Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:"

Transkript

1 JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, Lišov IČ: zapsaný v ČAK pod evid. č tel/fax: , bank. spoj. GE Money Bank a.s., č / Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění uzavřená dne... mezi smluvními stranami: 1. EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. se sídlem: U Pergamenky č.p. 1145/12, Praha 7 IČ: DIČ: CZ bank. spojení /0100 jednající panem Ing. Miroslavem Šolem, jednatelem a generálním ředitelem (dále jen nájemce nebo EUREST ) a 2. Město Lomnice nad Lužnicí se sídlem: náměstí 5. května 130, Lomnice nad Lužnicí IČ: DIČ: CZ bank. spojení /0800 jednající paní Ing. Ivou Novákovou, starostkou (dále jen pronajímatel nebo Město ) čl. 1 Předmět nájmu 1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem objektu "Lomničan" umístěného v ulici Tyršova 348, Lomnice nad Lužnicí tak, jak je zapsáno na LV č kat. uz. Lomnice nad Lužnicí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň. 2. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci nebytové prostory určené k provozu školního a závodního stravování, a to včetně jejich technologického zařízení. Celkově se předmětem nájmu stává 374,01 m2 nebytových prostor, a to a) 94,80 m2 představují nebytové prostory v prvním nadzemním podlaží b) 279,21 m2 představují nebytové prostory v druhém nadzemním podlaží Prostory pod body a), b) v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

2 Nájemce je dále oprávněn užívat společné prostory (příslušenství) a to c) 66,93 m2 představují společné prostory v prvním nadzemním podlaží d) 67,00 m2 představují společné prostory v druhém nadzemním podlaží Prostory pod body c), d) v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 3. O předání a převzetí nebytových prostor byl pořízen protokol dne , který byl přílohou předchozího smluvního vztahu. Tento protokol zůstává nadále v platnosti a je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). 4. Spolu s nájmem nebytových prostor přenechal pronajímatel nájemci dne do nájmu DHIM a HIM, jehož specifikace je nedílnou součástí předávacího protokolu, který tvoří přílohu této smlouvy (příloha č. 3). čl. 2 Cena nájmu 1. Cena za předmět nájmu je mezi smluvními stranami stanovena následujícím způsobem: nájemné za nebytové prostory v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) je dohodnuto ve výši Kč měsíčně 2. Nájemné je splatné čtvrtletně, a to vždy předem, nejpozději do 15. dne 2. měsíce každého čtvrtletí, pro včasnost plateb je rozhodující den připsání platby. 3. Nájemce hradí nájemné na účet pronajímatele, viz bankovní spojení u příslušné smluvní strany. Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného se sjednává úrok 0,05% za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. Pokud se nájemce ocitne v prodlení s placením po dobu delší než 30 dní, je pronajímatel oprávněn pozastavit plnění předmětu této smlouvy, a to do zaplacení dlužných částek. čl. 3 Cena služeb 1. K nájemnému dle čl. 2 se navíc platí následující zálohy na služby - topení, vodu, plyn,..., a to čtvrtletně spolu příslušným nájemným. Vyúčtování se provádí ročně dle skutečné spotřeby. 2. Zálohy na služby činí Kč čtvrtletně. (tj. měsíčně vytápění 6400,- teplá voda 2800,- studená voda 800,- el.energie spol.prostory 16,-) 3. Skutečné náklady za ceny služeb vyúčtuje pronajímatel každoročně nájemci nejpozději do následujícího kalendářního roku a ve lhůtě 20 dnů bude provedeno vyrovnání. 4. Vyúčtování služeb bude provedeno dle přílohy č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy. 5. Současně s touto smlouvu bude uzavřen dodatek ke smlouvě "Smlouva o zajištění stravovacích služeb" ze dne , který bude podrobněji specifikovat výši dotace pronajímatele za poskytování stravovacích služeb nájemcem. čl. 4 Trvání nájmu a výpověď 1. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou a začíná dnem:...; končí dne... Prvním dnem, od kterého se stanovuje nájemné, je den následující po dni zahájení provozu. Zahájení provozu musí však být nejdéle do 14 dnů od dne předání nebytových prostor a vnitřního vybavení. V den ukončení smluvního vztahu na zajištění školního a závodního stravování končí i platnost této smlouvy.

3 2. Nájemce má přednostní právo na prodloužení nájmu na další období, a to v trvání...roku, jestliže svůj záměr písemně sdělí pronajímateli nejpozději do Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V případě odepření přijetí výpovědi platí, že výpověď byla doručena 3 dnem po jejím uložení na poště. čl. 5 Náklady na údržbu Nájemce se zavazuje pronajaté nebytové prostory včetně příslušenství (společných prostor), DHIM a HIM řádně udržovat ve stavu způsobilém a provádět úklid, péči a ostatní údržbu a opravy na vlastní náklady. To platí i pro technická zařízení (především pro elektrické a sanitární instalace atd.), pokud se nacházejí v nebo na předmětu nájmu a jsou využívány výlučně nájemcem. Nájemce hradí náklady spojené s obvyklým udržováním. čl. 6 Vrácení předmětu nájmu Nájemce je povinen předmět nájmu při ukončení nájemního vztahu předat uklizený a dle stavu uvedeného v Předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. čl. 7 Vstupování pronajímatele a nájemce do předmětu nájmu Nájemce se zavazuje, že umožní, aby pronajímatel, nebo jím pověřené osoby mohly vstupovat do pronajatých prostor, za účelem prohlídky, kdykoliv během obchodní doby nájemce. Termín prohlídky pronajímatel oznámí nájemci v dostatečném předstihu. čl. 8 Odpovědnost nájemce Nájemce odpovídá za škody, které způsobí na předmětu nájmu on, jeho zaměstnanci, nebo jím pověřené osoby, dodavatelé, zákazníci a jiné osoby, které k němu mají vztah, ledaže nájemce nezavinil příčinu škody. čl. 9 Pojištění Nájemce je povinen uzavřít na své náklady pojištění proti ohni a pojištění proti potrubní vodě pro jím vnesená zařízení a ostatní věci včetně veškerých zásob zboží. čl. 10 Ustanovení závěrečná 1. Platnost a účinnost této smlouvy není dotčena neúčinností jednotlivých ustanovení nebo případnou mezerou v úpravě. Neúčinné ustanovení, nebo mezeru v úpravě je nutné nahradit takovým platným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení nebo ostatním úpravám obsaženým ve smlouvě. 2. Změny jakéhokoli druhu, které se týkají nájemního vztahu nebo předmětu nájmu jsou účinné pouze tehdy, pokud byly učiněny v písemné formě a byly právoplatně podepsány pronajímatelem a nájemcem.

4 3. Jako výraz své celkové souhlasné vůle připojují strany pod tuto smlouvu své podpisy. 4. Podepsané osoby prohlašují, že jsou oprávněny k podpisu této smlouvy za smluvní strany. 5. Veškeré změny a doplňky této nájemní smlouvy mohou být provedeny pouze písemně číslovaným dodatkem k této smlouvě. 6. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, platí pro právní vztahy vzniklé z tohoto nájemního vztahu příslušná ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 116/1990 Sb., v platném znění. 7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží pronajímatel a jeden nájemce. 8. Ke dni nabytí účinnosti této smlouvy pozbývá platnosti smlouva o nájmu nebytových prostor a jejího vybavení (a její případné dodatky) ze dne , která byla uzavřena mezi nájemcem EUREST - školní jídelny spol. s r.o. a pronajímatelem Město Lomnice nad Lužnicí. 9. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem/radou Města Lomnice nad Lužnicí dne...pod usnesením č... Za stranu pronajímatele Za stranu nájemce V... dne... V... dne...

5 Příloha č... Množství spotřebované energie pro nájemce jídelny je vypočítán dle pronajaté podlahové plochy v poměru k celkové podlahové ploše objektu "Lomničan". Pro přehlednost je rozpočítána spotřeba energie na jednotlivé místnosti v každém patře. Cena služeb (energie) pro nájemce jídelny je vypočítána dle následujícího vzorce: Celková spotřeba energie v předmětném objektu "Lomničan" = X Množství spotřebované energie v 1. patře se vypočítá dle následujícího vzorce: Energie 1. patro = 592,17/1221,99 * X kdy 592,17 je celková podlahová plocha v 1. patře objektu "Lomničan"; 1221,99 je celková plocha objektu "Lomničan" Množství spotřebované energie nájemcem v 1. patře se vypočítá dle následujícího vzorce: Energie 1. patro Jídelna = 94,8/592,17 * Energie 1. patro kdy 94,8 je podlahová plocha, kterou má nájemce pronajatou v 1. patře Spotřeba energie ve společných částech v 1. patře Energie 1. patro společné = 66,93/592,17 * Energie 1. patro kdy 66,93 je podlahová plocha společných prostor v 1. patře Energie 1. patro Jídelna společné = 94,8/525,24 * Energie 1. patro společné kdy 525,24 je výsledek odečtení celkové podlahové plochy v 1. patře od společných prostor 66,93 Množství spotřebované energie v 2. patře se vypočítá dle následujícího vzorce: Energie 2. patro = 629,82/1221,99 * X kdy 629,82 je celková podlahová plocha v 2. patře objektu "Lomničan" Energie 2. patro Jídelna = 279,21/629,82 * Energie 2. patro kdy 279,21 je podlahová plocha, kterou má nájemce pronajatou v 2. patře Spotřeba energie na společných částech v 2. patře Energie 2. patro společné = 67/629,82 * Energie 2. patro kdy 67 je podlahová plocha společných prostor v 2. patře

6 Energie 2. patro Jídelna společné = 279,21/562,82 * Energie 2. patro společné kdy 562,82 je výsledek odečtení celkové podlahové plochy v 2. patře od společných prostor 67 Celková spotřeba energie Jídelna Celková spotřeba energie Jídelna = Energie 1. patro Jídelna + Energie 1. patro Jídelna společné + Energie 2. patro Jídelna + Energie 2. patro Jídelna společné