PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH"

Transkript

1 Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE Nezapomeňme se modlit za zemřelé Sestry a bratři, modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, a vzpomínka na zemřelé se koná při každém slavení eucharistie. Proto je běžným jevem, že se nejčastěji kolem data úmrtí nechává sloužit mše za naše zesnulé. Objednat mši sv. je určitě dobrá věc, ale občas se setkávám s tím, že k tomu je nepřímo magický přístup. Někdo za mši zaplatí, ale pak se jí vůbec ani nezúčastní, pan farář to prý za něj vše udělá. Tím končí rovněž jeho angažovanost v této záležitosti. I když klasická liturgická modlitba má bezpochyby nesmírnou hodnotu, nepodceňujme také naše osobní modlitby a oběti za zemřelé. Někdy možná bude i důležité si najít čas a něco více o svých zemřelých zjistit. Můžeme být pak překvapeni, kolik závažných problémů se tam vyskytlo, i když navenek se všichni tvářili, že vše bylo v pořádku. Důležité může být také pokusit se zjistit, jestli zesnulí byli zaopatřeni svátostmi nebo jestli zemřeli náhle, tragicky, jaký byl jejich vztah k Bohu a církvi, jaké měli vztahy mezi sebou v rodině, a podobně. Tyto všechny informace nám mohou pomoci se více zaangažovat k modlitbě za ně. Díky tomu se se zemřelými rovněž sblížíme, už nám nebudou tak cizí a lhostejní. Vytvoříme jakési opravdovější společenství skutečné křesťanské lásky, která přesáhne hranice smrti. Pokud zjistíme nějaké závažnější věci z jejich života, můžeme zástupně, jako to dělali někteří proroci, činit pokání: vydat se na pouť na nějaké poutní místo, pravidelně se začít modlit po nějakou dobu litanie či novénu, získat na jejich úmysl plnomocné odpustky, které doporučuje církev, podstoupit půst, či obětovat osobní těžkosti za jejich spásu. Myslím, že nemůže být věřící člověk, kdo by se zejména v těchto listopadových dnech nemodlil za své zemřelé blízké a vzdálenější. Odpočinutí věčné dej našim zemřelým, Pane. otec Mariusz ZE ŽIVOTA SVATÝCH Sv. Šimon Kananejský a sv. Juda Tadeáš Sv. Šimon Kananejský nazýván také Horlivec nebo Zélóta byl jedním ze dvanácti apoštolů Ježíše Krista. Patřil původně k nábožensko-nacionalistickému hnutí zelótů, kteří chtěli svrhnout cizí nadvládu nebo alespoň projevoval velkou horlivost pro židovskou identitu (víru a Boží zákon).

2 O sv. Šimonovi existuje řada nejistých legend. Podle jedné působil sv. Šimon společně s Judou Tadeášem 13 let v Arménii a Persii, kde oba zemřeli mučednickou smrtí. Sv. Šimon byl ukřižován a poté bylo jeho tělo rozřezáno pilou - proto bývá pila jeho nejčastěji zobrazovaným atributem. Jiná legenda praví, že nejprve působil v Egyptě a pak se v Mezopotámii připojil ke sv. Judovi a spolu odešli do Persie, kde byli umučeni ve městě Sufiana. Sv. Juda byl synem Kleofáše a Marie, která byla pravděpodobně sestřenicí Panny Marie a stála s ní u kříže na Kalvárii. Jeho bratrem byl apoštol Jakub Mladší. Ve svém dětství musel být Juda i jeho bratři blízkými společníky Ježíše. Není zmíněno, jakou práci Juda vykonával, než byl povolán k apoštolátu, ale můžeme soudit, že byl zemědělcem, protože patřil ke kmeni Juda, který byl zasvěcen zemědělství. Od chvíle, kdy byl Juda vybrán jako apoštol, pracoval s neúnavným zápalem, zvláště na obrácení pohanů. Sv. Juda navštívil pravděpodobně celou Mezopotámii, kázal evangelium a všude rozmnožoval počty věřících. Poté se připojil ke sv. Šimonu a tito dva apoštolové šířili dále světlo evangelia. Jinde se hovoří o Edesse na severovýchodě Řecka, kam podle legendárního vyprávění Juda přinesl králi desku s obrazem Krista. Přesné místo Judovy mučednické smrti, při níž dostal rány kyjem, není známo. Většinou se ale hovoří o Persii. Odtud prý byly ostatky obou umučených apoštolů přeneseny a jsou uloženy ve svatopetrské bazilice v Římě. Sv. Šimon je patronem především dřevorubců a sv. Juda je vzýván při zoufalých a beznadějných situacích. Jejich svátek slavíme 28. října. /Magdaléna/ V nedaleké obci Radostice v roce 1333 vladykové Mikuláš a Petr z Radostic 2

3 založili kostel sv. Šimona a Judy. Původní stavba v gotickém slohu byla pozměněna při přestavbách v roce 1772 a po roce Jádro kostela je gotické s dochovaným presbytářem. Mše svaté jsou zde slouženy každý čtvrtek v 17:00 hodin. CESTOVNÍ OKÉNKO Świdnica (Svídnice) Chtěla bych doporučit, budete-li v Krkonoších, zajet do Polska, do městečka Świdnica, odkud pochází třetí manželka krále Karla IV. Anna Svídnická. Ve starobylé Świdnici se nachází největší dřevěná církevní památka v Evropě Kostel míru. Jeho dřevěná konstrukce byla vybudována v letech a měla určitá stavební omezení. Vnitřek chrámu má tři patra, pojme 7 tisíc lidí, má 27 vchodů a přes 100 oken. Veškerá zařízení oltáře, sochy a výzdoba jsou ze dřeva. Zvláštností jsou také přesýpací hodiny na kazatelně, které kněžím určovaly dobu kázání. Je to unikátní stavba a pro svoji architektonickou zvláštnost a pro historickou památku byla zařazena jako památka Unesco. /Marie Červinková/ LITURGIE A MODLITBA Sv. Juda Tadeáš velký pomocník v těžkých záležitostech Již od nejstarších dob bývá sv. Juda Tadeáš vzýván jako pomocník ve zcela zvláštních, beznadějných záležitostech. Tisícerá vyslyšení dokazují, že pobožnosti konané k tomuto světci vymohly nápadná a zázračná vyslyšení v takových případech, kdy se podle lidských úsudků každá naděje zdála marná. Jak se nám sděluje ve zjeveních sv. Brigity, jež sama zapsala, naznačil jí božský Spasitel, aby se utíkala vždy s velikou důvěrou o pomoc k sv. Judovi. A zdá se, dodává jistý duchovní, jako by Spasitel chtěl tohoto apoštola, jehož čest trpěla, že nosil jméno apoštola zrádce, povznést tím, že těm, kteří trpí vnějšími útisky, přispívá teprve skrze modlitbu k sv. Judovi Tadeáši. Ano, ti, kteří se osmělili urážet čest světcovu, byli za to citelně potrestáni. Sv. Juda zjevil jisté zbožné paní, že Bůh sám nařídil, aby byl nápomocen těm, kteří ho za své útočiště volí v nouzi a v opuštěnosti. Jistý církevní spisovatel dokazuje, že by se našlo mezi ctiteli sv. Judy velmi málo těch, kteří by nebyli zakusili 3

4 okamžitou pomoc a úlevu ve svých nemocech, v nejtěžších pronásledováních, v zakořeněných zlých navyklostech, ano i v pochybnostech, v úzkostech a zármutku, pomluvě, chudobě, nouzi a v jiných záležitostech, kde veškerá pomoc lidská zklamala. /Lada/ Modlitba ke sv. Judovi ve zvláštních záležitostech Sv. Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista Pána, Vykupitele našeho, apoštole a mučedníku, slavný ve ctnostech a v zázracích, věrný a rychlý přímluvce všech svých ctitelů, mocný patrone a pomocníku v beznadějných záležitostech, k tobě volám z hloubi srdce svého a prosím pokorně tebe, jenž jsi byl obdařen zvláštní milostí přispívat těm, kteří jsou zbaveni téměř vší naděje: přispěj mi v této potřebě a nesnázi ku pomoci, neboť u lidí bych ji marně hledal. Ujišťuji tě a slibuji, sv. Judo, že tu milost a to dobrodiní nezapomenu, co živ budu, a že tebe, jakožto obzvláštního a velikého patrona před světem budu chválit a velebit. Amen. Oroduj za nás, sv. Judo Tadeáši, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se: Bože, jehož dobrota a milosrdenství jsou nesmírné, nakloň milostivě své ucho k modlitbám svých sluhů a služebnic a propůjč všem, kteří tě jménem tvého 4 apoštola Tadeáše nábožně vzývají, aby jeho přímluvou dosáhli radostného vyslyšení svých proseb, pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen. ODPUSTKY Odpustky útěcha a pomoc zemřelým Začátek listopadu je čas, kdy pamatujeme v církvi více na naše zemřelé. Navštěvujeme hroby, které zdobíme květinami, zapalujeme svíčky a také se za naše zemřelé modlíme.ty dvě první věci jsou dobré, správné, ale ta třetí je nejdůležitější pro spásu našich zemřelých. V těchto dnech také slyšíme častěji slovo "odpustky". Jsme vyzýváni k jejich získávání, potřebujeme je, pomáhají nám i zemřelým. V Katechizmu katolické církve můžeme číst: "Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy." Církev zná jen jeden způsob spojení s dušemi v očistci. A tím jsou naše přímluvy a modlitby za ně. Církev tak již od prvních dob

5 křesťanství uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela za ně eucharistickou oběť. V tomto kontextu také doporučuje odpustky a kající skutky za zemřelé. Katechismus dále uvádí, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života, být zbaven věčného života se nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé straně každý hřích, i ten všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá "časný trest" za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, můžeme dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. Nemůžeme napravovat konkrétní věci po lidech, kteří žili v minulosti, anebo nejsme schopni tyto věci poznat. Ale právě skrze splnění podmínek k získání odpustků, které nám církev nabízí, bereme z pokladu církve: "dáváme " - skrze splnění podmínek těm, kteří to potřebují k tomu, aby se jim "zkrátila nebo zanikla" doba čekání na nekonečné prožívání Boží přítomnosti. Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za 5 hříchy. Plnomocný odpustek můžeme získat jeden denně pro sebe nebo pro jednu zemřelou duši v očistci. Pro získání plnomocného odpustku je potřeba: vykonat skutek, s kterým je spojen odpustek přijmout svátost smíření eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce navíc je požadováno, aby se nelnulo ke hříchu - ani k všednímu Plnomocný odpustek je spojen např. s modlitbou růžence v kostele, v rodině, nebo jiném společenství. Růženec je třeba se modlit nepřetržitě, bez přerušení. Dále např. s účastí na poutní mši sv., s účastí na nejméně třídenních exerciciích, se společně vykonanou křížovou cestou, s nejméně půlhodinovou adorací před Nejsvětější svátostí, s návštěvou hřbitova od 1. do 8. listopadu spojenou s modlitbou za duše v očistci

6 Podmínky zpovědi, přijímání a modlitby na úmysl papeže mohou být splněné i několik dní před, nebo po vykonání předepsaného skutku. Pro získání několika plnomocných odpustků v různých dnech stačí jedna zpověď. Kdo se úplně nezbavil záliby ve hříchu, nebo plně nesplnil uvedené podmínky, získává odpustek pouze částečný. Částečný odpustek můžeme získat vícekrát za den. Mezi velkým množstvím modliteb a skutků spojených s částečným odpustkem patří např. modlitby Magnificat, Apoštolské vyznání víry, Anděl Páně. Každá duše osvobozená z očistce, v okamžiku vstupu do církve oslavené bude pamatovat na ty, kteří přispěli ke zkrácení jejích časných očistcových trestů. /Leona - zpracováno podle knihy Erchiridion odpustků, vyd. v r / ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ Pouť do Itálie Dne 8. září jsme se vydali na pouť do Itálie. Naše cesta začala v Moravanech společnou modlitbou, kdy našemu putování požehnal otec Mariusz a odevzdal nás všechny do ochrany Boží. První den naše cesta směřovala do Padovy, kde jsme navštívili Baziliku sv. Antonína Paduánského. Po mši svaté se nás ujal jeden z řeholních bratrů a provedl nás po celém chrámě a poutavě nám o všem popovídal. Druhý den jsme po dlouhém cestování dorazili do města San Giovanni Rotondo. Zde žil mnoho let páter Pio. Založil zde kliniku, jenž je dnes jednou z nejmodernějších nemocničních zařízení v Itálii. Zúčastnili jsme se tu i několika mší svatých, jak v novém chrámě, tak i v kostele, v němž dlouhá léta sloužil bohoslužby otec Pio. Zde se nás ujal bratr kapucín a věnoval se nám více než 3 hodiny. Přivedl nás i ke hrobu otce Pia, kde jsme se mu mohli poklonit a v tichosti se pomodlit. Kromě toho jsme navštívili i mnoho dalších poutních míst v Itálii: Monte Sant Angelo - město v jižní Itálii, kde se koncem 5. století zjevil Archanděl Michael. Byla zde vybudována svatyně, která se stala místem modlitby, odpuštění a smíření s Bohem. Lanciano - nachází se ve střední Itálii. Je to místo eucharistického zázraku, kdy se při mši svaté proměnila hostie v živou tkáň a víno v krev. Do dnešních dnů se všechno zachovalo v nezměněné podobě. Loreto - městečko ve střední Itálii. Nachází se zde loretánská svatyně, ve které je Svatá chýše, ve které se narodila Panna Maria, a zde se také měla dozvědět o tom, že se stane matkou Božího Syna. Manoppello - poutní místo s chrámem, v němž je rouška s otiskem Kristovy tváře, když zmučen nesl svůj kříž na 6

7 Golgotu. Ve tváři Kristově jsou známky Jeho velkého utrpení. Pouť na Vranov Je neděle 21. září a ráno v kostele dostává od otce Mariusze šest poutníků požehnání na cestu. Otec Mariusz nás velmi dobře vedl po všech cestách, a pokud snad někdy nastala nějaká složitější situace, tak nám vždy Bůh poslal mnoho hodných lidí, kteří nás místy provázeli a velmi ochotně pomáhali. Musím vyzdvihnout i našeho spolupoutníka Petra Trenze, který velmi dobře ovládá italštinu, tudíž jsme ho používali jako tlumočníka velmi často. Díky Petře. V sobotu 13. září jsme šťastně a ve zdraví dojeli zpátky domů. Ve společné modlitbě jsme poděkovali Pánu za pomoc a ochranu na cestách a všichni jsme se vrátili ke svým rodinám. Celé naše putování bylo náročné, ale velmi krásné, a budeme na to určitě všichni vzpomínat celý život. /Martina Urbanová/ Vydáváme se obnovenou cestou ke kapli sv. Peregrina, kde jsme si odpočali a posilnili se na další cestu buchtami, které nám v sakristii zanechala dobrá duše. Po krátké modlitbě jsme se vydali tzv. Gandiou dále. Nemilé překvapení nás potkalo u mostku na Vojenskou louku. Chyběl kovový rošt, který byl přes lávku. Nás to však neodradilo, a i když v Bobravě teklo opravdu dost vody, vydali jsme se přes mokré trámky na druhou stranu. Druhého břehu jsme se dočkali v suchu a cesta dále pokračovala do kopce. K autobusu 7

8 v Moravanech jsme již museli dobíhat. Přidali se k nám ještě další tři poutníci a cesta probíhala dále autobusem tramvají a městským autobusem do Útěchova. V Útěchově jsme u kapličky poděkovali za krásné počasí, načež se trochu objevily mraky. Na Vranov jsme dorazili hodně brzy. Na začátku Vranova jsme pořídili společnou fotku a u kostela se k nám přidali další dva poutníci, kteří dorazili autem. Kostel byl skoro prázdný a tak každý mohl v klidu poděkovat Matce Boží a poprosit za své úmysly. Pak každý pojedl své zásoby, nakoupil i to, co nechtěl, a v byla sloužena mše svatá novoknězem P. Jaroslavem Sojkou. Po mši svaté nám bylo uděleno novokněžské požehnání. Po malé průtrži mračen, kterou jsme přestáli schovaní v klášteře, jsme se vydali k autobusu, a následně vlakem z České do Modřic. Odud již autobusem domů. Pouť se mi moc líbila nejenom pro tradici, kterou má naše farnost, ale i pro krásné prožití chvil se spolupoutníky. Tak příští rok zase a snad nás půjde i více. /Tomáš Dudík/ Konference Hnutí Modlitby matek v Praze Ve dnech se několik maminek z našich farností zúčastnilo národní konference hnutí Modlitby matek. Za 18 let bylo toto setkání poprvé v Praze, a to v nádherném komunitním centru Matky Terezy. V sobotu ráno přišel pozdravit více než maminek o.biskup Václav Malý a dopolední přednášky se ujala s.veronika Barátová z komunity Blahoslavenství. Téma konference bylo: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Řím 12,2). Téma konference se tak promítlo i v její přednášce. Společně jsme se zamýšleli, co je v našem životě modlou. Co považuji za největší hodnotu svého života místo Boha? Co upřednostňuji a chci, aby Bůh sloužil této mé hodnotě. Může to být i mé zdraví, pro které obětuji vše, i za cenu ztráty duše. Nebo můj manžel, děti, kariéra. Také nám nastavila zrcadlo, proč nerozpoznáváme Boží vůli. Neusilujeme o vztah s Bohem, nezápasíme o něj. Když člověk žije svůj vztah s Bohem formálně, těžko může rozpoznat, co je pro něho Boží vůle. Boží vůle je láska, které nás učí on sám. A tím nejlepším učitelem je Duch svatý. A na něho jsme také spoléhali, když jsme se sdíleli ve skupinkách a společně se modlili nejen za své rodiny, kněze, své farnosti, ale i za aktuální těžké situace, které ležely maminkám na srdci. A o tom, jak nás Duch svatý učí lásce, vypovídá i zkušenost jedné maminky ze Slovenska. Jeden z jejích synů s oblibou trávil spoustu času u počítače a žádné její lamentování, křik ani prosby nepomáhaly. Když mu zase jednou chtěla vynadat, tak pocítila, že by se měla jít za něho modlit. A

9 v modlitbě poznala, že má jít za synem, obejmout ho a říct mu, že ho má ráda. V tu chvíli toho ale nebyla schopna. Tak se znovu vrátila k modlitbě a prosila o lásku do srdce. A opravdu ji dostala. Dokázala jít za svým synem, který stále seděl u počítače, objala ho a řekla mu, že ho má velmi ráda. A bez jediné výčitky odešla. Syn za chvíli vypnul počítač a přišel se jí omluvit Takovému jednání a takové lásce nás vyučuje jedině Duch svatý. /Oldřiška Langášková/ upřímné chvíle. Poděkování patří také všem maminkám, které celé setkání připravovaly a podporovaly modlitbou. A nejvíce děkuji Pánu Bohu za to, že je k nám tak milý a stále nás obdarovává menšími či většími dárečky. /Radka Jedličková/ ŽIVOT VE VÍŘE Vzpomínka na P. Vladimíra Čapku Stojím u hrobu faráře Čapky na tikovickém hřbitově. Je to již 66 roků, co zemřel ve svých 57 letech. Hlavou mi táhnou vzpomínky na dobu, kdy nás v Obecní škole v Silůvkách učil náboženství. Byl to bodrý moravský Slovák, který přišel do Tikovic od Břeclavi. Na faře žil se svojí maminkou, která stále nosila slovácký kroj a při mši sv. seděla sama v lavici u hlavního oltáře. P. Čapka byl přímý, družný člověk, výborný zpěvák, který byl se všemi obyvateli zadobře. Když jsem se dozvěděla, že letošní konference MM bude v Praze, udělalo mi to velkou radost. Prahu mám moc ráda. Vše bylo krásně připraveno. Ubytování, stravování a Duch. centrum Matky Terezy zářilo úsměvy. Celé setkání bylo provoněno radostí, porozuměním, sesterskou láskou, modlitbou, ochotou pomoci. Děkuji ořechovským maminkám, se kterými jsme do Prahy společně vyrazily. Prožily jsme veselé, srdečné a 9 Rád s lidmi poseděl i v místní hospůdce. Už tehdy vlastnil malé auto, ve kterém jezdil do okolních obcí vyučovat náboženství. Auto někdy vypovědělo

10 poslušnost a my ho museli pomáhat roztlačit. Nás děti oslovoval křestními jmény a při vyučování chodil mezi námi ve třídě. Za katedrou nikdy neseděl. Zval nás i na faru, vozil nás tam svým autem. Vzpomínám si, jak nám vypravoval, jak roušku, kterou vytíral kalich po sv. přijímání, sám pere. Slavnosti Vzkříšení na Bílou sobotu se vždy zúčastnilo nepředstavitelné množství věřících. Když jsme se po průvodu obcí vrátili zpět do kostela a ke konci zpívali píseň Bože, chválíme Tebe, hlas pana faráře od oltáře rezonoval přeplněným kostelem. /Marie Červinková/ Relikvie srdce sv. faráře arského v brněnské diecézi Od 13. září 2014, celých 10 dní, se v České republice nacházela vzácná relikvie srdce svatého faráře arského. Přivezli ji dva francouzští kněží z Arsu. V naší brněnské diecézi mohli věřící uctít neporušené srdce Jana M. Vianneye ve čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, kam jsme byli všichni pozváni i naším duchovním správcem v nedělních ohláškách. Ve čtvrtek po 16. hodině byla katedrála zaplněná a mohli jsme se připojit k modlitbě růžence, kterou vedl otec biskup Vojtěch Cikrle, k tiché adoraci a bohoslužbě. V katedrále bylo více než 80 kněží a jáhnů a téměř tisícovka věřících. V této nevšední atmosféře s hlubokým duchovním prožitkem jsem si při zmíněném výroku svatého faráře z Arsu Kněžství je láskou Ježíšova srdce uvědomila, kolik kněží nám každodenně v tichosti předávají Kristova slova a usilují o to, aby se sami sjednocovali s Pánem, a jak je důležitá modlitba za ně z naší strany. Potěšilo mě, když jsem pak u katedrály potkala své dva spolufarníky Ladu a Radka, kteří vážili cestu na Petrov, a mohli jsme si tak čerstvě vyměnit své prvotní krásné dojmy. Díky za tuto možnost pokleknout před čistým srdcem svatého Jana Maria Vianneye. /Leona/ 10

11 Biskupská synoda o rodině Nedělní dopoledne 5. října 2014 se ve Vatikánu neslo v duchu zahájení mimořádného generálního shromáždění biskupské synody o rodině. Téma: Pastorační výzvy rodiny v kontextu evangelizace. V sobotu 18. října 2014 byla zveřejněna závěrečná zpráva (tzv. Relatio finalis) III. mimořádného shromáždění biskupské synody. Dokument není textem učitelského úřadu církve, zachycuje však stav diskuze biskupů i body, které je třeba dále ujasnit. Současně bude podkladem pro reflexi nad tématem rodiny v následujícím roce. Papež František na závěr synody, po přijetí textu závěrečné synodální zprávy pronesl obsáhlou promluvu, v níž mluvil o pokušeních na této společné synodální cestě: Drazí bratři a sestry, pokušeními se nemáme nechat děsit či rozrušovat, ba ani odrazovat, protože žádný učedník není větší než jeho Mistr. Jestliže byl tedy pokoušen Ježíš, který byl nazván dokonce Belzebubem (srov. Mt 12,24), nemohou Jeho učedníci očekávat lepší 11 zacházení. Osobně by mi působilo velkou starost a zármutek, kdyby tato pokušení nebyla a nevyskytly se vzrušené diskuse, duchovní hnutí (DC, 6), kdyby všichni souhlasili nebo se utekli k falešnému kvietistickému pokoji. Naopak, viděl jsem a slyšel s radostí a uznáním promluvy a vystoupení plné víry, pastoračního a věroučného zápalu, moudrosti, přímosti a odvahy: odhodlanosti (parresie). A cítil jsem, jak před očima vyvstává dobro církve, rodin a suprema lex, salus animarum (srov. CIC, kán. 1752). A to vždy, jak jsme tady v aule řekli, aniž by někdy byla zpochybněna základní pravda svátosti manželství: nerozlučnost, jednota, věrnost, rodičovství čili otevřenost životu (srov. CIC, kán. 1055, 1056 a Gaudium et spes, 48). A to je církev, Pánova vinice, plodná Matka a starostlivá Matka, která nemá strach vyhrnout si rukávy a lít olej a víno na rány lidí (srov. Lk 10,25-37); která nehledí na lidstvo ze skleněného zámku, aby lidi soudila nebo třídila. Taková je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská církev, pravá Kristova nevěsta, která se snaží být věrná svému Ženichovi a Jeho učení. To je církev, která nemá strach jíst a pít s prostitutkami a celníky (srov. Lk 15). Církev, která má rozevřené dveře, aby přijímala potřebné a kajícníky, nejenom spravedlivé nebo ty, kteří si myslí, že jsou dokonalí! Církev, která se nestydí za padlého bratra a nepředstírá, že jej

12 nevidí, ba dokonce se cítí vtažena ba téměř povinována jej pozvednout a povzbudit, aby se vydal na cestu, a doprovází jej vstříc definitivnímu setkání se svým Ženichem v nebeském Jeruzalémě. Drazí bratři a sestry, máme nyní ještě rok na to, aby v duchovním rozlišování uzrály navržené myšlenky, nalezli jsme konkrétní řešení mnoha těžkostí a nesčetných výzev, jimž musí čelit rodiny, a dali odpovědi na sklíčenost, která rodiny obestírá a dusí. Rok na to, abychom pracovali nad Relatio synodi, která je věrným a zřetelným shrnutím všeho, co bylo řečeno a diskutováno a bude prezentováno biskupským konferencím jako Lineamenta. Pán ať nás provází a vede touto cestou ke slávě Svého jména za neustálé přímluvy Blahoslavené Panny Marie a svatého Josefa! A prosím nezapomeňte se za mne modlit. Děkuji. /zpracovala Lada/ Modlitba papeže Františka ke Svaté rodině Ježíši, Maria a Josefe, k vám, Svatá rodino nazaretská, s obdivem a důvěrou obracíme svůj pohled. Ve vás kontemplujeme krásu společenství založeného na pravé lásce a vám svěřujeme všechny naše rodiny, ať se v nich obnovuje podivuhodné působení Boží milosti. Svatá rodino nazaretská, ty jsi přitažlivá škola svatého evangelia. Uč nás napodobovat tvoje ctnosti moudrou duchovní kázní, daruj nám jasný pohled, který dovede vnímat působení Prozřetelnosti v každodenní realitě života. Svatá rodino nazaretská, ty jsi věrná opatrovnice tajemství spásy. Nauč nás vážit si ticha, učiň z našich rodin večeřadla modlitby, přetvářej je na malé domácí církve, obnovuj v nás touhu po svatosti a buď nám oporou v ušlechtilé námaze, která pozůstává z práce, výchovy, naslouchání, vzájemného porozumění a odpouštění. Svatá rodino nazaretská, probouzej v naší společnosti vědomí posvátného a nedotknutelného charakteru rodiny, která je nedocenitelným a nenahraditelným dobrem. Každá rodina ať je útulným příbytkem dobra a pokoje pro děti a pro seniory, pro nemocné a osamocené, pro chudé a potřebné. Ježíši, Maria a Josefe, vás s důvěrou prosíme a vám se s radostí svěřujeme. ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Poustevník David Torkington (Dobrodružné znovuobjevení modlitby) 12

13 Na pustém ostrově u skotského pobřeží žije poustevník Petr. Pro mnohé z nás obyčejný venkovan. Pro otce Robertsona, který zrovna prožívá krizi víry, se cesta za Petrem a hluboké rozhovory s ním stávají cestou k sobě samému a k osobnějšímu vztahu s Bohem. V životě jednotlivce, skupiny či komunity nemůže nastat nový začátek, ani obnova bez toho, že nejprve spatříme a přiznáme svou vlastní nedostatečnost a své minulé chyby. Když pak začneme vidět, zakoušet a doznávat svou slabost, můžeme teprve ocenit základní pravidlo duchovního života, a sice že bez Boha nemůžeme učinit ani krok. Evangelium neříká: Beze mne se daleko nedostanete, nýbrž Beze mne se nedostanete vůbec nikam. Beze mne nic! Ale buďme k sobě upřímní, řekl, tomuhle zkrátka nepřikládáme význam, leda tak jako čistě teoretickému teologickému pravidlu, které v každodenním životě hanebně ignorujeme. Posypeme si hlavu špetkou popela, načež sáhneme po cigaretě a líně se rozvalíme před obrazovkou. Kdybychom tomu totiž věřili, křičeli bychom k Bohu o pomoc; utekli bychom se k němu; našli bychom si čas vystavit se jeho uzdravující moci a neodkladně bychom ve svém životě vytvořili prostor pro modlitbu. Čas a prostor, který člověk ve svém dni věnuje modlitbě je praktickým znamením toho, že upřímně 13 přijal svou slabost a zcela věří v Boží moc, která se v plnosti může projevit jedině v naší slabosti. Takže podle vás je čas, který strávíme modlitbou, velice důležitý? zeptal jsem se, dobře si vědom, že je to pravda. Další z pravd, které jsem dosud uznával jen teoreticky. To jistě! řekl Petr. Můžeme stokrát tvrdit: Chci se stát klavíristou nebo mluvit plynně německy nebo být výborným hráčem golfu. Dokud nebudete několik hodin denně cvičit, stejně vám nebudu věřit, že to myslíte doopravdy. Začnu vás brát vážně, teprve až uvidím, že se snažíte, že jste každý den u piána, že biflujete německou gramatiku nebo se plahočíte na golfovém hřišti. Stěží narazíte na křesťana, natož pak kněze, který by vám neřekl, že se touží přiblížit Bohu, být jím stráven, vybudovat lepší modlitební život. Nicméně jsem připraven nebrat ho vážně, dokud neuvidím, že na tom den po dni usilovně pracuje, že vytváří čas a prostor, aby se věnoval tomu, co dle vlastního tvrzení považuje za prioritu života. Touha nestačí, a právě tak nestačí dobrý úmysl. Naučit se modlit a otevřít se Bohu je umění jako každé jiné: vyžaduje to trpělivost a čas. Na koláče je potřeba zadělat. Nevím o takových, které by se upekly na dobrém úmyslu. /Lada/

14 SMS DO ŽIVOTA Pocity beznaděje jsou jednou z ďáblových pastí. Závidí ti přístup do ráje, a tak se snaží zabránit ti tam vstoupit. OKÉNKO MLÁDEŽE Dva křesťané, z nichž jeden koktá, chtějí evangelizovat, a rozhodnou se prodávat Písmo svaté. Sejdou se na konci měsíce a ten nekoktavý říká: Tak jsem prodal dvě Bible. A kolik ty? Jjjá dededevadesát. Jo? A jak se ti to podařilo? Nnonnono, řeřekl jsssem, jejejestli si jiji nenenekoupí, tatatak jiji jim aaaspoň přepřepřečtu. CO NÁS ČEKÁ - Svátek sv. Šimona Kananejského a Judy Tadeáše 28. října (úterý) jsme zváni na poutní mši sv. v 17:00 a po jejím skončení na adoraci do kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích. - Slavnost Všech svatých 1. listopadu (sobota) mše svaté budou slouženy v 17:00 Ořechov Všech svatých, 18:30 Moravany sv. Václava. V Pršticích bude v 16:30 Bohoslužba slova. U sv. Jiří v Tikovicích tuto sobotu mše sv. není. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Dušičky 2. listopadu (neděle) bohoslužby budou slouženy v 7:45 Nebovidy kostel sv. Kříže, 9:15 Ořechov k. Všech svatých, 10:45 Moravany k. sv. Václava, 16:00 k. sv. Jiří v Tikovicích s dušičkovou pobožností na místním hřbitově po skončení mše sv. - V sobotu od 14:00 se uskuteční setkání mládeže modřického děkanátu v orlovně TJ Orel Ořechov. V 18:00 bude sloužena mše sv. v kostele Všech svatých. - Adorační dny (středa) v kostele sv. Václava v Moravanech, (čtvrtek) v kostele u Všech svatých v Ořechově od 9 do 18, v 18:00 mše sv. a (středa) v kostele sv. Jiří v Tikovicích od 10 do 18:00, v 18:00 mše sv. Na tuto mši jsou srdečně zváni také farníci od Všech svatých, kde ve středu mše sv. nebude sloužena. - Děkanátní sekání kněží na faře v Moravanech v 9:00 hodin. Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Moravany a Ořechov. Redakce: Leona Steingartová, Lada Badinová, Magdaléna Šímová, P. Mariusz Sierpniak. Příspěvky můžete zasílat na adresu Telefon:

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku, na vrcholu podzimní doby máme opět zimní čas. Podle moderního zvyku se o minulém víkendu

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více