PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH"

Transkript

1 Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE Nezapomeňme se modlit za zemřelé Sestry a bratři, modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, a vzpomínka na zemřelé se koná při každém slavení eucharistie. Proto je běžným jevem, že se nejčastěji kolem data úmrtí nechává sloužit mše za naše zesnulé. Objednat mši sv. je určitě dobrá věc, ale občas se setkávám s tím, že k tomu je nepřímo magický přístup. Někdo za mši zaplatí, ale pak se jí vůbec ani nezúčastní, pan farář to prý za něj vše udělá. Tím končí rovněž jeho angažovanost v této záležitosti. I když klasická liturgická modlitba má bezpochyby nesmírnou hodnotu, nepodceňujme také naše osobní modlitby a oběti za zemřelé. Někdy možná bude i důležité si najít čas a něco více o svých zemřelých zjistit. Můžeme být pak překvapeni, kolik závažných problémů se tam vyskytlo, i když navenek se všichni tvářili, že vše bylo v pořádku. Důležité může být také pokusit se zjistit, jestli zesnulí byli zaopatřeni svátostmi nebo jestli zemřeli náhle, tragicky, jaký byl jejich vztah k Bohu a církvi, jaké měli vztahy mezi sebou v rodině, a podobně. Tyto všechny informace nám mohou pomoci se více zaangažovat k modlitbě za ně. Díky tomu se se zemřelými rovněž sblížíme, už nám nebudou tak cizí a lhostejní. Vytvoříme jakési opravdovější společenství skutečné křesťanské lásky, která přesáhne hranice smrti. Pokud zjistíme nějaké závažnější věci z jejich života, můžeme zástupně, jako to dělali někteří proroci, činit pokání: vydat se na pouť na nějaké poutní místo, pravidelně se začít modlit po nějakou dobu litanie či novénu, získat na jejich úmysl plnomocné odpustky, které doporučuje církev, podstoupit půst, či obětovat osobní těžkosti za jejich spásu. Myslím, že nemůže být věřící člověk, kdo by se zejména v těchto listopadových dnech nemodlil za své zemřelé blízké a vzdálenější. Odpočinutí věčné dej našim zemřelým, Pane. otec Mariusz ZE ŽIVOTA SVATÝCH Sv. Šimon Kananejský a sv. Juda Tadeáš Sv. Šimon Kananejský nazýván také Horlivec nebo Zélóta byl jedním ze dvanácti apoštolů Ježíše Krista. Patřil původně k nábožensko-nacionalistickému hnutí zelótů, kteří chtěli svrhnout cizí nadvládu nebo alespoň projevoval velkou horlivost pro židovskou identitu (víru a Boží zákon).

2 O sv. Šimonovi existuje řada nejistých legend. Podle jedné působil sv. Šimon společně s Judou Tadeášem 13 let v Arménii a Persii, kde oba zemřeli mučednickou smrtí. Sv. Šimon byl ukřižován a poté bylo jeho tělo rozřezáno pilou - proto bývá pila jeho nejčastěji zobrazovaným atributem. Jiná legenda praví, že nejprve působil v Egyptě a pak se v Mezopotámii připojil ke sv. Judovi a spolu odešli do Persie, kde byli umučeni ve městě Sufiana. Sv. Juda byl synem Kleofáše a Marie, která byla pravděpodobně sestřenicí Panny Marie a stála s ní u kříže na Kalvárii. Jeho bratrem byl apoštol Jakub Mladší. Ve svém dětství musel být Juda i jeho bratři blízkými společníky Ježíše. Není zmíněno, jakou práci Juda vykonával, než byl povolán k apoštolátu, ale můžeme soudit, že byl zemědělcem, protože patřil ke kmeni Juda, který byl zasvěcen zemědělství. Od chvíle, kdy byl Juda vybrán jako apoštol, pracoval s neúnavným zápalem, zvláště na obrácení pohanů. Sv. Juda navštívil pravděpodobně celou Mezopotámii, kázal evangelium a všude rozmnožoval počty věřících. Poté se připojil ke sv. Šimonu a tito dva apoštolové šířili dále světlo evangelia. Jinde se hovoří o Edesse na severovýchodě Řecka, kam podle legendárního vyprávění Juda přinesl králi desku s obrazem Krista. Přesné místo Judovy mučednické smrti, při níž dostal rány kyjem, není známo. Většinou se ale hovoří o Persii. Odtud prý byly ostatky obou umučených apoštolů přeneseny a jsou uloženy ve svatopetrské bazilice v Římě. Sv. Šimon je patronem především dřevorubců a sv. Juda je vzýván při zoufalých a beznadějných situacích. Jejich svátek slavíme 28. října. /Magdaléna/ V nedaleké obci Radostice v roce 1333 vladykové Mikuláš a Petr z Radostic 2

3 založili kostel sv. Šimona a Judy. Původní stavba v gotickém slohu byla pozměněna při přestavbách v roce 1772 a po roce Jádro kostela je gotické s dochovaným presbytářem. Mše svaté jsou zde slouženy každý čtvrtek v 17:00 hodin. CESTOVNÍ OKÉNKO Świdnica (Svídnice) Chtěla bych doporučit, budete-li v Krkonoších, zajet do Polska, do městečka Świdnica, odkud pochází třetí manželka krále Karla IV. Anna Svídnická. Ve starobylé Świdnici se nachází největší dřevěná církevní památka v Evropě Kostel míru. Jeho dřevěná konstrukce byla vybudována v letech a měla určitá stavební omezení. Vnitřek chrámu má tři patra, pojme 7 tisíc lidí, má 27 vchodů a přes 100 oken. Veškerá zařízení oltáře, sochy a výzdoba jsou ze dřeva. Zvláštností jsou také přesýpací hodiny na kazatelně, které kněžím určovaly dobu kázání. Je to unikátní stavba a pro svoji architektonickou zvláštnost a pro historickou památku byla zařazena jako památka Unesco. /Marie Červinková/ LITURGIE A MODLITBA Sv. Juda Tadeáš velký pomocník v těžkých záležitostech Již od nejstarších dob bývá sv. Juda Tadeáš vzýván jako pomocník ve zcela zvláštních, beznadějných záležitostech. Tisícerá vyslyšení dokazují, že pobožnosti konané k tomuto světci vymohly nápadná a zázračná vyslyšení v takových případech, kdy se podle lidských úsudků každá naděje zdála marná. Jak se nám sděluje ve zjeveních sv. Brigity, jež sama zapsala, naznačil jí božský Spasitel, aby se utíkala vždy s velikou důvěrou o pomoc k sv. Judovi. A zdá se, dodává jistý duchovní, jako by Spasitel chtěl tohoto apoštola, jehož čest trpěla, že nosil jméno apoštola zrádce, povznést tím, že těm, kteří trpí vnějšími útisky, přispívá teprve skrze modlitbu k sv. Judovi Tadeáši. Ano, ti, kteří se osmělili urážet čest světcovu, byli za to citelně potrestáni. Sv. Juda zjevil jisté zbožné paní, že Bůh sám nařídil, aby byl nápomocen těm, kteří ho za své útočiště volí v nouzi a v opuštěnosti. Jistý církevní spisovatel dokazuje, že by se našlo mezi ctiteli sv. Judy velmi málo těch, kteří by nebyli zakusili 3

4 okamžitou pomoc a úlevu ve svých nemocech, v nejtěžších pronásledováních, v zakořeněných zlých navyklostech, ano i v pochybnostech, v úzkostech a zármutku, pomluvě, chudobě, nouzi a v jiných záležitostech, kde veškerá pomoc lidská zklamala. /Lada/ Modlitba ke sv. Judovi ve zvláštních záležitostech Sv. Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista Pána, Vykupitele našeho, apoštole a mučedníku, slavný ve ctnostech a v zázracích, věrný a rychlý přímluvce všech svých ctitelů, mocný patrone a pomocníku v beznadějných záležitostech, k tobě volám z hloubi srdce svého a prosím pokorně tebe, jenž jsi byl obdařen zvláštní milostí přispívat těm, kteří jsou zbaveni téměř vší naděje: přispěj mi v této potřebě a nesnázi ku pomoci, neboť u lidí bych ji marně hledal. Ujišťuji tě a slibuji, sv. Judo, že tu milost a to dobrodiní nezapomenu, co živ budu, a že tebe, jakožto obzvláštního a velikého patrona před světem budu chválit a velebit. Amen. Oroduj za nás, sv. Judo Tadeáši, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se: Bože, jehož dobrota a milosrdenství jsou nesmírné, nakloň milostivě své ucho k modlitbám svých sluhů a služebnic a propůjč všem, kteří tě jménem tvého 4 apoštola Tadeáše nábožně vzývají, aby jeho přímluvou dosáhli radostného vyslyšení svých proseb, pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen. ODPUSTKY Odpustky útěcha a pomoc zemřelým Začátek listopadu je čas, kdy pamatujeme v církvi více na naše zemřelé. Navštěvujeme hroby, které zdobíme květinami, zapalujeme svíčky a také se za naše zemřelé modlíme.ty dvě první věci jsou dobré, správné, ale ta třetí je nejdůležitější pro spásu našich zemřelých. V těchto dnech také slyšíme častěji slovo "odpustky". Jsme vyzýváni k jejich získávání, potřebujeme je, pomáhají nám i zemřelým. V Katechizmu katolické církve můžeme číst: "Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy." Církev zná jen jeden způsob spojení s dušemi v očistci. A tím jsou naše přímluvy a modlitby za ně. Církev tak již od prvních dob

5 křesťanství uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela za ně eucharistickou oběť. V tomto kontextu také doporučuje odpustky a kající skutky za zemřelé. Katechismus dále uvádí, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života, být zbaven věčného života se nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé straně každý hřích, i ten všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá "časný trest" za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, můžeme dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. Nemůžeme napravovat konkrétní věci po lidech, kteří žili v minulosti, anebo nejsme schopni tyto věci poznat. Ale právě skrze splnění podmínek k získání odpustků, které nám církev nabízí, bereme z pokladu církve: "dáváme " - skrze splnění podmínek těm, kteří to potřebují k tomu, aby se jim "zkrátila nebo zanikla" doba čekání na nekonečné prožívání Boží přítomnosti. Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za 5 hříchy. Plnomocný odpustek můžeme získat jeden denně pro sebe nebo pro jednu zemřelou duši v očistci. Pro získání plnomocného odpustku je potřeba: vykonat skutek, s kterým je spojen odpustek přijmout svátost smíření eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce navíc je požadováno, aby se nelnulo ke hříchu - ani k všednímu Plnomocný odpustek je spojen např. s modlitbou růžence v kostele, v rodině, nebo jiném společenství. Růženec je třeba se modlit nepřetržitě, bez přerušení. Dále např. s účastí na poutní mši sv., s účastí na nejméně třídenních exerciciích, se společně vykonanou křížovou cestou, s nejméně půlhodinovou adorací před Nejsvětější svátostí, s návštěvou hřbitova od 1. do 8. listopadu spojenou s modlitbou za duše v očistci

6 Podmínky zpovědi, přijímání a modlitby na úmysl papeže mohou být splněné i několik dní před, nebo po vykonání předepsaného skutku. Pro získání několika plnomocných odpustků v různých dnech stačí jedna zpověď. Kdo se úplně nezbavil záliby ve hříchu, nebo plně nesplnil uvedené podmínky, získává odpustek pouze částečný. Částečný odpustek můžeme získat vícekrát za den. Mezi velkým množstvím modliteb a skutků spojených s částečným odpustkem patří např. modlitby Magnificat, Apoštolské vyznání víry, Anděl Páně. Každá duše osvobozená z očistce, v okamžiku vstupu do církve oslavené bude pamatovat na ty, kteří přispěli ke zkrácení jejích časných očistcových trestů. /Leona - zpracováno podle knihy Erchiridion odpustků, vyd. v r / ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ Pouť do Itálie Dne 8. září jsme se vydali na pouť do Itálie. Naše cesta začala v Moravanech společnou modlitbou, kdy našemu putování požehnal otec Mariusz a odevzdal nás všechny do ochrany Boží. První den naše cesta směřovala do Padovy, kde jsme navštívili Baziliku sv. Antonína Paduánského. Po mši svaté se nás ujal jeden z řeholních bratrů a provedl nás po celém chrámě a poutavě nám o všem popovídal. Druhý den jsme po dlouhém cestování dorazili do města San Giovanni Rotondo. Zde žil mnoho let páter Pio. Založil zde kliniku, jenž je dnes jednou z nejmodernějších nemocničních zařízení v Itálii. Zúčastnili jsme se tu i několika mší svatých, jak v novém chrámě, tak i v kostele, v němž dlouhá léta sloužil bohoslužby otec Pio. Zde se nás ujal bratr kapucín a věnoval se nám více než 3 hodiny. Přivedl nás i ke hrobu otce Pia, kde jsme se mu mohli poklonit a v tichosti se pomodlit. Kromě toho jsme navštívili i mnoho dalších poutních míst v Itálii: Monte Sant Angelo - město v jižní Itálii, kde se koncem 5. století zjevil Archanděl Michael. Byla zde vybudována svatyně, která se stala místem modlitby, odpuštění a smíření s Bohem. Lanciano - nachází se ve střední Itálii. Je to místo eucharistického zázraku, kdy se při mši svaté proměnila hostie v živou tkáň a víno v krev. Do dnešních dnů se všechno zachovalo v nezměněné podobě. Loreto - městečko ve střední Itálii. Nachází se zde loretánská svatyně, ve které je Svatá chýše, ve které se narodila Panna Maria, a zde se také měla dozvědět o tom, že se stane matkou Božího Syna. Manoppello - poutní místo s chrámem, v němž je rouška s otiskem Kristovy tváře, když zmučen nesl svůj kříž na 6

7 Golgotu. Ve tváři Kristově jsou známky Jeho velkého utrpení. Pouť na Vranov Je neděle 21. září a ráno v kostele dostává od otce Mariusze šest poutníků požehnání na cestu. Otec Mariusz nás velmi dobře vedl po všech cestách, a pokud snad někdy nastala nějaká složitější situace, tak nám vždy Bůh poslal mnoho hodných lidí, kteří nás místy provázeli a velmi ochotně pomáhali. Musím vyzdvihnout i našeho spolupoutníka Petra Trenze, který velmi dobře ovládá italštinu, tudíž jsme ho používali jako tlumočníka velmi často. Díky Petře. V sobotu 13. září jsme šťastně a ve zdraví dojeli zpátky domů. Ve společné modlitbě jsme poděkovali Pánu za pomoc a ochranu na cestách a všichni jsme se vrátili ke svým rodinám. Celé naše putování bylo náročné, ale velmi krásné, a budeme na to určitě všichni vzpomínat celý život. /Martina Urbanová/ Vydáváme se obnovenou cestou ke kapli sv. Peregrina, kde jsme si odpočali a posilnili se na další cestu buchtami, které nám v sakristii zanechala dobrá duše. Po krátké modlitbě jsme se vydali tzv. Gandiou dále. Nemilé překvapení nás potkalo u mostku na Vojenskou louku. Chyběl kovový rošt, který byl přes lávku. Nás to však neodradilo, a i když v Bobravě teklo opravdu dost vody, vydali jsme se přes mokré trámky na druhou stranu. Druhého břehu jsme se dočkali v suchu a cesta dále pokračovala do kopce. K autobusu 7

8 v Moravanech jsme již museli dobíhat. Přidali se k nám ještě další tři poutníci a cesta probíhala dále autobusem tramvají a městským autobusem do Útěchova. V Útěchově jsme u kapličky poděkovali za krásné počasí, načež se trochu objevily mraky. Na Vranov jsme dorazili hodně brzy. Na začátku Vranova jsme pořídili společnou fotku a u kostela se k nám přidali další dva poutníci, kteří dorazili autem. Kostel byl skoro prázdný a tak každý mohl v klidu poděkovat Matce Boží a poprosit za své úmysly. Pak každý pojedl své zásoby, nakoupil i to, co nechtěl, a v byla sloužena mše svatá novoknězem P. Jaroslavem Sojkou. Po mši svaté nám bylo uděleno novokněžské požehnání. Po malé průtrži mračen, kterou jsme přestáli schovaní v klášteře, jsme se vydali k autobusu, a následně vlakem z České do Modřic. Odud již autobusem domů. Pouť se mi moc líbila nejenom pro tradici, kterou má naše farnost, ale i pro krásné prožití chvil se spolupoutníky. Tak příští rok zase a snad nás půjde i více. /Tomáš Dudík/ Konference Hnutí Modlitby matek v Praze Ve dnech se několik maminek z našich farností zúčastnilo národní konference hnutí Modlitby matek. Za 18 let bylo toto setkání poprvé v Praze, a to v nádherném komunitním centru Matky Terezy. V sobotu ráno přišel pozdravit více než maminek o.biskup Václav Malý a dopolední přednášky se ujala s.veronika Barátová z komunity Blahoslavenství. Téma konference bylo: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Řím 12,2). Téma konference se tak promítlo i v její přednášce. Společně jsme se zamýšleli, co je v našem životě modlou. Co považuji za největší hodnotu svého života místo Boha? Co upřednostňuji a chci, aby Bůh sloužil této mé hodnotě. Může to být i mé zdraví, pro které obětuji vše, i za cenu ztráty duše. Nebo můj manžel, děti, kariéra. Také nám nastavila zrcadlo, proč nerozpoznáváme Boží vůli. Neusilujeme o vztah s Bohem, nezápasíme o něj. Když člověk žije svůj vztah s Bohem formálně, těžko může rozpoznat, co je pro něho Boží vůle. Boží vůle je láska, které nás učí on sám. A tím nejlepším učitelem je Duch svatý. A na něho jsme také spoléhali, když jsme se sdíleli ve skupinkách a společně se modlili nejen za své rodiny, kněze, své farnosti, ale i za aktuální těžké situace, které ležely maminkám na srdci. A o tom, jak nás Duch svatý učí lásce, vypovídá i zkušenost jedné maminky ze Slovenska. Jeden z jejích synů s oblibou trávil spoustu času u počítače a žádné její lamentování, křik ani prosby nepomáhaly. Když mu zase jednou chtěla vynadat, tak pocítila, že by se měla jít za něho modlit. A

9 v modlitbě poznala, že má jít za synem, obejmout ho a říct mu, že ho má ráda. V tu chvíli toho ale nebyla schopna. Tak se znovu vrátila k modlitbě a prosila o lásku do srdce. A opravdu ji dostala. Dokázala jít za svým synem, který stále seděl u počítače, objala ho a řekla mu, že ho má velmi ráda. A bez jediné výčitky odešla. Syn za chvíli vypnul počítač a přišel se jí omluvit Takovému jednání a takové lásce nás vyučuje jedině Duch svatý. /Oldřiška Langášková/ upřímné chvíle. Poděkování patří také všem maminkám, které celé setkání připravovaly a podporovaly modlitbou. A nejvíce děkuji Pánu Bohu za to, že je k nám tak milý a stále nás obdarovává menšími či většími dárečky. /Radka Jedličková/ ŽIVOT VE VÍŘE Vzpomínka na P. Vladimíra Čapku Stojím u hrobu faráře Čapky na tikovickém hřbitově. Je to již 66 roků, co zemřel ve svých 57 letech. Hlavou mi táhnou vzpomínky na dobu, kdy nás v Obecní škole v Silůvkách učil náboženství. Byl to bodrý moravský Slovák, který přišel do Tikovic od Břeclavi. Na faře žil se svojí maminkou, která stále nosila slovácký kroj a při mši sv. seděla sama v lavici u hlavního oltáře. P. Čapka byl přímý, družný člověk, výborný zpěvák, který byl se všemi obyvateli zadobře. Když jsem se dozvěděla, že letošní konference MM bude v Praze, udělalo mi to velkou radost. Prahu mám moc ráda. Vše bylo krásně připraveno. Ubytování, stravování a Duch. centrum Matky Terezy zářilo úsměvy. Celé setkání bylo provoněno radostí, porozuměním, sesterskou láskou, modlitbou, ochotou pomoci. Děkuji ořechovským maminkám, se kterými jsme do Prahy společně vyrazily. Prožily jsme veselé, srdečné a 9 Rád s lidmi poseděl i v místní hospůdce. Už tehdy vlastnil malé auto, ve kterém jezdil do okolních obcí vyučovat náboženství. Auto někdy vypovědělo

10 poslušnost a my ho museli pomáhat roztlačit. Nás děti oslovoval křestními jmény a při vyučování chodil mezi námi ve třídě. Za katedrou nikdy neseděl. Zval nás i na faru, vozil nás tam svým autem. Vzpomínám si, jak nám vypravoval, jak roušku, kterou vytíral kalich po sv. přijímání, sám pere. Slavnosti Vzkříšení na Bílou sobotu se vždy zúčastnilo nepředstavitelné množství věřících. Když jsme se po průvodu obcí vrátili zpět do kostela a ke konci zpívali píseň Bože, chválíme Tebe, hlas pana faráře od oltáře rezonoval přeplněným kostelem. /Marie Červinková/ Relikvie srdce sv. faráře arského v brněnské diecézi Od 13. září 2014, celých 10 dní, se v České republice nacházela vzácná relikvie srdce svatého faráře arského. Přivezli ji dva francouzští kněží z Arsu. V naší brněnské diecézi mohli věřící uctít neporušené srdce Jana M. Vianneye ve čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, kam jsme byli všichni pozváni i naším duchovním správcem v nedělních ohláškách. Ve čtvrtek po 16. hodině byla katedrála zaplněná a mohli jsme se připojit k modlitbě růžence, kterou vedl otec biskup Vojtěch Cikrle, k tiché adoraci a bohoslužbě. V katedrále bylo více než 80 kněží a jáhnů a téměř tisícovka věřících. V této nevšední atmosféře s hlubokým duchovním prožitkem jsem si při zmíněném výroku svatého faráře z Arsu Kněžství je láskou Ježíšova srdce uvědomila, kolik kněží nám každodenně v tichosti předávají Kristova slova a usilují o to, aby se sami sjednocovali s Pánem, a jak je důležitá modlitba za ně z naší strany. Potěšilo mě, když jsem pak u katedrály potkala své dva spolufarníky Ladu a Radka, kteří vážili cestu na Petrov, a mohli jsme si tak čerstvě vyměnit své prvotní krásné dojmy. Díky za tuto možnost pokleknout před čistým srdcem svatého Jana Maria Vianneye. /Leona/ 10

11 Biskupská synoda o rodině Nedělní dopoledne 5. října 2014 se ve Vatikánu neslo v duchu zahájení mimořádného generálního shromáždění biskupské synody o rodině. Téma: Pastorační výzvy rodiny v kontextu evangelizace. V sobotu 18. října 2014 byla zveřejněna závěrečná zpráva (tzv. Relatio finalis) III. mimořádného shromáždění biskupské synody. Dokument není textem učitelského úřadu církve, zachycuje však stav diskuze biskupů i body, které je třeba dále ujasnit. Současně bude podkladem pro reflexi nad tématem rodiny v následujícím roce. Papež František na závěr synody, po přijetí textu závěrečné synodální zprávy pronesl obsáhlou promluvu, v níž mluvil o pokušeních na této společné synodální cestě: Drazí bratři a sestry, pokušeními se nemáme nechat děsit či rozrušovat, ba ani odrazovat, protože žádný učedník není větší než jeho Mistr. Jestliže byl tedy pokoušen Ježíš, který byl nazván dokonce Belzebubem (srov. Mt 12,24), nemohou Jeho učedníci očekávat lepší 11 zacházení. Osobně by mi působilo velkou starost a zármutek, kdyby tato pokušení nebyla a nevyskytly se vzrušené diskuse, duchovní hnutí (DC, 6), kdyby všichni souhlasili nebo se utekli k falešnému kvietistickému pokoji. Naopak, viděl jsem a slyšel s radostí a uznáním promluvy a vystoupení plné víry, pastoračního a věroučného zápalu, moudrosti, přímosti a odvahy: odhodlanosti (parresie). A cítil jsem, jak před očima vyvstává dobro církve, rodin a suprema lex, salus animarum (srov. CIC, kán. 1752). A to vždy, jak jsme tady v aule řekli, aniž by někdy byla zpochybněna základní pravda svátosti manželství: nerozlučnost, jednota, věrnost, rodičovství čili otevřenost životu (srov. CIC, kán. 1055, 1056 a Gaudium et spes, 48). A to je církev, Pánova vinice, plodná Matka a starostlivá Matka, která nemá strach vyhrnout si rukávy a lít olej a víno na rány lidí (srov. Lk 10,25-37); která nehledí na lidstvo ze skleněného zámku, aby lidi soudila nebo třídila. Taková je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská církev, pravá Kristova nevěsta, která se snaží být věrná svému Ženichovi a Jeho učení. To je církev, která nemá strach jíst a pít s prostitutkami a celníky (srov. Lk 15). Církev, která má rozevřené dveře, aby přijímala potřebné a kajícníky, nejenom spravedlivé nebo ty, kteří si myslí, že jsou dokonalí! Církev, která se nestydí za padlého bratra a nepředstírá, že jej

12 nevidí, ba dokonce se cítí vtažena ba téměř povinována jej pozvednout a povzbudit, aby se vydal na cestu, a doprovází jej vstříc definitivnímu setkání se svým Ženichem v nebeském Jeruzalémě. Drazí bratři a sestry, máme nyní ještě rok na to, aby v duchovním rozlišování uzrály navržené myšlenky, nalezli jsme konkrétní řešení mnoha těžkostí a nesčetných výzev, jimž musí čelit rodiny, a dali odpovědi na sklíčenost, která rodiny obestírá a dusí. Rok na to, abychom pracovali nad Relatio synodi, která je věrným a zřetelným shrnutím všeho, co bylo řečeno a diskutováno a bude prezentováno biskupským konferencím jako Lineamenta. Pán ať nás provází a vede touto cestou ke slávě Svého jména za neustálé přímluvy Blahoslavené Panny Marie a svatého Josefa! A prosím nezapomeňte se za mne modlit. Děkuji. /zpracovala Lada/ Modlitba papeže Františka ke Svaté rodině Ježíši, Maria a Josefe, k vám, Svatá rodino nazaretská, s obdivem a důvěrou obracíme svůj pohled. Ve vás kontemplujeme krásu společenství založeného na pravé lásce a vám svěřujeme všechny naše rodiny, ať se v nich obnovuje podivuhodné působení Boží milosti. Svatá rodino nazaretská, ty jsi přitažlivá škola svatého evangelia. Uč nás napodobovat tvoje ctnosti moudrou duchovní kázní, daruj nám jasný pohled, který dovede vnímat působení Prozřetelnosti v každodenní realitě života. Svatá rodino nazaretská, ty jsi věrná opatrovnice tajemství spásy. Nauč nás vážit si ticha, učiň z našich rodin večeřadla modlitby, přetvářej je na malé domácí církve, obnovuj v nás touhu po svatosti a buď nám oporou v ušlechtilé námaze, která pozůstává z práce, výchovy, naslouchání, vzájemného porozumění a odpouštění. Svatá rodino nazaretská, probouzej v naší společnosti vědomí posvátného a nedotknutelného charakteru rodiny, která je nedocenitelným a nenahraditelným dobrem. Každá rodina ať je útulným příbytkem dobra a pokoje pro děti a pro seniory, pro nemocné a osamocené, pro chudé a potřebné. Ježíši, Maria a Josefe, vás s důvěrou prosíme a vám se s radostí svěřujeme. ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Poustevník David Torkington (Dobrodružné znovuobjevení modlitby) 12

13 Na pustém ostrově u skotského pobřeží žije poustevník Petr. Pro mnohé z nás obyčejný venkovan. Pro otce Robertsona, který zrovna prožívá krizi víry, se cesta za Petrem a hluboké rozhovory s ním stávají cestou k sobě samému a k osobnějšímu vztahu s Bohem. V životě jednotlivce, skupiny či komunity nemůže nastat nový začátek, ani obnova bez toho, že nejprve spatříme a přiznáme svou vlastní nedostatečnost a své minulé chyby. Když pak začneme vidět, zakoušet a doznávat svou slabost, můžeme teprve ocenit základní pravidlo duchovního života, a sice že bez Boha nemůžeme učinit ani krok. Evangelium neříká: Beze mne se daleko nedostanete, nýbrž Beze mne se nedostanete vůbec nikam. Beze mne nic! Ale buďme k sobě upřímní, řekl, tomuhle zkrátka nepřikládáme význam, leda tak jako čistě teoretickému teologickému pravidlu, které v každodenním životě hanebně ignorujeme. Posypeme si hlavu špetkou popela, načež sáhneme po cigaretě a líně se rozvalíme před obrazovkou. Kdybychom tomu totiž věřili, křičeli bychom k Bohu o pomoc; utekli bychom se k němu; našli bychom si čas vystavit se jeho uzdravující moci a neodkladně bychom ve svém životě vytvořili prostor pro modlitbu. Čas a prostor, který člověk ve svém dni věnuje modlitbě je praktickým znamením toho, že upřímně 13 přijal svou slabost a zcela věří v Boží moc, která se v plnosti může projevit jedině v naší slabosti. Takže podle vás je čas, který strávíme modlitbou, velice důležitý? zeptal jsem se, dobře si vědom, že je to pravda. Další z pravd, které jsem dosud uznával jen teoreticky. To jistě! řekl Petr. Můžeme stokrát tvrdit: Chci se stát klavíristou nebo mluvit plynně německy nebo být výborným hráčem golfu. Dokud nebudete několik hodin denně cvičit, stejně vám nebudu věřit, že to myslíte doopravdy. Začnu vás brát vážně, teprve až uvidím, že se snažíte, že jste každý den u piána, že biflujete německou gramatiku nebo se plahočíte na golfovém hřišti. Stěží narazíte na křesťana, natož pak kněze, který by vám neřekl, že se touží přiblížit Bohu, být jím stráven, vybudovat lepší modlitební život. Nicméně jsem připraven nebrat ho vážně, dokud neuvidím, že na tom den po dni usilovně pracuje, že vytváří čas a prostor, aby se věnoval tomu, co dle vlastního tvrzení považuje za prioritu života. Touha nestačí, a právě tak nestačí dobrý úmysl. Naučit se modlit a otevřít se Bohu je umění jako každé jiné: vyžaduje to trpělivost a čas. Na koláče je potřeba zadělat. Nevím o takových, které by se upekly na dobrém úmyslu. /Lada/

14 SMS DO ŽIVOTA Pocity beznaděje jsou jednou z ďáblových pastí. Závidí ti přístup do ráje, a tak se snaží zabránit ti tam vstoupit. OKÉNKO MLÁDEŽE Dva křesťané, z nichž jeden koktá, chtějí evangelizovat, a rozhodnou se prodávat Písmo svaté. Sejdou se na konci měsíce a ten nekoktavý říká: Tak jsem prodal dvě Bible. A kolik ty? Jjjá dededevadesát. Jo? A jak se ti to podařilo? Nnonnono, řeřekl jsssem, jejejestli si jiji nenenekoupí, tatatak jiji jim aaaspoň přepřepřečtu. CO NÁS ČEKÁ - Svátek sv. Šimona Kananejského a Judy Tadeáše 28. října (úterý) jsme zváni na poutní mši sv. v 17:00 a po jejím skončení na adoraci do kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích. - Slavnost Všech svatých 1. listopadu (sobota) mše svaté budou slouženy v 17:00 Ořechov Všech svatých, 18:30 Moravany sv. Václava. V Pršticích bude v 16:30 Bohoslužba slova. U sv. Jiří v Tikovicích tuto sobotu mše sv. není. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Dušičky 2. listopadu (neděle) bohoslužby budou slouženy v 7:45 Nebovidy kostel sv. Kříže, 9:15 Ořechov k. Všech svatých, 10:45 Moravany k. sv. Václava, 16:00 k. sv. Jiří v Tikovicích s dušičkovou pobožností na místním hřbitově po skončení mše sv. - V sobotu od 14:00 se uskuteční setkání mládeže modřického děkanátu v orlovně TJ Orel Ořechov. V 18:00 bude sloužena mše sv. v kostele Všech svatých. - Adorační dny (středa) v kostele sv. Václava v Moravanech, (čtvrtek) v kostele u Všech svatých v Ořechově od 9 do 18, v 18:00 mše sv. a (středa) v kostele sv. Jiří v Tikovicích od 10 do 18:00, v 18:00 mše sv. Na tuto mši jsou srdečně zváni také farníci od Všech svatých, kde ve středu mše sv. nebude sloužena. - Děkanátní sekání kněží na faře v Moravanech v 9:00 hodin. Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Moravany a Ořechov. Redakce: Leona Steingartová, Lada Badinová, Magdaléna Šímová, P. Mariusz Sierpniak. Příspěvky můžete zasílat na adresu Telefon:

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Slavnost Eucharistie podle moderních liturgických komentářů začíná momentem, kdy se z křesťanských jednotlivců, kteří jdou z domu do chrámu, stává společenství.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více