VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek"

Transkript

1 VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání nabídek I. Úvodní informace Název veřejné soutěže: Provádění exekucí soudním exekutorem Vyhlašovatel veřejné soutěže: Česká republika Úřad práce České republiky Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 IČ: Kontaktní adresa: Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Boženy Vikové Kunětické Pardubice (dále jen vyhlašovatel ) Datum vyhlášení veřejné soutěže: Lhůta pro podání nabídek: do Vyhlášení veřejné soutěže: elektronická úřední deska vyhlašovatele II. Předmět soutěže 1. Předmětem veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dále jen veřejná soutěž ) je provádění exekucí pro vyhlašovatele při vymáhání jeho pohledávek z vykonatelných soudních rozhodnutí, notářských a exekutorských zápisů, popř. jiných exekučních titulů, podle nichž lze na základě exekučního řádu provést exekuci proti osobám povinným. 2. Vyhlašovatel uzavře s vybraným navrhovatelem rámcovou smlouvu o provádění exekucí soudním exekutorem na dobu neurčitou, předpokládané datum účinnosti smlouvy je Přesné datum bude stanoveno po ukončení veřejné soutěže dohodou vyhlašovatele s vybraným navrhovatelem. III. Podmínky veřejné soutěže 1. Vyhlašovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, aniž je v podmínkách soutěže přesně stanoven způsob výběru takové nabídky. Vyhlašovatel je oprávněn vybrat i vícero nabídek.

2 2. Zásady obsahu smlouvy o provádění exekucí uvedené v článku IV. jsou stanoveny jako minimální. Jakékoli plnění ve prospěch vyhlašovatele nad stanovený rámec bude zohledněno při výběru nejvhodnější nabídky. 3. Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu veřejné soutěže měnit a doplňovat její podmínky, nebo soutěž zrušit. 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet navrhovatelům podané nabídky. 6. Náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži nese každý navrhovatel sám. IV. Zásady ostatního obsahu smlouvy o provádění exekucí soudním exekutorem 1. Vybraný navrhovatel bude kromě vymáhání pohledávek zajišťovat pro vyhlašovatele právní pomoc související s exekuční činností a bude předběžně posuzovat exekuční návrhy co do očekávané vymahatelnosti. 2. Vybraný navrhovatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu exekuční činnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá i poté, co Smlouva pozbyde účinnosti, po zániku exekutorského úřadu, i po skončení pracovního poměru zaměstnance u exekutora. 3. Vybraný navrhovatel se zavazuje postupovat při vyřizování všech záležitostí pro vyhlašovatele s odbornou péčí, v souladu se zákonem a se zájmy vyhlašovatele, zároveň se zavazuje oznámit mu všechny okolnosti, které zjistil při poskytování právní pomoci a které mohou mít vliv na probíhající exekuční řízení. 4. Vybraný navrhovatel odpovídá vyhlašovateli za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s exekuční činností (mimo jiné též za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti s exekuční činností). 5. Vybraný navrhovatel nebude požadovat zálohu na náklady exekuce. Rovněž nebude požadovat smluvní odměnu za provedení exekuce podle ustanovení 90 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ). 6. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného v souladu s ustanovením 89 exekučního řádu nebude exekutor po oprávněném požadovat úhradu paušálně určených či účelně vynaložených výdajů. Vyhlašovatel není povinen hradit ani žádné jiné náklady spojené s exekucí. 7. Plnění vymožené pro vyhlašovatele bude průběžně rozdělováno tak, že vybranému navrhovateli připadne vždy příslušná procentní sazba odměny podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška ) a dále platná sazba DPH z každého vymoženého plnění na úhradu odměny exekutora; toto platí pro všechny exekutorem přijaté částky, tedy i pro ty, z nichž vypočtená odměna nedosahuje minimální výše dle ustanovení 6 odst. 3 Vyhlášky. Teprve následně budou uspokojeny zbývající náklady exekuce. Výše uvedené se neuplatní, pokud je prováděna exekuce 2

3 prodejem movitých věcí, nemovitostí či prodejem podniku, a dále tehdy, pokud je vymožené plnění získané provedením exekuce podle ustanovení 46 odst. 6 exekučního řádu. Sazba DPH náleží pouze tehdy, je-li vybraný navrhovatel plátcem DPH. V. Kvalifikační předpoklady 1. Nabídky do shora označené veřejné soutěže mohou podávat pouze soudní exekutoři ve smyslu ustanovení 9 a násl. exekučního řádu. 2. Účastníkem veřejné soutěže se stává exekutor, který splňuje veškeré právními předpisy stanovené předpoklady pro výkon exekuční činnosti a který ve lhůtě a způsobem stanoveným v těchto soutěžních podmínkách předložil řádnou nabídku na uzavření Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem. VI. Návrh 1. Nabídka do veřejné soutěže se podává písemně ve třech vyhotoveních (stejnopisy). 2. Návrh musí obsahovat: a) jméno a příjmení, identifikační číslo, označení a adresu sídla exekutorského úřadu, b) prohlášení navrhovatele o plném a bezvýhradném přijetí těchto soutěžních podmínek, c) podepsaný návrh rámcové smlouvy zpracovaný navrhovatelem, který bude obsahovat všechny požadavky dle tohoto vyhlášení; vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným navrhovatelem o konečné podobě smlouvy. VII. Lhůta a místo pro podání nabídek 1. Nabídka do veřejné soutěže může být předána osobně na podatelně krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích, Boženy Vikové Kunětické 2011, Pardubice, nebo zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na tutéž adresu, a to ve shora stanovené lhůtě pro podávání nabídek. Nabídka musí být podána v zalepené obálce a musí být zřetelně označena takto: VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ NEOTVÍRAT. 2. Nabídky lze podat do dne do 12 hodin. Po uplynutí této lhůty nelze do veřejné soutěže předloženou nabídku zahrnout. 3. Otevírání obálek s nabídkami proběhne neveřejně, a to bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. VIII. Lhůta a způsob oznámení vybrané nabídky na uzavření smlouvy 1. Vyhlašovatel vybere nejvhodnější nabídku a oznámí své rozhodnutí zveřejněním na elektronické úřední desce vyhlašovatele na internetové adrese 3

4 ve lhůtě do sedmi pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Prvním dnem sedmidenní lhůty je následující pracovní den po posledním dni pro podávání nabídek. 2. Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení veřejné soutěže vybraného navrhovatele. Rovněž sdělí navrhovatelům, kteří ve veřejné soutěži neuspěli, že jejich nabídku odmítl. 3. V případě, že vyhlašovatel přijme návrh vybraného navrhovatele, zašle mu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže návrh Smlouvy o provádění exekucí soudním exekutorem. 4. Smlouva o provádění exekucí soudním exekutorem nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. IX. Neuzavření odstoupení od smlouvy Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k nabytí účinnosti Smlouvy o provádění exekucí soudním exekutorem, popř. vyhlašovatel v souladu s uzavřenou smlouvou využije právo od této smlouvy pro její neplnění ze strany vybraného navrhovatele odstoupit nebo tento uzavření této smlouvy jinak zmaří, vyhrazuje si vyhlašovatel právo využít výsledků veřejné soutěže a nabídnout uzavření smlouvy ostatním účastníkům, kteří v soutěži neuspěli, popř. vyhlásí novou soutěž. X. Závěrečná ustanovení 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, veřejnou soutěž zrušit či změnit její podmínky. Oznámení o zrušení veřejné soutěže či změně soutěžních podmínek bude oznámeno způsobem, jakým byla tato veřejná soutěž vyhlášena. Známým konkrétním navrhovatelům, kteří již podali nabídku, bude změna nebo zrušení veřejné soutěže oznámena písemně či elektronicky. 2. Podanou nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V Pardubicích dne Ing. Petr Klimpl, v.r. ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích 4

5 Rámcová smlouva o provádění exekucí soudním exekutorem na základě zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ) Česká republika Úřad práce České republiky se sídlem: Dobrovského 1278/25, Praha 7 zastoupena: Ing. Petrem Klimplem ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích IČO: kontaktní a fakturační adresa: Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové Kunětické 2011, Pardubice bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové číslo účtu: /0710 ID datové schránky: 4p2zpna (dále oprávněný ) a. se sídlem: zastoupen: IČO: kontaktní a fakturační adresa: bankovní spojení: číslo účtu: ID datové schránky: (dále jen exekutor ) (exekutor a oprávněný mohou být níže označeni rovněž jako smluvní strany ) uzavřeli níže uvedeného data rámcovou smlouvu o provádění exekucí (dále jen Smlouva ): I. Předmět smlouvy 1. Předmětem Smlouvy je vedení exekučních řízení pro oprávněného při vymáhání jeho pohledávek z vykonatelných soudních rozhodnutí, notářských a exekutorských zápisů, popř. jiných exekučních titulů, podle nichž lze na základě exekučního řádu provést exekuci proti osobám povinným.

6 2. V rámci další činnosti bude exekutor poskytovat právní pomoc oprávněnému v souvislosti s exekuční činností, tedy právní poradenství a písemné či osobní konzultace o stavu řízení a dalších krocích v rámci jednotlivých exekucí. Exekutor bude rovněž předběžně posuzovat exekuční návrhy zaslané oprávněným co do očekávané vymahatelnosti. 3. Postup exekutora při výkonu exekuční činnosti a další činnosti je upraven zejména exekučním řádem a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů. II. Práva a povinnosti exekutora 1. Exekutor je povinen při provádění exekuce postupovat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 2. Exekutor je povinen exekuční činnost vykonávat osobně, prostřednictvím svého zástupce a svých zaměstnanců. 3. Exekutor a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu exekuční činnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá i poté, co Smlouva pozbyde účinnosti, po zániku exekutorského úřadu, i po skončení pracovního poměru zaměstnance u exekutora. 4. Exekutor se zavazuje postupovat při vyřizování všech záležitostí pro oprávněného s odbornou péčí, v souladu se zákonem a se zájmy oprávněného, zároveň se zavazuje oznámit mu všechny okolnosti, které zjistil při poskytování právní pomoci dle čl. I. bodu 2. Smlouvy a které mohou mít vliv na probíhající exekuční řízení. 5. Pokud o to oprávněný požádá, exekutor dle svých možností prolustruje vymahatelnost pohledávek oprávněného i bez podání exekučního návrhu. Podmínkou je však existence exekučního titulu, v němž povinnou osobou je konkrétní dlužník. Tuto skutečnost může oprávněný osvědčit svým prohlášením, aniž by exekuční titul předkládal. V souvislosti s touto činností nebude exekutor oprávněnému účtovat žádné náklady. 6. Exekutor odpovídá oprávněnému za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s exekuční činností. Exekutor odpovídá oprávněnému i za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti s exekuční činností. 7. Exekutor si je vědom toho, že za účelem plnění výkonu exekuční činnosti pro oprávněného shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou mu za účelem provedení exekuce poskytnuty. Exekutor se zavazuje shromažďovat a zpracovávat veškeré údaje týkající se fyzické osoby v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2

7 III. Práva a povinnosti oprávněného 1. Oprávněný se zavazuje, že exekutorovi poskytne všechny jemu známé informace a podklady potřebné pro realizaci předmětu Smlouvy, zejména řádné exekuční tituly, úplné identifikační údaje povinného tak, aby nebyl zaměnitelný s jinou osobou, případně další jemu známé údaje, jež mohou mít vliv na úspěšnou realizaci exekučního řízení. 2. Pokud by kdykoliv po zahájení exekučního řízení došlo přímo ze strany povinného k peněžitému plnění na exekuovanou pohledávku, oprávněný se zavazuje o tom neprodleně exekutora informovat. 3. Oprávněný souhlasí s tím, aby exekutor v jeho prospěch přijímal od povinného veškerá plnění na exekuovanou pohledávku. 4. Oprávněný prohlašuje, že mu není známo nic o majetku povinných, jejichž pohledávky budou soudnímu exekutorovi předávány. IV. Způsob úhrady vymáhaných pohledávek povinnými Pohledávky vymožené exekutorem v rámci Smlouvy budou hrazeny povinným na účet exekutora, který je povinen tyto částky vyplatit, a to převodem na účet oprávněného ve lhůtě dle ustanovení 46 odst. 4 exekučního řádu pod příslušným variabilním symbolem sděleným exekutorovi. V. Náklady exekuce a odměna exekutora 1. Náklady exekuce jsou dle ustanovení 87 odst. 1 exekučního řádu odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu a příslušná daň z přidané hodnoty. 2. Za pohledávky vymožené exekutorem v rámci exekučního řízení náleží exekutorovi odměna a náhrady dle vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška ). Teprve následně budou uspokojeny zbývající náklady exekuce. Výše uvedené se neuplatní, pokud je prováděna exekuce prodejem movitých věcí, nemovitostí či prodejem podniku, a dále tehdy, pokud je vymožené plnění získané provedením exekuce podle ustanovení 46 odst. 6 exekučního řádu. Sazba DPH náleží soudnímu exekutorovi pouze tehdy, je-li plátcem DPH. Plnění vymožené pro oprávněného bude průběžně rozdělováno tak, že exekutorovi připadne vždy příslušná procentní sazba odměny podle Vyhlášky, a dále platná sazba DPH z každého vymoženého plnění na úhradu odměny exekutora; toto platí pro všechny exekutorem 3

8 přijaté částky, tedy i pro ty, z nichž vypočtená odměna nedosahuje minimální výše dle ustanovení 6 odst. 3 Vyhlášky. 3. Smluvní strany se dohodly, že zálohu na svou činnost specifikovanou v čl. I. Smlouvy nebude exekutor požadovat. Rovněž nebude požadovat smluvní odměnu za provedení exekuce podle ustanovení 90 odst. 2 exekučního řádu. 4. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného v souladu s ustanovením 89 exekučního řádu nebude exekutor po oprávněném požadovat úhradu paušálně určených či účelně vynaložených výdajů. 5. Smluvní strany se dohodly, že oprávněný není povinen hradit ani žádné jiné náklady spojené s exekucí. VI. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být písemně vypovězena kteroukoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smlouvu je rovněž možno ukončit dohodou smluvních stran. 2. Oprávněný může odstoupit od smlouvy pouze v případech porušení povinností exekutora specifikovaných v čl. II Smlouvy. Oprávněný může od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy mu exekutor bude účtovat jakékoli náklady za činnost na základě Smlouvy. 3. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 5. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, projednaly a s obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. V Pardubicích dne.. V. dne Za oprávněného:. Ing. Petr Klimpl ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích. exekutor 4

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ Strana 1 (celkem 21) (dále jen "Smlouva") mezi společností NEW TELEKOM,

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen "Smlouva")

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen Smlouva) SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen "Smlouva") číslo mezi společností Air Telecom a.s. se sídlem: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 - Libeň IČ: 242 62 137 DIČ: CZ24262137 zápis

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více