LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko"

Transkript

1 LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA INVESTOR: Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko Obsah dokumentace pro žádost o umístění stavby: Popis záměru A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Výkresová část v.č. 1 snímek katastrální mapy v.č. 2 koordinační situace stavby v.č. 3 úvodní panel, infopanel, směrovka v.č. 4 zastavení A1 - Co tu roste? v.č. 5 zastavení A2 Lesní panelák v.č. 6 zastavení A3 Kolik vážíme? v.č. 7 zastavení A4 Co nám chutná? v.č. 8 zastavení A5 Stopovaná v.č. 9 zastavení A6 Paměť stromů v.č. 10 zastavení A7 Bosky jako zvířata v.č. 11 zastavení A8 Výprava do minulosti v.č. 12 zastavení A9 Rozpětí křídel v.č. 13 zastavení A10 Lesní altán v.č. 14 zastavení B1 Mířidla v.č. 15 zastavení B2 Procházka nad zemí v.č. 16 zastavení B3 Lesní lehátka v.č. 17 zastavení B4 Smyk na dřevo v.č. 18 zastavení B5 Zvuky dřeva v.č. 19 zastavení B6 Voda plná života v.č. 20 zastavení B7 Zvířecí olympiáda v.č. 21 zastavení B8 Život v dutině stromu v.č. 22 zastavení B9 Co se děje pod kůrou? v.č. 23 zastavení B10 Nenápadný motýlek v.č. 24 Lavička v.č. 25 Mostek D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení E Dokladová část viz paré č. 1 GPS zaměření polohy jednotlivých zastavení

2 POPIS ZÁMĚRU Záměrem investora je umožnit návštěvníkům Mezní Louky zábavnou formou se seznámit s problematikou lesa. Na ploše Lesního zážitkového areálu jsou vytvořeny dva okruhy naučné stezky. Okruh A značený červeným mezikružím vede rovinatým terénem a je určen i pro osoby se sníženou schopností pohybu a třeba kočárky. Lesní povrch ale neumožňuje bezpečný pohyb vozíčkářů. Okruh B značený modrým mezikružím vede terénem členitějším, dobrodružnějším. Stezka má pracovní název Rysí stezka a znakem je kresba hlavy rysa. Zastavení na stezkách jsou určena pro podrobnější interaktivní poznání a prozkoumání různých jevů lesa a jeho obyvatel. Hlavním konstrukčním materiálem je dřevo: musí vyhovovat třídě trvanlivosti materiálu 1-2 dle ČSN EN 350/2. Tuto podmínku splňuje akát nebo dub. Podmínkou je odstranění kůry a běli. Povrchová úprava dřeva: bude obroušeno hrubostí 80, bez dalších povrchových úprav. Horní plochy svislých kůlů budou seříznuty šikmo pro stékání vody. Výjimku z výše uvedeného tvoří zastavení B4 Smyk na dřevo, který bude, podle historického vzoru, vyroben ze smrkového dřeva. Pro větší stabilitu v terénu jsou svislé kůly zapuštěné do terénu a ukotvené betonovou směsí. Beton je varován do kónusu a jeho horní plocha je cca 20 cm pod povrchem. Dřevěné konstrukce prvků jsou spojovány pevnostním, žárově pozinkovaným spojovacím materiálem, někde bude využit nerez viz výkresy. Informační cedulky jsou vyrobeny z podkladního materiálu Masterbond (sendvič Al-plast-Al) a na povrchu je fólie s potiskem odolná ÚV záření. Všechny texty na fólie dodá Správa NP před realizací stavby. Prvek Paměť stromů je opatřen krycím bezpečnostním sklem s vloženou fólií. Zastavení Procházka nad zemí je tvořena lanovou vynešenou konstrukcí. Lana jsou splétaná, s ocelovými prameny v jádru a polyamidovým opletem, v přírodní barvě (okr). Spojky lan kovové, v méně namáhaných místech PE, v přírodně neutrálních barvách (hnědá, černá, zelená) - nechat odsouhlasit investorem před realizací. Prvky naučné stezky budou vyrobeny s ohledem na konstrukční pevnost a také na bezpečnost pro uživatele = musí splňovat požadavky ČSB EN 1176 (Zařízení dětského hřiště). Vzhledem k přírodně rostlému materiálu konstrukcí prvků se může skutečný rozměr prvků mírně lišit od kót na výkresech.

3 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Lesní zážitkový areál Mezní Louka (dále LZA) b) místo stavby ppč. 349, k. ú. Mezná u Hřenska (693804) c) předmět projektové dokumentace umístění stavby A. 1.2 Údaje o stavebníkovi Správa národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa IČ DIČ CZ Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Vypracoval: ing. arch. Jiří Kubát, 28. října 758, Turnov IČ Zodpovědný projektant: ing. arch. Jiří Plašil, U Domoviny 491/1, Liberec I Autorizace ČKA 1603 A.2 Seznam vstupních podkladů - písemné zadání investorem - snímek katastrální mapy - digitalizovaný snímek terénu poskytnutý Správou NP České Švýcarsko A.3 Údaje o území Projektová dokumentace řeší umístění a obsah naučné stezky. Celá stezka je umístěna v jižní části velké lesní parcely ppč. 349, k.ú. Mezná u Hřenska, v blízkosti objektů turistického centra Mezní Louky. Přibližně opsaný obdélník okolo stezky má rozměry cca 250 x 500 m. Stezka se nachází na území pod správou Národního parku České Švýcarsko. Jedná se o poměrně členitý terén, rovinatější pro okruh A a členitější pro okruh B. Naučná stezka nezmění odtokové poměry území. Stezka naplňuje zábavně-vzdělávací, naučnou i sportovně-rekreační funkci podle potřeb Správy NP. LZA má jako hlavní cíl vysvětlit návštěvníkům NP atraktivní nenásilnou a interaktivní formou význam lesa pro život ostatních druhů rostlin, hub, živočichů a dalších organismů i pro člověka. Poskytne základní informace o zdejších lesích, podnítí návštěvníky k zamyšlení a nabídne jim i možnost aktivního odpočinku. Celý Lesní zážitkový areál tedy stezky a zastavení na nich budou mít přírodní charakter se základním použitým materiálem přírodně rostlé dřevo.

4 Jednotlivé prvky LZA jsou navrženy s ohledem na bezpečnost při jejich použití podle požadavků na dětské herní prvky. LZA nevyžaduje žádnou podmiňující investici Vlastní stezka se nachází v jižním cípu velké lesní parcely ppč. 349, přístup k ní je po lesních cestách ppč. 383 a 390, všechny parcely jsou ve správě Správy NP. A.4 Údaje o stavbě a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, nová stavba b) účel užívání stavby, zábavně-vzdělávací, naučný a sportovně-rekreační c) trvalá nebo dočasná stavba, jedná se o stavbu trvalou (podle údržby) d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1 ), netýká se e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, budou dodrženy všechny požadavky na herní prvky, okruh A je plánován i pro užití osobami se sníženou schopností pohybu (je rovinatější), ale lesní terén neumožňuje bezpečný pohyb na vozíku f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2 ), budou zaneseny do projektové dokumentace g) seznam výjimek a úlevových řešení, netýká se h) navrhované kapacity stavby celkem 20 zastavení i) základní bilance stavby netýká se, j) základní předpoklady výstavby jaro 2014, výstavba najednou, k) orientační náklady stavby ,- Kč včetně DPH A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Netýká se

5 B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku, jedná se o lesní pozemek s různými dřevinami a členitým povrchem. Ve V cípu okruhu B je malá lesní tůňka. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, byl proveden vizuální průzkum s pracovníkem Správy NP c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, netýká se d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.. netýká se e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, netýká se f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, při realizaci naučné stezky se nebudou kácet žádné dřeviny g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), prvky na naučné stezce jsou umístěny na pozemku s funkcí lesa, měly by se svým charakterem stát jeho součástí h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), netýká se i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. netýká se B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stezka má přinést zábavně-vzdělávací, naučný a sportovně-rekreační interaktivní herní areál do míst přístupných návštěvníkům Mezní Louky. Na stezce je 20 zastavení, která mají uživatele seznámit s problematikou lesa velmi příjemnou interaktivní formou. Cílovou skupinou jsou hlavně děti s doprovodem rodičů. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, Stezka je rozdělena na dva okruhy. Okruh A jde terénem jednodušším, okruh B využívá více členitost terénu. Oba okruhy respektují modelaci terénu bez terénních úprav. b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Prvky naučné stezky jsou navržené převážně z přírodně rostlého (křivého) dřeva akátu a dubu, které nebude dodatečně barveno ani jinak povrchově upraveno a časem získá stříbrnou patinu. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby viz výkresová část B.2.4 Bezbariérové užívání stavby okruh A vede rovinatým terénem a je tedy určen i pro osoby se sníženou schopností pohybu a třeba kočárky. Lesní povrch ale neumožňuje bezpečný pohyb vozíčkářů. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Prvky stezky budou splňovat všechny normy a předpisy pro herní prvky dětských hřišť ČSN EN B.2.6 Základní charakteristika objektů Prvky naučné stezky jsou jednoduché, samostatně stojící objekty tvořené většinou dřevěnou konstrukcí. Dřevo musí vyhovovat třídě trvanlivosti materiálu 1-2 dle ČSN EN 350/2. Tuto podmínku splňuje akát a nebo dub. Výjimkou je zastavení B4 Smyk na dřevo, který bude proveden ze smrkového dřeva. Podmínkou u všech dřevěných částí je odstranění kůry a běli. Na prvku B8 Život v dutině stromu naopak bude kůra navrch šroubována. Pro větší stabilitu v terénu jsou svislé kůly zapuštěné do terénu a ukotvené betonovou

6 směsí. Povrchová úprava dřeva: bude obroušeno hrubostí 80, bez dalších povrchových úprav. Dřevěné konstrukce prvků jsou spojovány pevnostním, žárově pozinkovaným spojovacím materiálem, někde jsou preferovány nerezové komponenty viz výkresy. Informační cedulky jsou vyrobeny z pokladního materiálu Masterbond (sendvič Al-plast-Al) a na povrchu je fólie s potiskem odolná ÚV záření. Prvek Paměť stromů je opatřen krycím bezpečnostním sklem s vloženou fólií. Zastavení Procházka nad zemí je tvořena lany: splétané, s ocelovými prameny v jádru a polyamidovým opletem, v přírodní barvě (okr). Spojky lan kovové, v méně namáhaných místech PE, v přírodně neutrálních barvách (hnědá, černá, zelená) - nechat odsouhlasit investorem před realizací. Prvky naučné stezky budou vyrobeny s ohledem na konstrukční pevnost a také na bezpečnost pro uživatele = budou splňovat normy a předpisy pro herní prvky dětských hřišť. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení netýká se. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení netýká se B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi netýká se B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí netýká se B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí netýká se B.3 Připojení na technickou infrastrukturu netýká se B.4 Dopravní řešení Stezka je přístupná z turistických cest v okolí Mezní Louky. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Stezka využívá konfiguraci stávajícího terénu i stávající vegetaci a nebude je měnit. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Samotný areál má hlavní úkol přispět k ochraně životního prostředí cestou osvěty. Nebude mít na okolí negativní vliv, trasa okruhů je v blízkosti stávajících turistických cest B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva netýká se B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, Prvky budou vyrobeny předem mimo staveniště, betonová směs se bude také připravovat mimo prostor lesa. Na místě bude probíhat pouze kotvení a montáž. b) odvodnění staveniště, netýká se c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Prvky je možné dopravit ke stanovištím po obou lesních cestách ppč. 383 a ppč. 390, dále budou části prvků transportovány ručně. Jiná technická infrastruktura není potřeba.

7 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Bude se jednat nejvíc o ruční práci s malým vlivem na okolí. Vliv bude pouze dočasný v průběhu stavby. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, netýká se f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), netýká se g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, netýká se h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, Výkopky ze základů budou rozprostřeny po okolí i) ochrana životního prostředí při výstavbě, Ruční práce bude respektovat životní prostředí. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, Stavební práce budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 1990 Sb.,591 / 2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených v dalším odstavci. Povinnosti dodavatele stavebních prací : - předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany - vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými ochrannými prostředky - zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických postupů - odevzdat a předat staveniště ( pracoviště ) zápisem - přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti práce Způsobilost pracovníků : - provádět pravidelná školení bezpečnosti práce - školení dalších činností, kde platí konkrétní předpisy: svářeči ( ČSN , , , , , , ) jeřábníci, vazači ( ČSN ISO , ČSN ISO 8792 ) obsluhy ručních motorových strojů ( vyhl. č. 42 / 1985 Sb.) a další údaje o samostatných činnostech, vyžadujících bezpečnostní opatření. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučeni v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé a subdodavatelé. V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci na pracovišti. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo nadzemních, které jsou v provozu musí být provedeny ručně. Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni s podmínkami provozu. v zimním období zajistit provozování cest po staveništi,

8 včetně vysypávání tak, aby nedošlo k úrazu. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých stanic ( lékařská služba, HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie ). Je zakázáno všem osobám dovážet a používat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujicími prostor staveniště. Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany : - Zákoník práce zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce - Zákon ČNR č. 133 / 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších předpisů. - Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. - Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhl.. č. 98/1982 Sb. - Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 sb. a vyhl. č. 207/1991 Sb. -- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbě. - Zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích. - Směrnice MZd ČSR č. 49 Věst. Mzd. O posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění pozdějších předpisů. _ Směrnice MZd. ČSR č. 46 sv. 39/1978 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí ve znění pozdějších předpisů. - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. - ČSN Lešení, společná ustanovení. ( 2005) - ČSN Pojízdná a volně stojící lešení ( 1979 ) - ČSN Ochranné a záchytné konstrukce ( 1983 ) - ČSN Trubková lešení ( 2005 ) - ČSN EN 365 Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, okruh A je rovinatější l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, netýká se m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), netýká se n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Stavba bude prováděna najednou

9 C Situační výkresy Viz výkresová část D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení netýká se E Dokladová část Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury V místě areálu nejsou žádné známé inženýrské sítě viz vyjádření ČEZ, RWE a O2 v příloze.

10 Zaměření bodů v terénu GPS bod zastavení poloha výška 002 A N E m 003 A 1a N E m 004 A 1b N E m 005 A 1c N E m 006 A 1d N E m 007 A 2a N E m 010 A 3 N E m 011 A 4 N E m 013 A 1e = A 5 N E m 014 A 6 N E m 015 A 7 N E m 016 A 8 N E m 017 A 9 N E m 018 B N E m 019 A 2b N E m 021 B 1a N E m 022 B 1a směr N E m 023 B 1b N E m 024 B 1b směr N E m 025 B 2 N E m 026 B 2 N E m 027 B 1c = B 2 N E m 029 B 3 N E m 031 B 4 N E m 032 B 4 N E m 033 B 5 N E m 034 průch. bod mezi B5 a B6 N E m 035 B 6 N E m 036 C N E m 037 B 6 N E m 039 B 7 N E m 040 B 7 N E m 042 šipka N E m 043 B 8 N E m 044 B 9 N E m 045 B 10 N E m 046 A 10 N E m Zaměření provedeno turistickým GPS přístrojem Garmin Colorado 300, proto je třeba polohu zastavení považovat za přibližnou a je nutno ji konzultovat s pracovníkem Správy NP.

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více