Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozmnožování a vývoj živočichů"

Transkript

1 Rozmnožování a vývoj živočichů

2 Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně.

3 Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované pohlavní buňky = nový jedinec je tvořen z tělních buněk mateřského jedince - je běžné u prvoků, z mnohobuněčných často u přisedlých, nepohyblivých nebo cizopasníků. - rychlý způsob rozmnožování - uplatňuje se za příznivých podmínek - umožní rychlé zvýšení počtu jedinců druhu - umožní rozmnožení i přisedlých živočichů, kde by setkávání jedinců k rozmnožování bylo problémem

4 Nepohlavní rozmnožování u prvoků Dojde k mitotickému dělení jádra, a potom k rozdělení cytoplazmy. Často vznik kolonií - jedinci spojeni společným rosolovitým obalem, nebo výběžky cytoplazmy. Rozlišujeme: 1. Množení dělením 2. Množení rozpadem 3. Množení pučením

5 1. Nepohlavní rozmnožování prvoků dělením - nejčastější - mateřský jedinec se podélně (bičíkovci) nebo příčně (nálevníci) rozdělí na 2 dceřiné jedince - organely se regenerují po rozdělení, případně se vytvářejí před rozdělením - případná pevná schránka se rozdělí na 2, nebo si ji jeden jedinec nechá a druhý vyrobí.

6 2. Nepohlavní rozmnožování prvoků rozpadem - nejdříve se mnohonásobně rozdělí jádro - kolem jader se soustředí okrsky cytoplazmy - nakonec se mateřský jedinec rychle rozpadne na mnoho dceřiných buněk

7 3. Nepohlavní rozmnožování prvoků pučením - zřídka - na mateřské buňce, která se nemění, vznikají výrůstky - pupeny - po mitóze sem přecházejí jádra - pupen roste a po čase se osamostatňuje, dále roste a mění se

8 Nepohlavní rozmnožování u mnohobuněčných - nový jedinec vzniká vždy ze skupiny buněk mateřského organizmu -často u skupin s velkou schopností regenerace (ostnokožci, kroužkovci...) 1. Množení dělením 2. Množení pučením

9 Nepohlavní rozmnožování dělením u mnohobuněčných - mateřský jedinec se podélně nebo příčně dělí a ztrácí při dělení svoji individualitu - chybějící orgány a části těla se nahrazují Například příčné dělení medůzovců - postupné odškrcování:

10 Nepohlavní rozmnožování dělením u mnohobuněčných Zvláštní typ dělení - polyembryonie - dělení ve stádiu zárodečného vývoje. Rozrýhované vajíčko se rozpadne na 2 nebo více skupin a každá skupina dá vznik samostatnému jedinci. U parazitických blanokřídlých. Čím je vzniklých larev více, tím je větší pravděpodobnost, že některá najde vhodného hostitele. U obratlovců je polyembryonie u pásovců - z 1 základu 4-12 zárodků. Nahodile u mnoha savců včetně člověka - jednovaječná dvojčata.

11 2. Nepohlavní rozmnožování pučením u mnohobuněčných: - mateřský organizmus si zachová svou celistvost a nový jedinec se vyvíjí jen z malé skupiny buněk jeho těla - pupeny mohou vznikat na libovolných místech těla, nebo na zvláštních, k tomu účelu vyvinutých výrůstcích - houby Porifera - pláštěnci - žahavci

12 Pohlavní rozmnožování - sexuální rozmnožování - vývoj a splývání pohlavních buněk - vytvoří se pohlavní buňky = gamety - haploidní a ty splynou v zygotu - diploidní - ze zygoty vznikne nový jedinec - v zygotě se kombinují geny obou rodičů a potomci tak mají rozšířenou dědičnost - větší adaptabilita na měnící se podmínky prostředí - pohlavně se rozmnožují téměř všichni mnohobuněční živočichové a většina prvoků

13 Pohlavní rozmnožování - potomci jsou proměnlivější, schopnější lépe se přizpůsobit měnícím se podmínkám prostředí - zvyšuje se možnost přirozeného výběru - nepohlavní rozmnožování je sice rychlejší než pohlavní, ale potomci jsou identičtí s rodičem = klesá proměnlivost a přizpůsobování měnícímu se prostředí

14 Pohlavní rozmnožování prvoků - část prvoků se množí jen nepohlavně - při pohlavním rozmnožování se kombinuje genetický materiál jader buněk různých jedinců - např. u nálevníků konjugace

15 Pohlavní rozmnožování prvoků Konjugace Dvojice prvoků dočasně spojená buněčnými ústy si vymění 1 z dvojice jader vzniklých po redukčním dělení jádra. Poté splynutí obou jader. Následně rozdělení obou nálevníků několikrát.

16 Pohlavní rozmnožování mnohobuněčných živočichů Je pro mnohobuněčné typické. Vytvářejí se pohlavní buňky - gamety. Samičí pohlavní buňka - vajíčko, samčí pohlavní buňka - spermie. Zralé gamety jsou haploidní a výsledná zygota diploidní. Jde o oogamii - vytváří se velké nepohyblivé vajíčko - výživné rezervy jako zdroj energie a materiálu pro vyvíjející se zárodek a spermie - menší a pohyblivá - setkání a splynutí gamet. Pohlavní buňky vznikají v gonádách (pohlavních žlázách).

17 Živočichy dělíme na hermafrodity a gonochoristy. U hermafroditů gonády obojího typu neseny týmž jedincem. U gonochoristů - jedinec nese jen jeden typ gonád: - samci varle = testis - samice vaječník = ovarium

18 Hermafroditi U hermafroditů gonády obojího typu neseny týmž jedincem. Samooplození u hermafroditů výjimečně: - oddělené vývody žláz - dozrávání gamet v rozdílné době Hermafroditi - někteří plži, ploštěnky, sumky

19 Gonochoristé - samci a samice se liší svými gonádami = primární (prvotní) pohlavní znaky - následně i anatomicky a morfologicky - sekundární (druhotné) pohlavní znaky - závisí na primárních pohlavních znacích (prostřednictvím pohlavních hormonů) Vznik pohlavní dvojtvárnosti = sexuální dimorfizmus.

20 Pohlavní dvojtvárnost = sexuální dimorfizmus I v rámci blízce příbuzných druhů značné rozdíly v intenzitě pohlavního dimorfizmu.

21 Pohlavní dvojtvárnost = sexuální dimorfizmus Sekundární pohlavní znaky mohou být: - trvalé (po celý život) - periodické - objevující se v době pohlavní aktivity (svatební šat mnoha ptáků, hřebeny samcůčolků, chování...).

22 Pohlavní dvojtvárnost = sexuální dimorfizmus Sekundární pohlavní znaky jsou rozmanité: - rozdíly ve velikosti pohlaví - orgány k péči o potomstvo - zbraně k boji o teritorium, samici - optické signály k přilákání opačného pohlaví

23 Vznik a vývoj pohlavních buněk U většiny živočichů - prapohlavní buňky = primordiální gonocyty. Tyto buňky se již v zárodku odlišují od tělních - somatických buněk a mohou z nich vzniknou jen pohlavní buňky. Těchto buněk je málo - stovky. Pokud jsou zničeny jedinec je sterilní.

24 Vývoj pohlavních buněk Spermatogeneze - vývoj samčích pohlavních buněk. Oogeneze - vývoj samičích pohlavních buněk. Fáze rozmnožovací - mitotická dělení - roste počet buněk Fáze růstová - buňky se zvětšují Fáze zrání - meióza - (buňky dosud diploidní pak haploidní - ½ počtu chromozómů)

25 Spermatogeneze Další vývoj - odvržení značnéčásti cytoplazmy, jádro se zahušťuje = tvorba hlavičky, tvoří se v ní váček s enzymy, tvorba bičíku. Oogeneze Růstová fáze je dlouhá, hromadí se výživné látky žloutek zvětšení vajíčka až x.

26 Typy vajíček podle množství a uložení žloutku (zásobní látky) 1. vajíčka alecitální - bez žloutku savci. Zárodky se vyvíjejí v těle matky, nepotřebují rezervy. 2. vajíčka oligolecitální malé množství žloutku, a ten je rozložen rovnoměrně v cytoplazmě (ostnokožci) 3. vajíčka mezolecitální se středním množstvím žloutku - obojživelníci 4. vajíčka polylecitální žloutek tvoří většinu vajíčka - cytoplazma s J v terčíku (ryby, plazi, ptáci) - cytoplazma jako obal kolem žloutku

27 Oplození - splynutí jader samčí a samičí pohlavní buňky. Vzniká diploidní zygota. Oplození vnější živočichové vypouštějí pohlavní buňky do vodního prostředí, kde dojde k oplození. Vnitřní oplození splynutí jader pohlavních buněk v těle samice. Setkání spermie a vajíčka je zajištěno aktivním pohybem spermie.

28 Průběh oplození - spermie se přichytí na povrch vajíčka = ztrácí pohyblivost a uvolní enzymy rozpouštějící vaječné obaly -spermie se přiblíží k cytoplazmatické membráně vajíčka, plazmatické membrány splývají a jádro spermie proniká do cytoplazmy vajíčka.

29 Vývoj jedince ontogeneze Ontogeneze období od oplození vajíčka po smrt jedince. 2 etapy 1. období embryonálního vývoje 2. postembryonální období

30 Období embryonálního vývoje Období blastogeneze a období organogeneze. Blastogeneze rýhování vajíčka a tvorba zárodečných listů. Zárodek téměř neroste. Organogeneze růst orgánů a celého zárodku. Blastogeneze: Rýhování mitotická dělení Z jednobuněčné zygoty vzniká mnohobuněčný útvar. Vznikající buňky se neustále zmenšují. O typu rýhování rozhoduje množství a rozmístění žloutku (žloutek brání rýhování) - s menším množstvím žloutku se rýhují celá, s větším množstvím žloutku se rýhuje jen část cytoplazmy s jádrem. Konečným stádiem rýhování je blastula.

31 Typy rýhování: rýhování celkové - vajíčko se rýhuje celé ostnokožci, savci, obojživelníci rýhováníčástečné rýhuje se jen vlastní cytoplazma s jádrem, žloutek ne a) terčkovité - rýhuje se jenom malý terčík cytoplazmy ryby, plazi, ptáci b) povrchové cytoplazma na povrchu se rýhuje, žloutek uvnitř ne hmyz

32 Gastrulace Tvorba zárodečných listů. Skupiny buněk se organizovaně přesouvají na určená místa v zárodku. Organogeneze Tvoří se orgány.

33 Postembryonální období 1. postnatální fáze - růst a zrání - vývoj pohlavních znaků (juvenilní forma, larva) 2. fáze dospělosti pohlavní zralost, rozmnožování 3. fáze stárnutí - rozkladné procesy vedoucí k smrti

34 Postnatální fáze růst a zrání Nepřímý vývoj - po zárodečném vývoji následuje larvální vývoj. Přímý vývoj - tam, kde vajíčka bohatá žloutkem, nebo kde je zárodek vyživován mateřským organizmem (plazi, ptáci, savci, většina ryb).

35 Nepřímý vývoj - po zárodečném vývoji následuje larvální vývoj - larva se postupnou proměnou metamorfózou mění v dospělého jedince Larvy mohou být vzhledově velmi odlišné od dospělce (mořští bezobratlí ostnokožci...). Nebo mohou larvy základní orientací těla připomínat dospělce (hmyz, obojživelníci).

36 Postnatální fáze Součástí této fáze je růst - ovlivněn hormony a živinami. Většina živočichů má ohraničený růst jedinec dosáhne konečnou velikost daného druhu, a potom už neroste. Někteří růst neohraničený - růst pokračuje i po dosažení dospělosti - například ryby.

37 Stárnutí a smrt - degenerativní změny v buňkách (hromadění pigmentů a tuku) - klesá metabolizmus - poruchy tělesných funkcí Fyziologická smrt selhání životně důležitého orgánu a následně nevratné změny buněk. Častější nefyziologická smrt živočich je sežrán

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Maturitní téma č. 2 TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI KREACIONISMUS - dodnes uznávaný, nepřekonaný názor, který vychází z víry, že život stvořil bůh. Jaký bůh, záleží na druhu náboženství. VITALISMUS - vitalisté

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Ivana Doležalová Osnova přednášky: Nominalistické a realistické pojetí druhu Definice druhu RIM Inkompatibilita a její typy Speciace pozvolná a saltační

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění O kmenových buňkách se v současné době mluví velmi často v nejrůznějších souvislostech. Je do nich vkládána naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP Ondřej Slavík, Zdeněk Vančura a kol. MINISTERSTVO

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více