- OZ vyčleňuje v rozpočtu pro rok 2008 částku Kč na rekonstrukci místnosti na obecním úřadě, kde mimo jiné bude uskutečněno vítání občánků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- OZ vyčleňuje v rozpočtu pro rok 2008 částku 70 000 Kč na rekonstrukci místnosti na obecním úřadě, kde mimo jiné bude uskutečněno vítání občánků."

Transkript

1

2 ZE ZASEDÁNÍ OZ - Na 28. zasedání dne 3. ledna 2008 obdrželo OZ žádost místních maminek o znovuobnovení slavnosti vítání občánků. Shoduje se s jejich názorem a pro obnovení této akce uvolní v rozpočtu na rok 2008 částku, kterou se pokryjí náklady spojené s obnovením a výzdobou místnosti v obecním úřadě. OZ uložilo zastupitelce I. Záviškové zjistit scénář takovéto akce v Mor. Krumlově a dále alespoň základní vybavení a výzdobu místnosti. Celá akce by měla být připravena do konce měsíce dubna a v tomto duchu budou informovány maminky podepsané na žádosti. - Na 29. zasedání dne 17. ledna schválilo OZ navýšení poplatku za odvoz směsného komunálního odpadu, a to na 400 Kč na osobu za rok (dosud 330 Kč na osobu za rok). - OZ vyčleňuje v rozpočtu pro rok 2008 částku Kč na rekonstrukci místnosti na obecním úřadě, kde mimo jiné bude uskutečněno vítání občánků. - OZ schválilo vyřazení drobného dlouhodobého majetku obce (kopírka Minolta, stolek pod kopírku, křovinořez, akumulační kamna z obecního úřadu, vysavač ETA), na prodej jsou akumulační kamna z kulturního domu 2 ks. - OZ schválilo prominutí poplatku za nájem kulturního domu při taneční zábavě Silvestr 2007 pořádané ČZS v plné výši. - Na 30. zasedání dne 31. ledna uložilo zastupiteli T. Vespalcovi kontaktovat firmu Podlahářství Ž. Baštová, M. Krumlov a zajistit tak cenovou nabídku na opravu podlahy v obřadní síni. Dále uložilo zastupitelkám H. Janštové a I. Záviškové zajistit zakoupení potřebných věcí k vybavení obřadní síně (do konce února). - OZ projednalo jarní a podzimní svoz nebezpečného odpadu v termínu navrženém firmou Remondis, a to 10. dubna a 2. října Tyto termíny jsou pevně stanovené, nelze je měnit. - OZ schvaluje využít nabídky Úřadu práce na vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Podmínka věk uchazečů nad 50 roků. OZ ukládá starostovi zveřejnit tuto nabídku s tím, že uzávěrka přihlášek je 29. února OZ projednalo návrh zastavěného území obce Petrovice. 2

3 - Z schvaluje částku Kč na podporu činnosti dechové hudby Petrovanka. - Starosta seznámil zastupitele o postupu prací na převodu pozemků u kulturního domu z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Řešení tohoto problému si vyžádá delší čas. - OZ schvaluje SDH prominutí poplatku za nájem sálu při konání Hasičského plesu ze dne 18. ledna OZ schvaluje podat žádost o dotaci v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje na modernizaci obecního úřadu a úřední desky v celkové částce Kč. Žádost zajistí Ing. R. Hájek. - Na 31. zasedání dne 14. února OZ souhlasilo s cenovou nabídkou firmy Podlahářství Ž. Baštová z M. Krumlova na rekonstrukci podlahy v obřadní síni obecního úřadu. Cena za lakování a lištování činí ,50 Kč a cena za přípravu podkladu, tmelení a broušení je ,50 Kč. - OZ rozhodlo na základě cenových nabídek, aby plynofikaci obecního úřadu provedla firma D&R Radek Hrdina, Petrovice. - OZ bylo seznámeno s registrací petrovického zpravodaje na Ministerstvu kultury ČR pod číslem: MK ČR E OZ schválilo veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy s městem Moravský Krumlov pro rok OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice o místních poplatcích č. 1/ OZ bere na vědomí přerušení provozu mateřské školy v době jarních prázdnin, a to od 18. února do 22. února OZ schvaluje prodej části pozemku p. č. 6/1 o výměře 41,4 m 2 za cenu Kč žadatelům. - Starosta seznámil členy OZ s 21. členskou schůzí obcí Mikroregionu Moravskokrumlovsko, která se konala v Bohuticích. - Na 32. zasedání dne 28. února schválilo OZ plán společných zařízení pro pozemkové úpravy v naší obci předložený na dnešním zasedání zástupci firmy Geodis. U cesty s označením HC3 spojující horní část areálu Agro družstva se silnicí M. Krumlov Znojmo schválilo OZ variantu I., tj. zpevněná cesta vyvýšená nad terénem. 3

4 - OZ schválilo přebytek finančních prostředků ( ,90 Kč) z hlavní činnosti a doplňkové činnosti do rezervního fondu MŠ Petrovice. Tyto prostředky budou použity na provozní náklady a mzdu učitelky. OZ přesto doporučuje ředitelce MŠ maximální hospodárnost a rozvahu při využívání prostředků od zřizovatele, tedy obce Petrovice. - Starosta informoval členy OZ o doručení mapy Jihomoravského kraje vydanou v kartografickém nakladatelství P.F.art Brno. Tato mapa bude umístěna v chodbě kulturního domu. - OZ souhlasí s opravou zámkové dlažby, zpevnění nájezdu, chodníků a zahrádkové opory u domu žadatelů. Nutno zachovat šířku chodníku stávajícího. Tento souhlas nenahrazuje stavební povolení, pokud by ho uvedené úpravy vyžadovaly. - Na 33. zasedání dne 13. března 2008 projednalo OZ návrh rozpočtu na rok 2008, který byl na základě připomínek doplněn. Po vyvěšení na úřední desku k připomínkám občanů bude rozpočet následně schválen. - OZ souhlasí s poskytnutím příspěvku ZŠ Lesonice na školu v přírodě pro děti z Petrovic ve výši 500 Kč na žáka, tj Kč. - OZ schvaluje pracovníky na veřejně prospěšné práce, a to paní V. Ondráčkovou a pana J. Hezinu. - OZ schválilo organizaci Klub Sobi k příležitosti Mezinárodního dne dětí kulturní program v KD Petrovice, a to dne 25. května 2008 s večerní country zábavou. OZ souhlasí s prominutím poplatku za nájem kulturního domu. - Na 34. zasedání řešilo OZ vyvstalý problém z pozemkových úprav, které probíhají v našem katastru. Další jednání o výstavbě větrných elektráren by mohlo zastavit průběh pozemkových úprav. I přes toto nebezpečí obecní zastupitelstvo trvá na pokračování jednání o výstavbě větrných elektráren v lokalitě Kukusové hory. - Pro potřeby Hnutí Duha byl vyplněn dotazník, na jehož základě bude vedeno jednání v naší obci. Z toho vyplyne doporučení pro naši obec, jak dále řešit likvidaci odpadů. - OZ projednalo situaci v příspěvkové organizaci MŠ Petrovice. Doporučuje využít případných rezerv z rozpočtu, který převádí obec Petrovice (zřizovatel) tak, aby byly pokryty následující akce spojené s provozem MŠ (malování, zakoupení PC s nábytkem, pořízení ventilace, aj.) 4

5 - OZ schvaluje pořízení razítka obce s obecním znakem. Zodpovídá starosta. - OZ schvaluje zhotovení pamětních listů pro slavnostní příležitosti obce od firmy Vendy atelier Mor. Budějovice. Další podrobnosti budou řešeny na příštích zasedáních. PŘEHLED KONÁNÍ ZASEDÁNÍ OZ PETROVICE: vždy čtvrtky v lichém týdnu, v zasedací místnosti OÚ. Začátek ve : 24. dubna 8. května 22. května 5. června 19. června 3. července 5

6 ODPADY Jak jsme Vás už informovali, dochází v letošním roce k navýšení ceny za odvoz domovního odpadu. Bohužel jsme k tomuto kroku nuceni z důvodu stále se zvyšujícího nárůstu odpadu v naší obci, což se samozřejmě projeví v ceně za odvoz, který u nás zajišťuje firma Remondis. Je to zvláštní, ale Petrovice jsou v objemu odpadu na předním místě na znojemsku. Přehled plateb za odpad: rok 2005 rok 2006 rok osob 356 osob 354 osob 330,- Kč/os./rok 330,- Kč/os./rok 330,- Kč/os./rok příjmy: ,- Kč příjmy: ,- Kč příjmy: ,- Kč výdaje: nebezp. odpad ,50 Kč ,50 Kč ,- Kč komunál. odpad ,- Kč ,50 Kč ,50 Kč skutečné náklady 459,- Kč/os. 481,-Kč/os. 541,- Kč/os. tříděný odpad 8.824,- Kč ,- Kč ,50 Kč Z tabulky je patrno, že obec každým rokem doplácí čím dál vyšší částku za každého občana. Proto se snažme odpad třídit a popelnice v den svozu nechť jsou plné. Firma Remondis totiž vyveze i poloprázdnou popelnici. Tím naskakuje počet vyvezených popelnic a to je neekonomické. Připomínáme, že se u kulturního domu nacházejí kontejnery na tříděný odpad: MODRÉ SBĚRNÉ NÁDOBY = PAPÍR: - noviny, časopisy - knihy, sešity - rozložené papírové krabice - papírové obaly a sáčky - karton, reklamní letáky - kancelářský papír nikdy do modrých nádob nevhazujme: - použité papírové kapesníky, papírové pleny, ubrousky - uhlový papír (kopírovací) - voskový papír, mastný papír ŽLUTÉ SBĚRNÉ NÁDOBY = PLAST - plastové obaly, polystyren - igelitové sáčky a tašky - PET lahve sešlápnuté s víčky (vhazujte je především do textilních vaků) - kelímky od jogurtů a jiných potravin - obaly od šamponů, mýdel, čisticích a pracích prostředků - nápojové kartony od mléka, džusů, vína, apod. 6

7 nikdy do žlutých nádob nevhazujme: - gumu, pneumatiky, molitan, kabely - podlahové krytiny - textil z umělých vláken - nádoby od léčiv BÍLÉ SBĚRNÉ NÁDOBY = BÍLÉ SKLO - lahve od nápojů, kečupů, kávy, dětské výživy, kompotů a zeleniny, ale bez kovových víček nikdy do bílých nádob nevhazujeme: - zrcadla, drátěné sklo, barevné sklo - porcelán - žárovky, zářivky, výbojky - televizní obrazovky - automobilová skla OBJEMNÝ ODPAD: (svoz bude uskutečněn v průběhu roku 2008) sem patří: - části vybavení bytu - části nábytku - koberce - židle - matrace - odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad nepatří sem: - stavební suť, výkopová zemina - autovraky - nebezpečný odpad (oleje, barvy, jedy, autobaterie, zářivky, počítače, chladicí zařízení, pneumatiky ) AMBULANTNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2x ročně pro rok 2008 v tyto termíny: 10. dubna a 2. října televizory, rádia, ledničky, mrazničky, olověné akumulátory, zářivky, výbojky, barvy v uzavřených nádobách, plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje, pneumatiky, pračky, trouby, sporáky, vysavače, žehličky, fény, šicí stroje, elektrické hodiny, elektrické hudební nástroje, elektrické hračky, počítačové monitory, tiskárny, notebooky, telefonní přístroje, faxy, kalkulačky, ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, domácí elektrické spotřebiče. Uvědomujeme si, že nelze nikomu nic přikazovat. Ale každý z nás by se určitě rád díval na pěkné prostředí v naší obci. Ne na odhozené odpadky ve struhách či lesích. Buďme ohleduplní k naší přírodě a odhazujme odpad tam, kam patří! 7

8 PŘIPRAVOVANÉ AKCE: neděle 20. dubna 2008 VYCHÁZKA PO HRANICÍCH KATASTRU NAŠÍ OBCE sraz ve 13 hodin u kulturního domu obuv do terénu, vhodné oblečení dle počasí pití, svačinu (u vinohradů budeme opékat špekáčky) pátek 25. dubna 2008 VEČER PŘI DECHOVCE taneční zábavu pořádá dechová hudba Petrovanka kulturní dům Petrovice, začátek v h. vstupné: 80,- Kč vystoupí: Petrovanka, Dubňanka, Polanka, Venkovanka, Amatéři a Dreams speciální muzikantský guláš, bohatá tombola čtvrtek 1. května 2008 III. ROČNÍK OCHUTNÁVÁNÍ VÍN pořádá ČZS Petrovice obecní sklep (u mateřské školy), od 13 hodin vzorky vín místních vinařů posezení u harmoniky 8

9 USKUTEČNĚNÉ AKCE: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Co je Tříkrálová sbírka a komu pomáhá Tříkrálovou sbírku pořádá Sdružení Česká katolická charita a jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Pomáhají tak zařízením oblastních charit, která poskytují sociální služby lidem v nouzi. Od 1. do 11. ledna 2008 chodí do domácností, institucí i po ulicích skupinky tří králů s koledou. Koledníci znají základní informace o Charitě, dárce informují o využití vybraných prostředků v loňském roce i o záměru využití letošního výtěžku. A dále všechny obdarovávají drobnou pozorností. Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Pokladnička je označena shodným číslem jako průkazka. Každá pokladnička se rozpečeťuje zvlášť za přítomnosti pověřeného pracovníka městského nebo obecního úřadu. Potom se všechny vybrané peníze vkládají na centrální účet, kde je provedena jejich kontrola a evidence podle odeslaných zápisů o rozpečetění. Částka vybraná v dané oblasti je rozdělena následujícím způsobem: 65 % se vrací zpět pro potřeby Oblastní charity Znojmo 15 % je použito pro potřeby Diecézní charity Brno 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí 5 % je použito pro potřeby Sdružení Česká katolická charita 5 % je určeno na režii sbírky Zákon o veřejných sbírkách. Petrovice 6-701/142 Marie Herciková 6 930,00 Kč Petrovice 6-701/143 Helena Janštová 7 169,00 Kč ,00 Kč 9

10 HASIČSKÝ PLES Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v pátek 18. ledna 2008 tradiční Hasičský ples. V úvodu všechny přítomné pěkně přivítal člen SDH a zároveň starosta obce Bohumír Vespalec. Následovalo taneční sólo hasičů a po celý večer vyhrávala skupina Sileta z Hostěradic. Nechyběla ani bohatá tombola. Hlavní výhrou bylo sele z místního Agro družstva. Všichni se dobře bavili a tak není divu, že se zábava protáhla a muzikanti ukončili hraní po třetí hodině ranní. MASOPUST Už sedmým rokem obcházeli místní i přespolní ve svých maskách vesnici. Letos to bylo v sobotu 26. ledna Stalo se už zvykem, že následující sobota patří masopustní zábavě. Jenže v době masopustu není vůbec snadné zajistit hudební doprovod. 10

11 Nám se muzika podařila zajistit až na sobotu 9. února. Letos se v tento den konal i dětský maškarní karneval, který organizačně zajistili členové TJ Petrovice. Na 50 dětí ve svých krásných kostýmech se bavilo během celého odpoledn a navíc si z tomboly odnášely pěkné ceny. Večer pak SPK pořádalo Masopustní zábavu. Během celého dne vyhrávala skupina Codex. Nechyběl ani výborný tradiční hovězí gulášek, který ochotně připravil J. Vespalec. Samozřejmě se nezapomnělo ani na tombolu, do které nám přispěli laskaví podnikatelé z Petrovic i okolí. Moc jim za dary děkujeme! 11

12 POHYB OBYVATEL V ROCE 2007 narodili se: Viktor Cyrek Eliška Macharová Tomáš Hladík Tomáš Ondráček úmrtí: F. Březina V. Schovancová J. Novotná V. Kopečková sňatky: J. Bogner Z. Stegurová K. Solař J. Štádlerová přihlášeni: M. Procházková J. Kylián Z. Kylián H. Gaiger J. Smejkalová M. Smejkal V. Pelikán odhlášeni: S. Solař S. Solař D. Solař K. Solařová M. Solařová D. Kučera B. Fasslová K. Vespalcová K. Solař J. Solařová P. Hájková B. Hájek V. Hájek P. Kylián 12

13 CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH... Zápisy v kronikách se všeobecně řadí k dějepisným pramenům. Kronika vzniká za účelem zachování událostí pro příští generace. Československá republika uložila roku 1920 zákonem č. 80/1920 Sb. vést obecní pamětní knihu v každé politické obci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tento zákon je platný dodnes. Jako účel psaní kronik bylo uvedeno uchování místních dějin pro poučení budoucích generací. Také v naší obci byla založena obecní pamětní kniha na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 15. prosince Kronikářem se tehdy stal řídící učitel Jaroslav Zázvorka a jako znalci místních poměrů dáni zapisovateli k ruce k zjednání zpráv pro tuto kroniku občané Šimon Pelikán a Jan Kovář. Rádi bychom vám přiblížili zápisy z kronik. Původně jsme měli v úmyslu pořídit vždy z jednotlivých roků výpisky. Ale to bychom vás připravili o krásu tehdejší češtiny a proto jsme se dohodli, že právě Obecní zpravodaj je tím vhodným místem k postupnému seznamování se zápisy v kronikách. Píše se rok 1924 a Jaroslav Zázvorka svým krásným rukopisem začíná psát zprávy o své současnosti budoucím generacím. V úvodu kroniky píše obecné informace o naší obci: PETROVICE, katastrální i politická obec, leží na rovině k severu poněkud zvýšené a je položena ve výši 249 m nad mořem. Od okresního města, Moravského Krumlova, vzdálena jest 6 km směrem k jihozápadu. Jméno osady pochází od zakladatele Petra a jest asi z nejstarších osad tohoto kraje. O tom svědectví vydává, je-li totiž pravdivý, lístek nalezený na faře, dle něhož začátek kostela spadá do r. 1154, oprava kostela do r Ve 13. a 14. století byly prý Petrovice velkým městečkem, kteréž prostíralo se až k Lesonicům. Městečko mělo trhy výroční a vlastní hrdelní právo, čemuž nasvědčuje trať zvaná Na šibenici. Domy téměř veškeré obráceny jsou průčelím na náves, domky pak, jichž dělením půllánů stále přibývá, jsou vystavěny po stranách. Žundry přestavbami vzaly za své, za to zahrádky nescházejí téměř před žádným domem. Obrázků ani sošek v průčelí není, místo nich jest letopočet stavby nebo přestavby. Prostory obydlené jsou rozděleny asi tímto způsobem: vpředu uprostřed je vchod, z něhož vchází se do síně čili chodby a odtud v pravo i v levo do světnic. Někde mají na místě chodby průjezd. Hospodářská stavení jsou na dvoře připojena k bytu. Vnějšek stavení je zomítán a různou barvou natřen. Střechy jsou křidlicové, mnohé pak dosud kryty jsou došky. Kroj zdejší je poloměstský. Před nějakým časem nosívali starší muži dlouhé až na paty sahající ovčí kožichy, hladkou látkou potažené. I kroj ženský je nyní poloměstský. Šátky na hlavu uvazují se vesměs pod bradu. Při tanečních zábavách, hlavně o hodech, převlékají se děvčata třikráte za půldne ze šatů bílých v jinobarevné. 13

14 Z veřejných budov jmenovati sluší tyto veřejné budovy: kostel, školu, obecní dům, hasičské skladiště, u kostela pak postaven je pomník zdejších padlých vojínů. Zbudován byl k uctění památky těchto ve světové válce v r padlých vojínů v roce 1921 za K. Jiných pamětihodných budov v obci není. Kostel nynější zbudován byl v l a zasvěcen Povýšení sv. kříže. Bývalý kostel stál částečně severněji i pocházel z 15. století (r. 1484) a obnoven byl r Pro bahnitou a písčitou naplaveninu, v níž základy kostela jsou zřízeny, není stavba ušetřena trhlin, které způsobily, že kostel byl v r opraven a silnými železnými traversami ve zdech opatřen. Na věži jsou věžní hodiny, které však po rekvisici zvonů za světové války, již nebijí. Z původních tří zvonů zůstal pouze 1, nejmenší. Škola zřízena byla původně v r od obcí Petrovic, Dobelic a Lesonic. Byla tehdy v č. 13, kdež i učitel bydlil. Nynější budova byla vystavěna na pastvisku, na Dračkách v Škola, původně jednotřídní, rozšířena na dvoutřídní v roce 1884, kdy provedena byla přestavba. Z učitelů působili: Vladyka Frant. 25 let, Ant. Hrůza , Východský Jan , po něm Josef Povolný až do 31. srpna Potom ustanoven zatímním správcem školy a později řídícím učitelem Jaroslav Zázvorka. První učitelkou ženských ručních prací byla od r Anna Balcarová. Po ní ustanovena Olga Zázvorková. Z mladších učitelů sluší uvésti Emanuele Tálského i ve světové válce padlého Františka Doláka a Františka Brychtu. Fara je jednou z nejstarších na okrese. Připomíná se již v r Zprávy o této staré faře mizí v r R připadla fara ke Krumlovu, která obnovena v l jako lokálie a r na faru povýšena. Za prvních dob fary uvádí se jako faráři: Bohumír (r. 1253), Dětřich (r. 1358), Petr (r. 1482) a Jakub (r. 1483). Od r nejdéle úřadovali faráři: Donát Weibl (r ), Václav Hašek (r ), Rafael Raška (r ), Frant. Ryšánek (r ), Tomáš Karásek (r ). Nyní od r působí zde Arnošt Svoboda. Petrovice náležejí k okresní politické správě v Mor. Krumlově, kdež je i berní úřad, okresní soud, okresní silniční výbor, okresní školní výbor a poštovní i telegrafní úřad, jimž osada jest přidělena. Obec patří k okresnímu finančnímu ředitelství ve Znojmě. Nejbližší stanicí železniční jsou Rakšice na trati Brno Hrušovany Šanov. Dle náboženství je veškeré obyvatelstvo náboženství řím.-katolického, 1 občan je bez vyznání náboženského. Katolíci ti patří k farnímu úřadu zdejšímu, k vikariátu ve Výmyslicích a k biskupství v Brně.... pokračování příště... 14

15 ZAMYŠLENÍ O PŘÁTELSTVÍ. Přátelství mezi lidmi je velice krásná věc. Vyskytuje se v každém věku. Často jsme svědky velice krásného přátelství už mezi dětmi. Mnohdy si nějaké dítě už v mateřské škole oblíbí svého přítele kamaráda či kamarádku a vznikne mezi nimi krásný poměr kterému říkáme přátelství. Takovéto přátelství mezi nejmenšími dětmi se později utužuje mezi dětmi staršími v základní škole. Je to už vyšší stupeň přátelství, kdy jeden druhému rád a ochotně pomáhá, rád za něj vykonává různé práce a bere na sebe jeho povinnosti. Má radost z toho, když za svého přítele může něco udělat a může mu způsobit radost. Přátelství se však vyskytuje i u mladých lidí, kteří už do školy nechodí. Projevuje se tím, že mladý člověk velice rád pomáhá svému příteli, prožívá s ním jeho radosti i strasti. A přitom to nemusí být ani láska, i když se často takové přátelství mezi mladým chlapcem a dívkou později změní v lásku. Přátelství však existuje i mezi dospělými lidmi, kdy lidé, které pojí přátelství, si navzájem pomáhají jeden druhému, mají v oblibě jeden druhého, prostě jednomu bez druhého by se špatně žilo. Často přátelé mívají i stejné zájmy a záliby. Myslím si však, že nejkrásnější přátelství vzniká mezi lidmi starými a opuštěnými, kteří zůstanou sami. Takoví lidé sami potom vyhledávají přítele nebo přítelkyni, kteří jim pomáhají překlenout těžkosti stáří a opuštěnosti a často i různých nemocí. Takovýchto krásných přátelství ve stáří jsme často svědky u starých a opuštěných lidí v domovech důchodců. Přátelství je velice krásný poměr mezi lidmi a lidé by si ho měli vážit. Vždyť bez přátelství mezi lidmi by byl život prázdný a neradostný. Mám za to, že dnes je mezi lidmi málo přátelství, lidé se málo navštěvují a málo navazují přátelství mezi sebou. Tam, kde je málo přátelství, šíří se potom nenávist, lidé k sobě nemají blízko a takový život není radostný. Text poskytl p. Jan Schovanec z archivu svého otce, učitele p. Jana Schovance. 15

16 Vysvětlivky: OZ = obecní zastupitelstvo MŠ = mateřská škola ČZS = Český zahrádkářský svaz JmK = Jihomoravský kraj OÚ = obecní úřad ZŠ = základní škola TJ = tělovýchovná jednota Budeme potěšeni Vašimi připomínkami či náměty do Zpravodaje. Případné podněty sdělte na OÚ. Děkujeme. ZPRAVODAJ OBCE PETROVICE 1/2008 Vydavatel: Obec Petrovice, Petrovice 9, Moravský Krumlov, IČ: Místo a datum vydání: Petrovice 12. dubna Vychází čtvrtletně. Náklad 170 ks, neprodejné. Povoleno: ev. číslo MK ČR E Redakce: OÚ Petrovice Ing. R. Hájek, Mgr. T. Vespalec, I. Závišková, DiS., tel.: , Příští číslo vychází v červenci

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška Města Hrotovice č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška Města Hrotovice č. 1 / 2007 Obecně závazná vyhláška Města Hrotovice č. 1 / 2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města Hrotovice se na svém

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1].

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1]. MISE č. 1 a 2 Hlavním zaměřením těchto misí je odpad, proto je k těmto úkolům vhodné znát základní pojmy týkající se jeho třídění, a to jaký odpad vlastně třídit vůbec lze. Informace jsou přehledně shrnuté

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ze dne 3. prosince 2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo Obce Úbislavice se na svém zasedání dne 3.12.2012 pod číslem usnesení 175 usneslo

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 7.3.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Město přistavuje po celém území města pro občany 2x do roka kontejnery na velkoobjemový odpad.

Město přistavuje po celém území města pro občany 2x do roka kontejnery na velkoobjemový odpad. Pondělí, Leden 200 0:57 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob. Nakládání s komunálním odpadem, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, upravuje vyhláška

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC SMILOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC SMILOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC SMILOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

ZPRAVODAJ OBCE PŘESKAČE 2016

ZPRAVODAJ OBCE PŘESKAČE 2016 ZPRAVODAJ OBCE PŘESKAČE 2016 Vážení spoluobčané, před začátkem dalšího roku Vám opět chceme poskytnout stručný přehled užitečných informací. Podrobnosti k různým oblastem najdete na webových stránkách

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více