Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens"

Transkript

1 Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Imperial Karlovy Vary a. s. U Imperialu Karlovy Vary Czech Republic phone: fax:

2 Obsah Imperial Kalovy Vary a jeho aktivity Imperial Karlovy Vary Group Vybrané údaje Tvůrce moderního lázeňství Získaná ocenění; Členství v organizacích Karlovarská léčebná metoda Slavná tradice; Karlovarská nej- Podpora designu & kultury Profesionální péče o zdraví Stylový hostitel Zahrady zdraví Inhalt Imperial Kalovy Vary und deren Aktivitäten Imperial Karlovy Vary Group Interessante Angaben Gestalter modernen Kurwesens Erworbene Auszeichnungen; Mitgliedschaften in Organisationen Karlsbader Heilmethode Berühmte Traditionen; Karlsbader Superlative Unterstützung von Design & Kultur Professionelle Fürsorge um die Gesundheit Stilvoller Gastgeber Gärten der Gesundheit

3 Imperial Karlovy Vary se ročně stará o zhruba 21 tisíc hostů z celého světa poskytuje okolo 1/2 milionu lázeňských procedur ročně v rámci léčení pečuje denně o 1 hosta v průměru 5 lázeňských odborníků nabízí na 50 druhů lázeňských procedur spotřebuje nejvíce termominerální vody k léčebným účelům v Karlových Varech je jedním z největších poskytovatelů komplexní lázeňské péče v České republice patří mezi TOP 10 poskytovatelů léčebné lázeňské péče v EU jeho investice do zkvalitnění ubytovacích, stravovacích a lázeňských služeb přesáhly během posledních 8 let 800 milionů korun Imperial Karlovy Vary betreut jährlich etwa Gäste aus aller Welt gewährt ca. 1/2 Million Kuranwendungen jährlich im Rahmen der Heilkur betreuen durchschnittlich fünf Kurfachleute täglich einen Gast bietet an die 50 verschiedene Kuranwendungen an verbraucht das meiste Thermomineralwasser zu Heilzwecken in Karlovy Vary ist einer der größten Anbieter von komplexer Heilkur in Tschechien gehört zu den TOP 10 der Kurorttherapie-Anbieter innerhalb der EU deren Investitionen in Qualitätsverbesserung von Hotel-, Verpflegungs- und Kurtherapieleistungen innerhalb der letzten 8 Jahre überstiegen 800 Millionen Kronen a jeho aktivity... podílí se na zvyšování kvality léčebného lázeňství podporuje regionální zaměstnanost, rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji a mimo jiné extraligový klub HC Energie Karlovy Vary sponzorskými aktivitami pomáhá rozvoji české kultury & designu und deren Aktivitäten... beteiligt sich an der Qualitätssteigerung des Kurheilwesens unterstützt die regionale Beschäftigungsrate, die Entfaltung des Fremdenverkehrs in der Karlsbader Region sowie unter anderem den Eishockey-Extraligaklub HC Energie Karlovy Vary unterstützt mittels Sponsorenaktivitäten die Entfaltung von tschechischer Kultur & Design

4 Imperial Karlovy Vary Group Hlavními činnostmi akciové společnosti Imperial Karlovy Vary jsou strategický marketing, správa IT/IS, investiční a personální politika, řízení rozvojových a vzdělávacích programů, kontrola kvality, budování vztahů s veřejností, státní správou a samosprávou a budování vlastních obchodních značek. Obchodní značky Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci jsou odpovědné za kvalitu a rozvoj svých služeb v oblasti léčení, ubytování a stravování, obchodní značka Pentalog Tour za kvalitu a rozvoj vlastních služeb v oblasti cestovního ruchu. Imperial Karlovy Vary Group Die Haupttätigkeiten der Aktiengesellschaft Imperial Karlovy Vary sind strategisches Marketing, die Verwaltung von IT/IS, Investitionsund Personalpolitik, Leitung von Entwicklungs- und Weiterbildungsprogrammen, Qualitätskontrolle, Aufbau von Beziehungen mit Öffentlichkeit, staatlicher Verwaltung und Selbstverwaltung sowie Aufbau eigener Geschäftsmarken. Die Geschäftsmarken Hotel Imperial und Spa Resort Sanssouci sind verantwortlich für die Qualität und Entfaltung ihrer Dienstleistungen im Bereich Kurtherapie, Unterkunft und Verpflegung, die Geschäftsmarke Pentalog Tour für Qualität und Weiterentwicklung eigener Serviceleistungen im Bereich des Fremdenverkehrs.

5 Vybrané údaje / Interessante Angaben Odběratelé termominerální vody v Karlových Varech pro balneologické užití v roce 2009 Abnehmer von Thermomineralwasser in Karlovy Vary für balneologische Nutzung im Jahre Imperial Karlovy Vary, a. s. 18,0 % 2. Alžbětiny Lázně, a. s. 9,2 % 3. VLRZ, p. o., Magnitogorsk 6,5 % 4. Lázně III Veso, s. r. o. 6,2 % 5. Eden Group, a. s. Zámecké lázně 4,8 % 6. Bohemia-lázně, a. s. 4,7 % 7. Richmond, a. s. 4,2 % 8. Eden Group, a. s. Carlsbad Plaza 4,0 % 9. Sanatorium Astoria, a. s. 3,6 % 10. Bristol, a. s. 3,7 % 11. Savoy Westend Hotel, s. r. o. 3,7 % 12. Otava-Patria, a. s. Hotel Kolonáda 3,6 % 13. Temparano, a. s. (Tosca) 3,4 % 14. Otava-Patria, a. s. Pavlov 3,4 % 15. Mignon-II, s. R. O. 3,2 % 16. Kurort, s. r. o. - Penzion Moskevský dvůr 3,0 % Zdroj: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Quelle: Verwaltung natürlicher Heilmittelquellen und Kolonnaden Investiční činnost Imperial Karlovy Vary Investitionstätigkeit der Imperial Karlovy Vary Rok Typ činnosti Náklady v mil. Kč Jahr Art der Tätigkeit Kosten in Mio. CZK Rekonstrukce balneoprovozu ve Ville Mercedes Sanierung und Modernisierung des Balneobetriebs in der Villa Mercedes Rekonstrukce Hotelu Imperial Sanierung und Modernisierung des Hotels Imperial Rekonstrukce Clubu Imperial Sanierung und Modernisierung des Clubs Imperial Rekonstrukce hotelu Sanssouci Sanierung und Modernisierung des Hotels Sanssouci Nový balneoprovoz v Hotelu Imperial Neuer Balneobetrieb im Hotel Imperial Rekonstrukce parku u Hotelu Imperial Neugestaltung des Hotelparks Imperial Změna dispozice zdravotnického úseku Sanssouci a Mercedes Änderung der Disposition des medizinischen Bereichs in den Häusern Sanssouci und Mercedes Nové interiéry restaurací Prague a Paris, Show kitchen v restauraci Prague Neue Interieurs der Restaurants Prague und Paris, Showkitchen im Restaurant Prague Vznik Spa Resortu Sanssouci rekonstrukce, modernizace Entstehung des Spa Resorts Sanssouci Sanierung und Modernisierung 180

6 Vybrané údaje / Interessante Angaben Imperial Karlovy Vary 112 5,1% 1,7 % 1,1 % 10,8 % 18,5 % 73 16,5 % 40 % ,5 % ,3 % 12,1 11,9 10,5 9,4 4,3 Péče o hosty / vybrané zaměstnanecké pozice + ostatní Gästebetreuung / Personalposten und Sonstiges Struktura hostů / podle národnosti Gästestruktur / nach Nationalität Struktura hostů / podle druhu léčebné péče Gästestruktur / nach Art der Kurorttherapie Průměrná délka pobytu hostů / podle národnosti Durchschnittliche Aufenthaltslänge der Gäste / nach Nationalität Zdravotnický personál / Medizinisches Personal 112 Servírky a číšníci / Kellnerinnen und Kellner 73 Kuchaři / Köche 50 Pokojské / Zimmermädchen 52 Ostatní / Sonstiges 221 Celkem zaměstnanců / Personal insgesamt 508 Rusko / Russland 40 % Německo / Deutschland 24,3 % Česká republika / Tschechien 16,5 % Ostatní / Sonstige 10,8 % Ukrajina / Ukraine 5,1 % Kazachstán / Kasachstan 1,7 % Ostatní Asie / Sonstiges Asien 1,1 % Komplexní lázeňská péče Komplexe Heilkur 81,5 % Ostatní* Sonstiges* 18,5 % *Hotelové ubytování, krátkodobé relaxační a wellness pobyty *Hotelunterkunft, kurzzeitige Relax- und Wellnessaufenthalte Rusko / Russland Ukrajina / Ukraine Kazachstán / Kasachstan Německo / Deutschland Česká republika / Tschechien 12,1 Dne / Tage 11,9 Dne / Tage 10,5 Dne / Tage 9,4 Dne / Tage 4,3 Dne / Tage

7 Tvůrce moderního lázeňství Imperial Karlovy Vary je od roku 1992 jednou z nejvýznamnějších českých lázeňských společností. V roce 2006 se stala prvním držitelem Lázeňské ceny ČR za špičkovou kvalitu svého stěžejního produktu medicínsky pojatou komplexní lázeňskou péči s využitím přírodních léčivých zdrojů. Těch využívá také při poskytování preventivně zaměřených relaxačních a wellness programů. Podle oficiálních údajů Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád je dlouhodobě největším odběratelem termominerální vody k léčebným účelům v Karlových Varech. Společnost se snaží neustále zvyšovat kvalitu svých lázeňských služeb, k tomu jí slouží také nový projekt spolupráce s klienty, kteří v průběhu pobytu podstupují léčení, a to formou dotazníků, jejichž zodpovězením získává společnost plnou řadu důležitých a zajímavých informací a může díky nim neustále vylepšovat svoji nabídku. Svou pozici s pětiprocentním podílem na trhu neustále posiluje rozsáhlými investicemi do zvyšování kvality všech služeb. Jako člen řady organizací a sdružení se aktivně podílí na tvorbě kvalitativních standardů a kritérií lázeňské léčebné péče v České republice a EU. Podporou rozvoje českého designu významně přispívá k modernizaci lázeňského prostředí. Gestalter modernen Kurwesens Imperial Karlovy Vary ist seit 1992 eine der bedeutendsten tschechischen Kurgesellschaften. Im Jahre 2006 war sie die erste, die für die Spitzenqualität ihres Hauptprodukts die medizinisch konzipierte komplexe Heilkur mit der Nutzung natürlicher Heilmittelquellen den Kurpreis Tschechiens erhielt. Diese Heilmittelquellen werden auch bei den auf Prävention gerichteten Relax- und Wellnessprogrammen verwendet. Laut offiziellen Angaben der Verwaltung natürlicher Heilmittelquellen und Kolonnaden ist sie der langfristig größte Abnehmer von Thermomineralwasser zu Heilzwecken in Karlovy Vary. Die Gesellschaft bemüht sich, die Qualität ihrer Kurleistungen ständig zu verbessern, wozu auch das neue Projekt der Zusammenarbeit mit den Klienten gehört, die sich während des Aufenthaltes einer Behandlung unterziehen, und das in Form von Fragebögen, mit deren Beantwortung die Gesellschaft zahlreiche wertvolle und interessante Informationen erhält, und dank derer sie ihr Angebot ständig verbessern kann. Durch umfangreiche Investitionen in die Qualitätsverbesserung sämtlicher Serviceleistungen stärkt sie ihre Position mit fünfprozentigem Marktanteil ständig. Als Mitglied zahlreicher Organisationen und Vereinigungen beteiligt sie sich aktiv an der Schaffung von Qualitätsstandards und -kriterien der Kurorttherapie in Tschechien und der EU. Durch die Unterstützung der Entwicklung des tschechischen Designs trägt sie bedeutend zu der Modernisierung des Kurortambientes bei.

8 Získaná ocenění Lázeňská cena ČR 2006 Cena poroty Lázeňského festivalu 2008 Cena Svazu léčebných lázní ČR 2009 Cena města Karlovy Vary 2009 World Travel Awards 2008, 2006, 2005 Czech Republic's Leading Spa Resort Hotel Imperial Erworbene Auszeichnungen Kurpreis Tschechiens 2006 Preis der Jury des Kurfestivals 2008 Preis des Kurbäderverbandes Tschechiens 2009 Preis der Stadt Karlovy Vary 2009 World Travel Awards 2008, 2006, 2005 Czech Republic's Leading Spa Resort Hotel Imperial Členství v organizacích Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR) MEDISPA (Sdružení na ochranu kvality lázeňské léčebné péče na území Karlovarského kraje) Svaz národních asociací hotelů, restaurací a kaváren v Evropské unii (HOTREC) Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) Mezinárodní asociace hotelů a restaurací (IHRA) Design Aliance (Sdružení na podporu rozvoje designu v ekonomickém prostředí ČR) Mitgliedschaften in Organisationen Kurbäderverband Tschechiens (SLL ČR) MEDISPA (Vereinigung zum Qualitätsschutz der Kurorttherapie auf dem Territorium der Karlsbader Region) Verband nationaler Hotel-, Restaurant- und Caféassoziationen der Europäischen Union (HOTREC) Hotel- und Restaurantassoziation Tschechiens (AHR ČR) Internationale Hotel- und Restaurantassoziation (IHRA) Design Aliance (Vereinigung zur Unterstützung der Designentwicklung im Wirtschaftsumfeld Tschechien)

9 Karlovarská léčebná metoda Jejím základem je využívání místního bohatství termominerálních vod, přírodních plynů a peloidů bahna, rašeliny a slatiny. Proto se tato metoda zaměřuje především na nemoci trávicího a pohybového ústrojí a poruchy metabolismu. Karlovarská termominerální voda je přírodní teplý iontový roztok obsahující rozpuštěný oxid uhličitý, sodík, vápník, draslík, hořčík, dále hydrogenuhličitan, síran, chlorid a mnoho dalších minerálních látek v malých až stopových množstvích. K pití se využívá 13 pramenů, které se chemicky liší jen nepatrně, zato velmi výrazně teplotou od 30 do 72 C, přičemž jeden litr termy obsahuje přes 6 gramů minerálních solí. Karlovarská pitná kúra se uplatňuje v léčení pooperačních stavů žaludku, střev, žlučového ústrojí, slinivky a poruch látkové přeměny včetně tukového metabolismu, ovlivňuje a mění imunitní a zánětlivou reakci těla na různé podněty. Dalším významným specifikem karlovarské léčebné metody je používání termominerální vody k vodoléčbě. Nejteplejším, nejvydatnějším a nejznámějším pramenem je Vřídlo s teplotou 72 C a tlakem, který ho vytlačuje až do výšky 12 m. Právě tento pramen mají k dispozici hosté ve všech lázeňských zařízeních Imperial Karlovy Vary Group. Karlsbader Heilmethode Deren Grundlage ist die Nutzung des örtlichen Reichtums an Thermomineralwassern, natürlichen Gasen und Peloiden Schlamm, Torf und Moor. Deshalb richtet sich diese Methode vor allem auf Erkrankungen des Verdauungstraktes und Bewegungsapparates sowie auf Störungen des Stoffwechsels. Das Karlsbader Thermomineralwasser ist eine natürliche warme Ionenlösung, die gelöstes Kohlendioxid, Natrium, Kalzium, Kalium, Magnesium sowie Hydrogenkarbonat, Sulfat, Chlorid und viele weitere Mineralstoffe in kleinen bis spurenartigen Mengen enthält. Für die Trinkkur werden 13 Quellen genutzt, die sich chemisch nur gering unterscheiden, dafür jedoch deutlich in der Temperatur (von 30 bis 72 C), wobei ein Liter Therme über 6 Gramm Mineralsalze enthält. Die Karlsbader Trinkkur kommt zur Geltung in der Behandlung von postoperativen Zuständen des Magens, Darms, der Gallenwege, der Bauchspeicheldrüse sowie bei Stoffwechselstörungen einschließlich Fettmetabolismus. Sie beeinflusst und verändert die Immunitäts- sowie Entzündungsreaktion des Körpers auf verschiedenartige Impulse. Ein weiteres bedeutendes Spezifikum der Karlsbader Heilmethode ist die Nutzung des Thermomineralwassers für die Hydrotherapie. Die wärmste, ergiebigste und bekannteste Quelle ist der Sprudel mit einer Temperatur von 72 C und einem Druck, der ihn bis in eine Höhe von 12 m emporsteigen lässt. Genau diese Quelle steht den Gästen der Imperial Karlovy Vary Group in allen deren Kureinrichtungen zur Verfügung.

10 Slavná tradice Imperial Karlovy Vary je svou činností pevně svázán s nejslavnějšími českými lázněmi, které jsou srdcem léčivého západočeského trojúhelníku už od roku 1370, kdy jim český král a římský císař Karel IV. udělil privilegia královského města. Karlovy Vary jsou i dnes významným kulturním a společenským centrem proslaveným kromě lázeňství také mezinárodním filmovým festivalem, výrobky značky Moser, bylinným likérem Becherovka nebo porcelánem Thun. Lidé ze všech koutů světa sem přijíždějí především za léčivými termominerálními prameny a jedinečnou lázeňskou atmosférou. Berühmte Traditionen Die Imperial Karlovy Vary ist mit ihrer Tätigkeit fest verbunden mit dem berühmtesten tschechischen Kurort, der bereits seit 1370, als ihm der böhmische König und römische Kaiser Karl IV. die Privilegien einer königlichen Stadt verlieh, das Herz des heilenden westböhmischen Dreiecks ist. Karlovy Vary ist auch heute ein bedeutendes kulturelles und gesellschaftliches Zentrum, das neben dem Kurwesen auch durch das internationale Filmfestival, die Erzeugnisse der Marke Moser, den Kräuterlikör Becherovka oder das Thun-Porzellan berühmt ist. Vor allem wegen der heilenden Thermomineralquellen sowie der einzigartigen Atmosphäre kommen Menschen aus allen Teilen der Welt hierher. Karlovarská nej- 1. Karlovy Vary jsou největší české lázně, ve kterých se také léčí nejvíce hostů. 2. Karlovarské vřídelní prameny jsou ze všech českých pramenů nejteplejší. 3. Karlovarská pitná kúra má prokazatelně nejsilnější léčivé účinky. 4. Karlovy Vary mají ze všech českých lázní nejvíce kolonád. 5. Největší počet rozhleden a vyhlídek v českých lázních je v Karlových Varech. 6. Karlovarské lázeňské lesy mají nejstarší historii již od roku Do Karlových Varů se dá jako do jediných českých lázní dopravit nejpohodlněji, a to letadlem. 8. V okolí Karlových Varů se nachází nejvíce golfových hřišť. Karlsbader Superlative 1. Karlovy Vary ist der größte tschechische Kurort, in dem auch die meisten Gäste kuren. 2. Die Karlsbader Heilquellen sind unter den tschechischen Quellen die wärmsten. 3. Die Karlsbader Trinkkur hat nachweisbar die stärksten heilenden Wirkungen. 4. Karlovy Vary hat von allen tschechischen Kurorten die meisten Kolonnaden. 5. Die größte Anzahl an Aussichten und Aussichtstürmen in tschechischen Kurorten befindet sich in Karlovy Vary. 6. Die Karlsbader Kurwälder haben die älteste Geschichte bereits seit Karlovy Vary ist der einzige Kurort, in den man mit maximalem Komfort reisen kann mit dem Flugzeug. 8. In der Umgebung von Karlovy Vary befinden sich die meisten Golfplätze.

11 Podpora designu & kultury Imperial Karlovy Vary podporuje takové kulturní a umělecké projekty, které jsou přínosné především pro jeho hosty a také kultivují a modernizují lázeňské prostředí. Pokračuje tak v tradici, která začala v roce 1912 slavnostním otevřením hotelu Imperial. Stavba této dnes státem chráněné kulturní památky byla totiž poprvé na českém území provedená tehdy průkopnickou technologií litého betonu. Významným hostům z řad aristokracie, politiků, podnikatelů a umělců z celého světa poskytoval hotel Imperial především luxusní ubytovací služby. Pobývali tady například příslušníci rozvětvené rodiny Rothschildů, polského šlechtického rodu Potockých či ruského velkoknížete Pavla, hollywoodské hvězdy Douglas Fairbanks a jeho žena Mary Pickfordová, hudební skladatel Richard Straus, prezident T. G. Masaryk; v roce 1923 se zde konalo mistrovství světa v šachu za účasti šampiona A. A. Alechina. Imperial Design Symposium Na modernizaci lázeňského prostředí již několik let spolupracuje společnost Imperial Karlovy Vary s mladou generací českých designérů formou sympozií. Například lázeňský pohárek Kala, který vznikl během prvního ročníku sympozia v roce 2007, získal řadu ocenění a byl zařazen do prestižních muzejních sbírek a výstavních kolekcí moderního designu v USA, Polsku, Maďarsku, Slovensku a v České republice. Jeho elegantní design spolu s praktickou inovací mohou při pitné kúře ocenit všichni hosté společnosti. Výsledky sympozií jsou tak významným přínosem jak pro rozvoj českého designu, tak českého lázeňství. Unterstützung von Design & Kultur Imperial Karlovy Vary unterstützt Kultur- und Kunstprojekte, die vor allem deren Gästen dienen und auch das Kurortambiente kultivieren und modernisieren. Sie setzt somit die Tradition fort, die mit der feierlichen Eröffnung des Hotels Imperial im Jahre 1912 begann. Der Bau dieses heute staatlich geschützten Kulturdenkmals wurde nämlich seinerzeit erstmalig auf tschechischem Territorium mit der bahnbrecherischen Technologie des Gussbetons realisiert. Das Hotel Imperial gewährte bedeutenden Gästen aus den Reihen der Aristokratie, Politiker, Unternehmer und Künstler aus aller Welt vor allem luxuriöse Hotelleistungen. Hier verweilten zum Beispiel Angehörige der verzweigten Rothschild-Familie, des polnischen Adelsgeschlechts Potocki oder des Großfürsten Pawel, die Hollywood-Stars Douglas Fairbanks und dessen Gattin Mary Pickford, der Musikkomponist Richard Straus oder Präsident T. G. Masaryk; im Jahre 1923 fand hier die Schachweltmeisterschaft mit Teilnahme des Champions A. A. Alechin statt. Imperial Design Symposium An der Modernisierung des Kurortambientes arbeitet die Gesellschaft Imperial Karlovy Vary in Form von Symposien bereits seit einigen Jahren mit der jungen Generation tschechischer Designer zusammen. So erhielt zum Beispiel der Kurtrinkbecher Kala, der während des ersten Symposiums im Jahre 2007 entstanden ist, zahlreiche Auszeichnungen und wurde in namhaften Museumssammlungen sowie Ausstellungskollektionen des modernen Designs in den USA, in Polen, Ungarn, der Slowakei sowie Tschechien aufgenommen. Dessen elegantes Design mit praktischer Innovation können bei der Trinkkur alle Gäste der Gesellschaft bewundern. Die Ergebnisse der Symposien sind so ein bedeutender Beitrag für die Entwicklung sowohl des tschechischen Designs, als auch des tschechischen Kurwesens.

12 SunGallery Spa Resort Sanssouci ve své volně přístupné galerii hostí každý rok soutěžní přehlídky tvorby sklářských škol z celé České republiky. Velký zájem studentů a rozmanitost jejich sklářských kreací je důkazem, že tento tradiční český obor má stále co nabídnout. Každoročně zde také probíhá za velkého zájmu veřejnosti sklářský festival jako součást doprovodného programu karlovarského mezinárodního filmového festivalu. SunGallery po celý rok představuje díla předních českých sklářských mistrů, která sklízejí zasloužený obdiv lázeňských hostů i veřejnosti. Club Imperial V tomto stylovém anglickém klubu pořádá Hotel Imperial pravidelné páteční jazzové večery volně přístupné široké veřejnosti. Vystoupila zde již pěkná řádka špičkových jazzových kapel a sólistů z celého světa, z nichž někteří se na pódium vracejí, aby znovu předvedli své excelentní jazzové improvizace. Klub se rozeznívá živou hudbou k poslechu i tanci každý večer. Galerie Imperial Soudobé české výtvarné umění podporuje tato hotelová galerie pořádáním prodejních výstav obrazů, grafik, fotografií a volných objektů. Její prostory jsou stále volně přístupné všem příchozím a staly se ideálním místem k příjemnému posezení a duševní relaxaci. SunGallery Das Spa Resort Sanssouci ermöglicht in seiner frei zugängigen Galerie jedes Jahr Ausstellungen mit dem Schaffen der Glaskunstschulen aus ganz Tschechien, die hier gastieren und wetteifern. Das große Interesse der Studenten und die Vielfalt deren Kunstglaskreationen sind ein Beweis dafür, dass dieses traditionelle tschechische Gewerbe auch heute noch viel Interessantes zu bieten hat. In jedem Jahr findet hier unter großem Interesse der Öffentlichkeit das Glaskünstlerfestival im Rahmen des Internationalen Karlsbader Filmfestivals statt. Die SunGallery stellt ganzjährig Werke führender tschechischer Glaskunstmeister vor, die von Kurgästen und Öffentlichkeit verdienterweise sehr bewundert werden. Club Imperial In diesem stilvollen englischen Klub veranstaltet das Hotel Imperial regelmäßig freitags Jazzabende, die der breiten Öffentlichkeit frei zugängig sind. Hier traten bereits zahlreiche führende Jazzkapellen und Solisten aus aller Welt auf, einige von ihnen kehren auf das Podium zurück, um ihre exzellenten Jazzimprovisationen erneut unter Beweis zu stellen. Im Klub erklingt Livemusik zum Zuhören und Tanzen jeden Abend. Galerie Imperial Das zeitgenössische tschechische Kunstschaffen unterstützt diese Hotelgalerie durch das Veranstalten von Verkaufsausstellungen von Bildern, Grafiken, Fotografien und freien Objekten. Deren Räume sind allen Passanten frei zugängig und ein idealer Ort zum Verbleiben und Entspannen.

13 Profesionální péče o zdraví Životadárnými oázami Imperial Karlovy Vary jsou balneocentra, v nichž zkušení lázeňští odborníci poskytují hostům léčebné a wellness procedury. Zavádějí průběžně novinky v oboru, obměňují a obohacují všechny programy v souladu s poznatky moderní medicíny, aby vyšli co nejvíce vstříc požadavkům a potřebám lázeňských hostů. Balneocentrum Sanssouci Také ve Spa Resortu Sanssouci kladou největší důraz na pohodlí hostů. Veškeré služby, tedy i léčebné procedury a lékařské konzultace, probíhají pod jednou střechou. Také zde funguje nepřetržitá lékařská služba a zdejší tým lékařů a terapeutů věnuje po celou dobu pobytu hostům individuální péči. Po poradě s lékařem si hosté mohou kromě předepsaných procedur v rámci komplexní lázeňské péče dokoupit další doplňkové procedury nebo nadstandardní výkony. Vyzkoušet si tady mohou například floating jakýsi stav beztíže při koupeli v roztoku slané vody, suchou uhličitou koupel, která v těle probouzí samoléčebné mechanismy nebo i s dětmi pobyt v solné jeskyni s unikátním mikroklimatem, který příznivě ovlivňuje lidský organismus jako při pobytu u moře. Široká nabídka pohybových a wellness aktivit jistě uspokojí hosty všech věkových kategorií. Balneocentrum Imperial Toto moderní špičkově vybavené lázeňské zařízení poskytuje hostům maximum péče a pohodlí. Je ideálně umístěno přímo v budově hotelu Imperial, kde funguje nepřetržitě 24hodinová lékařská služba a v případě náhlých zdravotních komplikací je zajištěn okamžitý odvoz hosta vozem rychlé záchranné služby k potřebnému ošetření. Kromě komplexní lázeňské léčby poskytuje balneocentrum řadu speciálních léčebných a wellness programů podle individuálních potřeb a přání jednotlivých hostů. K léčení se v maximální míře využívá karlovarských přírodních léčivých zdrojů. Součástí všech programů jsou pohybové aktivity jako je plavání, aqua aerobik, pilates a řada dalších. Professionelle Fürsorge um die Gesundheit Die lebensspendenden Oasen der Imperial Karlovy Vary sind die Balneozentren, in denen erfahrene Kurfachleute den Gästen Kur- und Wellnessbehandlungen gewähren. Ständig ist man auf die Einführung von Neuheiten im Fach bedacht, verändert und bereichert alle Programme im Einklang mit den Erkenntnissen moderner Medizin, um so den Wünschen und Bedürfnissen der Kurgäste maximal entgegenzukommen. Balneozentrum Sanssouci Im Spa Resort Sanssouci wird auf den Komfort der Gäste größter Wert gelegt. Sämtliche Dienstleistungen, also auch Kuranwendungen und ärztliche Konsultationen, erfolgen unter einem Dach. Auch hier gibt es einen Nonstop-Ärztedienst und das hiesige Team der Ärzte und Therapeuten widmet den Gästen während deren gesamter Aufenthaltsdauer individuelle Betreuung. Nach Absprache mit dem Arzt können die Gäste außer den verordneten Kuranwendungen im Rahmen der komplexen Heilkur weitere ergänzende Behandlungen oder standardüberschreitende Leistungen dazukaufen. Ausprobieren können sie hier zum Bei-spiel das Floating eine Art Schwerelosigkeitszustand bei einem Bad in einer Salzwasserlösung, das trockene Kohlensäurebad, das im Körper Selbstheilungsmechanismen erweckt, oder mit den Kindern den Aufenthalt in der Salzgrotte mit ihrem einzigartigen Mikroklima, das den menschlichen Organismus positiv beeinflusst wie bei einem Aufenthalt am Meer. Das breite Angebot an Bewegungs- und Wellnessaktivitäten werden sicher Gäste aller Alterskategorien befriedigen. Balneozentrum Imperial Diese moderne, spitzenhaft ausgestattete Kureinrichtung gewährt den Gästen maximale Fürsorge und Komfort. Es befindet sich ideal direkt im Gebäude des Hotels Imperial, wo ein 24-Stunden-Nonstop-Arztdienst funktioniert; bei plötzlichen gesundheitlichen Komplikationen ist der sofortige Transfer des Gastes mittels Fahrzeug der Schnellen medizinischen Hilfe für die notwendige Weiterbehandlung gewährleistet. Außer der komplexen Heilkur gewährt das Balneozentrum zahlreiche spezielle Therapie- und Wellnessprogramme je nach individuellem Bedarf und Wunsch der einzelnen Gäste. Für die Kurbehandlung werden die natürlichen Karlsbader Heilmittelquellen maximal genutzt Bestandteil aller Programme sind Bewegungsaktivitäten wie Schwimmen, Aquaaerobic, Pilates und viele andere.

14 Stylový hostitel Hotel Imperial je karlovarskou dominantou už od roku 1912, prémiovou značkou Imperial Karlovy Vary od roku Hostům poskytuje velmi pohodlné a elegantní ubytování v kategoriích pokojů Standard, Superior, Suite, Superior Suite a Deluxe Suite. Čtyřhvězdičkové hotelové služby kromě jiného zahrnují večerní volný vstup do bazénu a sauny, WiFi ve veřejných prostorách a bohaté možnosti společenského, kulturního, sportovního a cestovatelského vyžití, o které pečuje hotelová Concierge. Stilvoller Gastgeber Das Hotel Imperial ist bereits seit 1912 eine Karlsbader Dominante und seit 1992 die Prämienmarke von Imperial Karlovy Vary. Den Gästen gewährt es sehr komfortable und elegante Unterkunft in den Zimmerkategorien Standard, Superior, Suite, Superior Suite und Deluxe Suite. Der Viersterne-Hotelservice beinhaltet unter anderem freien Eintritt in Schwimmbad und Sauna am Abend, WiFi in den öffentlichen Räumen sowie vielseitige Möglichkeiten für kulturelle, sportliche und touristische Freizeitgestaltung, um die der Hotelconcierge besorgt ist. Přímo v hotelu je špičkově vybavené moderní balneocentrum, které poskytuje karlovarskou komplexní lázeňskou péči s využitím místních přírodních léčivých zdrojů a wellness programy. Do hotelu je přiveden pramen Vřídlo, který je základem pitné kúry. Dopravit se na nedalekou Vřídelní kolonádu mohou lázeňští hosté zdarma Lanovou dráhou Imperial nebo autobusy. Kouzelná zákoutí pečlivě udržovaného hotelového parku slouží hostům k aktivnímu odpočinku a příjemné relaxaci. Direkt im Hotel befindet sich das spitzenhaft ausgestattete, moderne Balneozentrum, das komplexe Heilkur unter Verwendung örtlicher natürlicher Heilmittelquellen sowie Wellnessprogramme bietet. Es gibt im Hotel einen direkten Quellenanschluss des Sprudels, der die Grundlage der Trinkkur ist. Auf die unweit liegende Sprudelkolonnade können die Kurgäste kostenlos mit der Seilbahn Imperial oder per Bus gelangen. Bezaubernde Winkel des mit Sorgfalt gepflegten Hotelparks dienen den Gästen für aktive Erholung und angenehme Entspannung. Stravování v krásném prostředí restaurací Prague a Paris přináší hostům jak gastronomické, tak estetické potěšení. Mají také příležitost sledovat, jak a z čeho se pokrmy připravují, protože se zde provozuje takzvaná show kitchen. Stravování probíhá formou nabídkových stolů, které udržují jídla připravená z prvotřídních surovin vždy čerstvá a svěží. Hosté si mohou vybírat z mnoha variant jídel označených číslem diety a svůj výběr konzultovat s nutričním terapeutem. O reprezentativní prostředí hotelu projevují velký zájem také pořadatelé významných kulturních a společenských akcí, konferencí, seminářů a obchodních setkání, různých soukromých akcí včetně svateb, dokonce ho vyhledávají i filmaři. Není divu, například již stoletý originální nábytek ve stylu Sheraton od slavné vídeňské firmy Portois & Fix tady slouží k pohodlnému posezení v Café Vienna dodnes. Vysoko nad městem si tak vychutnávají hosté pravou vídeňskou atmosféru provoněnou kávou a vždy čerstvými moučníky od hotelového mistra cukráře. Die Verpflegung in dem geschmackvollen Ambiente der Restaurants Prague und Paris bietet den Gästen nicht nur gastronomische, sondern auch ästhetische Genüsse. Außerdem haben sie die Möglichkeit zu verfolgen, wie und woraus die Speisen zubereitet werden, da es hier eine sogenannte Showkitchen gibt. Die Verpflegung erfolgt in Form von Büffettischen, welche die Speisen aus erstklassigen Ingredienzen stets frisch und warm halten. Die Gäste können aus vielen, mit Diätnummern versehenen Speisevarianten wählen und ihre Auswahl mit dem Ernährungstherapeuten konsultieren. Das repräsentative Ambiente ist auch bei Veranstaltern bedeutender kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare und Geschäftstreffen sowie verschiedener Privatfeiern einschließlich Hochzeiten sehr gefragt sogar Filmemacher mögen es. Kein Wunder, denn das bereits einhundertjährige Original-Mobiliar im Sheratonstil der berühmten Wiener Firma Portois & Fix dient hier im gemütlichen Café Vienna bis heute. Hoch über der Stadt können so die Gäste bei duftendem Kaffee und einem stets frischen Dessert des Hotelkonditormeisters echte Wiener Atmosphäre genießen.

15

16 Zahrady zdraví Zahrady zdraví Spa Resort Sanssouci otevřela společnost Imperial Karlovy Vary v roce 2009 po postupně probíhající rozsáhlé rekonstrukci hotelu Sanssouci, Švýcarský dvůr a vily Mercedes, jejíž zásadní součástí bylo vybudování podzemního koridoru pod všemi objekty. Vize vytvořit moderní resort s širokou nabídkou špičkových lázeňských, ubytovacích, gastronomických a kongresových služeb pod jednou střechou se tak po osmi letech úspěšně naplnila. Blue House a Green House poskytují na ploše osmi tisíc čtverečních metrů pohodlné ubytování v 360 moderně zařízených pokojích kategorií Standard, Superior, Suite a Deluxe Suite. Hotelové služby ve čtyřhvězdičkovém standardu zahrnují mimo jiné LAN internet zdarma, odpolední a večerní volný vstup do bazénu s vodními atrakcemi, společenské, kulturní, sportovní a další rozptýlení podle individuálních přání hostů, o jejichž splnění se stará hotelová concierge. Na dětské návštěvníky čekají v herně báječné atrakce, starší děti jistě přivítají počítačové vybavení a rodiče služby babysitting. V příjemných interiérech restaurací Opera, Melody a Charleston se hosté stravují formou nabídkových stolů, v Opeře se provozuje ještě show kitchen a je možné si objednávat speciality z jídelního lístku. Vždy čerstvá jídla připravují profesionální kuchařské týmy. Diety jsou označeny čísly, takže si každý může vybírat podle své chuti. K posezení u kávy lákají prostory a terasy Atrium lobby baru a Blues Café, kde se konají také společenské akce s tancem a zábavou. Rozlehlý Spa Resort Sanssouci dokáže díky svému multifunkčnímu uspořádání vykouzlit podle potřeby různě velké kongresové prostory. Salonky Tango, Jive, Waltz, Samba a Rumba poskytují perfektní servis při obchodních jednáních či soukromých oslavách. Hlavním léčebným produktem Zahrad zdraví je komplexní léčebná péče s využitím karlovarských přírodních léčivých zdrojů a řada atraktivních wellness programů a procedur, včetně solné jeskyně s unikátním mikroklimatem. Gärten der Gesundheit Die Gärten der Gesundheit das Spa Resort Sanssouci eröffnete die Gesellschaft Imperial Karlovy Vary im Jahre 2009 nach einer systematisch erfolgten umfangreichen Sanierung und Modernisierung der Hotels Sanssouci und Schweizer Hof sowie der Villa Mercedes, deren grundlegender Bestandteil der Bau unterirdischer Korridore unter allen Objekten war. Die Vision, ein modernes Resort mit einem breiten Angebot an erstklassigen Kur-, Hotel-, Gastronomie- und Kongressserviceleistungen unter einem Dach zu schaffen, wurde somit nach acht Jahren erfolgreich verwirklicht. Die Häuser Blue House und Green House bieten auf einer Fläche von achttausend Quadratmetern in 360 modern eingerichteten Zimmern der Kategorien Standard, Superior, Suite und Deluxe Suite eine komfortable Unterkunft. Die Hotelserviceleistungen im Viersterne-Standard beinhalten unter anderem LAN-Internet gratis, freien Eintritt in das Schwimmbad mit Wasserattraktionen in den Nachmittags- und Abendstunden, gesellschaftliche, kulturelle, sportliche und weitere Vergnügungen nach individuellem Wunsch der Gäste, um deren Erfüllung der Hotelconcierge besorgt ist. Für die kleinen Besucher warten im Spielraum großartige Attraktionen, ältere Kinder begrüßen sicherlich die Computerausstattung und Eltern den Babysitting-Service. In den angenehmen Interieurs der Restaurants Opera, Melody und Charleston genießen die Gäste die Verpflegung in Form von Speisebüffets, in der Opera gibt es außerdem eine Showkitchen und es können Spezialitäten von der Speisekarte gewählt werden. Die stets frischen Speisen bereiten professionelle Kochteams vor. Die Diäten sind nummeriert, so dass jeder nach seinem Geschmack auswählen kann. Auf ein Kaffeestündchen laden die Räume und Terrassen der Atrium-Lobbybar sowie des Blues Cafés ein, wo auch gesellschaftliche Veranstaltungen mit Tanz und Unterhaltung stattfinden. Das großflächige Spa Resort Sanssouci ist in der Lage, dank seiner multifunktionellen Anordnung je nach Bedarf verschieden große Kongressräume hervorzuzaubern. Die Salons Tango, Jive, Waltz, Samba und Rumba gewähren perfekten Service bei Geschäftsverhandlungen bzw. Privatfeiern. Das therapeutische Hauptprodukt der Gärten der Gesundheit ist die komplexe Heilkur mit der Nutzung natürlicher Karlsbader Heilmittelquellen sowie zahlreicher attraktiver Wellnessprogramme und Behandlungen, einschließlich der Salzgrotte mit ihrem einzigartigen Mikroklima.

17

18 Moderní mezinárodní letiště Karlovy Vary v současné době odbaví kolem půl milionu cestujících ročně. Nová odbavovací hala má kapacitu 250 cestujících za hodinu, kterým je k dispozici také VIP salonek. Na letišti, které může souběžně odbavovat až 4 dopravní letadla, mohou přistávat i letadla řady Boeing 737 nebo Airbus 320. Ve spolupráci s cestovními kancelářemi provozuje letiště také charterové lety. Webové stránky členů Imperial Karlovy Vary Group poskytují Die Webseiten der Mitglieder der Imperial Karlovy Vary Group gewähren návštěvníkům stále aktuální informace, které je možné nechat si zasílat den Besuchern ständig aktualisierte Informationen, die man sich auch také na ovou adresu. Volně ke stažení jsou veškeré ceníky, per zusenden lassen kann. Frei zum Herunterladen sind sämtliche katalogy, brožury a programy. Speciální sekci na heslo zde najdou Preislisten, Kataloge, Broschüren und Programme. Eine spezielle obchodní partneři a novináři, kterým je k dispozici i fotobanka. Stránky Sektion mit Kennwort finden hier Geschäftspartner und Presseleute, disponují on-line objednávkovým rezervačním systémem. denen auch eine Fotobank zur Verfügung steht. Die Seiten verfügen über ein On-line-Bestellungs- und Reservierungssystem. Der moderne internationale Flughafen Karlovy Vary fertigt derzeitig etwa eine halbe Million Reisende pro Jahr ab. Die neue Abfertigungshalle hat eine Kapazität von 250 Reisenden pro Stunde, denen auch ein VIP-Salon zur Verfügung steht. Auf dem Flughafen, der gleichzeitig bis zu 4 Flugzeuge abfertigen kann, können auch Flugzeuge des Typs Boeing 737 oder Airbus 320 landen. In Zusammenarbeit mit Reisebüros betreibt der Flughafen auch Charterflüge.

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. 07 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie 3 783 261 3 147 661

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld JUNI ČERVEN 2014 Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Medicínská technika v Německu jakou má budoucnost? Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

Pf 2011. Pupp Journal

Pf 2011. Pupp Journal Pište s námi příběh Grandhotelu Pupp i v roce 2011! Schreiben Sie mit uns die Geschichte des Grandhotels Pupp auch im Jahre 2011! Write the Story of the Grandhotel Pupp with us again in 2011! Pf 2011 Pupp

Více

MUDr. Eduard Bláha generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

MUDr. Eduard Bláha generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. Vážení hosté, milí čtenáři, dostala se Vám do rukou nabídka pobytů a služeb Lázní Luhačovice, a.s. pro rok 2014. Při pohledu na její rozsah a formu si mnozí z Vás pomyslí, že v době elektronické komunikace,

Více

P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie

P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie Daniela Benešová, Uwe Lange, Janine Oelze, Václav Salcman, Henry Schulz, Simone Schuster, Petr Valach P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie Grenzüberschreitende

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Praktický průvodce 2013

Praktický průvodce 2013 Praktický průvodce 2013 3 KarlovyVARY 2/42 KARLOVY VARY SE PŘEDSTAVUJÍ... 3 MAPA KARLOVY VARY.. 4 DOPRAVA. 5-9 PARKOVÁNÍ. 10 VEŘEJNÉ LÁZNĚ 11-12 PAMÁTKY A ZAJÍMAVÁ MÍSTA 13-16 CÍRKEVNÍ STAVBY 17-19 MUZEA,

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR 2012 Vážení klienti, právě jste obdrželi nabídkový katalog Lázeňských pobytů pro rok 2012 se širokou škálou poskytovaných služeb prestižních lázeňských subjektů České republiky

Více