Zpravodaj Brněnské tiskové misie č T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert

2 Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce dát neboť chce pro tebe něco lepšího protože to nejlepší teprve přijde Milí přátelé, vánoční svátky se rychle blíží. Opět nás čeká spousta příprav. Namísto poklidné atmosféry však někdy přijde nedorozumění a může dojít i k ostřejší výměně názorů. Trocha disharmonie bývá snad v každé rodině, často právě o Vánocích. Nás bylo doma vždy hodně a měli jsme mnohdy problém shodnout se na tom, kdo co udělá. Kdo bude zdobit stromeček, kdo ve velkém domě setře podlahy tak, aby vydržely čisté až do Štědrého večera. Kdo a jak nachystá štědrovečerní stůl, v kolik hodin bude večeře. Situaci komplikoval fakt, že od určité doby jsme Vánoce slavili bez maminky. O to více narostlo pokušení prosazovat své názory na úkor pokojné oslavy Kristových narozenin. Ježíš však přišel dát pokoj lidem dobré vůle! I my jsme si to museli uvědomit a vzájemně si připomenout, že smyslem Vánoc není ani čistá podlaha, ani dokonale prostřený stůl, ale připomenutí radosti z Ježíšova narození. Nechme se tedy skrze pokornou modlitbu vděčnosti naplnit Boží radostí a pokojem a usilujme dávat je dál jeden druhému! Ježíš ale nepřišel jen pro nás. Proto přemýšlejme, koho můžeme o Vánocích potěšit svou návštěvou. Komu můžeme přinést radostnou zprávu evangelia? Mohou to být naši příbuzní, sousedé, lidé z církve To je správné. Jedním z našich rodinných vánočních zvyků bylo navštěvovat sousedy nebo lidi, kteří už nemohli ze zdravotních důvodů přijít do kostela. Mysleme také na ty, kteří už rodinu nemají a zůstali sami. Mysleme na nemocné, nebo na ty, kteří o Spasiteli ještě neslyšeli. Každý z nás může nějak potěšit druhé! Součástí smyslu Vánoc je i to, abychom se přičinili o jejich dobro. Pak nejenže snáze odhlédneme od našich drobných starostí, ale naše radost se znásobí, vrátí se k nám a naplní i naše Vánoce tím nejkrásnějším obsahem! Tak nejlépe oslavíme Kristovy narozeniny a naplníme poslání, kvůli němuž přišel. Poděkování za rok 2013 Mgr. Lada Petraturová, komunikace s veřejností (PR) BTM Stojíme na prahu adventu, blíží se konec kalendářního roku. I pro naši misii je to významné období. Především děkujeme Bohu za jeho nikdy nekončící lásku a milosrdenství, které v našem malém misijním týmu prožíváme. Děkujeme také Vám všem, kteří jste s námi po celý rok 2013 radostně a spontánně spolupracovali, kteří jste prokazovali tu nejdůležitější službu svým bližním: přinášeli radostnou zprávu evangelia prostřednictvím našich produktů. Děkujeme Vám za finanční obětavost, díky níž smíme i nadále pokračovat v naší práci. Vážíme si toho zvláště v době, která nebyla ani pro nás ekonomicky snadná. Věříme, že i v závěru roku 2013, který finančně rozhodne o tom, jak odstartujeme rok 2014, nám zůstanete nakloněni. Děkujeme za Vaši přízeň! 3

3 Na aktuální téma T.G.Masaryk: JEŽÍŠ ne CAESAR toť smysl našich dějin a demokracie T. G. Masaryk, náš první prezident, napsal kdysi velmi důležitou větu, která má trvalou platnost: Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. Masaryk postavil vedle sebe nejznámější osobnosti starověku: Ježíše a Caesara. Nestyděl se přitom dát Ježíše do středu našich dějin i do středu demokracie. Také dnes, po právě uskutečněných volbách, by si měli politici znovu připomenout Masarykova slova a řídit se jimi tak, aby se Ježíš stal smyslem naší současnosti a budoucnosti. Gaius Julius Caesar ( př. n. l.) byl římský vojevůdce a politik; jeden z nejmocnějších mužů antické historie. Sehrál klíčovou roli v procesu zániku římské republiky a její proměny v monarchii. Jako první Říman pronikl se svou armádou až do Británie a za řeku Rýn. Svými výboji rozšířil římskou moc hluboko na sever. V roce 49 zahájil občanskou válku a na jejím konci se stal jediným vládcem římského státu. Po uchopení moci zahájil rozsáhlé reformy římské společnosti. Byl zvolen doživotním diktátorem. V roce 44 byl zavražděn a v roce 42 př. n. l. byl římským senátem oficiálně prohlášen za jednoho z římských bohů. Ježíš Kristus nebyl císařem ani vojevůdcem. Je však ústřední postavou dějin. Svým vlivem způsobil rozdělení dějin lidstva na dvě epochy na epochu před Kristem a po Kristu. Narodil se v Betlémě v izraelské zemi, vyrůstal v Nazare tě. Pracoval jako tesař. Tři roky působil v Izraeli jako prorok a kazatel, zvěstoval pravdu o Bohu, o člověku, o zlu, o smrti i o věčnosti. Svou mocí uzdravoval lidi ze všech nemocí a křísil mrtvé. Zvěstoval, že je Božím Synem a přišel na svět proto, aby vysvobodil člověka z moci zla, z moci smrti. Daroval lidem nový život v lásce zde na zemi a věčný život v Božím království. Mocí svého slova proměňoval lidi ze sobců dělal lidi obětavé, z pyšných pokorné, ze zlodějů lidi, kteří rozdávali druhým. Nikomu neublížil a pro věčné dobro druhých byl ochoten prolít svou vlastní krev. Na Velký pátek byl ukřižován, na velikonoční neděli vstal z mrtvých a po 40 dnech vstoupil do nebe. Jeho učení, smrt a vzkříšení je základem křesťanské církve. Jeho učení je přeloženo do téměř 3 tisíc jazyků a má všude velmi kladný vliv na život jednotlivců, rodin i národů. Na aktuální téma Proč dal Masaryk na první místo Ježíše? Ježíš byl jediným mužem v dějinách, který s největší láskou a pokorou sloužil všem až k sebeobětování. Jeho učení i jeho příklad života vnáší nový životní styl do světa plného sobectví, pýchy a bezohlednosti. Jeho učení ovlivnilo a ovlivňuje velmi kladně život mnohých národů. Mělo rozhodující vliv i na život evropských národů. Caesar byl mužem, který chtěl nad druhými vládnout jako diktátor a pod jeho vedením bylo ve válkách prolito mnoho lidské krve. Když Masaryk hodnotil tyto dva muže Caesara a Ježíše a jejich vliv na národy, dal jednoznačně přednost Ježíši. Věděl velmi dobře, že žádný Caesar žádný císař ani král, žádný prezident nebo předseda vlády, nemůže dát národům ani jednotlivým lidem opravdovou kvalitu života. To může dát jedině Pán Ježíš Kristus. Jsme velmi vděční, že to první prezident vyjádřil tak jasně a jednoznačně: Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. Ano, Pán Ježíš dává smysl životu každého člověka, dává smysl dějinám a dává smysl i demokracii. Co to znamená, že Ježíš je smyslem našich dějin? Dějiny mají smysl, když má smysl život každého člověka. Co je tedy smyslem lidského života? Masaryk řekl: Člověk od přírody je jistě egoistou. Každý den slyšíme a vidíme, jak lidé deklarují: Tolik máš ze života, co si užiješ. Ježíš ukázal slovy i životem, že smyslem života není sobecké užívání, ale láska láska k Bohu a láska k lidem. Proč láska k Bohu? Proto, že Bůh je našim Stvořitelem a dárcem všeho dobrého, co máme. Milovat Boha znamená milovat zdroj dobra. Proč láska k lidem? Protože láska, která obšťastňuje jiné, činí šťastnými i nás. Láska se může projevit jakkoliv a kdekoliv a může být skutečně všude. Masaryk to řekl i v následující větě: Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k bližnímu. Co to znamená, že Ježíš je smyslem demokracie? I na to Masaryk odpovídá: Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. Lidská společnost potřebuje ke své existenci určitý řád, pravidla, podle kterých se všichni řídí. Respektuje-li vláda, která je zvolena lidem Ježíšovo přikázání lásky k bližnímu a usiluje o jeho naplnění v praktickém životě všech občanů, vytváří podmínky pro smysluplný a šťastný život. Ježíš je vskutku jedinečným učitelem smysluplného života v opravdové lásce, která slouží druhým až k sebeobětování. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele (Jan 15,13). Ježíš je však víc než učitelem lásky. Je Světlem, které ukazuje cestu života až do věčnosti; je také zdrojem pravdy, dává pravdivé odpovědi na naše základní otázky života, smrti i věčnosti, je zdrojem života, který má smysl a jasný cíl. On praví: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne (Jan 14,6). Přemýšlím nad tím, proč současní politici neberou vážně Masarykova slova, že Ježíš je smyslem dějin i demokracie. Proč nestudují Ježíšovo učení, proč ho neuvádějí do života našeho národa, když má stále zásadní a jednoznačně kladný vliv na dějiny lidstva? Přál bych našim politikům a všem, kdo řídí naše obce, města i stát, aby vzali vážně slova prezidenta Masaryka. Kéž by byl Ježíš Kristus smyslem naší současnosti i budoucnosti a smyslem demokracie i ve 21.století. Mgr. St. Kaczmarczyk 4 5

4 Adventní zamyšlení Nepochopili jsme ho! Nic se nás nedotkne tak jako nepochopení. Stále znovu a znovu v životě zakoušíme, že i ty nejlepší úmysly bývají nepochopeny a vykládány jako špatné. Nejvíce nepochopený v celém vesmíru je však Bůh. Je nepochopen od nepaměti všemi generacemi lidí. Teprve ti lidé, kteří ve svém životě poznali, jaký Bůh doopravdy je, velice litovali, že neuvěřili dříve. Bůh miluje hříšníky. Pro lidi je tomu těžké uvěřit. Jednoduše si neumíme představit, že Bůh je láska. Při jedné návštěvě jsem se setkal s jedním profesorem. Ptal jsem se ho, zda věří v Boha, načež on odvětil: Váš Bůh je špatný. On nemá v nebi nic jiného na práci, než neustále lidi pozorovat a neustále zapisovat jejich provinění a hříchy, aby je potom na základě těchto poznámek uvrhl do pekla. Jak moc Bohu neporozuměl! To co nejvíce na Bohu lidi nechápou, je láska. Neboť: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ano, Bůh miluje svět, to znamená, že miluje lidi. Jak velice touží, aby byli všichni zachráněni. Abychom tomu uvěřili přišel na naši Zem a stal se člověkem. V člověku Ježíši Kristu přišel Bůh k nám a zjevil nám svou lásku. Před mnoha lety jsem se uchýlil do hor jižní Číny, abych se zotavil. Vnímal jsem krásu přírody a radoval se, že mohu pozorovat malé, čilé ptáčky, jak volně a nerušeně venku v zahradě poletovali. Jednoho dne se můj pohled soustředil na malé hejno vrabců, kteří namáhavě vyklovávali zbylá zrnka rýže. Vstal jsem, abych jim trochu rýže dal. Když jsem se však k nim přiblížil, ustrašeně odlétli. Teprve, když jsem se vzdálil, vrátili se. Neměl jsem ani ten nejmenší úmysl je chytit nebo jim ublížit. Chtěl jsem jenom, aby utišili svůj hlad a bylo mi líto, že nechtěli zůstat v mé blízkosti. Nedovedl jsem jim nijak vysvětlit své úmysly. Jednoduše odlétli. V té chvíli jsem si uvědomil, jak by to bylo jiné, kdybych mohl hovořit jejich řečí a všechno jim vysvětlit. Kdybych se mohl proměnit ve vrabce jako byli oni, potom bych jako jeden z nich jim mohl říci, co bych chtěl a oni mne pochopili. S Bohem a s námi je to stejné. On nás miluje a chce, abychom k němu přišli. Ale nerozumíme tomu. V Božím slovu čteme, že Bůh už dávno mnohými způsoby hovořil skrze proroky, aby nám vysvětlil, jak moc nás miluje; a přesto jsme ho nepochopili. Bohu tak nezbyla jiná možnost, než přijít na tuto Zem. Ano, všemohoucí Bůh se stal člověkem, jako já a ty. Jaké ponížení. On, Bůh, Stvořitel celého vesmíru, zapřel sebe sama a vzal na sebelidskou podobu. Jaká láska. Lidé o tomto člověku slyšeli už mnoho jmenuje se Ježíš Kristus. Přesto ho nepochopili. Právě o Vánocích si připomínáme jeho příchod. Jeho život, který Ježíš na Zemi následně prožil, sloužil k tomu, aby nám dal pochopit, co je v Božím srdci. V něm se Bůh zjevuje. Jaký je Ježíš, takový je i Bůh. Vše, co Ježíš učinil, vyjadřuje Boží postoj k nám lidem. Jaký postoj však máme my k němu? To záleží už jen na nás. Bůh vše, co mohl, již vykonal. Watchman Nee V á n o č n í z á z r a k O Vánocích roku 1944 se v opuště ném domě v polském Krakově ukrývaly tři varšavské rodiny. Žily tu v jediném pokoji už od října. Dobří lidé jim přinesli slámu, několik hrníčků a misek. Každá rodina si vede svou vlastní kuchyni. Jedněm to jde, druzí jsou trochu leví. Každopádně jsou všichni hladoví. Hledí na sebe dost nevraživě. Všechno je rozděluje: věk, prostředí, z něhož pocházejí, vzdělání. Spojuje je pouze jedno: jsou na útěku Přečetli jsme za Vás Do onoho krakovského domu se dostaly tři rodiny. Musejí zde zůstat, musejí nějak přečkat válečné období. Jak dlouho ještě? Vždyť se to už nedá vydržet. Tak moc se už nenávidí! Nenávist jednoho k druhému všechny doslova sžírá V této atmosféře nastal Štědrý večer. Každá rodina si něco připravuje. Je zima a smutno jako ještě nikdy. Šestnáctiletý syn jedné z rodin přináší odněkud velký stromek. Nikdo neprotestuje, že je v pokoji těsno. Odsouvají se slamníky a stromek se pak postaví doprostřed. Chladný dům je najednou jakoby proteplen V rozbitém domě žilo v jednom pokoji od konce října dvacet lidí: pět mužů (mezi nimi jedno čtyřleté nemluvně) a patnáct žen. Ti všichni žili v jakémsi společném pekle. Na Štědrý den se najednou objevil anděl, přinesl stromek a způsobil zázrak: všichni usedli ke společnému stolu. Nemluvně toho večera je dnes už padesátník. Chlapec, který přinesl tehdy stromek, zemřel před několika lety. Téměř všichni už vlastně zemřeli. Zázrak toho válečného Štědrého dne však trval dlouho. Rodiny udržovaly přátelství dlouhá léta, i když se v mnohém lišily: prostředím, věkem, vzděláním. Co se vlastně tenkrát o tom válečném Štědrém dnu stalo? V jedné sekundě se světnice změnila. Všichni se všemi začali mluvit. Musel to být strašný hluk po dvou měsících hlubokého ticha. Tenkrát o Vánocích se společné mlčení prolomilo zázrakem smíření. Zázrakem přijetí druhého člověka takového, jaký je. Prokop Siostrzonek z knihy Vánoční miniperly, Karmelitánské nakladatelství,

5 Nabídka nových letáčků Nabídka vánočních letáčků Vánoce 2013 TIP NA DÁREK K VÁNOCŮM! KALENDÁŘ NA ROK 2014 (K29) Aby už nikdo nemusel být sám (H137) Během roku je mnoho svátků a významných dní, které prožijeme bez emocí. V naší duši nezanechají žádné stopy. Ale jinak je tomu o Vánocích. V tyto dny toužíme všichni po společenství. Nikdo nechce zůstat sám. (Doporučená cena 3,50 Kč) Mohou nás Vánoce ještě něčím překvapit? (RT91) Adventní doba nám dává šanci zastavit se a přemýšlet: Co je vlastně smyslem našeho života? Advent nám říká: vyhlížejte Toho, který přišel z nebe za vámi. On přišel, abyste měli plný život. (Dop. cena 2,80 Kč) Radostné Vánoce! (P17) Panoramatická karta s biblickým veršem (1. list Janův 4, 9). (Doporučená cena 4,50 Kč) Vánoce nepřináší radost všem. Mnozí lidé místo vánoční pohody prožívají paradoxně stres, nepokoj a smutek. Na vlně Vánoc se s úspěchem přiživuje reklama, obchodníci, politici i kapesní zloději. A tak se Vánoce tohoto věku mění v pouhou karikaturu Vánoc původních. (Dop. cena 2,80 Kč) Malý vánoční kvíz (DT66) Také letos mohou děti luštit pět úkolů a zapojit se do soutěže. Těšíme se, že nám děti pošlou nejen tajenku, ale připojí i obrázek a napíší příběh. Vylosované luštitele odměníme. (Dop. cena 2,80 Kč) Kalendářík na rok 2014 s veršem (PT80) Kartička s kalendářem a veršem: Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. (Žalm 19, 9). (Cena 2,80 Kč) Arch formátu A4 s obrázky postav z vánočního příběhu o narození Ježíše Krista. Postavičky lze vyloupnout a použít jako šablonu při výrobě perníkových figurek. V příloze najdete dva recepty a sáček s perníkovým kořením. (Cena 28 Kč) 8 Sada biblických veršů (500 různých veršů), které jsou vytištěny na sa molepících etiketách (Na 1 archu A4 je 14 samolepek 10x4 cm). Verše lze nalepit např. na zadní stra nu záložek BTM. Jeden arch stojí 18 Kč. Objednací kód K12. Opravdu andělské (DKx102) příloha vanilínový cukr Vánoční prostírání Papírové prostírání s vánočním příběhem a modlit bou. Formát A3. Obj. kód: K11 (Cena 4,50 Kč) (Doporučená cena 2 Kč) Betlém pro celou rodinu (PX24) ha přílo ové k í n r pe ření ko Kalendář s biblickými verši a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohled nice. Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. (Cena 39,- Kč) VERŠE NA NOVÝ ROK Idyla Vánoc? (RT92) Záložka s veršem na rok 2014 (Zal114) VÁNOČNÍ PEXESO obj. kód: PX1, cena 15 Kč Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 15 Kč, časopis + ukázka letáčků 87 Kč Dvojitá karta s přílohou sáčku s vanilínovým cukrem a receptem. (Doporučená cena 8 Kč) Vánoční dárková krabička (D6) (Doporučená cena 6 Kč) Betlém se samolepkami (PX15) Betlém obsahuje 24 samolepek s motivy vánočního příběhu o narození Ježíše Krista. Lze je nalepovat na panoramatickou předlohu postupně během adventního období. (Dop. cena 18 Kč) 9

6 Nabídka vánočních letáčků Dvojitá panoramatická karta Nabídka vánočních letáčků příloha Krátké vánoční příběhy formát A6, doporučená cena 2,80 Kč) Vánoce narodil se Boží Syn! (P1) Dvojitá karta s krátkým textem a volnou stranou pro napsání přání. (Doporučená cena 5,80 Kč) panoramatické pohledy S biblickým veršem a krátkým textem. (Dop. cena 4,50 Kč) Světlo světa (DKx89) ŠPERKOVÉ SKLÍČKO Světlo v našem světě přináší optimismus, slouží k orientaci, na světlo se vynášejí skryté věci. Světlem v duchovní oblasti je Ježíš Kristus, který osvěcuje cestu na naší životní pouti. Dárková dvojitá karta s vloženým šperkovým svítícím sklíčkem. Sklíčka po nasvícení vyzařují světlo několik hodin. Můžete je použít nejen k dekoračním účelům, ale také jako orientační bod ve tmě. Ve využití se fantazii meze nekladou. Sklíčka se mohou položit na psací stůl pod lampu, nebo přilepit např. na ledničku. Velice pěkný efekt tvoří sklíčka ponořená v akváriu. Tento produkt je zdravotně nezávadný. Možno objednat i bez přílohy (DK89). (Doporučená cena se sklíčkem je 10 Kč. Šperkové sklíčko si můžete objednat i samostatně, jeho cena je 6 Kč) Vánoční dopis (RT61) Čtyři svíčky (RT66) Dvojité karty s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro na psání přání. Formát A6. (cena 5,20 Kč) Pokojné Vánoce a požehnaný nový rok! (P4) Betlémská hvězda září všem! (RT86) Mikuláš co o něm vlastně víme? (RT89) Sláva na výsostech (DK87) Nesem vám noviny (DK63) Vánoční zamyšlení. Formát A5. (Dop. cena 3,50 Kč) Zvěstuji vám velikou radost (P7) Čas radosti, veselosti Tichá noc (DK94) Poselství Vánoc (DK117) Obrázkové příběhy pro děti Formát A6. (Dop. cena 2,80 Kč) Osm tradičních i méně známých vánočních písní s texty. (Cena 20 Kč) Obj. kód: CD6 MINI CD Všechno nejlepší v novém roce! (P8) Vánoce nejkrásnější svátky? (H111) Který dar nás nejvíc potěší? (H135) Děti, Vánoce! (DT21) Příběh o hvězdě a mudrcích (DT24) Malé kartičky Radostné a pokojné Vánoce! (P12) 10 Pokojný a požehnaný nový rok! (P13) Dvojité kartičky formátu A7, krátký text s biblickým veršem, jedna strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,80 Kč) Vánoční čas (PT19) Adventní zvěst (PT66) Šťastný nový rok! (PT77) 11

7 Představujeme Vám Služba vězňům v době Vánoc Právě na tuto oblast služby vždy kladla Brněnská tisková misie mimořádný důraz. Díky tomu máme ve své databázi více než 600 kontaktů na ty, kteří se ocitli ve vězení a volají o pomoc. Není snad dne, abychom neměli v poště další dopis z vězení. Snažíme se odpovídat co nejrychleji tak, abychom pisatele potěšili, povzbudili a vedli je k jedinému zdroji naděje, který je sám Ježíš Kristus. Posíláme jim také malé balíčky s potřebnými věcmi. V poslední době intenzivněji spolupracujeme s Mezinárodním vězeňským společenstvím, které nyní stručně představujeme. Velice oceňujeme právě to, že se tato organizace se nezajímá jen o samotné vězně, ale také o jejich rodiny. Právě na ně myslí i v době adventu a v době Vánoc svým projektem Andělský strom, do kterého se můžete zapojit i vy. Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) v České republice vzniklo v roce 2010 a od června 2011 je součástí největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství Prison Fellowship International. PFI pracuje ve Czech republic 127 zemích a její vznik se datuje do roku MVS je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání a je registrováno jako občanské sdružení. Zákonnou zodpovědnost za organizaci nese tříčlenná rada a všechnu práci provádí dobrovolníci, kteří jsou rozděleni do regionálních týmů, vedených vedoucími skupin. Prison Fellowship International zřizuje po celém světě službu pro odsouzené, propuštěné, ale i pro jejich rodiny a pro oběti zločinů. Také vězeňský personál a ostatní ve vězeňství angažované osoby jsou součástí této vize. Z celé Bible jasně vyplývá, že učení Ježíše Krista není zaměřeno na pyšné a mocné a že církev není elitní náboženský klub, v němž je účast umožněna jen duchovně zdravým. Logo PFI, nalomená třtina (Izajáš 42,3), je navrženo, aby nám připomínalo, že naše služba je pro ty, kdo byli nalomeni: vězni, bývalí vězni a jejich rodiny, jejichž životy byly pokaženy a poškozeny, téměř zlomeny. Ježíš Kristus, v jehož jménu vedeme tuto službu, přišel, aby obvázal rány zkroušených srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění. (Izajáš 61,1). Projekt Andělský strom Představujeme Vám Milí přátelé, rádi bychom vás přizvali ke spolupráci a partnerství na projektu Andělský strom, který Mezinárodní vězeňské společenství pořádá letos již potřetí. Díky minulé spolupráci mnohých z vás mohlo vloni dostat vánoční dárek na 300 dětí odsouzených rodičů. Pro mnohé z nich to byl dárek jediný. Letos bychom rádi potěšili ještě více dětských srdcí. Nejen, že dárky udělají dětem radost, ale současně posílí rodinné vazby, které uvězněním jednoho z rodičů velmi trpí. Pomůžete tak zapomenutým dětem, které jsou ne svou vlastní vinou ve velice těžké životní situaci. Kéž k nim skrze naši pomoc pronikne dotek Boží nepodmíněné lásky. Pokud se chcete do projektu zapojit, zaregistrujte se, prosím, co nejrychleji. Potřebujeme včas získat přehled o počtu dárků, které jsou sbory a farnosti ochotny koupit a tedy i kolik dětí bude možno obdarovat. Po zaregistrování doručíme do sboru či farnosti přihlášky odsouzených, kteří chtějí svému dítěti spolu s dopisem poslat vánoční dárek. Bližší informace o programu a registraci najdete na Z dopisů vězňů * Předem dopisu Vás všechny zdravím. Opravdu jsem Vám velice vděčný, že si se mnou píšete a posíláte letáčky a Zpravodaj, ze kterých mám velikou radost. V tomto temném prostředí, kde je to moc těžké, z letáčků i z Vašich dopisů čerpám sílu, abych vůbec přežil. Musím ale uznat, že již neprožívám takovou úzkost jako před časem, kdy jsem ještě nevěřil. Teď cítím, že mně Pán Ježíš pomáhá, dává myšlenky, které uklidňují. Můžu poděkovat Vám, že jsem se o Ježíši dověděl. Ještě, že jsem Vám před lety napsal. * Srdečně Vás zdravím. Je mi okolo čtyřiceti let, jsem odsouzen k doživotí. O Bohu jsem doma nikdy neslyšel, spíš byly kolem samé nadávky. Až zde ve vězení jsem se dověděl, že Bůh existuje. Poslední roky mě navštěvuje duchovní a tím poznávám Boha, Jeho lásku a milost. Občas se mi do rukou dostanou Vaše letáčky. Chtěl bych Vás moc poprosit o zasílání dalších letáčků. Dopředu Vám za ně velice děkuji

8 Zdraví a výživa Melatonin látka pro naše zdraví Hormon melatonin produkovaný naší epifýzou je znám jako látka podporující spánek a odpočinek. Tvoří se za úplné tmy a vrchol jeho tvorby je asi kolem jedné hodiny v noci. Poněkud překvapivé však je, že má i další účinky. Melatonin je silný antioxidant, redukuje důsledky stárnutí, je účinný při prevenci rakoviny, posiluje imunitní systém, je zkrátka pro naše zdraví jedinečný. Melatonin a jeho vliv na stárnutí. V pětašedesáti letech věku produkuje naše tělo jen asi desetinu melatoninu, co tělo třicátníka. Odtud už je jen krok k úvaze, že s jeho pomocí by mohlo být možné vytvořit elixír mládí. Pokusili se o to na univerzitě ve španělské Granadě a ukázalo se, že denní dávky melatoninu udržely pokusné myši mladé. Melatonin jako silný antioxidant. Melatonin likviduje tzv. volné radikály, spo luzodpovědné za rozvoj rakoviny. Působí jak preventivně, tak také zpomaluje růst nádorů. Posiluje imunitní systém, zlepšuje fyzickou kondici, což je zejména u starých lidí velmi důležité. Lze považovat za prokázané, že je pro naše zdraví klíčovou látkou. Melatonin a prevence rakoviny. Ženy, které pracují na nočních směnách, mají o 50% větší pravděpodobnost, že dostanou rakovinu prsu. Stejně tak letušky, jejichž spánkový rytmus je porušený. Naproti tomu slepé ženy, které nevidí světlo, mají zase o 50% menší riziko rakoviny. Melatonin nám ale také pomáhá při obraně proti Alzheimerově a Parkinsonově chorobě a redukuje důsledky stárnutí, jako je povadlá pleť a ztenčující se vlasy. Zdroje melatoninu. Množství melatoninu můžeme ovlivnit. Samozřejmě zejména spánkem ve zcela zatemněné místnosti (ve městech se vyplatí silné závěsy na ochra nu proti světlu z ulice). Melatonin však můžeme doplňovat přirozenou cestou z některých potravin. Dobré je pít červené víno, jíst ovoce, zeleninu a cereálie. Z běžných po travin ho mají nejvíce obilné klíčky a po tom oves a rýže. Ještě lepší je například třezalka, šalvěj lékařská a kopretina řimbaba. Ne náhodou jsou odjakživa užívané v lidovém léčitelství. Nejvíce melatoninu je ale v kostřavě rákosovité. Z ní a z jiných rostlin se vyrábějí doplňky stravy a mnozí si od toho slibují průlom v léčbě některých nemocí a oddálení stárnutí. Zatím se však jen prokázalo, že lidé, kteří je užívají, lépe spí. Ani to ale není špatný výsledek. Můžeme usínat s nadějí, že díky této trávě budeme žít možná do sta let. Pro náctileté 13. komnata-seriál Šťastné manželství Ahoj holky a kluci! Dnes nahlédneme na vrchol vztahu mezi mužem a ženou, který přináší manželství, poodkryjeme tajemství tohoto spojení a prozradíme recept, jak dobře upéct spokojené a šťastné manželství. Tajemství spojení muže a ženy Bible mluví o tom, že vstupem do manželství, se muž a žena stanou jedním tělem. Jako manželé poznávají nová tajemství. Počátkem svatební noci odhalují svá nejintimnější soukromí a stávají se jeden před druhým Adamem a Evou. Je to okamžik tajuplný a zvláštní. Neexistuje bližší spojení dvou bytostí. Nenech se okrást o tuto neopakovatelnou chvíli, o kterou se připraví většina mladých lidí sexuálním životem před manželstvím. Další tajemství, které se manželům odkrývá, je tajemství vztahu Krista a církve (Ef 5, 31 32). Znamená, že se dva lidé neberou jen proto, že se mají rádi, ale že budou společně sloužit Bohu a svým příkladným vztahem ukazovat světu Boží lásku. Boží pořádek pro rodinu Vstupem do manželství začínají platit nová pravidla ve vztazích muže a ženy. Před vstupem do manželství si každý rozhodoval sám o sobě. Teď se to ale změní. Je třeba se zařadit do božího pořádku a žít tak, jak to Bůh pro manželství určil. MUŽ je především hlavou rodiny. Je zodpovědný za každé důležité rozhodnutí. Proto je potřebné, aby uměl naslouchat Božímu hlasu a znal Boha. Jedním z úkolů muže je naučit se milovat svou ženu obětavou láskou agapé a být jejím statečným ochráncem. ŽENA není krkem, který točí hlavou, kterým směrem chce. Je srdcem rodiny. Stará se o děti, zútulňuje byt, povzbuzuje svého manžela a prokazuje mu úctu. Zkrátka tvoří atmosféru rodiny. DĚTI jsou ovocem manželství. Přijdou-li do manželství, i pro ně má Bůh úkol. Je to poslušnost a úcta vůči rodičům. Cti otce svého i svou matku je jediné přikázání, které má zaslíbení: a budeš dlouho živ na zemi. Recept, jak dobře upéct manželství máme v Bibli. Šťastné manželství je to, do kterého manželé přizvali Pána Ježíše! Problémy řešit na kolenou a v modlitbách. Nejde to ze dne na den, potřebujeme být trpěliví a vzájemně se chtít mít rádi. Někdy to vyžaduje pořádnou dávku pokory i odvahy. Stojí to však za to! (Podle časopisu Kroky upravila BTM) Šťastné manželství znamená přijít domů a vědět: že na mě někdo čeká s otevřenou náručí že neexistuje už nikdo jiný tak blízký že se mohu někomu svěřit s každým svým problémem že se nemusím stydět za své chyby a nedostatky že nemusím očekávat napětí, hádky či výčitky že si mohu odpočinout a zapomenout na všechny starosti toho dne že nemusím hledat mimo domov jiné místo odpočinku že se mohu vždy s někým společně modlit že můj domov je prostě malý ráj 14 15

9 Závěrem Blahopřání ke svatbě Letos v září jsme v BTM zaznamenali významnou událost. Naše pracovnice Lada Andršová se provdala za Michala Petratura, místopředsedu Správní rady BTM. Lada Andršová (nyní Petraturová) pracuje v oblasti komunikace s veřejností (PR), dále má na starosti kontakt s misijními pracovníky církví. Ze slavnostního dne novomanželů přinášíme fotografii a přejeme jim Boží požehnání, zdraví, moudrost a sílu při misijní službě v naší zemi. POZVÁNKA NA KONCERT Brněnská tisková misie pořádá koncert Evy Henychové který se koná 20. listopadu 2013 v 18:00 v modlitebně Bratrské jednoty baptistů Smetanova 20, Brno. Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou a textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života. Více informací na: Součástí koncertu bude povzbuzení k modlitbám za národ a misii v povolební atmosféře a také pozvánka k pravidelným Misijně modlitebním seminářům (druhy a možnosti osobní evangelizace, modlitby za duchovní obnovu, vzájemné povzbuzování k misii). Rádi bychom je konali během příštího roku Více se o každém semináři dozvíte na pod odkazem Kde budeme. Všem našim odběratelům přejeme pokojné a požehnané Vánoce a mnoho sil, moudrosti a zdraví v novém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v říjnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Nedělní listy 9/2012. JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

Nedělní listy 9/2012. JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. Nedělní listy 9/2012 7. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 9. září - 14. neděle po trojici Čtení: Ž 125; Iz 35, 4-7a; Jk 2, 1-10.14-17; Mk 7, 24-37 Láska nikdy nezanikne.

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie 2 2007 Svátek sousedů Radovan Lukavský Dětské kvízy Den matek Blatnické koláčky Přesto O lidech víš, že jsou sobečtí, přesto je miluj. Když máš snahu šířit dobro, lidé

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století Dačická farnost, 27. 3. 2005, VI. ročník / 27. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1,6 Jan Zahradníček Job české poezie Slovo otce Jaroslava Eucharistie, náš pokrm pro duši, posila

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více