Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens"

Transkript

1 Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Imperial Karlovy Vary a. s. U Imperialu Karlovy Vary Czech Republic phone: fax:

2 Obsah Imperial Kalovy Vary a jeho aktivity Imperial Karlovy Vary Group Vybrané údaje Tvůrce moderního lázeňství Získaná ocenění; Členství v organizacích Karlovarská léčebná metoda Slavná tradice; Karlovarská nej- Podpora designu & kultury Profesionální péče o zdraví Stylový hostitel Zahrady zdraví Inhalt Imperial Kalovy Vary und deren Aktivitäten Imperial Karlovy Vary Group Interessante Angaben Gestalter modernen Kurwesens Erworbene Auszeichnungen; Mitgliedschaften in Organisationen Karlsbader Heilmethode Berühmte Traditionen; Karlsbader Superlative Unterstützung von Design & Kultur Professionelle Fürsorge um die Gesundheit Stilvoller Gastgeber Gärten der Gesundheit

3 Imperial Karlovy Vary se ročně stará o zhruba 21 tisíc hostů z celého světa poskytuje okolo 1/2 milionu lázeňských procedur ročně v rámci léčení pečuje denně o 1 hosta v průměru 5 lázeňských odborníků nabízí na 50 druhů lázeňských procedur spotřebuje nejvíce termominerální vody k léčebným účelům v Karlových Varech je jedním z největších poskytovatelů komplexní lázeňské péče v České republice patří mezi TOP 10 poskytovatelů léčebné lázeňské péče v EU jeho investice do zkvalitnění ubytovacích, stravovacích a lázeňských služeb přesáhly během posledních 8 let 800 milionů korun Imperial Karlovy Vary betreut jährlich etwa Gäste aus aller Welt gewährt ca. 1/2 Million Kuranwendungen jährlich im Rahmen der Heilkur betreuen durchschnittlich fünf Kurfachleute täglich einen Gast bietet an die 50 verschiedene Kuranwendungen an verbraucht das meiste Thermomineralwasser zu Heilzwecken in Karlovy Vary ist einer der größten Anbieter von komplexer Heilkur in Tschechien gehört zu den TOP 10 der Kurorttherapie-Anbieter innerhalb der EU deren Investitionen in Qualitätsverbesserung von Hotel-, Verpflegungs- und Kurtherapieleistungen innerhalb der letzten 8 Jahre überstiegen 800 Millionen Kronen a jeho aktivity... podílí se na zvyšování kvality léčebného lázeňství podporuje regionální zaměstnanost, rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji a mimo jiné extraligový klub HC Energie Karlovy Vary sponzorskými aktivitami pomáhá rozvoji české kultury & designu und deren Aktivitäten... beteiligt sich an der Qualitätssteigerung des Kurheilwesens unterstützt die regionale Beschäftigungsrate, die Entfaltung des Fremdenverkehrs in der Karlsbader Region sowie unter anderem den Eishockey-Extraligaklub HC Energie Karlovy Vary unterstützt mittels Sponsorenaktivitäten die Entfaltung von tschechischer Kultur & Design

4 Imperial Karlovy Vary Group Hlavními činnostmi akciové společnosti Imperial Karlovy Vary jsou strategický marketing, správa IT/IS, investiční a personální politika, řízení rozvojových a vzdělávacích programů, kontrola kvality, budování vztahů s veřejností, státní správou a samosprávou a budování vlastních obchodních značek. Obchodní značky Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci jsou odpovědné za kvalitu a rozvoj svých služeb v oblasti léčení, ubytování a stravování, obchodní značka Pentalog Tour za kvalitu a rozvoj vlastních služeb v oblasti cestovního ruchu. Imperial Karlovy Vary Group Die Haupttätigkeiten der Aktiengesellschaft Imperial Karlovy Vary sind strategisches Marketing, die Verwaltung von IT/IS, Investitionsund Personalpolitik, Leitung von Entwicklungs- und Weiterbildungsprogrammen, Qualitätskontrolle, Aufbau von Beziehungen mit Öffentlichkeit, staatlicher Verwaltung und Selbstverwaltung sowie Aufbau eigener Geschäftsmarken. Die Geschäftsmarken Hotel Imperial und Spa Resort Sanssouci sind verantwortlich für die Qualität und Entfaltung ihrer Dienstleistungen im Bereich Kurtherapie, Unterkunft und Verpflegung, die Geschäftsmarke Pentalog Tour für Qualität und Weiterentwicklung eigener Serviceleistungen im Bereich des Fremdenverkehrs.

5 Vybrané údaje / Interessante Angaben Odběratelé termominerální vody v Karlových Varech pro balneologické užití v roce 2009 Abnehmer von Thermomineralwasser in Karlovy Vary für balneologische Nutzung im Jahre Imperial Karlovy Vary, a. s. 18,0 % 2. Alžbětiny Lázně, a. s. 9,2 % 3. VLRZ, p. o., Magnitogorsk 6,5 % 4. Lázně III Veso, s. r. o. 6,2 % 5. Eden Group, a. s. Zámecké lázně 4,8 % 6. Bohemia-lázně, a. s. 4,7 % 7. Richmond, a. s. 4,2 % 8. Eden Group, a. s. Carlsbad Plaza 4,0 % 9. Sanatorium Astoria, a. s. 3,6 % 10. Bristol, a. s. 3,7 % 11. Savoy Westend Hotel, s. r. o. 3,7 % 12. Otava-Patria, a. s. Hotel Kolonáda 3,6 % 13. Temparano, a. s. (Tosca) 3,4 % 14. Otava-Patria, a. s. Pavlov 3,4 % 15. Mignon-II, s. R. O. 3,2 % 16. Kurort, s. r. o. - Penzion Moskevský dvůr 3,0 % Zdroj: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Quelle: Verwaltung natürlicher Heilmittelquellen und Kolonnaden Investiční činnost Imperial Karlovy Vary Investitionstätigkeit der Imperial Karlovy Vary Rok Typ činnosti Náklady v mil. Kč Jahr Art der Tätigkeit Kosten in Mio. CZK Rekonstrukce balneoprovozu ve Ville Mercedes Sanierung und Modernisierung des Balneobetriebs in der Villa Mercedes Rekonstrukce Hotelu Imperial Sanierung und Modernisierung des Hotels Imperial Rekonstrukce Clubu Imperial Sanierung und Modernisierung des Clubs Imperial Rekonstrukce hotelu Sanssouci Sanierung und Modernisierung des Hotels Sanssouci Nový balneoprovoz v Hotelu Imperial Neuer Balneobetrieb im Hotel Imperial Rekonstrukce parku u Hotelu Imperial Neugestaltung des Hotelparks Imperial Změna dispozice zdravotnického úseku Sanssouci a Mercedes Änderung der Disposition des medizinischen Bereichs in den Häusern Sanssouci und Mercedes Nové interiéry restaurací Prague a Paris, Show kitchen v restauraci Prague Neue Interieurs der Restaurants Prague und Paris, Showkitchen im Restaurant Prague Vznik Spa Resortu Sanssouci rekonstrukce, modernizace Entstehung des Spa Resorts Sanssouci Sanierung und Modernisierung 180

6 Vybrané údaje / Interessante Angaben Imperial Karlovy Vary 112 5,1% 1,7 % 1,1 % 10,8 % 18,5 % 73 16,5 % 40 % ,5 % ,3 % 12,1 11,9 10,5 9,4 4,3 Péče o hosty / vybrané zaměstnanecké pozice + ostatní Gästebetreuung / Personalposten und Sonstiges Struktura hostů / podle národnosti Gästestruktur / nach Nationalität Struktura hostů / podle druhu léčebné péče Gästestruktur / nach Art der Kurorttherapie Průměrná délka pobytu hostů / podle národnosti Durchschnittliche Aufenthaltslänge der Gäste / nach Nationalität Zdravotnický personál / Medizinisches Personal 112 Servírky a číšníci / Kellnerinnen und Kellner 73 Kuchaři / Köche 50 Pokojské / Zimmermädchen 52 Ostatní / Sonstiges 221 Celkem zaměstnanců / Personal insgesamt 508 Rusko / Russland 40 % Německo / Deutschland 24,3 % Česká republika / Tschechien 16,5 % Ostatní / Sonstige 10,8 % Ukrajina / Ukraine 5,1 % Kazachstán / Kasachstan 1,7 % Ostatní Asie / Sonstiges Asien 1,1 % Komplexní lázeňská péče Komplexe Heilkur 81,5 % Ostatní* Sonstiges* 18,5 % *Hotelové ubytování, krátkodobé relaxační a wellness pobyty *Hotelunterkunft, kurzzeitige Relax- und Wellnessaufenthalte Rusko / Russland Ukrajina / Ukraine Kazachstán / Kasachstan Německo / Deutschland Česká republika / Tschechien 12,1 Dne / Tage 11,9 Dne / Tage 10,5 Dne / Tage 9,4 Dne / Tage 4,3 Dne / Tage

7 Tvůrce moderního lázeňství Imperial Karlovy Vary je od roku 1992 jednou z nejvýznamnějších českých lázeňských společností. V roce 2006 se stala prvním držitelem Lázeňské ceny ČR za špičkovou kvalitu svého stěžejního produktu medicínsky pojatou komplexní lázeňskou péči s využitím přírodních léčivých zdrojů. Těch využívá také při poskytování preventivně zaměřených relaxačních a wellness programů. Podle oficiálních údajů Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád je dlouhodobě největším odběratelem termominerální vody k léčebným účelům v Karlových Varech. Společnost se snaží neustále zvyšovat kvalitu svých lázeňských služeb, k tomu jí slouží také nový projekt spolupráce s klienty, kteří v průběhu pobytu podstupují léčení, a to formou dotazníků, jejichž zodpovězením získává společnost plnou řadu důležitých a zajímavých informací a může díky nim neustále vylepšovat svoji nabídku. Svou pozici s pětiprocentním podílem na trhu neustále posiluje rozsáhlými investicemi do zvyšování kvality všech služeb. Jako člen řady organizací a sdružení se aktivně podílí na tvorbě kvalitativních standardů a kritérií lázeňské léčebné péče v České republice a EU. Podporou rozvoje českého designu významně přispívá k modernizaci lázeňského prostředí. Gestalter modernen Kurwesens Imperial Karlovy Vary ist seit 1992 eine der bedeutendsten tschechischen Kurgesellschaften. Im Jahre 2006 war sie die erste, die für die Spitzenqualität ihres Hauptprodukts die medizinisch konzipierte komplexe Heilkur mit der Nutzung natürlicher Heilmittelquellen den Kurpreis Tschechiens erhielt. Diese Heilmittelquellen werden auch bei den auf Prävention gerichteten Relax- und Wellnessprogrammen verwendet. Laut offiziellen Angaben der Verwaltung natürlicher Heilmittelquellen und Kolonnaden ist sie der langfristig größte Abnehmer von Thermomineralwasser zu Heilzwecken in Karlovy Vary. Die Gesellschaft bemüht sich, die Qualität ihrer Kurleistungen ständig zu verbessern, wozu auch das neue Projekt der Zusammenarbeit mit den Klienten gehört, die sich während des Aufenthaltes einer Behandlung unterziehen, und das in Form von Fragebögen, mit deren Beantwortung die Gesellschaft zahlreiche wertvolle und interessante Informationen erhält, und dank derer sie ihr Angebot ständig verbessern kann. Durch umfangreiche Investitionen in die Qualitätsverbesserung sämtlicher Serviceleistungen stärkt sie ihre Position mit fünfprozentigem Marktanteil ständig. Als Mitglied zahlreicher Organisationen und Vereinigungen beteiligt sie sich aktiv an der Schaffung von Qualitätsstandards und -kriterien der Kurorttherapie in Tschechien und der EU. Durch die Unterstützung der Entwicklung des tschechischen Designs trägt sie bedeutend zu der Modernisierung des Kurortambientes bei.

8 Získaná ocenění Lázeňská cena ČR 2006 Cena poroty Lázeňského festivalu 2008 Cena Svazu léčebných lázní ČR 2009 Cena města Karlovy Vary 2009 World Travel Awards 2008, 2006, 2005 Czech Republic's Leading Spa Resort Hotel Imperial Erworbene Auszeichnungen Kurpreis Tschechiens 2006 Preis der Jury des Kurfestivals 2008 Preis des Kurbäderverbandes Tschechiens 2009 Preis der Stadt Karlovy Vary 2009 World Travel Awards 2008, 2006, 2005 Czech Republic's Leading Spa Resort Hotel Imperial Členství v organizacích Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR) MEDISPA (Sdružení na ochranu kvality lázeňské léčebné péče na území Karlovarského kraje) Svaz národních asociací hotelů, restaurací a kaváren v Evropské unii (HOTREC) Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) Mezinárodní asociace hotelů a restaurací (IHRA) Design Aliance (Sdružení na podporu rozvoje designu v ekonomickém prostředí ČR) Mitgliedschaften in Organisationen Kurbäderverband Tschechiens (SLL ČR) MEDISPA (Vereinigung zum Qualitätsschutz der Kurorttherapie auf dem Territorium der Karlsbader Region) Verband nationaler Hotel-, Restaurant- und Caféassoziationen der Europäischen Union (HOTREC) Hotel- und Restaurantassoziation Tschechiens (AHR ČR) Internationale Hotel- und Restaurantassoziation (IHRA) Design Aliance (Vereinigung zur Unterstützung der Designentwicklung im Wirtschaftsumfeld Tschechien)

9 Karlovarská léčebná metoda Jejím základem je využívání místního bohatství termominerálních vod, přírodních plynů a peloidů bahna, rašeliny a slatiny. Proto se tato metoda zaměřuje především na nemoci trávicího a pohybového ústrojí a poruchy metabolismu. Karlovarská termominerální voda je přírodní teplý iontový roztok obsahující rozpuštěný oxid uhličitý, sodík, vápník, draslík, hořčík, dále hydrogenuhličitan, síran, chlorid a mnoho dalších minerálních látek v malých až stopových množstvích. K pití se využívá 13 pramenů, které se chemicky liší jen nepatrně, zato velmi výrazně teplotou od 30 do 72 C, přičemž jeden litr termy obsahuje přes 6 gramů minerálních solí. Karlovarská pitná kúra se uplatňuje v léčení pooperačních stavů žaludku, střev, žlučového ústrojí, slinivky a poruch látkové přeměny včetně tukového metabolismu, ovlivňuje a mění imunitní a zánětlivou reakci těla na různé podněty. Dalším významným specifikem karlovarské léčebné metody je používání termominerální vody k vodoléčbě. Nejteplejším, nejvydatnějším a nejznámějším pramenem je Vřídlo s teplotou 72 C a tlakem, který ho vytlačuje až do výšky 12 m. Právě tento pramen mají k dispozici hosté ve všech lázeňských zařízeních Imperial Karlovy Vary Group. Karlsbader Heilmethode Deren Grundlage ist die Nutzung des örtlichen Reichtums an Thermomineralwassern, natürlichen Gasen und Peloiden Schlamm, Torf und Moor. Deshalb richtet sich diese Methode vor allem auf Erkrankungen des Verdauungstraktes und Bewegungsapparates sowie auf Störungen des Stoffwechsels. Das Karlsbader Thermomineralwasser ist eine natürliche warme Ionenlösung, die gelöstes Kohlendioxid, Natrium, Kalzium, Kalium, Magnesium sowie Hydrogenkarbonat, Sulfat, Chlorid und viele weitere Mineralstoffe in kleinen bis spurenartigen Mengen enthält. Für die Trinkkur werden 13 Quellen genutzt, die sich chemisch nur gering unterscheiden, dafür jedoch deutlich in der Temperatur (von 30 bis 72 C), wobei ein Liter Therme über 6 Gramm Mineralsalze enthält. Die Karlsbader Trinkkur kommt zur Geltung in der Behandlung von postoperativen Zuständen des Magens, Darms, der Gallenwege, der Bauchspeicheldrüse sowie bei Stoffwechselstörungen einschließlich Fettmetabolismus. Sie beeinflusst und verändert die Immunitäts- sowie Entzündungsreaktion des Körpers auf verschiedenartige Impulse. Ein weiteres bedeutendes Spezifikum der Karlsbader Heilmethode ist die Nutzung des Thermomineralwassers für die Hydrotherapie. Die wärmste, ergiebigste und bekannteste Quelle ist der Sprudel mit einer Temperatur von 72 C und einem Druck, der ihn bis in eine Höhe von 12 m emporsteigen lässt. Genau diese Quelle steht den Gästen der Imperial Karlovy Vary Group in allen deren Kureinrichtungen zur Verfügung.

10 Slavná tradice Imperial Karlovy Vary je svou činností pevně svázán s nejslavnějšími českými lázněmi, které jsou srdcem léčivého západočeského trojúhelníku už od roku 1370, kdy jim český král a římský císař Karel IV. udělil privilegia královského města. Karlovy Vary jsou i dnes významným kulturním a společenským centrem proslaveným kromě lázeňství také mezinárodním filmovým festivalem, výrobky značky Moser, bylinným likérem Becherovka nebo porcelánem Thun. Lidé ze všech koutů světa sem přijíždějí především za léčivými termominerálními prameny a jedinečnou lázeňskou atmosférou. Berühmte Traditionen Die Imperial Karlovy Vary ist mit ihrer Tätigkeit fest verbunden mit dem berühmtesten tschechischen Kurort, der bereits seit 1370, als ihm der böhmische König und römische Kaiser Karl IV. die Privilegien einer königlichen Stadt verlieh, das Herz des heilenden westböhmischen Dreiecks ist. Karlovy Vary ist auch heute ein bedeutendes kulturelles und gesellschaftliches Zentrum, das neben dem Kurwesen auch durch das internationale Filmfestival, die Erzeugnisse der Marke Moser, den Kräuterlikör Becherovka oder das Thun-Porzellan berühmt ist. Vor allem wegen der heilenden Thermomineralquellen sowie der einzigartigen Atmosphäre kommen Menschen aus allen Teilen der Welt hierher. Karlovarská nej- 1. Karlovy Vary jsou největší české lázně, ve kterých se také léčí nejvíce hostů. 2. Karlovarské vřídelní prameny jsou ze všech českých pramenů nejteplejší. 3. Karlovarská pitná kúra má prokazatelně nejsilnější léčivé účinky. 4. Karlovy Vary mají ze všech českých lázní nejvíce kolonád. 5. Největší počet rozhleden a vyhlídek v českých lázních je v Karlových Varech. 6. Karlovarské lázeňské lesy mají nejstarší historii již od roku Do Karlových Varů se dá jako do jediných českých lázní dopravit nejpohodlněji, a to letadlem. 8. V okolí Karlových Varů se nachází nejvíce golfových hřišť. Karlsbader Superlative 1. Karlovy Vary ist der größte tschechische Kurort, in dem auch die meisten Gäste kuren. 2. Die Karlsbader Heilquellen sind unter den tschechischen Quellen die wärmsten. 3. Die Karlsbader Trinkkur hat nachweisbar die stärksten heilenden Wirkungen. 4. Karlovy Vary hat von allen tschechischen Kurorten die meisten Kolonnaden. 5. Die größte Anzahl an Aussichten und Aussichtstürmen in tschechischen Kurorten befindet sich in Karlovy Vary. 6. Die Karlsbader Kurwälder haben die älteste Geschichte bereits seit Karlovy Vary ist der einzige Kurort, in den man mit maximalem Komfort reisen kann mit dem Flugzeug. 8. In der Umgebung von Karlovy Vary befinden sich die meisten Golfplätze.

11 Podpora designu & kultury Imperial Karlovy Vary podporuje takové kulturní a umělecké projekty, které jsou přínosné především pro jeho hosty a také kultivují a modernizují lázeňské prostředí. Pokračuje tak v tradici, která začala v roce 1912 slavnostním otevřením hotelu Imperial. Stavba této dnes státem chráněné kulturní památky byla totiž poprvé na českém území provedená tehdy průkopnickou technologií litého betonu. Významným hostům z řad aristokracie, politiků, podnikatelů a umělců z celého světa poskytoval hotel Imperial především luxusní ubytovací služby. Pobývali tady například příslušníci rozvětvené rodiny Rothschildů, polského šlechtického rodu Potockých či ruského velkoknížete Pavla, hollywoodské hvězdy Douglas Fairbanks a jeho žena Mary Pickfordová, hudební skladatel Richard Straus, prezident T. G. Masaryk; v roce 1923 se zde konalo mistrovství světa v šachu za účasti šampiona A. A. Alechina. Imperial Design Symposium Na modernizaci lázeňského prostředí již několik let spolupracuje společnost Imperial Karlovy Vary s mladou generací českých designérů formou sympozií. Například lázeňský pohárek Kala, který vznikl během prvního ročníku sympozia v roce 2007, získal řadu ocenění a byl zařazen do prestižních muzejních sbírek a výstavních kolekcí moderního designu v USA, Polsku, Maďarsku, Slovensku a v České republice. Jeho elegantní design spolu s praktickou inovací mohou při pitné kúře ocenit všichni hosté společnosti. Výsledky sympozií jsou tak významným přínosem jak pro rozvoj českého designu, tak českého lázeňství. Unterstützung von Design & Kultur Imperial Karlovy Vary unterstützt Kultur- und Kunstprojekte, die vor allem deren Gästen dienen und auch das Kurortambiente kultivieren und modernisieren. Sie setzt somit die Tradition fort, die mit der feierlichen Eröffnung des Hotels Imperial im Jahre 1912 begann. Der Bau dieses heute staatlich geschützten Kulturdenkmals wurde nämlich seinerzeit erstmalig auf tschechischem Territorium mit der bahnbrecherischen Technologie des Gussbetons realisiert. Das Hotel Imperial gewährte bedeutenden Gästen aus den Reihen der Aristokratie, Politiker, Unternehmer und Künstler aus aller Welt vor allem luxuriöse Hotelleistungen. Hier verweilten zum Beispiel Angehörige der verzweigten Rothschild-Familie, des polnischen Adelsgeschlechts Potocki oder des Großfürsten Pawel, die Hollywood-Stars Douglas Fairbanks und dessen Gattin Mary Pickford, der Musikkomponist Richard Straus oder Präsident T. G. Masaryk; im Jahre 1923 fand hier die Schachweltmeisterschaft mit Teilnahme des Champions A. A. Alechin statt. Imperial Design Symposium An der Modernisierung des Kurortambientes arbeitet die Gesellschaft Imperial Karlovy Vary in Form von Symposien bereits seit einigen Jahren mit der jungen Generation tschechischer Designer zusammen. So erhielt zum Beispiel der Kurtrinkbecher Kala, der während des ersten Symposiums im Jahre 2007 entstanden ist, zahlreiche Auszeichnungen und wurde in namhaften Museumssammlungen sowie Ausstellungskollektionen des modernen Designs in den USA, in Polen, Ungarn, der Slowakei sowie Tschechien aufgenommen. Dessen elegantes Design mit praktischer Innovation können bei der Trinkkur alle Gäste der Gesellschaft bewundern. Die Ergebnisse der Symposien sind so ein bedeutender Beitrag für die Entwicklung sowohl des tschechischen Designs, als auch des tschechischen Kurwesens.

12 SunGallery Spa Resort Sanssouci ve své volně přístupné galerii hostí každý rok soutěžní přehlídky tvorby sklářských škol z celé České republiky. Velký zájem studentů a rozmanitost jejich sklářských kreací je důkazem, že tento tradiční český obor má stále co nabídnout. Každoročně zde také probíhá za velkého zájmu veřejnosti sklářský festival jako součást doprovodného programu karlovarského mezinárodního filmového festivalu. SunGallery po celý rok představuje díla předních českých sklářských mistrů, která sklízejí zasloužený obdiv lázeňských hostů i veřejnosti. Club Imperial V tomto stylovém anglickém klubu pořádá Hotel Imperial pravidelné páteční jazzové večery volně přístupné široké veřejnosti. Vystoupila zde již pěkná řádka špičkových jazzových kapel a sólistů z celého světa, z nichž někteří se na pódium vracejí, aby znovu předvedli své excelentní jazzové improvizace. Klub se rozeznívá živou hudbou k poslechu i tanci každý večer. Galerie Imperial Soudobé české výtvarné umění podporuje tato hotelová galerie pořádáním prodejních výstav obrazů, grafik, fotografií a volných objektů. Její prostory jsou stále volně přístupné všem příchozím a staly se ideálním místem k příjemnému posezení a duševní relaxaci. SunGallery Das Spa Resort Sanssouci ermöglicht in seiner frei zugängigen Galerie jedes Jahr Ausstellungen mit dem Schaffen der Glaskunstschulen aus ganz Tschechien, die hier gastieren und wetteifern. Das große Interesse der Studenten und die Vielfalt deren Kunstglaskreationen sind ein Beweis dafür, dass dieses traditionelle tschechische Gewerbe auch heute noch viel Interessantes zu bieten hat. In jedem Jahr findet hier unter großem Interesse der Öffentlichkeit das Glaskünstlerfestival im Rahmen des Internationalen Karlsbader Filmfestivals statt. Die SunGallery stellt ganzjährig Werke führender tschechischer Glaskunstmeister vor, die von Kurgästen und Öffentlichkeit verdienterweise sehr bewundert werden. Club Imperial In diesem stilvollen englischen Klub veranstaltet das Hotel Imperial regelmäßig freitags Jazzabende, die der breiten Öffentlichkeit frei zugängig sind. Hier traten bereits zahlreiche führende Jazzkapellen und Solisten aus aller Welt auf, einige von ihnen kehren auf das Podium zurück, um ihre exzellenten Jazzimprovisationen erneut unter Beweis zu stellen. Im Klub erklingt Livemusik zum Zuhören und Tanzen jeden Abend. Galerie Imperial Das zeitgenössische tschechische Kunstschaffen unterstützt diese Hotelgalerie durch das Veranstalten von Verkaufsausstellungen von Bildern, Grafiken, Fotografien und freien Objekten. Deren Räume sind allen Passanten frei zugängig und ein idealer Ort zum Verbleiben und Entspannen.

13 Profesionální péče o zdraví Životadárnými oázami Imperial Karlovy Vary jsou balneocentra, v nichž zkušení lázeňští odborníci poskytují hostům léčebné a wellness procedury. Zavádějí průběžně novinky v oboru, obměňují a obohacují všechny programy v souladu s poznatky moderní medicíny, aby vyšli co nejvíce vstříc požadavkům a potřebám lázeňských hostů. Balneocentrum Sanssouci Také ve Spa Resortu Sanssouci kladou největší důraz na pohodlí hostů. Veškeré služby, tedy i léčebné procedury a lékařské konzultace, probíhají pod jednou střechou. Také zde funguje nepřetržitá lékařská služba a zdejší tým lékařů a terapeutů věnuje po celou dobu pobytu hostům individuální péči. Po poradě s lékařem si hosté mohou kromě předepsaných procedur v rámci komplexní lázeňské péče dokoupit další doplňkové procedury nebo nadstandardní výkony. Vyzkoušet si tady mohou například floating jakýsi stav beztíže při koupeli v roztoku slané vody, suchou uhličitou koupel, která v těle probouzí samoléčebné mechanismy nebo i s dětmi pobyt v solné jeskyni s unikátním mikroklimatem, který příznivě ovlivňuje lidský organismus jako při pobytu u moře. Široká nabídka pohybových a wellness aktivit jistě uspokojí hosty všech věkových kategorií. Balneocentrum Imperial Toto moderní špičkově vybavené lázeňské zařízení poskytuje hostům maximum péče a pohodlí. Je ideálně umístěno přímo v budově hotelu Imperial, kde funguje nepřetržitě 24hodinová lékařská služba a v případě náhlých zdravotních komplikací je zajištěn okamžitý odvoz hosta vozem rychlé záchranné služby k potřebnému ošetření. Kromě komplexní lázeňské léčby poskytuje balneocentrum řadu speciálních léčebných a wellness programů podle individuálních potřeb a přání jednotlivých hostů. K léčení se v maximální míře využívá karlovarských přírodních léčivých zdrojů. Součástí všech programů jsou pohybové aktivity jako je plavání, aqua aerobik, pilates a řada dalších. Professionelle Fürsorge um die Gesundheit Die lebensspendenden Oasen der Imperial Karlovy Vary sind die Balneozentren, in denen erfahrene Kurfachleute den Gästen Kur- und Wellnessbehandlungen gewähren. Ständig ist man auf die Einführung von Neuheiten im Fach bedacht, verändert und bereichert alle Programme im Einklang mit den Erkenntnissen moderner Medizin, um so den Wünschen und Bedürfnissen der Kurgäste maximal entgegenzukommen. Balneozentrum Sanssouci Im Spa Resort Sanssouci wird auf den Komfort der Gäste größter Wert gelegt. Sämtliche Dienstleistungen, also auch Kuranwendungen und ärztliche Konsultationen, erfolgen unter einem Dach. Auch hier gibt es einen Nonstop-Ärztedienst und das hiesige Team der Ärzte und Therapeuten widmet den Gästen während deren gesamter Aufenthaltsdauer individuelle Betreuung. Nach Absprache mit dem Arzt können die Gäste außer den verordneten Kuranwendungen im Rahmen der komplexen Heilkur weitere ergänzende Behandlungen oder standardüberschreitende Leistungen dazukaufen. Ausprobieren können sie hier zum Bei-spiel das Floating eine Art Schwerelosigkeitszustand bei einem Bad in einer Salzwasserlösung, das trockene Kohlensäurebad, das im Körper Selbstheilungsmechanismen erweckt, oder mit den Kindern den Aufenthalt in der Salzgrotte mit ihrem einzigartigen Mikroklima, das den menschlichen Organismus positiv beeinflusst wie bei einem Aufenthalt am Meer. Das breite Angebot an Bewegungs- und Wellnessaktivitäten werden sicher Gäste aller Alterskategorien befriedigen. Balneozentrum Imperial Diese moderne, spitzenhaft ausgestattete Kureinrichtung gewährt den Gästen maximale Fürsorge und Komfort. Es befindet sich ideal direkt im Gebäude des Hotels Imperial, wo ein 24-Stunden-Nonstop-Arztdienst funktioniert; bei plötzlichen gesundheitlichen Komplikationen ist der sofortige Transfer des Gastes mittels Fahrzeug der Schnellen medizinischen Hilfe für die notwendige Weiterbehandlung gewährleistet. Außer der komplexen Heilkur gewährt das Balneozentrum zahlreiche spezielle Therapie- und Wellnessprogramme je nach individuellem Bedarf und Wunsch der einzelnen Gäste. Für die Kurbehandlung werden die natürlichen Karlsbader Heilmittelquellen maximal genutzt Bestandteil aller Programme sind Bewegungsaktivitäten wie Schwimmen, Aquaaerobic, Pilates und viele andere.

14 Stylový hostitel Hotel Imperial je karlovarskou dominantou už od roku 1912, prémiovou značkou Imperial Karlovy Vary od roku Hostům poskytuje velmi pohodlné a elegantní ubytování v kategoriích pokojů Standard, Superior, Suite, Superior Suite a Deluxe Suite. Čtyřhvězdičkové hotelové služby kromě jiného zahrnují večerní volný vstup do bazénu a sauny, WiFi ve veřejných prostorách a bohaté možnosti společenského, kulturního, sportovního a cestovatelského vyžití, o které pečuje hotelová Concierge. Stilvoller Gastgeber Das Hotel Imperial ist bereits seit 1912 eine Karlsbader Dominante und seit 1992 die Prämienmarke von Imperial Karlovy Vary. Den Gästen gewährt es sehr komfortable und elegante Unterkunft in den Zimmerkategorien Standard, Superior, Suite, Superior Suite und Deluxe Suite. Der Viersterne-Hotelservice beinhaltet unter anderem freien Eintritt in Schwimmbad und Sauna am Abend, WiFi in den öffentlichen Räumen sowie vielseitige Möglichkeiten für kulturelle, sportliche und touristische Freizeitgestaltung, um die der Hotelconcierge besorgt ist. Přímo v hotelu je špičkově vybavené moderní balneocentrum, které poskytuje karlovarskou komplexní lázeňskou péči s využitím místních přírodních léčivých zdrojů a wellness programy. Do hotelu je přiveden pramen Vřídlo, který je základem pitné kúry. Dopravit se na nedalekou Vřídelní kolonádu mohou lázeňští hosté zdarma Lanovou dráhou Imperial nebo autobusy. Kouzelná zákoutí pečlivě udržovaného hotelového parku slouží hostům k aktivnímu odpočinku a příjemné relaxaci. Direkt im Hotel befindet sich das spitzenhaft ausgestattete, moderne Balneozentrum, das komplexe Heilkur unter Verwendung örtlicher natürlicher Heilmittelquellen sowie Wellnessprogramme bietet. Es gibt im Hotel einen direkten Quellenanschluss des Sprudels, der die Grundlage der Trinkkur ist. Auf die unweit liegende Sprudelkolonnade können die Kurgäste kostenlos mit der Seilbahn Imperial oder per Bus gelangen. Bezaubernde Winkel des mit Sorgfalt gepflegten Hotelparks dienen den Gästen für aktive Erholung und angenehme Entspannung. Stravování v krásném prostředí restaurací Prague a Paris přináší hostům jak gastronomické, tak estetické potěšení. Mají také příležitost sledovat, jak a z čeho se pokrmy připravují, protože se zde provozuje takzvaná show kitchen. Stravování probíhá formou nabídkových stolů, které udržují jídla připravená z prvotřídních surovin vždy čerstvá a svěží. Hosté si mohou vybírat z mnoha variant jídel označených číslem diety a svůj výběr konzultovat s nutričním terapeutem. O reprezentativní prostředí hotelu projevují velký zájem také pořadatelé významných kulturních a společenských akcí, konferencí, seminářů a obchodních setkání, různých soukromých akcí včetně svateb, dokonce ho vyhledávají i filmaři. Není divu, například již stoletý originální nábytek ve stylu Sheraton od slavné vídeňské firmy Portois & Fix tady slouží k pohodlnému posezení v Café Vienna dodnes. Vysoko nad městem si tak vychutnávají hosté pravou vídeňskou atmosféru provoněnou kávou a vždy čerstvými moučníky od hotelového mistra cukráře. Die Verpflegung in dem geschmackvollen Ambiente der Restaurants Prague und Paris bietet den Gästen nicht nur gastronomische, sondern auch ästhetische Genüsse. Außerdem haben sie die Möglichkeit zu verfolgen, wie und woraus die Speisen zubereitet werden, da es hier eine sogenannte Showkitchen gibt. Die Verpflegung erfolgt in Form von Büffettischen, welche die Speisen aus erstklassigen Ingredienzen stets frisch und warm halten. Die Gäste können aus vielen, mit Diätnummern versehenen Speisevarianten wählen und ihre Auswahl mit dem Ernährungstherapeuten konsultieren. Das repräsentative Ambiente ist auch bei Veranstaltern bedeutender kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare und Geschäftstreffen sowie verschiedener Privatfeiern einschließlich Hochzeiten sehr gefragt sogar Filmemacher mögen es. Kein Wunder, denn das bereits einhundertjährige Original-Mobiliar im Sheratonstil der berühmten Wiener Firma Portois & Fix dient hier im gemütlichen Café Vienna bis heute. Hoch über der Stadt können so die Gäste bei duftendem Kaffee und einem stets frischen Dessert des Hotelkonditormeisters echte Wiener Atmosphäre genießen.

15

16 Zahrady zdraví Zahrady zdraví Spa Resort Sanssouci otevřela společnost Imperial Karlovy Vary v roce 2009 po postupně probíhající rozsáhlé rekonstrukci hotelu Sanssouci, Švýcarský dvůr a vily Mercedes, jejíž zásadní součástí bylo vybudování podzemního koridoru pod všemi objekty. Vize vytvořit moderní resort s širokou nabídkou špičkových lázeňských, ubytovacích, gastronomických a kongresových služeb pod jednou střechou se tak po osmi letech úspěšně naplnila. Blue House a Green House poskytují na ploše osmi tisíc čtverečních metrů pohodlné ubytování v 360 moderně zařízených pokojích kategorií Standard, Superior, Suite a Deluxe Suite. Hotelové služby ve čtyřhvězdičkovém standardu zahrnují mimo jiné LAN internet zdarma, odpolední a večerní volný vstup do bazénu s vodními atrakcemi, společenské, kulturní, sportovní a další rozptýlení podle individuálních přání hostů, o jejichž splnění se stará hotelová concierge. Na dětské návštěvníky čekají v herně báječné atrakce, starší děti jistě přivítají počítačové vybavení a rodiče služby babysitting. V příjemných interiérech restaurací Opera, Melody a Charleston se hosté stravují formou nabídkových stolů, v Opeře se provozuje ještě show kitchen a je možné si objednávat speciality z jídelního lístku. Vždy čerstvá jídla připravují profesionální kuchařské týmy. Diety jsou označeny čísly, takže si každý může vybírat podle své chuti. K posezení u kávy lákají prostory a terasy Atrium lobby baru a Blues Café, kde se konají také společenské akce s tancem a zábavou. Rozlehlý Spa Resort Sanssouci dokáže díky svému multifunkčnímu uspořádání vykouzlit podle potřeby různě velké kongresové prostory. Salonky Tango, Jive, Waltz, Samba a Rumba poskytují perfektní servis při obchodních jednáních či soukromých oslavách. Hlavním léčebným produktem Zahrad zdraví je komplexní léčebná péče s využitím karlovarských přírodních léčivých zdrojů a řada atraktivních wellness programů a procedur, včetně solné jeskyně s unikátním mikroklimatem. Gärten der Gesundheit Die Gärten der Gesundheit das Spa Resort Sanssouci eröffnete die Gesellschaft Imperial Karlovy Vary im Jahre 2009 nach einer systematisch erfolgten umfangreichen Sanierung und Modernisierung der Hotels Sanssouci und Schweizer Hof sowie der Villa Mercedes, deren grundlegender Bestandteil der Bau unterirdischer Korridore unter allen Objekten war. Die Vision, ein modernes Resort mit einem breiten Angebot an erstklassigen Kur-, Hotel-, Gastronomie- und Kongressserviceleistungen unter einem Dach zu schaffen, wurde somit nach acht Jahren erfolgreich verwirklicht. Die Häuser Blue House und Green House bieten auf einer Fläche von achttausend Quadratmetern in 360 modern eingerichteten Zimmern der Kategorien Standard, Superior, Suite und Deluxe Suite eine komfortable Unterkunft. Die Hotelserviceleistungen im Viersterne-Standard beinhalten unter anderem LAN-Internet gratis, freien Eintritt in das Schwimmbad mit Wasserattraktionen in den Nachmittags- und Abendstunden, gesellschaftliche, kulturelle, sportliche und weitere Vergnügungen nach individuellem Wunsch der Gäste, um deren Erfüllung der Hotelconcierge besorgt ist. Für die kleinen Besucher warten im Spielraum großartige Attraktionen, ältere Kinder begrüßen sicherlich die Computerausstattung und Eltern den Babysitting-Service. In den angenehmen Interieurs der Restaurants Opera, Melody und Charleston genießen die Gäste die Verpflegung in Form von Speisebüffets, in der Opera gibt es außerdem eine Showkitchen und es können Spezialitäten von der Speisekarte gewählt werden. Die stets frischen Speisen bereiten professionelle Kochteams vor. Die Diäten sind nummeriert, so dass jeder nach seinem Geschmack auswählen kann. Auf ein Kaffeestündchen laden die Räume und Terrassen der Atrium-Lobbybar sowie des Blues Cafés ein, wo auch gesellschaftliche Veranstaltungen mit Tanz und Unterhaltung stattfinden. Das großflächige Spa Resort Sanssouci ist in der Lage, dank seiner multifunktionellen Anordnung je nach Bedarf verschieden große Kongressräume hervorzuzaubern. Die Salons Tango, Jive, Waltz, Samba und Rumba gewähren perfekten Service bei Geschäftsverhandlungen bzw. Privatfeiern. Das therapeutische Hauptprodukt der Gärten der Gesundheit ist die komplexe Heilkur mit der Nutzung natürlicher Karlsbader Heilmittelquellen sowie zahlreicher attraktiver Wellnessprogramme und Behandlungen, einschließlich der Salzgrotte mit ihrem einzigartigen Mikroklima.

17

18 Moderní mezinárodní letiště Karlovy Vary v současné době odbaví kolem půl milionu cestujících ročně. Nová odbavovací hala má kapacitu 250 cestujících za hodinu, kterým je k dispozici také VIP salonek. Na letišti, které může souběžně odbavovat až 4 dopravní letadla, mohou přistávat i letadla řady Boeing 737 nebo Airbus 320. Ve spolupráci s cestovními kancelářemi provozuje letiště také charterové lety. Webové stránky členů Imperial Karlovy Vary Group poskytují Die Webseiten der Mitglieder der Imperial Karlovy Vary Group gewähren návštěvníkům stále aktuální informace, které je možné nechat si zasílat den Besuchern ständig aktualisierte Informationen, die man sich auch také na ovou adresu. Volně ke stažení jsou veškeré ceníky, per zusenden lassen kann. Frei zum Herunterladen sind sämtliche katalogy, brožury a programy. Speciální sekci na heslo zde najdou Preislisten, Kataloge, Broschüren und Programme. Eine spezielle obchodní partneři a novináři, kterým je k dispozici i fotobanka. Stránky Sektion mit Kennwort finden hier Geschäftspartner und Presseleute, disponují on-line objednávkovým rezervačním systémem. denen auch eine Fotobank zur Verfügung steht. Die Seiten verfügen über ein On-line-Bestellungs- und Reservierungssystem. Der moderne internationale Flughafen Karlovy Vary fertigt derzeitig etwa eine halbe Million Reisende pro Jahr ab. Die neue Abfertigungshalle hat eine Kapazität von 250 Reisenden pro Stunde, denen auch ein VIP-Salon zur Verfügung steht. Auf dem Flughafen, der gleichzeitig bis zu 4 Flugzeuge abfertigen kann, können auch Flugzeuge des Typs Boeing 737 oder Airbus 320 landen. In Zusammenarbeit mit Reisebüros betreibt der Flughafen auch Charterflüge.

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912

tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912 tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912 Hotel Imperial Libušina 18 360 01 Karlovy Vary Czech Republic phone: +420 353 203 113 fax: +420 353 203 151 e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

Více

tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912

tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912 tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912 Member of Imperial Karlovy Vary Group Obsah Kvalita s dlouhou tradicí Příběh stylového hostitele Karlovo slavné město Elegantní pohodlí Špičková

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit SPA RESORT SANSSOUCI**** U Imperialu 11 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 203 250 E mail: reservation@sanssouci.kv.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mariánské lázn Marienbad eská Republika Czech republic MARIASPA

Mariánské lázn Marienbad eská Republika Czech republic MARIASPA Mariánské lázn Marienbad eská Republika Czech republic MRISP c o u r t y a r d Maria Spa Courtyard history of Marienbad Hotel Maria Spa svou jedinečností odráží historii Mariánských Lázní. Lázeňský resort

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice.

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice. Einladung zum 12. Internationalen Fußballturnier der Verständigung am 21. Juli 2013 in Řehlovice Pozvánka na 12. mezinárodní fotbalový turnaj porozumění, který se uskuteční 21. července 2013 v Řehlovicích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Konferenzen Seminare Firmenveranstaltungen

Konferenzen Seminare Firmenveranstaltungen Konferenzen Seminare Firmenveranstaltungen Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Marienbad Lokalität Orea Spa Hotel Monty - ein einzigartiges historisches

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Obrábění paprskem elektronů STTN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ Obrábění

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Pracovní schůzka - Arbeitstreffen Poysdorf, 25.11. 2013 Regionální akce pro veřejnost Regionale Veranstaltungen für Öffentlichkeit Moderne

Více

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail:

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail: Číslo žádosti / Antragsnummer: Datum přijetí / Empfangsdatum: Ž á d o s t o poskytnutí rehabilitačního pobytu v lázeňském zařízení v České republice v roce 2015 / A n t r a g zur Gewährung eines Rehabilitationsaufenthaltes

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Mariin prame. Architektura. Atmosphäre. rchitektur. Rašel. Ins. Inspiration. Mariin pramen. Atmosféra. ines, natürlich. tmosphäre.

Mariin prame. Architektura. Atmosphäre. rchitektur. Rašel. Ins. Inspiration. Mariin pramen. Atmosféra. ines, natürlich. tmosphäre. tmosphäre arienquelle Inspirace tmosféra rchitekt Rašel Mariin pramen rchitektur Marienquelle OPENING IN MY 2011 Rašelina Mariin prame ines, natürlich p on Reines, natürliches Moor tmosphäre rchitektur

Více

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921)

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Karel Holomek Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Pan Pešta dnes žije v Letovicích, kousek od Brna, ve svém vlastním domě. Je mu 86 roků, narodil se dávno před Mnichovskou dohodou a druhou válkou

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám REISEN Mgr. Michaela Václavíková 1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Václavíková. Dostupné z Metodického

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

W W W. A D R O N. C Z W W W. A D R O N. C Z

W W W. A D R O N. C Z W W W. A D R O N. C Z ZÁKLADNÍÚDAJE Naše společnost vytváří PROSTOR vašeho denního života i výjimečných a příjemných chvil odpočinku. Nabízíme Vám designový návrh, stavební realizaci a následné předání Vašeho interiéru NA KLÍČ.

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín 2016 AUGUST SRPEN 2015 Tschechien: Tradition mit Perspektive Stahl- und Metallbranche Německo: Významnější, než se zdá ocelářský průmysl DTIHK-Sommerfest Letní slavnost ČNOPK FEBRUAR ÚNOR 2014 Der tschechische

Více

VÍTEJTE Cítíte, že se vám již nedostává potřebné energie? Je jen na vás, jakou cestu si vyberete k jejímu obnovení. Tree of Life představuje ideální místo k regeneraci organismu a obnovení duševní rovnováhy.

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK W ellness Hotel Frymburk se nachází v jedinečné oblasti Lipenského jezera, na jehož břehu leží. Hotel je výjimečný především variabilitou nabídky svých služeb.

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více