Všeobecné nájemní podmínky TAUROCK, majitel Ulrich Kramme: (Překlad, smluvně platí německý originál) A. Všeobecná ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné nájemní podmínky TAUROCK, majitel Ulrich Kramme: (Překlad, smluvně platí německý originál) A. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Všeobecné nájemní podmínky TAUROCK, majitel Ulrich Kramme: (Překlad, smluvně platí německý originál) A. Všeobecná ustanovení 1. Pro pronájem nájemních věcí z nabídkového programu firmy TAUROCK platí výlučně následující podmínky. Uzavřením první smlouvy za přijetí následujících podmínek uznává nájemník jejich platnost pro celou dobu trvání obchodního styku mezi stranami. To platí obzvláště pro všechny i ústně či telefonicky uzavřené následné obchody. 2. Za následky případných nesrovnalostí, které vzniknou při ústně zadaných zakázkách, odpovídá nájemník. 3. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek byla neúčinná, zůstanou tím zbývající ustanovení nedotčena. Nabídky od firmy TAUROCK jsou nezávazné, pokud firma TAUROCK výslovně neprohlásila něco jiného. B. Předání nájemní věci, reklamace závad a ručení 1. TAUROCK musí nájemní věc(i) udržovat v provozuschopném stavu k převzetí nebo je připravovat k odeslání. Odvezením či odesláním přechází riziko přepravy na nájemníka. Nájemní věc bude pokud tak bylo dohodnuto odvezena na vlastní náklady a nebezpečí nájemníka z území závodu firmy TAUROCK a po uplynutí nájemní doby jí bude vrácena. 2. V případě zpoždění při odvozu nájemních věcí neexistuje žádný nárok na plnění. 3. Nájemník v předávacím protokolu potvrzuje bezvadný stav převzaté nájemní věci a rozsah příslušenství. Skryté závady je třeba neprodleně po zjištění nahlásit firmě TAUROCK. 4. Náklady na odstranění závad, za které odpovídá TAUROCK nebo které byly z jeho strany uznány, nese firma TAUROCK. Nájemník musí pronajimateli neprodleně umožnit provést odstranění těchto závad. Po písemném potvrzení firmou TAUROCK může zákazník odstranění závad provést sám nebo zajistit jejich odstranění u třetí osoby. TAUROCK pak ponese pouze ty náklady, které vznikly jemu samotnému. C. Vyúčtování a platba nájemného 1. Nájemné je třeba platit předem a bez srážek. 2. Podkladem pro výpočet nájemného, vedlejších nákladů, mimořádných výkonů popř. časů zvláštního využití jsou výlučně smluvní ujednání. 3. Všechny ceny je třeba platit včetně zákonné daně z přidané hodnoty. 4. Pro výpočet se jako základ použije denní směna až do počtu osmi hodin od pondělka do pátku. Delší denní využívání a využívání o sobotách či nedělích a svátcích vyžaduje předchozí písemný souhlas firmy TAUROCK. 5. Používá-li nájemník nájemní věc déle než osm hodin denně, sjednává se k dennímu nájemnému přirážka 50 %. Při používání během směny v sobotu se účtuje denní nájemné. Pokud je nájemní věc pronajata pouze přes víkend (sobota až neděle), platí se přirážka k dennímu nájemnému ve výši 50 %. 6. Veškeré ztrátové časy, doby nakládky a vykládky a popř. též doby potřebné k instalaci nástrojů jdou na účet nájemníka. Náklady na montáž a demontáž jakož i náklady na přistavení jeřábu nese rovněž nájemník a počítají se podle údajů na výkazech hodin, které potvrzuje nájemník, jinak si je zjišťuje firma TAUROCK. Přepravní náklady nejsou do ceny nájemného zahrnuty a budou dohodnuty zvlášť. 7. Náklady na použité pomocné látky a pohonné hmoty (nafta) se účtují zvlášť a nese je nájemník, pokud není dohodnuto jinak (upevňovací materiál, el. proud, rychle opotřebitelné díly a náhradní díly apod.). 8. Je-li ve faktuře firmy TAUROCK stanovena kalendářně určená lhůta, dostane se nájemník po uplynutí této lhůty do prodlení. To platí nezávisle na tom, zda mohou následovat pozdější výzvy k platbě. Od počátku prodlení musí nájemník platit běžné bankovní úroky.

2 2 9. Zvláštní ujednání o nájemném, které se odchyluje od platného ceníku nájemného ve prospěch nájemníka, platí pouze při dodržení následujících podmínek: Nájemník musí platit běžné a dílčí faktury vždy ve stanovené lhůtě a musí dodržet stanovenou nájemní dobu. Pokud není splněna žádná nebo je splněna jen jedna podmínka, uplatňují se od počátku ceny nájemného podle ceníku nájemného platného při uzavření smlouvy. 10. Pokud jsou sjednány opce na koupi týkající se nájemní věci, nemůže je nájemník při prodlení placení nájemného 30 dnů již uplatňovat. 11. Nájemník postoupí firmě TAUROCK své pohledávky vůči třetím osobám, u nichž nájemní věc používá, k zajištění pohledávky firmy TAUROCK jakož i splatných požadavků z veškerého obchodního styku s firmou TAUROCK. Postoupení se provede pouze datio solutionis causa - dáním ke splnění. 12. Vzájemný zápočet s pohledávkami TAUROCK je přípustný pouze tehdy, když nájemníku přísluší právoplatně zjištěný nárok vůči firmě TAUROCK nebo nárok uznaný firmou TAUROCK. 13. Pokud nájemce nezaplatí sjednané nájemné, má TAUROCK právo vypovědět nájemní smlouvu s okamžitou platností a požadovat vrácení nájemní věci. 14. Převezme-li nájemník nájemní věc od předchozího smluvního partnera firmy TAUROCK, bude cena dodávek a služeb znovu dojednána s firmou TAUROCK. Započtení dřívějších vyúčtování se neprovádí. Nájemníkovi rovněž nenáleží právo na proúčtování nebo vzájemné zápočty vůči pronajimateli z jiného smluvního vztahu. TAUROCK má v případě, že některou pohledávku vůči nájemníkovi nelze vymoci zpět, protože nájemníka nelze na jím udané adrese zastihnout, právo požádat banku vedoucí účet o informaci o současné adrese nájemníka. Za tímto účelem uloží nájemník u firmy TAUROCK fotokopii své kreditní karty, která musí být vydána mezinárodní společností vydávající kreditní karty (Visa, Master, AE, DC). V tomto rozsahu zprostí nájemník tuto společnost vydávající kreditní karty od bankovního tajemství. D. Úplný servis, násilné poškození, údržba, opravy Služby úplného servisu firmy TAUROCK vyžadují sjednání v samostatné smlouvě. Není-li úplný servis dojednán, nese nájemník náklady na běžnou údržbu a opravy. To platí také tehdy, když výdaje na opravy nebo údržbu nevzniknou kvůli používání přístroje popř. když odpovědnost za ně nenese nájemník. Za násilná poškození, tj. za škody, které přesahují v provozu obvyklé opotřebení, ručí nájemník i při dohodnutém úplném servisu v každém případě. Údržbářské práce podle provozního návodu, mazacího návodu a návodu k údržbě předepsaného firmou TAUROCK nebo výrobcem provádí v každém případě zákazník. Tyto návody dá TAUROCK k dispozici na požádání. Nájemník je povinen zajistit provádění inspekcí podle provozního návodu, mazacího návodu a návodu k údržbě předepsaného firmou TAUROCK nebo výrobcem, pokud TAUROCK neposkytuje úplný servis. Nájemník včas oznámí firmě TAUROCK budoucí termíny inspekcí. Nájemník je povinen neprodleně oznamovat zjištěné závady. Nájemník ručí firmě TAUROCK za všechna poškození, mj. za ta, k nimž došlo opožděným provedením opravářských a údržbářských prací. Provádění inspekcí a oprav musí být zajištěno výlučně firmou TAUROCK nebo jí autorizovanou odbornou dílnou za použití originálních náhradních dílů. Kontroly provádí TAUROCK ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hod. Klidový stav nájemní věci během provádění inspekcí, opravářských a údržbářských prací nechává povinnost nájemníka věci platit dohodnuté nájemné nedotčenu.

3 3 E. Začátek a konec doby nájmu a vrácení nájemní věci 1. Doba nájmu začíná dohodnutým dnem. Výdej nájemní věci probíhá pravidelně v pondělí až čtvrtek od 07:00 do 18:00 h., v pátek od 07:00 do 17:00 h. Den odvozu či odeslání se považuje za den počátku pronájmu. Odchylná ustanovení je nutno sjednat písemně. 2. Nájemník je povinen včas předem ohlásit zamýšlené vrácení nájemní věci firmě TAUROCK. 3. Nájemník je povinen bez ohledu na dobu nájmu uvedenou ve smlouvě, písemně oznámit uvolnění nájemní věci firmě TAUROCK. Doba nájmu končí teprve vrácením nájemní věci firmě TAUROCK. 4. Vrácení je třeba provést během denní doby uvedené pod písm. D bod 1, ovšem natolik včas, aby nájemní věc mohla být zkontrolována ještě téhož dne. Vrácení se považuje za uskutečněné, když je nájemní věc se všemi díly potřebnými k uvedení do provozu a se vším příslušenstvím předána zpět firmě TAUROCK v místě odevzdání nebo doručena na jiné dohodnuté místo určení. Doba nájmu se však prodlužuje rovněž v souladu s písmenem D bod 4., když nájemník nemohl dostát své povinnosti provádět údržbu podle písm. E bodu 1. a je třeba dodatečně vykonat zanedbané práce. 5. Je-li odvoz dohodnut s firmou TAUROCK, musí nájemník dohodnout dobu přesného předání do 15:00 h v pracovní den předcházející odvozu. Při dlouhodobých nájemních smlouvách nejméně na jeden měsíc musí být uvolnění věci ohlášeno nejpozději jeden týden před odvezením. Pokud odvoz nemůže být proveden na základě okolností, za něž nájemník nese odpovědnost (např. znemožněný přístup, chybějící klíče), prodlužuje se adekvátně doba nájmu a nájemník ponese náklady opakovaného příjezdu. 6. Nebude-li ve sjednaný den popř. ve sjednanou dobu nájemní věc firmou TAUROCK odvezena, musí zákazník odvoz neprodleně požadovat telefonicky anebo písemně znovu. Povinná péče zákazníka trvá až do odvozu. 7. Při odvozu firmou TAUROCK je třeba nájemní věc připravit do stavu schopného přepravy, jinak budou podle evidence zvlášť účtovány odpovídající potřebné čekací doby. 8. O vrácení je třeba vyhotovit předávací protokol, který musí být podepsán nájemníkem. Není-li za nájemníka nikdo přítomen, je k závazným prohlášením oprávněn zástupce nájemníka. F. Povinnost nájemníka udržovat věc v pořádku 1. Nájemník je povinen: a. Používat nájemní věc pouze k určenému účelu a chránit před nadměrným zatěžováním a povětrnostními vlivy. Změna využívání pronajatých předmětů není přípustná. b. Přijmout ochranná opatření a podniknout kroky k tomu, aby nájemní věc nebyla přístupná dosahu nepovolaných třetích osob. Zákazník má zejména dbát bezpečnostních opatření předepsaných firmou TAUROCK pro jednotlivé nástrojové skupiny a součásti. c. Nájemní věc je třeba vrátit vyčištěnou, provozuschopnou, plně natankovanou a v kompletním stavu. 2. Nebude-li nájemní věc vrácena ve stavu popsaném pod písm. E bod 1c, má TAUROCK právo tento stav obnovit na náklady nájemníka. TAUROCK poskytne nájemníkovi možnost bezodkladně provést přezkoušení věci. Není-li oprava nájemní věci možná nebo je ekonomicky neúnosná, je nájemník povinen uhradit zůstatkovou cenu. 3. TAUROCK je oprávněn kdykoli u nájemníka požadovat informaci o místě a způsobu nasazení nájemní věci. Smí také kdykoli dát nájemní věc zkontrolovat. 4. Upozornění na vlastnictví nájemních věcí není dovoleno odstraňovat ani zakrývat. Nájemník nesmí na nájemních věcech umísťovat, provozovat ani dát umístit či provozovat žádné vlastní nebo firmou TAUROCK nepovolené reklamy. Nájemník musí na nájemních věcech strpět reklamu firmy TAUROCK nebo reklamu schválenou firmoutaurock.

4 4 G. Povinnosti nájemníka 1. Bude-li třeba opatřit pro používání nájemních věcí potřebná úřední zvláštní povolení, musí si je nájemník obstarat na vlastní náklady. 2. Zákazník nesmí nájemní věci dále pronajímat ani předávat třetím osobám bez povolení firmy TAUROCK. Postoupení práv ze smlouvy vyžaduje rovněž souhlas firmy TAUROCK stejně jako poskytnutí práv k nájemním věcem jakéhokoli druhu třetím osobám. 3. V případě, že třetí osoby uplatňují práva ke smluvním předmětům ve formě vzetí do zástavy nebo jiná práva, má nájemník povinnost bezodkladně o tom informovat TAUROCK a třetím osobám podat zprávu o nájemní smlouvě. Nájemník ručí společně a nerozdílně se třetí osobou za uhrazení soudních i mimosoudních výloh na žalobu podle 771 občanského soudního řádu. Při nedodržení výše uvedených povinností musí nájemník za takto způsobené škody zaplatit firmě TAUROCK náhradu. H. Ztráta nebo poškození nájemní věci 1. V případě nastalé škody musí nájemník neprodleně písemně informovat TAUROCK o rozsahu, příčině a o zúčastněných osobách na škodní události. Při krádeži nebo větších poškozeních třetími osobami je třeba podat oznámení policii. 2. Při ztrátě nájemní věci musí nájemník zaplatit rovnocennou náhradu. 3. Povinnost k náhradě vzniká i v případě poškození, pokud se rozsah poškození ekonomicky rovná úplné ztrátě. 4. TAUROCK může požadovat peněžní náhradu, přičemž výška bude vyměřena podle znovupořizovací ceny. 5. Až do předání úplného náhradního plnění je třeba nadále platit dohodnuté nájemné ve výši 75 %. 6. Za jiná poškození povinně nahrazuje škodu nájemník ve výši výdajů za opravu. I. Omezení odpovědnosti při nájemních smlouvách 1. TAUROCK nenese odpovědnost při porušeních méně významných smluvních povinností z nedbalosti. Pokud se v tomto bodě hovoří o nedbalosti, není tím míněna hrubá nedbalost. Při nedbalostních porušeních takových smluvních povinností, jejichž splnění teprve umožní řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržení nájemník pravidelně spoléhá a může spoléhat (základní povinnosti, podstatné smluvní povinnosti), se naše odpovědnost omezuje na podle druhu plnění předvídatelné a typicky vznikající škody. V tomto případě je náhrada za následné škody jako např. ušlý zisk vyloučena. Totéž platí při hrubém zanedbání méně významných smluvních povinností, které byly způsobeny našimi nižšími asistenty při výkonu plnění. Tato omezení a vyloučení odpovědnosti platí i pro nároky z přečinů při uzavření smlouvy, jiných porušeních povinností a z nedovoleného jednání. Neplatí při smrtelných úrazech, tělesných poraněních, poškozeních zdraví a nárocích podle zákona o ručení za výrobek, jež lze přičíst naší odpovědnosti. 2. Ručení firmy TAUROCK mimo případy úmyslného přečinu, při hrubém zanedbání našich orgánů a vedoucích pracovníků a případy smrtelných úrazů, tělesných poranění, poškození zdraví a nároků podle zákona o ručení za výrobek nebo případy úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení základních povinností či podstatných smluvních povinností je omezeno na maximální ručící částku ,- EUR. Vyšší maximální ručící částka musí být dohodnuta výslovně a písemně. Na vaše výslovné a písemně vyjádřené přání uzavřeme na vaše náklady pojištění zákonné odpovědnosti pokrývající odpovídající škody pro jednotlivé případy sjednávané na pojistnou částku přesahující tento maximální ručící obnos. Toto omezení odpovědnosti neplatí při

5 5 smrtelných úrazech, tělesných poraněních nebo poškozeních zdraví, jež lze přičíst k odpovědnosti firmy TAUROCK. 3. Neručíme za škody, které byly způsobeny pouze zaviněním vámi zaměstnaných osob, i když na ně dohlížel náš technický personál a před pracemi byly náležitě poučeny. 4. Shora uvedená omezení ručení platí i pro nároky vůči našim technikům, dělníkům, spolupracovníkům, zástupcům a asistentům při plnění. J. Promlčecí lhůta nároků na náhradu škody Aby se předešlo ukvapenému soudnímu uplatnění nároků vůči nájemníkovi, provede TAUROCK v případě ztráty nebo poškození nájemní věci nejprve pečlivou kontrolu stavu věci. Nároky firmy TAUROCK kvůli změně nebo zhoršení stavu nájemní věci jsou proto splatné teprve dva měsíce po vrácení této věci. K. Pojistky Nájemník odpovídá za nebezpečí pocházející z věci při jejím provozu. Jestliže třetí osoby uplatní nároky kvůli škodám způsobeným nehodou, škodám na zdraví osob nebo věcným škodám proti firmě TAUROCK, zprostí nájemník firmu TAUROCK odpovědnosti. 1. Nájemník je povinen dát nájemní věc pojistit proti poškození stroje, škodám způsobeným živelnou pohromou a krádeží. Pokud si nájemník přeje uzavřít pojištění prostřednictvím firmy TAUROCK, je třeba o tom sjednat písemnou dohodu, pojistné hradí nájemník. 2. V případě škodní události je nájemník povinen nést náklady spoluúčasti, vyplývající z pojišťovacích podmínek. 3. TAUROCK může navíc požadovat, aby nájemník pojistil nájemní věc i proti škodám jakéhokoli jiného druhu. 4. Při uzavření pojistné smlouvy se třetí osobou tato postoupí svá práva vůči pojistiteli firmě TAUROCK k zajištění jeho pohledávky a oznámí toto postoupení pojistiteli. L. Mimořádné vypovězení smlouvy firmou TAUROCK TAUROCK může nájemní smlouvu zcela nebo zčásti bez újmy na uplatnění dalších práv okamžitě vypovědět, pokud nájemník na nájemní věci provede nebo dá provést změny nebo pokud nájemní věc používá ve ztížených, nedohodnutých podmínkách, o o o nájemník se dostane do prodlení s placením splátky nájemného nebo obnosu, který dosáhne výše dvou splátek nájemného, nájemník přestoupí důležité ustanovení této smlouvy, bude vznesen požadavek na zahájení konkurzního řízení nebo srovnatelného řízení na majetek nájemníka nebo jiným způsobem vejdou ve známost platební potíže nájemníka. Nájemník pro tyto případy prohlašuje svůj souhlas s odevzdáním nájemní věci firmě TAUROCK. Zadržovací právo nájemníka se neuplatňuje. M. Pronájem velkých strojů s obsluhujícím personálem 1. Vyslání obsluhujícího personálu nezprošťuje nájemníka jeho povinností podle písmena E. 2. Při nedostavení se nebo nepřítomnosti obsluhujícího personálu vzniká nárok nájemníka na snížení nájemného. 3. Jako doplnění ustanovení písm. I platí: Při pronájmu smluvního předmětu s obsluhujícím personálem smí být tento personál zaměstnán pouze obsluhou nájemní věci, nikoli však k plnění jiných prací. Nájemník ručí za škody, které firmě TAUROCK vzniknou v důsledku jednání v rozporu s tímto ustanovením, zaviněného nájemníkem.

6 6 14. Jiná ustanovení 1. Odchylná ujednání nebo doplnění smlouvy je třeba provést písemně. 2. Pokud by některé jednotlivé ustanovení této smlouvy bylo právně neúčinné, nedotkne se to platnosti ostatních ustanovení smlouvy. 3. Místo plnění a výhradní místo soudní příslušnosti i pro žaloby v listinném a směnečném řízení je, pokud je nájemník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštní veřejnoprávní podnik, pro obě strany a pro veškeré nároky hlavní sídlo pronajimatele nebo podle jeho volby sídlo jeho pobočky, která smlouvu uzavřela. Nájemník může také podat žalobu u soudu podle obecné soudní příslušnosti. 4. Na smluvní vztah se aplikuje výlučně německé právo. 5. U všech vícejazyčně vyhotovených smluv a dokumentů platí v pochybnostech německá verze. 6. Jinak znějící obchodní podmínky nájemníka jsou vyloučeny.

1. Platnost. 2. Nabídka a uzavření, lhůty a termíny

1. Platnost. 2. Nabídka a uzavření, lhůty a termíny VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU 1. Platnost Tyto všeobecné podmínky platí bez výjimky mezi námi a našimi zákazníky, není-li v jednotlivém případě písemně sjednáno něco jiného. Jsou-li naše všeobecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Obsahem 1 Předmět smlouvy... 4 2 Přihlášení, uzavření smlouvy... 4 3 Služby společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA o nájmu pracovní plošiny. 1.1 Smluvní strany

SMLOUVA o nájmu pracovní plošiny. 1.1 Smluvní strany SMLOUVA o nájmu pracovní plošiny 1.1 Smluvní strany Střechy Petr s.r.o. Se sídlem: Výrovice č.p. 13, 671 34 Horní Dunajovice Zaps. V obchodním rejstříku, spis. zn. C 78763 vedená u Krajského soudu v Brně

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné podmínky pro pronájem kontejnerů, příslušenství a vybavení

Všeobecné podmínky pro pronájem kontejnerů, příslušenství a vybavení KOMA RENT s.r.o. Za zastávkou 373 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy IČ: 27087514 DIČ: CZ27087514 www.koma-rent.cz email: pronajem@koma-rent.cz Všeobecné podmínky pro pronájem kontejnerů, příslušenství a

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům. Podmínky pronájmu Podmínky - autopůjčovny Drelante s.r.o Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o.

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. 1. Rozsah platnosti (1) Pro veškeré právní vztahy (zejména dodávky a jiná plnění) mezi společností pro office s.r.o. se sídlem v Mostě (Česká republika)

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Petr Vychodil, IČ: 68924721, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Po dobu trvání obchodních vztahů se na všechny dodávky a služby společnosti EEA Tech spol. s r.o. ( EEA Tech ) a rovněž na budoucí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání.

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání. Smlouva o pronájmu kontejnerů Kontejnery Ostrava s.r.o. Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 27771164, DIČ CZ27771164. Bankovní spojení: číslo účtu 3531011001/5500 www.kontejnery-ostrava.cz kontakt

Více

Všeobecné podmínky pro nájem přídavných zařízení a příslušenství pro manipulační techniku a stavební stroje společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro nájem přídavných zařízení a příslušenství pro manipulační techniku a stavební stroje společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro nájem přídavných zařízení a příslušenství pro manipulační techniku a stavební stroje společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o. 1. Základní ustanovení Platné od 1.4.2014 Tyto všeobecné

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti Commexim Group a.s., se sídlem: Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u Prahy, ČR; zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,vložka 11851

Více

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011)

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) 1 1. Tyto Všeobecné podmínky zhotovitele (dále jen: podmínky) jsou kdykoli volně k dispozici na internetu na adrese www.packwell-schwepnitz.de a objednavatel si

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé Smlouva o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více