Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA"

Transkript

1 Prezentace firmy CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA

2 Představení společnosti Vážení přátelé, srdečně Vás vítáme na prezentaci společnosti CZ FERMET s.r.o. Jsme firma podnikající v oboru materiálového zkušebnictví a to v oblasti: mechanických zkoušek metalografie chemických analýz defektoskopie tepelného zpracování

3 Hlavní úloha zkoušení materiálů Zkušebnictví má nezastupitelnou úlohu při stanovení základních charakteristik materiálů, kdy je důležité správně rozhodnout co zvolit v rozličných případech: použití konkrétního finálního výrobku zvolení správného technologického postupu (spojování, montáž, obrábění) určení vhodného tepelného zpracování zjištění možných příčin selhání materiálu a mělo by tedy být nezbytnou součástí všech podniků zabývající se: výrobou a zpracováním obchodní činností vývoj a výzkum (nové materiály)

4 Historie firmy Firma CZ FERMET s.r.o. vznikla v roce 2002, následně po privatizaci OŘJ POLDI Hütte s.r.o. a Odbor technika a jakost TŽ Třinec - závod Kladno v červenci Sloučením specializovaných pracovišť a převodem zkušených pracovníků s praxí v oboru zajistila firma plynulý přechod k poskytování kvalitních služeb v oboru zkoušení kovových materiálů. Z důvodu zkvalitnění poskytovaných služeb bylo rozhodnuto o cíli získat akreditaci laboratoří a dne bylo po úspěšné prověrce Českým Institutem pro Akreditaci, o.p.s. vydáno Laboratořím CZ FERMET osvědčení o akreditaci v oblasti mechanických a metalografických zkoušek podle ČSN EN ISO / IEC (aktuálně 17025:2005). Od té doby obhajuje firma získané osvědčení a každoročně rozšiřuje seznam akreditovaných zkoušek. V souladu s dlouhodobými cíli společnosti a programem stálého zlepšování poskytovaných služeb realizovala v roce 2007 společnost CZ FERMET s.r.o komplexní investiční záměr jehož cílem bylo odkoupení pozemků a výstavba nových laboratoří navazujících na budovu sídla společnosti.

5 Co umíme Deklarujeme» plné pokrytí potřeb regionu v oblasti zkoušení mechanických vlastností, metalografických zkoušek, chemických analýz a ultrazvukového zkoušení kovových materiálů» snadná dosažitelnost na všech stupních komunikace» kvalitně provedené služby, cenová přiměřenost» poradenství při objednávkovém řízení, krátké dodací lhůty Samotné zkoušení je hlavním artiklem naší společnosti, kdy produktem je protokol s výsledky zkoušek. V materiálové oblasti se ovšem nikdy neobejde bez řádné podpory výrobny a přípravny zkušebních těles. Proto naše firma vlastní dílnu pro výrobu všech prováděných zkoušek, kde se nachází veškeré vybavení potřebné pro tuto činnost.

6 Výrobna zkušebních těles Dílna pro výrobu zkušebních těles je vybavena zařízením na dělení, soustružení, frézování, broušení a tepelné zpracování materiálu dodaného zákazníky. Jedná se zpravidla o válcovanou nebo kovanou tyčovou ocel do rozměru Ø300mm resp. kvadrát 320mm. Z hlediska prováděných technologických operací, které na sebe vzájemně navazují je možné činnosti a strojní zařízení dílny rozdělit na tyto úseky: dělení kotoučová pila Heller a pásové pily (TM Jesenice); obrábění soustruhy (TOS Čelákovice, TOS Kuřim, TOS Trenčín, Kovosvit Sezimovo Ústí); dokončování prostorový frézovací stroj (TOS Olomouc), rovinné brusky (Kovosvit Sezimovo Ústí, MEZ Postřelmov); tepelné zpracování pece pro ohřev (VEB Lokomotivbau-Elektro-Technische Werke); moření zde se provádí příprava vzorků (leptání) a vlastní hodnocení makroskopických zkoušek.

7 Tepelné zpracování Stanovení správného tepelného režimu zpracování je důležitým nástrojem pro optimalizaci požadovaných vlastností. Výrobna zkoušek (i laboratoř) používají pro tento účel provozní a laboratorní pece, které je možné variabilně použít pro různé režimy zpracování. Pece jsou osazeny regulátory, které jsou řízené počítačem. Je tak možné velice přesně a snadno nadefinovat různé režimy TZ: žíhání zkušebních cáglů žíhání na měkko, žíhání na odstranění pnutí, normalizace zušlechťování kalení a popouštění polotovarů a hotových výrobků cementování sycení povrchových vrstev uhlíkem tepelné zpracování vzorku provádění v laboratorní peci s možností modelování tepelného režimu (řízené natápění a stápění, výdrže na teplotě)

8 Zkoušení Laboratoře CZ FERMET jsou pro svůj provoz plně vybaveny odpovídajícím strojním vybavením, které obsluhují pracovníci s patřičným vzděláním a mnohaletými zkušenostmi v oboru. Na všechny důležité posty ve vedení laboratoří jsou kladeny vysoké odborné požadavky a jsou tedy zastávány pouze pracovníky s vysokoškolským vzděláním a praxí v oboru. Mechanické zkoušky Jedná se o základní zkoušky pro získání představy o pevnostních a plastických vlastnostech zkoušeného materiálu a určení hodnoty meze kluzu, pevnosti, tvrdosti a vrubové houževnatosti patří mezi elementární znalosti pro stanovení oblasti použití daného materiálu. Důležitou součástí všech zkoušek je stoprocentní kontrola vstupních vzorků před vyzkoušením, a to jak kvantitativní tak tvarová (u vrubových zkoušek).

9 Zkouška tahem Provádíme za normální teploty a za zvýšené teploty až do 1000 C na renomovaných strojích anglické značky Instron. Měříme a uvádíme základní hodnoty meze kluzu (Reh, Rp), meze pevnosti, prodloužení a kontrakce (na vyžádání diagram průběhu tahové zkoušky). Akreditované zkoušky provádíme podle EN nebo amerických norem pro všechny kovové materiály, ale jsme schopni vyzkoušet i různé nekovové produkty.

10 Zkouška rázem v ohybu Zkouška vrubové houževnatosti dle Charpyho při pokojové teplotě nebo až do -60 C, a stanovení rázové práce KV, KU, nebo vrubové houževnatosti KCV, KCU. Možnost vyzkoušení v kritické oblasti a stanovení přechodové teploty s grafickým vyjádřením. Pro zkoušky používáme Charpyho kladiva Amsler a WPM Leipzig

11 Zkouška ohybem Podle evropské normy se zkouška provádí do stanoveného úhlu, do rovnoběžnosti ramen, nebo do vzniku první trhliny. Pěchovací zkouška tlakem Zkouška pro možnost stanovení odolnosti materiálu proti působení statickým tlakovým zatížením se provádí podle československé normy. Zkoušky tvrdosti Základní zkoušky stanovení tvrdosti materiálů metodami podle Brinella, Rockwella a Vickerse s různým zatížením, které se volí podle zkoušeného materiálu a potřeb zákazníka. Provádíme podle evropských norem pro kovové materiály, kdy změřením tvrdosti získáme základní představu o stavu materiálu.

12 Metalografické zkoušky Hodnocení základních mikrostrukturních vlastností materiálů zpravidla prováděných pod mikroskopem při velkém zvětšení. Důležitá je perfektní příprava vzorku, kdy hodnocená plocha musí být vyleštěna do zrcadlového lesku, a zbavena veškerých cizorodých stop. Pro hodnocení struktur (a tím i stavu materiálu) je zapotřebí chemického nebo elektrolytického působení ve vhodném roztoku. Zkoušky hodnotíme pod mikroskopy vybavené osvědčenou optikou firmy Karl Zeiss.

13 Zkoušky mikročistoty Stanovení obsahu nekovových vměstků je základním parametrem pro určení čistoty oceli. Provádí se v neleptaném stavu. Používáme různé normy a metody provádění v závislosti na materiálu a požadavcích zákazníka. Normy ASTM, ISO, ČSN pro rozdělení vměstků do skupin podle jejich morfologie, norma DIN zejména pro představu plošného obsahu všech vměstků, a norma GOST pro hodnocení ocelí primárně určených pro jadernou energetiku.

14 Stanovení velikosti zrna oceli Jedná se o základní zkoušku, která nám poskytuje předběžnou představu o chování materiálu při ohřevu na vyšší teploty a tak částečně predikovat míru zhrubnutí zrna při tepelném zpracování, které je zpravidla pro dosažení vhodných vlastností nezbytné. Provádíme podle všech norem, které se v oboru běžně používají. Dále možnost stanovení skutečného-feritického zrna v daném stavu.

15 Stanovení hloubky oduhličení Jedná se stanovení hloubky ovlivněné vrstvy, kdy působením vyšších teplot bez ochranné atmosféry (TZ, provozní podmínky) dochází k difuzi uhlíku a tím o jeho ochuzení v povrchových vrstvách, což ovlivňuje pevnostní vlastnosti materiálu. Provádíme metalografickou metodou podle všech běžných mezinárodních norem.

16 Zkoušky mikrostruktury Provádíme stanovení - vyhodnocení mikrostruktury podle etalonů československých a mezinárodních norem, dále popisy mikrostrukturních fází ve všech stavech tepelného zpracování, kdy je možno stanovit bezchybný či nesprávný stav materiálu a také odhadnout zvolené technologické postupy při výrobě a zpracování. Samozřejmou součástí zkoušek je fotodokumentace struktur, která dosvědčuje pozorované skutečnosti

17 Makroskopické zkoušky Jedná se o hodnocení dodaných vzorků při žádném, nebo pouze při malém zvětšení. Připravené vzorky se hodnotí v místnosti výrobny a přípravny vzorků. Hodnotí se makroskopická kvalita materiálu na průřezu vzorku různými metodami. Leptací zkouška makrostruktury Základní zkouška makroskopického hodnocení, kdy zkoumáme celý příčný průřez v naleptaném stavu a hodnotíme podle klasifikačních stupňů různých mezinárodních či národních norem, případně technických předpisů určených pro daný typ materiálu.

18 Stupňová zkouška makročistoty Zkouška pro hodnocení čistoty podpovrchových vrstev. Hodnotí se povrch vzorku ve třech různých hloubkách pod povrchem. Příprava se provádí odsoustružením jednotlivých částí, výsledný vzorek se pak naleptá. Leptací zkouška na průběh vláken Jedná se zkoušku důležitou zejména pro výkovky, kdy souvislý průběh vláken po průřezu ukazuje na dobrou kvalitu tvářecího procesu. Zobrazená vlákna jsou segregační pásy primární struktury, které mohou být nesprávným tvářením narušeny.

19 Lomová zkouška makročistoty Provádíme v dodaném nebo kaleném stavu. Příčný řez se v polovině průřezu zlomí a hodnotí se lomová plocha na obou polovinách. Obdobou této zkoušky je zkouška makročistoty modrým lomem, kdy se před zlomením příčný řez působením teploty zbarví do modré barvy. Výsledkem je v některých případech více kontrastní charakteristika lomu Baumannův otisk Je to makroskopická zkouška na rozložení síry na příčném přůřezu. Protože výsledkem zkoušky je otisk (a fotodokumentace), provádí se v metalografické laboratoři, která je plně vybavena pro provedení zkoušky.

20 Zkoušky svarů Jedná se o metalografické a mechanické zkoušení svarových spojů. Kvalita spojů má zásadní vliv na soudržnost celé součásti a tyto zkoušky jsou tedy velice důležité pro stanovení pevnostních limitů konstrukce. Zkouška makrostruktury svaru Zkouška má dvě oblasti, které provádíme podle EN norem: vlastní provedení zkoušky s fotodokumentací svarového spoje, a vyhodnocení svaru podle stanovených parametrů. Výsledkem hodnocení je závěr že svar vyhovuje/nevyhovuje dané třídě jakosti.

21 Mechanické zkoušky svarů: Příčná zkouška tahem Zkouška analogická ke zkoušce tahem, stanovují se hodnoty maximální síly, pevnosti a oblasti lomu. Zkouška rázem v ohybu Opět analogie zkoušky běžných materiálů, tentokrát je vrub umístěn přímo v oblasti svaru nebo v oblasti přechodového pásma. Zkouška lámavosti Jiný název pro zkoušku ohybem běžných materiálů. Provádí se z různých stran svarového spoje. Zkouška tvrdosti přes svar Jedná se o stanovení průběhu tvrdosti svarového spoje metodou podle Vickerse, kdy se měří tvrdost na ose: základní materiál - přechodová oblast svar.

22 Technologické zkoušky Jsou to komplexní zkoušky, kdy je nutné k získání konečného výsledku provést několik operací. Zkouška prokalitelnosti Jominy Jominyho zkouška na hloubku prokalení metodou kalení z čela vzorku. Provádíme v mechanické a metalografické laboratoři na specializovaném vybavení. Znormalizovaný vzorek se ve speciálním adaptéru zakalí sloupcem vody působícím na čelo vzorku a po odbroušení plošek pro měření tvrdosti se po daných krocích (podle norem) změří tvrdost v závislosti na vzdálenosti od čela. Zkouška odolnosti proti mezikrystalické korozi Nedílná součást zkoušek materiálů určených pro jadernou energetiku. Stanovení odolnosti proti napadení materiálu mezikrystalickou korozí varem v roztoku. Provádíme v obou laboratořích, kde se vzorek (destička) podrobí předepsanému tepelnému zpracování, varu v roztoku a po ohnutí destičky do úhlu 90 se při vhodném zvětšení hodnotí plocha ohybu.

23 Zkoušky NDT Provádíme nedestruktivní zkoušení tyčí a polotovarů ultrazvukem. Důležitá součást výstupní kontroly pro zjištění vnitřních vad ve výrobcích. Nabízíme vyzkoušení personálem s kvalifikačním oprávněním druhého stupně. Používáme osvědčené digitální ultrazvukové přístroje firmy Karl Deutsch. Chemické analýzy Zkoušky chemického složení všech jakostí oceli spektrometrickou metodou na přístroji Quantron Magellan. Stanovení obsahu všech běžných prvků s výjimkou plynů spolehlivou metodou jiskření a excitace elektronů na vyšší energetické hladiny.

24 Poradenství Naše poradenská činnost se zaměřuje na oblasti: tepelné zpracování volba nejvhodnějšího režimu pro dosažení optimální kvality pro daný materiál, pracovní režim součásti, technologii dalšího zpracování, oblast použití výrobku atd. metody zkoušení a druhy zkoušek pro dosažení optimálního výsledku z hlediska požadavků a potřeb zákazníka, vysoká schopnost adaptability na nekonvenční postupy a požadavky. materiálové analýzy a posuzování příčin vzniku vad na základě metalografických a dalších rozborů poškozené součásti. Naši pracovníci mají bohaté zkušenosti se širokou škálou případů, kdy dochází k selhání materiálu.

25 Zajištění kvality Pro zajištění a dodržování stále vysoké kvality práce byly laboratoře společnosti v květnu roku 2003 akreditovány. Osvědčení o akreditaci je tak garantem systému kvality a bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci. Akreditovaná laboratoř na základě tohoto certifikátu je tedy odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace. Tím je zkoušení pevnostních a plastických vlastností kovových materiálů a metalografické zkoušky základních mikrostrukturních charakteristik ocelí. Český institut pro akreditaci je platným členem evropského (EA) i světového (ILAC) institutu sdružující zkušební a kalibrační laboratoře.

26 Další aktivity politiky jakosti CZ FERMET je též řádným členem Sdružení českých laboratoří a zkušeben a účastní se všech pravidelných mezilaboratorních zkoušek pořádaných SČZL. Sdružení je členem světové a evropské asociace EUROLAB-CZ. Porovnání výsledků zúčastněných laboratoří je shrnuto v závěrečné zprávě každé MPZ. Laboratoře, které splní všechny specifikované požadavky, obdrží certifikát o úspěšném absolvování MPZ. Naše firma vlastní certifikáty, které potvrzují, že laboratoř ve všech dosud absolvovaných MPZ specifikovaným podmínkám vyhověla. Pro zkvalitnění svých služeb a lepší pokrytí požadavků našich zákazníků naše firma také spolupracuje s ostatními laboratořemi v regionu i mimo něj. V případě ročníkové absence MPZ (pořádané SČZL) uskutečňuje s vybranou laboratoří vlastní porovnávací zkoušku, jejíž výsledky poskytují další možnost kontroly kvality práce. Významným ohodnocením kvality práce společnosti CZ FERMET bylo získání oprávnění k provádění předepsaných vstupních, mezioperačních a výstupních zkoušek vyhrazených technických zařízení v jaderné energetice, jejich částí a materiálů, a k potvrzování průvodní technické dokumentace. Oprávnění bylo vydáno v červenci 2003 Institutem technické inspekce (ITI) na základě ověření odborné způsobilosti. ITI je organizace státního dozoru a je členem sdružení CEOC. Samozřejmou součástí politiky firmy je být co nejlépe a nejrychleji informován o aktuálním stavu v oblasti norem. Každou změnu či revizi normy je nutno zaznamenat a aktualizovat. Proto jsou pracovníci managementu členy Technických normalizačních komisí. TNK je součástí evropských organizačních struktur CEN, ISO, CENELEC. Společnost CZ FERMET rovněž dodržuje environmentální systém dle normy ISO Tato činnost je zajištěna spoluprací s externí organizací ECO-F systém a.s., která ošetřuje všechny požadované podmínky uvedené kriteriální normy. Firma ECO-F systém je vlastníkem certifikátu ISO 14001:1996 (a také 9001:2000), který vydal DNV Certification B.V.

27 Na závěr: Naše adresa a důležité kontakty CZ FERMET s.r.o. Buštěhradská Kladno

28 Kontakty: Výkonný ředitel : Ing. Zdeněk Dragoun Výrobní manager : Ing. Milan Vyleťal Poradce VM : Jaroslav Rochelt Manager kvality : Ing. Ladislav Zíka Materiálový specialista : Ing. Roman Šmolcnop Laboratoře CZ FERMET : Ing. Luboš Procházka Ph.D DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ČAS A POZORNOST!

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více