DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky"

Transkript

1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení podle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1 Úvodní ustanovení Okruh osob (dále jen uživatelů), kterým jsou služby Chráněného bydlení poskytovány: Senioři a dospělí se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. Věková skupina je dospělí mladší senioři 80 a více starší senioři Službu nezabezpečujeme pro osoby: které vyžadují poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení z důvodu infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, při kterých může být nemocný zdrojem onemocnění s psychózami a psychickými poruchami, při nichž může nemocný ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu s chronickým alkoholismem a jinými závažnými toxikomaniemi 1

2 Čl. 2 Ubytování 1. Ubytování je poskytnuto v samostatných bytových jednotkách v bytovém domě Žižkova 3, Brno. 2. O převzetí bytové jednotky je pořízen protokol, kde uživatel potvrdí svým podpisem, že byl seznámen s technickým stavem bytu a jeho vybavením. 3. Náhradní klíče od bytu jsou uloženy v zapečetěných obálkách u sociální pracovnice. Za nepřítomnosti uživatele jsou klíče použity jen v případě obavy o jeho zdraví, v případě havarijní situace v bytě nebo jiné neodkladné události. Ve všech případech je učiněn zápis podepsaný zaměstnancem a svědkem. 4. Se souhlasem vedení je možno chovat drobná domácí zvířata, která nesmí znečišťovat společné prostory i jinak obtěžovat ostatní obyvatele domu. 5. Uživatelé služeb jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v obytných jednotkách i ve společných prostorách. 6. Uživatelé služeb musí zachovávat všechny bezpečnostní předpisy a při mimořádných událostech se řídí pokyny příslušných pracovníků. Čl. 3 Rozsah poskytované péče 1) Základní činnosti při poskytování Chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí jídla v rozsahu tří hlavních jídel denně nebo pomoc při zajištění stravy: 1. pomoc s přípravou stravy 2. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování b) poskytnutí ubytování: 1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti 2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů 3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 2

3 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 4. podpora v oblasti partnerských vztahů e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 2) Za ubytování a stravu se platí úhrada dle ceníku, který je přílohou smlouvy o poskytování sociální služby. 3) Pro užívání vlastního rozhlasového nebo televizního přijímače v obytných jednotkách uživatel služeb platí poplatek dle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl. 4 Přihlášení k trvalému pobytu 1. Přihlášení se k trvalému pobytu v zařízení není podmínkou poskytování služby. 2. Má-li uživatel zájem o přihlášení se k trvalému pobytu v domově, může tak s písemným souhlasem vedoucí zařízení učinit buď osobně nebo prostřednictvím rodiny či přátel. Nemůže-li využít předchozích variant, zprostředkuje přihlášení k trvalému pobytu sociální pracovnice. 3

4 Čl. 5 Způsob úhrady za pobyt a služby v Chráněném bydlení 1. Úhrada za pobyt v Chráněném bydlení se platí do patnáctého dne v měsíci, za který náleží. Pokud tento den připadne na nepracovní den, platí se první následující pracovní den. V případě, že na základě smlouvy zahájí poskytovatel poskytování sjednané sociální služby v průběhu kalendářního měsíce (tzn. ne od prvního dne v měsíci), stanoví se úhrada jako poměrná část z celkové úhrady stanovená podle počtu dnů, po které byla sociální služba uživateli poskytována. 2. Úhrady za poskytované služby hradí uživatelé služeb zpětně do patnáctého dne následujícího měsíce podle vyúčtovaných služeb za předešlý měsíc. 3. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za poskytnuté služby uvedené v čl. VII Smlouvy v příslušném kalendářním měsíci, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího měsíce. 4. Uživatel se zavazuje platit úhradu na základě předložení příjmového dokladu v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Čl. 6 Úschova cenných a jiných věcí Odpovědní pracovníci převezmou do úschovy cenné věci uživatele služby, který o jejich převzetí požádá. O převzetí je pro uživatele služby vydáno potvrzení. Uschované věci a cennosti si může uživatel služby vyzvednout v průběhu pracovní doby u odpovědného pracovníka. Poskytovatel neodpovídá za cennosti, které nebyly svěřeny do úschovy. Čl. 7 Výbor uživatelů služeb Uživatelé služby chráněného bydlení se mohou podílet na uspořádání života v chráněném bydlení svými zástupci zvolenými do výboru uživatelů služby. Čl. 8 Přechodný pobyt mimo chráněné bydlení 1. Uživatel služby může pobývat mimo chráněné bydlení. Pobyt delší jak 48 hodin nahlásí uživatel předem. 2. Pokud uživatel nevyužívá služby chráněného bydlení déle než dva měsíce, může poskytovatel zvážit, zda je poskytování služby účelné. Dlouhodobé úmyslné nevyužívání služby může být důvodem k ukončení služby. 4

5 Čl. 9 Návštěvy uživatelů služby 1. Návštěvy mohou uživatelé služeb přijímat každý den do doby nočního klidu. Návštěvníci uživatelů služeb se chovají ohleduplně ke všem uživatelům služby a jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků. 2. Osobám, které jsou u uživatelů služeb na návštěvě, nelze v pokoji uživatelů služeb poskytnout nocleh. 3. Pobyt přes noc rodinným příslušníkům a osobám blízkým je dovolen pouze se souhlasem vedení a po nezbytně nutnou dobu (nemoc uživatele s potřebou dohledu v noci). Čl. 10 Odpovědnost uživatelů služeb za škodu 1. Uživatelé služeb odpovídají za škody, které vznikly jejich zaviněním na majetku Chráněného bydlení nebo jejich zaviněním byly způsobeny jiným osobám. 2. Uživatelé služeb jsou odpovědni za věci propůjčené jim do užívání. Ztrátu nebo poškození těchto věcí musí neprodleně hlásit určenému pracovníkovi. 3. Uživatelé jsou povinni uhradit skutečné náklady jimi způsobené škody. 4. Všechny elektrospotřebiče musí mít provedenu jedenkrát ročně předepsanou revizi, kterou zajišťuje poskytovatel. Náklady hradí uživatel/vlastník elektrospotřebiče. 5. Poškozené elektrospotřebiče nebo elektrospotřebiče nezpůsobilé dle revize k užívání není dovoleno používat. 6. Uživatelům služeb není dovoleno používat v bytech jiné topné elektrospotřebiče, než ty, které jsou v bytě již instalovány. 7. Údržbu a opravy na zařízení a vybavení bytu hradí uživatel. Jsou to zejména opravy nebo výměna součástí sporáku, kuchyňské linky, vodovodních baterií, součástí WC, těsnění do oken a dveří, opravy ucpaných odpadů, výměna klik a zámků, opravy el. zásuvek a pod. Čl. 11 Noční klid Doba nočního klidu se stanoví od hod. večer do 6.00 hod. ráno. V této době musí být zachován v Chráněném bydlení klid. 5

6 Čl. 12 Zajištění dodržování pravidel soužití a udržování pořádku 1. Opakované porušování pravidel soužití a pořádku může být důvodem k vypovězení smlouvy o poskytování sociálních služeb ze strany poskytovatele. 2. Závažným porušováním pořádku a pravidel soužití se rozumí hrubé napadání ostatních uživatelů, pracovníků poskytovatele, omezování práv jiných uživatelů, nevhodné chování k návštěvám ostatních uživatelů, krádeže, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožováním fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele nebo pracovníka zařízení apod. 3. Pokud by šlo o jednání, jehož posouzení nebo vyšetření patří do pravomoci Policie ČR, je vedoucí chráněného bydlení povinna učinit příslušná opatření. Čl. 13 Stížnosti Každý uživatel má právo vznášet podněty, připomínky, příp. stížnosti na poskytované služby. Postup podávání stížností je zpracován v samostatném vnitřním předpisu. O tomto právu a možnosti, jak jej využít, je uživatel informován při zahájení poskytování smluvených služeb. Čl. 14 Závěrečná ustanovení 1. Každý uživatel je při přijetí do Chráněného bydlení a dále pak při každé jeho změně sociální pracovnicí nebo vedoucí zařízení seznámen s tímto Domácím řádem. 2. Tento Domácí řád Chráněného bydlení nabývá platnosti dne V Brně dne Mgr. Ing. Ivana Petrášková Vedoucí Chráněného bydlení sv. Anežky 6

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více