FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH"

Transkript

1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH KBI/P302, KBI/K202 Jaromír Hajer Ústí nad Labem 2013

2 Obor: 1501R001 Biologie prezenční a kombinovaná Klíčová slova: bezobratlí živočichové, zoologie Anotace: Cílem tohoto studijního textu je usnadnit studentům jak jednooborového, tak dvouoborového studia biologie v denní i kombinované formě, přípravu k dílčím zkouškám, bakalářským závěrečným zkouškám a státním závěrečným zkouškám magisterského studia. Projekt Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. UJEP v Ústí nad Labem, 2013 Autor: Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

3 Fylogeneze a systém prvoků a bezobratlých ţivočichů Inovovaný text, vypracovaný za podpory projektu MEVAPOX (2013) Autor: Jaromír H a j e r Text navazuje na sylabus přednášek, spolu s ním vymezuje soubor poţadavků nezbytných pro úspěšné sloţení dílčí zkoušky, avšak učebnicové texty, doporučené přednášejícím nenahrazuje. Text neobsahuje poţadavky k praktické části zkoušky; tyto poţadavky jsou vţdy specifikovány v průběhu semestru během seminářů. PRVOCI (PROTISTA, PROTOZOA). Prvoci jsou jednobuněčné eukaryotní organismy s autotrofním, heterotrofním nebo mixotrofním způsobem výţivy. Jediná buňka, která tvoří jejich tělo, vykonává všechny ţivotní funkce. V kurzu zoologie bezobratlých je věnována pozornost především heterotrofním prvokům. Velikost většiny recentních druhů se pohybuje mezi 0,05 1 mm. Schránky vymřelých druhů byly větší a ty, které se zachovaly, jako fosilie, mohou být aţ několikacentimetrové. Protozoa obývají sladké i slané vody, některá jsou symbionty a komenzály. Mnoho druhů je parazitických, miliony lidí trpí např. malárií. Celkový počet doposud popsaných druhů prvoků je přibliţně (Rupert et. al., 2004). Během fylogeneze protozoí se projevila řada různých tendencí směřujících k mnohobuněčnosti, jimiţ jsou například změna monoenergidních prvoků v polyenergidní, vznik heterokarycie, nebo vznik různých typů kolonií. Za sesterskou skupinu metazoí jsou povaţovány trubénky (Choanoflagellida), které vykazují některé společné znaky s mnohobuněčnými ţivočichy (např. límečkovitý komplex trubének na straně jedné a choanocytů hub na straně druhé).

4 Systém prvoků není ustálený. V současné době jsou zpravidla rozlišovány tyto hlavní vývojové linie: 1.Euglenozoa, 2.Rhizopoda, 3.Granuloreticulosea, 4.Actinopoda, 5.Apicomplexa, 6. Ciliophora. K prvokům byl dříve řazen také kmen Myxozoa ( dříve Myxosporidia) výtrusenky. V současné době jsou výtrusenky povaţovány za Metazoa a řazeny k ţahavcům (viz dále). Další skupinou, která byla dlouho povaţována za prvoky jsou hmyzomorky Microspora. Hmyzomorky jsou dnes řazeny ke spájivým houbám. Doporučené internetové stránky: Hlavní znaky charakteristické pro prvoky: U prvoků nebyla doposud prokázána přítomnost kolagenu Druhy, nazývané polyenergidní, neboli vícejaderné, mohou být homokaryotní, nebo heterokaryotní. Mitochondrie u některých druhů zcela chybí. Zvláštní forma mitochondrií s nahromaděnou DNA se nazývá kinetoplast. Golgiho aparát můţe být sdruţen s podpůrnými fibrilami a vzniká tak parabazální aparát. Buněčná membrána se přetváří v pelikulu ( která má mnohdy sloţitou stavbu). V těle prvoků se nacházejí specifické organely vykazující metabolickou aktivitu (hydrogenozómy, glykozómy). Organely, jakými jsou cytostom a cytopyge, pulzující vakuoly a extruzómy (viz dále), se vyvinuly u prvoků v důsledku jejich samostatného způsobu ţivota. Někteří prvoci jsou schopni udrţovat stálý tvar těla. Umoţňují jim to : a) vnitřní oporné struktury tvořené organickými látkami (takovou strukturou je známý axostyl) nebo minerálními látkami ( CaCO 3, či SrSO 4 ), b) vnější schránky ( organické, či minerální). Pohybové organely: bičíky a brvy (prakticky shodná mikrostruktura), panoţky (lobopodie, filopodie, granuloretikulopodie, axopodie), lištovité uspořádání pelikuly, myonemata.

5 Příjem potravy: osmóza, pinocytóza, fagocytóza (za pomoci panoţek nebo speciálních organel), exkrece (např. amoniaku) a dýchání jsou vázány na povrch těla. Osmoregulaci v hypotonickém prostředí zajišťují pulzující vakuoly. Extruzómy: trichocysty, toxicysty (lov kořisti, obrana), haptocysty (přilepení kořisti), mukocysty (tvorba cyst). Rozmnožování prvoků: Pohlavní rozmnoţování: Je vázáno na meiózu. Není vyvinuto u všech druhů. Nepohlavní rozmnoţování : je vázáno na mitózu. Charakteristické je binární dělení (podélné, příčné) při kterém dochází u nově vzniklých jedinců k doplňování organel. Důleţitým typem nepohlavního rozmnoţování je schizogonie ( resp. jedna z jejích formem zvaná merogonie) a také sporogonie (tj. tvorba spór). E U G L E N O Z O A Prvoci s heterotrofní i autotrofní výţivou ( u ostatních prvoků se s autotrofní výţivou nesetkáváme). Pohyb zajišťují bičíky ( jeden aţ veliké mnoţství) nebo panoţky, případně obojí. Jedno nebo více, zpravidla homokaryotních jader, heterokaryocie je zde ojedinělá. Kmen tvoří rozhraní mezi říšemi Plantae, Animalia a Fungi. Podkmeny: I. Mastigophora (Flagellata), II. Opalinata Podkmen: MASTIGOPHORA - BIČÍKOVCI Heterotrofní i autotrofní druhy s jedním, nebo více bičíky, vzácně i s panoţkami. Bičíkovci jsou vybaveni jedním, nebo větším počtem stejnocenných jader. Pohlavní rozmnoţování je vzácné. Bičíkovci probíhá hranice mezi rostlinami a ţivočichy. Podkmen bývá dělen na dvě třídy, jimiţ jsou:

6 1. Phytomastigophora (Phytoflagellata) 2. Zoomastigophora (Zooflagellata) Třída: Zoomastigophora Heterotrofní organismy. Několik řádů, z nichţ největší význam má níţe uvedených pět. 1. Choanoflagellida- trubénky _620bb2cfd5.jpg 2. Kinetoplastida- bičivky trypanosomabrucei02.250a.jpg 3. Diplomonanida- lamblie 4. Trichomonanida- bičenky 5. Hypermastigida- brvitky https://sites.google.com/site/rhowey/termitesymbionts slide0040_image014.gif Choanoflagelida : Monoenergidní tělní organizace. 1 bičík apikálně, kolem něho límečkovitý útvar z mikrotubulů ( viz dále choanocyty hub). Volně ţijící druhy, často koloniální. Mají v současné době značný teoretický význam a jsou předmětem mnoha evolučních studií o původu a prvotní radiaci mnohobuněčných ţivočichů. Zástupci: Monosiga, Protospongia haeckeli. Choanoflagellates.gif Kinetoplastida: Při bazálním tělísku bičíku je kinetoplast tj. mitochodrie s nahromaděnou DNA. Volně ţijící druhy: Bodo saltans- bodo skákavý (bičík taţný a vlečný). Čeleď Trypanosomatidae se vyznačuje polymorfismem a parazitickým způsobem ţivota. Jediný bičík často tvoří undulující membránu. Nejznámější zástupci: Trypanosoma gambiense - Trypanozoma spavičná, T. rhodesiense - T. rhodézská ( obě přenáší mouchy rodu Glossina), T. cruzi - T.americká, Leishmania donovani - ničivka útrobní. Přenašečem jsou dvoukřídlí rodu Phlebotomus (Diptera, Psychodidae).

7 Diplomonadida: Často diploenergidní organizace. Ke kaţdému jádru náleţí 1-4 bičíky. Mitochondrie chybí, souměrnost spirální nebo zrcadlová. Giardia intestinalis - lamblie střevní jpg., Giardia.jpg., Trichomonadida: 4-6 bičíků, jeden můţe tvořit undulující membránu, parabazální aparát, axostyl, hydrogenozómy. Trichomonas vaginalis- bičenka poševní. Hypermastigida: Jednojaderní prvoci s velkým počtem parabazálních aparátů, bičíků a axostylů. Pohlavní rozmnoţování. Symbionti švábů a termitů. Podkmen:OPALINATA - OPALINKY Tito relativně velcí (aţ 1 mm) prvoci jsou typičtí přítomností mnoha krátkých bičíků uspořádaných v podélných řadách. Mnohé opalinky mají mnoho identických jader. Nepohlavní rozmnoţování probíhá binárním dělením. U několika druhů byla pozorována fůze celých jedinců a následně i jejich jader. Střídá se zde tudíţ pohlavní a nepohlavní rozmnoţování. Paraziti nebo komenzálové (Pisces, Amphibia). Dobře prostudovaným druhem je Opalina ranarum - opalinka ţabí, která ţije jako komenzál v kloace skokanů. U dospělých ţab dochází k agamogonii, avšak u pulců ke gamogonii (tvoří se anizogamety). R H I Z O P O D A BEZOSTNÍ Bezostní se vyznačují panoţkami různého typu, které nejsou vyztuţeny osními vlákny. V tomto textu jsou zmíněny třídy Lobosea a Filosea, které jsou navzájem dobře odlišitelné podle panoţek. Třída: Lobosea - lalokonozí.

8 Lalokonozí mají panoţky široké, laločnaté nebo prstovité. Třída je obvykle dělena na dvě podtřídy podle toho, zda mají tělo nahé, nebo kryté schránkou: 1. Gymnamoebia- měňavky (nemají schránky), 2. Testacealobosia- krytenky. Gymnamoebia - měňavky. Těla měňavek nemají schránky. Volně žijící měňavky. Amoeba proteus - měňavka velká, délka 2 mm. Pelomyxa palustris - měňavka bahenní, vytváří jen jednu panoţku. V těle má mnoho homokaryotních jader, symbiotické bakterie, nemá mitochondrie. Parazitické měňavky. Entamoeba histolytica: forma minuta se ţiví bakteriemi, forma magna červenými krvinkami (u rodu Homo). Naegleria fowleri má bičíkaté stádium a způsobuje meningoencephalitis ( u rodu Homo). Lidé se mohou nakazit tak, ţe jim tento prvok pronikne do těla obvykle nosní dutinou a to v jakémkoliv ţivotním stádiu. Po proniknutí do těla následně měňavková stádia procházejí skrze sliznici a podél čichového nervu pronikají do mozku. Zde způsobují lýzi mozkových buněk. Dosud bylo zaregistrováno asi 200 případů, jen několik se podařilo vyléčit antibiotiky (amfotericin B) Největší epidemie na světě se odehrála v letech v Ústí nad Labem. Zemřelo na ní tehdy 16 mladých lidí, kteří se nakazili v plaveckém bazénu. Rod Mastigamoeba je trvale vybaven 1 bičíkem, dříve byl tento rod řazen mezi bičíkovce. Testacealobosia - krytenky. scene_testacea07.jpg Většina krytenek patří mezi sladkovodní prvoky. Jejich tělo kryjí schránky tvořené organickým i anorganickým látkami. Příkladem hojných, sladkovodních druhů, jsou: Arcella vulgaris - štítovka obecná, či Difflugia oblonga - rozlitka hruškovitá.

9 Třída : Filosea vláknonozí. Panoţky vláknonohých jsou tenké, někdy se navzájem spojují (anastomózují). Známým příkladem je rod Euglypha - křeménka. Euglypha.jpg G R A N U L O R E T I C U L O S E A SÍŤONOZÍ Síťonozí se vyznačují četnými, jemnými, navzájem neanastomózujícími panoţkami, ve kterých dochází trvale k proudění zrnité cytoplazmy. Významnými jsou dva řády: 1. Monothalamida jednokomůrkoví 2. Foraminiferida - dírkonošci Monothalamida - jednokomůrkoví: Schránka má jedinou komůrku. Kromě mořských byly nalezeny i sladkovodní druhy. Některé druhy se vyskytují i v půdě. Foraminiferida - dírkonošci: Schránka má zpravidla mnoho komůrek, tvořených většinou uhličitanem vápenatým. Známý je dimorfismus schránek, který souvisí s generacemi vzniklými pohlavním, či nepohlavním rozmnoţováním. Dírkonošci jsou mořskými prvoky, významnými také z paleontologického resp. geologického hlediska. Známými příklady jsou Globigerina bulloides - kulovinka vznášivá (její schránky jsou podstatnou sloţkou globigerinového bahna). Rod Nummulites penízek, jeho vyhynulé druhy měly velké, aţ několikacentimetrové schránky. A C T I N O P O D A - OSTNONOZÍ Actinopoda jsou zpravidla členěna na dvě třídy: 1. Radiozoa a 2. Heliozoa Radiozoa zahrnují dvě podtřídy: 1. Acantharia - Strontnatci 2. Radiolaria Mříţovci. Acantharia.

10 Jejich jednobuněčné tělo je vyztuţeno deseti, nebo dvaceti paprskovitě uspořádanými jehlicemi, tvořenými SrSO 4. Zástupce: Dorataspis diodon - paprskovec dvojzubý. Radiolaria. Jejich tělo je na povrchu kryto vnější schránkou tvořenou SiO 2, zatímco vnitřní, mucinová schránka uzavírá vniřní entoplazmu. Mořští prvoci, kteří jsou většinou součástí planktonu, ale existují rovněţ druhy, nalézané také jen mořském dně. Zást. Eucyrtidium cranoides - mříţovec přilbicovitý. Heliozoa slunivky. Slunivky jsou sladkovodní prvoci s velmi vakualizovanou ektoplazmou. Entoplasma není uzavřena v mucinové schránce. Hojným druhem je Actinosphaerium eichhorni - slunivka obecná, která dosahuje velikosti aţ 1 mm. A P I C O M P L E X A - VÝTRUSOVCI Všechny druhy parazitují. Vývojový cyklus je sloţitý a u některých popsaných druhů ne zcela prozkoumaný. Zpravidla dochází ke třem navazujícím fázím: opakované schizogonii neboli merogonii (1), na kterou navazuje gamagonie (2) a encystovaná zygota prodělává sporogonii (3). Tělo výtrusovců je vybaveno apikálním komplexem organel, které slouţí buď k pronikání infekčních stádií do hostitelských buněk a nebo k zachycení na jejich povrchu. Nejznámější z těchto organel jsou roptrie (rhoptrie) - vakuoly s lytickými enzymy. U některých druhů jsou vytvořeny panoţky, které slouţí k přijímání potravy. Častá je pinocytóza (mikropóry). Kmen zahrnuje z parazitologického hlediska významnou třídu Sporozoa výtrusovci.

11 Třída: Sporozoa- výtrusovci. Sporozoa jsou jsou odvykle dělena na tři podtřídy: 1) Gregarinia, 2) Coccidia, 3) Piroplasmia (Piroplasmorida), Podtřída Gregarinia - hromadinky: Tělo (trofozoit) je většinou členěno na protomerit a deutomerit. Součástí protomeritu můţe být ještě epimerit. Po syzygii gamontů vzniká cysta a v ní dochází ke gametogonii i sporogonii. Hromadinky parazitují zpravidla u bezobratlých ţivočichů (převáţně u suchozemských členovců). Pohybují se většinou vlněním podélných pelikulárních lišt. Příkladem hromadinek s nečleněným trofozoitem je rod Monocystis, ţijící v semenných váčcích ţíţal. Členěný trofozoit má, pro praktická cvičení dostupná, Gregarina polymorpha ( vyskytuje se vy střevě larev potemníků rodu rodu Tenebrio). Podtřída Coccidia - kokcídie: Sporozoiti kokcidií jsou intracelulární a mnoţí se rozpadem schizogonií. Při pohlavním rozmnoţování - gamogonii, vznikají anizogamety. Následuje sporogonie a vznik oocyst. Kokcidie jsou nebezpeční parazité obratlovců i bezobratlých. U slepic je např. známo několik druhů střevních kokcidií, např.: Eimeria maxima- kokcidie kuří. Chovy králíků ohroţuje Eimeria steidai - kokcidie jaterní, která napadá buňky epitelu ţlučových kanálků. Toxoplasma gondii - kokcidie kočičí, je cizopasník, nebezpečný také člověku. K nákaze dochází jednotlivými oocystami, ale také infikovaným masem. Původcem malárie je rod Plasmodium - zimnička, ze skupiny Haemosporina - krvinkovky. Přenašečem jsou komáři rodu Anopheles, v jejichţ těle dochází k pohlavnímu rozmnoţování a vzniku zooitů, kteří při sání krve komárem přecházejí do člověka. V lidském těla dochází nejdříve k exoerytrocytární schizogonii ( v retikuloendoteliálních buňkách jater) a později k erytrocytární schizogonii (merogonii). Př. Plasmodium vivax - zimnička třetidenní. Podtřída Piroplasmia piroplazmy.

12 Velmi malí (1-12 um) intracelulární parazité, kteří jsou přenášeni klíšťaty. Rod Babesia - babezie se mnoţí v krvinkách binárním dělením a je příčinou smrtelného onemocnění skotu. Kmen: M I C R O S P O R A (Microsporidia) - HMYZOMORKY Velikost a počet druhů: spory 1,5-25 µm dlouhé. Vnitrobuněční cizopasníci všech velkých skupin ţivočichů. Spóry, často oválné, mají vystřelovací aparát (duté pólové vlákno vpraví v důsledku rychlého zbobtnání polaroplastu obsah spory do hostitelské buňky) a třívrstevný obal. Vrstvy tvoří bílkovinná cytoplazmatická membrána exospora, chitinózní endospora a vnitřní blána. Nemají mitochondrie, ani Golgiho aparát. Nemají bičíky. Binární dělení vede ke vzniku jednobuněčných spor. Nosema apis - hmyzomorka včelí, Nosema bombycis - hmyzomorka bourcová. Postavení Microsporidií doznává v posledních letech, díky intenzívnímu výzkumu, podstatných změn. Dříve byli tito jednobuněční povaţováni za blízké příbuzné prvoků kmene Apicomplexa, dnes se tyto organismy řadí také mezi Houby (Fungi). Kmen: A S C E T O S P O R A (Haplosporidia) Vnitrobuněční paraziti většinou s vícebuněčnými sporami, které obsahují jeden, nebo více zárodků. Nemají polární vlákna. Parazité různých skupin bezobratlých. Zást.:Haplosporidium.

13 Kmen: C I L I O P H O R A (Ciliata, Infusoria) NÁLEVNÍCI Monofyletický taxon prvoků, pozoruhodný vysoce sofistikovanými buněčnými organelami a sloţitým chováním. Kolem druhů ţije ve sladkých vodách, mořích i ve vodním filmu kolem půdních částic. Všechna ciliata jsou heterotrofní, jedna třetina patří ke komenzálům a parazitům.brvy na povrchu těla tvoří jednak somatické obrvení, jednak obrvení kolem buněčných úst. Brvy kolem úst mnohdy splývají, v tomto případě vytvářejí tzv. membranely (cirry), které pomáhají zachycovat potravu. U druhů s obrvením celého těla jsou brvy uspořádány do podélných řad zvaných kinety. U mnoha taxonů jsou brvy soustředěny jen na určité oblasti těla. Kaţdá brva vychází z kinetozómu ( syn.bazální granule). Všechny kinetozómy jsou propojeny fibrilami ( = subpelikulárními mikrotubuly). Nálevníci jsou heterokarytotní, obsahují diploidní mikronukleus a polyploidní makronukleus. Mikronukleus je aktivní jen při dělení buněk obsahuje originální kopii genomu. Makronukleus svými geny a přepisem jejich informace zajišťuje všechny syntetické aktivity buňky. Rozmnoţování: konjugace + nepohlavní rozmnoţování: Konjugace je forma pohlavního rozmnoţování, při které dochází k výměně částí mikronukleu (gametických jader). Nepohlavní rozmnoţování probíhá příčným dělením. Několik typů extruzómů, mnoho typů schránek, kolonií, často s kontraktilními vlákny. Mnoho volně ţijících nálevníků je schopno fagocytózy. U parazitů je vyvinuta také osmóza. Ciliophora jsou zpravidla členěna do 3 tříd: 1. Kinetofragminophora, 2. Oligohymenophora, 3. Polyhymenophora Třída: Kinetofragminophora - stejnobrví Kolem úst nejsou specializované brvy, obústní kinetidy mají zpravidla mnohem výrazněji vyvinutou subpelikulární část oproti části vnější. Zpravidla jsou rozlišovány 4 podtřídy: 1. Gymnostomatia - prostoústí. Mají apikálně uloţený cytostom. Didinium- vpíjena, Lacrymaria labutěnka

14 2.Vestibuliferia. Cytostom mají na dně vestibula. Balantidium coli vakovka střevní, patogenní pro člověka, způsobuje střevní potíţe podobné úplavici. Zdrojem nákazy jsou prasata, kterým neškodí. Patří sem rovněţ tzv. bachořci tj. nálevníci, ţijící v ţaludku přeţvýkavců, např. Ophryoscolex caudatus bachořec kozí. 3. Hypostomatia - spodnoústí. Prvoci s plochým tělem a s buněčnými ústy na břišní straně. Zástupci: Chilodonella - čepelenka, Spirochona gemmipara - límcovka blešivčí, ţije na ţaberních plátcích korýšů rodu Gammarus blešivec. 4. Suctoria rournatky. Adultní jedinci jsou zcela bez brv, jsou přisedlí a potravu přijímají rourkami.zástupci: Dendrocometes paradoxus - rournatka blešivčí, Sphaerophrya pusilla - rournatka trepková, endoparazit trepek. Třída: Oligohymenophora - chudoblanní Brvy kolem úst se nápadně liší od somatických brv. Pokud jsou vytvořeny membranely, pak jsou umístěny v drobné prohlubni kolem úst. Jsou rozlišovány dvě podtřídy: 1. Hymenostomatia- blanoústí a 2. Peritrichia kruhobrví. Hymenostomatia: Somatické brvy pokrývají prakticky celé tělo, orální brvy vytváří membranely. Př.: Paramecium caudatum- trepka ocasatá, patrně nejznámější nálevník, Paramacium bursaria - trepka zelená (uvnitř těla jsou symbiotické zoochlorely), Tetrahymena pyriformis hruštička maloústá. Peritrichia: Mnoţství brv je velmi redukované. Somatické brvy jsou kruhovitě uspořádány na zadním pólu těla. Na přídi buňky je velká levotočivá spirála brv, která končí ve vestibulu, do kterého se vyprazdňují i pulzující vakuoly. Někteří kruhobrví ţijí přisedlým způsobem ţivota : Vorticella vířenka, Epistilis plísenka, Carchesium keřenka. Známým pohyblivým druhem je Trichodina pediculus brousilka nezmaří.

15 Třída: Polyhymenophora - mnohoblanní Příústní spirála ( = příústní zóna membranel) je levotočivá. Mnohoblanní zahrnují jedinou podtřídu Spirotrichia - pásmobrví, která je dělena na tři řády: 1. Heterotrichida - různobrví. 2. Oligotrichida - sporobrví, 3. Hypotrichida - spodobrví. Různobrví: Somatické brvy jsou uspořádány v podélných řadách. Kontraktilní vlákna pod pelikulou umoţňují rychlé změny tvaru těla. Přisedlí nálevníci Stentor - mrskavka mají kornoutovitý vzhled a délku přes 2 mm. Mrskavky mají velký, protáhlý, řetízkovitý makronukleus. Spirostomum ambiguum - plazivenka obecná (délka těla aţ 3 mm). Sporobrví: Většinou planktonní nálevníci se silně redukovaným somatickým obrvením. Někdy tvoří schránky, příkladem je rod Codonella. Spodobrví: Tělo těchto prvoků vykazuje znaky dorzoventrálního zploštění. Brvy jsou na ventrální straně přeměněny v tzv. cirry, pomocí kterých se tito nálevníci pohybují po pevném podkladu. Somatické obrvení je na ventrální straně dorsoventrálně zploštělého těla pozměněno v cirry. Hojným zástupcem, známým také ze senných nálevů, je Stylonychia mytilus - slávinka obecná. ŢIVOČICHOVÉ M E T A Z O A - M N O H O B U N Ě Č N É O R G A N I S M Y

16 Metazoa jsou mnohobuněčná, heterotrofní, pohyblivá eukaryota s tělem polarizovaným podél předo-zadní pohybové osy. Buňky, tvořící jejich tělo, jsou funkčně specializované a jejich vrstvy tvoří tkáně. Minimálně je tělo metazoí tvořeno dvěma typy tkání, a to tkání epitelovou (1) a pojivovou (2). Hlavním a nejdůleţitějším strukturálním proteinem pojivové tkáně je kolagen. K metazoím patří více, neţ 90% všech dosud popsaných druhů. Metazoa lze povaţovat za jednu z vývojových větví prvoků směřujících ke vzniku mnohobuněčnosti. Většina zoologů zastává názor, ţe metazoa mají společné předky s některými jednobuněčnými organismy. Metazoa jsou odvozována z kolonií bičíkatých protozoí. Alternativní hypotézou je syncytiální teorie, podle jsou předky metazoí mnohojaderní jednobuněční prvoci tvořící plasmodia. Sektory plasmy byly kolem jader odděleny později přepáţkami. Sesterskou skupinou taxonu Metazoa jsou s největší pravděpodobností Choanoflagellata. Především kolonie Proterospongia haeckeli velmi připomínají hypotetická premetazoa. Kolonii tvoří bičíkaté, límečkovité buňky uloţené na povrchu v extracelulární matrix (ECM). Buňky, podléhající dělení a postrádající bičíky, jsou hlouběji v ECM. Povrchové buňky a buňky uvnitř ECM naznačují dvě primární tkáně ţivočichů. Buňky choanoflagelát a choanocyty hub mají jeden bičík, obklopený límečkem sloţeným z tyčinkovitých mikrovilli. V obou případech je bičík zakotven v buňce prostřednictvím mikrotubulů, které vybíhají z bazálního tělíska bičíku. Všechny kmeny mnohobuněčných bývají děleny do dvou skupin podle primární diferenciace buněk: Diblastica (entoderm a ektoderm) a Triblastica ( entoderm, ektoderm a mezoderm). Uspořádání taxonů se často mění. Je proto vhodné, aby studenti s hlubším zájmem o zoologii sledovali renomované databáze. Doporučovaným zdrojem je např. DIBLASTICA

17 Skupina kmenů mnohobuněčných, jejichţ buňky lze odvodit ze dvou zárodečných lupenů. Tělní symetrie je zpravidla paprsčitá, v některých případech jen naznačená nebo není vůbec vyvinuta. Diferenciace buněk je na nízkém stupni. Nervová soustava s nízkým stupněm koncentrace; v mnoha případech nejsou vůbec vyvinuty specializované nervové buňky. Do skupiny Diblastica je řazeno pět kmenů: Porifera, Placozoa, Mesozoa, Cnidaria, Ctenophora. Kmen: P L A C O Z O A - VLOČKOVCI Volně ţijící ţivočichové s velmi jednoduchým, asymetrickým, dvouvrstevným tělem velikosti max 2 2,5 mm, přirovnáváným ke dvouvrstevné ploché vločce s proměnlivým tvarem obvodu. Hřbetní vrstva buněk má charakter plochého krycího epitelu. Mezi bičíkatými buňkami se vyskytují nápadné lesklé kulovité útvary. Ventrální vrstva má 2 typy trávicích buněk: cylindrické bičíkaté buňky a váčkovité buňky ţláznaté. Potrava (často prvoci) je natrávena exoenzymy a vstřebávána cylindrickými buňkami. Fagocytóza nebyla pozorována. Mezi oběma vrstvami buněk je dutina vyplněná tekutinou s velikými mitochondriemi a endosymbiotickými bakteriemi. Nepohlavní rozmnoţování se uskutečňuje příčným dělením. Existence pohlavního rozmnoţování je dokládána prokázanou přítomnosti částečně rozrýhovaných vajíček leţících mezi oběma vrstvami buněk. Kompletní ţivotní cyklus je neznámý, oba druhy (Trichoplax adhaerens, Treptoplax reptans) ţijí v mořském litorálu. Oba druhy byly nalezeny v Janovském zálivu, jen první z nich je opětovně nalézán cirkumtropicky (kolem rovníku) v teplých mořích. Kmen: P O R I F E R A HOUBOVCI (SYN. HOUBY). Většina hub patří k mořským ţivočichům. Velikost těla dosahuje od několika mm aţ po 2 m. Přibliţně popsaných druhů.

18 Asymetrické tělo můţe mít vzhled povlaků, pohárů, a keříků pevně přichycených k podkladu. Tělo hub vykazuje jen nízký stupeň integrace, v podstatě připomíná vysoce diferencovanou kolonii prvoků. Ploché pinakocyty, toří na povrchu těla pinacoderm, který připomíná epitelovou tkáň. Choanocyty límečkovité buňky, tvoří uvnitř těla choanoderm.. Nejde však o pravé tkáně, protoţe jejich buňky mohou prodělávat rozmanité metamorfózy spojené se změnami umístění. Houbovci nemají vyvinutou nervovou soustavu. není. Pohyb vody v jejich těle je závislý na víření bičíků límečkovitých buněk.. Tři základní stavební typy: a) askon- choanocyty vystýlají spongocoel, voda je nasávána póry a vyvrhována oskulem b) sykon- choanocyty jsou seskupeny v přívodních kanálech ústících do spongocoelu. c) leukon- mohutný kortex protkaný sítí kanálů propojujících komůrky (vystlané choanocyty), s póry i se spongocoelem.. Kromě bičíkatých choanocytů a plochých pinakocytů, rozlišujeme několik dalších typů nebičíkatých buněk + buňky reproduktivní, které se tvoří v mesohylu (mesoglea). Archeocyty- jsou totipotentní buňky, velmi početné v mesohylu. Jejich tvar je převáţně kulovitý, mají velká jádra a velký počet lysozómů. Protoţe jou totipotentní mohou se diferencovat v ostatní typy buněk. Mají schopnost fagocytózy a mají také důleţitou funkci při trávení potravy a vnitřním transportu ţivin. Spongocyty jsou přítomné jen u taxonu Desmospongiae. Připomínají archeocyty, avšak dochází v nich k sekreci kolagenu, který polymerizuje do silných skeletových vláken, známých, jako spongin. Lofocyty - tvarem se podobají archeocytům. Produkují jemná kolagenní vlákna mesofylu. Sklerocyty - vznikají v nich jehlice spikuly kosterní elementy mineralizované SiO 2, nebo CaCO3. Myocyty buňky obsahující aktin a myosin. U Desmospongiae jsou soustředěny kolem oskula, kde svými stahy regulují velikost oskulárních otvorů a tím také tok vody v těle houbovce. Ooocyty a spermatocyty vznikají hlavně z archeocytů, ale také z jiných typů buněk, včetně choanocytů. K oplození vajíček dochází v mateřském jedinci, ve kterém probíhá rýhování a vývoj aţ do stádia blastuly.

19 Typy larev: obrvená parenchymula a amfiblastula. K invaginaci dochází při jejich přisednutí k substrátu. V případě parenchymuly dochází k imigrační gastrulaci a diferenciaci buněk uvnitř těla larvy, ještě předtím, neţ opustí mateřské tělo. Rozšíření: hlavně v moři, méně v limnických vodách. Fylogeneze: Houbovci jsou pravděpodobně parafyletickou a zároveň bazální skupinou ţivočichů. Hypotézu o skutečné bazálnosti houbovců potvrzuje i molekulární fylogenetika. Pokračující výzkum prokázal, ţe někteří houbovci mají pravé epitely s desmozómy a přepáţkovými, mezibuněčnými spoji, staţitelné buňky s aktinovými a myozinovými vlákny a někdy dokonce i acetylcholin, či spermie s akrozomy. Během kambria proběhl vývoj i zánik celosvětově rozšířeného kmene mnohobuněčných, blízce příbuzných houbám- Archaeocyatha. Tito ţivočichové měli v porovnání s recentními houbami masivní skelet, který se výrazně podílel na formování kambrických útesů. Houbovci jsou pravděpodobně parafyletickou a zároveň bazální skupinou. Systém hub má provizorní charakter, jsou rozlišovány tři třídy: 1. Calcispongia ( = Calcarea) - houbatky 2. Demospongiae - rohovití 3. Hexactinellida - křemitky Ad 1.- Kostra z CaCO 3, jehlice zpravidla nejsou propojeny. Houbovci malých rozměrů, primitivní stavby ( askon, sykon). Ţijí především v mělkých mořích. Sycon raphaus - houba voštinatá, 2-4 cm, lahvicovitý vzhled. Ad 2. - Kostra z SiO 2 a ze sponginu. Spongin je zvláštní forma tělního kolagenu, která je přítomna také u níţe uvedených křemitek. Představují tzv. houbovce v úzkém slova smyslu. Výhradně leukonový typ. Sponginová vlákna často převaţují nad jehlicemi. Velcí jedinci mohou mít více oskulí. Sladkovodní druhy vytvářejí na zimu gemule (funkce a tvar amfidisků!). Euspongia officinalis- houba mycí, téměř čistá sponginová kostra. Hippospogia communs - houba koňská, kostra je druhotně drsná, uloţenými zrnky písku. Suberites domuncula - houba domečková, povlaky na ulitách obývaných rakem poustevnickým Paguristes oculatus. Spongilla lacustris-

20 houba rybniční html Ad 3.- Kostra je ze šestiosých křemitých jehlic, obyvatelé hlubin. Euplectella aspergillum- houba pletená je, díky své kostře, častým exponátem muzejních sbírek. Křemitky se od ostatních houbovců liší syncytiální stavbou těla, které tvoří mnohojaderný, síťovitý povrch (není zde tudíţ pinakoderm!), chánící uvnitř komůrky s choanocyty. Počáteční ontogenetická stádia však mají buňky s buněčnými stěnami coţ znamená, ţe syncytia vznikají aţ druhotným slýváním původně oddělených buněk (larvální stádia jsou částečně syncytiální). Kmen: C N I D A R I A - ŢAHAVCI Většinou mořští, v menší míře sladkovodní, paprsčitě souměrní ţivočichové. Dosud bylo popsáno cca druhů. Velikost těla koloniálně ţijících polypů je většinou udávána v milimetrech. Medúza Cyanea capillata dosahuje průměru zvonu přes 2 m. Šířka těla sasanky Stichodactyla mertensii, která ţije v oblasti Velkého korálového útesu při pobřeţí Austrálie je udávána kolem 1, 25 m. Tělní organizace zůstala na úrovni gastruly. V průběhu evoluce vyvinuli ţahavci dvě základní ţivotní formy, jimiţ je polyp a medúza. a.htm Polyp : protáhlé válcovité tělo přisedlé k podkladu noţním terčem kolem ústního terče je věnec chapadel mezi gastrodermis a epidermis je tenká vrstva mezogley na vnější straně těla je zpravidla vylučován periderm

8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI

8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI 8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI A. Stavba buňky prvoků, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů prvoků, jejich význam B. Tkáně mnohobuněčných, rýhování zygoty, vývoj zárodečných listů, živočišné houby

Více

Žahavci. Nervová soustava je velmi primitivní (je rozptýlená). Tvoří jí volně umístěné a propojené jednotlivé nervové buňky.

Žahavci. Nervová soustava je velmi primitivní (je rozptýlená). Tvoří jí volně umístěné a propojené jednotlivé nervové buňky. Žahavci 1. Co vše patří pod kmen žahavci? Když se řeknou žahavci, většina z nás si představí žahavé medúzy plovoucí v moři. Zkoušeli jste se zamyslet nad tím, jak se vlastně medúzy rozmnožují? Které další

Více

- trávicí soustava: vakovitá, někdy rozvětvená, někdy zarůstá (tasemnice) začíná ústním otvorem hltan střevo (trávení) vyvrhnutí zbytků ústním otvorem

- trávicí soustava: vakovitá, někdy rozvětvená, někdy zarůstá (tasemnice) začíná ústním otvorem hltan střevo (trávení) vyvrhnutí zbytků ústním otvorem Otázka: Ploštěnci Předmět: Biologie Přidal(a): TS Triblastica= tři zárodečné listy, Schizocelia- mezoderm, volně rozptýlené buňky, někdy parenchym kmen Ploštěnci (Plathelminthes) - bilaterálně (oboustranně)

Více

Otázka: Žahavci. Předmět: Biologie. Přidal(a): TS. kmen Žahavci (Cnidaria) - vodní, převážně mořští živočichové. - tělo: radiálně (paprsčitě) souměrné

Otázka: Žahavci. Předmět: Biologie. Přidal(a): TS. kmen Žahavci (Cnidaria) - vodní, převážně mořští živočichové. - tělo: radiálně (paprsčitě) souměrné Otázka: Žahavci Předmět: Biologie Přidal(a): TS kmen Žahavci (Cnidaria) - vodní, převážně mořští živočichové - tělo: radiálně (paprsčitě) souměrné odpovídá gastrule ze dvou vrstev: a) ektoderm- vysoké

Více

Platyhelminthes - ploštěnci: Turbellaria ploštěnky

Platyhelminthes - ploštěnci: Turbellaria ploštěnky Platyhelminthes - ploštěnci: Turbellaria ploštěnky Postavení ploštěnců v systému Platyzoa Platyhelminthes Gastrotricha Gnatifera Myzostomida Charakteristika kmene: - bilaterálně symetričtí, dorsoventrálně

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

MNOHOBUNĚČNÍ. tělo tvořeno z mnoha buněk (různý tvar+různé funkce) buňky jsou stejné= tkáně-> orgán-> orgánové soustavy-> tělo mnohobuněčné

MNOHOBUNĚČNÍ. tělo tvořeno z mnoha buněk (různý tvar+různé funkce) buňky jsou stejné= tkáně-> orgán-> orgánové soustavy-> tělo mnohobuněčné Otázka: Mnohobuněční živočichové - diblastica - triblastica Předmět: Biologie Přidal(a): Krista MNOHOBUNĚČNÍ tělo tvořeno z mnoha buněk (různý tvar+různé funkce) buňky jsou stejné= tkáně-> orgán-> orgánové

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 Opakování Prokarytotické organismy Opakování Prokaryotické organismy Nemají jádro, ale jen 1 chromozóm neoddělený od cytoplazmy membránou Patří sem archea, bakterie

Více

Žahavci. Žahavci jsou bezobratlí živočichové (nemají páteř ani jiné další kosti). Jejich trávicí soustava je slepá (=láčka), může být velmi členitá.

Žahavci. Žahavci jsou bezobratlí živočichové (nemají páteř ani jiné další kosti). Jejich trávicí soustava je slepá (=láčka), může být velmi členitá. Žahavci 1. Co vše patří pod kmen žahavci? Když se řeknou žahavci, většina z nás si představí žahavé medúzy plovoucí v moři. Zkoušeli jste se zamyslet nad tím, jak se vlastně medúzy rozmnožují? Které další

Více

Nová systematika Opisthokonta Amoebozoa Rhizaria Excavata Archaeplastida Chromalveolata

Nová systematika Opisthokonta Amoebozoa Rhizaria Excavata Archaeplastida Chromalveolata Nová systematika Opisthokonta: houby, živočichové, Choanoflagellata Amoebozoa: měňavky, hlenky, řada bičíkovců (pohyb hlavně bičíky) Rhizaria: bičíkovci a kořenonožci (pohyb hlavně panožkami) Excavata:

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH

FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH KBI/P302, KBI/K202 Jaromír Hajer Ústí nad Labem 2013 Obor: 1501R001 Biologie prezenční a kombinovaná Klíčová

Více

Zoologie bezobratlých živočichů

Zoologie bezobratlých živočichů Zoologie bezobratlých živočichů JEDNOBUNĚČNÁ EUKARYOTA: PRVOCI (PROTISTA, PROTOZOA). Prvoci jsou jednobuněčné eukaryotní organismy s autotrofním, heterotrofním nebo mixotrofním způsobem výživy. Jediná

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové. Předmět: Biologie. Přidal(a): stejsky. Živočichové

Otázka: Jednobuněční živočichové. Předmět: Biologie. Přidal(a): stejsky. Živočichové Otázka: Jednobuněční živočichové Předmět: Biologie Přidal(a): stejsky Živočichové velikosti buněk: vaječná buňka - 200µm nervová buňka - 150μm spermatická buňka - 60µm červená krvinka - 7µm živočišné buňky

Více

Systém eukaryot FUNGI, METAZOA Doc. Ing. Ivana Jankovská, PhD. FAPPZ 49

Systém eukaryot FUNGI, METAZOA Doc. Ing. Ivana Jankovská, PhD. FAPPZ 49 Systém eukaryot Adl et al., 2012. The Revised Classification of Eukaryotes FUNGI, METAZOA Doc. Ing. Ivana Jankovská, PhD. FAPPZ 49 ENTEROCYTOZOON BIENEUSI člověk, potkan, pes max. Latinská Amerika max.

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_23_12 Mgr. Jana Lagnerová

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. 2- živočišné houby. Ročník 2. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. 2- živočišné houby. Ročník 2. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková 2- živočišné houby Ročník 2. Datum tvorby 15.9.2013 Anotace - pro učitele -

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Otázka: Mnohobuněční živočichové (houbovci, žahavci, žebernatky) Předmět: Biologie. Přidal(a): Koč

Otázka: Mnohobuněční živočichové (houbovci, žahavci, žebernatky) Předmět: Biologie. Přidal(a): Koč Otázka: Mnohobuněční živočichové (houbovci, žahavci, žebernatky) Předmět: Biologie Přidal(a): Koč Mnohobuněční živočichové I. (houbovci, žahavci, žebernatky) ( Diblastica : houbovci, žahavci( polypovci,

Více

Otázka: Parazitičtí prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jakub CHARAKTERISTIKA A STAVBA PRVOKŮ. PROTISTA jednobuněčné organismy

Otázka: Parazitičtí prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jakub CHARAKTERISTIKA A STAVBA PRVOKŮ. PROTISTA jednobuněčné organismy Otázka: Parazitičtí prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Jakub CHARAKTERISTIKA A STAVBA PRVOKŮ PROTISTA jednobuněčné organismy 1. Protophyta jednobuněčné rostliny 2. Protozoa jednobuněční živočichové (sem

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

Pohyb buněk a organismů

Pohyb buněk a organismů Pohyb buněk a organismů Pohybové buněčné procesy: Vnitrobuněčný transpost organel, membránových váčků Pohyb chromozómů při dělení buněk Cytokineze Lokomoce buněk (améboidní a řasinkový pohyb) Svalový pohyb

Více

Téma: MORFOLOGIE ŢIVOČIŠNÝCH BUNĚK

Téma: MORFOLOGIE ŢIVOČIŠNÝCH BUNĚK Téma: MORFOLOGIE ŢIVOČIŠNÝCH BUNĚK ŢIVÉ SOUSTAVY Nebuňečné (priony, viroidy, viry) Buněčné (jedno- i mnohobuněčné organismy) PROKARYOTICKÝ TYP BUNĚK 1-10 µm Archebakterie Eubakterie (bakterie a sinice)

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky:

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky: Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Krista Obecné znaky: PRVOCI starobylé organismy velikost v mm a menší (mikroskopická velikost) kosmopolitní výskyt tělo=1 buňka eukaryotická

Více

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové 1/7 3.2.02.9 jednobuněční živočichové cíl - popsat stavbu, tvar, pohyb, výskyt a rozmnožování prvoků - uvést zástupce - jednobuněční živočichové, tvoří je jedna buňka, která vykonává všechny životní funkce

Více

è někteří jsou parazité, (výtrusovci) můžou způsobovat např. spavou nemoc

è někteří jsou parazité, (výtrusovci) můžou způsobovat např. spavou nemoc Otázka: Prvoci, živočišné houby a žahavci Předmět: Biologie Přidal(a): lenka.6 Prvoci (Protozoa) - Věda zkoumající prvoky PROTOZOOLOGIE Obecná charakteristika è kosmopolitní jednobuněční živočichové s

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

- pelikula pružná blána bílkovinného původu, umožňuje lepší pohyb

- pelikula pružná blána bílkovinného původu, umožňuje lepší pohyb Otázka: Prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Blade Prvoci - jednobuněčné eukaryotické organismy - většinou se živí heterotrofně - parazité, saprofyté Bičíkovci Mastigophora - pohyb zajišťuje 1 nebo více

Více

Bazální mnohobuněční (Metazoa) - fylogeneze

Bazální mnohobuněční (Metazoa) - fylogeneze Bazální mnohobuněční (Metazoa) - fylogeneze Hexactinellida Choanoflagellata + Ministeriida?? Demospongia Calcispongia Ctenophora Placozoa Porifera dřívější Radiata či Diploblastica Cnidaria - Eumetazoa

Více

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE 1. Která část neuronu přijímá vzruchy? a) tělo neuronu a dendrity b) pouze tělo neuronu c) axon (neurit) a dendrity d) axon (neurit) a tělo neuronu 2. Mozeček je důležité

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.15.Bi. Plostenci_ krouzkovci Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření:

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor Mgr. Martin Hnilo Tematická oblast Biologie 2 Zoologický systém. Embryogeneze. Ročník 2. Datum tvorby 02.09.2013

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Kopinatci /Bezlebeční/ Milan Dundr

Kopinatci /Bezlebeční/ Milan Dundr Kopinatci /Bezlebeční/ Milan Dundr (Cephalochordata, Acrania) druhově chudí jen 3 rody evolučně velmi významná skupina (Cephalochordata, Acrania) mořští (písčité mělčiny) rybovité tělo 5-6 cm dospělí:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Tělní dutiny Alexandra Hánová Brno; 2014

Tělní dutiny Alexandra Hánová Brno; 2014 Tělní dutiny Alexandra Hánová Brno; 2014 Tělní dutiny tělo složeno z buněk těsný kontakt oddělené ECM (=extracelulární matrix) tvoří kompaktní organizaci v mezodermální tkáni pouze Bilateria u většiny

Více

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes)

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes) Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes) - dorsoventrálně zploštělé tělo - tělní dutina schizocoel - trávicí soustava je slepá nebo úplně chybí - vylučovací ústrojí protonefridie

Více

Chromalveolata Apicomplexa Coccidea kokcidie Eimeria sp.

Chromalveolata Apicomplexa Coccidea kokcidie Eimeria sp. 50 m Jméno, skupina: 1 Chromalveolata Apicomplexa Coccidea kokcidie Eimeria sp. Dokreslete a popište vysporulovanou a nevysporulovanou oocystu. Kolik sporocyst je možné pozorovat v infekčních oocystách?

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_10_BI2 OSTNOKOŽCI

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_10_BI2 OSTNOKOŽCI Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_10_BI2 OSTNOKOŽCI OSTNOKOŽCI mořští živočichové druhotně paprsčitě souměrní pětičetná tělní souměrnost Tělo: nepravidelný

Více

PRVOCI (Protozoa) pracovní list

PRVOCI (Protozoa) pracovní list PRVOCI (Protozoa) pracovní list 1. Na obrázku je zakreslen původce jedné tropické nemoci, jeho přenašeč a člověk, který byl nakažen. Doplňte chybějící údaje a popište průběh této choroby. Přenašečem choroby

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze vylučovací

Více

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.20

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.20 Kód DUM : VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.20 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3541 Název projektu: Inovace

Více

Někteří- mixotrofní- Jsou schopni fotosyntézy i heterotrofní výživy př) krásnoočko

Někteří- mixotrofní- Jsou schopni fotosyntézy i heterotrofní výživy př) krásnoočko Otázka: Prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Dok Charakteristika: Živočichové Samostatná říše Jednobuněčná eukaryota živočišná buňka viz otezka č.1 Heterotrofní výživa - organické látky z vnějšího prostředí

Více

Fosilní záznam. - hojné fosilie, ale až od ordoviku

Fosilní záznam. - hojné fosilie, ale až od ordoviku (Mechovky) Fosilní záznam - hojné fosilie, ale až od ordoviku Ectoprocta (Bryozoa) mořské i sladkovodní asi 5 000 druhů, v Jadranu asi 140 druhů zoidi kolem mm, kolonie kolem m potravu získávají filtrováním

Více

- vytvoření speciálních buněk (gamety), vznikají meiózou (redukční dělení) v pohlavních orgánech

- vytvoření speciálních buněk (gamety), vznikají meiózou (redukční dělení) v pohlavních orgánech Otázka: Pohlavní rozmnožování Předmět: Biologie Přidal(a): Pípi - většina živočichů - vytvoření speciálních buněk (gamety), vznikají meiózou (redukční dělení) v pohlavních orgánech 1) Prvoci k obohacení

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie Otázka: Parazitismus jako životní strategie Předmět: Biologie Přidal(a): Firefly Parazitismus jako životní strategie trofický vztah, žijí na úkor svého hostitele, jehož obvykle oslabují, ale neusmrcují

Více

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: Skupina: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA Trvalý preparát: mícha Vyhledejte nervové buňky (neurony) ve ventrálních rozích šedé hmoty míšní. Pozorujte při zvětšení, zakreslete

Více

Biologie vodních živočichů. Jakub Linhart

Biologie vodních živočichů. Jakub Linhart Biologie vodních živočichů Jakub Linhart úprava: Evžen Tošenovský 2008 1 Systém sladkovodních volně žijících mnohobuněčných bezobratlých, vyjma kmenů Mollusca, Arthropoda, Bryozoa (Sedlák, 1998) Kmen:

Více

Otázka: Prvoci a chromista. Předmět: Biologie. Přidal(a): Olinka95. Prvoci. Základy: Způsob výživy

Otázka: Prvoci a chromista. Předmět: Biologie. Přidal(a): Olinka95. Prvoci. Základy: Způsob výživy Otázka: Prvoci a chromista Předmět: Biologie Přidal(a): Olinka95 Prvoci Základy: Způsob výživy 1. 1. Autotrofní (samoživné): výživa anorganickými látkami, které syntetizují na látky organické. - Fotoautotrofní:

Více

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8.

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8. Šablona č.i, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Přírodopis Přírodopis Zoologie Buňka, jednobuněční Ročník 8. Anotace Materiál slouží pro ověření znalostí učiva o buňkách a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Žahavci Pro potřeby projektu MAN

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Soustava kosterní prvoků až měkkýšů

Soustava kosterní prvoků až měkkýšů Soustava kosterní prvoků až měkkýšů Tematická oblast Datum vytvoření 6. 9. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Biologie biologie živočichů 3. ročník čtyřletého G a 7. ročník osmiletého G

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze dýchací

Více

Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Druhý ročník a sexta

Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Druhý ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Druhý ročník a sexta 2 hodiny týdně ACTIV Board, laboratoř, didaktické pomůcky

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

Choanozoa. P o. Hexactinellida Demospongia Homoscleromorpha Calcispongia. r i f e r a. Metazoa. Eumetazoa. Placozoa. Cnidaria Ctenophora Bilateralia

Choanozoa. P o. Hexactinellida Demospongia Homoscleromorpha Calcispongia. r i f e r a. Metazoa. Eumetazoa. Placozoa. Cnidaria Ctenophora Bilateralia Porifera houby Metazoa Eumetazoa Choanozoa Hexactinellida Demospongia Homoscleromorpha Calcispongia Placozoa P o } r i f e r a Cnidaria Ctenophora Bilateralia Charakteristika kmene: - mnohobuněční živočichové

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2 Název cvičení: SPOLEČENSTVA PRVOKŮ Teoretický úvod do cvičení: Nálevy jsou směsnými kulturami prvoků. Kvalitativní i kvantitativní druhové zastoupení prvoků ve společenstvu nálevu

Více

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6.

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6. VY_52_INOVACE_PR02 Název: Vědomostní hra Riskuj Autor: Klára Raurová Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis - ročník: opakování učiva 6. třídy Časová náročnost: 45 minut Třída: 6 Ověření: 23.6.2011, 6.B

Více

Fylogeneze a diverzita bezobratlých 1. cvičení Schenková

Fylogeneze a diverzita bezobratlých 1. cvičení Schenková Fylogeneze a diverzita bezobratlých 1. cvičení Schenková Organizační pokyny: vstup do praktika pouze v přezůvkách harmonogram cvičení krátký výklad filmové záběry samostatná práce studentů kreslení preparátů,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Měňavky Nemají schránky.

Měňavky Nemají schránky. Prvoci (Protozoa = Protista) Prvoci jsou jednobuněčné eukaryotické organismy. Rozměry jsou mikroskopické, nejčastěji mají velikost setin mm. Jsou mezi nimi však i zástupci s velikostí kolem jednoho mm.

Více

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI 8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI Žahavci Představují významnou skupinu převážně mořských živočichů. Radiálně souměrné tělo tvoří vakovitá dutina obklopená chapadly. Na nich najdeme specializované žahavé

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní základní stavební jednotkou svalové vlákno, představující mnohojaderný útvar (soubuní) syncytiálního charakteru; vykazuje příčné pruhování;

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

Postavení žahavců v systému. Choanozoa Porifera Placozoa Cnidaria Ctenophora Myxozoa Triblastica. Metazoa

Postavení žahavců v systému. Choanozoa Porifera Placozoa Cnidaria Ctenophora Myxozoa Triblastica. Metazoa Žahavci (Cnidaria) Postavení žahavců v systému Metazoa Choanozoa Porifera Placozoa Cnidaria Ctenophora Myxozoa Triblastica - diblastika ektodermální epidermis + entodermální gastrodermis - mezi tím mezoglea

Více

7. Rozmnožování a vývoj živočichů: osemenění, oplození a embryogeneze

7. Rozmnožování a vývoj živočichů: osemenění, oplození a embryogeneze 7. Rozmnožování a vývoj živočichů: osemenění, oplození a embryogeneze Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů: Část 2: histologie a vývoj živočichů Osemenění (inseminace) = uvedení spermií

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303 Otázka: Organismy a tělní pokryv Předmět: Biologie Přidal(a): snopy303 Význam: udržuje stálé prostředí organismu, chrání před škodlivými vlivy prostředí, tvoří bariéru proti vnikání cizorodých látek, udržování

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ 1. Doplň následující věty. Pohlavní buňky u fylogeneticky nižších živočichů vznikají z nediferenciovaných buněk. Přeměna těchto buněk v buňky pohlavní je určována

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

2 Ctenophora, Cnidaria. připravil Oldřich Nedvěd, PřF JU

2 Ctenophora, Cnidaria. připravil Oldřich Nedvěd, PřF JU 2 Ctenophora, Cnidaria připravil Oldřich Nedvěd, PřF JU 1 METAZOA Placozoa = vločkovci Hexactinellida = křemitky Demospongiae = houbovci Homoscleromorpha = plakiny Calcispongea = houbatky Ctenophora =

Více

Základy buněčné biologie

Základy buněčné biologie Maturitní otázka č. 8 Základy buněčné biologie vypracovalo přírodozpytné sympózium LP, AM & DK na konferenci v Praze, 1. Máje 2014 Buňka (cellula) je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Bilateria (=Triploblastica)

Bilateria (=Triploblastica) Bilateria (=Triploblastica) Acoelomorpha jen na přednášce Myxozoa Deuterostomia Chaetognatha jen na přednášce Ecdysozoa - Eubilateria - Protostomia Lophotrochozoa (+Myzostomida) dnes na cvičení Lophotrofozoa

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Buňka základy buněčné teorie (R. Hooke, M. J. Schleiden, T. Schwann, J. E. Purkyně), chemické složení buňky, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, funkce buněčných organel, rozdíly ve stavbě buňky

Více

Otázka: Prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Nika-kocur. Systém prvoků. Prvoci: -jsou jednobuněční, eukaryotičtí zástupci. -většinou jsou heterofyté

Otázka: Prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Nika-kocur. Systém prvoků. Prvoci: -jsou jednobuněční, eukaryotičtí zástupci. -většinou jsou heterofyté Otázka: Prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Nika-kocur Systém prvoků Prvoci: -jsou jednobuněční, eukaryotičtí zástupci -většinou jsou heterofyté -výskyt: většinou ve vlhkém prostředí -do této říše řadíme:

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název č. 2 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Významní zástupci prvoci, bezobratlí, obratlovci V pracovních listech se žáci seznámí s významnými

Více

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4.

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. 5. 1- žaberní oblouk, 2- žaberní lupínky voda s rozpuštěným kyslíkem neustále

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Biologie (BIO) Náplň: Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Třída: Druhý ročník a sexta Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: ACTIV Board, laboratoř, didaktické

Více

Z O O L O G I E. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc. Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat VFU Brno

Z O O L O G I E. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc. Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat VFU Brno Z O O L O G I E RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc. Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat VFU Brno Upozornění Tento soubor obsahuje obrázky z internetu a knih, u nichž nebyl

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Očekávaný výstup: Žák zařadí probrané druhy živočichů do systému, popíše stavbu těla typických zástupců, vysvětlí příčiny ohrožení bezobratlých

Očekávaný výstup: Žák zařadí probrané druhy živočichů do systému, popíše stavbu těla typických zástupců, vysvětlí příčiny ohrožení bezobratlých Autor: Mgr. Vlastimila Knappová Datum vytvoření: 25. 10. 2012 Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Předmět: Přírodopis Téma: Bezobratlí živočichové - test Ročník: 8. Anotace:

Více

-typická dvoustranná souměrnost (důsledek přeládajícího pohybu jedním směrem) -příď těla (hlava + smysl.org.+nerv,tkáň) X záď těla

-typická dvoustranná souměrnost (důsledek přeládajícího pohybu jedním směrem) -příď těla (hlava + smysl.org.+nerv,tkáň) X záď těla Otázka: Triblastika Předmět: Biologie Přidal(a): En -typická dvoustranná souměrnost (důsledek přeládajícího pohybu jedním směrem) -příď těla (hlava + smysl.org.+nerv,tkáň) X záď těla Členění na : -alfa

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu netvoří bičíkatá stádia. Mají specifický způsob pohlavního

Více