Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov"

Transkript

1 Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, Krasov IČ: Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti: 27. března 2014 Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov dále jen Pravidla Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Podání žádosti 3. Stanovení kupní ceny pozemku 4. Způsob prodeje 5. Postup při prodeji 6. Závěrečná ustanovení

2 Čl. I Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla budou používána při prodeji pozemků z majetku obce Krasov Prodej pozemků z majetku obce Krasov se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a těmito Pravidly Prodej pozemků bude realizován v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Krasov O prodeji pozemku rozhoduje Zastupitelstvo obce Krasov. Čl. II Podání žádosti 2.1. Každý zájemce musí předložit žádost o koupi nemovitosti písemnou formou, která musí obsahovat: a) jméno, příjmení a adresu žadatele, případně doručovací adresu. V případě společné žádosti manželů, musí být uvedeno jméno a příjmení obou manželů, b) parcelní číslo pozemku, katastrální území, výměru dle údajů z katastru nemovitostí, c) zdůvodnění za jakým účelem a způsobem využití pozemku je žádost podávána, d) v případě žádosti o koupi části pozemku, situační mapku s vyznačenou požadovanou částí pozemku a jeho výměru Žádost se doručuje poštou, elektronicky nebo osobně na Obecní úřad v Krasově, č.p. 29, Krasov Žádost nebude předložena zastupitelstvu obce k projednání, pokud je žadatel dlužníkem obce a/nebo je v soudním sporu s obcí, a to až do doby, kdy žadatel prokáže opak Pokud žadatel do 30-ti dnů od převzetí nebo doručení obcí žadateli nereaguje na výzvy o doplnění žádosti, či nepřijímá korespondenci, bude žádost vyřazena a pokládá se toto za odstoupení od žádosti. Čl. III Stanovení kupní ceny pozemku 3.1. Kupní cena je stanovena usnesením ze 14. zasedání zastupitelstva obce Krasov ze dne Pro výpočet výše kupní ceny jsou stanoveny tyto kupní ceny za 1 m 2 prodávaného pozemku:

3 Název Cena za m 2 v Kč stavební parcela 100 zahrada 30 orná půda, TTP, louka 30 jiná plocha 20 zastavěná plocha, nádvoří Společně s kupní cenou pozemku bude obci uhrazena také částka odpovídající nákladům prodávajícího spojených s převodem (např. náklady na znalecký posudek, geometrický plán, poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, sepis notářského zápisu, apod.) a dále poplatek rovnající se 1,04 násobku kupní ceny pozemku Zastupitelstvo obce si v konkrétních případech může vyhradit, s přihlédnutím k atraktivnosti a účelu využití pozemku, zvýšit kupní cenu a zároveň kdykoli svým rozhodnutím zvýšit uvedené ceny pozemků V případě, že kupní cena či náklady dle čl. III odst těchto Pravidel nebudou ve stanovené lhůtě uhrazeny, pozbude smlouva platnosti či obci vznikne právo od smlouvy odstoupit, a to dle smluvních podmínek. Čl. IV Způsob prodeje 4.1. Pozemek bude prodán na základě Kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva, jež tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel, v tom případě, kdy je pozemek vhodný pro stavbu rodinného domu či rekreačního objektu tím, že splňuje veškerá následující kritéria: a) nachází se dle Územního plánu obce Krasov 1 v zastavěném či zastavitelném území obce, b) jeho rozloha nebo celková rozloha všech prodávaných vzájemně sousedících pozemků je větší než 500m 2, c) charakter a členění pozemku umožňuje stavbu rodinného domu či rekreačního objektu, d) k pozemku vede veřejná komunikace nebo je možné komunikaci k pozemku přes obecní pozemky zbudovat Pokud pozemek nesplňuje alespoň jedno z výše zmíněných kritérií pro stavbu rodinného domu či rekreačního objektu, bude prodán na základě Kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 těchto Pravidel Zastupitelstvo obce si v konkrétních případech může vyhradit možnost rozhodnout, jaká smlouva bude při prodeji pozemku použita. 1 Dostupný z webových stránek obce:

4 Čl. V Postup při prodeji 5.1. Zájemce o koupi pozemku podá žádost dle čl. II těchto Pravidel Obec Krasov po obdržení žádosti zapíše žádost do evidence žádostí Zastupitelstvo obce Krasov rozhodne o záměru obce Krasov prodat dotyčný nemovitý pozemek. Po odsouhlasení bude záměr prodeje zveřejněn dle platné legislativy po dobu nejméně 15 dnů vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Krasov. Žadatel bude o vyhlášení záměru vyrozuměn Pokud je pozemek v pronájmu, obec Krasov bezodkladně informuje nájemce o záměru obce prodat dotyčný pozemek Zastupitelstvo si svým usnesení může vyhradit rozměření pozemku geodetem, a to na náklady žadatele. Nesplnění této podmínky povede k vyřazení žádosti a pokládá se toto za odstoupení od žádosti Obec Krasov seznámí žadatelé se zněním kupní smlouvy Pokud se nejedná o ucelený pozemek, ale jen o jeho část, žadatel si na vlastní náklady zajistí geometrický plán. Při vyměřování na místě samém bude přítomen zástupce obce. Rozloha vyměřené části pozemku, dle geometrického plánu, nesmí být větší než rozloha uvedená na zveřejněném záměru obce prodat nemovitý majetek. Po obdržení geometrického plánu a dalších potřebných dokladů, zajistí obec Krasov vyjádření stavebního úřadu k dělení pozemku. V případě nesouhlasného stanoviska stavebního úřadu k dělení pozemku, oznámí obec Krasov tuto skutečnost žadateli, včetně návrhu dalšího možného postupu Žadatel složí, na základě výzvy obce Krasov, zálohu ve výši 10% z kupní ceny pozemku, nejméně však 1.000,- Kč, to vše před projednáváním prodeje zastupitelstvem obce. Tato záloha se po schválení prodeje v zastupitelstvu obce a při uzavření kupní smlouvy, započte na úhradu kupní ceny. V případě, že žadatel prodej zmaří (v době po projednání prodeje v zastupitelstvu obce Krasov), záloha propadá ve prospěch obce. V případě, že zastupitelstvo obce Krasov prodej neschválí, bude záloha vrácena do 30-ti dnů, po usnesení zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce Krasov rozhodne o prodeji dotyčného nemovitého majetku. V případě více žadatelů, rozhodne zastupitelstvo obce o prodeji konkrétnímu žadateli ve svém usnesení o prodeji. Žadatelům, kteří při prodeji neuspěli, vrátí obec zálohu bezodkladně po rozhodnutí zastupitelstva obce. Žadatelé budou o usnesení zastupitelstva obce vyrozuměni Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na bankovní účet prodávajícího č /0100. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, si účastníci sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i

5 započatý den prodlení kupujícího a to až do jejího úplného zaplacení. Při prodlení se zaplacením kupní ceny delším 30 (třiceti) dnů ode dne její splatnosti je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit Vklad vlastnického práva k pozemku podaný k příslušnému katastrálnímu úřadu podává jedině prodávající, a to bez odkladu poté, co kupující zaplatí v celém rozsahu kupní cenu. Čl. VI Závěrečná ustanovení 6.1. Takto stanovená pravidla převodu vlastnictví pozemků prodejem lze obdobně použít pro směnné smlouvy a obdobně rovněž při prodeji jiného nemovitého majetku Tato pravidla byla schválena na řádném zasedání zastupitelstva obce Krasov dne 27. března 2014 usnesením č. 26/5. Tato pravidla a nabývají účinnosti dnem jejich schválení a platí až do jejich zrušení. Pokud tato pravidla nebudou zrušena a budou provedeny pouze změny či doplňky, zastupitelstvo zároveň schválí jejich úplné znění Pravidla budou a) zveřejněna na internetových stránkách obce, b) k dispozici k nahlédnutí v době úředních hodin na Obecním úřadě Krasov a na požádání zájemce a na jeho náklady předány v písemné podobě. V Krasově dne 27. března 2014 Mgr. Lukáš Grůza starosta obce Krasov Přílohy: 1. Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva 2. Kupní smlouva

6 Příloha č. 1: Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva Smluvní strany: Obec Krasov, se sídlem Krasov 29, Krasov, PSČ IČ: zastoupená starostou Mgr. Lukášem Grůzou bankovní spojení: číslo účtu: , kód banky: 0100, Komerční banka, a.s., Krnov a na straně jedné (dále jen jako prodávající ) Jméno příjmení.., r. č.., bytem. na straně druhé (dále jen jako kupující ) u z a v í r a j í ve smyslu ustanovení 15, 498, 574 až 599, 979 až 986, 1011 a 1012, 1099 až 1108, 2079 a násl., 2085 a násl., 2128 a násl., 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto Kupní smlouvu o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva (dále jen jako kupní smlouva ) I. 1) Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 2) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č... o výměře. m 2, druh pozemku:.., to vše v k. ú.., obec, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště.. na listu vlastnictví LV č.. 3) Předmětem této kupní smlouvy je pozemek parc. č... o výměře. m 2, druh pozemku:.., to vše v k. ú.., obec, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště.. na listu vlastnictví LV č.. (dále jen jako předmět koupě ). II. 1) Prodávající prodává předmět koupě specifikovaný v čl. I. odst. 3. této kupní smlouvy kupujícímu s výhradou předkupního práva a kupující jej kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví. 2) Uvedený předmět koupě je prodáván za účelem výstavby rodinného domu či rekreačního objektu, a s nimi související výstavby příjezdu, přípojek na inženýrské sítě, zpevněných ploch, garáže, přístřešku, oplocení, terasy, altánu, pergoly, bazénu, hospodářské budovy. 3) Prodej předmětu koupě byl schválen Zastupitelstvem obce Krasov usnesením č. ze dne., což bylo zveřejněno od do.. Prodávající se zavazuje opatřit tuto kupní smlouvu doložkou ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

7 III. 1) Prodávající a kupující se dohodli na celkové kupní ceně za předmět koupě uvedený v čl. I. odst. 3 této kupní smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi s jeho vlastnictvím spojenými ve výši..,- Kč (slovy: korun českých) (dále jen jako kupní cena ). 2) Kupující uhradil prodávajícímu před podpisem této kupní smlouvy zálohu na kupní cenu ve výši. Kč. 3) Kupní cena po zohlednění (odečtu) zálohy na kupní cenu činí..kč (slovy: korun českých), jež bude uhrazena nejpozději do.. dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy na bankovní účet prodávajícího č /0100, variabilní symbol:., konstantní symbol:. 4) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny uvedené v čl. III. odst. 3. této kupní smlouvy, si účastníci sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i započatý den prodlení kupujícího a to až do jejího úplného zaplacení. Při prodlení se zaplacením kupní ceny uvedené v čl. III. odst. 3, této kupní smlouvy delším 30 (třiceti) dnů ode dne její splatnosti je prodávající oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit. IV. 1) Smluvní strany zřizují v souladu s ustanovením 2140 občanského zákoníku předkupní právo jako věcné právo ve prospěch prodávajícího. Toto předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. 2) Kupující a jeho právní nástupci písemně nabídnou v případě jakéhokoli úplatného převodu, včetně jeho vkladu na základní kapitál obchodní společnosti, nemovité věci uvedené v čl. I. odst. 3. této smlouvy ke koupi prodávajícímu. 3) Předkupní právo se sjednává na dobu určitou, a to do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, vydaného na rodinný dům či rekreační objekt postavený na předmětu smlouvy, popř. kdy započne řádně oznámené a nezakázané užívání rodinného domu či rekreačního objektu postaveného na předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje předložit do 10 dnů od data nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí tento dokument prodávajícímu. 4) Prodávající je povinen do třiceti dnů od zániku předkupního práva podat Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálnímu pracovišti Krnov žádost o výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí. 5) V případě realizace předkupního práva bude převod předmětu koupě na prodávajícího realizován za částku odpovídající kupní ceně. 6) Prodávající musí zaplatit cenu ve lhůtě tří měsíců, jinak předkupní právo zanikne. V. 1) Kupující prohlašuje, že byl seznámen a je mu znám fyzický i právní stav předmětu koupě, a že předmět koupě kupuje a přejímá ve stavu, v jakém se nachází. 2) Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení učiněná v souvislosti s touto kupní smlouvou se doručují do vlastních rukou na adresu prodávajícího nebo kupujícího uvedenou v záhlaví této kupní smlouvy. Pokud v průběhu trvání této kupní smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je tento účastník povinen neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a sdělit novou adresu. 3) Nebyl-li prodávající nebo kupující na uvedené adrese zastižen, písemnost se uloží prostřednictvím poštovního doručovatele na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku v úložní době, považuje se poslední den

8 úložní doby za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 4) Kupující je povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne odstoupení od této kupní smlouvy podle čl. III. odst. 4. této kupní smlouvy předmět koupě zcela vyklidit a uvést předmět koupě na své náklady a nebezpečí do původního stavu. V případě prodlení kupujícího s vyklizením a uvedením předmětu koupě do původního stavu ve stanovené lhůtě, se smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení kupujícího. 5) Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva k pozemku podaný k příslušnému katastrálnímu úřadu a náklady za vyhotovení této kupní smlouvy hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí a náklady s tím spojené, hradí v plné výši prodávající. 6) Návrh na vklad vlastnického práva k pozemku bude podán k příslušnému katastrálnímu úřadu jedině prodávajícím, a to bez odkladu poté, co kupující zaplatí v celém rozsahu kupní cenu. 7) Kupující nabude předmět koupě do svého vlastnictví dnem nabytí právní moci rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov o povolení vkladu tohoto vlastnického práva do katastru nemovitostí. Účinky vkladu vlastnického práva pro kupujícího nastávají zpětně ke dni, kdy byl návrh na povolení vkladu vlastnického práva doručen katastrálnímu úřadu. VI. 1) Smluvní strany se zavazují okamžitě navzájem vyrozumět o všech okolnostech nebo změnách, mající vliv na tuto kupní smlouvu. Změny, nebo doplňky smluvních podmínek sjednaných v této kupní smlouvě lze provést na základě dohody smluvních stran pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. 2) Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 3) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom a zbývající je určena pro řízení před příslušným Katastrálním úřadem. 4) Účastníci této kupní smlouvy shodně prohlašují, že nejsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, a to ani částečně, a že tato kupní smlouva byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem kupní smlouvy, se kterým se před podpisem seznámili, připojují vlastnoruční podpisy. V Krasově, dne. V.., dne... prodávající.. kupující

9 Příloha č. 2: Kupní smlouva Smluvní strany: Obec Krasov, se sídlem Krasov 29, Krasov, PSČ IČ: zastoupená starostou Mgr. Lukášem Grůzou bankovní spojení: číslo účtu: , kód banky: 0100, Komerční banka, a.s., Krnov a na straně jedné (dále jen jako prodávající ) Jméno příjmení.., r. č.., bytem. na straně druhé (dále jen jako kupující ) u z a v í r a j í ve smyslu ustanovení 15, 498, 574 až 599, 979 až 986, 1011 a 1012, 1099 až 1108, 2079 a násl., 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto Kupní smlouvu (dále jen jako kupní smlouva ) I. 1) Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 2) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č... o výměře. m 2, druh pozemku:.., to vše v k. ú.., obec, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště.. na listu vlastnictví LV č.. 3) Předmětem této kupní smlouvy je pozemek parc. č... o výměře. m 2, druh pozemku:.., to vše v k. ú.., obec, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště.. na listu vlastnictví LV č.. (dále jen jako předmět koupě ). II. 1) Prodávající prodává předmět koupě uvedený v čl. I. odst. 3. této kupní smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi s jeho vlastnictvím spojenými kupujícímu, a kupující jej kupuje a přijímá do svého vlastnictví. 2) Prodej předmětu koupě byl schválen Zastupitelstvem obce Krasov usnesením č. ze dne., což bylo zveřejněno od do.. Prodávající se zavazuje opatřit tuto kupní smlouvu doložkou ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění. III. 1) Prodávající a kupující se dohodli na celkové kupní ceně za předmět koupě uvedený v čl. I. odst. 2 této kupní smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi s jeho vlastnictvím spojenými ve výši

10 ..,- Kč (slovy: korun českých) (dále jen jako kupní cena ). 2) Kupující uhradil prodávajícímu před podpisem této kupní smlouvy zálohu na kupní cenu ve výši. Kč. 3) Kupní cena po zohlednění (odečtu) zálohy na kupní cenu činí..kč (slovy: korun českých), jež bude uhrazena nejpozději do.. dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy na bankovní účet prodávajícího č /0100, variabilní symbol:., konstantní symbol:. 4) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny uvedené v čl. III. odst. 3, této kupní smlouvy, si účastníci sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i započatý den prodlení kupujícího a to až do jejího úplného zaplacení. Při prodlení se zaplacením kupní ceny uvedené v čl. III. odst. 3, této kupní smlouvy delším 30 (třiceti) dnů ode dne její splatnosti je prodávající oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit. IV. 1) Kupující prohlašuje, že byl seznámen a je mu znám fyzický i právní stav předmětu koupě, a že předmět koupě kupuje a přejímá ve stavu, v jakém se nachází. 2) Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení učiněná v souvislosti s touto kupní smlouvou se doručují do vlastních rukou na adresu prodávajícího nebo kupujícího uvedenou v záhlaví této kupní smlouvy. Pokud v průběhu trvání této kupní smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je tento účastník povinen neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a sdělit novou adresu. 3) Nebyl-li prodávající nebo kupující na uvedené adrese zastižen, písemnost se uloží prostřednictvím poštovního doručovatele na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 4) Kupující je povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne odstoupení od této kupní smlouvy podle čl. III. odst. 4 této kupní smlouvy předmět koupě zcela vyklidit a uvést předmět koupě na své náklady a nebezpečí do původního stavu. V případě prodlení kupujícího s vyklizením a uvedením předmětu koupě do původního stavu ve stanovené lhůtě, se smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení kupujícího. 5) Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva k pozemku podaný k příslušnému katastrálnímu úřadu a náklady za vyhotovení této kupní smlouvy hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí a náklady s tím spojené, hradí v plné výši prodávající. 6) Návrh na vklad vlastnického práva k pozemku bude podán k příslušnému katastrálnímu úřadu jedině prodávajícím, a to bez odkladu poté, co kupující zaplatí v celém rozsahu kupní cenu. 7) Kupující nabude předmět koupě do svého vlastnictví dnem nabytí právní moci rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov o povolení vkladu tohoto vlastnického práva do katastru nemovitostí. Účinky vkladu vlastnického práva pro kupujícího nastávají zpětně ke dni, kdy byl návrh na povolení vkladu vlastnického práva doručen katastrálnímu úřadu. V. 1) Smluvní strany se zavazují okamžitě navzájem vyrozumět o všech okolnostech nebo změnách, mající vliv na tuto kupní smlouvu. Změny, nebo doplňky smluvních podmínek sjednaných v této kupní smlouvě lze provést na základě dohody smluvních stran pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. 2) Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11 3) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom a zbývající je určena pro řízení před příslušným Katastrálním úřadem. 4) Účastníci této kupní smlouvy shodně prohlašují, že nejsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, a to ani částečně, a že tato kupní smlouva byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem kupní smlouvy, se kterým se před podpisem seznámili, připojují vlastnoruční podpisy. V Krasově, dne. V.., dne... prodávající.. kupující

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města Rada města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 2 Schválilo Zastupitelstvo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #1545/CST/2015-CSTM@- 1545/CST/2015-CSTM.j.: UZSVM/CST/1695/2015-CSTM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená JUDr.

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 18. zasedání dne 7. dubna 2009 schválilo návrh na prodej stavebních pozemků

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující )

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující ) SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená v souladu s ustanoveními 1785 až 1788 a 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veronika Jašková, IČ: 70279632, r.č..., se sídlem

Více

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA 10/2015 Veškeré informace k výběru uchazeče a samotnému prodeji Tento leták je připraven jako komplexní informace k akci pod názvem Prodej stavebních

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #2679/SBE/2016-SBEM@. 2679/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/2612/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ------------------------------------------------------------------------- Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Smluvní strany Kupní smlouva 1. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Pardubice, IČ 150 49 680 se sídlem Terezy Novákové 503, Pardubice 530

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Jan Čermák bytem: Jabloňová 2891/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ: 106 00 dat. nar.: 22.3.1937

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

Smlouva o zástavě nemovitostí

Smlouva o zástavě nemovitostí Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Zástavce ) Název: Obec Hluboš Sídlo obecního

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Obec : Městys Kamenice se sídlem obecního úřadu: Kamenice 481, 588 23 Kamenice IČ: 002 86 079

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ

KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ SMLOUVA O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. č. 02/2013. Prodej nemovitého majetku - areál Taweko v obci Mírová, okr. Karlovy Vary

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. č. 02/2013. Prodej nemovitého majetku - areál Taweko v obci Mírová, okr. Karlovy Vary PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 02/2013 Prodej nemovitého majetku - areál Taweko v obci Mírová, okr. Karlovy Vary Termín konání výběrového řízení: 1. 7. 2013 30. 8. 2013 Organizátor výběrového řízení: ABUNDATE

Více

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy Smlouva o provedení přeložek inženýrských sítí uzavřená ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1 Masarykova univerzita

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více