POKlADNICE ODPUSTKOVÝCH MODLITEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKlADNICE ODPUSTKOVÝCH MODLITEB"

Transkript

1 POKlADNICE ODPUSTKOVÝCH MODLITEB

2 --, POKLADNICE odpustkových modliteb Modlitební kniha, sestavená z nových od pustkových modliteb, schválených Piem Xl. a vydaných ve sbírce»preces et pia opera indulgentiis ditata<{ dne 31. prosince 1937 P Elo2:ll A UPRAVil JOSEF BOUZEK KANOVNIK VV EHRAOSICV TŘETI OPRAVENt VVDANI NAKLADEM.. VV$EHRADU. Y PRAZE

3 Poučení o odpustcích. ORDINARIUS PRAGENSIS. NIHIL OBSTAT Prof. Jan Opatr ný. censor. IMPRIMATUR. Pragae, die Prael. Dr. Theophilus Opatrný, vlcadus enerafi. N. 8l19. V kánonu 911 církevního ptá va nařizuje -sv. drkev: "Omnes magni faciant induj.gentias!" - t. j. každý křesťan ať si velmi váží odpustků! Z nebe vylučuje hřích a trest za něj. Ve křtu sv. od1fouštěii se všechny hříchy před ním spáchané i ttesty věčné a časné za ně zasloužené. Člověk se ve křtu sv. Todí znova; kdyby zemřel, jde přímo do nebe. Zhřeší-li po křtu sv., musí usmířiti uraženou božskou spravedlnost lítost! a sv. zpovědí, a časné tresty odčiniti pokáním. Ale pokání, uložené knězem ve sv. zpovědi, bývá velmi mírné, ruby neodradilo od sv. zpovědi; proto nesmývá oby-čejně V prvotní církvi ukládalo se proto tužší,za veřejné hříchy i veřejné pokání, aby byly odčiněny časné tresty Tak na příklad: a) Za zbytečné mluvení v kostele: pokání 10 dni o chlebě a vodě. 1

4 b Tomu, kdo v neděli konal služebnou práci: 3 dni o chlebě a vodě. c Kdo se prohřešil proti úctě k 1'0- dičůin: 3 dni o chlebě a vodě; kdo jim nadával: tři roky pokání ; kdo je uhodil: 7 let pokání. d Kdo 'Žil v nepf'átelství s bližním: tolík dní o chlebě a vodě, kolik lí n-alo nepřátelství. e) Za křivé svědedví 5 let pokání. f) Za dob'1'ovolnou vraždu 20 let pokání ; někdy bylo pmdlouženo na celý život; až na smrtelné posteli směl rrah přijmouti Tělo Páně. Byly čtyři třídy kajícníků: a) Plačící: nesměli do kostela; jen přeď vchodem do něho PTosili věřící s pláčem o modlitbu. b) Slyšící: byli připuštěni do předsíně kostela, aby slyšeli čtení a pouěeru přede mší sv.; pal, museli odejíti. c) Klečící: klečeli v kostele až do evangelia. d) Stojící: směli zůstati pi'es celou mši sv., ale nesměli přijímati nejsvětější Svátost. Tak vrah, jenž dostal dvacetileté pokání, byl 4 léta v první třídě kajícníků. 5 let ve druhé. 4 léta ve třetí a [ 7 let ve čtvrté: konečně na Zelený čtvrtek býval pf'ijat mezi věříc I.. - Kromě toho musil každý napraviti všechno pohoršení a škodu. - Htišní ci sami se o pokání hlásili. Ve století V. a VI. při stěhování národů uvolnila se tato tuhá praxe; ale ]caiícníci sami si uklmali pokání: konali daleké pouti, žácké výpravy atd. - Ve století XII. upuštěno bylo docela od veřejného po,kání; církev sv. ukládala jen lehčí dobré skutky a udělovala odpustky. Co jsou odpustky? Odpustky jsou podle Can. 911 cí'1' kevního práva: mimosvátostné odpuštění časných trestů, povinných za hříchy, odpuštěné dříve ve 'svátosti pokání, jež církevní autorita před Bohem dává, a náhrada, kterou za ně Bohu nabídne z nevyčerpatelného pokladu ' a Svatých. Živým se udělují odpustky týmž způsobem, jako se uděluje odpuštěni hříchů ve sv.,zpovědi; splnil-ii věřícl podmínky, odpustky jistě obdrží. Mrtvým však se pf'í",lastňují odpustky,na způsob přímluvy. t. j. církev sv. pr' je-li to jeh{) vitie. 9

5 .' 'do nemůže p'ř'ivlastniti odpust í žijícím osobám; duším v očist.ci lze,ěnovati všecky. Ko lik eré Isou odpus tky? Odpustky jsou plnomocné a ne plromocné. Odpustky plnomocné zrušují v ", chny časné tresty, 1J0vinné za hříchy; lze jich nabýti,.i'estliže věřící splnil,šechny podmínky. Poněvadž toho ddy nebývá, získává místo plnomo-c n)'ch aspoň od.pustky Proto je dojyře pokusiti se o- získání plnom. odp. vícekrát?ia den; kdyhy nestačily jedny, do'plní nou za den získáme pro seb e 'Pouze j e rl n y plnomocné od'p.; jiné smíme věnovati zemřelým. - Odpustky neplnom. mo'žno zís-kati likrát splníme ljodminky předepsané. eplnomocné odp. mohdu někdy 'stačiti ke zhlazenf časných trestú a stáyají se tak plnomocnými. Xeplnomocné odpustky jsou tudiž ty, jimiž se odrxmští určitý díl časn'í'ch trestú. Měří -se na dny nebo 1'0-. y. Ale jest nutno si uvědomíti: 'Při děluje-li církev sv. některé modlitbě atd. dní odpustků, znamená r to, že chce věřícímu odljustiti.tolik časný 300, 500 dní veřejného pokání v prvot ní c!jrkvi, a za to nabídne Pánu Bohu z -pokladu zásluh Klistovýoh tolik, kohk by byl oním pokáním získal. Podmínky pro získání od pus tků. a) Příprava vzdálená: 1. ahy byl člověk pokřtěn; teprve křtem sv. dostává právo na poklady sv. církve; 2. a.by nebyl z církve vyobc'ován; 3. aby byl poddaným toho, k,do od I'lUstky uděluje; na pí'. uděluje.. Ii bis Imp svým poddaným. b) Bezprostřední příprava: Vn itřní: 1. stav milos ti Boží; nejdříve musí býti odpuštěn hřích, pak tresty za něj. Píi odpustcích plnom. vyžaduje se též, aby byl věřící prost náklon nosti ke hřichu; jedná-li se o prosté návyky nebo sklon ke hříchu, mohou býti odstraněny a.spo ň na ten oka mžik, kdy chceme odpustky získ,at. Proto se 'Předpisuje,a.by se věřící mo dlil s e s T dc e m z k r o u 11 e n Ý m, I. i. vzbudil litost nad hřkhy. J e dtla-1i II

6 5e o spl ně ní více po dm ínek, stačí stav milosti při vykonání posledniho úk(jnu; 2. ú mys I: věl-id musí míti vůli odpustky zí ska ti ; jedná,se totiž o výsadu, o milost, a t a.se cuje. Ne ní tře<ba v7jbuzovati (-nto ú mysl před kamým <Hlpust úko nem; sta,čí, kamé ráno, ne<bo aspo-ň na počátku měsíce. Také není tře,ba věděti, jak veliké.isou odpustky, je'ž chceme zís kati; stačí chtít je zí skat,,iaké jsou. Vněj ší: Předepsané úko ny.ie třeba vykonati tak a te hdy, jak.isou nařízeny. Obyčej ně se p,ředpisují: sv. zpověď, sv. přijímání, návštěva kostela, mo d litby nebo jiné úkony a m odlit ba na úmy sl Sv. Otce. Sv. zpověď. Pro získá ní pl nom. odv. nařizuje se sv. zpověď i pro ty, kteří jsou ve stavu posvěcujúcí milosti. Je-li určen de n, kdy mo'žno odpustky získati stačí, vykonáme-li sv. zp<lvěď v osmi dnech, jež pře d' dnech, jež nás leidují stanovený den. ledná-li se o duchovní cvičen!, mož- II,/ '... no vykonati sv. zpověď do obmi dmi po ni ch. Kdo se zpovídá aspoň dvakrát měs!čně, může získati všechny odpustky, pro něž jest během měsíce předepsána sv. zp<lvěď. Výj imk ou jsou odpustky jubilej ního roku, které vyžadují zvlášt ní sv. zpovědi. Kdo,", však přijímají ve silavu milosti Boží aspoň pětkrát v týd nu, ne jsou povi nni ani ke čtrnáctidenní sv. zpov ědi; předpokládá se, 'Že mají dis posici potřeb nou pro získán! odpustků. Sv. přijimáni Jest nu tno, aby bylo hodné, a možno je vyko nati den před tí m, jenž.je urče n pro získá ní odpustků, nebo během oktávy po svátku. Návštěva kostela. Není-li ko,s tel vý sl ovně urč en, ponechává se na vůli věříc ího, který kostel chce navštíviti. V konviktech a klášteřích stač! návštěva ústavní kaple. Tuto návštěvu třeba vykonati s úmyslem, uctít v kostele Pána Boha. Musí to 'býti návštěva zvláštní, nikou povinná; kdo jde v neděl i a zasvěcený svátek na; povinnou mši!iv., 13

7 neplatí mu tato návštěva pro získání plnom.. odpustků. Musil by po mši sv. z kostela vyjít a vl'átit se, nebo navštíviti jiný kostel nebo i tý.ž odpoledne. Chce-Ii získati dvojí plnom. odpustky, při nichž jest předepsána návštěva kostela, musí t aktéž návštěvu opakovati. Nemocným mů? zpově ník 'Jl'foměniti návštěvu koš, ela v.l' ný dobrý skutek. Modlitby. Odpustkové modlitby jest třeba se modliti buď v originále, ne bo v pťekladu, schvújeném bislmpem. Nesmí se k nim nic přidávati, nic od nich UJbírati, ni-c niti, co by jejich smysl porušovalo.:-: Střelné m{ldlitby možno se modliti i jen v duchu. Kdo z rozumné příčiny nemůže držeti v ruce růženec, křížek atd. získává odpustky, má-li odpust.. ko.yý- 'předmět při som. M{ldlitby může konati buďto sám nebo střídavě s jiným, nebo aspoň sled ovati v duchu toho, jenž se modlí nahlas. Hluchoněmí při veřejných pobožnoste ch připoji,se v duchu k ostatním věřícfm' modlí-li se sami, stačí, přehlédaluočima psané modlitby a přit{lid 14 Doba. Odpustky, vázané na urči tý den, n9př. portiunkuly, možno získati od PO; ledne dne předcbázejícího do půlnoci dne určeného. Dodatek. DUo, jež je uloženo zákon m církevním jako povinnost nemůže platiti pro získání odpustkli. Výjimky: pokání, uložené zpo.vědníkem, může,š se modliti na odpustkovém růženci a získáváš {ldpustky. Velikonoční sv. zpověď je povinná, a pj"ec, pustků. Pro každý odpustek jes. zvlášť, jen Sv. zpověď a sv. Přijímán! stačí pro získání odpustků všech, lez no vykonati předepsanou povmnost toho dne lze 2ískati. Také jedmou modlitbou na odpustkovém růženci můžeš získati současně odpustky papežské i křižovnkké, nebo dominikánské a. křižovnické. Od'Pustkové 'Předměty ztrácejí odpustky jen tehdy, když se zničí nebo prodají, nikoli, když se d.a:ruj í. 15

8 Na pomenu ti. V odpustcfch dá-va nám. starostlivá matka. clrkev lehký prostředek, j!mt mtižeme odčiniti vaechny časné tresty a tak odejmouti Pánu Bohu ptičinu, aby nas sám trestal buď zde na zemi nebo v očistci. Kdo odpustkfi nedbá a za své hříchy se nekaje, DUti Pána Boha, aby ho sám. potrestal. Ale pak ať' kfescan nenatiká než na sebe. Proto važme sl o ustkfi a snažme se jich zibkat1 co nejvice jak pro sebe, tak i pro duae v očistci! Poznám ky. 1. Některé modlitby v této knize jsou označeny ihvězdičkou '" - to znamena, že mť1že ziskati pinom. odp. na konci městce ten, kdo se je denně modli,' ptljme-li sv. svátosti, navatfvf.-li kostel a tam se pomodli na úmysl sv. otce. 2. Cifra, připojená ke každé modlitbě, znač! č1s1o, které zaujímá tato modlitba v úřední sblrce "Preces et pia opera", 3. Je 1I předepsána pro zlskánl odp. modlitba na úmysl sv. Otce, stačl se pomodliti na tento úmysl alespoň. jednou Otčenáš, Zdré.vas, Slé,va Otci atd. Jen pro ziské,nf tak zvaných odp. portiunkuly je třeba se po každé pomodlit! _kr.t OtčeM.š, Zdr.vas, SI.va Otel atd i. ') NÁBOŽENSKÉ ÚKO NY DEN NI Ranní modlitba. Když ses ráno ustrojil, vykonej zbožně, pokud možno kleče, svou rannf modlitbu. Jest povinným projevem oddanosti, úcty, vděčnosti a lásky tvora ke svému Tvtlrci, ditěte Božího ke svému Otci. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. (Odp. 100 dní; Č. 631.) Bože, na mou pomoc pomni, Pane, pomáhat mi pospěš! (Odp. 500 dnj"; Č. 20.) Poklona Trojjedinému Bohu. V tebe věřím, v tebe doufám, tebe miluji, tobě se klaním, blažená Trojice, jeden Bože; smiluj se nade mnou nyní i v hodinu mé smrti a spas mě! (Odp. 300 dní ; Č. 30.) Králi věků, nesmrtelnému a neviditelnému, jedinému Bohu, budiž čest a sláva na věky věkův! Amen. (Odp. 500 dní'; Č. 1.) 17

9 Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů; plna Isou nebesa i země slávy tvé. (Odp. 300 dní; Č. 2.) Pokloň se i Pánu JeŽÍši. JeŽÍši Kriste, Synu Boha, ŽÍvého, světlo světa, tobě se klanim, t ě žili, tobě umírám. Amen. (Odp. 300 dní; Č. 60.) Pane JeŽÍši Kriste, Ty jediný Isi Svatý. Ty jediný Isi Pán.-Ty Jediný jsi Svrchovaný. ("Odp. 5Q0 dní"; Č. 71.) Projev svou vdmnost. Bože můj, jak jsi ke mně dobrotiv! Kolik lidí této noci zemřelo! 'Mně jsi dopřál nového dne. abych tě v něm lépe poznal, tebe vice miloval, horlivěji tobě sloužil a tak dosáhl většiho štěstí zde i na věčnosti. Jak veliká a nezasloužená to mil<"stl Děkuji ti za ni z celého srdce svého. Nedopusť, prosím. abych se jí stal nehodným. Děkujeme tobě, všemohoucí Bože, za všecka tvá dobrodini; jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen. (Odp. 300 dní; Č. 636.) Tobě budiž chvála, tobě sláva, tobě díku činění po věky věčné, ó blažená Trolicel (Odp. 500 dni"; Č. 16) J8 Bože můj, děkuji ti za to, co dáváš, i za to, co odnimáš. Staň se vůle tvál (Odp. 300 <lni; Č. 9.) Vzbuď dobrý úmysl pro nový den. Bože můj, z asvěculi tí dnešni den a chci jel,prožíti jen pro tebe. Všechno pro tebe, nejsvětější Srdce JeŽÍšovo. (Odp. 300 dní; Č. 203.) ó Maria, učiň. at' žiji v Bohu, s Bohem a pro Boha. (Odp. 300 dní; č.282.) Odřekni se hříchu. Upřimně si umiňuji, že se nedopustím dnes ani těžkého, ani všedniho. dobrovolného hřichu ; především se budu varovati tohoto hříchu: (vzpomeň si na své zvláštní př edsevzetí). Raě, Hospodíne. ochránit nás od hříchu dnešního dne. (Odp. 500 dní'; Č. 21.) Matko moje, ochraň mne dnes od hřichu smrtelnéhol (Odp. 300 dní, připojí-li se thkrát Zdl'ávas; Č. 273.) Ulliň. Josefe, at' nevinný trávíme život, a ať je stále bezpečen pod tvoll ochranou. (Odp. 300 dni"; Č. 421.) 19

10 Prohlas lse za smirnou oběť nelsv. Srdce Páně. Pane Bože všemohoucl, jenž jst nám dopřál dožiti se počátku dnešní ho dne: zachovej nás dnes svou moci, abychom dnešnlho dne neupadli do žádného hříchu, ale aby stále ke ko. nánl tvé spravedlnosti nesly se naše řeči a směřovaly naše myšlenky a skutky. Skrze Krista, Pána ašeho. Amen. ('Odp. 5 leť ; Č. 47.) Slib, že budeš poctivě plniti všechny své 1I0vinnosti. Chci dostáti, Pane Bože, všem svým povinnostem. Nauč mne, Hospodine, činiti tvoji vůli, neboť Ty Isi Bůh můj. (Odp. 500 dni'; Č. 11.) Ó Bože, tys všemohoucí: učiň mne svatými (Odp. 500 dni; Č. 15.) Račiž. Pane Bože, Králi nebes a ze mě, říditi a posvěcovati, vésti a udržo vati dnes naše srdce i těla. naše smys ly, řeči i skutky v mezích svého zá kona a v činnosti podle svých přiká zánl, abychom st zasloužili zde I na věky s tvou nomnci dojíti spásy ft svobody, SlIasiteli světa, lenž žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen. (Údp. 5 leť; ě. 87.) Božské Srdce, toužím státi se tvou smírnou obětí. Chci je dnes těšiti a usmiřovati za všechny urážky, jichž jsem se sám kdy dopustil, i jimiž je zarmucují ostatní lidé. Ó Bože, jenž nám v Srdci ISvého Sy na, zraněném našimí hříchy, ráčiš mílostivě uštědřovati nekoneěné po klady lásky, uděl, prosíme, abychom, vzdávajíce mu oddaný hold své lásky, splnili též povinnost hodného zadost učiněni. Skrze téhož Krista. Pána na šeho. Amen. (Odp. 5 leť; Č. 233.) Pane Ježíši Kriste, ve spojení s oním božským úmyslem, s jakým jsi zde. na zemi svým nejsvětějším Srdcem Bohu chválu vzdával a nyní v nejsvě tější Svátosti oltářní po celém světě až do skonání věků vzdáváš, já po ce lý tento den, po příkladu nelsv. Srdce blahoslavené Marie, vždy Panny ne poskvrněné, tobě velmi ochotně obě tuji všechny své úmysly a myšlenky, všechny své pocity a tužby, všechny své skutky I všechna slova. (O dp. 3.leť denně; č. 76.) Ó JežíšI, z lásky k tobě, s tebou pro tebel (Odp. 300 dni; č. 66.) ft '21

11 Ó Jeiili, učiň, ať jsem tvůj, zeela tvů!, vždycky tvůj. (Odp. 300 dni', č. 72.) dr. Svaté Srdce Ježíšovo, Tuji >se ti skrze Marii. (Odp. 300 dní Č. 207.) Prosby za jiné. Ó božské Srdce Ježíšovo, uděl, pro sím, duším v očistci pokoj věčný, těm, kteři dnes zemrou, milost šťastné smrti, hřišníkům opravdovou lítost, pohanům světlo svaté víry, mně i dem mým drahým své požehnání. - Tobě tedy, nejlaskavější Srdce Ježíšovo, doporouěím všechny tyto duo še a obětuu ti za ně všechny tvé zásluhy spolu se zásluhami blahoslavené tvé Matky a všech Svatých i andělů a >spolu se všemi oběťmi mše sv., sv. přijímáními, modlitbami a dobrý mi skutky, které se dnes vykonají v celém křesťanském světě. (Od'P. 500 dní; Č ).. Uzavírám do svých modliteb potřeby sv. církve i všeho lidstva, úmyslv sv. Otce, mír a blaho naší vlastí, všechny živé i mrtvé osoby i záležitostí, za něž Isem slíbil nebo Isem povinen se modliti, i všechny, jimž Í\Sem kdy ubužil a dal pohodení, í vhchny, kdož se za mne modlí. 22, Přeji si býti účasten všech mší sv. modliteb a dobrých skutků celé katolické církve, toužim získati všechny odpustky, které dnes získati mohu, a věnuji je. Matko lásky, bolesti a milosrde.nství, oroduj za nás! (Odp dní; č ) Anděle Boží, strážce můj. tobě mě svěřila láska nebeského Otce; osvě cuj, opatrul, řiď a ved' mě dnešního dne. Amen. (Odp dni'; Č ) Nebeský Patrone, jehož jménem se honosím, oroduj za mne ustavíčně u Boha; utvrzuj mě ve víře, posiluj ve ctnosti, ochraňuj v zápase, abych zvítězil nad zlým nepřitelem a dosáhl věčné slávy. Amen. (Odp. 300 dní'; č: 535.) Ve jménu Otce atd. Nikdy se nezapomeň pomodliti ráno, v poledne a večer "Anděl Páně" a v době velikonočni "Raduj se, nebes KrálovnoH, nebo asport pětkrát Zdrávas Maria. Anděl Páně, v době velikonoční Raduj se, nebes Královno! Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria atd. 23

12 .. Al, já dívka Páně. staniž se ml podle slova tvého." Zdrávas, Marial A Slovo tělem učiněno jest a piebývalo mezi námí. Zdrávas, Maríal v. Oroduj za nás, s,,:'<á Boží Rodičko. R. Abychom hodni učiněni byh zaslibem Kristových. Modleme se: Milost svou, prosíme, Pane, rač v mysli naše vlíti, abychom, kteří jsme andělským zvěstováním vtělení Krista. Syna tvého, poznali, skrze umučení jeho a kříž ke slávě vzkfísenl přivedeni byli. Skrze téhož Krísta, Pána našeho. Amen. Večer přidáváme za duše v očistci: Otče náš, Zdrávas, Odpočinutí věčné atd., nebo žalm 129. (Odp. 3 let'; č. 539.) Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš hlas můj! Budiž ucho tvoje nakloněno k ú pěnjivé mé modlitbě. Budeš-Ii, Pane, hříchy mít na zřeteli, Hospodine. kdož obstojí? U tebe je však slitováni, Pane, a pro tvůj slib v tebe doufám. Důvěřuje duše má slovu jeho, doufá duše má v Pána.. 24 I Od časného iitra až do noci doufelž Izrael v Pána. Neboť jest u Hospodina milosrdenství a hojná u něho spása. A on vysvobodí Izraele ze všech jeho hříchů. Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí! Nechť odpočívají v pokoji. Amen. P o z n ám k a: Modli se Anděl Páně vždy a radostně! Panna Maria slyši tak ráda tento pozdrav, protože ji připomíná nejkrásnější okamžik jejího života, v nčmž ji bylo oznámeno andělem Gab rielem, že se má státi matkou Boží. Spoj se v duchu se svým andělem strážným, jeho prosttednictvim se všemi anděly a svatými, a' vyšli jménem svým i jménem všeho lidstva první Zdrávas blahost. Panně jako p o z dra v, druhé Zdrávas jako dl k za to, že svolila státi se Matkou Boží a Um i Královnou mučednlkfi a Um přivodila naší spásu, tteti pak Zdrávas jako bla hop ř á n í k nesmlrné do.stojnosti božského mateřství. Anděl Páně máme se modliti kleče, pouze v sobotu večer a po celou neděli stoje (na pamatku zmrtvýchvstáni Páně). (Odp. 10 let"; č. 300 a.) Raduj se, nebes Královno, modllme se po celou dobu velikonočnl mlsto Anděl Páně, vždycky stojice. (Odp. 10 let ; č. 300 b.) 25

13 VesellSe, nebes Královno, - alleluja, neb ten, jehol jsi nositi zasloužila, alleluja, z mrtvých vstal. jak byl pověděl. - alleluja. Pros za nás Bohal - alleluja. V. Raduj se a plesq, Panno Maria. alleluja, R. nebot' vstal vpravdě Pán z mrtvých, - alleduja. Modleme se: Bože, který jsi vzkříšením Syna svého, Pána našeho Ježiše Krista, svět potěšiti ráčil: uděl nám, prosíme tebe, abychom na přimluvu Rodičky jeho, Panny Marie, radostí života věčného dosáhli. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen. Večer za duše v očistci jako po Andě-l Páně. Poznámka: Tento velikonoční pozdrav jest potvrzením, doplňkem a korunou pozdravu Anděl Páně. Svým zmrtvýchvstánfm dokázal Pán Ježiš, že jest pánem života a smrti, tedy Bohem a zashbeným Vykupitelem. Tím dokázal též, že jeho Matka jest Matkou Boží. Tlmto pozdravem ukončil utrpeni Matky bolestné a naplnil ji nesmlrnou radosti. Modli se tento pozdrav asi s takovými pocity, jaké měli Petr a Jan, když přispěchali od prázdného hrobu Páně a celi udýchaní zvěstovali Panně Marii zmrtvýchvstáni ukřižovaného Spasitele. 26 Rozjímání. Správně dovede žíti, kdo se dovede správllě modliti. Kdo chce duchovně žíti, musí pěstovati rozjimavou modlitbu. Jak ji konati? Vyvol si nějakou látku, odpovidajicí potřebě tvé duěe. Zpovědník ti rád porad!. Při rozjímání Nd' se těmito pravidly: 1. Večer si přečti, o čem chceš ráno rozjlmati; mysli na to, když se v noci proljudi. a zabývej se Um ráno pti strojeni. 2. Při rozjimání: a) Představ si v. udypřitomného Boha, pokloň se mu a popros ho o pomoc. Bože mů.j, věřim, že jsi zde přítomen. Klanim se ti. Kdo jsem já, a kdo jsi ty? - Přece si troufám s tebou rozmlouvati, protože ně-. jen mi to dovoluješ. ale výslovně si toho přeješ, a já toho tolik potřebuji. - Přispěj mi, Pane, ať po celý čas rozjimáni mé sily i úkony směřuji jedině ke tvé slávě. b) Přečti si pomalu látku, o niž chceš rozjímati. Ptedstav si živě osoby, jejich teč, jednáni, misto, kde se děj koná, čas i zpťlhob celého výjevu a pátrej po jeho ptičinách. c) Potom se zeptej: Co následuje pľo -mne ze všeho?..:... Je to pro mne nutné, prospě né, snadné, přijemné? Jednal jsem dosud tak? Pakli ano. vzdej dlky Bohu, pakli ne, polituj a slib nápravu. Vzbuď viru v Boha, do-věru k němu, řekni, že ho miluješ, a popros' ho o pomoc a požehnání, abys mohl provésti své ptedsevzet!. Toto pfedsevzeti budiž určité, jen jedno a praktické, t. j. takové, aby se dalo provésti jeatě v tom dni, kdy rozj1m". d) Zopakuj si ještě krátce hlavni myálen- 27

14 ky, které na tebe nejv!ce pť\sob!ly, " pak pozdrav Otce, Syna i 'Ducha Sv. i blahoslavenou Pannu krátkou modlitbou. e') V poledne i večer. zeptej se svého svědoml, zda a jak jsi zach své rann1 předsevzeti. Poděkuj nebo polituj a obnov předsevzetl. Tak budeš prováděti kontrolu svého duchovniho života, budeš stále připraven, snadno se budeš zpovidat a rychle budeš post.upovat v dokonalosti. "To čiň a živ budeš," (Luk. 10, 28.) Připo men uti. a) Kdo rozjímá denně aspoň %. hodiny, može ziskati po každé odp. 5 let, jednou za měsic. plnomocné; čts b) Kdo je ptltomen zbožně výkladu evangelia pti mši sv., -konanému o nedělích a svátcích, ziska po každé odp. 7 let a dvakrát měslčně plnomocné za obvyklých podmínek (č. 643). e) Kdo zbožně čte z Písma sv. aspoň %, hodiny, zlská odp. 300 dni (č. 645). d) Kdo vykládá katechismus ať dětem, ať óoopělým aspoň 20 minut, zisk!!. odp. 100 dni (Co 644) a plnom. dvakrát za měsíc, čini-u to aspoň dvakrát měsičně. Mše svatá. Je-li ti jen poněkud možno, jdi denně na měi BV. a při ni přistup ke sv. ptijimárú. NemOžeS-li.se toho účastniti pro nemoc nebo jiné neokladné 'zaměstnání, uzavři se do všech měl SV., které se na světě konají, pomodli se,i j následující modlitby a vykonej duchovní sv. přij1máni. účast na mši sv. přinese ti vice posv cení a požehnáni, nežli bys dosáhl svými dobrými skutky. Pro SV. přijímání vyžaduje sv. Otec Pius X. pouze dvou podmlnek: duěl bez tě kého htlchu a dobrý úmysl. Měli-li těžký hřich, mustš nutně vykonati sv. zpověď před sv. přijimán1m. Všedni hřichy nejsou překážkou; sv. přijimánl je smývá, jestliže- jich přijímající lituje. Miluješ-ll Pána Ježiše upřimně, smyješ je ještě před sv. přijimánim pravou litosti. PokropIš-li se u vchodu do kostela svěcenou vodou, vzbudiš-li při tom i jen nedokonalou lítost a učiníš-li křiž znamením i slovy. jsou ti všedni břichy odpuštěny. Tak přistoupiš ke stolu božského 2enicha čist. Dobrý úmysl pak máš, jdeš-u k sv. přijímáni proto, že si toho Pán Ježiš přeje a ty toho potřebuješ. Nejlepšl přípravou k sv. přijimání jest zbožná účast při mši sv. K tomu ti poslouži tento návod: Úmysl přede m!í sv. Věčný Otče. podávám ti oběť, kterou milovaný Syn tvůj Ježí! phnesl na khži, sebe sama obětovav, a kterou nyní obnovu ie na tomto oltáh. Podávám ti ji s úmyslem, abych se tl klaněl a vzdal ti poctu, lakou zasluhu ieš, vanou vládu nade všemi věcmi a lejich naprostou závislost na tobě, i žes náš, první počátek a poslednicíl. Také proto, abych tl poděkoval za vilie-

15 chna nesěetna dobrodiní, jež jlsem ddel. Dále abych usmiřil tvou spravedlnost, rozhněvanou liro tolik hří chů, a poskyu ti za ni! vhodné zadost ul!fněni. Koneěně abych vyprosil mi. lost a slitování pro sebe, p.ro všechny zarmoucené a soužl\t,1 é, liro ubohé hříšniky, pro celý svět'- pro věrné duo šit v oěistci. (Odp. 3 roky; plnom. na konci měsíce pro tolhl, kdo bylo všech nedělích a svátc1ch toho měsíce na mši sv. a tuto modlitbu Se pomodlil; Č. 53.) Pobožnost ph mši sv. Sv. Otec Pius X., ll;:terý si vzal za životní ukol obnoviti vše v Kristu, řekl: "Nemodlete se pti mši BV., ale mši sv.!" Chtěl tím Nd: Tim věui užitek budete míti ze mše SV., čim vice se spojite s knězem při jeho úkonech a modlitbách. - Hleď se tedy vpraviti do pocitů kněze při měi sv. K tomu má ti pomoci tento návod. Při mši sv. se nekrvavě opakuje táž oběť, kterou P. Ježl krvavě přinesl na křtil, a ptivlastfluje se její ovoce těm, kdo se jí nábožně účastní. Církev obklopila vlastní obětováni. proměněni a přijímání takovými úkony a modlitbami, že se zdají představovati celou oběť Pána JeŽiše. Počlná vlastně již jeho zaslfbentm v rá.ji, a konči jeho vstoupenim na llebesa. Sleduj tedy pozorně kněze, všimni si, co jeho úkon představuje. a vzbuď pntom pflt.lullné pocity. Počátek mše sv. Úkon kněze. Kněz kráči k oltáři. Pocity: Mystický význam. Pán J ež[s nese křiž na Golgotu. Pane Ježíši, dopřej mi, abych tuto cestu vykonal s Tebou v duchu lásky a pokání a dosáhl všech milosti, jež jsi mi svou obětí zasloužil. Kněz otvir/í mešní knihu v niž jsou obsaženy mimo jiné úryvky ze svatých evangelii! (Evangelium == milá zvěst). Pán BOh oznam uje prvnfm lidem milou zvěst, že si je chce vyvoliti za své děti, učiniti je na. věky šťastnými i s jejich potomky, zachovaji-li jeho snadné přikázáni. I já jsem se stal na křtu sv. dítkem Božim a slíbeno mi štěstí, budu li plniti vůli BožL Bože, jak Ti děkuji za sv. křest a jeho milosti! Kněz sestupuje k patě oltáte, aby litoval svých hmchť:l. Lidstvo přestoupilo v ráji ptikázári1, zhfešilo a mělo býti od Boha zavrženo; Bťih se smiloval a zasubll mu Vykupitele. Ó Bože, i ja jsem ztratil ktestuí mi. lost a mnohokráte zhřešil a zasloufil 3Q:

16 si zavržení; děkuji Ti, žes mne opravdu nezavrhl, že i mne chce Syn Tvůj vykoupiti, Kněz se modu žalm vyhnanstvi a hluboce skloněn vyznává své viny a prosi za odpuštěnf. lidstvo činí pokani po celá tisiciletl. Skláním se v duchu s knězem před Tebou, Pane Bože, vyznávám své viny a bije se zkroušeně v prsa, volám s pokorným celníkem: "Bože, buď milostiv mně hříšnému'" Slibuji, ze se polepším a prosím Tě o pomoc, abych uz nikdy nehřešili Lidstvo nabývá na- děje a vzhlíží k nebeswn, odkud má pfljlti spása. Kněz vystupuje po stupnfch k oltáři. Doufám, Bože, pevně, zes ml odpus tír ve svátu-sti poltání mé hříchy, že mi dáš sílu, abych vytrval v dobrém, a ze mne také spasíš. Kněz vract se k misálu, čte vstupni modlitbu a ukláněje se směrem ke křiži řiká hlasitě: "Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému" atd. Lidstvo ve Starém zákoně pokouši se oběťmi -a modlitbami usmířiti uraženého Boha, ale marně: vina je nekonečná a jen Nekonečný. t. j. Bfih mme dáti Bohu zadostlučiněiú. Boze můj, oě Isme šťastnější my, kteří máme Vykupitele a jeho oběť ceny neskonalé, kterou můžeme Tebo usmíříti: děkuji Ti za ni, chci si ji vá žiti, chci Ti ji obětovati na usmíření svých hříchů. Kněz modli se stř1- davě s ministrantem tfikrát k Bohu Otci: "Pane, smiluj se nad ná.mi", třikrát k Bohu Synu: "Kriste, smiluj se nad námi" a. třikrát k Bohu Duchu Svatému: "Pane, smiluj se nad námi!" Lidstvo uznávajíc svou nedostatečnost volá úpěnlivě po Vykupiteli: "Rosu dejte, nebesa, sbory, a oblakové dštěte Spravedlivého!" Trojjediný Bože, duše má touži po Tobě, Zavitej do srdce mého, i do srdcí všech lidi a spas nás! Kněz se modli (vyj!maj!c dny kajlcnosti) "Gloria in excelsis Deo" (Sláva na výsostech Bnhu). Hle. chvalozpěv, jejž zpivali andělé nad BeUemem, ohlašujice narozeni Vykupitele. B1Th se konečně smiloval, Spasitel se narodil. Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Děkujeme Ti, Ježíšku, za Tvé narozeni. Klaníme se Tobě, chválíme Tebe, dobrořečíme Tobě, Beránku Boží, který ;snimáš hříchy světa, smiluj se nad námi li dej nám vice dobré vůle,

17 abychom se slali hodnými toho miru, jejž jsi přinesl lidstvu v dar. Kněz UM oltář. Maria, Josef, pastýti Ubajl JeŽlaka. Panno Marta a sv,"tý Josefe, vyp.roste ml velikou a něžnou lásku k Ježíškovi. Pán,8 vruni (Do- Kněz ohlaěuje naminus voblscum). rozeni Ježíška a přeje lidu, aby se narod.ll i v jeho srdci. Kéž se, Pane, splní přání kněze I Kéž le Pán Ježíš i se mnoul Kéž se narodí v srdci mém I Líbám Tě, Ježíšku, v duchu s pastýři. Kolekty (modlitby) Představuji mládl na straně eplatolnl. Pána J ežlae a ty modlitby, jež vysllal za zdar svého dua vykupitelského a za všechny. kdož v něho uvěřf. Ó Pane, i za mne ses modlll a Iii tehdy Isi mně vyprosil vyslyšení mých proseb a pomoc ve všech potřebách. Odstraň z mé duše všecko, co překáží Tvé milosti. Nauč mne mod Uti se tak, abych byl vždy vyslyšeni Epiatola. (Poučný výňatek z JisUI sv. apostolo nebo z jiné části Ploma sv.) Jako by zaznívalo nám z nich kázáni sv. Jana Křtitele: "Citlte pokán!, připravujte cesty -Páně!" Ó Bože, slovo Tvé svaté mělo dosud tak málo moci nad mým srdcem, protote srdce mé bylo plno sebelásky, pýchy, lakoty a náklonnosti ke hříchum. Lituli toho, chci činiti pokání, bojovati proti svým chybám, aby ml)je -srdce bylo úrodnou pudou pro símě Tvého slova Božího. Dej mi k tomu silu! Misál se přenáší Zavrženi 2idO pl'o se strany epištolní na jejich zatvrzelost a stranu evangelijni. vyvoleni pohanů.. Ó, nezavrhuj mne pro dosavadní mou vlažnost, nezavrhuj ani náš národ, který se Tebe z velké části odřekl, ale obrat' ho a zachraň ho! Evangelium. Veřejné pftsobeni 'U. kázání Pána Ježlše. Pane muj, vstávám radostně na znamení, že chci býti Tvým poslušným a pozorným učedníkem, ochatným svoji viru veřejně vyznávati, podle ní žiti a pro ní i trpěti. - Smiluj se nade všemi nevěrci, pohany a všemi, kdož bloudí, a přiveď je ke světlu sv. evangelia! Požehnej práci mlsionárol Credo--větím. Potvrzeni a vyzná.- (V neděle a zvláštni ní viry ve vše, čemu svátky.) Pán Ježil! u il. Pomodli se upřimně "Věřím v Boha". 35

18 ObětovMl. Ptedstavuje posledni večeři Páně. Jako tehdy Pán Ježla, tak i nynf bere kněz chléb. obětuje jej Otci nebeskému a. žehná. To též čini s vinem, jež vlévá do kalicha. Uvě dom si, že to neni jen oběť kněze, nýbrž společná. oběť celé cirkve, předevšim těch. kdož jsou pt! tomnl. Spoj se tedy s nim a řekni: PHjmt obět' čistou, Pane, skrze ruce duchovni. phjmi dary věnované; slovo Tvé le proměni v tělo a krev Syna Tvého, lak sám zřejmě přikázal. Kladu k hostii na patenu i své srdce, Pane mul. se všemi jeho 1)OCity i po třebami i přáními, i se všemi osoba. mi, jež :nám rád. - Ponořuji je i do kalicha, v němž zakrátko bude už. krev Božiho Beránka, a prosím snaž. ně, abys jim žehnal a přijal v obět' Iibemou. Kněz si myje ruce, Pán J ežla umývá nohy apoštolťun a praví: "Jste čisti, ale ne všichni. H Pane Ježíši, nechci býti a doufám, že nedopustiš, abych se stal Jidášem. Avšak nejsem také tak ěist, jak vy 36 faduje Tvá nejsvětější obět'. Lituji svých hříchu od malíěkosti spácha. ných a prosím Tě, obmyj mne, odpust' mně a učiň mne hodným Tvého pří. chodu, až Tě přijmu ve sv. přijímáni! Kněz se obráti se slovy: Modlete se, bratři. aby moje i vaše oběť došla přijeti u Boha Otce všemohoucího. Přijmíž Hospodin obět' z rukou Tvých ke cti a slávě svého jména, ku prospěchu našemu i celé církve svaté. Kněz se modli ti- Velekněžská modché modlitby. litba Páně po večeři. Dobrý Pane muj, i za mne ses modlil, i za všecky, kdož v Tebe uvěři, aby se milovali vespolek. Odstraň vše, co brání této lásce, a dej všem věřicím tak velikou a živou lásku na. vzájem, aby na nás zlllse ukazovali, jako za prvních dob církve: "Hle, jak se milují!" Vyslyš církev sv. ve všem, oě její kněz nyní jejím jménem Tebe prosi! Preface. 2alm dlkučinění po posledn1 večeři. "A chválu vzdaváe vyáli na horu Qnvetskou." Trojjediný Bože, Otěe, Synu a Duchu Svatý, díky vroucí Tobě za všecku Tvou lásku k nám, za stvořeni, vykoupeni a posvěceni naše. Spojuji 37

19 se se v eml anděly a svatými, kteři provázeji jásavými chvalozpěvy Bof1ho Beránka, sestupujícího brzy na oltář, a volám Ti s nimi vstřic: Svatý. Svatý. Svatý. Hospodin, Bůh zástupů! Plna jsou nebesa i země slávy Tvé. Hosanna na výsostech I Polehnaný, jenž přichárl ve jménu Páně. Hosanna na výsostech! Kánon mešníj který kněz vždy potichu se modli, pfedstavuje se svými starobylými, krásnými modlitbami vlastni umučení Páně. Te igitur: Kněz prost za církev, papeže, biskupy a kněze. Modlitba Páně v za hradě gethsemanské. v niž obětuje své utrpení za zdar svého dila. Otče věčný, smiluj se nad cirkví sv sv. Otcem, bisl<up,y, kněžími i vilřicím lidem, hlavně p.ak nad těmi, kdo s námi jsou ve mši sv. spoiení. Vzpominka živých. C[rkev sv. ti dovoluje, abys zde doporučil Božfmu mhosrdenstvl osoby tobě nejdražší, a to jen živé; proto si pořiď seznam těch osob, abys na nikoho nezapomněl. Zde pro krátkost ČaBU vyjmenuj jen nejptednějšl, ostatní zahrň clo své vzpomfnky slovy : 38 Mimo to doporučuji TI. Pane. leště všecky osoby, které jsem jednou provždy pojal do své vzpominky živých, kterým j.sem slíbu modlitbu, i kterým jsem jl povinen. Církev sv. bere tvou vzpomfnku za svou a svou autoritou doporučuje jl Božímu 00110) srdenstvl ROZJJomeň se, Hospodine, na tyto 'služebníky a služebnice své, jež jsem Ti nyní doporuču, jakož i na všecky. které Ti kněz iménem církve svaté doporoučíl Communicantes: (V obcováni svatých trvajíce) modli se kněz, vzývaje Matku BožI, sv. apoětoly a všecky svaté a světice Boží, aby svou přimluvou podporovali naše prosby. Celé nebe má účast na oběti Božlho Beránka. Matko Boží a všichni svau a světice Boží, kteří se nyní spojujete s naší oběti, nabídněte Bohu své zásluhy I za nás a zjednejte nám VYSlyšeni. Hanc igitur. Kněz vztahuje ruce nad obětnf dary jako kdysi velekněz židovský vztáhnuv ruce své.na obětni dar přenesl na něho své i všehu lidu hříchy a pak jej zničil. Tak odsuzuje Pilát k smrti Beránka Božího, kteréhož pak usmrcuji. 39

20 Beránku Božl, sejmi i hhchy moje i všeho!světa, zachraň nás a dej nám mir a vykoulleni! Proměněni a pozdvihovánl Ukřižován! Páně a pozdvižení kříže. Slova konsekračnf, jimiž Pán J eží sám ústy svého kněze proměňuje chléb ve své tělo a vino ve svou krev, naznačuji oddělenými od sebe zp'cl sabami násilnou smrt Páně na křiži. Jsou jakoby mystickým mečem, který násilně odděluje tělo Páně od krve. Vidime dvoji zpfisobu, ale víme, že jest pod každou přitomen Pán Ježi celý. a to proto, že Pán Ježlš nyní, jsa již, oslaven, zemř1ti nemfiže. Podle slov se však zdá, jako by pntomno bylo pod zptlsobou chleba jen tělo, pod zpťlsobou vina jen krev Páně. Otec nebeský patř! v tomto okamžiku na oltář, jako kdysi hleděl na Kalvarii, když na křlži viselo tělo jeho Syna! Sbory andělské vznáaejl se nad oltářem, k němuž s úctou a vděčnosti přihlížejí svati B nebe a s touhou vzhllžejl duše z očistce. Oltář stává se středem všeho stvořeni. Poklekni s Marií, Janem a zbožnými ženami pod kliž, poděkuj Spasiteli za jeho lásku. pohlédni na sv. hostii uctivě a vděčně a zvolej se sv. Tomášem pln viry: "Pán můj a Bůh můj!" (Odp. 7 leť.) Pozdravena budiž, sllásná!ertvo, obětovaná za mne a za celé lidské lidkoleni na dřevě křiže! (Od')}. 500 dni; Č. 106.) 40 L Zdvihni s knězem kalich krve Páně a lekni: Pozdravena budiž, drahocenná krvi, řinoucí se z ran ukřižovaného Pána našeho, Ježíše Krista, a smývajicf hříchy celého světa! (Odp. 500 dní; ě 106.) - Rozpomeň se, Pane, na svého tvora, jehož jsi vykoupil svou drahocennou krvil (Odp. 500 dní; Č. 106.) Rozjimání pod křížem: Unde et memores: Pane Ježíši, věřím pevně, že Tvá obět' jest nejen památkou Tvého umučení, zmrtvýchvstáni a nanebevstoullení, ale že je to táž oběť, kterou Jsi liřinesl za nás na kříži. Supra quae: Račiž.shlédnouti i na moji účast, kterou mám při této Tvé i naši SilO lečné oběti, tak milostivě, jako lsi shlédl a přijal zbožnou oběť Abelovu, Abrahamovu a I\lelchisedechovu! Sup,pUces te rogamus: Rač liřenésti tuto naši společnou oběť IIrostřednictvim svého anděla na nebeský oltář svůj, přijmouti ii a naplniti nás svým požehnáním! 41

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Ani jeden den bez modlitby svatého růžence, ani jedna neděle bez oběti mše svaté, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi! MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby Obsah Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby 25. XII. Narození Páně v noci... 2 25. XII. Narození Páně ve dne... 4 1. I. Matky Boží, Panny Marie... 5 sv. Rodiny... 6 6. I. Zjevení Páně... 7 Křtu

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Malý katechismus s otázkami a odpověďmi pro obecné školy

Malý katechismus s otázkami a odpověďmi pro obecné školy Malý katechismus s otázkami a odpověďmi pro obecné školy S povolením nejdůstojnějšího arcibiskupství pražského vydáno v C. K. školním kněhoskladu, v Karlově ulici L.P. 1865 čís. 190-1. do současné češtiny

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Odp: Maranatha, přijď Pane Ježíši! - za celou církev, aby v celém

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\l"gstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\.

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\lgstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\. R. M. DAC!K O. P. PRAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A MYSTICKÉ l!.o l;oné dňo: :z:načk : t\l"gstkově čislo G,1 O I:J 194 7 2.. (\ \\\. \99A DOMINIKAN SKA EDICE KRYSTAL, OLOMOUC úzkosti

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Jeden Pán, jedna víra

Jeden Pán, jedna víra Jeden Pán, jedna víra Celosvětová eucharistická adorace NEDĚLE, 2. ČERVNA 2013, 17.00-18.00 PUSTIMĚŘ: chrám sv. Benedikta DRYSICE: kostel Narození Panny Marie PODIVICE: kostel sv. Cyrila a Metoděje Historický

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

pro všední dny doby adventní

pro všední dny doby adventní ORATIO FIDELIUM SEU UNIVERSALIS VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH (PŘÍMLUVY) pro všední dny doby adventní 2 Základem tohoto svazku jsou přímluvy ThDr. Josefa Bradáče, které jsou s církevním schválením Biskupství

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU

LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU Litanie LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU Pane, Pane, Kriste, Kriste, Pane, Pane, Bože, náš nebeský Otče. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, Srdce Ježíšovo, Srdce

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více