ČESKOSLOVENSKA VĚDECKÁ SPO LEČ N O ST PRO MYKOLOGII ČESKÁ. L j U I v i 1. / 1 j

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVENSKA VĚDECKÁ SPO LEČ N O ST PRO MYKOLOGII ČESKÁ. L j U I v i 1. / 1 j"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKA VĚDECKÁ SPO LEČ N O ST PRO MYKOLOGII ČESKÁ L j U I v i 1 i i I / 1 j I I

2 ' \ ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické Ročník 20 Č í s 1 o 4 - Ř í j e n / Vydává Čs. vědecká společnost pro mykologii v Nakladatelství Československé akademie věd Vedoucí redaktor: člen korespondent ČSAV Albert Pilát, doktor biologických věd Redakční rada: akademik Ctibor Blattný doktor zemědělských věd, univ. prof. Karel Cejp doktor biologických věd, dr. Petr Frágner, MUDr. Josef Herink, dr. František Kotlaba kandidát biologických věd, inž. Karel Kříž, Karel Poner, prom. biol. Zdeněk Pouzar, dr. František Šmarda Výkonný redaktor: dr. Mirko Svrček kandidát biologických věd Příspěvky zasílejte na adresu výkonného redaktora: Praha 1, Václavské nám. 68, Národní museum, telefon , linka sešit vyšel 12. července 1966 " ' *. 1 OBSAH K. Cejp: Výskyt některých druhů rodu Phyllosticta na ozdobných rostlinách a dřevinách. I I C. Blattný: Mikrokefalie virového původu u Laccaria sp. a dalších druhů hub. 215 C. Blattný: Hoplothrips pedicularius (Haliday) na plodnicích Stereum purpureum. 216 Z. Pouzar: Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov., nový druh resupinátních h y m e n o m y c e tů J. Málek: K rozšíření václavky Armillaria mellea (Vahl ex F r.) Kumm. a červené hniloby ve skupinách lesních t y p ů M. Svrček: Verpatinia calthicola Whetzel nalezena v Československu F. Kotlaba: Rozšíření běločechratky hořké Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. v Československu A poznámky k její n o m e n k la tu ř e S. Šebek: Muchomůrka ježatohlavá Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. nalezena ve středním Polabí K. Kříž: NDR bilancuje dosavadní výsledky mapování vybraných makromycetů Z. Pouzar: Inž. Zdeněk Schaefer š e d e s á tn ík e m A. Pilát: Za Rudolfem K o v a n d o u J. Svrčková: Zpráva o jedenáctém valném shromáždění Československé vědecké společnosti pro mykologii konaném dne 12. dubna PřehledpřednášekČVSM v doběod 12. IV do 5, IX Přehled instruktážních exkursí ČVSM v době od 12. IX ' d o 2. X Literatura 252 Přílohy: černobílé tabule: XV. a XV I. Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. Obsah a jmenný rejstřík ročníku 2 0. t

3 1,-v4 : - ^ j t Ě m > ;* ^.. i-,, ^ H MO- A m anita echin ocephala (Vitt.) Quél. Muchomůrka ježatchlavá. V lužním lese Myslivna u Libochovic nad Ohří 23. IX ^ ( leg. Z. Neubauer. In dem Auwald Myslivna bei Libochovice nad Ohří (Böhmen), 23. IX leg. Z. Neubauer. <

4 1 W l i 1 : W fv I -i ^ l :-:' v ^ 5 7» ^ * -!?" - i '.<>'>. *> - fy *' *. «,j B > r * m y \ * ífl B i A l; K&.v. j í *> 1 A M - #-.* - *Sh w * _? '*.* <A ih : R r l j ^ * * $ * K M *1 ^..^jg % * ' 4 *% - j ^ B v ' * /l- '# *...,, w ih WĚĚě f^ Ě É Ě Ě ^.AB A m anita echin ocephala (Vitt.) Quél. Muchomůrka ježatohlavá. V lužnim lese Myslivna u Libochovic nad Ohří 23. IX leg. Z. Neubauer. In dem Auwald Myslivna bei Libochovice nad Ohří (Böhmen), 23. IX leg. Z. Neubauer. Pi CT* Photo A. Pilát ~

5 ČESKÁ MYKOLOGIE MYKOLOGIA ČECHICA Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické R O Č N ÍK X X. i Redigoval člen korespondent ČSAV dr. A. P ilát, doktor biologických věd s redakčním kruhem, který tvořili: akademik dr. C. Blattný, doktor zemědělských věd, prof. dr. K. C ejp, doktor biologických věa, dr. P. F rágner, MUDr. ]. H erink, dr. F. K o tlaba, kandidát biologických věd, inž. K. Kříž, K. Poner, prom. biol. Z. Pouzar, dr. M. Svrček, kandidát biologických věd a dr. F. Šm arda V Praze 1966 $

6 OBSAH BLATTNÝ, C.: Mikrokefalie virového původu u Laccaria sp. a dalších druhů hub Hoplothrips pedicularius (Holiday) na plodnicích Stereum purpureum C EJP, K.: Některé naše hnízdovkotvaré houby (Nidulariales). 29 K 100. výročí narození prof. dr. Františka Bubáka.., Výskyt některých druhů rodu Phyllosticta na ozdobných rostlinách a dřevinách. II. 205 C EJP, K. a M ILKO, A. A.: Studie o rodu Pseudogymnoascus R a illo Č ERN Ý, A.: Hnědák šafránový Phaeolus croceus (Pers. ex F r.) Pat. nový choroš pro Č S S R ČlHA, M. J.: Několik poznámek k výskytu žemlově zbarvené odrůdy májovky: Calocybe georgii (Clus, ex F r.) Kühner var. aromatica (Roques) P i l á t...80 I RÁGNER, P.: Trichophyton rubrum (Cast.) Sabouraud var. nigricans var. nova.. 27 FRÄ G N ER, P. a MUČKA, V.: Rubronigrin, nové antibiotikum z Trichophyton rubrum var. n ig r ic a n s HLÜZA, B.: Příspěvek k ekologii třepenitky modrající Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink JED LIČKA, V.: Prof. Jan Bubnik in m em ariam KOTLABA, F.: Podzimní exkurze československých mykologů na Karlštejn Co je Polyporus sorbi V elenovský? Rozšíření běločechratky hořké Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. v Československu a poznámky k její nom enklatuře KOTLABA, F. a POUZAR, Z.: Pstřeňovec Buglossoporus gen. nov., nový rod chorošovitých hub. (S barevnou tabulí č. 6 1 ) Co je Polyporus acanthoides Bull. ve smyslu Velenovského a poznámky k systematickému postavení Polyporus croceus (Pers.) ex F r...97 Haasiella, nový rod lupenatých hub a H. splendidissima sp. nov. (S barevnou tabulí č. 6 2 ) KOTÝNKOVA-SYCHROVÁ, E.: Mykoflóra chodeb kůrovců v Československu K ŘÍŽ, K.: Výsledky mapování šiškovce šupinatého Strobilomyces floccopus a hřibu nachovýtrusného Porphyrellus pseudoscaber v Č S S R NDR bilancuje dosavadní výsledky mapování vybraných makromycetů KŘÍŽ, K. a ŠMARDA, F.: Stálá výstava hub v B r n ě K UBÍČKA, J.: Čtyři případy otravy ucháčem (G y ro m itra ) MÁLEK, J.: K rozšíření václavky Armillaria mellea (Vahl ex F r.) Kumm. a červené hniloby ve skupinách lesních t y p ů M AYER, S. a PETKOVŠEK, V.: Vzpomínka na Vojtěcha Lindtnera NEUW IRTH, F.: Nález morchelloidní plodnice Cortinarius (Inoloma) traganus (Fr.) Fr. Abnormity v rodě Cortinarius dosud z n á m é PETRLÍK, Z. a ŠTYS, Z.: Vliv teploty na uvolňování zoospor, infekcí a inkubační dobu peronospory chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy. et T a k. ) PILÁT, A.: Zajímavá odrůda muchomůrky hlízovité s rýhovatým prstenem Nový druh rodu Leucopaxillus Bours., velice podobný m á jo v c e K padesátinám MUDr. Josefa H e r in k a Za akademikem Bohumilem N ě m c e m Dr. John Ramsbottom osm desátníkem Za Rudolfem K o v a n d o u... POUZAR, Z.: Dvě zajímavé hřibovité houby: Boletus truncatus a Boletus subtomentosus var. leguei. (S barevnou tabulí č. 6 0 )...1 Micromphale carneo-pallidum spec. nov., nová stepní houba podobná špičce obecné 18 Studie o systematice chorošů Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov., nový druh resupinátních hym e n o m y c e t ů Inž Zdeněk Schaefer šed esátn ík em RYCHTERA, L. a HLÜZA, B.: Z činnosti mykologické poradny v Olomouci SCH A EFER, Z.: Méně známé, vzácné a nové druhy ryzců ČSSR. V II I SOBOTKA, A. a SOBOTKOVÁ, M.: Příspěvek k poznání vztahů mezi růstem plodnic hub rouškatých a některých ekologických fa k to r ů SVRČEK, M.: Nové druhy diskomycetů z Československa... 8 Nové nálezy Melanogaster tuberiformis Corda v Č e c h á c h...28 Revise některých rodů lupenatých hub (Agricales), popsaných J. Velenovským.. 69 Lupenaté houby z Čech. I I Verpatinia calthicola Whetzel nalezena v Československu t

7 SVRČKOVÁ, J.: O činnosti Rakouské mykologické společnosti Zpráva o jedenáctém valném shromáždění Československé vědecké společnosti pro mykologii konaném dne 12. dubna SZEM ERE, L.: Leucopaxillus rhodoleucus (Romeil) K ü h n e r ŠEBEK, S.: Muchomůrka ježatohlavá Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. nalezena ve středním P o l a b í ŠMARDA, F.: Mapování 100 druhů hub v E v r o p ě URBAN, Z.: Poznámky k taxonomii Puccinia recondita Rob. ex Desm. s W ICHAN SKÝ, E.: Coprinus velox God. ap. Gill, (sensu Lange) hnojník rychlý. 32 Physarum rubiginosum Fr. vápenatka n a c h o v á Československé druhy rodu Hemitrichia Rost. (M yxo m y cetes) Přehled přednášek ČVSM v době od 12. IV do 5. IX Přehled instruktážních exkursí ČVSM v době od 12. IX. do 2. X Literatura 62, 130, 204, 252 U p o z o r n ě n í : Opravy 202, 256 CONTENTUS BLATTNÝ, C.: Virose Mikrokefalie bei Laccaria sp. und weiteren Pilzarten Hoplothrips pedicularius (Haliday) auf Fruchtkörpern von Stereum purpureum. 216 C EJP, K.: On the several species of the order N id ulariales Century jubilee of the birthday of the late Prof. Dr. F. B u b á k The occurrence of some Phyllostictas on ornamental plants and shrubs. II C EJP, K. et M ILKO, A. A.: Genus Pseudogymnoascus Raillo (Gymnoascaceae) ČERN Ý, A.: Phaeolus croceus (Pers. ex F r.) Pat. A New Polypore for Czechoslovakia 90 ČÍHA, M. J.: Calocybe georgii var. aromatica (Roques) P i l á t...80 FRÁ G N ER, P.: Trichophyton rubrum (Cast.) Sabouraud var. nigricans var. nova.. 27 FRÄG'NER, P. et MUČKA, V.: Rubronigrin, new antibiotic substance from Trichophyton rubrum var. n ig ric a n s HLÜZA, B.: Beitrag zur Ökologie des Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink JED LIČ K A, V.: Prof. Jan Bubnik in m em oriam KOTLABA, F.: Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn anno What is Polyporus sorbi V elenovský? Distribution of Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. in Czechoslovakia and notes on its n o m e c la tu r e KOTLABA, F. et POUZAR, Z.: Buglossoporus gen. nov. A new Genus of Polypores (tab. 6 1 )...81 W hat is Polyporus acanthoides Bull, sensu Velenovský? with Notes on the Systematic position of Polyporus croceus (Pers.) ex F r Haasiella, a new Agaric genus and H. splendidissima sp. nov. (tab. 62) KOTÝNKOVA-SYCHROVÁ, E.: The mycoflora of bark-beetle galleries in Czechoslovakia 45 K ŘÍZ, K.: Ergebnisse der Kartierung des Strobilomyces floccopus und des Porphyrellus pseudoscaber in der Č S S R K ŘÍŽ, K. et ŠMARDA, F.: Daue*r-Pilzausstellung in B r n o K UBÍČKA, J.: Vier Vergiftungsfälle durch G y ro m itra M ÄLEK, J.: Zur Verbreitung des Hallimasches Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kumm. und der Rotfäule in den W aldtypengruppen M AYER, S. et PETKOVŠEK, V.: Vojtech Lindtner 15. VI V III in m e m o r i a m N EU W IR TH, F.: Carposoma anomalum morchellaeforme speciei Cortinarius (Inoloma) traganus (F r) Fr. describitur. Commentario de speciebus anomalis in genere Cortinarius hucusque cognitis a d i u n g i t u r...75 P ET R LlK, Z. et ŠTYS, Z.: Der Einfluss der Temperatur auf das Ausschwärmen der Zoosporen, Infektion und Infektionszeit der Hopfenperonospora (Peronoplasmopara humuli Miy. et T a k. ) PILÄ T, A.: De varietate Amanitae phalloidis cum annulo distincte striato (var. moravecii var. n. )...25 De specie nova generis Leucopaxillus Bours.: L. pseudogambosus sp. nov In bonorem annorum mycologi Josephi Herink, medicinae universalis doctoris, q u i n q u a g i n t a Academiae sodali Theophilo Němec in m em o riam

8 POUZAR, Z.: Two interesting species of the family Boletaceae: Boletus truncatus and Boletus subtomentosus var. leguei (tab. 6 0 )... 1 Micromphale carneo-pallidum spec, nov., a new steppe fungus similar to Marasmius oreades Studies in the taxonomy of the Polypores I Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov. a new species of resupinate Hymenomycetes 217 Sextagenario Ing. Z. Schaeferi ad s a l u t e m! SCHAEFER, Z.: Lactarii Čechoslováci rariores vel novi. V II I SOBOTKA, A.. et SOBOTKOVÁ, M.: A contribution to the relations of the growth of fruiting bodies of some Hymenomycetes and of the ecological, factors SVRČEK, M.: Species novae Discomycetum e C e c h o s lo v a k ia... 8 Addenda ad distributionem Melanogasteris tuberiformis Corda in Bohemia centrali. 28 A revision of some genera of Agaricales described by J. Velenovský Agaricales aus Böhmen. I I Über den ersten Fund von Verpatinia calthicola Whetzel in der Tschechoslowakei. 226 SZEMERE, L.: Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) K ü h n e r ŠEBEK, S.: Stachelschuppiger Wulstling Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. im Mittelelbegebiet gefunden 237 "URBAN, Z.: On the taxonomy of Puccinia recondita Rob. ex Desm. s "WICHANSKŸ, E.: Coprinus velox God. ap. Gill, (sensu Lange) in Böhmen Physarum rubiginosum F r The Czechoslovakian species of the genus Hemitrichia (Myxomycètes) Societas Bohemoslovaciae pro scientia, mycologica , 250, 251 literature... 62, 130, 204 V a r i a , 124, 128, 202, 242, 249 Corrections 202, 256 Obrazy na tabulích Barevné tabule leones in tabulis Tabulae coloribus impressae No. 60. Boletus subtom entosus var. leguei (Boud.) Bataille (R. Veselý pinx.) No. 61. B uglossoporus quercinus (Schrad. ex F r.) Kotl. et Pouz. (R. Veselý pinx.) No. 62. H aasiella splendidissim a Koti. et Pouz. (Jan Herink pinx.) Černobílé tabule Tabulae albonigrae I. et II. M icrom phale carneo-pallidum Pouz. III. M elanogaster tuberiform is Corda IV. C yathus stercoreus (Schw.) de Toni, C,striatus (Huds. ex Pers.) Willd. ex Pers., C.olla Batsch ex Pers. (K.Poner pinx.) V. et VI. Leucopaxillus pseudogam bosus Pilát V II. Cortinarius (In olom a) traganus (Fr.) Fr. (carpos. anomal, morchellaef.) V III. Cortinarius (T elam onia) scutulatus Fr. (carpos. anomal, morchellaef.) IX. et X. B uglossoporus quercinus (Schrad. ex Fr.) Kotl. et Pouz. X I. et X II. H apalopilus croceus (Pers. ex Fr.) Bond, et Sing. X III. H aasiella splendidissim a Kotl. et Pouz. XIV. Leptotrim itus sem ipileatus (Peck) Pouz. XV. et XV I. A m anita echinocephala (Vitt.) Quel. *

9 Seznam rodových a druhových jmen hub 20. ročníku (1966) Index nominum generum atque specierum fungorum vol. 20 (1966) A. aberrans, Conoc. 126, 143 abietina, H em itrich. 189, 190 oblata, H em iarcyr. 191 A bortiporus 98 A bsidia 51 acanthoides, Polyp acutesquam osa, L epiota 126 aeruginea, Russ. 59 a)finis, T richis 198 A garicus 77, 135, 136, 139, 140, 143, 229, 230 A grocybe 71 ' A lbatrellus , 102, 173 albican s, C andida 182 albid a, H ygrophoropsis 73 albidu s, C ryptococ. 182 albissim us, L eu copaxil. 65, 67, 68 alboalu - taceus, L eu copdxil 230, 233 albocrem eu s, Lactar 245 albolu tescen s, A nom oporia, P olyp. 172 alliaceus, M aras. 110 alnetorum, A lnicola, Nauc. 142 A lnicola 141, 142 alternans, Pucc. 43 Alternariai 51 Am anita 25, 2.6, 59, 60, 110, 129, 170, 178, am arus, L eu copaxil. 68, am ethystina, L accar 215 am icta, M yc. 59 am orpha, Skeletocut. 176 ancilis, Disc. 242 annosus, F om es 221 annulata, In ocybe 71 anom alus, Cortinar. 79 A n om oporia Anthurus 242 Antrodia 167 applanatum, G anod. 110 archeri, Anthurus 242 Arcyria A renicola 69 argentatus, Cortinar. 77, 79 arm eniaca, H ydroc. 79 A rm illaria ascophan oides, P achydisca 9 A spergillus 51, 182 A spidella 240 A straeus 110 atripes, In o cy be 165 atrocinereum, D erm olom a 148, 149 atrosquam osum, T richol. 127 aurea, C allor., O m broph. 10 aurantiaca, Q uercella 74 aurantiacus, H apalopil. 102 A urantioporus 90, 101, 103, 104 aurantium, T richol. 127 auricula-judae, H irneola 110 Auriscalpium 242 A u rificaría 175 autographa, Ceratocyst. 45, 50 ayresii, T richia 195 av ella n ea, Poria 173. B. baccata, A m an 239 badius, X erocom. 59 B elan ia 8, 12, 13, 16, 17 beillei, L ep id el 239 betulinus, Piptop., P olyp , 88, 172 bicolor, Ceratocyst. 45, , 53 bicolor, M elanoleuc., T richol 230 biennis, A bortip., H eterop. 98, 103 bignoniae, Phyllost 206 bohém ica, Ptychoverpa 110 bolaris, Cortinar., Inol. 74 Boletinus 1, 242 Boletus 1-7, 57, 59, 60, 75, 84, 90, 97, 103, 129, 165, 186, Bolbitius 143, bom bycina, P oria Bondarzew ia 173 Botrytis 51 boudieri, Coprin. 126; A m an,. 239 brassicolen s, M icrom ph. 21 brevicaulis, Scopular. 182 brom ina, Pucc brum alis, Clitoc. 72 brunnescens, Lepiota 126 brunneoincarnata, Lepiota 126 bucknalii, L ep iota 126 B uglossoporus 81 89, 172, 202 B uglossus 82, 88 bu lliardí, Polyp. 84; Cortinar. 126 butyracea, C ollyb. 21. C. caesarea, A m an. 110, 129, 170, 240 cadaverinus, Polyp. 84 C alloria 10 C alocybe 65, 67, 80 C aloporus 84, 99 calthicola, V erpatinia 226, 228 C alvatia 110 C alycella 10 calyculata, Arcyr. 191; H em iarcyr. 191 cam pan ella, X erom phal. 73 cana, Ceratocyst., C eratostom. 45, 46, 48, 50, 51 C andida 182 candidum, G eotrichum 182 C antharellus 59, 73, 75, 215 caperata, R ozites 110 capillaris, M yc. 70 carneopallidum, M icrom ph castanophilus, Polyp. 90 catalpae, P hyllost. 205, 212 catenulata, E id am ia 51 caucasicus, P seudogym noas cauvetti, M icrom ph. 21 cavipes, B oletín 242 cellu loderm a, A lnicola, N aucor. 141 C ephalosporiu m 51 C eratocystis C eratostom ella 51, 52 cerealis, Leucopdxil. 65, 67, 68 C haetom ium 51 ch aly baea, T richia 194 C hloridium 51 chrysenteron, B olet. 1 7; X erocom. 60 C hrysom phalin a 135, 136, 139, 243 chrysophylla, O m phal. 135, 136 chrysosperm a, H em itrich. 189 chrysospora, H em itrich. 189, 198 C hrysosporium 162 cibarius, Cantharel. 59, 75 C iborinia 228 cinerea, B otrytis 51; Arcyr. 193 cinnabarina, Sterr.on. 194 cinnabarinus, Pycnopor. 102, 110 cinnam om eus, Cortinar. 77 citrina, C alycella 10; Am an. 110; T richia 191 ciados por ioides, C ladospor. 51 Cladosporium 51 Clathrus 243 clavata, H em itrich clavatus, G om phus 110 C lavariadelphu s 242 C lavulinopsis 129 C lim acodon 170 C litocybe 30, 59, 72, 135, 139, 229 clypeolaria, L epiota 126 codin ae, L ep id el 239 collinitus, Cortinar. 77 C olly bia 18 24, 59, 60 C oltricia 101, 175 confluens, M arasm. 21; A lbatrellus, C alopor , 102 confragosa, D aedalea 84 cónica, V erpa 110 coniferarum, X erocom. 5 6 C onocybe 126, conspicuus, Agaric. 230 contorta, T richia 191 coprinifacies, H yphol, Coprinus 32, 33, 126, 141, 145, 146 C oriolellu s 167 C oriolus 84 corium, M ycenast. 243 corniculata, C lavulinops. 129 Cortinarius 59, , 126 cortinatus, C oprin. 126 C ornuvia 191 cornuvioides, P erichaen a 190, 191 corrugis, Polyp. 171, 174, 175 corydalina, In o cy be 126 craterium, G eopyx., Urnula 242 C repidotus 71 C rin ipellis 146 crispula, D elicat. 147 cristata, L epiota 126 crocata, M yc, 110, 242 croceus, H ap alopil., P haeolu s, Polyp, 81, , 99, 101, 102 croceus, P haeolu s 122 crocipodius, Bolet. 6 cru cian ellae, Peronosp. 119 Crucibulum 29 C ryptococcus 27, 28, 182, 183 cucum is var. leucospora, M acrocyst. 70, 145 cuneifolium, D erm olom a 141, 148, 149 cupricolor, Lactar. 151, cuspidata var. stenospora,

10 O m phal. 146, 147 cutaneum, Trichosporon 182 cyanopus, Cortinar. 126 Cyathus 29 C yclocybe cyphelliform is, Pleurot., Resupin. 72, 73. D. D aedalea 84 D ebaryom yces 182 decidua, P hyllost 210 decipien s, Cortinar. 77; Lactar , 156, 157; T richia 189; Arcyr. 191 deerrata, P seu dom broph. 15 D elicatula 72, 141, 146, 147 D erm olom a 141, , 250 destruens, P holiota 129 D ictyophora 242 diffluens, Cryptoc. 27, 28, 182, 183 D iscina 242 dispersa, Pucc. 38 drabae-m ajuscu lae, Peronosp. 119 dryadeus, Inonot. 81 dryophila, C ollyb. 60; dryophilus, Inonot. 81 du chesnayensis, V erpatin ia 228 duplicata, D ictyophora 242 duracinus, Cortinar. 77 duyiusculum, Scytinostr 219. E. echinatum, M elanophyl. 127 echinocephala, A m an echinosporus, L actar 245 edulis, B olet. 57, 59, 60 effu giens, N aucor. 71 E idam ia 51 em iliidlouhyi, D erm olom a 141, 147, 148 epichysium, O m phal. 136 erebia, A grocybe 71 ericetorum, O m phal. 136 escharoides, A lnic, 142 esculenta, M orchel. 79; G yrom itra everhartii, Phellin. 122 excavatum, T uber 127 extenuata, Tram etes 242. F. fagacearum, Ceratocyst. 46 faginea, Plicatura 167 fam ata, Torulops. 182 fascicu lare, N aem atol. 60 fascicu laris, T rigonipes 72 felin a, L epiota 126 fibu la, O m phal. 136 F im aria 15, 17 fissilis, Leptopor., Tyrom yc. 185, 187 F istu lina 82, 88, 110 flabellatu s, P olypor. 84 flavidu s, Lactar. 126, 165 flav isp ora, A renicola 69 flavu m, O idiodendr. 51 flex)ipes, Cortinar. 77 floccopu s, Strobilom yc floriform is, T richia 189 foetidum, M icrom ph. 21 foetidus, M arasm. 170 fom entarius, F o m es 174 Fom es 174, 175, 185, 186, 221 Fom itopsis 174, 175 fragiform is, T richia 194 fredericae, Sclerot. (B elan ia) 8, 12, 13, 16, 17 frustulosum, Stereum 110, 170 ju lv ella, L ep iota 126 fu lvidula f.m icrospora, P achydisca 9 fulvissim us, Lactar. 126 jum igatus, A spergil. 182 F u n alia 242 fu n alis, H em iarcyr. 191 Fusarium 51 fu scopellis, Calopor., Polyp. 84 fuscus, Bolet. 6 fusipes, C ollyb. 21 fusispora, Z ephirea 73. G. G alera 142, 145 G alerella 145 G alerom ycena 69, 70 G aleropsina 74 gallica, Funal. 242 gam bosa, C alocybe 65, 67 G anoderm a 110 gardneri, Lysurus 242 Gastroboletus 4 gelatinosum, Pseudohydn. 110 gentianeus, Agar., Leucopaxil gentilis, X erocom. 165 G eopyxis 242 georgii var. arom atica, C alocybe 80 G eotrichum 182 gerbericola, P hyllosticta 206, 212 G erronem a 135, 136, 138, 139 gigantea, G rifó la, M eripil. 98, 103; Calvat. 110 gigas, N eogyrom glabrata, T orulops. 182 glaucopus, Cortinar. 126 G liocladiu m 51 globispora, M ycenops. 74 globosa, T orulops. 182 globosum, S arcosom a G loeocystidiu m 119 glutinosus, G om - phid. 59 G om phidiu s 59 G om phus 110 gracilis, G ram incola 74 G ram incola 7 3 G raphium G rifó la 87, 97, 98 G rosm annia 52 guldeniae, P seu dom broph. 8, 14, 15, 17 guttulatus, P anaeol. 127 G ym noascus 160 G yrocratera 129 G yrodon 1 G yrom itra G yroporus 1. H. H aasiella , 229 hadriani, P hall. 110 hansenii, D ebaryom yc. 182 H apalopilu s 81, 90, 96, haustellaris, C repid., N aucor. 71 H elotium 8 10 helvelloides, Trem iscus 110 helveolu s, C oriolus 84 helvetica, H em itrich. 198 H em iarcyria hem idichophyticum, Scytinostr H em itrichia hepatica, F istu l. 82, 88, 110 herbariensis, Tripedotr. 160 herbarum, C ladospor. 51 herculeana, P hellor. 243 H eterobasidion 173 heteroclitus, P olypor. 90 heterogenicus, Saccharom yc. 182 heterom orphus, Coriolel. 167 H eteroporus 98, 103 heterosetulosus, Coprin. 146 hiem alis, Sarcoscypha 242 hieroglyphicus, Bolet. 6 hinnuleus, Cortinar. 77 H irneola 110 hispida, L epiota 126 holčina, Pucc hradecensis, Lactar , 156, 157, 244 hum icola, C andida 182 hum uli, Peronoplas H ydrocybe' 77, 79 hygrom etricus, A straeus 110 H ygrophoropsis 73, 138 H ygrophorus 110, 242 h y - grophorus, T richol. 148 H ypholom a hypococcinus, Polyp. 90 H ypom yces 77 H yporham m a 196, 198. I. ichoratus, Lactar. 154, 157 icterinus f.gracillim us, N olan., R hodophyl. 69 igniarius subsp. (var.) pom aceus, Phellin. 186, 187; subsp. fu lvu s 186 ignipes, L ep iota 126 im politus, Bolet. 6 im pudicum, M icrom ph. 21 im pudicus, P hallu s 110, 242 infractus, C ortinar. 126 infulus, R hodophyl. 167 infundibuliform is, C antharel. 215 In ocy be 71, 126, 165 Inoderm u s 90 inodorum, M icrom ph inolens L yophyl. 127 In o lom a Inonotus 81, 175 inquinans, P hellor insignis, Coprin. 126 insularis, Fom itops. 175 integrella, D elicat., M yc., O m phal. 72 intorta, H em itrich. 190, 194; var., leiotricha 191 involutus, Pdxil. 75. J. japónica, C andida 182 josserandii, D erm olom a 148. K. kalm iicola, P hyllost. 209 karstenii, H em itrich. 189, 190 kravtzevianus, P arm astom yc., Tyrom yc. 171, 176 K rom bh olzia 60 krusei, C andida 182 kunzei, R am ariops. 129.

11 .....,. - / ^ L. labruscae, Phyllost. 212 L accaria 215 laccata, L accaria 215 Lactarius 59, 126, , 165, L aetiporus 87, 101 laeve, Crucibul. 29 lanatus, Bolet. 1 7 lateritia, C yclocybe 71 latifolia, Phyllost. 205, 206, 209, 212 laurentii, Cryptocc. 182 leguei, Bolet. 1 7 leiocarpa, H em itrich. 189, 190, 193 Leiopoda 69, 70 leiotricha, H em itrich. 189., 191 lenta, Poria 171, 173 Lentinus 77 Lenzites 122 leocarpoides, A rcyr., C ornuvia 191 L epidella 239 L epiota 126 L epista 126, 229, 230 Leptographium Leptoporus 175, 176, 185, 187 Leptotrim itus 171, 175, L eu copaxillu s , , liatridis, Phyllost. 205, 207, 209, lignorum, Trichod. 51 Lim acella 239 Lim acium 179 lindtneri, Ptychogast. 119; G loeocyst. 119; Penioph. 119 Lindtneria 119 liriodendri, Phyllost. 209, 212 lirioden - dricola, Phyllost. 210, longifila, H em iarcyr. 194 lum bicale, Lycop. 196 lum bricalis, " Stem on. 196 lundbergii, Leptograph. 45, 47 50, 53 luscina, L epista 126 luteolus, B olbit. 143, 145 luteotacta, Russ. 165 lutescens, Plut. 127 luteus, Lactar. 245 L ycop erd on 126, 194, 196 Lyophyllu m 127 Lysurus 242. M. M acrocystidia 70, 145 m acrosporus, M elanogast. 28 m adritensis, Pucc. 43 m airei, C onocybe m alyi, Peronosp. 110 m am m aeform e, Lycop. 126 Aiarasm iellus 21, 146 M arasm ius 18 24, 59, 110, 145, 170 m arzuolum, Lim ac. 179 marzuolus, H ygroph. 110, 242 m auretanica, D elicat. 141, 146, 147 M elanogaster 28 M elanoleuca 230 M elanophyllum 127 m ellea, Arm il m etagrophytes var. interdigitale, T richophyt. 28, 182; var. quinckeanum 182 M eripilus 98, 103 M icrom phale m iculatus, Agar. 230 m illiaris, R etocybe 71, 72 m iltinus, Cortinar. 77 minor, Ceratocyst., Ceratostom. 45, 49, 50, 52 minuta, Ceratocyst., O phiostom. 45, 49, 52 minuta, R hodotor. 182 m irabilis, G alerom yc. 69, 70 m nichovicensis, Cycloc. 71 m oesiacus, U rom yc. 119 m ollis, A ntrodia 167 m onardae, Phyllost. 210 m onardicola, Phyllost. 205, 207, 210, 212 m ontagnei, C oltricia 101 m ontana, H em itrich 191 m oranae, Leiopoda 70 M orchella 79 m orchelloides, Agaric. 77 m ucida, Oudemans. 110, 242 m ucilaginosa, R hodotor. 182 M ucor 51, 182, 196 m urinella, Volvar. 129 m utabilis, Pholiota 216 m yceliosa, A nom oporia, Poria 172, 173 M ycena 59, 70, 72, 73, 110, 127, 146, 167, 242 M ycenastrum 243 M ycenopsis 74. N. N aem atolom a 60 nana, T richia 190 N aucoria 71, 141 neesiana, T richia 194 neoform ans, Cryptococ. 27, 28, 182 N eogyrom itra neril, Phyllost. 209, 211, 212 neriicola, Phyllost. 211 nidulans, H apalopil. Polyp niger, Aspergil. 182 nigrescens, Bolet. 6 nobilis, P achydisca, P ezizella 9, 10 N olanea 69 N yctalis 127. O. obscura, H em iarcyr. 190, 191; Inocybe 126 obtusa, Trichia 191 obtusata, Psathyr. 60 O chroporus 90 O idiodendron 51 olearius, O m phalotus 165, 170 olivacea, R am icola 71 olla, Cyathus 29 O m brophila 10 O m phalia 72, 146, 147, 229 O m phalina 135, 136, 138 O m phalotus 165, 170 O phiostom a 52 oreades, M arasm. 19, 145 oryzae, R hizopus 182 O udem ansiella 110, 242 ovata, H em itrich P. P achydisca 8 10, 15, 16 P achykytospora 81 pallidus, Lactar. 126, 151, 152, pan aeolu m, T richol. 126 P an aeolu s 127 pannorum, C hrysospor. 162 paradoxa, H em iarcyr. 190 parasitica, N yctalis 127 parasiticus, X erocom. 110 P arm a- stom yces 171, 176 P axillu s 75 P elloporus 175 pellucidus, Coprin. 141, 145, 146 penicillata, C eratostom., Ceratocyst. 45, 47, 48, 51 pen icillioid es, T hysanoph. 51 P en i- cillium 51 P en iophora 119 perennis, Polyp. 175 perforans, M icrom ph. 21 P erichaena 190, 191 perlata, D iscina 242 peronatus, C ollyb., M arasm. 21 P eronoplasm o- p ara P eronospora 118, 119 perplexans, Pucc. 43 persicina, Russ. 127 petrakii, Phyllost. 205, 206, 207 Pezizella 9 P haeocollybia 74 P haeolus , 99, 101, 122 phalloides, Aman. 60, 110, 178; var. m oravecii 25, 26; subsp. verna 129 P hallus 110, 242 Phellinus 81, 122, Phellorinia 243 Phlegm acium 78 P holiota 71, 129, 216 Pholiotina 142 P hylloporus 1, 5 P hyllosticta t Physarum 61 piceae, Ceratostom., Ceratocyst. 45, piceaperda, Ceratostom., C eratocyst. 45, 48, 50, 52 pilatii, P achydisca 8 10, 15, 16 p ilifera, Ceratocyst., Sphaeria 45, 49, 52 pilotae, Polyp. 90, 101, 103 pini, Fom es, Phellin. 185, 187 piperatus, Lactar. 60 Piptoporus 81 84, 87, 88, 172 pistillaris, Clavar. 242 Placoderm a 84 P lacodes 84 Pleurotus 59 plicatella, C onocybe 141, plicatilis, Coprin. 145 Plicatura 167 ploettneriana, Gyrocrat. 129 plum osa, H em iarcyr. 191 Pluteus 127 P odofom es 171, 174, P olyporus 20, 24, , , 171, 172, , Polystictus 84 pom aceus, Phellin Poria 123, porosporus, X erocom. 1 7 P orphyreilus 129, porphyrosporus, P orphyrei. 129 portentosum, Scytinostr postii, O m phal. 136 pragensis, C yclocybe 71 procera, L epiota 126 protracta, Sarcoscypha 242 Psathyra 60 pseudobetulinus, Piptop. 83, 88 pseudogam bosus, Leucopaxil Pseudogym noascus pseudo-

12 helveola, L epiota 126 P seudohydnum 110 P seudohygrophorus 74 P seu dom brophila 8, 14, 15, 17, pseudoscaber, P orphyrel pseudo-sulphureus, Bolet. 129 pterocaryae, Phyllost. 210, 211, 212 P tychogaster 119 P tychoverpa 110 P uccinia pubescens, C onocybe 126; Lactar. 156, 158 pulchra, C lavul. 129 pullulans, Pullul. 51 P ullu laria 51 pusillus, M ucor 182 purpurasceris, Cortinar. 126 purpureum, Ster. 216 pycnocephalum, G raphium 45, 50, 53 Pycnoporus 102, 103, 110 pyriform is, T rich ia 194 pyriodora, In o cy be 126 pyrispora, G alerops. 74. Q. Q uercella 74 quercicola, Polyp. 84, 86 quercinus, Buglossop., Polyp , 172, 202 quietus, Lactar , 157. R. radícata, C ollyb. 60 radiculata, Sow erb. 127 R am ariopsis 129 R am icola 69, 71 ram ealis, M arasm. 21 recóndita, Pucc regius, Bolet. 60 reichardtii, Lenzit. 122 R esupinatus 72, 73 reticulatum, H yporham. 196, 198 R etocybe 69, 71, 72 rhacodes, L epiota 126 rhizophilus, P olyp. 20, 24 R hizopus 51, 182 R hodocybe 127 rhodoleucus, Leucopdxil R h o dophyllu s 69, 167 rhodorrhiza, L epiota 126 R hodotoru la 182 rhodoxanthus, P hyllop. 4 rhois, P hyllost. 211, 212 rickeniana, C onocybe 126 rivulosus var. am arus, Agar. 229, 230 robustus, P hellin. 81 rose i- brunnea, M elanol., T richol 230 roseipallens, M yc. 127 roseum, T richothec. 51 roseus, P s e u d o g y m n o a s R ozites 110 ruber, C lathrus 243 rubescens, Aman. 59; W einzet. 74; P olyp 84, 86 rubi, N aucor, S im ocybe 71 rubiform is, H em iarcyr., H em itrich., T richia 194, 195 rubiginosum, Phsysar. 61 rubigo-vera, Pucc. 38 rubrum var. nigricans, Trichophyt. 27, 28, 182, 183 rufocarneus, M arasm. 18, 22 ru fo-olivaceus, C ortinar. 126 rufus, Lactar. 59 rugosus, Lactor. 154, 157 R u ssu la 59, 127, 165, 245 rutilans, Pleurot. T richol. 59, 216 R utstroem ia 8, 11, 12, 16. S. Saccharom yces 182 saeva, L ep ista 229, 234 sam bucinus, U rceolus 72, 73 saponaceum, Trichol. 59 S arcodontia 242 S acroscypha 242 S arcosom a 110, 170 satanas, Bolet. 165, 240 scabra, K rom bh. 60; T richia 189 scabrosus, P ellopor. 175 icau ru s, P ellopor., P olypi 175 schenckii, Sporotr. 182 schoenleinii, T richoph. 182 schw einitzii, P haeol. 101 Sclerotin ia 8, 12, 13, 16, 17 S copu lariopsis 182 scorodonius, M arasm. 59 scutulatus, Cortinar Scytinostrom a sem inuda, L epiota 126 sem ipileatus, Leptop., Leptotrim., Polyp., Tyrom yc. 171, 175, 176 semisupinus, Tyrom yc. 176 septentrionalis, Clim acod. 170 serpens, Ceratocyst., G rosm an ^ 45, 47, 48, 52 serpua, H em itrich. 189, 190, 196, 198 setosa, Sarcodonti 242 setulosa, L ep iota 126 Skeletocutis 176 Sim ocybe 71 soloniensis, Piptop. 83, 88 sorbi, P olyp Š ow erbyella 127 spadiceus, X erocom. 1 7 spartea, C onocybe 126 S phaeria 52 sphagnicola, O m phal. 136 spiraeicola, V erpatinia 228 splen didissim a, H aasiella , 229 spongioides, Trichia 196 S pon gipellis 101, 103 Sporotrichum 182 squ am u losa, C ycloc. 71 stellata, Torulops. 182 Stem onitis 194 JS6 stenophylla, G alera 145 Stereum 110, 170, 216 stercoreus, C yathus 29 stipata, Arcyr. 189 stipatissim a, Psathyr. 60 stipitata, Arcyr. H em iarcyr., H em itrich. 191 Streptom yces 51 striatus, C yathus 29 strobilaceus, Strobilom yc. 129, strobiliform is, Am an. 239, 240 S trobilom yces 129, subcartilagineus, P olyp. 171, 176 subdulcis, Lactar. 152, 154, 157 suberosus, Polyp. 84 sublateritium, N aem atol. 60 su bm elin oides, A lnic., N aucor. 142 subrosella, Clitoc. 30 subtom entosus, X erocom. 60; var. leguei, B olet. 1 7 subturbinata, P achydisca 9 Suillus 1 - sulphureus, grifóla, Laetipoř. 87, 101 suiartzii, O m phal T. tatrorum, Lactar. 245 tellim ae, P hyllost. 211, 212 tetropii, Ceratocyst., Ophiost. 45, 49, 52 T hysan ophora 51 tintinabulum, M yc. 242 T ogaria 71 tom entella, Lepiota 126 T oru lopsis 182 traganus, Cortinar., In o lom a 75, 79 T ram etes 102, 103, 123, 175, 242 Trem iscus 110 T richia T richoderm a 51 T richolom a 59, 126, 127, 148, 149, 216, 229 T richophyton 27, 28, 182, 183 T richosporon 182 Trichothecium 51 T rigonipes 69, 72 T ripedotrichum 160 triseti, Pucc trogii, P olyp., Tram et. 175 tropicalis, C andida 182 truncatus, B olet., X erocom. 1 7 Tuber 127 tuberculosa, P achyhytosp. 81 tuberiform is, M elanogast. 28 turbinatus, B olet. 4 Tyrom yces 82, 102, 103, 175, 176, 185, 187. U. ulm i, Ceratocyst. 46 u m bellifera, O m phal. 136 um bilicata, P achydisca 9 U ngulina 84 U rceolus 69, 72, 73 U rnula 242 U rom yces 119. V. vacini, Valent. 73 vaga, P hyllost. 206 Valentini C anthar. 73 V alentinia 69, 73 V araria 219 variegatus, B olet. 75 varium, P hlegm. 78 varneyi, H em iarcyr. 191 velox, Coprin. 32, 33 (incl. var. stenosporus) venetus, P olyp. 84 venosa, T richia 196 ventriosospora, L ep iota 126 venusta, Rutstr. 8, 11, 16 venustissim a, C hrysom phal. 243; C litoc., G erronem a 135, V erpa 110 V erpatinia verrucosa, T richia 189 vesicarius, Pseudohygroph. 74 vesparium, H em itrich. 189, 190, 194, 195; var.

13 m irabilis 196 vietus, L actar. 153, vinaceus, Pseudogym noasc violaceus, Cortinar. 78 viride, C hlorid. 51 viridim arginata, M yc. 167 virosa, Aman. 178 vitícola, P hyllost. 212 vittadinii var. echin ocephala, Am an V olvaria 129 vulgare, A urisc. 242; C rucibul, 29 vulpeculus, Agar., Clitoc., L eu copaxil W. w eigeliae, Phyllost W einzettlia 74 w igandii, Arcyr., H em iarcyr. 190 wistariae, Phyllost. 212, 214 W rightoporia 171, 173. X. x\anthophylla, O m phal. 136 X erocom us 1 7, 59, , 165 X erom phalina 73. Z. Z ephirea 69, 73 **- zinniae, Phyllost. 212, 214. Nové taxony a nová přeřazení Taxa nova atque combinationes novae : Nové rody Genera nova: A nom oporia Pouzar 172 B uglossoporus Kotlaba et Pouzar 82 H aasiella Kotlaba et Pouzar 135 Leptotrim itus Pouzar 175 P odofom es Pouzar 174 W rightoporia Pouzar 172. Nový podrod Subgenus novum: B elania Svrček, generis Sclerotinia Fuck. 17. Nové druhy Species novae: D erm olom a em ilii-dlouhý i Svrček 15 H aasiella splendidissim a Kotlaba et Pouzar 136 Lactarius cupricolor Z. Schaefer 158 Leucopaxillus pseudogam bosus Pilát M icrom - phale carneo-pallidum Pouzar 23 P achydisca pilatii Svrček 15 Phyllostvcta petrakii Cejp 205 Phyllosticta m onardicola Cejp 205 Pseudogym noascus caucasicus Cejp et Miko 161 P seu dom brophila gulden iae Svrček 17 <R utstroem ia venusta Svrček 16 Sclerotinia (B elan ia) jredericae Svrček 16 Scytinostrom a hem idichophyticum Pouzar 217. Nové odrůdy Varietates novae: A m anita p h alloid es var. m oravecii Pilát 25 H em itrichia vesparium var. m irabilis W i- chanský 196 T richophyton rubrum var. nigricans Frágner 27. Nová přeřazení Combinationes novae: A lnicola cellu loderm a (P. D. Orton) Svrček 141 A nom oporia albolu tescen s (Romell) Pouzar 172 A n om oporia bom bycina (Fr.) Pouzar 172 A nom oporia m yceliosa (Peck) Pouzar 172 B uglossoporus quercinus (Schrad. ex Fr.) Kotlaba et Pouzar 84 H aasiella venustissim a (F r.) Kotlaba et Pouzar 135 Leptotrim itus sem ipileatu s (Peck) Pouzar 175 L eu copaxillu s gentianeus (Quél.) Kotlaba 229 O m phalina sw artzii (Fr. ex Fr.) Kotlaba et Pouzar 136 P odofom es corrugis (F r.) Pouzar 174 W rightoporia avellan ea (Bres. in Höhn.) Pouzar 173 W rightoporia lenta (Overh. et Lowe) Pouzar 173. Sestavil dr. M. Svrček

14 Če s k á m y k o l o g i e ČASOPIS ČESKOSLO VENSKÉ VĚD ECK É SPOLEČNOSTI PRO M YKOLO GII ROČNÍK SEŠIT 4 The Occurrence of Some Phyllostictas on Ornamental Plants and Shrubs. II.*) Výskyt některých druhů rodu Phyllosticta na ozdobných rostlinách a dřevinách. II. K arel C ejp This article is the continuation of one previously published in Preslia (Cejp 1965) and contains rare species of European mycoflora on leaves of garden plants and shrubs. Some species are new tq science, i.e. Phyllosticta petrakii Cejp sp. nov. and Ph. m onardicola Cejp sp. nov. P hyllosticta \iatridis Davis, Ph. catalpae Ellis et Martin and Ph. latifolia Ellis et Everh. were previously only known from the original collections in North America and the present reports for Czechoslovakia represent the second world records. The remainder have only been collected a few times in Europe. Material and Methods see Preslia Tento článek je pokračování dřívějšího pojednání, uveřejněného v časopise Preslia (Cejp 1965) a obsahuje vzácné druhy evropské mykoflóry na listech zahradních rostlin a keřů. Nové jsou Phyllosticta petrakii Cejp sp. nov. a Ph. m onardicola Cejp sp. nov. Phyllosticta liatridis Davis, Ph. catalpae Ellis et Martin a Ph. latifolia Ellis et Ev. byly dříve známy jen z lokality typu a jsou v Československu sbírány po druhé na světě. Ostatní druhy byly sbírány pouze několikrát v Evropě. Phyllosticta catalpae Ellis et Martin, Amer. Nátur. 18 : 189, Spots subcircular, rarely circular, whitish, later cinereous, amphigenous, slightly swollen above, 5 6 mm in diam., extending to the greater part of the leaf, the main spots are around the discolorations. Pycnidia few, concentrated in the middle of the spots, lenticular, black, ca 80 x in diam. Conidia ellipsoidal, only a few slightly rounded, equal, on both sides weakly attenuated, eguttulae, (3 ) 3,4 4 (6,8 ) x (5 ) 6 7 (1 0,3 ) j., with granulated contents, subhyaline. On living (also on dead) leaves of C atalpa bignonioides W alt., Rokycany, nursery, 18. IX. 1964; Praha, park opposite the main railway station, X. X I This species was described from Pennsylvania, North America and I know of no other European collections. The species, *) This paper is dedicated to 80th birthday of Dr. Franz Petra k, Vienna. 205

15 '. ČESKÁ M YKOLOGIE 20 (4) 1966 described from C atalpa syrin gifolia in 'Northern Italy, Austria, Belgium and France, has conidia of a different size, with two oil drops and more or less distinct spots [P hyllosticta bignoniae West., Ph. vaga (Rob.) A ll.]. M v 1. P hyllosticta petrakii Cejp Photo Ing. K. Dolejš 2. P hyllosticta latifo lia Ellis et Everh. Photo Ing. K. Dolejš Phyllosticta gerbericola Chaves Batista, Bol. Soc. Pernambuco 19 : 212, This species was first reported from Czechoslovakia by Cejp ( ), who gave a detailed description. Pycnidia in our collection are p. in diam., conidia 2,5 3,4 (4 ) x 6,8 1 0,3 (1 7,2 ) x, oil drops are small; the larger spores are occasionally septate, but sporadically. This species occured on the leaves o G erbera jam eson ii Bolus cv. in beds of this fashionable flower in a communal garden, V I. 1965, by Ing. L. Ondrušková. 206

16 C EJP: PHYLLOSTICTA ON ORNAMENTAL PLANTS Phyllosticta petrakii sp. nov. Spots dispersed over the leaf, subglobose or moderately lobate, 2 3 mm in diam., grey-brown, deep brownish bordered, amphigenous. Pycnidia black, scattered, punctiform, about in diam. Conidia elongated ellipsoid, reasonably uniform, equal, rounded at both ends, with 2 oil drops, mostly without dots, 3,5 6,8 x 8,6 jl hyaline, to light greenish. 3. P hyllosticta liatridis Davis Photo Ing. K. Dolejš 4. Phyllosticta m onardicola Cejp Photo Ing. K. Dolejš On living leaves of K erria japónica DC., Rokycany, in communal garden, 18. IX. 1964; Praha, Botanical Garden of Caroline University, 8. IX Not previously reported on this Japanese plant. Typus in the herbarium of Dr. K. Cejp, Praha. Maculae ad folia dispersae, subrotundatae aut moderate lobulatae, 2 3 mm in diam., griseo-brunneae, obscure brunneo circumscriptae, amphigenae. Pycnidia nigra, dispersa, punctiformia, circa ju in diam. Conidia elongato-ellipsoidea, subaequalia, recta, utrinque rotundata, cum 2 guttulis oleosis, saepissime eguttulata, 3,5 6 x 8 8,6 fi, hyalina usque pallide viridia. In foliis vivis K erriae japon icae DC., Rokycany, in horto communali, 18. IX (typus); Praha, in horto botánico universitatis Carolinae, 8. IX Legit Dr. K. Cejp. Typus in herbario Dr. K. Cejp, Praha. 207

17 ČESKÁ MYKOLOGIE 20 (4) 1966 H I

18 CEJP: PHYLLOSTICTA ON ORNAMENTAL PLANTS Phyllosticta latifolia Ellis et Everh., Proceed. Acad. Nat. Sci. Philadel : : 454, ; Saccardo, Sylloge Fung. 11 : 474, Spots amphigenous, distinct, orbicular, ochre-brown, nearly translucent, dark purplish bordered, occupying most of the leaf area. Pycnidia black, punctiform, ft in diam. Conidia ellipsoidal, elongated at both ends, equal, without oil drops, 3,6 5,2 x 8,6 1 2 (1 7,2 ) u, hyaline to light greenish. 5. P hyllosticta nerii Westencl. Photo Ing. K. Dolejš On living leaves of K a lm ia latifo lia L., Rokycany, autor's garden, 5. IX P hyllosticta kalm iicola (Schw.) Ellis et Everh., which also grows on this host, differs by the somewhat larger pycnidia and other smaller spores, only 1 2,3 p.. This is the first collection of this species in Europe. Phyllosticta liatridis Davis, Trans. Wiscon. Acad. Sci. 18 : 87, Spot orbicular or almost orbicular, dirty whitish to white, especially when i dry, usually 2 3 mm in diam., sometimes smaller, with an almost black margin. Pycnidia on the upper side, emergent, black, x in diam. Conidia elongated, sometimes curved, long-ellipsoidal, with 2 (or often 4) oil drops, sometimes without drops, rounded at both ends, 3,5 x 5,9 1 0 (1 3,8 ) i, hyaline or greenish. On leaves of Liatris spicata L. [Lacinaria spicata (L.) Kuntze], Rokycany, author s garden, 23. V III. 1964; 1. X Originally described from Wisconsin, Burnet County. USA. The first report of this fungus in Europe. Phyllosticta liriodendri Thiimen, Contr. Mic. Lit. No. 213, Spots suborbicular, moderately lobulate, amphigenous, grey-brown, narrowly bordered, about 4 5 mm in diam. Pycnidia thick, almost immersed in the network, minute, globular, about ju. in diam., black, or grey-black. Conidia ellipsoidal, aqual, numerous, rounded at both ends, 3 x 5,6 ju, hyaline. On living and fallen leaves of Liriodendron tulipifera L. in park of Kozel Castle near Šťáhlavy (close to Pilsen), V II It was originally described from Gorizia (Italy). P hyllos- Conidia: I. P hyllosticta petrakii Cejp, 2. Ph. latifolia Ellis et Everh. 3. Ph. liatridis Davis, 4. Ph. m onardicola Cejp, 5. Ph. nerii Westend., 6. Ph. w eigeliae Sacc. et Speg. Drawn by Ing. K. Dolejš 209

19 "..... V CESKA M YKOLOGIE 20 (4) 1966 ticta lirioden dricola Sacc., which likewise parasitizes this species, differs by the larger pycnidia and conidia, and pycnidial configuration outside the spots, is known from South Carolina, USA. Phyllosticta monardicola sp. nov. Spots visible on both sides of the leaf, large, about 4 6 mm in diam., sometimes scattered around the periphery of the leaf, rusty-brown, brown-grey when dry, with a broad dark brown border. Pycnidia punctiform, most numerous on spots, up to ten, black, x in diam. Conidia oval ellipsoidal, 0,. ^ S > 6. P hyllosticta pterocaryae Thumen Photo Ing. K. Dolejs elongated, equal, with only a few weakly curved, usually with 2 oil drops, rarely without, ( 2 ) 3 5 (6,9 ) x ( 3,5 ) 7-8 ( 1 0,2-1 3,8 ) p, or 3, 5-5, 2 x 6, 9-8, 6 (1 0,3 ) n, bright green. On living leaves of M onarda didym a L. cv., Rokycany, author s garden, 9. V III and X I Typus in herbarium Dr. K. Cejp, Praha. On this host was described from North America P hyllosticta decidu a Ellis et Kellermann, Amer. 'Naturalist 17 : 1168, 1883 (Ph. m onardae Ellis et Bartol., Trans, act. Kansas Acad. Sci. 1 6 : 165, 1899), which has minute spots, hardly 1 mm in diam. with only a few pycnidia on each spots ( 2 4) and conidia of a different size (1,5 x 5 6 x). This species is reported to occur on many, often unrelated plants in North America, 15 distinct species in the L am iaceae and three species in the genus M onarda (Seaver 1922). Maculae amphigenae, magnae, ca 4 6 mm in diam., saepe ad marginem foliorum acumulatae, fusco-brunneae, exsiccatae bruneo-griseae, rotundatae, postea saepe confluentes, cum limbo 210

20 CEJP: PHYLLOSTICTA ON ORNAMENTAL PLANTS lato obscureo-brunneo. Pycnidia punctiformia, numerosa, usque 10, nigra, fí diam. Conidia ovato-ellipsoidea, elongata, recta, plerumque paulum inflecta, saepissime cum 2 guttulis oleosis, raro eguttulata, (2 )3 5,2 (6,8 ) x (3,5 )7 8,6 (1 0,2 13,8) /x, aut 3,5 5,2 x 6,9 8,6 (10,3 ) ju, pallide viridia. In foliis vivis M onardae didym ae L. in urbe Rokycany, in horto auctoris cultae, 9. V III (typus) et X I copiose. Legit Dr. K. Cejp. Typus in herbario Dr. K. Cejp, Praha. Phyllosticta nerii Westend. Exs. No ; Kickx, Floře Cryptog. Flandr. 1 : 148, ; Saccardo Sylloge Fung. 3 : 26, Spots almost circular, sometimes moderately angular, with dark brown margin, several confluent, amphigenous, 2 10 mm in diam., sometimes mostly smail or to leaf margin. Pycnidia somewhat protruding, sparse, black, present on both sides of the leaf, about i in diam. Conidia elongated, broadly ellipsoidal, equal and only occasionaly slightly curved, mostly with 1 large oil drop, rarely with 2 3 very small oil drops, ( 2,6 ) 3 (3,5 )5,5 x (6 )1 0,3 12,9 /x, weakly light green. Rokycany, author s garden, on withered Nerium olean der L., 28. V III Very common in Germany and, perhaps identical with P hyllosticta n eriicola Brunaud (Miscellanea mycolog. 2:33, 1889), reports from France which was described with inadequate characterization. Stevens (1925) reports this species also from the Hawaiian Islands. Phyllosticta pterocaryae Thiimen, Contr. Flor. Lusitan. 1 : No. 370, Spots, mostly in the lower part of the leaf, are irregular, brown, with a dirty dark brown centre, visible also on the lower side of the leaf, dark brown; usually on the periphery, 3 5 mm in diam., with a narrow border. Pycnidia only present on the surface, minute, numerous, in dense clusters, punctiform, black, or grey-brown, about jx in diam. Conidia ellipsoidal, equal, narrower at both ends, without oil drops, 3,5 4 x ( 4,5 ) 6 7 x, hyaline. On living leaves of Pterocarya fraxin ifolia Spach, Kroměříž, in the Podzámecká Garden,- 20. IX. 1964, leg. H. Zavřel. This fungus, found in Coimbra, Portugal, by Moller and described by Thiimen, was later collected on P. cau casica Mey. in nurseries at Weihenstephan near Freising in upper Bavaria (Allescher 1901) on P. cau casica Mey. Phyllosticta rhois Westend. Bull. Acad. Belg. 12 : 26, Spots only on the upper side of the leaf, but weakly visible on the lower, minute, mainly hardly 2 3 mm in diam., but some larger, later perforated, angular, with veins delimited, bright brown, dark bordered. Pycnidia few, usually in the centre of the spots, nearly free, black, apically perforated, x in diam. Conidia ellipsoidal, elongated, the larger with 2 ( 3 ) oil drops, sometimes without drops, (2,4 )3 x (5,5 )6 6,5 (7 ) /x, hyaline. On living leaves of Cotinus coggyria, Praha, Botanical Garden of the Caroline University, 21. IX This species was previously known only from Belgium (cf. Allescher 1901). Phyllosticta tellimae Tassi, Bull. Laborator. Orto. Bot. Siena 3-122, Spots circular, 1 3 cm, indistinctly bordered, brown, whitish when dry, later perforated, sometimes along the leaf edge, when elongated. Pycnidia almost immersed, covered by the epidermis, lenticular, dark brown or black, scattered but sometimes densely concentrically arranged, opening in the centre by a wide pore, x in diam. Conidia ovoid-elongated or moderately ellipsoid, equal-sided or moderately curved, rounded at both ends, biguttulate, sometimes eguttulate, 2,5 3 x 5 8,5 jx, or 3,5 (5,2 ) x 6,9 10,9 m, or 3,5 3,7 x 6,9 13,7 x, pale green. 211

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

nedaleko Rychnova nad Kněžnou

nedaleko Rychnova nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko 17: 128 132, 163 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Zajímavé nálezy hub z lesa V Poustkách nedaleko Rychnova nad Kněžnou Tereza Tejklová 1 a Jan Kramoliš 2 1 Muzeum

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Fytopatologie. Libor Jankovský Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně Zemědělská 3 613 00 Brno Tel. 0545134116, jankov@mendelu. mendelu.

Fytopatologie. Libor Jankovský Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně Zemědělská 3 613 00 Brno Tel. 0545134116, jankov@mendelu. mendelu. Fytopatologie Libor Jankovský Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně Zemědělská 3 613 00 Brno Tel. 0545134116, jankov@mendelu mendelu.cz Hlavní symptomy infekce listnatých dřevin dřevokaznými

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZECH MYCOLOGY Publication of the Czech Scientific Society for Mycology

CZECH MYCOLOGY Publication of the Czech Scientific Society for Mycology CZECH MYCOLOGY Publication of the Czech Scientific Society for Mycology Volume 57 December 2005 Number 3 4 This number of Czech Mycology is dedicated to Mirko Svrček to his 80th birthday To commemorate

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty)

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Bohemia centralis 20: 29-34, 1991 Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav- Čejetičky (Choboty) Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Emanuel OPRAVIL POPIS

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Curt Hermann Lutz Burkhardt

Curt Hermann Lutz Burkhardt Curt Hermann Lutz Burkhardt Wegbeschreibung Popis cesty Route description per Flugzeug: Seite 2 letadlem: strana 2 by plane: page 2 per Bahn: Seite 3 vlakem: strana 3 by train: page 3 per Bus: Seite 4

Více

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub MYKOLOGIE Hřib je jedna z mála věcí, před níž každý rád ohne svůj hřbet ba i na kolena klekne Vpředstavách většiny lidí vždy byl a je symbolem jedlých hub hříbek, hřib neboli hřiban, protože hřib představuje

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Tlející dřevo a společenstva makromycetů podél výškového gradientu na Šumavě Anna Lepšová, Karel Matějka

Tlející dřevo a společenstva makromycetů podél výškového gradientu na Šumavě Anna Lepšová, Karel Matějka Tlející dřevo a společenstva makromycetů podél výškového gradientu na Šumavě Anna Lepšová, Karel Matějka Úvod Proces rozkladu dřeva v lesních porostech provázejí druhové změny ve složení společenstev velkých

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz THE UNITED STATES OF AMERICA Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_20_ANJ

Více

ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII

ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOG g r A ACADEMA/PRAHA ŘÍJEN i 1968 ! ČESKA MYKOLOGE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické Ročník

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11//004066/2008

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11//004066/2008 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11//004066/2008 Průzkum pražské mykoflory zaměřený na vzácnější a ohrožené druhy makromycetů včetně inventarizace ve vybraných chráněných

Více

Osoba, která hodlá prodávat volně rostoucí jedlé houby musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání.

Osoba, která hodlá prodávat volně rostoucí jedlé houby musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání. Osoba, která hodlá prodávat volně rostoucí jedlé houby musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání. Tuto povinnost stanovuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ČESKOSLOVENSKA VÉDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII

ČESKOSLOVENSKA VÉDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII . ČESKOSLOVENSKA VÉDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOG Česka m y k o l o g ie Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické Ročník 21 Číslo 4 Říjen 1967

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Distribution of Elatine orthosperma in the Czech Republic

Distribution of Elatine orthosperma in the Czech Republic Distribution of Elatine orthosperma in the Czech Republic Author of the map: Zdenek Kaplan, Jan Prančl, Kateřina Šumberová Map produced on: 18-11-2015 Database records used for producing the distribution

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6 MATEMATIKA 1. Která rovnost není správná? a) 3 (4+5) 2 = 54 b) 3 (4+5 2) = 52 c) (3 4+5) 2 = 34 d) 3 4+5 2 = 22 2. Jirka si z ušetřených peněz koupil knihu za 102,- Kč a zápisník za 40,- Kč. Kolik korun

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou

Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou Dílčí zpráva za květen-červen 2009 Mgr. Jan Holec, Dr. Na Vyšším Hrádku 253/1, Brandýs nad Labem,

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_280 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ F. ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek TOMÁŠ KYNCL JIŘÍ VARHANÍK Abstrakt: Unikátně dochované pozůstatky střešních latí románského

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ČESKOSLOVENSKA PRO MYKOLOGII

ČESKOSLOVENSKA PRO MYKOLOGII i ČESKOSLOVENSKA Věd ec k á s p o l e č n o s t PRO MYKOLOG Č E S K A 17 Ř ÍJE N Č e s k á m y k o l o g i e Časopis Čs vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC 2015 METAL METAL MOSAIC 2015 METAL Chladná elegance, nadčasovost a čistota to jsou charakteristické znaky ne

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova, Karviná

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Taoistické Tai Chi TM vnitřní umění pro zdraví GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV.

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM test je členěn na 7 částí dle předmětů, v každé části je 5 úloh pečlivě si přečti zadání,

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více