Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013

2 1. Základní údaje o lokalitě Název lokality: okolí Žďáru nad Sázavou Černý les Katastrální území: Vysoké (okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina) Nadmořská výška: 601 m n. m. Datum a počasí při průzkumu lokality: , zataženo, sucho, 12 C Bližší popis lokality: Nachází se na okraji lesního porostu, v blízkosti Zelené hory, na svahu Černého lesa, v II. zóně ochrany přírody (CHKO Žďárské vrchy) Zdroj: ČÚZK, Výškový profil terénu - 1 -

3 Geografická charakteristika lokality Klima Lokalita leží v klimatickém regionu 8 MCH (mírně chladný, vlhký). Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ze dne 15. prosince 1998, je tento region charakterizován průměrnou roční teplotou 5-6 C a průměrným ročním úhrnem srážek mm. Podle Quitta (1971) je lokalita zařazena do chladné oblasti CH7, která je charakteristická velmi krátkým až krátkým mírně chladným a vlhkých létem, dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným jarem a mírným podzimem, dlouhou mírně chladnou a vlhkou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Lednová průměrná teplota je -3 až -4 C, dubnová 4-7 C, červencová C a říjnová 6 7 C. Počet dnů s teplotou nad 10 C je dnů, vegetační období, s teplotou 5 C a vyšší, trvá dnů a počet mrazových dnů je (AOPK ČR, 2010). Geomorfologie Systém: Hercynský systém, Provincie: Česká vysočina, Subprovincie: Českomoravská subprovincie, Oblast: Českomoravská vrchovina, Celek: Křižanovská vrchovina Geologie Lokalita se nachází v jihozápadní oblasti Žďárských vrchů, náleží ke strážeckému moldanubiku, budovanému sillimanitickobiotitickými migmatitizovanými a granitizovanými pararulami (AOPK ČR, 2010). Podle geologické mapy (ČGS, 2007) je podloží lokality tvořeno migmatitem a ortorulou, což jsou metamorfity. Biogeografie Původní vegetací v okolí lokality byly acidofilní smrkové bučiny, jejichž dřevinnou skladbu tvořily buk lesní, smrk ztepilý a jedle bělokorá. Původní vegetace byla v mnohých případech přeměněna na smrkové hospodářské porosty. Lokalita půdního profilu se nachází na okraji smrkového lesa, v blízkosti lokality samotné se nachází buk lesní a mechy. V okolí také můžeme nalézt netýkavku žláznatou, která se řadí mezi invazivní druhy. V okolí lokality převažuje podhorská lesní fauna. V hospodářských lesích byly zřízeny honitby. Vyskytuje se zde např. jelen evropský, srnec obecný nebo liška obecná. Na celém území CHKO Žďárské vrchy lze zastihnout více než 160 druhů ptáků. Vyskytují se zde také nepůvodní druhy např. plzák španělský nebo křižák pruhovaný. V blízkosti lokality se nachází PP Louky u Černého lesa, kde jsou chráněny mokřadní a rašelinná společenstva u rybníka a meandrujícího potoka s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlinstva a živočišstva (např. kriticky ohrožená poparka třířadá) (AOPK ČR, 2010). Sklonitost a expozice Sklon terénu v lokalitě je 5, jedná se o mírně skloněnou plochu, orientována je na západ. Antropogenní ovlivnění Les, ve kterém se lokalita nachází, je hospodářsky využíván. Antropogenní ovlivnění je minimalizováno díky umístění lokality v CHKO

4 Výsledky průzkumu Charakteristika půdních horizontů Horizont O horizont nadložního humusu. Tvořen nerozloženým smrkovým jehličím, bukovým listím, zbytky rostlin a větvičkami. V době průzkumu byl mírně vlhký. Sypký a pórovitý horizont. Přechod do horizontu Ah není výrazný. Horizont Ah humózní lesní horizont. Tmavě zbarvený, obsahuje humus, zrnitost hlinitá. Konzistence horizontu je kyprá až sypká. Obsahuje kořeny rostlin. Mocnost cca 15 cm. Přechod do horizontu Bv je jasně zřetelný. Horizont Bv kambický horizont. Hnědě zbarvený horizont, jehož zrnitost je hlinitá. Konzistence horizontu je drobivá. Mocnost cca 30 cm. Přechod do horizontu Bvg je nevýrazný. Horizont Bvg kambický oglejený horizont. Nepříliš výrazný horizont s hlinitou zrnitostí. Konzistence horizontu je soudržná. Mocnost cca 10 cm. Horizont Bm mramorovaný horizont. Výrazný horizont s jílovito-hlinitou zrnitostí. Konzistence horizontu je soudržná. Obsahuje výrazně rezivé části. Mocnost cca 35 cm. Horizont C matečná hornina. Horizont tvořen zvětralými bloky matečné horniny. Od cca 90 cm hloubky. Pedogeneze Oglejení probíhá vlivem prosakující srážkové vody, jejíž vodní režim je během roku výrazně periodický. Charakteristické je střídání povrchového zamokření a vysušování (AOPK ČR, 2010). Pestrý horizont Bm je vytvořen v důsledku střídání redukčních procesů v době zamokření a oxidačních procesů při vyschnutí horizontu. Vytváří se výrazně rezivé akumulace oxidovaného Fe a Mn (Vokoun, 2002). Výsledek průzkumu Na základě zjištěné stratigrafie půdních horizontů jsem určil, že se jedná o pseudoglej kambický (PGk), který se řadí mezi stagnosoly. Hloubka půdy v lokalitě je cca 90 cm, řadí se tedy mezi půdy hluboké. Jedná se o jílovito-hlinitou půdu

5 Náčrt půdních horizontů. Zdroj: autor Fotografie půdního profilu. Zdroj: autor Zdroje ČÚZK. Katastrální mapa. Praha, [online]. [cit ]. Dostupné z: AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Žďár nad Sázavou, Vyhláška MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Sbírka zákonů 1998, částka 108 (1998). ČGS. Geologická mapa ČR, 1 : Praha, [online]. [cit ]. Dostupné z: VÚMOP. Mapová server, Základní charakteristiky BPEJ. Praha, [online]. [cit ]. Dostupné z: KUBÍK, SÁŇKA. Reprezentativní půdní typy a jejich charakteristika pro území jižních a západních. ÚKZÚZ. Brno, [online]. [cit ]. Dostupné z: VOKOUN a kol. Příručka pro průzkum lesních půd. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Brandýs nad Labem, 2002 [online]. [cit ]. Dostupné z:

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství Název zakázky: VYSOČINA PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE 1. zadavatel: KRAJ VYSOČINA Žižkova 57 587 33 Jihlava smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr.

Více

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF BIOINDICATORS AT KLATOVY - ŠTĚPÁNOVICE LANDFILL

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF BIOINDICATORS AT KLATOVY - ŠTĚPÁNOVICE LANDFILL POSSIBILITIES OF APPLICATION OF BIOINDICATORS AT KLATOVY - ŠTĚPÁNOVICE LANDFILL MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOINDIKÁTORŮ V OKOLÍ SKLÁDKY V KLATOVECH - ŠTĚPÁNOVICÍCH Vaverková M., Kotvicová J. Department of Applied

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, 285 09 Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST C. PŘÍLOHY. 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3.

OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST C. PŘÍLOHY. 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3. 1 2 3 OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3. Registrační list B. GRAFICKÁ ČÁST 1. Širší vztahy 1 : 25 000 2. Návrh využití území sídla a krajiny -

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Karel MACEK ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KRAJINY V SOUVISLOSTI S ROZŠIŘOVÁNÍM OBYTNÉ ZÁSTAVBY NA ZLÍNSKU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV (autorizovaný posudek dle 45i zákona 114/1992 Sb.) Předmět hodnocení: Autorizované posouzení záměru V221/222 přestavba stávajícího

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

Regionální rozvoj ORP Semily

Regionální rozvoj ORP Semily Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Aplikovaná geografie Regionální rozvoj ORP Semily Regional

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Funkce lesa základy. Jiří Šefl

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Funkce lesa základy. Jiří Šefl Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Funkce lesa základy Jiří Šefl Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Funkce lesa - základy Ing. Jiří Šefl, Ph.D. Vědecký redaktor: Mgr. Diana

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Mapování a bonitace půd ČR Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Komplexní průzkum zemědělských půd 1962 1972 Usnesení vlády ČSR ze dne 4. 1. 1961 Účel: vědecké podklady pro zvýšení půdní

Více

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce:

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce: NÁVRH 2014 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk Pořizovatel: Městský úřad úřad územního plánování Náměstí Přemyslovců 163 288 88 Nymburk Spolupráce: T-MAPY spol. s r.o. Špitálská

Více

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LÁNOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ podle 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU B. Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. listopad 2005 Obsah 1. Základní profil a vymezení řešeného území... 6 1.1. Poloha

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více