podle odeslaných zápisů o rozpečetění. Částka vybraná v dané oblasti je rozdělena následujícím způsobem: 65 % se vrací zpět pro potřeby Oblastní charity Znojmo 15 % je použito pro potřeby Diecézní charity Brno 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí 5 % je použito pro potřeby Sdružení Česká katolická charita 5 % je určeno na režii sbírky Zákon o veřejných sbírkách. Petrovice 6-701/142 Marie Herciková 6 930,00 Kč Petrovice 6-701/143 Helena Janštová 7 169,00 Kč ,00 Kč 9

10 HASIČSKÝ PLES Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v pátek 18. ledna 2008 tradiční Hasičský ples. V úvodu všechny přítomné pěkně přivítal člen SDH a zároveň starosta obce Bohumír Vespalec. Následovalo taneční sólo hasičů a po celý večer vyhrávala skupina Sileta z Hostěradic. Nechyběla ani bohatá tombola. Hlavní výhrou bylo sele z místního Agro družstva. Všichni se dobře bavili a tak není divu, že se zábava protáhla a muzikanti ukončili hraní po třetí hodině ranní. MASOPUST Už sedmým rokem obcházeli místní i přespolní ve svých maskách vesnici. Letos to bylo v sobotu 26. ledna Stalo se už zvykem, že následující sobota patří masopustní zábavě. Jenže v době masopustu není vůbec snadné zajistit hudební doprovod. 10

11 Nám se muzika podařila zajistit až na sobotu 9. února. Letos se v tento den konal i dětský maškarní karneval, který organizačně zajistili členové TJ Petrovice. Na 50 dětí ve svých krásných kostýmech se bavilo během celého odpoledn a navíc si z tomboly odnášely pěkné ceny. Večer pak SPK pořádalo Masopustní zábavu. Během celého dne vyhrávala skupina Codex. Nechyběl ani výborný tradiční hovězí gulášek, který ochotně připravil J. Vespalec. Samozřejmě se nezapomnělo ani na tombolu, do které nám přispěli laskaví podnikatelé z Petrovic i okolí. Moc jim za dary děkujeme! 11

12 POHYB OBYVATEL V ROCE 2007 narodili se: Viktor Cyrek Eliška Macharová Tomáš Hladík Tomáš Ondráček úmrtí: F. Březina V. Schovancová J. Novotná V. Kopečková sňatky: J. Bogner Z. Stegurová K. Solař J. Štádlerová přihlášeni: M. Procházková J. Kylián Z. Kylián H. Gaiger J. Smejkalová M. Smejkal V. Pelikán odhlášeni: S. Solař S. Solař D. Solař K. Solařová M. Solařová D. Kučera B. Fasslová K. Vespalcová K. Solař J. Solařová P. Hájková B. Hájek V. Hájek P. Kylián 12

13 CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH... Zápisy v kronikách se všeobecně řadí k dějepisným pramenům. Kronika vzniká za účelem zachování událostí pro příští generace. Československá republika uložila roku 1920 zákonem č. 80/1920 Sb. vést obecní pamětní knihu v každé politické obci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tento zákon je platný dodnes. Jako účel psaní kronik bylo uvedeno uchování místních dějin pro poučení budoucích generací. Také v naší obci byla založena obecní pamětní kniha na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 15. prosince Kronikářem se tehdy stal řídící učitel Jaroslav Zázvorka a jako znalci místních poměrů dáni zapisovateli k ruce k zjednání zpráv pro tuto kroniku občané Šimon Pelikán a Jan Kovář. Rádi bychom vám přiblížili zápisy z kronik. Původně jsme měli v úmyslu pořídit vždy z jednotlivých roků výpisky. Ale to bychom vás připravili o krásu tehdejší češtiny a proto jsme se dohodli, že právě Obecní zpravodaj je tím vhodným místem k postupnému seznamování se zápisy v kronikách. Píše se rok 1924 a Jaroslav Zázvorka svým krásným rukopisem začíná psát zprávy o své současnosti budoucím generacím. V úvodu kroniky píše obecné informace o naší obci: PETROVICE, katastrální i politická obec, leží na rovině k severu poněkud zvýšené a je položena ve výši 249 m nad mořem. Od okresního města, Moravského Krumlova, vzdálena jest 6 km směrem k jihozápadu. Jméno osady pochází od zakladatele Petra a jest asi z nejstarších osad tohoto kraje. O tom svědectví vydává, je-li totiž pravdivý, lístek nalezený na faře, dle něhož začátek kostela spadá do r. 1154, oprava kostela do r Ve 13. a 14. století byly prý Petrovice velkým městečkem, kteréž prostíralo se až k Lesonicům. Městečko mělo trhy výroční a vlastní hrdelní právo, čemuž nasvědčuje trať zvaná Na šibenici. Domy téměř veškeré obráceny jsou průčelím na náves, domky pak, jichž dělením půllánů stále přibývá, jsou vystavěny po stranách. Žundry přestavbami vzaly za své, za to zahrádky nescházejí téměř před žádným domem. Obrázků ani sošek v průčelí není, místo nich jest letopočet stavby nebo přestavby. Prostory obydlené jsou rozděleny asi tímto způsobem: vpředu uprostřed je vchod, z něhož vchází se do síně čili chodby a odtud v pravo i v levo do světnic. Někde mají na místě chodby průjezd. Hospodářská stavení jsou na dvoře připojena k bytu. Vnějšek stavení je zomítán a různou barvou natřen. Střechy jsou křidlicové, mnohé pak dosud kryty jsou došky. Kroj zdejší je poloměstský. Před nějakým časem nosívali starší muži dlouhé až na paty sahající ovčí kožichy, hladkou látkou potažené. I kroj ženský je nyní poloměstský. Šátky na hlavu uvazují se vesměs pod bradu. Při tanečních zábavách, hlavně o hodech, převlékají se děvčata třikráte za půldne ze šatů bílých v jinobarevné. 13

14 Z veřejných budov jmenovati sluší tyto veřejné budovy: kostel, školu, obecní dům, hasičské skladiště, u kostela pak postaven je pomník zdejších padlých vojínů. Zbudován byl k uctění památky těchto ve světové válce v r padlých vojínů v roce 1921 za K. Jiných pamětihodných budov v obci není. Kostel nynější zbudován byl v l a zasvěcen Povýšení sv. kříže. Bývalý kostel stál částečně severněji i pocházel z 15. století (r. 1484) a obnoven byl r Pro bahnitou a písčitou naplaveninu, v níž základy kostela jsou zřízeny, není stavba ušetřena trhlin, které způsobily, že kostel byl v r opraven a silnými železnými traversami ve zdech opatřen. Na věži jsou věžní hodiny, které však po rekvisici zvonů za světové války, již nebijí. Z původních tří zvonů zůstal pouze 1, nejmenší. Škola zřízena byla původně v r od obcí Petrovic, Dobelic a Lesonic. Byla tehdy v č. 13, kdež i učitel bydlil. Nynější budova byla vystavěna na pastvisku, na Dračkách v Škola, původně jednotřídní, rozšířena na dvoutřídní v roce 1884, kdy provedena byla přestavba. Z učitelů působili: Vladyka Frant. 25 let, Ant. Hrůza , Východský Jan , po něm Josef Povolný až do 31. srpna Potom ustanoven zatímním správcem školy a později řídícím učitelem Jaroslav Zázvorka. První učitelkou ženských ručních prací byla od r Anna Balcarová. Po ní ustanovena Olga Zázvorková. Z mladších učitelů sluší uvésti Emanuele Tálského i ve světové válce padlého Františka Doláka a Františka Brychtu. Fara je jednou z nejstarších na okrese. Připomíná se již v r Zprávy o této staré faře mizí v r R připadla fara ke Krumlovu, která obnovena v l jako lokálie a r na faru povýšena. Za prvních dob fary uvádí se jako faráři: Bohumír (r. 1253), Dětřich (r. 1358), Petr (r. 1482) a Jakub (r. 1483). Od r nejdéle úřadovali faráři: Donát Weibl (r ), Václav Hašek (r ), Rafael Raška (r ), Frant. Ryšánek (r ), Tomáš Karásek (r ). Nyní od r působí zde Arnošt Svoboda. Petrovice náležejí k okresní politické správě v Mor. Krumlově, kdež je i berní úřad, okresní soud, okresní silniční výbor, okresní školní výbor a poštovní i telegrafní úřad, jimž osada jest přidělena. Obec patří k okresnímu finančnímu ředitelství ve Znojmě. Nejbližší stanicí železniční jsou Rakšice na trati Brno Hrušovany Šanov. Dle náboženství je veškeré obyvatelstvo náboženství řím.-katolického, 1 občan je bez vyznání náboženského. Katolíci ti patří k farnímu úřadu zdejšímu, k vikariátu ve Výmyslicích a k biskupství v Brně.... pokračování příště... 14

15 ZAMYŠLENÍ O PŘÁTELSTVÍ. Přátelství mezi lidmi je velice krásná věc. Vyskytuje se v každém věku. Často jsme svědky velice krásného přátelství už mezi dětmi. Mnohdy si nějaké dítě už v mateřské škole oblíbí svého přítele kamaráda či kamarádku a vznikne mezi nimi krásný poměr kterému říkáme přátelství. Takovéto přátelství mezi nejmenšími dětmi se později utužuje mezi dětmi staršími v základní škole. Je to už vyšší stupeň přátelství, kdy jeden druhému rád a ochotně pomáhá, rád za něj vykonává různé práce a bere na sebe jeho povinnosti. Má radost z toho, když za svého přítele může něco udělat a může mu způsobit radost. Přátelství se však vyskytuje i u mladých lidí, kteří už do školy nechodí. Projevuje se tím, že mladý člověk velice rád pomáhá svému příteli, prožívá s ním jeho radosti i strasti. A přitom to nemusí být ani láska, i když se často takové přátelství mezi mladým chlapcem a dívkou později změní v lásku. Přátelství však existuje i mezi dospělými lidmi, kdy lidé, které pojí přátelství, si navzájem pomáhají jeden druhému, mají v oblibě jeden druhého, prostě jednomu bez druhého by se špatně žilo. Často přátelé mívají i stejné zájmy a záliby. Myslím si však, že nejkrásnější přátelství vzniká mezi lidmi starými a opuštěnými, kteří zůstanou sami. Takoví lidé sami potom vyhledávají přítele nebo přítelkyni, kteří jim pomáhají překlenout těžkosti stáří a opuštěnosti a často i různých nemocí. Takovýchto krásných přátelství ve stáří jsme často svědky u starých a opuštěných lidí v domovech důchodců. Přátelství je velice krásný poměr mezi lidmi a lidé by si ho měli vážit. Vždyť bez přátelství mezi lidmi by byl život prázdný a neradostný. Mám za to, že dnes je mezi lidmi málo přátelství, lidé se málo navštěvují a málo navazují přátelství mezi sebou. Tam, kde je málo přátelství, šíří se potom nenávist, lidé k sobě nemají blízko a takový život není radostný. Text poskytl p. Jan Schovanec z archivu svého otce, učitele p. Jana Schovance. 15

16 Vysvětlivky: OZ = obecní zastupitelstvo MŠ = mateřská škola ČZS = Český zahrádkářský svaz JmK = Jihomoravský kraj OÚ = obecní úřad ZŠ = základní škola TJ = tělovýchovná jednota Budeme potěšeni Vašimi připomínkami či náměty do Zpravodaje. Případné podněty sdělte na OÚ. Děkujeme. ZPRAVODAJ OBCE PETROVICE 1/2008 Vydavatel: Obec Petrovice, Petrovice 9, Moravský Krumlov, IČ: Místo a datum vydání: Petrovice 12. dubna Vychází čtvrtletně. Náklad 170 ks, neprodejné. Povoleno: ev. číslo MK ČR E Redakce: OÚ Petrovice Ing. R. Hájek, Mgr. T. Vespalec, I. Závišková, DiS., tel.: , Příští číslo vychází v červenci

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

========================================================= =========================================================

========================================================= ========================================================= ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 34. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. dubna 2012 Starostka seznámila ZO se souhlasným stanoviskem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, pobočka Znojmo

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004

Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004 Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004 2) 2004 Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Bytový dům v Pitrově ulici Nový ředitel základní školy Návštěva ministra Ve čtvrtek 5. února navštívil naše město ministr

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty

Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od 1. 11. 2007 č. 1/2013 Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty (Foto Daněk) Obsah Zpravodaje obce Prštice 1.

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ ČÍSLO 4 ROČNÍK XI. PROSINEC 2002 ZDARMA Kresba Radka Švihálková Přání Příjemné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího nového roku zdraví, pohodu a vzájemné pochopení všem občanům Ostopovic přeje

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 www.zdirec.cz Cena 5 Kè DUBEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více