Všeobecné nájemní podmínky TAUROCK, majitel Ulrich Kramme: (Překlad, smluvně platí německý originál) A. Všeobecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné nájemní podmínky TAUROCK, majitel Ulrich Kramme: (Překlad, smluvně platí německý originál) A. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Všeobecné nájemní podmínky TAUROCK, majitel Ulrich Kramme: (Překlad, smluvně platí německý originál) A. Všeobecná ustanovení 1. Pro pronájem nájemních věcí z nabídkového programu firmy TAUROCK platí výlučně následující podmínky. Uzavřením první smlouvy za přijetí následujících podmínek uznává nájemník jejich platnost pro celou dobu trvání obchodního styku mezi stranami. To platí obzvláště pro všechny i ústně či telefonicky uzavřené následné obchody. 2. Za následky případných nesrovnalostí, které vzniknou při ústně zadaných zakázkách, odpovídá nájemník. 3. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek byla neúčinná, zůstanou tím zbývající ustanovení nedotčena. Nabídky od firmy TAUROCK jsou nezávazné, pokud firma TAUROCK výslovně neprohlásila něco jiného. B. Předání nájemní věci, reklamace závad a ručení 1. TAUROCK musí nájemní věc(i) udržovat v provozuschopném stavu k převzetí nebo je připravovat k odeslání. Odvezením či odesláním přechází riziko přepravy na nájemníka. Nájemní věc bude pokud tak bylo dohodnuto odvezena na vlastní náklady a nebezpečí nájemníka z území závodu firmy TAUROCK a po uplynutí nájemní doby jí bude vrácena. 2. V případě zpoždění při odvozu nájemních věcí neexistuje žádný nárok na plnění. 3. Nájemník v předávacím protokolu potvrzuje bezvadný stav převzaté nájemní věci a rozsah příslušenství. Skryté závady je třeba neprodleně po zjištění nahlásit firmě TAUROCK. 4. Náklady na odstranění závad, za které odpovídá TAUROCK nebo které byly z jeho strany uznány, nese firma TAUROCK. Nájemník musí pronajimateli neprodleně umožnit provést odstranění těchto závad. Po písemném potvrzení firmou TAUROCK může zákazník odstranění závad provést sám nebo zajistit jejich odstranění u třetí osoby. TAUROCK pak ponese pouze ty náklady, které vznikly jemu samotnému. C. Vyúčtování a platba nájemného 1. Nájemné je třeba platit předem a bez srážek. 2. Podkladem pro výpočet nájemného, vedlejších nákladů, mimořádných výkonů popř. časů zvláštního využití jsou výlučně smluvní ujednání. 3. Všechny ceny je třeba platit včetně zákonné daně z přidané hodnoty. 4. Pro výpočet se jako základ použije denní směna až do počtu osmi hodin od pondělka do pátku. Delší denní využívání a využívání o sobotách či nedělích a svátcích vyžaduje předchozí písemný souhlas firmy TAUROCK. 5. Používá-li nájemník nájemní věc déle než osm hodin denně, sjednává se k dennímu nájemnému přirážka 50 %. Při používání během směny v sobotu se účtuje denní nájemné. Pokud je nájemní věc pronajata pouze přes víkend (sobota až neděle), platí se přirážka k dennímu nájemnému ve výši 50 %. 6. Veškeré ztrátové časy, doby nakládky a vykládky a popř. též doby potřebné k instalaci nástrojů jdou na účet nájemníka. Náklady na montáž a demontáž jakož i náklady na přistavení jeřábu nese rovněž nájemník a počítají se podle údajů na výkazech hodin, které potvrzuje nájemník, jinak si je zjišťuje firma TAUROCK. Přepravní náklady nejsou do ceny nájemného zahrnuty a budou dohodnuty zvlášť. 7. Náklady na použité pomocné látky a pohonné hmoty (nafta) se účtují zvlášť a nese je nájemník, pokud není dohodnuto jinak (upevňovací materiál, el. proud, rychle opotřebitelné díly a náhradní díly apod.). 8. Je-li ve faktuře firmy TAUROCK stanovena kalendářně určená lhůta, dostane se nájemník po uplynutí této lhůty do prodlení. To platí nezávisle na tom, zda mohou následovat pozdější výzvy k platbě. Od počátku prodlení musí nájemník platit běžné bankovní úroky.

2 2 9. Zvláštní ujednání o nájemném, které se odchyluje od platného ceníku nájemného ve prospěch nájemníka, platí pouze při dodržení následujících podmínek: Nájemník musí platit běžné a dílčí faktury vždy ve stanovené lhůtě a musí dodržet stanovenou nájemní dobu. Pokud není splněna žádná nebo je splněna jen jedna podmínka, uplatňují se od počátku ceny nájemného podle ceníku nájemného platného při uzavření smlouvy. 10. Pokud jsou sjednány opce na koupi týkající se nájemní věci, nemůže je nájemník při prodlení placení nájemného 30 dnů již uplatňovat. 11. Nájemník postoupí firmě TAUROCK své pohledávky vůči třetím osobám, u nichž nájemní věc používá, k zajištění pohledávky firmy TAUROCK jakož i splatných požadavků z veškerého obchodního styku s firmou TAUROCK. Postoupení se provede pouze datio solutionis causa - dáním ke splnění. 12. Vzájemný zápočet s pohledávkami TAUROCK je přípustný pouze tehdy, když nájemníku přísluší právoplatně zjištěný nárok vůči firmě TAUROCK nebo nárok uznaný firmou TAUROCK. 13. Pokud nájemce nezaplatí sjednané nájemné, má TAUROCK právo vypovědět nájemní smlouvu s okamžitou platností a požadovat vrácení nájemní věci. 14. Převezme-li nájemník nájemní věc od předchozího smluvního partnera firmy TAUROCK, bude cena dodávek a služeb znovu dojednána s firmou TAUROCK. Započtení dřívějších vyúčtování se neprovádí. Nájemníkovi rovněž nenáleží právo na proúčtování nebo vzájemné zápočty vůči pronajimateli z jiného smluvního vztahu. TAUROCK má v případě, že některou pohledávku vůči nájemníkovi nelze vymoci zpět, protože nájemníka nelze na jím udané adrese zastihnout, právo požádat banku vedoucí účet o informaci o současné adrese nájemníka. Za tímto účelem uloží nájemník u firmy TAUROCK fotokopii své kreditní karty, která musí být vydána mezinárodní společností vydávající kreditní karty (Visa, Master, AE, DC). V tomto rozsahu zprostí nájemník tuto společnost vydávající kreditní karty od bankovního tajemství. D. Úplný servis, násilné poškození, údržba, opravy Služby úplného servisu firmy TAUROCK vyžadují sjednání v samostatné smlouvě. Není-li úplný servis dojednán, nese nájemník náklady na běžnou údržbu a opravy. To platí také tehdy, když výdaje na opravy nebo údržbu nevzniknou kvůli používání přístroje popř. když odpovědnost za ně nenese nájemník. Za násilná poškození, tj. za škody, které přesahují v provozu obvyklé opotřebení, ručí nájemník i při dohodnutém úplném servisu v každém případě. Údržbářské práce podle provozního návodu, mazacího návodu a návodu k údržbě předepsaného firmou TAUROCK nebo výrobcem provádí v každém případě zákazník. Tyto návody dá TAUROCK k dispozici na požádání. Nájemník je povinen zajistit provádění inspekcí podle provozního návodu, mazacího návodu a návodu k údržbě předepsaného firmou TAUROCK nebo výrobcem, pokud TAUROCK neposkytuje úplný servis. Nájemník včas oznámí firmě TAUROCK budoucí termíny inspekcí. Nájemník je povinen neprodleně oznamovat zjištěné závady. Nájemník ručí firmě TAUROCK za všechna poškození, mj. za ta, k nimž došlo opožděným provedením opravářských a údržbářských prací. Provádění inspekcí a oprav musí být zajištěno výlučně firmou TAUROCK nebo jí autorizovanou odbornou dílnou za použití originálních náhradních dílů. Kontroly provádí TAUROCK ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hod. Klidový stav nájemní věci během provádění inspekcí, opravářských a údržbářských prací nechává povinnost nájemníka věci platit dohodnuté nájemné nedotčenu.

3 3 E. Začátek a konec doby nájmu a vrácení nájemní věci 1. Doba nájmu začíná dohodnutým dnem. Výdej nájemní věci probíhá pravidelně v pondělí až čtvrtek od 07:00 do 18:00 h., v pátek od 07:00 do 17:00 h. Den odvozu či odeslání se považuje za den počátku pronájmu. Odchylná ustanovení je nutno sjednat písemně. 2. Nájemník je povinen včas předem ohlásit zamýšlené vrácení nájemní věci firmě TAUROCK. 3. Nájemník je povinen bez ohledu na dobu nájmu uvedenou ve smlouvě, písemně oznámit uvolnění nájemní věci firmě TAUROCK. Doba nájmu končí teprve vrácením nájemní věci firmě TAUROCK. 4. Vrácení je třeba provést během denní doby uvedené pod písm. D bod 1, ovšem natolik včas, aby nájemní věc mohla být zkontrolována ještě téhož dne. Vrácení se považuje za uskutečněné, když je nájemní věc se všemi díly potřebnými k uvedení do provozu a se vším příslušenstvím předána zpět firmě TAUROCK v místě odevzdání nebo doručena na jiné dohodnuté místo určení. Doba nájmu se však prodlužuje rovněž v souladu s písmenem D bod 4., když nájemník nemohl dostát své povinnosti provádět údržbu podle písm. E bodu 1. a je třeba dodatečně vykonat zanedbané práce. 5. Je-li odvoz dohodnut s firmou TAUROCK, musí nájemník dohodnout dobu přesného předání do 15:00 h v pracovní den předcházející odvozu. Při dlouhodobých nájemních smlouvách nejméně na jeden měsíc musí být uvolnění věci ohlášeno nejpozději jeden týden před odvezením. Pokud odvoz nemůže být proveden na základě okolností, za něž nájemník nese odpovědnost (např. znemožněný přístup, chybějící klíče), prodlužuje se adekvátně doba nájmu a nájemník ponese náklady opakovaného příjezdu. 6. Nebude-li ve sjednaný den popř. ve sjednanou dobu nájemní věc firmou TAUROCK odvezena, musí zákazník odvoz neprodleně požadovat telefonicky anebo písemně znovu. Povinná péče zákazníka trvá až do odvozu. 7. Při odvozu firmou TAUROCK je třeba nájemní věc připravit do stavu schopného přepravy, jinak budou podle evidence zvlášť účtovány odpovídající potřebné čekací doby. 8. O vrácení je třeba vyhotovit předávací protokol, který musí být podepsán nájemníkem. Není-li za nájemníka nikdo přítomen, je k závazným prohlášením oprávněn zástupce nájemníka. F. Povinnost nájemníka udržovat věc v pořádku 1. Nájemník je povinen: a. Používat nájemní věc pouze k určenému účelu a chránit před nadměrným zatěžováním a povětrnostními vlivy. Změna využívání pronajatých předmětů není přípustná. b. Přijmout ochranná opatření a podniknout kroky k tomu, aby nájemní věc nebyla přístupná dosahu nepovolaných třetích osob. Zákazník má zejména dbát bezpečnostních opatření předepsaných firmou TAUROCK pro jednotlivé nástrojové skupiny a součásti. c. Nájemní věc je třeba vrátit vyčištěnou, provozuschopnou, plně natankovanou a v kompletním stavu. 2. Nebude-li nájemní věc vrácena ve stavu popsaném pod písm. E bod 1c, má TAUROCK právo tento stav obnovit na náklady nájemníka. TAUROCK poskytne nájemníkovi možnost bezodkladně provést přezkoušení věci. Není-li oprava nájemní věci možná nebo je ekonomicky neúnosná, je nájemník povinen uhradit zůstatkovou cenu. 3. TAUROCK je oprávněn kdykoli u nájemníka požadovat informaci o místě a způsobu nasazení nájemní věci. Smí také kdykoli dát nájemní věc zkontrolovat. 4. Upozornění na vlastnictví nájemních věcí není dovoleno odstraňovat ani zakrývat. Nájemník nesmí na nájemních věcech umísťovat, provozovat ani dát umístit či provozovat žádné vlastní nebo firmou TAUROCK nepovolené reklamy. Nájemník musí na nájemních věcech strpět reklamu firmy TAUROCK nebo reklamu schválenou firmoutaurock.

4 4 G. Povinnosti nájemníka 1. Bude-li třeba opatřit pro používání nájemních věcí potřebná úřední zvláštní povolení, musí si je nájemník obstarat na vlastní náklady. 2. Zákazník nesmí nájemní věci dále pronajímat ani předávat třetím osobám bez povolení firmy TAUROCK. Postoupení práv ze smlouvy vyžaduje rovněž souhlas firmy TAUROCK stejně jako poskytnutí práv k nájemním věcem jakéhokoli druhu třetím osobám. 3. V případě, že třetí osoby uplatňují práva ke smluvním předmětům ve formě vzetí do zástavy nebo jiná práva, má nájemník povinnost bezodkladně o tom informovat TAUROCK a třetím osobám podat zprávu o nájemní smlouvě. Nájemník ručí společně a nerozdílně se třetí osobou za uhrazení soudních i mimosoudních výloh na žalobu podle 771 občanského soudního řádu. Při nedodržení výše uvedených povinností musí nájemník za takto způsobené škody zaplatit firmě TAUROCK náhradu. H. Ztráta nebo poškození nájemní věci 1. V případě nastalé škody musí nájemník neprodleně písemně informovat TAUROCK o rozsahu, příčině a o zúčastněných osobách na škodní události. Při krádeži nebo větších poškozeních třetími osobami je třeba podat oznámení policii. 2. Při ztrátě nájemní věci musí nájemník zaplatit rovnocennou náhradu. 3. Povinnost k náhradě vzniká i v případě poškození, pokud se rozsah poškození ekonomicky rovná úplné ztrátě. 4. TAUROCK může požadovat peněžní náhradu, přičemž výška bude vyměřena podle znovupořizovací ceny. 5. Až do předání úplného náhradního plnění je třeba nadále platit dohodnuté nájemné ve výši 75 %. 6. Za jiná poškození povinně nahrazuje škodu nájemník ve výši výdajů za opravu. I. Omezení odpovědnosti při nájemních smlouvách 1. TAUROCK nenese odpovědnost při porušeních méně významných smluvních povinností z nedbalosti. Pokud se v tomto bodě hovoří o nedbalosti, není tím míněna hrubá nedbalost. Při nedbalostních porušeních takových smluvních povinností, jejichž splnění teprve umožní řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržení nájemník pravidelně spoléhá a může spoléhat (základní povinnosti, podstatné smluvní povinnosti), se naše odpovědnost omezuje na podle druhu plnění předvídatelné a typicky vznikající škody. V tomto případě je náhrada za následné škody jako např. ušlý zisk vyloučena. Totéž platí při hrubém zanedbání méně významných smluvních povinností, které byly způsobeny našimi nižšími asistenty při výkonu plnění. Tato omezení a vyloučení odpovědnosti platí i pro nároky z přečinů při uzavření smlouvy, jiných porušeních povinností a z nedovoleného jednání. Neplatí při smrtelných úrazech, tělesných poraněních, poškozeních zdraví a nárocích podle zákona o ručení za výrobek, jež lze přičíst naší odpovědnosti. 2. Ručení firmy TAUROCK mimo případy úmyslného přečinu, při hrubém zanedbání našich orgánů a vedoucích pracovníků a případy smrtelných úrazů, tělesných poranění, poškození zdraví a nároků podle zákona o ručení za výrobek nebo případy úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení základních povinností či podstatných smluvních povinností je omezeno na maximální ručící částku ,- EUR. Vyšší maximální ručící částka musí být dohodnuta výslovně a písemně. Na vaše výslovné a písemně vyjádřené přání uzavřeme na vaše náklady pojištění zákonné odpovědnosti pokrývající odpovídající škody pro jednotlivé případy sjednávané na pojistnou částku přesahující tento maximální ručící obnos. Toto omezení odpovědnosti neplatí při

5 5 smrtelných úrazech, tělesných poraněních nebo poškozeních zdraví, jež lze přičíst k odpovědnosti firmy TAUROCK. 3. Neručíme za škody, které byly způsobeny pouze zaviněním vámi zaměstnaných osob, i když na ně dohlížel náš technický personál a před pracemi byly náležitě poučeny. 4. Shora uvedená omezení ručení platí i pro nároky vůči našim technikům, dělníkům, spolupracovníkům, zástupcům a asistentům při plnění. J. Promlčecí lhůta nároků na náhradu škody Aby se předešlo ukvapenému soudnímu uplatnění nároků vůči nájemníkovi, provede TAUROCK v případě ztráty nebo poškození nájemní věci nejprve pečlivou kontrolu stavu věci. Nároky firmy TAUROCK kvůli změně nebo zhoršení stavu nájemní věci jsou proto splatné teprve dva měsíce po vrácení této věci. K. Pojistky Nájemník odpovídá za nebezpečí pocházející z věci při jejím provozu. Jestliže třetí osoby uplatní nároky kvůli škodám způsobeným nehodou, škodám na zdraví osob nebo věcným škodám proti firmě TAUROCK, zprostí nájemník firmu TAUROCK odpovědnosti. 1. Nájemník je povinen dát nájemní věc pojistit proti poškození stroje, škodám způsobeným živelnou pohromou a krádeží. Pokud si nájemník přeje uzavřít pojištění prostřednictvím firmy TAUROCK, je třeba o tom sjednat písemnou dohodu, pojistné hradí nájemník. 2. V případě škodní události je nájemník povinen nést náklady spoluúčasti, vyplývající z pojišťovacích podmínek. 3. TAUROCK může navíc požadovat, aby nájemník pojistil nájemní věc i proti škodám jakéhokoli jiného druhu. 4. Při uzavření pojistné smlouvy se třetí osobou tato postoupí svá práva vůči pojistiteli firmě TAUROCK k zajištění jeho pohledávky a oznámí toto postoupení pojistiteli. L. Mimořádné vypovězení smlouvy firmou TAUROCK TAUROCK může nájemní smlouvu zcela nebo zčásti bez újmy na uplatnění dalších práv okamžitě vypovědět, pokud nájemník na nájemní věci provede nebo dá provést změny nebo pokud nájemní věc používá ve ztížených, nedohodnutých podmínkách, o o o nájemník se dostane do prodlení s placením splátky nájemného nebo obnosu, který dosáhne výše dvou splátek nájemného, nájemník přestoupí důležité ustanovení této smlouvy, bude vznesen požadavek na zahájení konkurzního řízení nebo srovnatelného řízení na majetek nájemníka nebo jiným způsobem vejdou ve známost platební potíže nájemníka. Nájemník pro tyto případy prohlašuje svůj souhlas s odevzdáním nájemní věci firmě TAUROCK. Zadržovací právo nájemníka se neuplatňuje. M. Pronájem velkých strojů s obsluhujícím personálem 1. Vyslání obsluhujícího personálu nezprošťuje nájemníka jeho povinností podle písmena E. 2. Při nedostavení se nebo nepřítomnosti obsluhujícího personálu vzniká nárok nájemníka na snížení nájemného. 3. Jako doplnění ustanovení písm. I platí: Při pronájmu smluvního předmětu s obsluhujícím personálem smí být tento personál zaměstnán pouze obsluhou nájemní věci, nikoli však k plnění jiných prací. Nájemník ručí za škody, které firmě TAUROCK vzniknou v důsledku jednání v rozporu s tímto ustanovením, zaviněného nájemníkem.

6 6 14. Jiná ustanovení 1. Odchylná ujednání nebo doplnění smlouvy je třeba provést písemně. 2. Pokud by některé jednotlivé ustanovení této smlouvy bylo právně neúčinné, nedotkne se to platnosti ostatních ustanovení smlouvy. 3. Místo plnění a výhradní místo soudní příslušnosti i pro žaloby v listinném a směnečném řízení je, pokud je nájemník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštní veřejnoprávní podnik, pro obě strany a pro veškeré nároky hlavní sídlo pronajimatele nebo podle jeho volby sídlo jeho pobočky, která smlouvu uzavřela. Nájemník může také podat žalobu u soudu podle obecné soudní příslušnosti. 4. Na smluvní vztah se aplikuje výlučně německé právo. 5. U všech vícejazyčně vyhotovených smluv a dokumentů platí v pochybnostech německá verze. 6. Jinak znějící obchodní podmínky nájemníka jsou vyloučeny.

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH pro prodej nově vyrobených a použitých předmětů nákupu I. Obecně, rozsah platnosti 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Více

1. Platnost. 2. Nabídka a uzavření, lhůty a termíny

1. Platnost. 2. Nabídka a uzavření, lhůty a termíny VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU 1. Platnost Tyto všeobecné podmínky platí bez výjimky mezi námi a našimi zákazníky, není-li v jednotlivém případě písemně sjednáno něco jiného. Jsou-li naše všeobecné podmínky

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011)

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) 1 1. Tyto Všeobecné podmínky zhotovitele (dále jen: podmínky) jsou kdykoli volně k dispozici na internetu na adrese www.packwell-schwepnitz.de a objednavatel si

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen Překlad do českého jazyka: Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen 1. Všeobecné (1) Následující všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech našich nabídek

Více

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o.

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. 1. Rozsah platnosti (1) Pro veškeré právní vztahy (zejména dodávky a jiná plnění) mezi společností pro office s.r.o. se sídlem v Mostě (Česká republika)

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Všeobecné obchodní podmínky - VOP Všeobecné obchodní podmínky - VOP Struers GmbH - Organizační složka Havlíčkova 361, 252 63 Roztoky u Prahy I. Obecně 1. Naše dodávky a plnění i budoucí budou realizovány výhradně na základě těchto Všeobecných

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. Verze 201412 Článek 1 Předmět smlouvy, obecná ustanovení 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen OPOL ) obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti operativního leasingu

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více