PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno

2 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody 3, Brno Projekt hřiště a zahrady b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) U Lípy Svobody 3, Brno , katastrální území Brněnské Ivanovice, p.č. 922/1, 923/1 c) předmět dokumentace projekt hřiště a zahrady MŠ U Lípy Svobody 3, Brno A.1.2 Údaje o žadateli Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany Tuřanské náměstí Brno IČ: /22 A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace Ing. Arch. Petr Blažek, Ph.D. Oblá 64 c, Brno IČ: , DIČ: CZ Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D. autorizovaný architekt ČKA Ing. Markéta GREGOVÁ Ing. Jan BLAŠČÍK A.2 Seznam vstupních podkladů - požadavky investora - prohlídka objektu - část původní dokumentace v tištěné podobě - fotodokumentace A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na území a) rozsah řešeného území Předmětem projektové dokumentace je projekt hřiště a zahrady mateřské školky U Lípy Svobody 3, Brno, v katastrální území Brněnské Ivanovice, p.č. 922/1, 923/1 b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Objekt mateřské školky se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani zvláštně chráněném území, nejedná se o záplavové území. c) údaje o odtokových poměrech, Odtokové poměry se navrhovanými stavebnímu úpravami nijak nezmění. d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, Projektová dokumentace je v souladu záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

3 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, Projektová dokumentace je vypracována a je v souladu záměru s územně plánovací dokumentací a s územním plánem obce. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, V projektové dokumentaci budou a jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších účastníků řízení. h) seznam výjimek a úlevových řešení, V projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. i) seznam souvisejících a podmiňujících investic Součástí stavby nejsou žádné související a podmíněné investice. j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). katastrální území Brněnské Ivanovice, p.č. 922/1, 923/1 Parcelní číslo: 922/1 Obec: Brno Katastrální území: Brněnské Ivanovice Číslo LV: Výměra [m2]: 479 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Budova s č.p.: č.p.65, objekt občanské vybavenosti Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Brno Parcelní číslo: 923/1 Obec: Brno Katastrální území: Brněnské Ivanovice Číslo LV: Výměra [m2]: 1811 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Druh pozemku: ostatní plocha Způsob využití: zeleň Budova s č.p.: č.p.65, objekt občanské vybavenosti Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Brno A.4 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby a) nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o změnu dokončené stavby. b) účel užívání stavby Stavba slouží jako mateřská škola pro děti předškolního věku. Nedojde k žádné změně v účelu užívání. c) trvalá nebo dočasná stavba, Jedná se o stavbu trvalou.

4 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o kulturní památku. e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace je zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů. Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a V projektové dokumentaci budou a jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších účastníků řízení. Radonový průzkum není vyžadován. g) seznam výjimek a úlevových řešení, V projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. h) navrhovaná změna kapacity stavby (užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), Jedná se projekt hřiště a zahrady, jenž je součásti mateřské školky. Prostor pro hřiště, zahradu a zpevněné plochy je vymezen parcelou p.č.923/1, k.ú. Brněnské Ivanovice o celkové výměře 1811 m 2. i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), Objekt MŠ je napojen na stávající energetické rozvody. průkaz energetické náročnosti není řešen a není potřeba j) základní předpoklady realizace. Předpokládaná lhůta výstavby: Zahájení: po obdržení stavebního povolení s nabytím právní moci Ukončení: 12 měsíců po nabytí právní moci stavebního povolení B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území a) charakteristika stavebního pozemku, Budova mateřské školy se nachází v katastrální území Brněnské Ivanovice, na p.č. 922/1, 923/1. Pozemek je rovný, stavba není v památkové rezervaci ani v památkové zóně. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), V místě stavby bylo investorem provedeno zaměření stávajícího stavu a vizuální průzkum. Tento podklad byl projektantem použit k vytvoření projektové dokumentace. Podkladem pro zaměření byla částečně i původní dokumentace stávajícího stavu. Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum není pro požadovaný rozsah stavebních úprav vyžadován. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, Veškeré stávající sítě a rozvody nacházející se v řešen prostoru budou před započetím výstavby zaměřeny a jejich poloha bude během výstavby plně respektována.

5 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Navrhovaná stavba neleží v záplavovém území ani v poddolovaném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Stavba ani její zařízení nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby, zejména není zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. Stavba nijak nenaruší a nijak nezmění odtokové poměry v území. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, Asanace, demolice a kácení dřevin nejsou při rozsahu této stavby vyžadovány. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), Záměrem nejsou nijak dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Nejedná o pozemky určené k plnění funkce lesa. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Stávající objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, toto napojení nebude nijak měněno ani dotčeno. Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně dobře přístupný. Do technické infrastruktury nebude nijak zasahováno. i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice se nevyskytují. B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Na základě požadavků investora byla vytvořena projektová dokumentace v rozsahu určenému dle vyhlášky 499/2006 Sb.. Účel užívání stavby, jako celého objektu zůstane zachován, jedná se o objekt mateřské školy. Ke změně v účelu užívání nedojde. Jedná se projekt hřiště a zahrady, jenž je součásti mateřské školky. Prostor pro hřiště, zahradu a zpevněné plochy je vymezen parcelou p.č.923/1, k.ú. Brněnské Ivanovice o celkové výměře 1811 m 2. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího areálu zahrady mateřské školy - revitalizaci zahrady. Dokumentace se týká rekonstrukce zeleně a jejího doplnění, vytváření terénních kopečků a valů, vybavení zahrady novými herními prvky. Návrh sadových úprav se odvíjel od funkčního využití prostorů zahrady a hřiště. Rozdělení prostoru zahrady a hřiště na jednotlivé segmenty je uzpůsobeno konkrétním tématům výchovy předškolních dětí. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby nejedná se o výrobní objekt B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Hřiště i zahrada bude bezbariérově přístupná B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných norem a předpisů, včetně jejich platných změn, jež přesně definují základní požadavky a parametry pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.

6 Během výstavby budou beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb. a č.101/2005 Sb. Veškeré činnosti spojené s přípravou staveniště, dále prováděním stavebních a montážních prací musí být provedeny v souladu s nařízením vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a zákona 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni při činnostech používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením nařízení vlády 495/2001 Sb. Na veškerý materiál, konstrukční prvky, instalované technologie jsou dodavatelské firmy povinny předložit dokumentaci v souladu se zákonem 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vládních nařízení na zákon navazujících jakož i oprávnění a odbornou způsobilost pro výkon daných činností dle zvláštních předpisů. Dodržení bezpečnostních předpisů při pracovní činnosti zajistí provozovatel. Uživatelé prostorů musí být prokazatelně seznámeni s na ně se vztahujícími bezpečnostními předpisy a jsou povinni je bezpodmínečně dodržovat. Samotný objekt nevyžaduje speciální bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví nebo života svých uživatelů. Pokud budou stavební práce plně v souladu s platnými zákonnými předpisy, budou dodrženy stavebně technické požadavky a všechny materiály budou mít potřebné atesty a certifikace, nevzniká žádné nebezpečí z pohledu samotného užívání objektu. Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům uklouznutím, pádem, nárazem,. Během užívání stavby je nutno dodržovat: zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy na jednotlivé druhy prací a výrobků se vztahují příslušné ČSN a předpisy, jejichž dodržování je přísnou podmínkou jak při vlastní realizaci, tak i během užívání stavby Při všech úkonech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu s výše uvedenými zákonnými předpisy především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohled nad používáním bezpečnostních a ochranných prostředků a nad skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby s odpovídající kvalifikací, dohled nad dodržováním platných postupů, jištěním, zabezpečením apod. Při skladování stavebního materiálu nebude docházet k ohrožení bezpečnost pracovníků na staveništi, budou dodrženy odpovídající bezpečnostní předpisy a výšky skládek a zajištěn celkový pořádek na staveništi. Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora nebo občanů ve vztahu k veřejnému prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení b) konstrukční a materiálové řešení Přípravné práce: Před zahájením stavebních prací bude na vhodném místě zřízeno zařízení staveniště. Bude sloužit pro ochranu pracujících osob před náhlou nepřízní povětrnosti a pro uskladnění pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní a k uskladnění materiálu, který nemůže být skladován na volném prostranství (cement apod...). Jako zařízení staveniště budou na základě domluvy s investorem využity staveništní buňky, případně předem určené prostory v objektu.

7 Stavba bude prováděna standardními postupy a nebude ohrožovat bezpečnost kolemjdoucích ani uživatelů objektů. Okapový chodník a zpevněné plochy okolo objektu MŠ - vybourání stávajícího okapového chodníku - nové zpevněné plochy budou provedeny podél obvodového pláště objektu MŠ. Bude proveden z hladkých betonových dlaždic mm uložených do štěrkového lože, bude ohraničen parkovým betonovým obrubníkem tl. 50 mm do bet. lože. Provedení chodníku bude vykazovat příčný spád směrem od objektu min. 2,0 %. Součásti bude i provedení drenáže okolo objektu a s tím i související úprava svislé hydroizolace soklové části objektu. Zpevněné plochy budou v následující skladbě: - betonová dlažba 60 mm - drcený štěrk 4/8 40 mm - štěrkodrť 150 mm Po ukončení stavebních prací se plocha vyčistí. Na plochách zeleně poškozených stavební činností se provede úprava povrchu prokopáním, rytím a hrabáním. Vyrovnají se terénní nerovnosti a na takto připravený terén se zeleň podle osazovacího plánu rozmístí a vysadí. Výsadba bude realizována do ručně vykopaných jam. Dřeviny se zemním balem je možné vysazovat v průběhu celého vegetačního období (kromě měsíců s vysokou intenzitou slunečního záření, tedy červenec, začátek srpna). Hloubka výsadby dřevin má odpovídat hloubce výsadby ve školce. Kotvení: pro dřeviny 1 kol / 1 sazenici, tím se částečně ukotví a jsou chráněny před poškozením. Po výsadbě se kolem každého keře a stromečku vytvoří ze zbývajícího substrátu tzv. mísa, která zadrží vodu při sazenici. Projekt neuvažuje se závlahovým systémem na plochách zeleně. Z tohoto důvodu roste význam tvorby mís kolem kmene a význam zálivky po výsadbě. V následujících dnech po výsadbě se strom zalévá dávkou 20 l / ks obden, později 20 l - 30 l za týden. Tuto dávku ovlivňuje jednak počasí a jednak přirozená zásoba vody v půdě a také podle reakce stanoviště. Důležitá je zálivka v 1. roku po celé vegetační období, aby dřeviny důkladně zakořenily. Posloupnost výsadby: Výsadba dřevin a trvalek se realizuje po realizaci ostatních stavebních objektů. V prostoru, kde se zpevněné plochy nerealizují, může výsadba probíhat souběžně s výstavbou zpevněných ploch. Vytyčení výsadby podle výkresu by mělo zajišťovat ochranu inženýrských sítí, tedy neměla by se výsadba stromů křižovat se sítěmi. Ale i tak je nutné před realizací vytyčit stávající inženýrské sítě. Investor by měl požadovat od realizátora výsadby záruku na práce alespoň po dobu měsíců. Jakékoliv změny v projektu je nutné konzultovat s autorem návrhu. Při realizaci výsadeb požadujeme přítomnost autorského dozoru. c) mechanická odolnost a stabilita. Stavba byla navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení, b) výčet technických a technologických zařízení. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

8 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení, b) energetická náročnost stavby, B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Stavba ani její zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí, nebude zdrojem hluku, otřesů a vibrací. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s požadavky nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb. Během výstavby budou beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb. a č.101/2005 Sb. Hygienické, sociální a provozně-kancelářské zařízení bude umístěno v provozovně dodavatele. Stravování zaměstnanců není uvažováno přímo na staveništi. Lékařská péče zaměstnanců bude zajištěna místními zdravotnickými zařízeními. Ostraha staveniště bude zajištěna hlídací službou, kterou zajistí dodavatel pro všechny účastníky výstavby za dohodnutou úhradu. Požární zabezpečení staveniště po dobu výstavby bude zajištěno vyšším dodavatelem stavby pro všechny účastníky výstavby za předem dohodnutých podmínek s jednotlivými subdodavateli. Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 324/90 Sb. Hygienická opatření - stavební část Použité předpisy a technické normy: zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací směrnice MZd č. 46/1978 Sb. a č. 66/1985 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení daných platnou vyhláškou ČÚBP základní povinnosti zaměstnavatelů definované zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v oblasti bezpečnosti práce, v pojetí starého a nového zákoníku v oblasti BOZP hlavní povinnosti stanovené zaměstnavatelům zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží radonový průzkum není vyžadován b) ochrana před bludnými proudy není řešeno c) ochrana před technickou seizmicitou není řešeno d) ochrana před hlukem Stavba ani její zařízení nemá negativní účinky na životní prostředí, není zdrojem hluku, otřesů a vibrací. -stavební činnost během výstavby stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy budou realizovat v pracovních dnech od hod. a v sobotu od hod., - veškeré stavební činnosti budou realizovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. e) protipovodňová opatření. Stávající objekt se nenachází v povodňové oblasti, nenachází se v prostoru, kde hrozí sesuvy půdy.

9 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky Není řešeno, zůstalo stávající. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Není řešeno, zůstalo stávající. B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu c) doprava v klidu. d) pěší a cyklistické stezky. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Vegetace a související terénní úpravy nejsou v rámci stavby řešeny. Po dokončení stavebních úprav budou stávající zahradní a terénní úpravy v okolí objektu uvedeny do původního stavu a bude provedeno jejich celkové vyčištění. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení staveniště, jakož i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Výstavba se nenachází v blízkosti léčebných pramenů. Výstavbou nebude narušena ochrana vodních zdrojů. b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. V místě stavby se nenacházejí žádné dřeviny ani památné stromy, jejich ochrana není nutná. S ochranou rostlin a živočichů se v rámci stavby nepočítá. Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány. c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 Stavba se nenachází v soustavě chráněných území evropského významu Natura Povaha záměru, který je předmětem projektové žádosti nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 a nepodléhá posouzení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA zjišťovací řízení ani stanovisko EIA není pro tuto stavbu požadováno e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů V místech stavby je nutno respektovat ČSN Budou plně respektována vyjádření všech dotčených správců inženýrských sítí.

10 B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Po dokončení stavby zajistí investor a dodavatel podmínky pro zajištění stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva nejsou požadovány. Při mimořádné nebo krizové situaci, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví občanu, životní prostředí, majetkově hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu, předejte informaci co nejdříve na tato tísňová telefonní čísla: 150 Hasičský záchranný sbor, 155 Středisko záchranné služby, 158 Policie ČR 156 Městská policie, 112 Mezinárodní číslo tísňového volání Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva nejsou požadovány. B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, Voda a elektřina potřebná k výstavbě bude odebírána ze stávajících odběrných míst. b) odvodnění staveniště, Vzhledem k typu stavby není odvodnění staveniště řešeno. Odvodnění okolních ploch zůstane zachováno a beze změn. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a na rozvody stávajících inženýrských sítí. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Provádění stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, Na asanaci, demolici, kácení dřevin v prostoru staveniště nejsou kladeny žádné požadavky. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), Zábory pro staveniště nejsou požadovány. Jako staveniště budou použity prostory stávající zahrady náležící k objektu, případně předem vyčleněné prostory uvnitř objektu. Během stavebních úprav dojde částečně k bouracím a demontážním pracím. Stavební odpad bude skladován a následně odvezen v souladu a zvyklostí s odpadovým hospodářstvím. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, Při realizaci budou dodrženy povinnosti původce odpadu stanovené v 10,11,12,16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Bude se předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. Odpadům, jejichž vzniku není možno zabránit, budou využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním uložením na skládku. Odpady vzniklé při stavbě budou odstraněny v souladu se zákonem. Při výstavbě vzniknou odpady dle Katalogu odpadů - dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Nebezpečné odpady vzniklé při stavebních pracích označené v kategorii N budou shromažďovány v nádobách k tomu určených a budou likvidovány oprávněnou firmou v rámci smlouvy s dodavatelskou firmou stavby. h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro realizaci. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie zeminy. i) ochrana životního prostředí při výstavbě, Speciální požadavky na životní prostředí v průběhu stavby nejsou. Celá stavba je

11 navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních prostředků. Stavba ani její zařízení nemají negativní účinky na životní prostředí, zejména nejsou zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. Po dobu přípravy území a výstavby budou eliminovány dopady na životní prostředí (zejména zvýšená prašnost), které mohou být vyvolány jak vlastními stavebními pracemi, tak i provozem vozidel. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5 ), 5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. Při provádění stavebních prací bude dodavatel stavby dbát na ochranu zdraví a bezpečnosti v prostoru staveniště. Dodavatel stavby bude minimalizovat hlučnost a prašnost na staveništi. Práce v nočních hodinách v celém prostoru stavby nebudou prováděny. Dle rozsahu stavebních prací v objektu nebude koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potřeba - na stavbě nebude současně pracovat více zhotovitelů. Dle rozsahu stavebních prací v objektu doporučujeme zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, Stavbou nevznikají nové požadavky na úpravu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), Podmínky pro provádění stavby za provozu budou před samotnou realizaci upřesněny realizační firmou a odsouhlaseny provozovatelem a investorem. Veškeré opatření proti účinkům vnějšího a vnitřního prostředí při výstavbě budou plně respektovat veškeré vyhlášky související s bezpečnosti práce, příslušné normy a předpisy. Navrhovaná opatření a postup výstavby bude odsouhlasen inspektorem. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny budou stanoveny realizační firmou. Všeobecná upozornění Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištění provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy

12 technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE Místo stavby : Valtice, Sobotní 101 Katastrální území : parc.č.866 k.ú. Valtice Investor : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD PIVOVARSKÁ ULICE, ČESKÝ KRUMLOV

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD PIVOVARSKÁ ULICE, ČESKÝ KRUMLOV NA SEPAROVANÝ ODPAD PIVOVARSKÁ ULICE, ARCHITEKT: INVESTOR: STUPEŇ PROJEKTU MĚSTO Odbor investic PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY 02. listopadu. 2015 Pivovarská ulice A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY

Více

ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků 1

ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků 1 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ 10 STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE ŠATEN ŽÁKŮ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Jedná se o pozemek zapsaný v katastru nemovitostí p.č.1746, zastavěná plocha a nádvoří 423 m 2. Jedná objekt kotelny

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 B. Souhrnná technická zpráva Zakázka č. : 13 028 Název akce : Oplocení u školy Wolkerova, Havlíčkův Brod Místo akce

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

E Zásady organizace výstavby

E Zásady organizace výstavby E Zásady organizace výstavby VŠCHT rekonstrukce 2 velkých poslucháren budovy B Stavba: rekonstrukce Datum: 12/2010 Stupen: PPD Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing. Martin Gazda Vedoucí projektu: Ing.

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy:

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy: SEZNAM DOKUMENTACE I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště Výkresy: 01 Situace bourací práce 1:100 02 Situace nový stav 1:100 03 Detaily provedení konstrukcí K1, K2, K3

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zak. č. 253/05/2014. Energetické úspory objektu KD ve Stříteži

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zak. č. 253/05/2014. Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 Zhotovitel projektových prací:

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA PD dle rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst.1 písm.a až e, nebo pro vydání stavebního povolení sbírky zákonů č.62/2013, přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 408 01 Rumburk Zodp. Projektant : Ing. Jiří

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 IČO: 00265004 Obec Chožov 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 e-mail: chozov@seznam.cz Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1. Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ E - Zásady organizace výstavby Vypracoval: RotaGroup, s.r.o. Autorizoval: Ing.

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby.

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby. B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a)charakteristika stavebního pozemku, Stavební pozemek se nachází v obci Ropice. Jedná se o částečně oplocený pozemek na konci slepé ulice. Pozemek je rovinný. Pozemek se nachází

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1.

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1. List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545 Sokolov Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 Členění PD Seznam příloh A. Průvodní zpráva C. Situační

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více