Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Technologie vstøikování termoplastù se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikáøskými technologiemi zásadní význam. Pøi použití technologie vstøikování se z pøíslušného granulátu pøipraví tavenina, která je dopravena do tvarové dutiny vstøikovací formy. Po ochlazení výstøiku v dutinì formy je tento z ní vyhozen a po zhodnocení požadovaných jakostních parametrù pøipraven k použití. Základní poznatky vedoucí k objasnìní procesù probíhajících pøi vstøikování termoplastù jsou rozepsány v sedmi hlavních kapitolách. Po seznámení se s termoplasty pro vstøikování je mezi základními pojmy uvedeno smrštìní, jeho definice, faktory ovlivòující smrštìní, jeho vliv na deformace výstøikù, rozmìrová pøesnost, vèetnì praktických závìrù. Pozornost je dále vìnována základním pøedpokladùm pro vstøikování výstøikù z termoplastù s definovanými vlastnostmi, tj. seøizování a optimalizace vstøikovacího procesu. V knize jsou uvedeny základní údaje pro vstøikování jednotlivých druhù termoplastù polyolefiny, styrenové polymery, PMMA, PA, PC, POM, lineární polyestery(pbt, PET), LCP, vysoce teplotnì a chemicky odolné termoplasty, termoplasty s dlouhými sklenìnými vlákny, TPE. Je diskutována problematika sušení a kondicionace, vèetnì problematiky odvzdušnìní vstøikovacích forem. Text je doplnìn množstvím problematiku ilustrujících obrázkù a celou øadou pøehledných tabulek. Publikace takového souborného rozsahu v èeštinì dosud nevyšla. Kniha je urèena celé plastikáøské veøejnosti, zejména ji lze využít pro výuku v oboru vstøikování termoplastù na støedních a vysokých školách, vèetnì doplnìní znalostí technologù a seøizovaèù pøi vstøikování termoplastù. Lubomír Zeman Vstøikování plastù Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Lubomír Zeman, 2009 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Lubomír Zeman, VSTØIKOVÁNÍ PLASTÙ BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

2 Obsah 1 ÚVOD DO VSTØIKOVÁNÍ TERMOPLASTÙ Historický úvod Úvod do souèasnosti TERMOPLASTY PRO VSTØIKOVÁNÍ Vznik makromolekul Základní rozdìlení plastù vhodných pro vstøikování Nadmolekulární struktura polymerù Charakteristické teploty polymerù Reologie polymerních tavenin, disipaèní ohøev tavenin, fontánový tok Úprava polymerù pro zpracování a použití Pøísady formulující zpracovatelnost tavenin Stabilizátory Plastifikátory (zmìkèovadla) Polymerní modifikátory Koncentráty lubrikantù, nukleaèních èinidel a antistatik Retardéry hoøení Barviva, pigmenty, barevné koncentráty, optická zjasòovadla Plniva kompozitní materiály Plniva èásticová Vyztužující plniva Nanoplniva Kompozitní slitiny, smìsi, blendy Fyzikální procesy probíhající v polymerech pøi jejich zpracování vstøikováním SMRŠTÌNÍ TERMOPLASTÙ ZÁKLADY Základní pojmy a definice Smrštìní úvod Smrštìní tepelná kontrakce, pvt chování termoplastù Objemové a lineární smrštìní A Obsah 3

3 3.1.4 Lineární smrštìní a normalizace, definice lineárního smrštìní, dosmrštìní, anizotropie smrštìní Smrštìní a konstrukce výstøikù a forem Zmìny rozmìrù výstøikù z termoplastù Anizotropie rozmìrových zmìn Rozmìrová a tvarová pøesnost výstøikù z termoplastù Faktory ovlivòující smrštìní Materiál Amorfní a èásteènì krystalické plasty Krystalizaèní chování a jeho vliv na smrštìní Plniva a plnìné materiály Kvalitativní korelace mezi procesními parametry a výrobním smrštìním Doba dotlaku Tlaková úroveò dotlaku Teplota stìny formy Teplota taveniny Vstøikovací rychlost (doba plnìní tvarové dutiny formy) Teplota vyhazování výstøiku z formy (doba chlazení) Konstrukce výstøikù Tlouš ka stìn Zmenšení tlouš ky stìny na konci dráhy toku taveniny Vliv žeber na výstøiku Forma Temperace chlazení formy Odpor proti toku taveniny ve formì Prùøez a délka rozvádìcích kanálù formy Velikost prùøez ústí vtoku Umístìní ústí vtoku na výstøiku Smrštìní vybrané praktické závìry Geometrie výstøiku, tlouš ka jeho stìn Možnosti snížení smrštìní Konstrukce výstøik, forma Vliv procesních parametrù amorfní polymery Vliv procesních parametrù èásteènì krystalické polymery Vliv složení materiálu èásteènì krystalické polymery Smrštìní a jeho vliv na deformace Deformace Vnitøní pnutí Propadliny staženiny, dutiny lunkry Smrštìní a základní tvary výstøikù Deska s konstantní tlouš kou stìny Deska s rozdílnou tlouš kou stìny L. Zeman: Vstøikování plastù A

4 3.5.3 Deformace rohù, úhlù, nebezpeèí tvorby lunkrù T-profil, žebro Krabice se dnem Krabice s pøepážkou Válec namáhaný vnitøním tlakem ZÁKLADNÍ PØEDPOKLADY PRO VSTØIKOVÁNÍ VÝSTØIKÙ Z TERMOPLASTÙ S DEFINOVANÝMI VLASTNOSTMI SEØIZOVÁNÍ A OPTIMALIZACE VSTØIKOVACÍHO PROCESU Základní pøedpoklady pro vstøikování dílù s definovanou jakostí Nutné podmínky pro seøizování a optimalizaci procesu vstøikování termoplastù Vstøikovací stroj Urèení potøebné uzavírací síly, definice tlakù pøi vstøikování termoplastù Velikost plastikaèní jednotky Zpìtný uzávìr na šneku Periferní zaøízení Forma a její pøíslušenství Základní data vstøikovací formy Vstøikovací granulát Chování termoplastù pøi zahøívání a toku Chování pøi zahøívání Hodnocení tavenin pøi toku Seøizování a optimalizace procesu vstøikování termoplastù Vstøikovací forma pøíprava Vstøikovací forma nasazení Vstøikovací forma odstavení Formy s horkými rozvody Zásady používání horkých rozvodù vstøikovacích forem horké trysky bez jehlového uzávìru Zásady používání horkých rozvodù vstøikovacích forem horké trysky s jehlovým uzávìrem A Obsah 5

5 Horké trysky postup pøi zmìnì barvy výstøiku bez pøístupu ke trysce z dìlicí roviny formy Horké trysky postup pøi zmìnì barvy výstøiku s pøístupem k trysce z dìlicí roviny formy Nastavení dráhových, rychlostních, tlakových a kontrolních strojních parametrù jejich optimalizace Uzavírací jednotka vstøikovacího stroje Vstøikovací jednotka vstøikovacího stroje Pøipojení a nastavení periferních zaøízení Fáze vstøikovacího procesu a jejich vliv na vlastnosti výstøikù Vliv jednotlivých fází vstøikovacího procesu na jakost výstøikù Plastikace dávkování Vstøikovací a kompresní fáze plnìní tvarových dutin formy Pøepnutí ze vstøikovacího tlaku na dotlak Dotlaková fáze Fáze chlazení výstøiku ve formì Váha vlivu a tolerance technologických parametrù, vymezení zpracovatelského okna formovatelnosti Nastavení a optimalizace technologických parametrù vstøikování, kontrola procesu Teplota formy Teplota taveniny nastavení teploty jednotlivých topných pásem Teplota horkého rozvodu Plastikace dávkování Velikost dávky Dekomprese pøed a po plastikaci Zpìtný odpor na šneku Otáèky šneku obvodová rychlost na šneku Doba plastikace, doba setrvání taveniny v plastikaèní komoøe a v horkém rozvodu Vstøikovací tlak a rychlost Doba plnìní formy doba vstøiku Bod pøepnutí ze vstøikovacího tlaku na dotlak Bod pøepnutí dráhovì, objemovì Bod pøepnutí tlakovì v pohonném systému, ve formì, v horkém rozvodu Bod pøepnutí èasovì Úroveò dotlaku a doba dotlaku Polštáø Optimalizace nastavení plnicí a dotlakové fáze Doba ochlazování a chlazení, teplota vyhazování výstøiku z formy Doba manipulace Tlakové køivky Tabulka jakosti, zpùsobilost procesu Seøizování a optimalizace vstøikovacího procesu Vstøikování druhotných materiálù Vady výstøikù a jejich odstraòování Základní rozdìlení vad Vady, jejich pøíèiny a odstranìní vad L. Zeman: Vstøikování plastù A

6 Pøestøiky, pøetoky, otøepy Neúplné výstøiky Propadliny, staženiny, lunkry, zvlnìní povrchu Studené spoje Místní spálení materiálu v dùsledku komprese vzduchu (dieselefekt) Šmouhy, šlíry, zmìna barvy Tmavé body na povrchu výstøikù Stopy vlhkosti Tvorba drobných bublinek (vzduch, plynné produkty) Rozdíl lesku na povrchu výstøiku, rozdíly na dezénu Opalescence, støíbøení, mikrotrhlinky, napì ové trhlinky (pnutí), køehnutí Tokové èáry, studené tokové linie Kresba po volném proudu taveniny meandrový tok Jemnì rýhovaný až pórovitý povrch (vzhled gramofonové desky, pomeranèové kùry) Stopy po studené taveninì (roub), rozvrstvování (delaminace) Stopy po vyhazovaèích Deformace výstøikù pøi vyhazování z formy ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO VSTØIKOVÁNÍ TERMOPLASTÙ POLYOLEFINY Polypropylen PP Polyetylen PE STYRÉNOVÉ POLYMERY POLYMETHYLMETAKRYLÁT POLYAMIDY POLYKARBONÁT POLYOXYMETHYLEN POLYACETAL POLYFORMALDEHYD LINEÁRNÍ POLYESTERY POLYMERY S TEKUTÝMI KRYSTALY (plnì aromatické polyestery) VYSOCE TEPLOTNÌ A CHEMICKY ODOLNÉ TERMOPLASTY TERMOPLASTY PLNÌNÉ DLOUHÝMI VLÁKNY TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY TPE TPE O, EPDM/PP TPE S A Obsah 7

7 TPE U TPE E TPE A ETYLENVINYLACETÁT EVA SUŠENÍ A KONDICIONACE TERMOPLASTÙ Definice pojmù Sušení termoplastù Mìøení obsahu vlhkosti ve vstøikovacích granulátech Sušárny granulátù zpùsoby sušení Sušárny se samovolnou cirkulací ohøátého vzduchu Sušárny s nuceným obìhem ohøátého vzduchu Sušárny s nuceným obìhem ohøátého suchého vzduchu Podtlakové sušárny Tlakovzdušné sušárny Kondicionace výstøikù z termoplastù Termoplasty a podmínky jejich sušení ODVZDUŠNÌNÍ VSTØIKOVACÍCH FOREM Z POHLEDU JAKOSTI VÝSTØIKÙ Z TERMOPLASTÙ Proè odvzdušnìní Vliv technologických parametrù vstøikování na odvzdušnìní Dimenzování odvzdušòovacích systémù Pøíklad výpoètu prùøezu odvzdušòovacího kanálu Technické provedení odvzdušnìní Technické prostøedky pro minimalizaci vzniku studených spojù LITERATURA Monografie Sborníky z konferencí L. Zeman: Vstøikování plastù A

8 3. Internetové odkazy èasopisy Databáze Ostatní Aditiva Termoplasty a aditiva Vstøikovací stroje Horké systémy vstøikovacích forem ZKRATKY A NÁZVY VYBRANÝCH VSTØIKOVACÍCH POLYMERNÍCH MATERIÁLÙ Tabulky Rejstøík Kontakty na prodejny technické literatury Pár slov o nakladatelství A Obsah 9

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín Praktická cvičení Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Lukáš Svoboda Březen 2014/ 4.A Obsah 1.0 ÚVOD...3 2.0 VSTŘIKOVÁNÍ...3 2.1 ÚVOD DO VSTŘIKOVÁNÍ...3

Více

Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Praha 2010 Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Bez pøedchozího

Více

Tvorba 3D modelu vstřikovací formy. Jan Vykydal

Tvorba 3D modelu vstřikovací formy. Jan Vykydal Tvorba 3D modelu vstřikovací formy Jan Vykydal Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí 3D modelu vstřikovací formy pro vybraný plastový díl, kterým je podvozek modelu

Více

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole

Více

Jan Hájek ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ S JEDNÍM ÈASOVAÈEM AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Podstata plastů [1] Polymery

Podstata plastů [1] Polymery PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická

Více

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Akce: Přednáška, KA 5 Téma: MODERNÍ METODY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1. přednáška) Lektor: Ing. Aleš Ausperger, Ph.D. Třída/y: 3MS Datum konání: 13. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 2. a 3. hodina; od 8:50

Více

Konstrukce vstřikovací formy pro PC ventilátor. Radim Sedlář

Konstrukce vstřikovací formy pro PC ventilátor. Radim Sedlář Konstrukce vstřikovací formy pro PC ventilátor Radim Sedlář Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro plastový díl. Vstřikovaným výrobkem je tělo

Více

Bakalářská práce. Jan Suldovský

Bakalářská práce. Jan Suldovský Bakalářská práce Jan Suldovský Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci formy. Teoretická část se zabývá vstřikováním dílců z plastu. Jsou zde popsány vstřikovací stroje

Více

Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vstřikování plastů plasty, formy, proces SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299 2 OBSAH PLASTY 1. Historie plastů 4 2. Dělení plastů 5 3. Plasty pro vstřikovací lisy 6 4. Výrobky z plastů (obr.) 7 VSTŘIKOVACÍ

Více

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů) TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů) : (princip, vstřikovací cyklus, technologické parametry, speciální způsoby vstřikování) Autor přednášky: Ing. Jiří SOBOTKA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE 1. Rovnice toku a třídění z reologického hlediska podle průběhu tokové křivky. 2. Aktivační energie viskózního toku Arteniova rovnice. 3. Kapilární

Více

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Ústav inženýrství pevných látek Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze tel.: 220445149, 220445150 e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz tkáňové

Více

Jakub Š astný FPGA prakticky Realizace èíslicových systémù pro programovatelná hradlová pole Praha 2010 Tato publikace je vìnována praktickým aspektùm návrhu èíslicových systémù. Spíše, než popisu jazyka

Více

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU VG20122014078 APLIKOVANÝ VÝZKUM NOVÉ GENERACE OCHRANNÝCH MASEK S NANOFILTRY KE ZVÝŠENÍ OCHRANY OSOB Z KONSTRUKČNÍHO, TECHNOLOGICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO HLEDISKA VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU DÝCHACÍ

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna Základní formy využití polymerů Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna ADITIVY DO POLYMERŮ POLMER + ADITIVUM = PLAST. PŘÍDAVNÉ LÁTKY DO HDPE/PP ZBYTKY KATALYTICKÉHO SYSTÉMU (SiO2, chromocen,

Více

Konstrukce vstřikovací formy pro vstřikování elastomerů. Bc. Adam Škrobák

Konstrukce vstřikovací formy pro vstřikování elastomerů. Bc. Adam Škrobák Konstrukce vstřikovací formy pro vstřikování elastomerů Bc. Adam Škrobák Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro vstřikování elastomerních zkušebních

Více

UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Miroslav POKORNÝ Praha 1996, BEN Miroslav Pokorný UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 3. ROZDĚLENÍ PLASTŮ TERMOPLASTY, REAKTOPLASTY; MECHANICKÉ CHOVÁNÍ PLASTŮ; KAUČUKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

Odlévání do kovových forem

Odlévání do kovových forem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Odlévání do kovových forem PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Aleš Herman, Ph.D. Motivace-inovace-zkušenost a vzdělávání Slévárenské metody a jejich použitelnost Metoda

Více

Popis technologie tvarování

Popis technologie tvarování Tvarování Popis technologie tvarování Tvarování je výrobní postup, při němž polotovar mění tvar bez poškození celistvosti a bez většího přemísťování částic hmoty Proces probíhá obvykle zatepla (mezi teplotami

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

T e r m o p l a s t y

T e r m o p l a s t y Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie VIP Polyetylén - PE T e r m o p l a s t y výroba : vysokotlakou polymerací rozvětvený (LDPE, dříve rpe) - měkký nízkotlakou polymerací -

Více

POLOTOVARY Z PLASTŮ A JEJICH ÚPRAVA

POLOTOVARY Z PLASTŮ A JEJICH ÚPRAVA Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 13 Téma: TECHNOLOGIE VÝROBY PLASTŮ Lektor: Ing. Tomáš Kůgel Třída/y: 2ST, 3ST, 4ST, 2MSA,

Více

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení - dle dokumentace

Více

Geometrie 16-ti teèek

Geometrie 16-ti teèek I. st. Geometrie 16-ti teèek OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: V hodinách matematiky pro rozvíjení geometrické pøedstavivosti. Smìøujeme ke kompetencím - orientovat se ve schématu, vytváøet

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv is Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plasty Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem umělé hmoty,

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu. Lukáš Mach

Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu. Lukáš Mach Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu Lukáš Mach Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na konstrukci vstřikovací formy pro plastový díl, konkrétně elektroinstalační

Více

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. O čem budeme mluvit Úvod do chemie a technologie polymerů Makromolekulární řetězce Struktura, fázový stav a základní vlastnosti

Více

Výzkum vlivu materiálu formy na vlastnosti polymerních. Bc. Jan Švehlík

Výzkum vlivu materiálu formy na vlastnosti polymerních. Bc. Jan Švehlík Výzkum vlivu materiálu formy na vlastnosti polymerních výrobků Bc. Jan Švehlík Diplomová práce 2014 (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli

Více

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System New Pen-System R Contact Kyanoakrylátová lepidla super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá 1 Contact WEICON Contact kyanoakrylátová lepidla jsou za studena vytvrzující jednokomponentní lepidla bez

Více

Obsah. Zelinka: UI v problémech globální optimalizace BEN technická literatura 3

Obsah. Zelinka: UI v problémech globální optimalizace BEN technická literatura 3 UMÌLÁ INTELIGENCE V PROBLÉMECH GLOBÁLNÍ OPTIMALIZACE Ivan Zelinka Praha 2002 Tato publikace vznikla za podpory grantù MŠM 26500014, GAÈR 102/00/0526 a GAÈR 102/02/0204 Kniha seznamuje ètenáøe se dvìma

Více

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 1

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 1 FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 1 FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 2 FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 3 ABSTRAKT Dílo obsahuje technologii výroby plastového ozubeného kola vstřikováním, dále zahrnuje volbu plastového

Více

Optimalizace vstřikovacího procesu. Bc. Roman Zatloukal

Optimalizace vstřikovacího procesu. Bc. Roman Zatloukal Optimalizace vstřikovacího procesu Bc. Roman Zatloukal Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je odstranit vzhledové a funkční vady výrobku, které jsou způsobeny nerovnoměrným plněním

Více

KOVOPLAST v.d. Evropský výrobce KONTRUKCE NÁSTOJÁRNA KOVOLISOVNA VSTŘIKOLISOVNA FINÁLNÍ VÝROBA AUTOMOTIVE ISO 9001 ISO TS 16 949. www.kovoplastvd.

KOVOPLAST v.d. Evropský výrobce KONTRUKCE NÁSTOJÁRNA KOVOLISOVNA VSTŘIKOLISOVNA FINÁLNÍ VÝROBA AUTOMOTIVE ISO 9001 ISO TS 16 949. www.kovoplastvd. KOVOPLAST v.d. Evropský výrobce KONTRUKCE NÁSTOJÁRNA KOVOLISOVNA VSTŘIKOLISOVNA FINÁLNÍ VÝROBA AUTOMOTIVE ISO 9001 ISO TS 16 949 KOVOPLAST v.d. PŘEDSTAVENÍ KOVOPLAST výrobní družstvo s dlouholetou tradicí

Více

Jiøí Myslík Elektromagnetické pole základy teorie Kniha je vìnována základùm teorie elektromagnetického pole Je zpracována tak, aby posloužila jak studentùm vysokých, tak i støedních škol a všem zájemcùm

Více

POÈÍTAÈOVÁ ROZHRANÍ pøenos dat a øídicí systémy Jaroslav Vlach Viktorie Vlachová Praha 2000 Kniha seznamuje srozumitelnou formou se základními technickými a programovými prostøedky øídicích systémù a probírá

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

lexandr Krejèiøík NVRHNÌTE SI Moderní spínané zdroje programem Micropower SwitcherCD Praha 1999 lexandr Krejèiøík Moderní spínané zdroje Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.01; 93.030 Březen 2012 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi Polyethylen (PE) Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky

Více

Vojtìch Bednáø LINUX NA FIREMNÍM PC možnosti. rizika. cena Praha 2007 Vojtìch Bednáø Linux na firemním PC možnosti. rizika. cena Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Technická normalizace ve vodním hospodářství Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Tvorba norem na mezinárodní úrovni (EN, ISO, EN ISO) na národní úrovni (ČSN) na odvětvové úrovni (TNV) Normy ČSN počátek

Více

Jan Humlhans NAVRHNÌTE SI Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù NiCd, NiMH a Li-Ion Praha 2000 Jan Humlhans Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù

Více

Nehrajme si s PVC. Jak se vyhnout PVC v každodenním životě

Nehrajme si s PVC. Jak se vyhnout PVC v každodenním životě Nehrajme si s PVC Jak se vyhnout PVC v každodenním životě Polyvinylchlorid PVC společně s PE a PP nejmasověji vyráběný syntetický plast nejrazantnější dopady na životní prostředí od výroby až po likvidaci

Více

Jaroslav SIVÁK Prùvodce nástroji kreslicího programu 1997 Podrobný popis nástrojù a funkcí vyspìlého objektovì orientovaného kreslicího programu Na nìkolika podrobnì øešených pøíkladech jsou názornì demonstrovány

Více

Ing Vlastislav Tùma VZ údržba a opravy Praha 1999, BEN VZ údržba a opravy VZ 2101 VZ 21011 VZ 2102 VZ 2103 VZ 2104 VZ 21043 VZ 21044i VZ 2105 VZ 21053 VZ 2106 VZ 21063 VZ 2107 VZ 21073i VZ 2121 VZ 21217

Více

www.dmeeu.com Samostatné vstřikovací trysky

www.dmeeu.com Samostatné vstřikovací trysky www.dmeeu.com Samostatné vstřikovací trysky www.dmeeu.com Obsah Samostatné vstřikovací trysky Série 200 Polimax -...4 Policosmetic -...8 Série 500 Polimax -...12 Policosmetic -...16 Série 800 Polimax

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Jméno: Zkouška. 1. stupeň

Jméno: Zkouška. 1. stupeň Jméno: Zkouška 1. stupeň Standa & Kubis, 2015 Základní práce s kladivem a hřebíky Cílem této části zkoušky je naučit se a následně prokázat znalost základních pracovních úkonů s kladivem sloužícímu především

Více

Forma na vstřikování plastů

Forma na vstřikování plastů Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Forma na vstřikování plastů Adam Přikryl Střední průmyslová škola strojnická Třída 17. listopadu 49, Olomouc Prohlašuji,

Více

Konstrukční návrh formy pro mikrovstřikování. Radek Mikel

Konstrukční návrh formy pro mikrovstřikování. Radek Mikel Konstrukční návrh formy pro mikrovstřikování Radek Mikel Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením formy pro mikrovstřikování pro plastový díl. Celá práce

Více

Otázky pro ústní maturitní zkoušku

Otázky pro ústní maturitní zkoušku Otázky pro ústní maturitní zkoušku Teoretická zkouška z odborných předmětů Školní rok: 2013/2014 Obor: 33-41-L/006 Operátor dřevařské výroby Třída: ODV 4 1. Mechanické vlastnosti dřeva (MVD) a ergonometrie

Více

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí Životní prostředí Plasty v životním prostředí 1868 John Wesley Hyatt inzerát 1856 Alexander Parkes nitrát celulosy 1870 John Wesley Hyatt celuloid 1872 The Celluloid Manufacturing Co. & J. W. Hyatt

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

POROVNÁNÍ EFEKTIVNOSTI TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ A VÍCEKOMPONENTNÍHO VSTŘIKOVÁNÍ

POROVNÁNÍ EFEKTIVNOSTI TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ A VÍCEKOMPONENTNÍHO VSTŘIKOVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY POROVNÁNÍ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní. Studijní program M2301 - Strojní inženýrství. Strojírenská technologie zaměření tváření kovů a plastů

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní. Studijní program M2301 - Strojní inženýrství. Strojírenská technologie zaměření tváření kovů a plastů TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Studijní program M2301 - Strojní inženýrství Strojírenská technologie zaměření tváření kovů a plastů Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů

Více

Konstrukce vstřikovací formy. Lukáš Labaj

Konstrukce vstřikovací formy. Lukáš Labaj Konstrukce vstřikovací formy Lukáš Labaj Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro plastový výrobek, kterým je kryt senzoru rozbití skla. Vstřikovací

Více

Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování

Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování Laboratorní cvičení z p ř edmětu P LA S T IK Á Ř S K Á T E C H N O L O G IE Úloha č. 2 Vstřikování Zadání Ověřte technologické podmínky při vstřikování na vstřikovacím stroji DEMAG ERGOtech 50 200 system.

Více

Odtoky pro WC a pisoáry. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny.

Odtoky pro WC a pisoáry. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky pro WC a pisoáry Odvodňovací technika V4 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro WC a pisoáry, podle DIN 1380 a DIN 19541. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Zdenìk Faktor Transformátory a cívky 1999 Pøestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernìjších elektronických zaøízeních do znaèné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky, zastávají dosud nezastupitelnou

Více

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný. Kompozity Jako kompozity se označují materiály, které jsou složeny ze dvou nebo více složek, které se výrazně liší fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Spojením těchto složek vznikne zcela nový materiál

Více

Vladimír Lysenko DETEKTORY PRO BEZDOTYKOVÉ MÌØENÍ TEPLOT Praha 2005 Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm

Více

Úvod technologie hot melt

Úvod technologie hot melt Technologie hotmelt Úvod technologie hot melt Průmyslové technologie hot melt jsou v současné době velice dobře konkurenceschopné klasických postupům tepelného pojení. Důvodem jejich použití je zejména

Více

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken Čisté, bezpečné a rychlé Německá kvalita již od roku 1969 Šetrné a přátelské k životnímu prostředí Rychle

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 83.080.01 Říjen 2012 Plasty Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 527-2 64 0604 idt ISO 527-2:2012 Plastics Determination of tensile properties Part 2: Test conditions for

Více

Netkaná geotextilie o vhodné velikosti do truhlíků a květináčů. Brání smíchání zeminy a drenážní vrstvy. Průměrná životnost: >10 let

Netkaná geotextilie o vhodné velikosti do truhlíků a květináčů. Brání smíchání zeminy a drenážní vrstvy. Průměrná životnost: >10 let 1 2 6 7 5 4 9 8 4 1 3 5 1 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Propustná netkaná geotextilie pro oddělení vrstev (např. v pískovištích), pro ochranu izolací, obvodových a jiných drenáží. Průměrná životnost: >10 let

Více

Marapur PU. Sítotisková barva

Marapur PU. Sítotisková barva Strana: 1/5 Marapur PU Sítotisková barva Rozsah použití Potiskované materiály Dvousložková barva vhodná na předupravený polyetylén a polypropylén jako hlavní oblast použití, ale je také vhodná na polyuretan

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.200.50 2006 Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce ČSN EN 71-10 94 3095 Červenec Safety of toys - Part 10: Organic chemical

Více

www.spreje.cz CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá

www.spreje.cz CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá CONTACT kyanoakrylátové lepidlo Superrychlé, hospodárné, trvanlivé a s mnohostranným využitím. Contact kyanoakrylátová lepidla jsou

Více

Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Praha 2004 Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Princip zesilování pomocí FRP Aplikace do míst s tahovým namáháním Lepení na povrch

Více

Využití plastů Recyklace plastů

Využití plastů Recyklace plastů Využití plastů Recyklace plastů Technika pro OH Ing. Petra Dundálková Plasty Počátky výskytu syntetických polymeru jsou kolem 30.let 20.století. Celosvětová produkce plastu prudce roste od 60. let 20.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_681 Jméno autora: Blanka Nováková Třída/ročník:

Více

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích Technologie výroby leteckých dílů z kompozitu na bázi uhlíkové vlákno a termoplastická matrice Ing. Abstrakt: Přednáška pojednává o použití kompozitu uhlík/polyfenylensulfid (PPS) pro výrobu dílů v letectví.

Více

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 1 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výstupu Z vzniklý za podpory projektu TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE - ZPRÁVA KSP-2015-Z-OT-02 ROK 2015 Autor: Ing.

Více

Runnerless Molding Solutions

Runnerless Molding Solutions Plně integrovaný jehlový uzavíratelný systém pro široké použití 02/09/2008 Polivalve Vyhřívaný systém Runnerless Molding Solutions Jehlové uzavíratelné systémy pro široké použití Pro vynikající vzhled

Více

Lisování x přetlačování

Lisování x přetlačování LISOVÁNÍ Tváření polymerní taveniny pod tlakem v dutině formy Získáme výlisky Hlavně reaktoplasty a kaučuky, méně termoplasty Lisování x přetlačování Zahřátí přímo v dutině předehřev a pak přetlačení taveniny

Více

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Pasivní dům Vějíř v Bystrci Pasivní dům Vějíř v Bystrci Autor: Vize Ateliér, s r.o. Běhounská 22, 602 00, Brno Tel.: +420 777 887 839, e-mail: info@vizeatelier.eu, web: www.vizeatelier.eu. 1. Úvod V Brně Bystrci se právě staví tento

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ V Jakub Šimek 4.A 1/2012 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Univerzita Tomáše Bati...... 2 3.0 Vstřikování...... 3 4.0 Vyfukování...... 4 5.0 Vakuové

Více

Pavel Šír RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Praha 2001 Pavel Šír, OK1AIY RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Alexandr Krejèiøík Zdenìk Burian SIMULUJ! Simulace vlastností analogových elektronických obvodù s diskrétními souèástkami Praha 2001 Alexandr Krejèiøík, Zdenìk Burian SIMULUJ! Simulace vlastností analogových

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

AvantGuard. nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard. nová dimenze antikorozní ochrany AvantGuard nová dimenze antikorozní ochrany AvantGuard nová dimenze antikorozní ochrany Společnost Hempel představuje AvantGuard, zcela novou antikorozní technologii na bázi aktivovaného zinku, která je

Více

KLIMAFLEX SB DÁME MYŠLENCE TVAR

KLIMAFLEX SB DÁME MYŠLENCE TVAR DÁME MYŠLENCE TVAR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLEXIBILNÍ POTRUBÍ KLIMAFLEX SB MATEICIUC a.s. Ke Koupališti /15, 742 5 Odry, Česká republika telefon: +420/556 12 411, telefon/fax: +420/556 417 e-mail: marketing@mateiciuc.cz,

Více

pro práci se sádrokartonem a ukončení nerovnoměrných spojů

pro práci se sádrokartonem a ukončení nerovnoměrných spojů NA SÁDROKARTON pro práci se sádrokartonem a ukončení nerovnoměrných spojů C/01 D/30.1 C/02 C/03 C/06 CN/01 CN/03 CN/04 CN/06 D/10 C/04.1 C/05 ukončovací 12,5 U univerzální rohový variabilní rohový krycí

Více

Lepení plastů a elastomerů

Lepení plastů a elastomerů Lepení plastů a elastomerů 3 Proč používat lepidla Loctite nebo Teroson namísto jiných spojovacích metod Tato příručka nabízí základní vodítko pro výběr vhodného lepidla Loctite nebo Teroson výrobků Henkel

Více

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ SUROVINY PRO VÝROBU PERNÍKOVÝCH TĚST

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ SUROVINY PRO VÝROBU PERNÍKOVÝCH TĚST CHARAKTERISTIKA Perníky tradiční trvanlivé pečivo s delší dobou trvanlivosti v důsledku speciální technologie výroby a obsahu invertního cukru v receptuře. Výroba perníku sahá do doby starého Egypta, Řecka

Více

Kompozity s termoplastovou matricí

Kompozity s termoplastovou matricí Kompozity s termoplastovou matricí Ing. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9 Letňany josef.krena@letov.cz Obsah 1. Typy matric 2. Vlastnosti vyztužených termoplastů 3. Zvláštnosti vyztužených

Více

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 ) ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 1) Uveďte charakteristické parametry magnetických látek Existence magnetického momentu: základním předpoklad, aby látky měly magnetické vlastnosti tvořen součtem orbitálního

Více