PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET"

Transkript

1 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe,

2 Obsahem 1 Předmět smlouvy Přihlášení, uzavření smlouvy Služby společnosti PTV, práva k softwaru a datům Odměna Další povinnosti uživatele Doba trvání, vypovězení Smlouvy Záruka Náhrada škody a výdajů Bezpečnost a ochrana dat Přenesení na třetí osobu Změny smluvních podmínek Závěrečná ustanovení PTV AG 14 Seite 3/11

3 1 Předmět smlouvy 1 Předmět smlouvy 1. Společnost PTV Planung Transport Verkehr AG, Haid-und-Neu-Str. 15, Karlsruhe (PTV) provozuje službu PTV Map&Guide internet k plánování tras ( Službu ). Hlavní technická charakteristika Služby je popsána na webu 2. Pro používání Služby platí výhradně tyto Podmínky používání. Podmínky uživatelů nejsou obsahem smlouvy, ledaže by společnost PTV takovéto podmínky písemně uznala. Používání Služby je dovoleno pouze firmám ve smyslu 14 německého občanského zákoníku. Společnost PTV si vyhrazuje právo zkontrolovat povahu firmy uživatele a vyžádat si vhodné doklady. 2 Přihlášení, uzavření smlouvy 1. Předpokladem pro používání Služby je přihlášení. Přihlášení je nabídkou uživatele na uzavření smlouvy o používání Služby ( Smlouva o používání ) se společností PTV v souladu s těmito Podmínkami používání. Společnost PTV může tuto nabídku přijmout nebo odmítnout. 2. Toto přihlášení přísluší pouze osobám, které jsou oprávněny provádět právní úkony za firmu, která bude Službu používat. 3. Údaje, které si společnost PTV při přihlášení vyžádá ( Přihlašovací údaje ), musí být uvedeny úplně a správně. Uživatel je povinen pozdější změny týkající se Přihlašovacích údajů bezodkladně nastavit v Zákaznickém centru Služby. Společnost PTV použije kontaktní údaje uživatele uložené v Přihlašovacích údajích u všech vyjádření vůči uživateli v souvislosti s používáním Služby. 4. Společnost PTV potvrdí přijetí přihlášky prostřednictvím u ( Potvrzení registrace ). Potvrzení registrace obsahuje odkaz, prostřednictvím něhož musí uživatel potvrdit správnost poskytnuté ové adresy. Potvrzení registrace je automatický proces a neznamená přijetí nabídky uživatele společností PTV. Smlouva o používání vzniká okamžikem, kdy společnost PTV uživateli aktivuje přístup ke Službě. PTV AG Dez/13 Seite 4/11

4 3 Služby společnosti PTV, práva k softwaru a datům 5. Uživatel si při registraci zvolí heslo. S tímto heslem musí uživatel nakládat důvěrně a zajistit jej před neoprávněným přístupem. K tomuto heslu mohou mít přístup pouze vlastní zaměstnanci firmy, kteří Službu smějí používat v rámci svých pracovních povinností podle dohodnutých omezení s ohledem na licence anebo uživatele. 6. Pokud uživatel získá podezření, že jeho heslo bylo prozrazeno třetí osobě nebo že přístup uživatele ke Službě neoprávněně používá třetí osoba, je uživatel povinen své heslo bezodkladně změnit a písemně o tom informovat společnost PTV. 7. Pokud společnost PTV získá konkrétní vodítka o tom, že přístup uživatele neoprávněně používá třetí osoba, je společnost PTV oprávněna přístup zablokovat až do vyřešení této záležitosti. 3 Služby společnosti PTV, práva k softwaru a datům 1. Služba a data poskytovaná prostřednictvím Služby, obzvláště mapová data, jsou chráněna autorským právem. Práva k softwaru a datům patří v rámci vztahu smluvních partnerů výhradně společnosti PTV a jejím dodavatelům. Jakékoli použití softwaru a dat nad rámec použití Služby v souladu se stanoveným účelem, především systematické načítání dat, předání softwaru nebo dat třetím osobám a jejich zpracování, je nepřípustné. Je zakázáno měnit nebo odstraňovat informace o autorském právu a ochranné známky. Používání Služby v souladu se stanoveným účelem je popsáno v dokumentaci ke Službě na Tento popis je součástí těchto Podmínek používání. 2. Uživatel je povinen dodržovat dohodnutá omezení, např. s ohledem na počet licencí a počet uživatelů. 3. Služba je dostupná v průměru 98 % času v kalendářním měsíci. Za nedostupnost se považuje stav, kdy Služba není ani částečně dostupná z důvodu okolností, za které odpovídá společnost PTV. Za nedostupnost se nepovažuje stav, kdy je Služba nedostupná z důvodu - vyšší moci, - chybné obsluhy nebo jednání uživatele v rozporu se smlouvou, nebo - plánovaných dob údržby (odst. 4) PTV AG Dez/13 Seite 5/11

5 4 Odměna 4. Společnost PTV smí Službu dočasně vypnout za účelem údržby ( Plánované doby údržby ). Společnost PTV uživateli oznámí plánované doby údržby minimálně 2 dny předem prostřednictvím internetové stránky Celková doba trvání plánované údržby nesmí překročit 12 hodin za měsíc. 5. Technické předpoklady pro používání Služby jsou popsány ve znalostní bázi na ( Systémové předpoklady ). Je úkolem uživatele zajistit, aby splňoval technické předpoklady. 4 Odměna 1. Uživatel uhradí společnosti PTV odměnu podle ceníku platného v okamžiku uzavření smlouvy. Ceník lze vyvolat na internetu na webu 2. Uživatel si může zvolit mezi měsíčním, 3měsíčním a 12měsíčním zúčtovacím obdobím. Odměna se platí vždy předem za celé zúčtovací období. Společnost PTV fakturuje odměnu vždy první den prvního celého kalendářního měsíce zúčtovacího období. Měsíc běžící při uzavření smlouvy nebude fakturován zvlášť. Faktury jsou splatné do 10 kalendářních dnů. Platby musí být prováděny na účet, který je vždy uvedený na faktuře. 3. Pokud uživatel odměnu neuhradí ve lhůtě uvedené v odst. 2, je společnost PTV po předchozí upomínce a pohrůžce zablokování přístupu oprávněna zablokovat přístup uživatele ke Službě až do úplného vyrovnání všech faktur. Ostatní nároky společnosti PTV z důvodu prodlení uživatele s platbou, především právo na vypovězení smlouvy ze závažného důvodu, zůstávají nedotčeny. 4. Uživatel může provádět zápočet pouze s pravomocně zjištěnými nebo společností PTV písemně uznanými nároky. Uživatel je oprávněn k provedení zadržovacího práva, pouze pokud se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu. 5. Pokud se uživatel dostane s úhradou odměny do prodlení, může společnost PTV požadovat úroky z prodlení ve výši osmi procentních bodů nad základní úrokovou sazbou. Právo společnosti PTV prokázat vyšší škodu z prodlení zůstává nedotčeno. 6. Společnost PTV je oprávněna dohodnutou odměnu vždy jednou za kalendářní rok přiměřeně navýšit, aby tak vyrovnala zvýšení personálních a ostatních nákladů. Společnost PTV uživateli písemně oznámí jakékoli navýšení odměny, a to minimálně měsíc předem. Navýšení odměny neplatí pro období, za která už uživatel zaplatil. Pokud navýšení činí více než 5 % stávající odměny, má uživatel právo Smlouvu o používání s měsíční výpovědní lhůtou vypovědět ke konci kalendářního měsíce. Vypovězení Smlouvy musí být prohlášeno do 2 týdnů od oznámení. Pokud uživatel PTV AG Dez/13 Seite 6/11

6 5 Další povinnosti uživatele využije svého práva na vypovězení Smlouvy, bude až do nabytí účinnosti výpovědi účtována nenavýšená odměna. Společnost PTV společně s každým oznámením o navýšení ceny upozorní uživatele na právo vypovězení Smlouvy a na rozhodné lhůty. 7. Pokud Smlouva o používání skončí ze závažného důvodu, za který nese odpovědnost uživatel, zůstává společnosti PTV nárok na plnou odměnu až do nejbližšího možného termínu vypovězení smlouvy podle 6. Totéž platí i pro období zablokování přístupu ke Službě, za které nese odpovědnost uživatel. 8. Pokud Smlouva o používání skončí ze závažného důvodu, za který nese odpovědnost společnost PTV, vrátí PTV uživateli poměrnou část předplacené odměny. 9. Faktury vystavujeme výhradně v elektronické podobě. Pokud je dohodnuta platba systémem SEPA-inkaso z firemního účtu nebo SEPA-základní inkaso, je lhůta pro podání avíza zkrácena na minimálně jeden pracovní den. 5 Další povinnosti uživatele 1. Společnost PTV poskytne uživateli na internetové stránce pokyny k používání ve formě nápovědy, často kladených otázek (FAQ) a znalostní báze (KnowledgeBase). Uživatel je povinen dbát pokynů, které jsou tam uvedeny. 2. Uživatel nesmí používat žádný software ani jiná technická zařízení, která mění, rozšiřují nebo ohrožují fungování Služby. Především se uživatel nesmí pokoušet o přístup ke Službě pomocí jiných technických prostředků, než je běžný internetový prohlížeč. 6 Doba trvání, vypovězení Smlouvy 1. Platnost Smlouvy o používání začíná běžet uzavřením Smlouvy ( 2 odst. 4) a končí uplynutím 12 celých kalendářních měsíců od uzavření smlouvy. Prodlužuje se vždy o dalších dvanáct kalendářních měsíců, pokud ji jeden ze smluvních partnerů nevypoví ke konci příslušné doby platnosti za dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty. 2. Pokud společnost PTV zastaví provoz Služby (např. protože bude PTV na trhu nabízet funkčně rozšířenou verzi Služby (New Release), je společnost PTV oprávněna vypovědět Smlouvu o používání ke konci kalendářního měsíce s PTV AG Dez/13 Seite 7/11

7 7 Záruka tříměsíční výpovědní lhůtou. V takovém případě společnost PTV uživateli vrátí poměrnou část již předplacené odměny. 3. Právo na mimořádnou výpověď ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. Závažný důvod pro společnost PTV představuje případ, kdy se uživatel ocitne v prodlení s platbou, nebo závažným způsobem poruší tyto Podmínky používání, především pokud použije Službu v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek používání nebo v rozporu s pokyny k používání ( 5 odst. 1). 4. Prohlášení o vypovězení Smlouvy je účinné, pouze pokud proběhlo písemnou formou ( 12 odst. 1). 7 Záruka 1. Pokud bude tato Služba vykazovat závadu, musí o tom uživatel společnost PTV neprodleně písemně informovat, přesně popsat situaci a připojit všechny informace, které by mohly být užitečné k odstranění závady. Společnost PTV řádně reklamované závady v přiměřené lhůtě odstraní. Pokud se závadu nepodaří odstranit a pro uživatele to představuje závažný důvod, má uživatel právo vypovědět Smlouvu o používání bez dodržení výpovědní lhůty. Pro vrácení již předplacené odměny pak platí 4 odst. 8. Uživatel není oprávněn z důvodu závad snížit výši dohodnuté odměny. Právo uživatele požadovat v případě závad vrácení poměrné části odměny podle zásad neoprávněného obohacení, ať už zcela nebo částečně, tím zůstává nedotčeno. Společnost PTV poskytne náhradu škody a náhradu zbytečných výdajů pouze v mezích Uživateli je známo, že databáze s mapami, dopravní informace a prognózy, stejně jako informace o tarifech mýtného nemohou být nikdy úplným obrazem daných skutečností, jelikož nelze technicky vyloučit časové zpoždění mezi změnou daných skutečností a jejich zohledněním v databázi. Takovéto odchylky se nepovažují za závady. PTV AG Dez/13 Seite 8/11

8 8 Náhrada škody a výdajů 8 Náhrada škody a výdajů 1. Společnost PTV poskytuje náhradu škody a náhradu zbytečných výdajů, lhostejno z jakého právního titulu, pouze na základě následujících pravidel: a) V případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany PTV, jejího zákonného zástupce, pověřené osoby nebo vedoucího pracovníka, nebo v případě záruky uznané vedením společnosti PTV platí zákonná ustanovení. b) V případě porušení povinností z nevědomé nedbalosti, kdy teprve jejich splněním bude umožněno řádné provádění Smlouvy, povinností, na jejichž plnění se smluvní partner pravidelně spoléhá a smí spoléhat a jejichž porušením je ohroženo dosažení účelu Smlouvy (základní povinnosti), ručí společnost PTV ve výši typické škody, předvídatelné při uzavření smlouvy. c) V ostatním je ručení společnosti PTV za nevědomě nedbalé jednání vyloučeno. 2. V případě újem na životě, zdraví a tělesných zraněních a v případě nároků ze zákona o ručení za výrobek platí výhradně zákonná ustanovení. 3. Nároky na náhradu škody a zbytečných výdajů jsou promlčeny do jednoho roku od zákonného začátku promlčecí doby. V případě odst. 1 a) nebo odst. 2 platí pouze zákonné promlčecí lhůty 9 Bezpečnost a ochrana dat 1. Společnost PTV zpracovává přihlašovací údaje a veškeré další údaje, které uživatel společnosti PTV při používání Služby předá, výhradně k účelům vyhotovení, provádění a ukončení Smlouvy o používání a k provozování Služby k určenému účelu. Podrobnosti o zpracování dat jsou popsány na internetové stránce 2. Pokud uživatel předá společnosti PTV údaje, které lze přiřadit k určité nebo určitelné osobě (osobní údaje ve smyslu 3 odst. 1 Spolkového zákona na ochranu dat, např. údaje o řidiči nákladního vozidla), odpovídá samotný uživatel za to, že dotyčná osoba poskytla souhlas se zpracováním svých údajů, nebo že k tomu existuje zákonné PTV AG Dez/13 Seite 9/11

9 10 Přenesení na třetí osobu povolení. Uživatel zprošťuje společnost PTV jakýchkoli nároků dotyčné osoby a nahradí společnosti PTV veškeré škody, které společnosti PTV vzniknou předáním osobních údajů v rozporu s právem na ochranu dat, ledaže by uživatel prokázal, že za toto porušení nenese odpovědnost. 10 Přenesení na třetí osobu Společnost PTV může práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o používání přenést na třetí osobu bez souhlasu uživatele. Společnost PTV oznámí takové přenesení písemně, a to čtyři týdny předem. Pokud uživatel nebude s tímto přenesením souhlasit, může Smlouvu o používání vypovědět bez dodržení příslušné lhůty. Společnost PTV uživatele v tomto oznámení upozorní na lhůtu a na právní důsledky jejího zmeškání. V případě vypovězení Smlouvy vrátí společnost PTV uživateli poměrnou část již předplacené odměny. Prevod práv a povinností vyplývajících z uživatelské smlouvy nebo týkajících se práva uživatele na používání software vyžaduje predchozí pisemné povolení PTV. 11 Změny smluvních podmínek Společnost PTV je oprávněna provádět změny podmínek Smlouvy o používání a odměny. Společnost PTV uživateli tyto změny písemně oznámí. Změny platí za dohodnuté, pokud je uživatel do tří měsíců od doručení tohoto oznámení o změně neodmítne. Společnost PTV uživatele v tomto oznámení zvlášť upozorní na tuto lhůtu a na právní důsledky jejího zmeškání. 12 Závěrečná ustanovení 1. Prohlášení, která musejí být podle těchto Podmínek používání učiněna písemně, lze doručit také faxem. Uživatel má také možnost doručovat písemná prohlášení prostřednictvím zprávy předané Zákaznickému centru Služby. Společnost PTV má také možnost doručovat písemná prohlášení em na ovou adresu uživatele uloženou v jeho přihlašovacích údajích. Prohlášení uživatele je nutné zaslat PTV AG Dez/13 Seite 10/11

10 12 Závěrečná ustanovení na následující adresu: PTV AG, Haid-und-Neu-Str. 15, DE Karlsruhe, Fax.: Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva Spojených národů. 3. U smluv s obchodníky je místem plnění a soudní příslušnosti pro všechny spory ze Smlouvy o používání a v souvislosti s ní Karlsruhe. PTV AG Dez/13 Seite 11/11

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek Všeobecné podmínky poskytování Veřejných telekomunikačních služeb společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet Článek 1 Definice V těchto všeobecných smluvních podmínkách mají níže uvedené pojmy následující význam:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

Všeobecné podmínky smluv o poskytování služeb elektronických komunikací (Všeobecné podmínky/vp) platné od 8.1.2014

Všeobecné podmínky smluv o poskytování služeb elektronických komunikací (Všeobecné podmínky/vp) platné od 8.1.2014 Společnost RETE internet. s.r.o., se sídlem Lobezská 214/9, 301 44 Plzeň, okres Plzeň město, IČ: 264 04 524, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 18092, vydává

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení........................................................... 3 2. Pravidla jednání

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Poskytovatel: Insolvence 2008, a.s. IČ: 27759725 se sídlem: Libušina třída 826/23, Brno 623 00 zapsaná v oddílu B, vložce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Všeobecné podmínky pro předplatné magazínu Reportér

Všeobecné podmínky pro předplatné magazínu Reportér Všeobecné podmínky pro předplatné magazínu Reportér Část A Úvodní část 1 Tyto všeobecné podmínky pro dodávku magazínu Reportér formou předplatného (dále jen všeobecné podmínky ) upravují smluvní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. (poskytovatel), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, (obchodní VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"), a v souladu s 81 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA Společnost TVNET s.r.o., se sídlem: Rezlerova 304, 109 00 Praha 10,

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky veřejných služeb elektronických komunikací Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací jsou Všeobecné obchodní podmínky ve smyslu

Více

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více