ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku města Brna, a.s. a zvýšení jejich adaptability na trhu práce Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): Dopravní podnik města Brna, a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Hlinky 64/151, Brno Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Bedřich Prokeš, generální ředitel Kontaktní osoba 1: Ing. Roman Fila Kontaktní telefon: Kontaktní Kontaktní osoba 2: Bc. Roman Hapal Kontaktní telefon: Kontaktní Druh zakázky: služba 1

2 Specifikace předmětu zakázky Část A Předmětem zakázky je nákup výpočetní techniky, softwaru a dalšího zařízení dle níže uvedené specifikace: 1. Počítače Stolní počítač počet kusů 16x Technická specifikace: Optiplex 380 desktop, 320 HDD, 4 GB RAM, DVD-ROM, Windows 7 professional (32 BIT) CZ OEM, LCD monitor 22, klávesnice USB, myš Laserová USB (6 tlačítková), záruka 3 roky v místě instalace s termínem dokončení opravy v následující pracovní den. Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH 2. MS Office 2007 SBS edition OEM počet kusů 16x Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH 3. SW prostředí pro elektronické vzdělávání e-learning Požadavky zadavatele na e-learningové prostředí: aplikace pracující nad serverovou platformou Windows Server 2008 R2x64 Standard Edition aplikace pro webovou platformu (IIS verze 7). databáze MS SQL datový sklad pro ukládání studijních materiálů, informace o studujících apod. Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky za část A v Kč (bez DPH): ,- Kč 2

3 Část B Předmětem zakázky je implementace e-learningu včetně hotových samostudijních kurzů, vytvoření kurzů dle požadavků zadavatele a proškolení zaměstnanců společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. 1. Implementace prostředí e-learningu implementace e-learningového prostředí včetně hotových samostudijních kurzů dopravního vzdělávání do infrastruktury DPMB Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH. 2. Vytvoření kurzů na míru dle požadavku zadavatele v rámci e-learningového prostředí a) Kurzy dopravního vzdělávání Speciální kurzy na klíč připravené ve spolupráci se zadavatelem. Kurzy provedou interní lektoři zadavatele. 1) Dopravně informační systém (RIS) Cíl - plné ovládání palubního počítače. Popis systému (seznámení s jednotlivými funkcemi, popis tlačítek). Užití palubního počítače (nastavení a přenastavení jednotlivých režimů, vymazání údajů). Nácvik a ověření znalostí a dovedností. 2) Místopis sítě Cíl - zajistit znalost brněnské sítě MHD s důrazem na příslušnou trakci. Interaktivní mapa (zobrazení jednotlivých linek, dopravních uzlů, zastávek). Schéma Brna obrys, orientační body. Schéma dopravních uzlů (vložit dopravní přestupní uzly). Seznam linek (vložit linky např. ED). Seznam zastávek včetně tarifních zón a jízdních dob (vložit zastávky). 3) Ovladače a sdělovače vozidel MHD Cíl zajistit znalost ovládacích prvků a sdělovačů včetně jejich užití a významu (poruchy). Vstup do vozidla (ovládání dveří). Palubní deska, boční panel, přístrojová deska (popis, význam piktogramů). Nízkopodlažní systém (plošina, náklon) postup použití plošiny pro nástup vozíčkářů. 4) Technika jízdy Cíl upevnit dovednosti v ovládání vozidla s cestujícími (ED) a zvýšit cestovní komfort cestujících. Rozjezd. Průjezd obloukem. Zastavení. Různé adhezní podmínky. 3

4 5) Zásady bezpečné jízdy Cíl zvýšení bezpečné přepravy. Rozjezd. Průjezd obloukem. Zastavení. Průjezd křižovatkou. Chodci, cyklisté. Zásady defenzivní jízdy. 6) Dopravní nehody Cíl rozpoznání bezpečnostních rizik. Místa zvýšené nehodovosti. Statistiky dopravních nehod. Identifikace nebezpečí. 7) Případové studie dopravních nehod Cíl předcházení vzniku dopravních nehod a jejich řešení. Analýza dopravní situace. Správná reakce řidičů před a po dopravní nehodě. Bližší specifikace ke kurzům dopravního vzdělávání bude k vyzvednutí u kontaktních osob DPMB uvedených v identifikačních údajích této zadávací dokumentace. Požadavky na kurzy dopravního vzdělávání: Výklad slovem i písmem, zvuky, obrázky, animace, videa. Cvičení a úlohy s obrázky či schématy pro okamžité vyzkoušení probírané látky v prostředí vyučované aplikace. Závěrečný test s obrázky či schématy (automatické hodnocení) včetně uložení dat do databáze a vytištění dokladu o školení po úspěšném absolvování kurzu. U kurzů dopravního vzdělávání možnost vytvářet nebo editovat výukové kurzy a testy pro ověření znalostí vlastními silami. Na základě příprav zpracovaných dodavatelem vlastní kurzy provedou interní lektoři zadavatele. Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH b) Samostudijní e-learningové kurzy z oblasti výpočetní techniky komplexní rozvoj IT gramotnosti Práce s PC (přihlášení k pracovní stanici, hlavní panel a menu Start, můj počítač, místa v síti, práce se zástupci, práce s více okny, orientace v průzkumníkovi Windows, vytváření složek, práce se soubory - kopírování a přesun souborů, použití koše, řízení tisku). MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer. 4

5 Upřesňující požadavky na samostudijní kurzy z počítačové oblasti: Kurzu se zúčastní 250 osob. Rozčlenění kurzů na základní znalost (uživatel), středně pokročilí a pokročilí. Cvičení a úlohy pro okamžité vyzkoušení probírané látky. Závěrečný test (automatické hodnocení) včetně uložení dat do databáze a vytištění dokladu o školení po úspěšném absolvování kurzu. Stanovení doby zveřejnění kurzu (výklad, cvičení, závěrečný test). Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH 3. Školení interního týmu pro práci s e-learningem Cílovou skupinou jsou zaměstnanci odpovědní za fungování e-learningu a výuku s jeho podporou (administrátor systému, manažer vzdělávání, lektoři, e-tutor: 6-8 osob - 1 skupina), kteří projdou školením od dodavatele e-learningu na jeho správu, na tvorbu a editaci vzdělávacích modulů a testů. Rozsah školení: 4 školící dny Forma: firemní kurz Místo realizace: prostory zadavatele Zpracování ceny: cena za školící den, cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota zakázky za část B v Kč (bez DPH): ,- Kč Požadavky na dodavatele: Dodavatel musí dodržovat podmínky administrace včetně archivace všech dokumentů a účetních dokladů po dobu 10 let od ukončení projektu, dle OP LZZ. Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty. Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou platnými právními předpisy. 5

6 Rekapitulace rozsahu nabídkové ceny Celková cena zakázky nesmí překročit předpokládanou hodnotu (viz. Výzva - Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu.). Překročení maximální přípustné ceny bude důvodem k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení. Cena se v průběhu realizace nesmí měnit a předpokládaná celková nabídková cena bude tedy definována jako nejvýše přípustná. Cena musí být uvedena v Kč a zpracována položkově na jednotlivé produkty zakázky. Dále uveďte celkovou cenu zakázky včetně DPH, celkovou cenu zakázky bez DPH, DPH. Cena zahrnuje: Veškeré náklady související s plněním předmětů zakázky, dále: Zboží v uvedeném rozsahu Balné Dopravu 6

7 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je obdobně stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 53, písm. a) l). Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele (příloha č. 3). Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je obdobně stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 54 písm. a) a b). Dodavatel dokládá prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo prostá kopie živnostenského listu. Dodavatel, jako součást nabídky, doloží doklady o odborné kvalifikaci lektorů, kteří budou odborně zabezpečovat vzdělávací kurzy zakázky, těmito doklady se rozumí profesní CV lektorů (část B). Dodavatel, jako součást nabídky, doloží čestné prohlášení na alespoň 5 referencí na implementaci e-learningových systémů (část B) za posledních 5 let. Součástí referencí bude: Název firmy. Identifikace kontaktní osoby jméno a telefon. Předmět implementace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Podoba čestného prohlášení je v kompetenci dodavatele, přičemž z čestného prohlášení musí pro účely umožnění posouzení nabídky vyplynout min. údaje o tom, kdy a jaká reference byla poskytnuta. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je doložit. 7

8 Povinné součásti nabídky: Obsah nabídky. Identifikace dodavatele název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, jméno a kontakt telefon, )osoby odpovědné za plnění smlouvy. Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele. Specifikace poptávané dodávky. Pro část A zpracovaná prezentace programování e-learningových modulů v SW prostředí pro elektronické vzdělávání e-learning na CD nebo DVD. Pro část B zpracovaná ukázka prezentace na CD nebo DVD (e-learningové kurzy). Cena musí být zpracovaná položkově na jednotlivé produkty zakázky, dále musí být uvedena celková cena zakázky včetně DPH, celková cena zakázky bez DPH, DPH. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (v příloze č.1 pro část A) a v příloze č. 2 pro část B)). 8

9 Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek část A Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto zadávací dokumentací, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 1. Cena s váhou 55% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena hodnocené nabídky Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. 2. Termín dodání od podpisu smlouvy na dodávku s váhou 10% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejkratší počet dní dodání) 100 x x váha vyjádřená v procentech počet dní dodání hodnocené nabídky Hodnocen bude navržený počet dní, kdy dojde k předání poptávaného předmětu celé zakázky. 3. Záruka s váhou 10% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: délka poskytnuté záruky hodnocené nabídky 100 x x váha vyjádřená v procentech nejvýhodnější nabídka (nejdelší záruka) Hodnocena bude délka poskytnuté záruky v měsících. 9

10 4. Kvalita SW prostředí pro elektronické vzdělávání e-learning s váhou 25% U tohoto kritéria budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v pořadí o 5 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Hodnocena bude přehlednost, uživatelská srozumitelnost, propojení jednotlivých kroků při procesu učení, snadná dostupnost informací z pohledu školitelů i školených. Body za všechna ohodnocená kritéria 1., 2., 3. a 4. se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek část B Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto zadávací dokumentací, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 1. Cena s váhou 30% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejkratší počet dní dodání) 100 x x váha vyjádřená v procentech počet dní dodání hodnocené nabídky Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. 2. Kvalita nabízených služeb s váhou 50% U tohoto kritéria budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v pořadí o 5 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Bude hodnocena uživatelská srozumitelnost kurzů, jak z pohledu školitelů, tak školených, propojení jednotlivých kroků při procesu učení, snadná dostupnost informací. 10

11 3. Termín dodání s váhou 20% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejkratší počet dní dodání) 100 x x váha vyjádřená v procentech počet dní dodání hodnocené nabídky Hodnocen bude navržený počet dní, kdy dojde k předání poptávaného předmětu celé zakázky. Body za všechna ohodnocená kritéria 1., 2. a 3. se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. 11

12 Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky: do 13,30 hodin. Nabídku lze podat osobně či poštou. Osobně doručujte na adresu Novobranská 18, Brno, podatelna DPMB a.s. v pracovních dnech od 8:00 do 13:30 hodin Adresa pro podání nabídky poštou: DPMB a.s., oddělení vzdělávání zaměstnanců, Hlinky 151, Brno Otevírání obálek je neveřejné a uskuteční se dne Rozhodující pro podání nabídky je datum doručení, nikoliv datum podání nabídky na poště. Pokyny pro zpracování nabídky Forma zpracování nabídky: Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v písemné podobě. Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Nabídka musí být odevzdána v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za dodavatele a jedné kopii. Nabídka bude podána v jedné složce, písemně a v jedné uzavřené neporušené obálce označené názvem zakázky a NEOTVÍRAT a názvem dodavatele a adresou dodavatele, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 12

13 Další požadavky zadavatele Platební podmínky: Platba za dodávku bude realizována po podpisu akceptačního protokolu bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídky uchazečů, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v této výzvě anebo nabídky, které nebudou úplné. Zadavatel si vyhrazuje právo do doby uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zrušit výběrové řízení. Zadavatel nevrací podané nabídky uchazečů. Zadavatel nehradí uchazečům jejich náklady vzniklé účastí ve výběrovém řízení. Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění informací k předložené nabídce v souladu s metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. Další podmínky: Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky, nabídku lze podat na část A, B nebo na celou zakázku. Variantní podání nabídek není možné, každý dodavatel může podat 1 nabídku. Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ (www.esfcr.cz) a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. Návrh smlouvy předložený dodavatelem musí být zcela v souladu s přiloženými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č. 1 nebo č. 2). Dodavatel je oprávněn se odchýlit od textu obchodních podmínek jen tehdy, pokud to není v neprospěch zadavatele. Odchylky od textu obchodních podmínek navržené dodavatelem budou barevně zvýrazněny přímo v textu obchodních podmínek. Vítězný uchazeč je povinen předložit zadavateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu formou prosté kopie. Předmětem pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě. Limit na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě bude nejméně ve výši 3 miliony Kč. Výběrové řízení se řídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 13

14 Dotazy Případné dotazy a připomínky k zadávacím podmínkám (např. ke speciálním kurzům na klíč) lze podat písemnou formou na adresu kontaktních osob: Ing. Roman Fila, Bc. Roman Hapal, Odpověď bude zaslána všem účastníkům a zároveň zveřejněna na stránkách v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. Přílohou zadávací dokumentace jsou Obchodní podmínky a vzor Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. V Brně, dne

15 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) č. smlouvy kupujícího: č. smlouvy prodávajícího: Článek 1 Smluvní strany Kupující: Společnost: Dopravní podnik města Brna, a.s. Se sídlem: Hlinky 64/151, Brno Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2463 Zastoupena: Osoba oprávněna k podpisu smlouvy na základě podpisového řádu nebo písemného pověření: Ing. Bedřich Prokeš, generální ředitel Osoba zmocněná k jednání o věcech smluvních a za plnění ustanovení smlouvy: Ing. Roman Fila, učitel autoškoly, tel.: IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB Brno město číslo účtu: /0100 společnost je plátcem DPH (dále jen kupující) Prodávající: Společnost: Jednající: Se sídlem: Osoba zmocněná k jednání o věcech smluvních: Osoba odpovědná za plnění ustanovení smlouvy: Osoba zmocněná k jednání o věcech technických: IČ: DIČ: Zapsána: Bankovní spojení: Číslo účtu: Společnost je plátcem DPH (dále jen prodávající) 15

16 Článek 2 Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je: 2.1 Závazek prodávajícího dodat kupujícímu HW a SW (dále jen zboží) podle technické specifikace v zadávací dokumentaci ze dne ( technická specifikace je přílohou č. (doplní uchazeč) této smlouvy) a převést na kupujícího vlastnické právo na dodané zboží. Všechny komponenty předmětu plnění, na které se vztahují záruční podmínky, budou opatřeny prodávajícím potvrzeným záručním listem, ve kterém bude vyznačen datum předání kupujícímu a místem, kde bude kupující uplatňovat záruční služby. 2.2 Závazek kupujícího převzít zboží a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle článku 4 této smlouvy. 2.3 Předmět plnění je nový, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením Článek 3 Místo a doba plnění 3.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy do...dní (doplní uchazeč) od podpisu této smlouvy. 3.2 Místem dodání je Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno, oddělení vzdělávání zaměstnanců a autoškola. Cena Článek Cena za plnění dle článku 2 této smlouvy je stanovena takto: Celková cena zakázky bez DPH činí...(doplní uchazeč) Kč Výše DPH...(doplní uchazeč) Kč Celková cena zakázky včetně DPH činí...(doplní uchazeč) Kč Z toho cena jednotlivých částí zakázky činí bez DPH... (doplní uchazeč) Kč Počítače... (doplní uchazeč) Kč 16

17 MS Office 2007 SBS edition OEM... (doplní uchazeč) Kč SW elektronického vzdělávání e-learning..... (doplní uchazeč) Kč K ceně bude připočtena DPH ve výši platné k DUZP. 4.2 Cena bez DPH stanovená v odst. 4.1 je cenou nejvýše přípustnou za uskutečnění předmětu smlouvy (cena zahrnuje dopravu do místa dodání). K ceně nebudou účtovány žádné další položky spojené se zprovozněním dodávaného zboží. 4.3 V případě jiné sazby DPH bude prodávající kupujícímu účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající platným a účinným právním předpisům. Cena za plnění bez DPH tímto není dotčena. Článek 5 Platební podmínky 5.1 Daňový doklad bude vystaven ke dni předání a převzetí předmětu smlouvy, kterým je datum potvrzení odpovědné osoby na akceptačním protokolu, a to v souladu s podmínkami stanovenými v bodě Daňový doklad musí být vystaven a musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. 5.3 Daňový doklad bude mít splatnost 30 dnů od data doručení kupujícímu. Datem zaplacení se rozumí datum odepsání z účtu kupujícího. 5.4 Daňový doklad, který neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, a to do konce sjednané doby jeho splatnosti. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Článek 6 Dodací podmínky 6.1 V případě, že bude dodávka bez vad, bude kupujícím po dodávce, instalaci a zprovoznění provedena akceptace dodávky. Prodávající vyzve kupujícího k akceptaci dodávky a k podpisu akceptačního protokolu. 6.2 Právo užívat předmět plnění nabývá kupující okamžikem podpisu předávacího (akceptačního) protokolu. Zároveň přechází na kupujícího odpovědnost za škody na předmětu plnění. 17

18 6.3 Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny dle článku čl. 4. Článek 7 Záruční podmínky 7.1 Záruka se vztahuje na všechny komponenty dodané prodávajícím. 7.2 Prodávající je povinen kupujícího seznámit s návody k používání, se záručními podmínkami a s podmínkami pro provoz zařízení stanovenými výrobcem, které kupujícímu předá prodávající. Tyto podmínky jsou pro smluvní strany závazné. 7.3 V případě, že plnění bude mít vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Prodávající je povinen započít s odstraňováním vady následující pracovní den. 7.4 Prodávající poskytuje záruku v délce:... roky na HW (doplní uchazeč)... roky na SW (doplní uchazeč)... roky na maintenance (doplní uchazeč) 7.5 Zboží po tuto dobu bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu. Záruční doba běží ode dne předání zboží prodávajícím kupujícímu na základě oběma smluvními stranami podepsaném akceptačním protokolu. 7.6 Záruka se servisem v místě instalace je prodávajícím poskytována 5 dnů v týdnu. Závady mohou být nahlašovaný telefonicky, musí však být dodatečně potvrzeny písemně, em, nebo faxem. Adresa servisního střediska:... (doplní uchazeč) Článek 8 Součinnost a práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího 8.1 Dodání HW a SW provede prodávající v souladu s technickou specifikací a pokyny kupujícího. 8.2 Prodávající je povinen zajistit helpdesk v českém jazyce přímo u prodávajícího. 8.3 Prodávající je povinen provést zaškolení kupujícího na obsluhu dodávaného SW i HW. 8.4 Prodávající je povinen zajistit možnost upgrade se zápočtem původních komponent. 18

19 8.5 Prodávající je povinen dodat přehled technologií včetně přesné konfigurace jednotlivých komponent v elektronické formě ve formátu dle požadavku kupujícího. 8.6 Kupující je povinen vytvořit potřebné technické i organizační podmínky tak, aby prodávající mohl provádět potřebné činnosti spojené s dodávkou. 8.7 Prodávající je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou platnými právními předpisy k jejich archivaci. 8.8 Prodávající plně odpovídá za případné plnění subdodavatele. Článek 9 Smluvní pokuty a sankce Smluvní strany se dohodly, že: 9.1 V případě, že kupující bude v prodlení s plněním peněžitého závazku, může být uplatněn úrok z prodlení, který činí 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 9.2 V případě prodlení prodávajícího, pokud jde o dodávku předmětu smlouvy, prodávající uhradí na základě požadavku kupujícího smluvní pokutu za prodlení s plněním ve výši 0,02 % z ceny včas nedodaného předmětu smlouvy za každý i započatý den po termínu plnění dle článku 3 této smlouvy. 9.3 Prodlení prodávajícího s plněním delší než 1 měsíc je považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě nemá prodávající nárok na náhradu jakýchkoli plnění Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Článek 10 Závěrečná ustanovení 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích. 19

20 10.4 Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění Kupující i prodávající se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách (název, sídlo tel., fax., apod.) Prodávající i kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích, týkajících se druhé strany, které mají povahu jejich obchodního tajemství v rozsahu a za podmínek 17 obchodního zákoníku, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. Prodávající i kupující se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení Prodávající je dle zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému kupujícího. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti smlouvy. Prodávající odpovídá kupujícímu v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení Ustanovení této smlouvy a její přílohy smluvní strany považují ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku za obchodní tajemství Prodávající se detailně seznámil s požadavky kupujícího a je schopen smluvní výkony zvládnout včas, kompletně a bez závad v souladu s platnými normami Součástí smlouvy příloha č. : (doplní uchazeč) - Technická specifikace Prodávající musí respektovat pravidla OP LZZ (www.esfcr.cz) a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly Prodávající je povinen předložit kupujícímu před podpisem této smlouvy smlouvu pojistnou formou prosté kopie. Předmětem pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě. Limit na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě bude nejméně ve výši 3 miliony Kč. Smluvní strany prohlašují, že byla pojistná smlouva předložena prodávajícím kupujícímu před podpisem této smlouvy, což níže stvrzují svým podpisem. V Brně dne: Za kupujícího: V...dne: Za prodávajícího:. Ing. Bedřich Prokeš generální ředitel. Statutární zástupce 20

21 Příloha č.2 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) č. smlouvy objednatel: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Společnost: Dopravní podnik města Brna, a.s. Se sídlem: Hlinky 64/151, Brno Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2463 Zastoupena: Osoba oprávněna k podpisu smlouvy na základě podpisového řádu nebo písemného pověření: Ing. Bedřich Prokeš, generální ředitel Osoba zmocněná k jednání o věcech smluvních a za plnění ustanovení smlouvy: Ing. Roman Fila, učitel autoškoly, tel.: IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB Brno město číslo účtu: /0100 společnost je plátcem DPH (dále jen objednatel) Zhotovitel: Společnost: Jednající: Se sídlem: Osoba zmocněná k jednání o věcech smluvních: Osoba odpovědná za plnění ustanovení smlouvy: Osoba zmocněná k jednání o věcech technických: IČ: DIČ: Zapsána: Bankovní spojení: Číslo účtu: Společnost je plátcem DPH (dále jen zhotovitel) 21

22 Článek 2 Předmět smlouvy 2.1 Předmětem smlouvy je implementace e-learningového prostředí včetně modulů do prostředí DPMB, a.s., úpravy modulů na základě podkladů objednatele a proškolení zaměstnanců společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., dále DPMB. 2.2 Zhotovitel zprovozní objednateli dodaný SW na připravený HW, převede na objednatele vlastnické právo k němu a provede záruční zásah dle podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje SW převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnuté služby dohodnutou cenu. Článek 3 Místo a doba plnění 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést implementaci e-learningu do...dní (doplní uchazeč) od podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné technické i organizační podmínky tak, aby prodávající mohl provádět potřebné činnosti spojené s dodávkou. 3.2 Zhotovitel se zavazuje dodat Samostudijní kurzy z oblasti výpočetní techniky komplexní rozvoj IT gramotnosti do...dní (doplní uchazeč) od podpisu této smlouvy. 3.3 Úprava e-learningových modulů bude probíhat v období od podpisu smlouvy do Termín školení interního týmu pro práci s e-learningem bude dohodnut mezi odpovědnou osobou objednatele a odpovědnou osobou zhotovitele. 3.5 Místem dodání je Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno, oddělení vzdělávání zaměstnanců a autoškola. Cena Článek Cena za plnění dle článku 2 této smlouvy je stanovena takto: Celková cena zakázky bez DPH činí...(doplní uchazeč) Kč Výše DPH...(doplní uchazeč) Kč Celková cena zakázky včetně DPH činí...(doplní uchazeč) Kč 22

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více