ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku města Brna, a.s. a zvýšení jejich adaptability na trhu práce Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): Dopravní podnik města Brna, a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Hlinky 64/151, Brno Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Bedřich Prokeš, generální ředitel Kontaktní osoba 1: Ing. Roman Fila Kontaktní telefon: Kontaktní Kontaktní osoba 2: Bc. Roman Hapal Kontaktní telefon: Kontaktní Druh zakázky: služba 1

2 Specifikace předmětu zakázky Část A Předmětem zakázky je nákup výpočetní techniky, softwaru a dalšího zařízení dle níže uvedené specifikace: 1. Počítače Stolní počítač počet kusů 16x Technická specifikace: Optiplex 380 desktop, 320 HDD, 4 GB RAM, DVD-ROM, Windows 7 professional (32 BIT) CZ OEM, LCD monitor 22, klávesnice USB, myš Laserová USB (6 tlačítková), záruka 3 roky v místě instalace s termínem dokončení opravy v následující pracovní den. Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH 2. MS Office 2007 SBS edition OEM počet kusů 16x Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH 3. SW prostředí pro elektronické vzdělávání e-learning Požadavky zadavatele na e-learningové prostředí: aplikace pracující nad serverovou platformou Windows Server 2008 R2x64 Standard Edition aplikace pro webovou platformu (IIS verze 7). databáze MS SQL datový sklad pro ukládání studijních materiálů, informace o studujících apod. Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky za část A v Kč (bez DPH): ,- Kč 2

3 Část B Předmětem zakázky je implementace e-learningu včetně hotových samostudijních kurzů, vytvoření kurzů dle požadavků zadavatele a proškolení zaměstnanců společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. 1. Implementace prostředí e-learningu implementace e-learningového prostředí včetně hotových samostudijních kurzů dopravního vzdělávání do infrastruktury DPMB Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH. 2. Vytvoření kurzů na míru dle požadavku zadavatele v rámci e-learningového prostředí a) Kurzy dopravního vzdělávání Speciální kurzy na klíč připravené ve spolupráci se zadavatelem. Kurzy provedou interní lektoři zadavatele. 1) Dopravně informační systém (RIS) Cíl - plné ovládání palubního počítače. Popis systému (seznámení s jednotlivými funkcemi, popis tlačítek). Užití palubního počítače (nastavení a přenastavení jednotlivých režimů, vymazání údajů). Nácvik a ověření znalostí a dovedností. 2) Místopis sítě Cíl - zajistit znalost brněnské sítě MHD s důrazem na příslušnou trakci. Interaktivní mapa (zobrazení jednotlivých linek, dopravních uzlů, zastávek). Schéma Brna obrys, orientační body. Schéma dopravních uzlů (vložit dopravní přestupní uzly). Seznam linek (vložit linky např. ED). Seznam zastávek včetně tarifních zón a jízdních dob (vložit zastávky). 3) Ovladače a sdělovače vozidel MHD Cíl zajistit znalost ovládacích prvků a sdělovačů včetně jejich užití a významu (poruchy). Vstup do vozidla (ovládání dveří). Palubní deska, boční panel, přístrojová deska (popis, význam piktogramů). Nízkopodlažní systém (plošina, náklon) postup použití plošiny pro nástup vozíčkářů. 4) Technika jízdy Cíl upevnit dovednosti v ovládání vozidla s cestujícími (ED) a zvýšit cestovní komfort cestujících. Rozjezd. Průjezd obloukem. Zastavení. Různé adhezní podmínky. 3

4 5) Zásady bezpečné jízdy Cíl zvýšení bezpečné přepravy. Rozjezd. Průjezd obloukem. Zastavení. Průjezd křižovatkou. Chodci, cyklisté. Zásady defenzivní jízdy. 6) Dopravní nehody Cíl rozpoznání bezpečnostních rizik. Místa zvýšené nehodovosti. Statistiky dopravních nehod. Identifikace nebezpečí. 7) Případové studie dopravních nehod Cíl předcházení vzniku dopravních nehod a jejich řešení. Analýza dopravní situace. Správná reakce řidičů před a po dopravní nehodě. Bližší specifikace ke kurzům dopravního vzdělávání bude k vyzvednutí u kontaktních osob DPMB uvedených v identifikačních údajích této zadávací dokumentace. Požadavky na kurzy dopravního vzdělávání: Výklad slovem i písmem, zvuky, obrázky, animace, videa. Cvičení a úlohy s obrázky či schématy pro okamžité vyzkoušení probírané látky v prostředí vyučované aplikace. Závěrečný test s obrázky či schématy (automatické hodnocení) včetně uložení dat do databáze a vytištění dokladu o školení po úspěšném absolvování kurzu. U kurzů dopravního vzdělávání možnost vytvářet nebo editovat výukové kurzy a testy pro ověření znalostí vlastními silami. Na základě příprav zpracovaných dodavatelem vlastní kurzy provedou interní lektoři zadavatele. Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH b) Samostudijní e-learningové kurzy z oblasti výpočetní techniky komplexní rozvoj IT gramotnosti Práce s PC (přihlášení k pracovní stanici, hlavní panel a menu Start, můj počítač, místa v síti, práce se zástupci, práce s více okny, orientace v průzkumníkovi Windows, vytváření složek, práce se soubory - kopírování a přesun souborů, použití koše, řízení tisku). MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer. 4

5 Upřesňující požadavky na samostudijní kurzy z počítačové oblasti: Kurzu se zúčastní 250 osob. Rozčlenění kurzů na základní znalost (uživatel), středně pokročilí a pokročilí. Cvičení a úlohy pro okamžité vyzkoušení probírané látky. Závěrečný test (automatické hodnocení) včetně uložení dat do databáze a vytištění dokladu o školení po úspěšném absolvování kurzu. Stanovení doby zveřejnění kurzu (výklad, cvičení, závěrečný test). Zpracování ceny: cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH 3. Školení interního týmu pro práci s e-learningem Cílovou skupinou jsou zaměstnanci odpovědní za fungování e-learningu a výuku s jeho podporou (administrátor systému, manažer vzdělávání, lektoři, e-tutor: 6-8 osob - 1 skupina), kteří projdou školením od dodavatele e-learningu na jeho správu, na tvorbu a editaci vzdělávacích modulů a testů. Rozsah školení: 4 školící dny Forma: firemní kurz Místo realizace: prostory zadavatele Zpracování ceny: cena za školící den, cena celkem bez DPH Maximální předpokládaná přípustná cena je stanovena na celkem ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota zakázky za část B v Kč (bez DPH): ,- Kč Požadavky na dodavatele: Dodavatel musí dodržovat podmínky administrace včetně archivace všech dokumentů a účetních dokladů po dobu 10 let od ukončení projektu, dle OP LZZ. Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty. Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou platnými právními předpisy. 5

6 Rekapitulace rozsahu nabídkové ceny Celková cena zakázky nesmí překročit předpokládanou hodnotu (viz. Výzva - Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu.). Překročení maximální přípustné ceny bude důvodem k vyloučení z účasti ve výběrovém řízení. Cena se v průběhu realizace nesmí měnit a předpokládaná celková nabídková cena bude tedy definována jako nejvýše přípustná. Cena musí být uvedena v Kč a zpracována položkově na jednotlivé produkty zakázky. Dále uveďte celkovou cenu zakázky včetně DPH, celkovou cenu zakázky bez DPH, DPH. Cena zahrnuje: Veškeré náklady související s plněním předmětů zakázky, dále: Zboží v uvedeném rozsahu Balné Dopravu 6

7 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je obdobně stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 53, písm. a) l). Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele (příloha č. 3). Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je obdobně stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 54 písm. a) a b). Dodavatel dokládá prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo prostá kopie živnostenského listu. Dodavatel, jako součást nabídky, doloží doklady o odborné kvalifikaci lektorů, kteří budou odborně zabezpečovat vzdělávací kurzy zakázky, těmito doklady se rozumí profesní CV lektorů (část B). Dodavatel, jako součást nabídky, doloží čestné prohlášení na alespoň 5 referencí na implementaci e-learningových systémů (část B) za posledních 5 let. Součástí referencí bude: Název firmy. Identifikace kontaktní osoby jméno a telefon. Předmět implementace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Podoba čestného prohlášení je v kompetenci dodavatele, přičemž z čestného prohlášení musí pro účely umožnění posouzení nabídky vyplynout min. údaje o tom, kdy a jaká reference byla poskytnuta. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je doložit. 7

8 Povinné součásti nabídky: Obsah nabídky. Identifikace dodavatele název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, jméno a kontakt telefon, )osoby odpovědné za plnění smlouvy. Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele. Specifikace poptávané dodávky. Pro část A zpracovaná prezentace programování e-learningových modulů v SW prostředí pro elektronické vzdělávání e-learning na CD nebo DVD. Pro část B zpracovaná ukázka prezentace na CD nebo DVD (e-learningové kurzy). Cena musí být zpracovaná položkově na jednotlivé produkty zakázky, dále musí být uvedena celková cena zakázky včetně DPH, celková cena zakázky bez DPH, DPH. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (v příloze č.1 pro část A) a v příloze č. 2 pro část B)). 8

9 Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek část A Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto zadávací dokumentací, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 1. Cena s váhou 55% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena hodnocené nabídky Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. 2. Termín dodání od podpisu smlouvy na dodávku s váhou 10% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejkratší počet dní dodání) 100 x x váha vyjádřená v procentech počet dní dodání hodnocené nabídky Hodnocen bude navržený počet dní, kdy dojde k předání poptávaného předmětu celé zakázky. 3. Záruka s váhou 10% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: délka poskytnuté záruky hodnocené nabídky 100 x x váha vyjádřená v procentech nejvýhodnější nabídka (nejdelší záruka) Hodnocena bude délka poskytnuté záruky v měsících. 9

10 4. Kvalita SW prostředí pro elektronické vzdělávání e-learning s váhou 25% U tohoto kritéria budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v pořadí o 5 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Hodnocena bude přehlednost, uživatelská srozumitelnost, propojení jednotlivých kroků při procesu učení, snadná dostupnost informací z pohledu školitelů i školených. Body za všechna ohodnocená kritéria 1., 2., 3. a 4. se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek část B Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto zadávací dokumentací, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 1. Cena s váhou 30% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejkratší počet dní dodání) 100 x x váha vyjádřená v procentech počet dní dodání hodnocené nabídky Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. 2. Kvalita nabízených služeb s váhou 50% U tohoto kritéria budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v pořadí o 5 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Bude hodnocena uživatelská srozumitelnost kurzů, jak z pohledu školitelů, tak školených, propojení jednotlivých kroků při procesu učení, snadná dostupnost informací. 10

11 3. Termín dodání s váhou 20% Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejkratší počet dní dodání) 100 x x váha vyjádřená v procentech počet dní dodání hodnocené nabídky Hodnocen bude navržený počet dní, kdy dojde k předání poptávaného předmětu celé zakázky. Body za všechna ohodnocená kritéria 1., 2. a 3. se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. 11

12 Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky: do 13,30 hodin. Nabídku lze podat osobně či poštou. Osobně doručujte na adresu Novobranská 18, Brno, podatelna DPMB a.s. v pracovních dnech od 8:00 do 13:30 hodin Adresa pro podání nabídky poštou: DPMB a.s., oddělení vzdělávání zaměstnanců, Hlinky 151, Brno Otevírání obálek je neveřejné a uskuteční se dne Rozhodující pro podání nabídky je datum doručení, nikoliv datum podání nabídky na poště. Pokyny pro zpracování nabídky Forma zpracování nabídky: Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v písemné podobě. Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Nabídka musí být odevzdána v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za dodavatele a jedné kopii. Nabídka bude podána v jedné složce, písemně a v jedné uzavřené neporušené obálce označené názvem zakázky a NEOTVÍRAT a názvem dodavatele a adresou dodavatele, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 12

13 Další požadavky zadavatele Platební podmínky: Platba za dodávku bude realizována po podpisu akceptačního protokolu bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídky uchazečů, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v této výzvě anebo nabídky, které nebudou úplné. Zadavatel si vyhrazuje právo do doby uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zrušit výběrové řízení. Zadavatel nevrací podané nabídky uchazečů. Zadavatel nehradí uchazečům jejich náklady vzniklé účastí ve výběrovém řízení. Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění informací k předložené nabídce v souladu s metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. Další podmínky: Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky, nabídku lze podat na část A, B nebo na celou zakázku. Variantní podání nabídek není možné, každý dodavatel může podat 1 nabídku. Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ (www.esfcr.cz) a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. Návrh smlouvy předložený dodavatelem musí být zcela v souladu s přiloženými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č. 1 nebo č. 2). Dodavatel je oprávněn se odchýlit od textu obchodních podmínek jen tehdy, pokud to není v neprospěch zadavatele. Odchylky od textu obchodních podmínek navržené dodavatelem budou barevně zvýrazněny přímo v textu obchodních podmínek. Vítězný uchazeč je povinen předložit zadavateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu formou prosté kopie. Předmětem pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě. Limit na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě bude nejméně ve výši 3 miliony Kč. Výběrové řízení se řídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 13

14 Dotazy Případné dotazy a připomínky k zadávacím podmínkám (např. ke speciálním kurzům na klíč) lze podat písemnou formou na adresu kontaktních osob: Ing. Roman Fila, Bc. Roman Hapal, Odpověď bude zaslána všem účastníkům a zároveň zveřejněna na stránkách v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. Přílohou zadávací dokumentace jsou Obchodní podmínky a vzor Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. V Brně, dne

15 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) č. smlouvy kupujícího: č. smlouvy prodávajícího: Článek 1 Smluvní strany Kupující: Společnost: Dopravní podnik města Brna, a.s. Se sídlem: Hlinky 64/151, Brno Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2463 Zastoupena: Osoba oprávněna k podpisu smlouvy na základě podpisového řádu nebo písemného pověření: Ing. Bedřich Prokeš, generální ředitel Osoba zmocněná k jednání o věcech smluvních a za plnění ustanovení smlouvy: Ing. Roman Fila, učitel autoškoly, tel.: IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB Brno město číslo účtu: /0100 společnost je plátcem DPH (dále jen kupující) Prodávající: Společnost: Jednající: Se sídlem: Osoba zmocněná k jednání o věcech smluvních: Osoba odpovědná za plnění ustanovení smlouvy: Osoba zmocněná k jednání o věcech technických: IČ: DIČ: Zapsána: Bankovní spojení: Číslo účtu: Společnost je plátcem DPH (dále jen prodávající) 15

16 Článek 2 Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je: 2.1 Závazek prodávajícího dodat kupujícímu HW a SW (dále jen zboží) podle technické specifikace v zadávací dokumentaci ze dne ( technická specifikace je přílohou č. (doplní uchazeč) této smlouvy) a převést na kupujícího vlastnické právo na dodané zboží. Všechny komponenty předmětu plnění, na které se vztahují záruční podmínky, budou opatřeny prodávajícím potvrzeným záručním listem, ve kterém bude vyznačen datum předání kupujícímu a místem, kde bude kupující uplatňovat záruční služby. 2.2 Závazek kupujícího převzít zboží a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle článku 4 této smlouvy. 2.3 Předmět plnění je nový, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením Článek 3 Místo a doba plnění 3.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy do...dní (doplní uchazeč) od podpisu této smlouvy. 3.2 Místem dodání je Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno, oddělení vzdělávání zaměstnanců a autoškola. Cena Článek Cena za plnění dle článku 2 této smlouvy je stanovena takto: Celková cena zakázky bez DPH činí...(doplní uchazeč) Kč Výše DPH...(doplní uchazeč) Kč Celková cena zakázky včetně DPH činí...(doplní uchazeč) Kč Z toho cena jednotlivých částí zakázky činí bez DPH... (doplní uchazeč) Kč Počítače... (doplní uchazeč) Kč 16

17 MS Office 2007 SBS edition OEM... (doplní uchazeč) Kč SW elektronického vzdělávání e-learning..... (doplní uchazeč) Kč K ceně bude připočtena DPH ve výši platné k DUZP. 4.2 Cena bez DPH stanovená v odst. 4.1 je cenou nejvýše přípustnou za uskutečnění předmětu smlouvy (cena zahrnuje dopravu do místa dodání). K ceně nebudou účtovány žádné další položky spojené se zprovozněním dodávaného zboží. 4.3 V případě jiné sazby DPH bude prodávající kupujícímu účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající platným a účinným právním předpisům. Cena za plnění bez DPH tímto není dotčena. Článek 5 Platební podmínky 5.1 Daňový doklad bude vystaven ke dni předání a převzetí předmětu smlouvy, kterým je datum potvrzení odpovědné osoby na akceptačním protokolu, a to v souladu s podmínkami stanovenými v bodě Daňový doklad musí být vystaven a musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. 5.3 Daňový doklad bude mít splatnost 30 dnů od data doručení kupujícímu. Datem zaplacení se rozumí datum odepsání z účtu kupujícího. 5.4 Daňový doklad, který neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, a to do konce sjednané doby jeho splatnosti. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Článek 6 Dodací podmínky 6.1 V případě, že bude dodávka bez vad, bude kupujícím po dodávce, instalaci a zprovoznění provedena akceptace dodávky. Prodávající vyzve kupujícího k akceptaci dodávky a k podpisu akceptačního protokolu. 6.2 Právo užívat předmět plnění nabývá kupující okamžikem podpisu předávacího (akceptačního) protokolu. Zároveň přechází na kupujícího odpovědnost za škody na předmětu plnění. 17

18 6.3 Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny dle článku čl. 4. Článek 7 Záruční podmínky 7.1 Záruka se vztahuje na všechny komponenty dodané prodávajícím. 7.2 Prodávající je povinen kupujícího seznámit s návody k používání, se záručními podmínkami a s podmínkami pro provoz zařízení stanovenými výrobcem, které kupujícímu předá prodávající. Tyto podmínky jsou pro smluvní strany závazné. 7.3 V případě, že plnění bude mít vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Prodávající je povinen započít s odstraňováním vady následující pracovní den. 7.4 Prodávající poskytuje záruku v délce:... roky na HW (doplní uchazeč)... roky na SW (doplní uchazeč)... roky na maintenance (doplní uchazeč) 7.5 Zboží po tuto dobu bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu. Záruční doba běží ode dne předání zboží prodávajícím kupujícímu na základě oběma smluvními stranami podepsaném akceptačním protokolu. 7.6 Záruka se servisem v místě instalace je prodávajícím poskytována 5 dnů v týdnu. Závady mohou být nahlašovaný telefonicky, musí však být dodatečně potvrzeny písemně, em, nebo faxem. Adresa servisního střediska:... (doplní uchazeč) Článek 8 Součinnost a práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího 8.1 Dodání HW a SW provede prodávající v souladu s technickou specifikací a pokyny kupujícího. 8.2 Prodávající je povinen zajistit helpdesk v českém jazyce přímo u prodávajícího. 8.3 Prodávající je povinen provést zaškolení kupujícího na obsluhu dodávaného SW i HW. 8.4 Prodávající je povinen zajistit možnost upgrade se zápočtem původních komponent. 18

19 8.5 Prodávající je povinen dodat přehled technologií včetně přesné konfigurace jednotlivých komponent v elektronické formě ve formátu dle požadavku kupujícího. 8.6 Kupující je povinen vytvořit potřebné technické i organizační podmínky tak, aby prodávající mohl provádět potřebné činnosti spojené s dodávkou. 8.7 Prodávající je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou platnými právními předpisy k jejich archivaci. 8.8 Prodávající plně odpovídá za případné plnění subdodavatele. Článek 9 Smluvní pokuty a sankce Smluvní strany se dohodly, že: 9.1 V případě, že kupující bude v prodlení s plněním peněžitého závazku, může být uplatněn úrok z prodlení, který činí 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 9.2 V případě prodlení prodávajícího, pokud jde o dodávku předmětu smlouvy, prodávající uhradí na základě požadavku kupujícího smluvní pokutu za prodlení s plněním ve výši 0,02 % z ceny včas nedodaného předmětu smlouvy za každý i započatý den po termínu plnění dle článku 3 této smlouvy. 9.3 Prodlení prodávajícího s plněním delší než 1 měsíc je považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě nemá prodávající nárok na náhradu jakýchkoli plnění Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Článek 10 Závěrečná ustanovení 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích. 19

20 10.4 Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění Kupující i prodávající se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách (název, sídlo tel., fax., apod.) Prodávající i kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích, týkajících se druhé strany, které mají povahu jejich obchodního tajemství v rozsahu a za podmínek 17 obchodního zákoníku, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. Prodávající i kupující se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení Prodávající je dle zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému kupujícího. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti smlouvy. Prodávající odpovídá kupujícímu v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení Ustanovení této smlouvy a její přílohy smluvní strany považují ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku za obchodní tajemství Prodávající se detailně seznámil s požadavky kupujícího a je schopen smluvní výkony zvládnout včas, kompletně a bez závad v souladu s platnými normami Součástí smlouvy příloha č. : (doplní uchazeč) - Technická specifikace Prodávající musí respektovat pravidla OP LZZ (www.esfcr.cz) a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly Prodávající je povinen předložit kupujícímu před podpisem této smlouvy smlouvu pojistnou formou prosté kopie. Předmětem pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě. Limit na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě bude nejméně ve výši 3 miliony Kč. Smluvní strany prohlašují, že byla pojistná smlouva předložena prodávajícím kupujícímu před podpisem této smlouvy, což níže stvrzují svým podpisem. V Brně dne: Za kupujícího: V...dne: Za prodávajícího:. Ing. Bedřich Prokeš generální ředitel. Statutární zástupce 20

21 Příloha č.2 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) č. smlouvy objednatel: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Společnost: Dopravní podnik města Brna, a.s. Se sídlem: Hlinky 64/151, Brno Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2463 Zastoupena: Osoba oprávněna k podpisu smlouvy na základě podpisového řádu nebo písemného pověření: Ing. Bedřich Prokeš, generální ředitel Osoba zmocněná k jednání o věcech smluvních a za plnění ustanovení smlouvy: Ing. Roman Fila, učitel autoškoly, tel.: IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB Brno město číslo účtu: /0100 společnost je plátcem DPH (dále jen objednatel) Zhotovitel: Společnost: Jednající: Se sídlem: Osoba zmocněná k jednání o věcech smluvních: Osoba odpovědná za plnění ustanovení smlouvy: Osoba zmocněná k jednání o věcech technických: IČ: DIČ: Zapsána: Bankovní spojení: Číslo účtu: Společnost je plátcem DPH (dále jen zhotovitel) 21

22 Článek 2 Předmět smlouvy 2.1 Předmětem smlouvy je implementace e-learningového prostředí včetně modulů do prostředí DPMB, a.s., úpravy modulů na základě podkladů objednatele a proškolení zaměstnanců společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., dále DPMB. 2.2 Zhotovitel zprovozní objednateli dodaný SW na připravený HW, převede na objednatele vlastnické právo k němu a provede záruční zásah dle podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje SW převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnuté služby dohodnutou cenu. Článek 3 Místo a doba plnění 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést implementaci e-learningu do...dní (doplní uchazeč) od podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné technické i organizační podmínky tak, aby prodávající mohl provádět potřebné činnosti spojené s dodávkou. 3.2 Zhotovitel se zavazuje dodat Samostudijní kurzy z oblasti výpočetní techniky komplexní rozvoj IT gramotnosti do...dní (doplní uchazeč) od podpisu této smlouvy. 3.3 Úprava e-learningových modulů bude probíhat v období od podpisu smlouvy do Termín školení interního týmu pro práci s e-learningem bude dohodnut mezi odpovědnou osobou objednatele a odpovědnou osobou zhotovitele. 3.5 Místem dodání je Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno, oddělení vzdělávání zaměstnanců a autoškola. Cena Článek Cena za plnění dle článku 2 této smlouvy je stanovena takto: Celková cena zakázky bez DPH činí...(doplní uchazeč) Kč Výše DPH...(doplní uchazeč) Kč Celková cena zakázky včetně DPH činí...(doplní uchazeč) Kč 22

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky a systému na elektronické vzdělávání e-learning Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) č. smlouvy kupujícího: č. smlouvy prodávajícího: Článek 1 Smluvní strany Kupující:

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

3. Doba a místo plnění

3. Doba a místo plnění Naše značka: VZ/SZNR/01/2009 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Jako zadavatel zmocněný k výkonu zadavatelských činností Vás v souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup vyvolávacího automatu Stránka 1 z 8 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Veřejná zakázka nákup vyvolávacího automatu 1.2 Popis zakázky V rámci veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

V rámci projektu,,komplexní vzdělávání v oblasti CNC řídicích systémů a CAM, registrační číslo CZ.1.07/1.1.22/.01.0027

V rámci projektu,,komplexní vzdělávání v oblasti CNC řídicích systémů a CAM, registrační číslo CZ.1.07/1.1.22/.01.0027 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu číslo zakázky: 4/2012/OPVK/01/0027 KOMPLEX CNC A CAM Ř.S. PRO CNC STROJE V rámci projektu,,komplexní vzdělávání

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více