AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, Cheb, Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory"

Transkript

1 AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, Cheb, Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov pro seniory. Příloha k žádosti o pobytovou sociální službu v AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory.

2 Charakter domova pro seniory Domov pro seniory je pobytová sociální služba s max. kapacitou 30 lůžek. Doba pobytu v domově pro seniory není omezena. Zajišťujeme celodenní komplexní sociální a zdravotní ošetřovatelskou péči. Pracovní doba je nepřetržitá. Místo poskytování sociální služby AMICA CENTRUM s.r.o. Na Vyhlídce Cheb Telefony: ústředna jednatelka sociální pracovnice Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena) dospělé osoby od 50 let s přiznaným starobním nebo plným invalidním důchodem, senioři od 65 let věku. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Zpravidla se jedná o osoby s přiznaným příspěvkem na péči III. a IV. stupně. 2

3 Poslání domova pro seniory Posláním domova pro seniory je poskytnutí potřebné pomoci, podpory a bezpečí klientům, kteří nemohou z důvodu snížené soběstačnosti zůstat ve svém domácím prostředí. Zajistit klientům kvalitní způsob života s ohledem na jejich individuální možnosti. Rozsah a podobu pomoci si klient individuálně dohodne dle svých osobních potřeb. Při poskytování pomoci bude vždy respektována lidská důstojnost a lidská práva a svobody. Cíle poskytované sociální služby Zajistit pro klienty potřebnou pomoc a podporu. Vytvářet pro klienty prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně. Zlepšit nebo udržet stabilizovaný zdravotní stav klientů, tak aby nevyžadoval dlouhodobé nebo časté opakované hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Snížit nebo udržet míru závislosti klientů na poskytované pomoci. Zajistit klientům sociální dávky, na které mají nárok do 1 měsíce od přijetí. Zachovat kontakt se společenským prostředím, rodinou, přáteli. Zásady poskytování sociální služby Dbáme na dodržování lidských práv a respektujeme osobní svobodu klientů. Chováme se ke klientům zdvořile a slušně. Respektujeme přání a svobodu projevu našich klientů. Respektujeme právo na soukromí a důvěrnost sdělení klienta. Podporujeme soběstačnost a nezávislost klienta. Péči plánujeme dle individuálních potřeb klienta. Klademe důraz na zachování přirozených vztahů klientů se svou rodinou a přáteli. Vytváříme příjemné prostředí pro pobyt klientů. 3

4 Přijetí klienta do domova pro seniory Klienta je možné přijmout na základě: 1. žádosti o umístění do AMICA CENTRUM s.r.o., domova pro seniory, 2. vyjádření lékaře o zdravotním stavu, 3. splnění podmínek pro přijetí do AMICA CENTRUM s.r.o., domova pro seniory Pokud jste doposud nežádali o příspěvek na péči, doporučujeme Vám co nejdříve podat žádost o přiznání této dávky. Žádost se podává na Úřadu práce v místě Vašeho trvalého bydliště. Podmínky pro přijetí do domova pro seniory Splnění cílové skupiny osob, kterým je služba určena. Absence důvodů k zamítnutí žádosti o umístění v domově pro seniory. Důvody zamítnutí žádosti o umístění v domově pro seniory Žadatel nesplňuje cílovou skupinu osob, kterým je služby určena. Neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá. Není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá, Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Zájemce není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. Chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 4

5 Žádost o pobytovou sociální službu v domově pro seniory je dostupná: na internetové stránce na vyžádání zašleme poštou, v domově pro seniory v kanceláři sociální pracovnice (přízemí). Vyplněnou žádost s vyjádřením lékaře zašlete poštou na adresu domova pro seniory nebo doručte osobně do kanceláře sociální pracovnice. Došlá žádost bude posouzena zda jsou splněny podmínky pro přijetí do domova pro seniory. Poté zájemce obdrží písemné vyrozumění o zařazení žádosti do pořadníku žadatelů, popřípadě o odmítnutí žádosti z důvodu nesplnění podmínek pro přijetí. 5

6 Poskytovaná péče AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory poskytuje klientům sociální a zdravotní ošetřovatelskou péči. Celodenní sociální péči zajišťují pečovatelky, zdravotní péči zajišťují všeobecné sestry. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře. Lékař předepisuje klientům léky na recepty, doplatky hradí klient ze svého příjmu, dovoz léků z lékárny zajišťuje domov pro seniory. Sociální péče je poskytována dle individuálních potřeb každého klienta. Poskytujeme tyto sociální služby: poskytnutí ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob), sociálně terapeutické činnosti ( socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob), aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, poskytování ošetřovatelské zdravotní péče a zdravotní péče lékaře. 6

7 Úhrady za poskytované služby Klient si hradí ze svého příjmu platbu za ubytování a stravu. Péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči, a to v plné výši. Pokud klient příspěvek na péči nepobírá, platba za péči je vyúčtována až po přiznání příspěvku (bude vyplacen zpětně). Faktury za služby jsou vystavovány počátkem následujícího měsíce zpětně za předchozí měsíc. Dle zákona o sociálních službách po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domově pro seniory musí osobě zůstat alespoň 15% z jeho příjmů. Pokud částka na úhradu stavy a ubytování není dostatečná, je s osobami blízkými dohodnuta spoluúčast na úhradě. Cena za poskytované služby je stanovena dle platného ceníku poskytovaných služeb, který je přílohou uzavřené smlouvy o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory. Ubytování K dispozici jsou jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové pokoje. Sociální zařízení je společné. Cena dle platného ceníku, který je přílohou uzavřené smlouvy, zároveň veřejně vyvěšený na nástěnce domova. Před nástupem do domova pro seniory je klient informován o pokoji, který je v dané době k dispozici. V případě možnosti výběru z více pokojů si klient může sám vybrat takový pokoj, který mu bude vyhovovat a bude pro něj finančně dostupný. Strava Poskytujeme stravování v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav klientů. Strava je zajištěna dodavatelsky. Zajišťujeme racionální, diabetickou, šetřící a redukční dietu. Klient má možnost výběru jídla z předem zveřejněného jídelníčku. 7

8 Pobyt klienta mimo domov pro seniory Klienti mohou volně opouštět domov pro seniory podle svých potřeb. Z provozních a bezpečnostních důvodů doporučujeme klientům aby o svém odchodu informovali personál. Odhlášení stravy nahlásí klient službu konajícímu personálu nejpozději do hodin předešlého dne. Odhlášení stravy na víkend oznámí klient personálu nejpozději v pátek do hodin. Za dobu klienta mimo domov pro seniory klient nehradí stravu, ale hradí ubytování. Návštěvy Klienti mohou volně přijímat návštěvy. Návštěvy jsou přijímány ve společenských prostorách a na pokojích klientů, s ohledem na spolubydlící. Není dovoleno poskytovat ubytování na pokojích jiným osobám. Využití veřejných a komerčních služeb Do domova pro seniory dochází kadeřnice a pedikérka. Možnost nákupů v kantýně, která je umístěna ve vestibulu domova pro seniory. Další služby jsou dostupné v centru města (např. obchody, úřady, divadla, knihovna, atd.) Odvoz lze zajistit, popřípadě spojení MHD. 8

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Jde o rezidenční služby, které jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Tento typ služby je určen mladším seniorům

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 14. 2. 2014 Účinnost od: 1. 3. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Vztahuje

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více