ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ / mobil mail: / farní stránky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky."

Transkript

1 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ / mobil NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu PONDĚLÍ Za ty, kteří nás prosili o modlitbu Henčlov 13. týdne Pobožnost svatého růžence 13. týdne Pobožnost svatého růžence Sv. Tomáše, Pobožnost svatého růžence apoštola Sv. Prokopa, 14:00 Pohřební mše za Josefa Řihoška opata MĚSÍČNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI PÁTEK 15:00 Výstav eucharistie a zpovídání zvláště dětí a mládeže na prázdniny Slavnost SV. CYRILA, Za živé a + osmdesátníky, jejich rodiny, dar zdraví a Boží požehnání A METODĚJE 20:00 Zasvěcený Tichá adorace a možnost zpovědi zvláště dospělých - svátek 21:30 před časem dovolné Sv. Marie Za živ. a + členy živého růžence Goretti NEDĚLE Slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA (7. července 1872; arcibiskup Fürstenberk) Výstav eucharistie a Te Deum Od 15:00 Farní odpoledne 15:00 - Přednáška o. J.A. Pleskače o bylinkách Poté - neformální setkání farníků na farní zahradě 1

2 SLAVNOSTI SVĚCENÍ OLTÁŘE NEDĚLE 7. ČERVENCE 2013 (141 LET OD POSVĚCENÍ KOSTELA SV. MARKÉTY) SETKÁNÍ FARNÍKŮ NA FARNÍM ODPOLEDNI Tak jako každý rok, tak i tento jsou zváni všichni farníci na příjemné společné posezení na farní zahradě. Pro děti bude navíc připraven zábavný program. Tento rok k našemu setkání bude přizván host, kterého mnozí posluchači Českého rozhlasu Brno znají z pořadu Bylinková poradna. Tím hostem bude otec Jiří Adolf Pleskač, známý svou znalostí bylinek. Náš host bude mít v kostele přednášku. Program: 15 HOD V KOSTELE PŘEDNÁŠKA: ZÁZRAČNÁ MOC BYLINEK ALE I TA MOC VYŠŠÍ OD 16 HOD NA FARNÍ ZAHRADĚ: Sousedské posezení, program pro děti, pohoštění pro všechny OHLÁŠKY PRO SLAVNOST SVĚCENÍ OLTÁŘE: Nácvik na vlastní slavnost se bude konat ve čtvrtek 11. července v 19 hod. Prosím o účast: - kostelníků - ministrantů - vedoucího chrámového sboru - pana kapelníka - zástupců hanáků - zástupců hasičů - vedoucí družiček (ať se mezi sebou maminky domluví a na nácvik přijdou) - ženy, které budou utírat oltář od olejů (4 vedoucí úklidových skupin) - ženy, které ozdobí oltář květinami po posvěcení oltáře (oboje květinářky) - čtyři muži, kteří ponesou v průvodu relikviář (tyto domluví a určí kostelníci) - prosím některé zdravotníky či studenty medicíny, nechť se předem nahlásí na faře a přijdou - určení zástupci farní rady a obce, kteří budou vítat otce arcibiskupa - ženy, které budou péct koláčky, které se budou rozdávat před kostelem (loupání ořechů na faře, nechť se mezi sebou senioři domluví na kterýkoli den; ať si také domluví mládež, která by ty koláčky před kostelem rozdávala) Od 8 do 12. července se bude instalovat nový kamenný oltář, bude potřeba min. 20 mužů, kteří by pomohli osadit oltář silou svých paží. Den osazení bude ještě upřesněn. Prosím však, nahlaste se po mši v zákristii u Pavla Fogeltona a nechte zde na sebe kontakty. 2

3 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY A BOCHOŘ Dědina 113/41, PSČ / mobil NEDĚLE Slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA PONDĚLÍ 14. týdne 14. týdne 14. týdne Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy PÁTEK 14. týdne Sobotní památka Panny Marie NEDĚLE Slavnost KONSEKRACE NOVÉHO OLTÁŘE Výstav eucharistie a Te Deum Od Farní odpoledne P. Jiří Adolf Pleskač, přednáška v kostele 15:00 Od 16 hod. zahradní posezení Henčlov 10:00 19:00 3 Za ty, kteří nás prosili o modlitbu Za + Františku Obrtelovu (přátelé z ulice) Nácvik na svěcení oltáře (viz. ohlášky níže) Za nemocného bratra 1 Výstav eucharistie a modlitba chval 20:00-21:30 Tichá adorace a možnost zpovědi Za živ. a + členy živého růžence 19:00 10:00 Vystavení ostatků pražských mučedníků a svaté Markéty a zpívané nešpory (slavnost povede provinciál řádu františkánů) (slavnost povede olomoucký arcibiskup) Hodové požehnání

4 Modlitby za duchovní plody svěcení oltáře v Troubkách k františkánským mučedníkům a ke svaté Markétě Nebeský Otče, s radostí se shromažďujeme kolem nového oltáře, abychom ho zasvětili pro slavení nejsvětější oběti. Oltář je symbolem tvého Syna, Ježíš Krista, ke kterému přistupujeme jako k živému kameni, a spolu s ním vytváříme duchovní chrám, tvou církev. Dej, prosíme, ať obřady zasvěcení oltáře prožijeme s vnitřní usebraností, a ať je tato slavnost pro nás pozváním k přijetí Božího slova a čerpáním z eucharistické hostiny ať se posilníme ve víře, kterou chceme žít před druhými jim na svědectví. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Na přímluvu blahoslavené Panny Marie, svaté Markéty a blahoslavených pražských mučedníků vyslyš, Bože, naše modlitby a dej, ať se nový oltář stane místem, kde se uskutečňuje největší tajemství naší spásy a kde se tvůj lid shromažduje, aby na ní měl účast, otvíral ti své srdce a modlil se a projevoval ti svou zbožnost a lásku. Skrze Krista, našeho Pána. Svatá Markéto, oroduj za nás. Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás. Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci Modleme se: Bože, tys chtěl přitáhnout všechny lidi k svému Synu, vyvýšenému na oltář kříže. Naplň nebeskou milostí své věřící, kteří ti zasvěcují tento oltář, a kdykoli se kolem něho shromáždí, posiluj je svátostným pokrmem a působením svého Svatého Ducha upevňuj jejich jednotu, aby byli lidem tobě navždy zasvěceným. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. 4

5 ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ / mobil NEDĚLE Slavnost KONSEKRACE NOVÉHO OLTÁŘE PONDĚLÍ Sv. Bonaventury, biskupa a uč. cir. P.M. Karmelské 15. týdne 15. týdne PÁTEK 15. týdne Sobotní památka Panny Marie 10:00 Za + syna a dvě manžely, rodiče, Boží ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu (při mši bude olomoucký biskup konsekrovat nový oltář a budou do něho vloženy ostatky sv. Markéty a bl. pražských františkánských mučedníků) 5 Hodové požehnání Za + Josefa Skácelíka, manželku, syna, Boží ochranu a pomoc zvláště v hledání víry pro celou rodinu Za + Vladimíra Vaňka, dvoje rodiče, Boží ochranu a pomoc zvláště v hledání víry pro celou rodinu Za + Aloisii Leskovjanovu, manžela Ludvíka, živé a + členy rodiny 16. NEDĚLE 11:00 Za + Františka Domanského, Boží ochranu a pomoc zvláště v hledání víry pro celou rodinu Pokud ve farním kostele není ten den sloužena mše svatá, modlí se pobožnost svatého růžence v 18 hod, pokud se lid k modlitbě sejde, jinak ½ hod přede mší. Zapisování mší: po mši svaté v týdnu, je li přítomen farář, nebo po internetu, kde je rozpis pro oboje farnosti do konce roku Možnost svátosti smíření: půl hodiny před každou mší svatou

6 ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ / mobil NEDĚLE PONDĚLÍ Sv. Marie Magdalény Svátek sv. Brigity Sv. Šarbela Mahlufa, kněze Svátek sv. Jakuba, apoštola PÁTEK Sv. Jáchyma a Anny Sv. Gorazda a druhů 11:00 Henčlov 20:00-21:30 6 Za + Františka Domanského, Boží ochranu a pomoc zvláště v hledání víry pro celou rodinu Za ty, kteří nás prosili o modlitbu Za + Annu Kabátovu, manžela, Boží ochranu a pomoc pro živé zvláště v hledání víry Tichá adorace a možnost zpovědi Modlitba růžence Za všechny ty, kteří se podíleli na přípravě slavnosti žehnání oltáře, sponzory i dobrovolníky a jejich rodiny a za ty, kteří se zasloužili o zvelebení interiéru kostela 17. NEDĚLE 11:00 Pokud ve farním kostele není ten den sloužena mše svatá, modlí se pobožnost svatého růžence v 18 hod, pokud se lid k modlitbě sejde, jinak ½ hod přede mší. Zapisování mší: po mši svaté v týdnu, je li přítomen farář, nebo po internetu, kde je rozpis pro oboje farnosti do konce roku Možnost svátosti smíření: půl hodiny před každou mší svatou

7 ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ / mobil Za všechny ty, kteří se podíleli na přípravě slavnosti žehnání oltáře, sponzory i dobrovolníky a jejich rodiny a za ty, kteří se zasloužili o zvelebení interiéru kostela 17. NEDĚLE 11:00 PONDĚLÍ 14:00 Sv. Marty 17. MĚSÍČNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTÍ Sv. Ignáce z Loyoly, kněze Sv. Alfonsa bis. a učitele církve PÁTEK Panny Marie, Královny andělů Sobotní památka Panny Marie Pohřební mše za Rostislava Látala 16:00 Výstav eucharistie a zpovídání Za + Ladislava Dýčku, manželku, Boží ochranu a pomoc zvláště v hledání víry pro celou rodinu Za nemocnou sestru 15:00 Výstav eucharistie a zpovídání Za živ. a + členy živého růžence Modlitba růžence 18. NEDĚLE 11:00 Za + P. Vavřince Mitáčka a nová kněžská a řeholní povolání Pokud ve farním kostele není ten den sloužena mše svatá, modlí se pobožnost svatého růžence v 18 hod, pokud se lid k modlitbě sejde, jinak ½ hod přede mší. Zapisování mší: po mši svaté v týdnu, je li přítomen farář, nebo po internetu, kde je rozpis pro oboje farnosti do konce roku 7

8 NÁVŠTĚVA PETROVA NÁSTUPCE V BRAZÍLII 1. den: Nemám zlato ani stříbro, avšak přináším to nejcennější, co mi bylo dáno: Ježíše Krista! Přicházím Jeho jménem!, zněla první slova Svatého otce na brazilské půdě. První pozdrav Petrova nástupce patřil obyvatelům Ria. Přijel jsem kvůli Světovým dnům mládeže. Přijel jsem, abych se setkal s mladými lidmi, kteří přicestovali ze všech částí světa, přitahováni otevřenou náručí Krista Vykupitele. Chtějí nalézt útočiště v jeho objetí, blízko jeho Srdce a znovu naslouchat jeho jasné a mocné výzvě: Jděte, získejte za učedníky všechny národy. 2. den papež František sloužil mši svatou v mariánské svatyni v Aparecidě Den po svém zvolení římským biskupem jsem navštívil baziliku Panny Marie Větší v Římě, abych svoji službu Petrova nástupce svěřil Matce Boží. Dnes jsem chtěl přijít sem, abych požádal naši Matku, Pannu Marii, o zdar Světového dne mládeže Církev hledající Krista vždy klepe na dům Matky a žádá: Ukaž nám Ježíše. U ní si lze osvojit pravé učednictví. Bůh jedná a překvapuje nás. Dějiny této svatyně jsou toho příkladem. Tři rybáři po dnu marné práce vylovili namísto ryb ve vodách řeky Rio Parnaíba něco nečekaného: obraz Naší Paní Neposkvrněného Početí. Kdo by si představil, že se toto místo neúspěšného výlovu stane místem, kde se budou moci všichni Brazilci cítit dětmi téže Matky? Bůh vždycky překvapuje Bůh pro nás chystá vždycky něco lepšího. Důvěřujme Bohu! 3. den Ze svatyně Naší Paní z Aparecidy do svatyně lidského utrpení těmito slovy papež František definoval svou včerejší návštěvu nemocnice sv. Františka. Františkánský řád převzal správu nemocnice o kapacitě pěti set lůžek. Zaměřuje se na výkony transplantační chirurgie a na léčbu závislostí na psychotropních látkách. Dva a půl tisíce zaměstnanců poskytují bezplatnou péči potřebným pacientům. Nemocnice São Francisco je přitom pouze jedním ze šedesáti projektů františkánského řádu ve třech brazilských spolkových státech. Kolik obchodníků se smrtí se řídí logikou moci a výdělku za každou cenu! Metla obchodu s drogami, který s sebou nese násilí a rozsévá bolest a smrt, vyžaduje odvážný postoj celé společnosti. Reagoval papež František. 4. den bylo setkání s obyvateli chudinské čtvrti Varginha: Když se plánovala tato cesta, přál jsem si navštívit všechny kouty této země, zaklepat na každé dveře, pozdravit Dobrý den!, požádat o sklenici chladné vody, vypít si cafíčko, ale ne sklenku pálenky, a popovídat si Je jistě nezbytné dát chléb tomu, kdo trpí hlady. Je to spravedlivý čin. Avšak existuje ještě větší hlad hlad po štěstí, který může utišit pouze Bůh. Bezprostředně po návštěvě Varginhy se papež František vydal do katedrály v Riu de Janeiro, kde se setkal se svými mladými krajany, kterých z Argentiny přijelo asi 50 tisíc. Očekávám, že budeme hluční, chci, aby lidé v diecézích vyšli ven, chci církev v ulicích. Přeji si, abychom se bránili všemu tomu, co je světské a pohodlné, abychom se střežili uzavřenosti do sebe do svých farností.víra v Ježíše Krista není žert, je to něco mnohem vážnějšího. Nedělejte prosím z víry koktejl. Můžete si udělat koktejl z pomeranče, jablka nebo banánu, ale nikoliv z víry. Víra je úplná a nelze ji rozmixovat. Je to víra v Ježíše. Je to víra v Božího Syna, který se stal člověkem, miloval mne a zemřel pro mne. Co tedy máme dělat? Být hluční a vyrušovat. Pečovat o mladé i staré lidi, aby neředili víru. Číst blahoslavenství a 25. kapitolu Matoušova evangelia o posledním soudu. To je váš akční program blahoslavenství a 25. kapitola z Matouše. Nic jiného číst nepotřebujete, ale o toto vás ze srdce prosím. 8

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

A R N Í. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!

A R N Í. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě! F IN ORMACE A R N Í 11. 10. 2009 Ročník XVI., číslo 41 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 FARNÍ LISTY Velikonoce 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz VELIKONOCE 2015 Bože, náš nebeský Otče,

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý. F IN ORMACE A R N Í 17. 7. 2011 Ročník XVIII., číslo 28 16. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ, SRPEN 2009 Drazí bratři a sestry, mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na mimořádné události, které se úzce dotýkají našich farností jako něžný dotek

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva:

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva: STRÁNKA 12 Naši milí čtenáři Čtrnáctideníku, máme za sebou pár dnů prázdnin - dnů, které s netrpělivostí očekávaly hlavně děti. Prázdniny jsou většinou i časem, kdy vyrážíme na různě dlouhou dovolenou

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

IN ORMACE A R N Í. BŮH JE LÁSKA Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu...

IN ORMACE A R N Í. BŮH JE LÁSKA Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu... F A R N Í IN ORMACE 17. 5. 2009 Ročník XVI. Číslo 20 6. neděle velikonoční Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

MICHAEL. č.72/půst 2013

MICHAEL. č.72/půst 2013 MICHAEL občasník farnosti Staré Město č.72/půst 2013 Rok víry, který právě prožíváme, je pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa. (Benedikt XVI., Porta fidei,6)

Více

Talitha kum! to znamená: Děvče, říkám ti, vstaň! 13. neděle v mezidobí. 28. 6. 2015 Ročník XXII., číslo 26. téma na červen slavení eucharistie

Talitha kum! to znamená: Děvče, říkám ti, vstaň! 13. neděle v mezidobí. 28. 6. 2015 Ročník XXII., číslo 26. téma na červen slavení eucharistie 28. 6. 2015 Ročník XXII., číslo 26 13. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

ROK VÍRY. Brána víry. Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi

ROK VÍRY. Brána víry. Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi ROK VÍRY 6. ročník III/2012 Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi Brána víry Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím

Více

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít Lk 10,1

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít Lk 10,1 5. 7. 2015 Ročník XXII., číslo 27 slavnost svatých cyrila a metoděje Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www.

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. farnost.valasskapolanka.cz NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Začal bych

Více