PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sukls 4178/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Copaxone 20 mg/ml a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Copaxone 20 mg/ml užívat 3. Jak se Copaxone 20 mg/ml užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Copaxone 20 mg/ml uchovávat 6. Další informace 1. CO JE COPAXONE 20 mg/ml A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Copaxone 20 mg/ml je lék ovlivňující způsob, kterým pracuje Váš imunitní systém (řadí se mezi imunomodulátory). Předpokládá se, že příznaky roztroušené sklerózy (RS) jsou způsobeny poruchou v imunitním systému těla. To způsobuje vznik zánětlivých míst v mozku a míše. Přípravek Copaxone 20 mg/ml se používá ke snížení počtu ataků RS (relapsů). Nebylo prokázáno, že by přípravek pomohl, pokud trpíte formou RS bez relapsů nebo s minimem relapsů. Přípravek Copaxone 20 mg/ml nemusí mít vliv na dobu trvání ataku RS nebo na míru obtíží během ataku. Přípravek se užívá k léčení pacientů, kteří jsou schopni chodit bez pomoci. Přípravek Copaxone 20 mg/ml může být rovněž užit u pacientů, u nichž se příznaky objevily poprvé, což naznačuje vysoké riziko rozvoje RS. Předtím než zahájíte léčbu, lékař vyloučí jakékoli jiné důvody, které by mohly tyto příznaky vysvětlit. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COPAXONE 20 mg/ml UŽÍVAT Nepoužívejte Copaxone 20 mg/ml - Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glatiramer acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku Copaxone 20 mg/ml. - Jestliže jste těhotná. Zvláštní opatrnosti při použití Copaxone 20 mg/ml je zapotřebí 1

2 Poraďte se s lékařem, pokud máte potíže s ledvinami nebo srdcem, protože to může vyžadovat pravidelné laboratorní testy a kontroly Vašeho zdravotního stavu. Děti a mladiství Přípravek Copaxone 20 mg/ml není určen k léčbě dětí do 12 let věku. Starší pacienti Zvláštní studie používání přípravku Copaxone 20 mg/ml u starších pacientů nebyly provedeny. Poraďte se s lékařem. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek Copaxone 20 mg/ml nesmíte užívat, jestliže jste těhotná. Informujte lékaře, pokud otěhotníte během léčby tímto přípravkem nebo pokud těhotenství plánujete. Během léčby přípravkem Copaxone 20 mg/ml je nutné užívat účinnou antikoncepci (tj. pilulku nebo kondom) antikoncepce zábraně početí. Pokud byste chtěla během užívání přípravku Copaxone 20 mg/ml kojit, poraďte se nejprve s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není známo, že by přípravek Copaxone 20 mg/ml ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK COPAXONE 20 mg/ml UŽÍVÁ Přípravek Copaxone 20 mg/ml vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se lékařem nebo lékárníkem. Denní dávka u dospělých a mladistvých ve věku 12 let a starších je jedna předplněná stříkačka (20 mg glatiramer acetátu ) podaná podkožně (subkutánně). Je velmi důležité injikovat přípravek Copaxone 20 mg/ml správným způsobem: Výhradně do tkáně pod pokožkou (podkoží) viz níže uvedený Návod k použití Podle instrukcí lékaře. Užijte pouze dávku předepsanou lékařem. Nikdy neužívejte stejnou injekční stříkačku dvakrát. Nepoužitý přípravek nebo odpad musíte bezpečně zlikvidovat. Nemíchejte nebo nepodávejte obsah předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml společně s jiným přípravkem. Pokud roztok obsahuje částice, nepoužívejte ho. Použijte novou injekční stříkačku. Při prvním použití přípravku Copaxone 20 mg/ml dostanete přesné pokyny a budete pod dohledem lékaře nebo zdravotní sestry. Budou u Vás, jakmile si píchnete injekci a také následující půlhodinu, aby se ujistili, že nemáte žádné problémy. Návod k použití 2/8

3 Před použitím přípravku Copaxone 20 mg/ml si pozorně přečtěte tento návod Před vpíchnutím injekce se ujistěte, zda máte vše potřebné: Jeden blistr s přípravkem Copaxone 20 mg/ml Nádoba na likvidaci použitých jehel a stříkaček Při každé injekci vyjměte z krabičky pouze jeden blistr s předplněnou stříkačkou. Ponechejte všechny ostatní stříkačky v krabičce. Pokud jste injekční stříkačku skladoval/a v chladničce, vyjměte blistr se stříkačkou nejméně 20 minut před injekcí, aby se roztok ohřál na pokojovou teplotu. Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. Vyberte si místo vpichu podle obrázku 1. Existuje sedm míst na Vašem těle, která jsou vhodná pro vpíchnutí injekce: paže, stehna, hýždě a břicho. V každé oblasti vpichu je více míst pro vpíchnutí injekce. Každý den si zvolte jiné místo vpichu injekce. Snížíte tím riziko podráždění nebo bolesti v místě vpichu. Střídejte místa vpichu i v rámci jedné oblasti. Nepoužívejte pokaždé přesně stejné místo vpichu. Upozornění: Nevpichujte injekci do místa, které je bolestivé nebo má abnormální barvu nebo ve kterém cítíte tuhé uzlíky či hrudky. Doporučuje se vytvořit si plánované schéma střídání míst vpichu a zaznamenávat si je. Na Vašem těle mohou být místa obtížně dosažitelná pro samostatné vpíchnutí injekce (jako je zadní strana paže). Pokud chcete tato místa využít, je možné, že budete potřebovat něčí pomoc. Jak provést injekci: Vyjměte stříkačku z jejího ochranného blistru sloupnutím zadního papírového obalu. Odstraňte kryt z jehly. Jemně stlačte kůži ukazovákem a palcem volné ruky (obrázek 2). 3/8

4 Vpíchněte jehlu do kůže podle obrázku 3. Vpíchněte léčivý přípravek tak, že rovnoměrně stlačíte píst až dolů, dokud injekční stříkačka nebude prázdná. Injekční stříkačku a jehlu vytáhněte směrem kolmo nahoru. Vložte stříkačku do nádoby určené k likvidaci použitých jehel a stříkaček. Nevyhazujte použité stříkačky do domácího odpadu, ale vyhoďte je do kontejneru zabezpečeného proti propíchnutí, tak jak Vám poradí lékař nebo zdravotní sestra. Jestliže se domníváte, že účinek přípravku Copaxone 20 mg/ml je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři. Jestliže jste užil/a více přípravku Copaxone 20 mg/ml, než jste měl/a, ihned informujte svého lékaře. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Copaxone 20 mg/ml Podejte si dávku ihned jakmile si vzpomenete, neužívejte však dvojitou dávku, aby jste nahradil/a dávku vynechanou. Následující dávku si podejte za 24 hodin. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Copaxone 20 mg/ml Nepřestávejte používat přípravek Copaxone 20 mg/ml bez konzultace se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užití tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Copaxone 20 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Alergické reakce (přecitlivělost) Vzácně se mohou objevit závažné alergické reakce na tento přípravek. Přestaňte užívat přípravek Copaxone 20 mg/ml a vyhledejte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu, pokud zpozorujete jakékoli známky těchto nežádoucích účinků: kožní vyrážka (červené tečky nebo kopřivka) otok víček, tváře nebo rtů náhlá dušnost křeče (záchvaty) 4/8

5 mdloba. Další reakce po podání injekce (bezprostředně po injekci) Během několika minut po podání přípravku Copaxone 20 mg/ml se může u některých osob objevit jeden nebo více z následujících příznaků. Ty normálně nepůsobí žádné potíže a obvykle odezní během půl hodiny. Nicméně, pokud následující příznaky přetrvávají déle než 30 minut, vyhledejte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu: návaly (zčervenání kůže s pocitem horka) na hrudi nebo ve tváře pocit úzkosti na hrudi dušnost rychlý puls a bušení srdce (palpitace). U přípravku Copaxone 20 mg/ml byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: Velmi časté (postihující více než 1 pacienta z 10): Reakce pokožky v místě vpichu. Ty zahrnovaly: zarudnutí kůže, bolest, vznik podlitin, svědění, otok tkáně, zánět a reakce přecitlivělosti v místě vpichu injekce. Tyto reakce v místě vpichu nejsou neobvyklé a jejich intenzita za normálních okolností časem klesá. Další velmi časté nežádoucí účinky zahrnovaly: Gastrointestinální poruchy: nevolnost Celkové a jinde nezařazené poruchy: pocit slabosti, bolest na hrudi, nespecifikovaná bolest Infekce: infekce, chřipka Poruchy pohybového systému: bolest kloubů nebo zad Poruchy nervového systému: bolest hlavy Psychiatrické poruchy: úzkost, deprese Poruchy kůže: vyrážka Časté (postihující méně než 1 pacienta z 10, ale více než 1 pacienta ze 100): Poruchy krve: otok mízních uzlin Kardiovaskulární poruchy: rychlý srdeční tep, rychlé a silné bušení srdce (palpitace) Ušní poruchy: ušní potíže Oční poruchy: potíže s očima, dvojité vidění Gastrointestinální poruchy: potíže v oblasti konečníku, zácpa, problémy se zubními vyplněmi, nechutenství, obtížné polykání, inkontinence stolice, zvracení Celkové a jinde nezařazené poruchy: zimnice, místní reakce, zadržování tekutin, otok kotníků, otok tváří, zvýšená teplota, ztráta pokožky v místě injekce Poruchy imunitního systému: alergické reakce Infekce: infekce dýchacích cest, žaludku, ucha, rýma, opar rtů, absces dásní, afty Poruchy jater: abnormální testy funkce jater Metabolické poruchy: přibývání na váze, ztráta chuti k jídlu Poruchy pohybového systému: bolest zad Novotvary benigní a maligní: kožní výrůstky, boule Poruchy nervového systému: poruchy chuti, abnormální napětí tepen nebo svalů, migréna, potíže s řečí, mdloby, třes Psychiatrické poruchy: nervozita Poruchy ledvin: neschopnost vyprázdnit měchýř, častá potřeba vyprázdnit měchýř, časté močení Respirační poruchy: kašel, senná rýma Kožní poruchy: tvorba podlitin, nadměrné pocení, svědění, kopřivka a jiné kožní potíže Méně časté (postihující méně než 1 pacienta ze 100, ale více než 1 pacienta z 1000): Poruchy krve: změna počtu nebo tvaru bílých krvinek, menší množství krevních destiček, velká slezina Kardiovaskulární poruchy: nadbytečný srdeční puls, pomalý nebo rychlý srdeční puls 5/8

6 Endokrinní poruchy: zvětšená nebo příliš aktivní štítná žláza Oční poruchy: šedý zákal, rýhy na oční bulvě, suché oko, krvácení do oka, pokleslá oční víčka, rozšíření zřítelnice, abnormální vidění nebo ztráta zraku Gastrointestinální poruchy: zánět střeva, polypy ve střevě, říhání, jícnový vřed, zánět dásní, krvácení z konečníku, zvětšené slinné žlázy Celkové a jinde nezařazené poruchy: cysta, kocovina, kýla, nižší než normální tělesná teplota (hypotermie), nespecifický zánět, destrukce tkání v místě injekce, problémy se slizničními membránami Infekce: absces, nežity, infekce kůže, vnějšího ucha nebo ledvin, pásový opar Zranění nebo otrava: únava po očkování Poruchy jater: žlučové kameny, zvětšená játra Poruchy metabolizmu: nízká tolerance alkoholu, dna, příliš mnoho tuku (lipidů) v krvi, změny složení krve (více sodíku, méně ferritinu) Poruchy pohybového systému: oteklé klouby (artritida nebo osteoartritida), zánět uvnitř kloubu, bolest v boku, snížení množství svalové hmoty Novotvary benigní a maligní: rakovina kůže Poruchy nervového systému: znecitlivění a bolest rukou, duševní poruchy, záchvat (křeče), neschopnost psát a číst, svalové křeče, snížený svalový tonus, poruchy pohybu, zánět nervů, svalová slabost, paralýza, kmitání očí, podklesávání nohou, stav nevědomí (stupor), zrakové slepé skvrny Stavy v těhotenství: potrat Psychiatrické poruchy: zvláštní sny, zmatenost, neobvyklé štěstí nebo aktivita, vidění nebo slyšení neexistujích věcí, agresivita, změny osobnosti, sebevražedné pokusy Poruchy ledvin: krev v moči nebo jiné problémy v močovém ústrojí, ledvinové kameny Poruchy reprodukčního systému: nateklé prsy, přetrvávající erekce, obtížné dosažení erekce, výhřez pánevních orgánů, potíže s pochvou, prostatou nebo varlaty, krvácení z pochvy, neobvyklé výsledky poševního stěru Respirační poruchy: potíže s plicemi nebo dýchacím ústrojím, pocit stažení hrdla, neschopnost dýchat, neobvykle rychlé nebo hluboké dýchání (hyperventilace), krvácení z nosu Kožní poruchy: zduření kapilár, kontaktní kožní vyrážka, puchýřky na kůži, bolestivé červené puchýřky Cévní poruchy: křečové žíly Vzácné (mezi 1 a 10 pacienty z 10000) a velmi vzácné (méně než 1 pacient z 10000): Závažné alergické reakce Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK COPAXONE 20 mg/ml UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v chladničce (2 C -8 C). Předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml mohou po dobu až jednoho měsíce uchovávány mimo chladničku při pokojové teplotě. To můžete udělat pouze jedenkrát. Jestliže nebyly předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml po jednom měsíci použity a jsou stále v původním obalu, musí být vráceny do chladničky. Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněné stříkačky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte Copaxone 20 mg/ml po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu (za zkratkou EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci. Neužívejte předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml jestliže jsou v roztoku patrné částice. 6/8

7 Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Copaxone 20 mg/ml obsahuje - Léčivá látka je glatirameri acetas. 1 ml injekčního roztoku (obsah jedné předplněné stříkačky) obsahuje 20 mg glatirameri acetas. - Pomocné látky jsou mannitol a voda na injekci. Jak Copaxone 20 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení Copaxone 20 mg/ml je sterilní, čirý roztok bez viditelných částic. Jedno balení obsahuje 7 nebo 28 předplněných stříkaček, každá obsahuje 1 ml přípravku Copaxone 20 mg/ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Pokud roztok obsahuje částice, vyhoďte ho a začněte znovu s novou přeplněnou stříkačkou. Držitel rozhodnutí o registraci Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, Česká republika Výrobce Teva Pharmaceuticals Europe B.V., P.O. Box 43011, 3540 AA Utrecht, Nizozemsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena /8

8 str.3 český text k obr.1, 2 a 3 bude vložen do textu příbalové informace po grafické úpravě Oblast 1 Oblast 4 Oblast 5 Břicho Levá paže Pravá paže Vyhněte se oblasti Osvalená horní Osvalená horní přibližně 5 cm od pupku část paže. část paže. na každou stranu. HOR HOR HOR HOR STŘ STŘ STŘ STŘ DOL DOL DOL DOL ZEPŘEDU ZEZADU HOR HOR HOR HOR STŘ STŘ STŘ STŘ DOL DOL DOL DOL Oblast 2 Oblast 3 Oblast 6 Oblast 7 Pravé stehno Levé stehno Levá hýždě Pravá hýždě Přibližně 5 cm Přibližně 5 cm Osvalená horní Osvalená horní nad kolenem a nad kolenem a část hýždě, část hýždě, 5 cm pod třísly. 5 cm pod třísly. vždy pod úrovní pasu. vždy pod úrovní pasu. HOR = HORNÍ ; STŘ = STŘEDNÍ ; DOL = DOLNÍ Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 8/8

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZIBOR 3500 IU injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Bemiparinum natricum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Příbalová informace: informace pro uživatele Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Příbalová informace: informace pro uživatele IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Clexane injekční roztok enoxaparinum natricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Clexane injekční roztok enoxaparinum natricum Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls56650/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Clexane injekční roztok enoxaparinum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LETROVENA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls171478-80/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Risperdal Consta 25 mg Risperdal Consta 37,5 mg Risperdal Consta 50 mg prášek pro přípravu

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok sp.zn. sukls202015/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls211652/2010 Příloha k sp.zn. sukls114944/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum

Více

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83298/2012 a příloha ke sp.zn.sukls23083/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele BOTOX botulini toxinum typus A Prášek

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Příbalová informace: Informace pro pacienta Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143424/2012 a příloha k sp.zn. suls143426/2012, sukls143425/2012 Příbalová informace : informace pro pacienta Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis

Více

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Fludara prášek pro injekční/infuzní roztok fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

130919_V18.0_Abrax_EU_PI_CS

130919_V18.0_Abrax_EU_PI_CS Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum sp.zn. sukls11146/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum Sp.zn. sukls48620/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více