ČESKOSLOVENSKA VĚDECKÁ SPO LEČ N O ST PRO MYKOLOGII ČESKÁ. L j U I v i 1. / 1 j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVENSKA VĚDECKÁ SPO LEČ N O ST PRO MYKOLOGII ČESKÁ. L j U I v i 1. / 1 j"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKA VĚDECKÁ SPO LEČ N O ST PRO MYKOLOGII ČESKÁ L j U I v i 1 i i I / 1 j I I

2 ' \ ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické Ročník 20 Č í s 1 o 4 - Ř í j e n / Vydává Čs. vědecká společnost pro mykologii v Nakladatelství Československé akademie věd Vedoucí redaktor: člen korespondent ČSAV Albert Pilát, doktor biologických věd Redakční rada: akademik Ctibor Blattný doktor zemědělských věd, univ. prof. Karel Cejp doktor biologických věd, dr. Petr Frágner, MUDr. Josef Herink, dr. František Kotlaba kandidát biologických věd, inž. Karel Kříž, Karel Poner, prom. biol. Zdeněk Pouzar, dr. František Šmarda Výkonný redaktor: dr. Mirko Svrček kandidát biologických věd Příspěvky zasílejte na adresu výkonného redaktora: Praha 1, Václavské nám. 68, Národní museum, telefon , linka sešit vyšel 12. července 1966 " ' *. 1 OBSAH K. Cejp: Výskyt některých druhů rodu Phyllosticta na ozdobných rostlinách a dřevinách. I I C. Blattný: Mikrokefalie virového původu u Laccaria sp. a dalších druhů hub. 215 C. Blattný: Hoplothrips pedicularius (Haliday) na plodnicích Stereum purpureum. 216 Z. Pouzar: Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov., nový druh resupinátních h y m e n o m y c e tů J. Málek: K rozšíření václavky Armillaria mellea (Vahl ex F r.) Kumm. a červené hniloby ve skupinách lesních t y p ů M. Svrček: Verpatinia calthicola Whetzel nalezena v Československu F. Kotlaba: Rozšíření běločechratky hořké Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. v Československu A poznámky k její n o m e n k la tu ř e S. Šebek: Muchomůrka ježatohlavá Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. nalezena ve středním Polabí K. Kříž: NDR bilancuje dosavadní výsledky mapování vybraných makromycetů Z. Pouzar: Inž. Zdeněk Schaefer š e d e s á tn ík e m A. Pilát: Za Rudolfem K o v a n d o u J. Svrčková: Zpráva o jedenáctém valném shromáždění Československé vědecké společnosti pro mykologii konaném dne 12. dubna PřehledpřednášekČVSM v doběod 12. IV do 5, IX Přehled instruktážních exkursí ČVSM v době od 12. IX ' d o 2. X Literatura 252 Přílohy: černobílé tabule: XV. a XV I. Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. Obsah a jmenný rejstřík ročníku 2 0. t

3 1,-v4 : - ^ j t Ě m > ;* ^.. i-,, ^ H MO- A m anita echin ocephala (Vitt.) Quél. Muchomůrka ježatchlavá. V lužním lese Myslivna u Libochovic nad Ohří 23. IX ^ ( leg. Z. Neubauer. In dem Auwald Myslivna bei Libochovice nad Ohří (Böhmen), 23. IX leg. Z. Neubauer. <

4 1 W l i 1 : W fv I -i ^ l :-:' v ^ 5 7» ^ * -!?" - i '.<>'>. *> - fy *' *. «,j B > r * m y \ * ífl B i A l; K&.v. j í *> 1 A M - #-.* - *Sh w * _? '*.* <A ih : R r l j ^ * * $ * K M *1 ^..^jg % * ' 4 *% - j ^ B v ' * /l- '# *...,, w ih WĚĚě f^ Ě É Ě Ě ^.AB A m anita echin ocephala (Vitt.) Quél. Muchomůrka ježatohlavá. V lužnim lese Myslivna u Libochovic nad Ohří 23. IX leg. Z. Neubauer. In dem Auwald Myslivna bei Libochovice nad Ohří (Böhmen), 23. IX leg. Z. Neubauer. Pi CT* Photo A. Pilát ~

5 ČESKÁ MYKOLOGIE MYKOLOGIA ČECHICA Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické R O Č N ÍK X X. i Redigoval člen korespondent ČSAV dr. A. P ilát, doktor biologických věd s redakčním kruhem, který tvořili: akademik dr. C. Blattný, doktor zemědělských věd, prof. dr. K. C ejp, doktor biologických věa, dr. P. F rágner, MUDr. ]. H erink, dr. F. K o tlaba, kandidát biologických věd, inž. K. Kříž, K. Poner, prom. biol. Z. Pouzar, dr. M. Svrček, kandidát biologických věd a dr. F. Šm arda V Praze 1966 $

6 OBSAH BLATTNÝ, C.: Mikrokefalie virového původu u Laccaria sp. a dalších druhů hub Hoplothrips pedicularius (Holiday) na plodnicích Stereum purpureum C EJP, K.: Některé naše hnízdovkotvaré houby (Nidulariales). 29 K 100. výročí narození prof. dr. Františka Bubáka.., Výskyt některých druhů rodu Phyllosticta na ozdobných rostlinách a dřevinách. II. 205 C EJP, K. a M ILKO, A. A.: Studie o rodu Pseudogymnoascus R a illo Č ERN Ý, A.: Hnědák šafránový Phaeolus croceus (Pers. ex F r.) Pat. nový choroš pro Č S S R ČlHA, M. J.: Několik poznámek k výskytu žemlově zbarvené odrůdy májovky: Calocybe georgii (Clus, ex F r.) Kühner var. aromatica (Roques) P i l á t...80 I RÁGNER, P.: Trichophyton rubrum (Cast.) Sabouraud var. nigricans var. nova.. 27 FRÄ G N ER, P. a MUČKA, V.: Rubronigrin, nové antibiotikum z Trichophyton rubrum var. n ig r ic a n s HLÜZA, B.: Příspěvek k ekologii třepenitky modrající Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink JED LIČKA, V.: Prof. Jan Bubnik in m em ariam KOTLABA, F.: Podzimní exkurze československých mykologů na Karlštejn Co je Polyporus sorbi V elenovský? Rozšíření běločechratky hořké Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. v Československu a poznámky k její nom enklatuře KOTLABA, F. a POUZAR, Z.: Pstřeňovec Buglossoporus gen. nov., nový rod chorošovitých hub. (S barevnou tabulí č. 6 1 ) Co je Polyporus acanthoides Bull. ve smyslu Velenovského a poznámky k systematickému postavení Polyporus croceus (Pers.) ex F r...97 Haasiella, nový rod lupenatých hub a H. splendidissima sp. nov. (S barevnou tabulí č. 6 2 ) KOTÝNKOVA-SYCHROVÁ, E.: Mykoflóra chodeb kůrovců v Československu K ŘÍŽ, K.: Výsledky mapování šiškovce šupinatého Strobilomyces floccopus a hřibu nachovýtrusného Porphyrellus pseudoscaber v Č S S R NDR bilancuje dosavadní výsledky mapování vybraných makromycetů KŘÍŽ, K. a ŠMARDA, F.: Stálá výstava hub v B r n ě K UBÍČKA, J.: Čtyři případy otravy ucháčem (G y ro m itra ) MÁLEK, J.: K rozšíření václavky Armillaria mellea (Vahl ex F r.) Kumm. a červené hniloby ve skupinách lesních t y p ů M AYER, S. a PETKOVŠEK, V.: Vzpomínka na Vojtěcha Lindtnera NEUW IRTH, F.: Nález morchelloidní plodnice Cortinarius (Inoloma) traganus (Fr.) Fr. Abnormity v rodě Cortinarius dosud z n á m é PETRLÍK, Z. a ŠTYS, Z.: Vliv teploty na uvolňování zoospor, infekcí a inkubační dobu peronospory chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy. et T a k. ) PILÁT, A.: Zajímavá odrůda muchomůrky hlízovité s rýhovatým prstenem Nový druh rodu Leucopaxillus Bours., velice podobný m á jo v c e K padesátinám MUDr. Josefa H e r in k a Za akademikem Bohumilem N ě m c e m Dr. John Ramsbottom osm desátníkem Za Rudolfem K o v a n d o u... POUZAR, Z.: Dvě zajímavé hřibovité houby: Boletus truncatus a Boletus subtomentosus var. leguei. (S barevnou tabulí č. 6 0 )...1 Micromphale carneo-pallidum spec. nov., nová stepní houba podobná špičce obecné 18 Studie o systematice chorošů Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov., nový druh resupinátních hym e n o m y c e t ů Inž Zdeněk Schaefer šed esátn ík em RYCHTERA, L. a HLÜZA, B.: Z činnosti mykologické poradny v Olomouci SCH A EFER, Z.: Méně známé, vzácné a nové druhy ryzců ČSSR. V II I SOBOTKA, A. a SOBOTKOVÁ, M.: Příspěvek k poznání vztahů mezi růstem plodnic hub rouškatých a některých ekologických fa k to r ů SVRČEK, M.: Nové druhy diskomycetů z Československa... 8 Nové nálezy Melanogaster tuberiformis Corda v Č e c h á c h...28 Revise některých rodů lupenatých hub (Agricales), popsaných J. Velenovským.. 69 Lupenaté houby z Čech. I I Verpatinia calthicola Whetzel nalezena v Československu t

7 SVRČKOVÁ, J.: O činnosti Rakouské mykologické společnosti Zpráva o jedenáctém valném shromáždění Československé vědecké společnosti pro mykologii konaném dne 12. dubna SZEM ERE, L.: Leucopaxillus rhodoleucus (Romeil) K ü h n e r ŠEBEK, S.: Muchomůrka ježatohlavá Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. nalezena ve středním P o l a b í ŠMARDA, F.: Mapování 100 druhů hub v E v r o p ě URBAN, Z.: Poznámky k taxonomii Puccinia recondita Rob. ex Desm. s W ICHAN SKÝ, E.: Coprinus velox God. ap. Gill, (sensu Lange) hnojník rychlý. 32 Physarum rubiginosum Fr. vápenatka n a c h o v á Československé druhy rodu Hemitrichia Rost. (M yxo m y cetes) Přehled přednášek ČVSM v době od 12. IV do 5. IX Přehled instruktážních exkursí ČVSM v době od 12. IX. do 2. X Literatura 62, 130, 204, 252 U p o z o r n ě n í : Opravy 202, 256 CONTENTUS BLATTNÝ, C.: Virose Mikrokefalie bei Laccaria sp. und weiteren Pilzarten Hoplothrips pedicularius (Haliday) auf Fruchtkörpern von Stereum purpureum. 216 C EJP, K.: On the several species of the order N id ulariales Century jubilee of the birthday of the late Prof. Dr. F. B u b á k The occurrence of some Phyllostictas on ornamental plants and shrubs. II C EJP, K. et M ILKO, A. A.: Genus Pseudogymnoascus Raillo (Gymnoascaceae) ČERN Ý, A.: Phaeolus croceus (Pers. ex F r.) Pat. A New Polypore for Czechoslovakia 90 ČÍHA, M. J.: Calocybe georgii var. aromatica (Roques) P i l á t...80 FRÁ G N ER, P.: Trichophyton rubrum (Cast.) Sabouraud var. nigricans var. nova.. 27 FRÄG'NER, P. et MUČKA, V.: Rubronigrin, new antibiotic substance from Trichophyton rubrum var. n ig ric a n s HLÜZA, B.: Beitrag zur Ökologie des Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink JED LIČ K A, V.: Prof. Jan Bubnik in m em oriam KOTLABA, F.: Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn anno What is Polyporus sorbi V elenovský? Distribution of Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. in Czechoslovakia and notes on its n o m e c la tu r e KOTLABA, F. et POUZAR, Z.: Buglossoporus gen. nov. A new Genus of Polypores (tab. 6 1 )...81 W hat is Polyporus acanthoides Bull, sensu Velenovský? with Notes on the Systematic position of Polyporus croceus (Pers.) ex F r Haasiella, a new Agaric genus and H. splendidissima sp. nov. (tab. 62) KOTÝNKOVA-SYCHROVÁ, E.: The mycoflora of bark-beetle galleries in Czechoslovakia 45 K ŘÍZ, K.: Ergebnisse der Kartierung des Strobilomyces floccopus und des Porphyrellus pseudoscaber in der Č S S R K ŘÍŽ, K. et ŠMARDA, F.: Daue*r-Pilzausstellung in B r n o K UBÍČKA, J.: Vier Vergiftungsfälle durch G y ro m itra M ÄLEK, J.: Zur Verbreitung des Hallimasches Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kumm. und der Rotfäule in den W aldtypengruppen M AYER, S. et PETKOVŠEK, V.: Vojtech Lindtner 15. VI V III in m e m o r i a m N EU W IR TH, F.: Carposoma anomalum morchellaeforme speciei Cortinarius (Inoloma) traganus (F r) Fr. describitur. Commentario de speciebus anomalis in genere Cortinarius hucusque cognitis a d i u n g i t u r...75 P ET R LlK, Z. et ŠTYS, Z.: Der Einfluss der Temperatur auf das Ausschwärmen der Zoosporen, Infektion und Infektionszeit der Hopfenperonospora (Peronoplasmopara humuli Miy. et T a k. ) PILÄ T, A.: De varietate Amanitae phalloidis cum annulo distincte striato (var. moravecii var. n. )...25 De specie nova generis Leucopaxillus Bours.: L. pseudogambosus sp. nov In bonorem annorum mycologi Josephi Herink, medicinae universalis doctoris, q u i n q u a g i n t a Academiae sodali Theophilo Němec in m em o riam

8 POUZAR, Z.: Two interesting species of the family Boletaceae: Boletus truncatus and Boletus subtomentosus var. leguei (tab. 6 0 )... 1 Micromphale carneo-pallidum spec, nov., a new steppe fungus similar to Marasmius oreades Studies in the taxonomy of the Polypores I Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov. a new species of resupinate Hymenomycetes 217 Sextagenario Ing. Z. Schaeferi ad s a l u t e m! SCHAEFER, Z.: Lactarii Čechoslováci rariores vel novi. V II I SOBOTKA, A.. et SOBOTKOVÁ, M.: A contribution to the relations of the growth of fruiting bodies of some Hymenomycetes and of the ecological, factors SVRČEK, M.: Species novae Discomycetum e C e c h o s lo v a k ia... 8 Addenda ad distributionem Melanogasteris tuberiformis Corda in Bohemia centrali. 28 A revision of some genera of Agaricales described by J. Velenovský Agaricales aus Böhmen. I I Über den ersten Fund von Verpatinia calthicola Whetzel in der Tschechoslowakei. 226 SZEMERE, L.: Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) K ü h n e r ŠEBEK, S.: Stachelschuppiger Wulstling Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. im Mittelelbegebiet gefunden 237 "URBAN, Z.: On the taxonomy of Puccinia recondita Rob. ex Desm. s "WICHANSKŸ, E.: Coprinus velox God. ap. Gill, (sensu Lange) in Böhmen Physarum rubiginosum F r The Czechoslovakian species of the genus Hemitrichia (Myxomycètes) Societas Bohemoslovaciae pro scientia, mycologica , 250, 251 literature... 62, 130, 204 V a r i a , 124, 128, 202, 242, 249 Corrections 202, 256 Obrazy na tabulích Barevné tabule leones in tabulis Tabulae coloribus impressae No. 60. Boletus subtom entosus var. leguei (Boud.) Bataille (R. Veselý pinx.) No. 61. B uglossoporus quercinus (Schrad. ex F r.) Kotl. et Pouz. (R. Veselý pinx.) No. 62. H aasiella splendidissim a Koti. et Pouz. (Jan Herink pinx.) Černobílé tabule Tabulae albonigrae I. et II. M icrom phale carneo-pallidum Pouz. III. M elanogaster tuberiform is Corda IV. C yathus stercoreus (Schw.) de Toni, C,striatus (Huds. ex Pers.) Willd. ex Pers., C.olla Batsch ex Pers. (K.Poner pinx.) V. et VI. Leucopaxillus pseudogam bosus Pilát V II. Cortinarius (In olom a) traganus (Fr.) Fr. (carpos. anomal, morchellaef.) V III. Cortinarius (T elam onia) scutulatus Fr. (carpos. anomal, morchellaef.) IX. et X. B uglossoporus quercinus (Schrad. ex Fr.) Kotl. et Pouz. X I. et X II. H apalopilus croceus (Pers. ex Fr.) Bond, et Sing. X III. H aasiella splendidissim a Kotl. et Pouz. XIV. Leptotrim itus sem ipileatus (Peck) Pouz. XV. et XV I. A m anita echinocephala (Vitt.) Quel. *

9 Seznam rodových a druhových jmen hub 20. ročníku (1966) Index nominum generum atque specierum fungorum vol. 20 (1966) A. aberrans, Conoc. 126, 143 abietina, H em itrich. 189, 190 oblata, H em iarcyr. 191 A bortiporus 98 A bsidia 51 acanthoides, Polyp acutesquam osa, L epiota 126 aeruginea, Russ. 59 a)finis, T richis 198 A garicus 77, 135, 136, 139, 140, 143, 229, 230 A grocybe 71 ' A lbatrellus , 102, 173 albican s, C andida 182 albid a, H ygrophoropsis 73 albidu s, C ryptococ. 182 albissim us, L eu copaxil. 65, 67, 68 alboalu - taceus, L eu copdxil 230, 233 albocrem eu s, Lactar 245 albolu tescen s, A nom oporia, P olyp. 172 alliaceus, M aras. 110 alnetorum, A lnicola, Nauc. 142 A lnicola 141, 142 alternans, Pucc. 43 Alternariai 51 Am anita 25, 2.6, 59, 60, 110, 129, 170, 178, am arus, L eu copaxil. 68, am ethystina, L accar 215 am icta, M yc. 59 am orpha, Skeletocut. 176 ancilis, Disc. 242 annosus, F om es 221 annulata, In ocybe 71 anom alus, Cortinar. 79 A n om oporia Anthurus 242 Antrodia 167 applanatum, G anod. 110 archeri, Anthurus 242 Arcyria A renicola 69 argentatus, Cortinar. 77, 79 arm eniaca, H ydroc. 79 A rm illaria ascophan oides, P achydisca 9 A spergillus 51, 182 A spidella 240 A straeus 110 atripes, In o cy be 165 atrocinereum, D erm olom a 148, 149 atrosquam osum, T richol. 127 aurea, C allor., O m broph. 10 aurantiaca, Q uercella 74 aurantiacus, H apalopil. 102 A urantioporus 90, 101, 103, 104 aurantium, T richol. 127 auricula-judae, H irneola 110 Auriscalpium 242 A u rificaría 175 autographa, Ceratocyst. 45, 50 ayresii, T richia 195 av ella n ea, Poria 173. B. baccata, A m an 239 badius, X erocom. 59 B elan ia 8, 12, 13, 16, 17 beillei, L ep id el 239 betulinus, Piptop., P olyp , 88, 172 bicolor, Ceratocyst. 45, , 53 bicolor, M elanoleuc., T richol 230 biennis, A bortip., H eterop. 98, 103 bignoniae, Phyllost 206 bohém ica, Ptychoverpa 110 bolaris, Cortinar., Inol. 74 Boletinus 1, 242 Boletus 1-7, 57, 59, 60, 75, 84, 90, 97, 103, 129, 165, 186, Bolbitius 143, bom bycina, P oria Bondarzew ia 173 Botrytis 51 boudieri, Coprin. 126; A m an,. 239 brassicolen s, M icrom ph. 21 brevicaulis, Scopular. 182 brom ina, Pucc brum alis, Clitoc. 72 brunnescens, Lepiota 126 brunneoincarnata, Lepiota 126 bucknalii, L ep iota 126 B uglossoporus 81 89, 172, 202 B uglossus 82, 88 bu lliardí, Polyp. 84; Cortinar. 126 butyracea, C ollyb. 21. C. caesarea, A m an. 110, 129, 170, 240 cadaverinus, Polyp. 84 C alloria 10 C alocybe 65, 67, 80 C aloporus 84, 99 calthicola, V erpatinia 226, 228 C alvatia 110 C alycella 10 calyculata, Arcyr. 191; H em iarcyr. 191 cam pan ella, X erom phal. 73 cana, Ceratocyst., C eratostom. 45, 46, 48, 50, 51 C andida 182 candidum, G eotrichum 182 C antharellus 59, 73, 75, 215 caperata, R ozites 110 capillaris, M yc. 70 carneopallidum, M icrom ph castanophilus, Polyp. 90 catalpae, P hyllost. 205, 212 catenulata, E id am ia 51 caucasicus, P seudogym noas cauvetti, M icrom ph. 21 cavipes, B oletín 242 cellu loderm a, A lnicola, N aucor. 141 C ephalosporiu m 51 C eratocystis C eratostom ella 51, 52 cerealis, Leucopdxil. 65, 67, 68 C haetom ium 51 ch aly baea, T richia 194 C hloridium 51 chrysenteron, B olet. 1 7; X erocom. 60 C hrysom phalin a 135, 136, 139, 243 chrysophylla, O m phal. 135, 136 chrysosperm a, H em itrich. 189 chrysospora, H em itrich. 189, 198 C hrysosporium 162 cibarius, Cantharel. 59, 75 C iborinia 228 cinerea, B otrytis 51; Arcyr. 193 cinnabarina, Sterr.on. 194 cinnabarinus, Pycnopor. 102, 110 cinnam om eus, Cortinar. 77 citrina, C alycella 10; Am an. 110; T richia 191 ciados por ioides, C ladospor. 51 Cladosporium 51 Clathrus 243 clavata, H em itrich clavatus, G om phus 110 C lavariadelphu s 242 C lavulinopsis 129 C lim acodon 170 C litocybe 30, 59, 72, 135, 139, 229 clypeolaria, L epiota 126 codin ae, L ep id el 239 collinitus, Cortinar. 77 C olly bia 18 24, 59, 60 C oltricia 101, 175 confluens, M arasm. 21; A lbatrellus, C alopor , 102 confragosa, D aedalea 84 cónica, V erpa 110 coniferarum, X erocom. 5 6 C onocybe 126, conspicuus, Agaric. 230 contorta, T richia 191 coprinifacies, H yphol, Coprinus 32, 33, 126, 141, 145, 146 C oriolellu s 167 C oriolus 84 corium, M ycenast. 243 corniculata, C lavulinops. 129 Cortinarius 59, , 126 cortinatus, C oprin. 126 C ornuvia 191 cornuvioides, P erichaen a 190, 191 corrugis, Polyp. 171, 174, 175 corydalina, In o cy be 126 craterium, G eopyx., Urnula 242 C repidotus 71 C rin ipellis 146 crispula, D elicat. 147 cristata, L epiota 126 crocata, M yc, 110, 242 croceus, H ap alopil., P haeolu s, Polyp, 81, , 99, 101, 102 croceus, P haeolu s 122 crocipodius, Bolet. 6 cru cian ellae, Peronosp. 119 Crucibulum 29 C ryptococcus 27, 28, 182, 183 cucum is var. leucospora, M acrocyst. 70, 145 cuneifolium, D erm olom a 141, 148, 149 cupricolor, Lactar. 151, cuspidata var. stenospora,

10 O m phal. 146, 147 cutaneum, Trichosporon 182 cyanopus, Cortinar. 126 Cyathus 29 C yclocybe cyphelliform is, Pleurot., Resupin. 72, 73. D. D aedalea 84 D ebaryom yces 182 decidua, P hyllost 210 decipien s, Cortinar. 77; Lactar , 156, 157; T richia 189; Arcyr. 191 deerrata, P seu dom broph. 15 D elicatula 72, 141, 146, 147 D erm olom a 141, , 250 destruens, P holiota 129 D ictyophora 242 diffluens, Cryptoc. 27, 28, 182, 183 D iscina 242 dispersa, Pucc. 38 drabae-m ajuscu lae, Peronosp. 119 dryadeus, Inonot. 81 dryophila, C ollyb. 60; dryophilus, Inonot. 81 du chesnayensis, V erpatin ia 228 duplicata, D ictyophora 242 duracinus, Cortinar. 77 duyiusculum, Scytinostr 219. E. echinatum, M elanophyl. 127 echinocephala, A m an echinosporus, L actar 245 edulis, B olet. 57, 59, 60 effu giens, N aucor. 71 E idam ia 51 em iliidlouhyi, D erm olom a 141, 147, 148 epichysium, O m phal. 136 erebia, A grocybe 71 ericetorum, O m phal. 136 escharoides, A lnic, 142 esculenta, M orchel. 79; G yrom itra everhartii, Phellin. 122 excavatum, T uber 127 extenuata, Tram etes 242. F. fagacearum, Ceratocyst. 46 faginea, Plicatura 167 fam ata, Torulops. 182 fascicu lare, N aem atol. 60 fascicu laris, T rigonipes 72 felin a, L epiota 126 fibu la, O m phal. 136 F im aria 15, 17 fissilis, Leptopor., Tyrom yc. 185, 187 F istu lina 82, 88, 110 flabellatu s, P olypor. 84 flavidu s, Lactar. 126, 165 flav isp ora, A renicola 69 flavu m, O idiodendr. 51 flex)ipes, Cortinar. 77 floccopu s, Strobilom yc floriform is, T richia 189 foetidum, M icrom ph. 21 foetidus, M arasm. 170 fom entarius, F o m es 174 Fom es 174, 175, 185, 186, 221 Fom itopsis 174, 175 fragiform is, T richia 194 fredericae, Sclerot. (B elan ia) 8, 12, 13, 16, 17 frustulosum, Stereum 110, 170 ju lv ella, L ep iota 126 fu lvidula f.m icrospora, P achydisca 9 fulvissim us, Lactar. 126 jum igatus, A spergil. 182 F u n alia 242 fu n alis, H em iarcyr. 191 Fusarium 51 fu scopellis, Calopor., Polyp. 84 fuscus, Bolet. 6 fusipes, C ollyb. 21 fusispora, Z ephirea 73. G. G alera 142, 145 G alerella 145 G alerom ycena 69, 70 G aleropsina 74 gallica, Funal. 242 gam bosa, C alocybe 65, 67 G anoderm a 110 gardneri, Lysurus 242 Gastroboletus 4 gelatinosum, Pseudohydn. 110 gentianeus, Agar., Leucopaxil gentilis, X erocom. 165 G eopyxis 242 georgii var. arom atica, C alocybe 80 G eotrichum 182 gerbericola, P hyllosticta 206, 212 G erronem a 135, 136, 138, 139 gigantea, G rifó la, M eripil. 98, 103; Calvat. 110 gigas, N eogyrom glabrata, T orulops. 182 glaucopus, Cortinar. 126 G liocladiu m 51 globispora, M ycenops. 74 globosa, T orulops. 182 globosum, S arcosom a G loeocystidiu m 119 glutinosus, G om - phid. 59 G om phidiu s 59 G om phus 110 gracilis, G ram incola 74 G ram incola 7 3 G raphium G rifó la 87, 97, 98 G rosm annia 52 guldeniae, P seu dom broph. 8, 14, 15, 17 guttulatus, P anaeol. 127 G ym noascus 160 G yrocratera 129 G yrodon 1 G yrom itra G yroporus 1. H. H aasiella , 229 hadriani, P hall. 110 hansenii, D ebaryom yc. 182 H apalopilu s 81, 90, 96, haustellaris, C repid., N aucor. 71 H elotium 8 10 helvelloides, Trem iscus 110 helveolu s, C oriolus 84 helvetica, H em itrich. 198 H em iarcyria hem idichophyticum, Scytinostr H em itrichia hepatica, F istu l. 82, 88, 110 herbariensis, Tripedotr. 160 herbarum, C ladospor. 51 herculeana, P hellor. 243 H eterobasidion 173 heteroclitus, P olypor. 90 heterogenicus, Saccharom yc. 182 heterom orphus, Coriolel. 167 H eteroporus 98, 103 heterosetulosus, Coprin. 146 hiem alis, Sarcoscypha 242 hieroglyphicus, Bolet. 6 hinnuleus, Cortinar. 77 H irneola 110 hispida, L epiota 126 holčina, Pucc hradecensis, Lactar , 156, 157, 244 hum icola, C andida 182 hum uli, Peronoplas H ydrocybe' 77, 79 hygrom etricus, A straeus 110 H ygrophoropsis 73, 138 H ygrophorus 110, 242 h y - grophorus, T richol. 148 H ypholom a hypococcinus, Polyp. 90 H ypom yces 77 H yporham m a 196, 198. I. ichoratus, Lactar. 154, 157 icterinus f.gracillim us, N olan., R hodophyl. 69 igniarius subsp. (var.) pom aceus, Phellin. 186, 187; subsp. fu lvu s 186 ignipes, L ep iota 126 im politus, Bolet. 6 im pudicum, M icrom ph. 21 im pudicus, P hallu s 110, 242 infractus, C ortinar. 126 infulus, R hodophyl. 167 infundibuliform is, C antharel. 215 In ocy be 71, 126, 165 Inoderm u s 90 inodorum, M icrom ph inolens L yophyl. 127 In o lom a Inonotus 81, 175 inquinans, P hellor insignis, Coprin. 126 insularis, Fom itops. 175 integrella, D elicat., M yc., O m phal. 72 intorta, H em itrich. 190, 194; var., leiotricha 191 involutus, Pdxil. 75. J. japónica, C andida 182 josserandii, D erm olom a 148. K. kalm iicola, P hyllost. 209 karstenii, H em itrich. 189, 190 kravtzevianus, P arm astom yc., Tyrom yc. 171, 176 K rom bh olzia 60 krusei, C andida 182 kunzei, R am ariops. 129.

11 .....,. - / ^ L. labruscae, Phyllost. 212 L accaria 215 laccata, L accaria 215 Lactarius 59, 126, , 165, L aetiporus 87, 101 laeve, Crucibul. 29 lanatus, Bolet. 1 7 lateritia, C yclocybe 71 latifolia, Phyllost. 205, 206, 209, 212 laurentii, Cryptocc. 182 leguei, Bolet. 1 7 leiocarpa, H em itrich. 189, 190, 193 Leiopoda 69, 70 leiotricha, H em itrich. 189., 191 lenta, Poria 171, 173 Lentinus 77 Lenzites 122 leocarpoides, A rcyr., C ornuvia 191 L epidella 239 L epiota 126 L epista 126, 229, 230 Leptographium Leptoporus 175, 176, 185, 187 Leptotrim itus 171, 175, L eu copaxillu s , , liatridis, Phyllost. 205, 207, 209, lignorum, Trichod. 51 Lim acella 239 Lim acium 179 lindtneri, Ptychogast. 119; G loeocyst. 119; Penioph. 119 Lindtneria 119 liriodendri, Phyllost. 209, 212 lirioden - dricola, Phyllost. 210, longifila, H em iarcyr. 194 lum bicale, Lycop. 196 lum bricalis, " Stem on. 196 lundbergii, Leptograph. 45, 47 50, 53 luscina, L epista 126 luteolus, B olbit. 143, 145 luteotacta, Russ. 165 lutescens, Plut. 127 luteus, Lactar. 245 L ycop erd on 126, 194, 196 Lyophyllu m 127 Lysurus 242. M. M acrocystidia 70, 145 m acrosporus, M elanogast. 28 m adritensis, Pucc. 43 m airei, C onocybe m alyi, Peronosp. 110 m am m aeform e, Lycop. 126 Aiarasm iellus 21, 146 M arasm ius 18 24, 59, 110, 145, 170 m arzuolum, Lim ac. 179 marzuolus, H ygroph. 110, 242 m auretanica, D elicat. 141, 146, 147 M elanogaster 28 M elanoleuca 230 M elanophyllum 127 m ellea, Arm il m etagrophytes var. interdigitale, T richophyt. 28, 182; var. quinckeanum 182 M eripilus 98, 103 M icrom phale m iculatus, Agar. 230 m illiaris, R etocybe 71, 72 m iltinus, Cortinar. 77 minor, Ceratocyst., Ceratostom. 45, 49, 50, 52 minuta, Ceratocyst., O phiostom. 45, 49, 52 minuta, R hodotor. 182 m irabilis, G alerom yc. 69, 70 m nichovicensis, Cycloc. 71 m oesiacus, U rom yc. 119 m ollis, A ntrodia 167 m onardae, Phyllost. 210 m onardicola, Phyllost. 205, 207, 210, 212 m ontagnei, C oltricia 101 m ontana, H em itrich 191 m oranae, Leiopoda 70 M orchella 79 m orchelloides, Agaric. 77 m ucida, Oudemans. 110, 242 m ucilaginosa, R hodotor. 182 M ucor 51, 182, 196 m urinella, Volvar. 129 m utabilis, Pholiota 216 m yceliosa, A nom oporia, Poria 172, 173 M ycena 59, 70, 72, 73, 110, 127, 146, 167, 242 M ycenastrum 243 M ycenopsis 74. N. N aem atolom a 60 nana, T richia 190 N aucoria 71, 141 neesiana, T richia 194 neoform ans, Cryptococ. 27, 28, 182 N eogyrom itra neril, Phyllost. 209, 211, 212 neriicola, Phyllost. 211 nidulans, H apalopil. Polyp niger, Aspergil. 182 nigrescens, Bolet. 6 nobilis, P achydisca, P ezizella 9, 10 N olanea 69 N yctalis 127. O. obscura, H em iarcyr. 190, 191; Inocybe 126 obtusa, Trichia 191 obtusata, Psathyr. 60 O chroporus 90 O idiodendron 51 olearius, O m phalotus 165, 170 olivacea, R am icola 71 olla, Cyathus 29 O m brophila 10 O m phalia 72, 146, 147, 229 O m phalina 135, 136, 138 O m phalotus 165, 170 O phiostom a 52 oreades, M arasm. 19, 145 oryzae, R hizopus 182 O udem ansiella 110, 242 ovata, H em itrich P. P achydisca 8 10, 15, 16 P achykytospora 81 pallidus, Lactar. 126, 151, 152, pan aeolu m, T richol. 126 P an aeolu s 127 pannorum, C hrysospor. 162 paradoxa, H em iarcyr. 190 parasitica, N yctalis 127 parasiticus, X erocom. 110 P arm a- stom yces 171, 176 P axillu s 75 P elloporus 175 pellucidus, Coprin. 141, 145, 146 penicillata, C eratostom., Ceratocyst. 45, 47, 48, 51 pen icillioid es, T hysanoph. 51 P en i- cillium 51 P en iophora 119 perennis, Polyp. 175 perforans, M icrom ph. 21 P erichaena 190, 191 perlata, D iscina 242 peronatus, C ollyb., M arasm. 21 P eronoplasm o- p ara P eronospora 118, 119 perplexans, Pucc. 43 persicina, Russ. 127 petrakii, Phyllost. 205, 206, 207 Pezizella 9 P haeocollybia 74 P haeolus , 99, 101, 122 phalloides, Aman. 60, 110, 178; var. m oravecii 25, 26; subsp. verna 129 P hallus 110, 242 Phellinus 81, 122, Phellorinia 243 Phlegm acium 78 P holiota 71, 129, 216 Pholiotina 142 P hylloporus 1, 5 P hyllosticta t Physarum 61 piceae, Ceratostom., Ceratocyst. 45, piceaperda, Ceratostom., C eratocyst. 45, 48, 50, 52 pilatii, P achydisca 8 10, 15, 16 p ilifera, Ceratocyst., Sphaeria 45, 49, 52 pilotae, Polyp. 90, 101, 103 pini, Fom es, Phellin. 185, 187 piperatus, Lactar. 60 Piptoporus 81 84, 87, 88, 172 pistillaris, Clavar. 242 Placoderm a 84 P lacodes 84 Pleurotus 59 plicatella, C onocybe 141, plicatilis, Coprin. 145 Plicatura 167 ploettneriana, Gyrocrat. 129 plum osa, H em iarcyr. 191 Pluteus 127 P odofom es 171, 174, P olyporus 20, 24, , , 171, 172, , Polystictus 84 pom aceus, Phellin Poria 123, porosporus, X erocom. 1 7 P orphyreilus 129, porphyrosporus, P orphyrei. 129 portentosum, Scytinostr postii, O m phal. 136 pragensis, C yclocybe 71 procera, L epiota 126 protracta, Sarcoscypha 242 Psathyra 60 pseudobetulinus, Piptop. 83, 88 pseudogam bosus, Leucopaxil Pseudogym noascus pseudo-

12 helveola, L epiota 126 P seudohydnum 110 P seudohygrophorus 74 P seu dom brophila 8, 14, 15, 17, pseudoscaber, P orphyrel pseudo-sulphureus, Bolet. 129 pterocaryae, Phyllost. 210, 211, 212 P tychogaster 119 P tychoverpa 110 P uccinia pubescens, C onocybe 126; Lactar. 156, 158 pulchra, C lavul. 129 pullulans, Pullul. 51 P ullu laria 51 pusillus, M ucor 182 purpurasceris, Cortinar. 126 purpureum, Ster. 216 pycnocephalum, G raphium 45, 50, 53 Pycnoporus 102, 103, 110 pyriform is, T rich ia 194 pyriodora, In o cy be 126 pyrispora, G alerops. 74. Q. Q uercella 74 quercicola, Polyp. 84, 86 quercinus, Buglossop., Polyp , 172, 202 quietus, Lactar , 157. R. radícata, C ollyb. 60 radiculata, Sow erb. 127 R am ariopsis 129 R am icola 69, 71 ram ealis, M arasm. 21 recóndita, Pucc regius, Bolet. 60 reichardtii, Lenzit. 122 R esupinatus 72, 73 reticulatum, H yporham. 196, 198 R etocybe 69, 71, 72 rhacodes, L epiota 126 rhizophilus, P olyp. 20, 24 R hizopus 51, 182 R hodocybe 127 rhodoleucus, Leucopdxil R h o dophyllu s 69, 167 rhodorrhiza, L epiota 126 R hodotoru la 182 rhodoxanthus, P hyllop. 4 rhois, P hyllost. 211, 212 rickeniana, C onocybe 126 rivulosus var. am arus, Agar. 229, 230 robustus, P hellin. 81 rose i- brunnea, M elanol., T richol 230 roseipallens, M yc. 127 roseum, T richothec. 51 roseus, P s e u d o g y m n o a s R ozites 110 ruber, C lathrus 243 rubescens, Aman. 59; W einzet. 74; P olyp 84, 86 rubi, N aucor, S im ocybe 71 rubiform is, H em iarcyr., H em itrich., T richia 194, 195 rubiginosum, Phsysar. 61 rubigo-vera, Pucc. 38 rubrum var. nigricans, Trichophyt. 27, 28, 182, 183 rufocarneus, M arasm. 18, 22 ru fo-olivaceus, C ortinar. 126 rufus, Lactar. 59 rugosus, Lactor. 154, 157 R u ssu la 59, 127, 165, 245 rutilans, Pleurot. T richol. 59, 216 R utstroem ia 8, 11, 12, 16. S. Saccharom yces 182 saeva, L ep ista 229, 234 sam bucinus, U rceolus 72, 73 saponaceum, Trichol. 59 S arcodontia 242 S acroscypha 242 S arcosom a 110, 170 satanas, Bolet. 165, 240 scabra, K rom bh. 60; T richia 189 scabrosus, P ellopor. 175 icau ru s, P ellopor., P olypi 175 schenckii, Sporotr. 182 schoenleinii, T richoph. 182 schw einitzii, P haeol. 101 Sclerotin ia 8, 12, 13, 16, 17 S copu lariopsis 182 scorodonius, M arasm. 59 scutulatus, Cortinar Scytinostrom a sem inuda, L epiota 126 sem ipileatus, Leptop., Leptotrim., Polyp., Tyrom yc. 171, 175, 176 semisupinus, Tyrom yc. 176 septentrionalis, Clim acod. 170 serpens, Ceratocyst., G rosm an ^ 45, 47, 48, 52 serpua, H em itrich. 189, 190, 196, 198 setosa, Sarcodonti 242 setulosa, L ep iota 126 Skeletocutis 176 Sim ocybe 71 soloniensis, Piptop. 83, 88 sorbi, P olyp Š ow erbyella 127 spadiceus, X erocom. 1 7 spartea, C onocybe 126 S phaeria 52 sphagnicola, O m phal. 136 spiraeicola, V erpatinia 228 splen didissim a, H aasiella , 229 spongioides, Trichia 196 S pon gipellis 101, 103 Sporotrichum 182 squ am u losa, C ycloc. 71 stellata, Torulops. 182 Stem onitis 194 JS6 stenophylla, G alera 145 Stereum 110, 170, 216 stercoreus, C yathus 29 stipata, Arcyr. 189 stipatissim a, Psathyr. 60 stipitata, Arcyr. H em iarcyr., H em itrich. 191 Streptom yces 51 striatus, C yathus 29 strobilaceus, Strobilom yc. 129, strobiliform is, Am an. 239, 240 S trobilom yces 129, subcartilagineus, P olyp. 171, 176 subdulcis, Lactar. 152, 154, 157 suberosus, Polyp. 84 sublateritium, N aem atol. 60 su bm elin oides, A lnic., N aucor. 142 subrosella, Clitoc. 30 subtom entosus, X erocom. 60; var. leguei, B olet. 1 7 subturbinata, P achydisca 9 Suillus 1 - sulphureus, grifóla, Laetipoř. 87, 101 suiartzii, O m phal T. tatrorum, Lactar. 245 tellim ae, P hyllost. 211, 212 tetropii, Ceratocyst., Ophiost. 45, 49, 52 T hysan ophora 51 tintinabulum, M yc. 242 T ogaria 71 tom entella, Lepiota 126 T oru lopsis 182 traganus, Cortinar., In o lom a 75, 79 T ram etes 102, 103, 123, 175, 242 Trem iscus 110 T richia T richoderm a 51 T richolom a 59, 126, 127, 148, 149, 216, 229 T richophyton 27, 28, 182, 183 T richosporon 182 Trichothecium 51 T rigonipes 69, 72 T ripedotrichum 160 triseti, Pucc trogii, P olyp., Tram et. 175 tropicalis, C andida 182 truncatus, B olet., X erocom. 1 7 Tuber 127 tuberculosa, P achyhytosp. 81 tuberiform is, M elanogast. 28 turbinatus, B olet. 4 Tyrom yces 82, 102, 103, 175, 176, 185, 187. U. ulm i, Ceratocyst. 46 u m bellifera, O m phal. 136 um bilicata, P achydisca 9 U ngulina 84 U rceolus 69, 72, 73 U rnula 242 U rom yces 119. V. vacini, Valent. 73 vaga, P hyllost. 206 Valentini C anthar. 73 V alentinia 69, 73 V araria 219 variegatus, B olet. 75 varium, P hlegm. 78 varneyi, H em iarcyr. 191 velox, Coprin. 32, 33 (incl. var. stenosporus) venetus, P olyp. 84 venosa, T richia 196 ventriosospora, L ep iota 126 venusta, Rutstr. 8, 11, 16 venustissim a, C hrysom phal. 243; C litoc., G erronem a 135, V erpa 110 V erpatinia verrucosa, T richia 189 vesicarius, Pseudohygroph. 74 vesparium, H em itrich. 189, 190, 194, 195; var.

13 m irabilis 196 vietus, L actar. 153, vinaceus, Pseudogym noasc violaceus, Cortinar. 78 viride, C hlorid. 51 viridim arginata, M yc. 167 virosa, Aman. 178 vitícola, P hyllost. 212 vittadinii var. echin ocephala, Am an V olvaria 129 vulgare, A urisc. 242; C rucibul, 29 vulpeculus, Agar., Clitoc., L eu copaxil W. w eigeliae, Phyllost W einzettlia 74 w igandii, Arcyr., H em iarcyr. 190 wistariae, Phyllost. 212, 214 W rightoporia 171, 173. X. x\anthophylla, O m phal. 136 X erocom us 1 7, 59, , 165 X erom phalina 73. Z. Z ephirea 69, 73 **- zinniae, Phyllost. 212, 214. Nové taxony a nová přeřazení Taxa nova atque combinationes novae : Nové rody Genera nova: A nom oporia Pouzar 172 B uglossoporus Kotlaba et Pouzar 82 H aasiella Kotlaba et Pouzar 135 Leptotrim itus Pouzar 175 P odofom es Pouzar 174 W rightoporia Pouzar 172. Nový podrod Subgenus novum: B elania Svrček, generis Sclerotinia Fuck. 17. Nové druhy Species novae: D erm olom a em ilii-dlouhý i Svrček 15 H aasiella splendidissim a Kotlaba et Pouzar 136 Lactarius cupricolor Z. Schaefer 158 Leucopaxillus pseudogam bosus Pilát M icrom - phale carneo-pallidum Pouzar 23 P achydisca pilatii Svrček 15 Phyllostvcta petrakii Cejp 205 Phyllosticta m onardicola Cejp 205 Pseudogym noascus caucasicus Cejp et Miko 161 P seu dom brophila gulden iae Svrček 17 <R utstroem ia venusta Svrček 16 Sclerotinia (B elan ia) jredericae Svrček 16 Scytinostrom a hem idichophyticum Pouzar 217. Nové odrůdy Varietates novae: A m anita p h alloid es var. m oravecii Pilát 25 H em itrichia vesparium var. m irabilis W i- chanský 196 T richophyton rubrum var. nigricans Frágner 27. Nová přeřazení Combinationes novae: A lnicola cellu loderm a (P. D. Orton) Svrček 141 A nom oporia albolu tescen s (Romell) Pouzar 172 A n om oporia bom bycina (Fr.) Pouzar 172 A nom oporia m yceliosa (Peck) Pouzar 172 B uglossoporus quercinus (Schrad. ex Fr.) Kotlaba et Pouzar 84 H aasiella venustissim a (F r.) Kotlaba et Pouzar 135 Leptotrim itus sem ipileatu s (Peck) Pouzar 175 L eu copaxillu s gentianeus (Quél.) Kotlaba 229 O m phalina sw artzii (Fr. ex Fr.) Kotlaba et Pouzar 136 P odofom es corrugis (F r.) Pouzar 174 W rightoporia avellan ea (Bres. in Höhn.) Pouzar 173 W rightoporia lenta (Overh. et Lowe) Pouzar 173. Sestavil dr. M. Svrček

14 Če s k á m y k o l o g i e ČASOPIS ČESKOSLO VENSKÉ VĚD ECK É SPOLEČNOSTI PRO M YKOLO GII ROČNÍK SEŠIT 4 The Occurrence of Some Phyllostictas on Ornamental Plants and Shrubs. II.*) Výskyt některých druhů rodu Phyllosticta na ozdobných rostlinách a dřevinách. II. K arel C ejp This article is the continuation of one previously published in Preslia (Cejp 1965) and contains rare species of European mycoflora on leaves of garden plants and shrubs. Some species are new tq science, i.e. Phyllosticta petrakii Cejp sp. nov. and Ph. m onardicola Cejp sp. nov. P hyllosticta \iatridis Davis, Ph. catalpae Ellis et Martin and Ph. latifolia Ellis et Everh. were previously only known from the original collections in North America and the present reports for Czechoslovakia represent the second world records. The remainder have only been collected a few times in Europe. Material and Methods see Preslia Tento článek je pokračování dřívějšího pojednání, uveřejněného v časopise Preslia (Cejp 1965) a obsahuje vzácné druhy evropské mykoflóry na listech zahradních rostlin a keřů. Nové jsou Phyllosticta petrakii Cejp sp. nov. a Ph. m onardicola Cejp sp. nov. Phyllosticta liatridis Davis, Ph. catalpae Ellis et Martin a Ph. latifolia Ellis et Ev. byly dříve známy jen z lokality typu a jsou v Československu sbírány po druhé na světě. Ostatní druhy byly sbírány pouze několikrát v Evropě. Phyllosticta catalpae Ellis et Martin, Amer. Nátur. 18 : 189, Spots subcircular, rarely circular, whitish, later cinereous, amphigenous, slightly swollen above, 5 6 mm in diam., extending to the greater part of the leaf, the main spots are around the discolorations. Pycnidia few, concentrated in the middle of the spots, lenticular, black, ca 80 x in diam. Conidia ellipsoidal, only a few slightly rounded, equal, on both sides weakly attenuated, eguttulae, (3 ) 3,4 4 (6,8 ) x (5 ) 6 7 (1 0,3 ) j., with granulated contents, subhyaline. On living (also on dead) leaves of C atalpa bignonioides W alt., Rokycany, nursery, 18. IX. 1964; Praha, park opposite the main railway station, X. X I This species was described from Pennsylvania, North America and I know of no other European collections. The species, *) This paper is dedicated to 80th birthday of Dr. Franz Petra k, Vienna. 205

15 '. ČESKÁ M YKOLOGIE 20 (4) 1966 described from C atalpa syrin gifolia in 'Northern Italy, Austria, Belgium and France, has conidia of a different size, with two oil drops and more or less distinct spots [P hyllosticta bignoniae West., Ph. vaga (Rob.) A ll.]. M v 1. P hyllosticta petrakii Cejp Photo Ing. K. Dolejš 2. P hyllosticta latifo lia Ellis et Everh. Photo Ing. K. Dolejš Phyllosticta gerbericola Chaves Batista, Bol. Soc. Pernambuco 19 : 212, This species was first reported from Czechoslovakia by Cejp ( ), who gave a detailed description. Pycnidia in our collection are p. in diam., conidia 2,5 3,4 (4 ) x 6,8 1 0,3 (1 7,2 ) x, oil drops are small; the larger spores are occasionally septate, but sporadically. This species occured on the leaves o G erbera jam eson ii Bolus cv. in beds of this fashionable flower in a communal garden, V I. 1965, by Ing. L. Ondrušková. 206

16 C EJP: PHYLLOSTICTA ON ORNAMENTAL PLANTS Phyllosticta petrakii sp. nov. Spots dispersed over the leaf, subglobose or moderately lobate, 2 3 mm in diam., grey-brown, deep brownish bordered, amphigenous. Pycnidia black, scattered, punctiform, about in diam. Conidia elongated ellipsoid, reasonably uniform, equal, rounded at both ends, with 2 oil drops, mostly without dots, 3,5 6,8 x 8,6 jl hyaline, to light greenish. 3. P hyllosticta liatridis Davis Photo Ing. K. Dolejš 4. Phyllosticta m onardicola Cejp Photo Ing. K. Dolejš On living leaves of K erria japónica DC., Rokycany, in communal garden, 18. IX. 1964; Praha, Botanical Garden of Caroline University, 8. IX Not previously reported on this Japanese plant. Typus in the herbarium of Dr. K. Cejp, Praha. Maculae ad folia dispersae, subrotundatae aut moderate lobulatae, 2 3 mm in diam., griseo-brunneae, obscure brunneo circumscriptae, amphigenae. Pycnidia nigra, dispersa, punctiformia, circa ju in diam. Conidia elongato-ellipsoidea, subaequalia, recta, utrinque rotundata, cum 2 guttulis oleosis, saepissime eguttulata, 3,5 6 x 8 8,6 fi, hyalina usque pallide viridia. In foliis vivis K erriae japon icae DC., Rokycany, in horto communali, 18. IX (typus); Praha, in horto botánico universitatis Carolinae, 8. IX Legit Dr. K. Cejp. Typus in herbario Dr. K. Cejp, Praha. 207

17 ČESKÁ MYKOLOGIE 20 (4) 1966 H I

18 CEJP: PHYLLOSTICTA ON ORNAMENTAL PLANTS Phyllosticta latifolia Ellis et Everh., Proceed. Acad. Nat. Sci. Philadel : : 454, ; Saccardo, Sylloge Fung. 11 : 474, Spots amphigenous, distinct, orbicular, ochre-brown, nearly translucent, dark purplish bordered, occupying most of the leaf area. Pycnidia black, punctiform, ft in diam. Conidia ellipsoidal, elongated at both ends, equal, without oil drops, 3,6 5,2 x 8,6 1 2 (1 7,2 ) u, hyaline to light greenish. 5. P hyllosticta nerii Westencl. Photo Ing. K. Dolejš On living leaves of K a lm ia latifo lia L., Rokycany, autor's garden, 5. IX P hyllosticta kalm iicola (Schw.) Ellis et Everh., which also grows on this host, differs by the somewhat larger pycnidia and other smaller spores, only 1 2,3 p.. This is the first collection of this species in Europe. Phyllosticta liatridis Davis, Trans. Wiscon. Acad. Sci. 18 : 87, Spot orbicular or almost orbicular, dirty whitish to white, especially when i dry, usually 2 3 mm in diam., sometimes smaller, with an almost black margin. Pycnidia on the upper side, emergent, black, x in diam. Conidia elongated, sometimes curved, long-ellipsoidal, with 2 (or often 4) oil drops, sometimes without drops, rounded at both ends, 3,5 x 5,9 1 0 (1 3,8 ) i, hyaline or greenish. On leaves of Liatris spicata L. [Lacinaria spicata (L.) Kuntze], Rokycany, author s garden, 23. V III. 1964; 1. X Originally described from Wisconsin, Burnet County. USA. The first report of this fungus in Europe. Phyllosticta liriodendri Thiimen, Contr. Mic. Lit. No. 213, Spots suborbicular, moderately lobulate, amphigenous, grey-brown, narrowly bordered, about 4 5 mm in diam. Pycnidia thick, almost immersed in the network, minute, globular, about ju. in diam., black, or grey-black. Conidia ellipsoidal, aqual, numerous, rounded at both ends, 3 x 5,6 ju, hyaline. On living and fallen leaves of Liriodendron tulipifera L. in park of Kozel Castle near Šťáhlavy (close to Pilsen), V II It was originally described from Gorizia (Italy). P hyllos- Conidia: I. P hyllosticta petrakii Cejp, 2. Ph. latifolia Ellis et Everh. 3. Ph. liatridis Davis, 4. Ph. m onardicola Cejp, 5. Ph. nerii Westend., 6. Ph. w eigeliae Sacc. et Speg. Drawn by Ing. K. Dolejš 209

19 "..... V CESKA M YKOLOGIE 20 (4) 1966 ticta lirioden dricola Sacc., which likewise parasitizes this species, differs by the larger pycnidia and conidia, and pycnidial configuration outside the spots, is known from South Carolina, USA. Phyllosticta monardicola sp. nov. Spots visible on both sides of the leaf, large, about 4 6 mm in diam., sometimes scattered around the periphery of the leaf, rusty-brown, brown-grey when dry, with a broad dark brown border. Pycnidia punctiform, most numerous on spots, up to ten, black, x in diam. Conidia oval ellipsoidal, 0,. ^ S > 6. P hyllosticta pterocaryae Thumen Photo Ing. K. Dolejs elongated, equal, with only a few weakly curved, usually with 2 oil drops, rarely without, ( 2 ) 3 5 (6,9 ) x ( 3,5 ) 7-8 ( 1 0,2-1 3,8 ) p, or 3, 5-5, 2 x 6, 9-8, 6 (1 0,3 ) n, bright green. On living leaves of M onarda didym a L. cv., Rokycany, author s garden, 9. V III and X I Typus in herbarium Dr. K. Cejp, Praha. On this host was described from North America P hyllosticta decidu a Ellis et Kellermann, Amer. 'Naturalist 17 : 1168, 1883 (Ph. m onardae Ellis et Bartol., Trans, act. Kansas Acad. Sci. 1 6 : 165, 1899), which has minute spots, hardly 1 mm in diam. with only a few pycnidia on each spots ( 2 4) and conidia of a different size (1,5 x 5 6 x). This species is reported to occur on many, often unrelated plants in North America, 15 distinct species in the L am iaceae and three species in the genus M onarda (Seaver 1922). Maculae amphigenae, magnae, ca 4 6 mm in diam., saepe ad marginem foliorum acumulatae, fusco-brunneae, exsiccatae bruneo-griseae, rotundatae, postea saepe confluentes, cum limbo 210

20 CEJP: PHYLLOSTICTA ON ORNAMENTAL PLANTS lato obscureo-brunneo. Pycnidia punctiformia, numerosa, usque 10, nigra, fí diam. Conidia ovato-ellipsoidea, elongata, recta, plerumque paulum inflecta, saepissime cum 2 guttulis oleosis, raro eguttulata, (2 )3 5,2 (6,8 ) x (3,5 )7 8,6 (1 0,2 13,8) /x, aut 3,5 5,2 x 6,9 8,6 (10,3 ) ju, pallide viridia. In foliis vivis M onardae didym ae L. in urbe Rokycany, in horto auctoris cultae, 9. V III (typus) et X I copiose. Legit Dr. K. Cejp. Typus in herbario Dr. K. Cejp, Praha. Phyllosticta nerii Westend. Exs. No ; Kickx, Floře Cryptog. Flandr. 1 : 148, ; Saccardo Sylloge Fung. 3 : 26, Spots almost circular, sometimes moderately angular, with dark brown margin, several confluent, amphigenous, 2 10 mm in diam., sometimes mostly smail or to leaf margin. Pycnidia somewhat protruding, sparse, black, present on both sides of the leaf, about i in diam. Conidia elongated, broadly ellipsoidal, equal and only occasionaly slightly curved, mostly with 1 large oil drop, rarely with 2 3 very small oil drops, ( 2,6 ) 3 (3,5 )5,5 x (6 )1 0,3 12,9 /x, weakly light green. Rokycany, author s garden, on withered Nerium olean der L., 28. V III Very common in Germany and, perhaps identical with P hyllosticta n eriicola Brunaud (Miscellanea mycolog. 2:33, 1889), reports from France which was described with inadequate characterization. Stevens (1925) reports this species also from the Hawaiian Islands. Phyllosticta pterocaryae Thiimen, Contr. Flor. Lusitan. 1 : No. 370, Spots, mostly in the lower part of the leaf, are irregular, brown, with a dirty dark brown centre, visible also on the lower side of the leaf, dark brown; usually on the periphery, 3 5 mm in diam., with a narrow border. Pycnidia only present on the surface, minute, numerous, in dense clusters, punctiform, black, or grey-brown, about jx in diam. Conidia ellipsoidal, equal, narrower at both ends, without oil drops, 3,5 4 x ( 4,5 ) 6 7 x, hyaline. On living leaves of Pterocarya fraxin ifolia Spach, Kroměříž, in the Podzámecká Garden,- 20. IX. 1964, leg. H. Zavřel. This fungus, found in Coimbra, Portugal, by Moller and described by Thiimen, was later collected on P. cau casica Mey. in nurseries at Weihenstephan near Freising in upper Bavaria (Allescher 1901) on P. cau casica Mey. Phyllosticta rhois Westend. Bull. Acad. Belg. 12 : 26, Spots only on the upper side of the leaf, but weakly visible on the lower, minute, mainly hardly 2 3 mm in diam., but some larger, later perforated, angular, with veins delimited, bright brown, dark bordered. Pycnidia few, usually in the centre of the spots, nearly free, black, apically perforated, x in diam. Conidia ellipsoidal, elongated, the larger with 2 ( 3 ) oil drops, sometimes without drops, (2,4 )3 x (5,5 )6 6,5 (7 ) /x, hyaline. On living leaves of Cotinus coggyria, Praha, Botanical Garden of the Caroline University, 21. IX This species was previously known only from Belgium (cf. Allescher 1901). Phyllosticta tellimae Tassi, Bull. Laborator. Orto. Bot. Siena 3-122, Spots circular, 1 3 cm, indistinctly bordered, brown, whitish when dry, later perforated, sometimes along the leaf edge, when elongated. Pycnidia almost immersed, covered by the epidermis, lenticular, dark brown or black, scattered but sometimes densely concentrically arranged, opening in the centre by a wide pore, x in diam. Conidia ovoid-elongated or moderately ellipsoid, equal-sided or moderately curved, rounded at both ends, biguttulate, sometimes eguttulate, 2,5 3 x 5 8,5 jx, or 3,5 (5,2 ) x 6,9 10,9 m, or 3,5 3,7 x 6,9 13,7 x, pale green. 211

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII

ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOG g r A ACADEMA/PRAHA ŘÍJEN i 1968 ! ČESKA MYKOLOGE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické Ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII 13 I NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD LEDEN. *, _... u...

ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII 13 I NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD LEDEN. *, _... u... *, _... u....._ _ ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII 13 I A 1 NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD LEDEN 1959 ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více