Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška o zahájení Výběrového řízení"

Transkript

1 Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, Praha 5, tel , insolvenční správkyně dlužníka: BBB Autogroup s.r.o., IČ: , se sídlem Družstevní 296/9, Františkovy Lázně. Insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Plzni pod čj. KSPL 20 INS 3289/2009. (Dále jen vyhlašovatel) vyhlašuje výběrové řízení na výběr kupujícího pohledávek z majetkové podstaty dlužníka. 2) Specifikace předmětu prodeje: Předmětem prodeje ve výběrovém řízení jsou tři soubory pohledávek z majetkové podstaty dlužníka, vzniklých z titulu poskytovaných půjček fyzickým osobám při nákupu osobních aut. A) soubor pohledávek uvedených v tabulce označené č. A B) soubor pohledávek uvedených v tabulce označené č. B C) soubor pohledávek uvedených v tabulce označené č. C Pohledávky uvedené v souborech jsou zažalovány, event. exekučně vymáhány. Podrobná specifikace výše a stavu pohledávek je zřejmá z tabulek označených A,B,C. Stav pohledávek je uveden k datu zpracování tabulek. Specifikace tří souborů pohledávek je součástí této vyhlášky ve formě nedílné přílohy. Specifikace jednotlivých pohledávek bude zveřejněna také v insolvenčním rejstříku, pod č.j. KSPL 20 INS 3289/2009, dlužník BBB Autogroup s.r.o. 3) Prohlídky předmětu výběrového řízení Specifikace jednotlivých pohledávek jsou v seznamech A. B. C. zpracovány velmi podrobně z důvodu, že poklady k jednotlivým pohledávkám jsou umístěny převážně u exekučních kanceláří a nahlížení do spisů v papírové podobě každé z pohledávek, pro různé zájemce, není možno zajistit. 4) Základní parametry výběrového řízení: Průběh a podmínky výběrového řízení upravuje tato Vyhláška. Účelem výběrového řízení je získání kupujícího předmětu prodeje specifikovaného v čl. 2 této Vyhlášky, a to výběrem nejvýhodnější z nabídek podaných ve výběrovém řízení. Nabídky se podávají v zapečetěných obálkách. Rozhodujícím kritériem pro posouzení výhodnosti nabídek a pro výběr nejvýhodnější z nich je výše nabízené kupní ceny předmětu prodeje. Ve výjimečném případě- při rozhodování mezi dvěma či více nabídkami s naprosto shodnou výší kupní ceny se uplatní jako pomocné kriterium čas podání nabídky, přičemž platí, že výhodnější je nabídka, která byla předložena, resp. doručena dříve. Pro účely výběrového řízení není stanovena minimální nabídková cena předmětu prodeje.

2 Účastník výběrového řízení musí podat nabídku na každý ze souborů označených A,B,C, zvlášť. Jeden účastník může podat své nabídky na každý z označených souborů. Nabídka za každý soubor musí být podána na samostatném formuláři a jasně označena, na který soubor je podávána. Účastník výběrového řízení, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude vyzván k úhradě nabídnuté ceny předmětu prodeje a k uzavření smlouvy o převodu předmětu prodeje, dále též jen Smlouva o postoupení pohledávek ) 5) Náležitosti nabídek: Závazná nabídka kupní ceny předmětu prodeje ( dále též jen nabídka ) musí být učiněna na formuláři, jehož vzor je přílohou č. 2 této Vyhlášky, a musí být podepsaná účastníkem výběrového řízení, resp. osobou oprávněnou jednat a podepisovat za účastníka výběrového jednání. Účastník výběrového řízení může pro svoji nabídku využít přímo vzor formuláře obsažený v příloze č.2 této Vyhlášky, případně si lze vyžádat u vyhlašovatele poskytnutí formuláře v elektronické podobě. Účastník výběrového řízení uvádí ve své nabídce označení souboru (A,B,C) a celkovou nabízenou kupní cenu za označený soubor. 6) Podávání nabídek: Nabídka se podává v řádně zapečetěné obálce, označené nápisem Nabídka pro odkup pohledávek z majetkové podstaty dlužníka BBB Autogroup s.r.o., Na obálce musí být dále označen účastník výběrového řízení a vyhlašovatel výběrového řízení, tedy adresát nabídky. Zapečetěnou obálkou se rozumí obálka, která je vhodným způsobem (např. oblepením, parafováním spojů, atd) zabezpečena proti náhodnému nebo neoprávněnému otevření. Zapečetěnou obálku s nabídkou je třeba vložit do další obálky a zaslat: - formou doporučené listovní zásilky,zaslané poštou, na adresu vyhlašovatele, tj. adresu: Miroslava Šafránková,MBA, MSc, insolvenční správce BBB Autogroup s.r.o. Bellušova 1846, Praha 5. nejpozději do , kdy končí lhůta pro podávání nabídek. K nabídkám neúplným, neurčitým, podaným v rozporu s podmínkami výběrového řízení, jakož i k nabídkám doručeným po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, nebude při vyhodnocení výběrového řízení přihlíženo. 7) Vyhodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení Vyhodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení se uskuteční do 15 dnů od uplynutí lhůty k podání nabídek, v rámci neveřejného jednání insolvenčního správce a zástupce věřitelů v insolvenčním řízení. sp. KSPL 20 INS 3289/2009.

3 Účastník výběrového řízení, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější pro daný soubor, event. více souborů- se stává vítězem výběrového řízení. 8) Oznámení výsledků vyhodnocení výběrového řízení a výzva k uzavření Smlouvy na postoupení pohledávek, dále jen Výzva. O výsledku vyhodnoceni výběrového řízení informuje vyhlašovatel účastníky doporučeným dopisem, odeslaným bez zbytečného odkladu od skončení vyhodnocení výběrového řízení, přičemž: - účastníkům,jejichž nabídka nebude vyhodnocena jako nejvýhodnější, a to z jakéhokoli důvodu, bude oznámeno, že se nestali vítězem výběrového řízení. - vítěz výběrového bude informován o tom, že se stal vítězem a současně bude vyzván, aby ve lhůtě nejpozději 20 dnů od obdržení výzvy: - uhradil ve prospěch účtu /0800 nabídnutou kupní cenu ( tj. kupní cenu, kterou vítěz výběrového řízení uvedl ve své nabídce.) - a uzavřel s vyhlašovatelem Smlouvu o postoupení pohledávek. Nabídka k uzavření Smlouvy na postoupení pohledávek vyplývající z Výzvy zaslané vítězi výběrového řízení je časově omezena, a to na dobu 20 dnů ode dne doručení Výzvy vítězi výběrového řízení. Pokud ve stanovené lhůtě neuhradí ve prospěch účtu majetkové podstaty celou nabídnutou cenu, právo vítěze výběrového řízení na uzavření smlouvy zaniká a k uzavření smlouvy může být vyzván účastník výběrového řízení, jehož nabídka byla co do výše nabídnuté kupní ceny další v pořadí. Tento postup se může uplatnit i opakovaně. Smlouva o postoupení pohledávek bude podepsána vyhlašovatelem teprve v okamžiku, kdy bude ve prospěch shora uvedeného účtu majetkové podstaty uhrazena celá kupní cena předmětu prodeje. 9) Ustanovení o doručování: Pokud si účastník výběrového řízení převezme jemu určenou Výzvu k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky osobně, má takové převzetí Výzvy pro běh lhůt stejné účinky jako doručení oznámení prostřednictvím České pošty s.p. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že Výzva byla řádně doručena při doručování osobně dnem faktického přijetí Výzvy příjemcem, při doručování poštou sedmým pracovním dnem po odeslání. 10) Ostatní informace: Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo měnit jeho podmínky. Dále si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky podané ve výběrovém řízení bez udání důvodů, následkem čehož nebude žádná z nabídek vybrána jako nejvýhodnější. Pro odstranění nejistoty či pochybností se uvádí, že právo odmítnout všechny nabídky podané ve výběrovém řízení bez udání důvodů má vyhlašovatel i tehdy, budou-li nabídky obsahující veškeré požadované náležitosti

4 podány ve výběrovém řízení řádně a včas dle podmínek této vyhlášky. Insolvenční správce neručí za úplnost a správnost podkladů k jednotlivým nabízeným pohledávkám a za jejich dobytnost. Výběrové řízení nelze zpochybnit či prohlásit za neplatné z důvodu opoždění vyhodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení. Veškeré náklady, jež vzniknou kterémukoliv zájemci o účast ve výběrovém řízení, resp. účastníkovi výběrového řízení ve spojitosti s řízením, resp. s účastí ve výběrovém řízení, si tyto osoby hradí ze svého a nemohou se dožadovat vůči vyhlašovateli náhrady těchto nákladů. 11) Místo zveřejnění této Vyhlášky Tato Vyhláška a formulář nabídky kupní ceny je uveřejněna spolu s inzercí nabídky na Vyhláška může být měněna formou číslovaných dodatků. Dne Miroslava Šafránková MBA,MSc. insolvenční správce

5 Nabídka kupní ceny ve výběrovém řízení na prodej pohledávek z majetkové podstaty společnosti BBB Autogroup s.r.o., IČ: , se sídlem Družstevní 296/9, Františkovy Lázně. Insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Plzni pod čj. KSPL 20 INS 3289/2009. Já, níže podepsaný/a... rodné č.... trvale bytem... jakožto účastník Veřejného výběrového řízení tímto předkládám svoji závaznou nabídku kupní ceny předmětu prodeje, kterým je soubor vedený pod označením (A,B,C)... z majetkové podstaty dlužníka, vzniklých z titulu poskytovaných půjček fyzickým osobám při nákupu osobních aut. Moje nabídka celkové kupní ceny za soubor pohledávek vedených pod označením (A,B,C)... je...kč, slovy... Prohlašuji, že bez výhrad akceptuji veškeré podmínky výběrového řízení, jak jsou stanoveny Vyhláškou o zahájení Veřejného výběrového řízení a zavazuji se, že stanu-li se vítězem tohoto výběrového řízení, uhradím shora uvedenou kupní cenu řádně a včas dle podmínek výběrového řízení. Kontaktní údaje účastníka výběrového řízení: společnost: zastoupená: Jméno fyzické osoby: sídlo: (bydliště) IČ, RČ: telefon: adresa pro zasílání: V... dne... podpis účastníka výběrového řízení

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více