SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel."

Transkript

1 SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. Nájemce: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1, PSČ zastoupena jednatelem společnosti Ing. Tiborem Dobrovolným IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Podnájemce: (dále jen nájemce) a (dále jen podnájemce) I. Úvodní ustanovení 1. Město Cheb je výlučným vlastníkem Sportovně rekreačního areálu vybudovaného v rámci projektu Turistické využití levého břehu Ohře, který tvoří objekty, pozemky, stavby a povrchové úpravy situované na parcelách: a) Pozemky: poz.p.č. 457/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 427 m², poz.p.č. 457/3 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 457/4 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře m², poz.p.č. 457/5 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře m², poz.p.č. 460 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 467/1 ostatní plocha zeleň o celkové výměře cca m², poz.p.č. 467/2 ostatní plocha_zeleň o celkové výměře 422 m², poz.p.č. 469 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 471 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 472/1 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 472/2 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 475/1 ostatní plocha jiná plocha část o celkové výměře cca m², poz.p.č. 475/5 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 54 m², poz.p.č. 475/6 ostatní plocha dobývací prostor část o celkové výměře cca m², poz.p.č ostatní plocha ostatní komunikace část o celkové výměře cca m², poz.p.č. 2293/1 ostatní plocha ostatní komunikace část o celkové výměře cca m², poz.p.č. Strana 1 (celkem 14)

2 2293/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 430 m², poz.p.č. 2293/3 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře cca 738 m², poz.p.č ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 173 m², poz.p.č ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 30 m², b) Objekty: budova bez čp/če označená jako SO 11 Zázemí víceúčelového sportoviště, umístěná na části poz.p.č. 457/1; budova bez čp/če označená jako SO 13 Půjčovna, umístěná na části poz.p.č. 472/2, c) Komunikace: označená jako SO 101 Koželužská (uvnitř Sportovně rekreačního areálu) umístěná na části poz.p.č. 457/1; označená jako SO 101a parkoviště u lanového centra; označená jako SO ke Stadionu (uvnitř Sportovně rekreačního areálu včetně parkoviště a zpevněné plochy); označená jako SO Pod Stadionem; označená jako SO 106 Spojka parkoviště (včetně parkoviště); označená jako SO 108 Stezka (včetně dlážděného chodníku + schodiště); označená jako S 109 Propojení; označená jako S 110 Chodníky, umístěná na části poz.p.č. 457/1, d) Sportoviště: označené jako SO 205 Víceúčelové sportoviště umístěné na části poz.p.č. 457/1; označené jako SO 209 Pikniková louka (na ploše označené jako C. piknik), umístěné na části poz.p.č. 457/1; označené jako SO 210 Crossová dráha (na ploše označené jako F. cross); označené jako SO 211 Streetball; označené jako SO 212 Stolní tenis; označené jako SO 213 Petanque; označené jako SO 214 Ruské kuželky (SO 211 až SO 214 jsou na ploše označené jako B. outdoor, umístěné na části poz.p.č. 457/1, e) včetně úplného jak vnitřního, tak venkovního vybavení, zařízení, inventáře, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, venkovního osvětlení, slaboproudu, sadových úprav a mobiliáře sloužícího pro provoz a zázemí Sportovně rekreačního areálu (dále jen nemovitostí ). Vše zapsané na LV 1 v katastrálním území Cheb, obec a okres Cheb u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, 2. Nájemce prohlašuje, že na základě smlouvy o nájmu nemovitosti Sportovně rekreačního areálu vybudovaného v rámci projektu Turistické využití levého břehu Ohře, uzavřené mezi společností CHETES s.r.o. jako nájemcem, a městem Cheb, jako pronajímatelem dne je společnost CHETES s.r.o. oprávněna po dobu trvání této smlouvy uzavírat podnájemní smlouvy k podnájmu nebytových prostor v objektech a na části pozemků, jež jsou součástí předmětu podnájmu. II. Předmět podnájmu 1. Předmětem této smlouvy je podnájem části nebytových prostor ve vlastnictví města Cheb, budovy bez čp/če označené jako SO 13 Půjčovna, umístěná na části poz.p.č. 472/2, sestávající se z místností: Strana 2 (celkem 14)

3 prostor č. 1 20,37 m 2 nápoje + přípravna + sklad 14,80 m 2 šatna + WC 6,22 m 2 prostor č. 2 21,12 m 2 terasa 26,97 m2 (dále jen předmět podnájmu ). Celková výměra pronajímaného prostoru činí 89,48 m 2 (příloha č. 2 smlouvy). 2. Seznam vybavení, zařízení a inventáře a veškerý stav majetku předmětu podnájmu bude součástí předávacího protokolu, který sepíšou a podepíšou nájemce a podnájemce při jeho předání podnájemci do užívání a který bude přiložen k této smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání jako její příloha č. 1 smlouvy. 3. Podnájemce je oprávněn za účelem užívání předmětu podnájmu a přístupu k němu používat společnou chodbu a veřejné WC umístěné v budově SO Nájemce pronajímá podnájemci předmět podnájmu, nezatížený jakýmikoliv faktickými a právními vadami tak jak leží a stojí ve stavu způsobilém z hlediska stavebně technického, bezpečnostního a požárního. 5. Nájemce prohlašuje, že předmět podnájmu je stavebně určen k účelu, ke kterému je pronajímán. 6. Nájemce pronajímá podnájemci předmět podnájmu specifikovaný v čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání a podnájemce prohlašuje, že je mu znám stav předmětu nájmu a že jej za podmínek v této smlouvě uvedených tak jak leží a stojí, na základě zpracovaného přebírajícího protokolu od nájemce do podnájmu přejímá. 7. Podnájemce čestně prohlašuje, že je osobou oprávněnou a způsobilou k provozování občerstvení a že má sjednanou živnost na hostinskou činnost, za jejímž účelem uzavírá tuto smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání. 8. Podnájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem předmětu podnájmu a že nezjistil žádné překážky, které by podnájemci bránily v uzavření této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání, nebo které by vedly k nezpůsobilosti předmětu podnájmu k využití v rámci účelu sjednaného touto smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání. III. Účel podnájmu 1. Nájemce přenechává podnájemci do užívání (do podnájmu) předmět podnájmu do užívání pouze za účelem provozování jeho povolené podnikatelské činnosti a to k provozování občerstvení a s tím dále souvisejících služeb na základě výpisu z obchodního rejstříku ze dne XX. XX. XXXX. K jinému účelu není podnájemce oprávněn předmět podnájmu Strana 3 (celkem 14)

4 užívat. Podnájemce nesmí (zakazuje se mu) v předmětu podnájmu provozovat činnosti v rozporu s právním řádem ČR nebo činnosti, kterými by došlo k páchání trestné činnosti. Poruší-li podnájemce tento závazek, je povinen nájemci zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající ročnímu nájemnému za užívání předmětu podnájmu, stanovenému touto smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání, jakož i nahradit způsobenou škodu vzniklou na majetku nájemce a vlastníka. 2. Provozem předmětu podnájmu se rozumí zejména zabezpečení veřejných potřeb bezpečného provozování předmětu nájmu pro veřejnost, zajištění jeho všestranné správy a údržby, v souladu se všemi platnými legislativními a bezpečnostními požadavky. 3. Provoz předmětu podnájmu se bude řídit touto smlouvou, platnou legislativou a provozním řádem předmětu podnájmu a Sportovně rekreačního areálu. IV. Doba podnájmu a výpovědní lhůta 1. Podnájemní vztah dle této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 2. Doba podnájmu dle smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání počíná běžet dnem účinnosti smlouvy o podnájmu nebytových prostor od XX. XX. XXXX. 3. Nájemce i podnájemce jsou oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 4. Podnájemní vztah (podnájem) dle této smlouvy zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) výpovědí, c) zánikem nájemního vztahu, který je mezi nájemcem a pronajímatelem, od něhož je podnájem odvozen, s čímž je podnájemce srozuměn, kdy tento prohlašuje, že je mu stávající úprava trvání nájmu z nájemní smlouvy známa. 5. Nájemce je kdykoliv oprávněn odstoupit od smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání jestliže: a) podnájemce užívá předmět podnájmu v rozporu se smlouvou; b) podnájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s podnájmem; c) podnájemce nebo osoby, které s ním užívají předmět podnájmu, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek; d) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání předmětu podnájmu; e) podnájemce přenechá předmět podnájmu nebo jeho část do podnájmu; f) podnájemce změnil v předmětu podnájmu účel předmětu užívání; Strana 4 (celkem 14)

5 g) podnájemce i přes písemnou výzvu neumožní nájemci kontrolu předmětu podnájmu včetně měřidel. V těchto případech, kdy se jedná (s výjimkou důvodu pod písm. d)) o hrubé porušení povinností podnájemce, je výpovědní doba jeden měsíc a počne běžet první den měsíce následujícího po doručení (případně domněnky doby dojití) výpovědi podnájemci. 6. Podnájemce může písemně vypovědět smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání jestliže: a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si předmět podnájmu najal; b) předmět podnájmu se stane bez zavinění podnájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání; c) nájemce hrubě porušuje své povinnosti vůči podnájemci, zejména tím, že přestože jej podnájemce vyzval k nápravě, chová se nájemce v rozporu s podmínkami této smlouvy a ustanoveními Občanského zákoníku. V těchto případech je výpovědní lhůta jeden měsíc a počne běžet první den měsíce následujícího po doručení (případně domněnky doby dojití) výpovědi nájemci. 7. Podnájemní vztah dle této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání může být ukončen i dohodou účastníků. 8. Po skončení podnájmu je podnájemce povinen předmět podnájmu vyklidit a vyklizený předat nájemci do 5 dnů ode dne skončení podnájmu. Předmět podnájmu je povinen předat nájemci ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, nedohodnou-li se účastníci jinak. 9. Užívá-li podnájemce předmětu podnájmu i po skončení nájmu, považuje se toto užívání za neoprávněné. 10. Smluvní strany při skončení podnájmu upraví vypořádání vzájemných pohledávek a závazků, vyplývajících ze smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání. V. Výše nájemného a jeho splatnost 1. Celkové roční nájemné (úhrada za podnájem) za užívání předmětu podnájmu uvedeného v čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy je po celou dobu trvání podnájmu stanoveno dohodou a jeho výše činí XXXXXXXX,- Kč bez DPH. Podnájemce je povinen uhradit k vyměřenému nájemnému DPH v zákonem stanovené výši platné pro dané období. V případě, že v době trvání podnájmu dojde ke změně platné měny, bude uvedená částka ročního nájemného přepočtená k platnému kurzu nové měny. 2. Podnájemce je povinen hradit toto smluvní nájemné předem v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude Strana 5 (celkem 14)

6 číslo každé konkrétní faktury. Nájemné bude podnájemcem hrazeno nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. 3. Při prodlení s placením nájemného ve stanovené výši, je podnájemce povinen nájemci zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z částky dlužného nájemného za každý den prodlení. 4. Výše úhrnné částky nájemného a úhrady za služby spojené s podnájmem bude každý kalendářní rok valorizována pro zohlednění průměrného % inflace z předcházejícího roku. Nájemce je oprávněn pravidelně ročně, počínaje rokem 2016, vždy na základě oficiálního údaje o míře inflace v České republice za uplynulý kalendářní rok vyhlašované Českým statistickým úřadem (tj. míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zvýšit úhradu za podnájem (rovněž dále označeno i jako nájemné ) o vyhlášené procento inflace, a to formou písemného oznámení podnájemci, které bude obsahovat sdělení nové výše úhrady za podnájem (nájemného), kdy takto nově stanovenou úhradu za podnájem (nájemné) je podnájemce povinen hradit od měsíce následujícího po obdržení tohoto oznámení, s čímž podnájemce výslovně souhlasí. 5. S ohledem na výši dohodnutého nájemného za předmět podnájmu nemá podnájemce výše uvedeného prostoru sloužícího k podnikání nárok na prominutí nebo slevu nájemného po dobu úprav, oprav nebo rekonstrukce předmětu podnájmu. VI. Služby 1. V nájemném nejsou zahrnuty platby za služby spojené s užíváním předmětu podnájmu, zejména úhrada za vodné a stočné (dodávka vody pro SUV a TUV) vč. srážkových vod, úhrada za elektrickou energii, úhrada za dodávku tepla a ohřev pro TUV, úhrada za odvoz komunálního a jiného odpadu, úklid atd. Náklady za služby je povinen hradit podnájemce. 2. Podnájemce je povinen hradit k rukám nájemce úhrady (příp. zálohy) dle dále uvedených ustanovení na tyto služby: vodné a stočné (dodávka vody pro SUV a TUV) vč. srážkových vod, úhrada za elektrickou energii, úhrada za dodávku tepla a ohřev pro TUV, které budou poskytovány podnájemci prostřednictvím smluv uzavřených nájemcem s dodavateli. 3. Podnájemce je povinen úhrady za ostatní služby, zejména úhrady za odvoz komunálního a jiného odpadu, úklid atd., hradit na základě uzavřených smluv přímo dodavatelům, kdy pokud bude chtít tyto služby užívat, musí si s těmito dodavateli uzavřít na jejich dodávku smlouvu. Podnájemce je povinen zajistit si likvidaci vyprodukovaného odpadu (komunální, směsný, separovaný, bio apod.). 4. Náklady za spotřebu elektřiny bude podnájemce hradit nájemci ve výši 90 % skutečné spotřeby na základě odečtu na měřidle v sazbě dodavatele + DPH vč. ostatních povinných poplatků. Stav elektroměru č... ke dni předání je.. KWH. Strana 6 (celkem 14)

7 Podnájemce je povinen hradit spotřebu elektřiny formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, ve výši XXXXXXXX,- Kč, a to s přihlédnutím na vystavené zálohové a vyúčtovací faktury dodavatele, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady za spotřebu elektřiny budou podnájemcem hrazeny nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Konečné vyúčtování bude provedeno v souladu s termíny dodavatele elektřiny, tj. do třiceti dnů po obdržení faktury na úhrady elektřiny od dodavatele. Následné zálohy budou vždy po vyúčtování uplynulého období upraveny podle skutečné spotřeby, aby pokryly spotřebu dle vyúčtování, kdy je nájemce oprávněn i zohlednit nárůst cen. Nájemce si vyhrazuje právo v průběhu ročního období kdykoliv zvýšit zálohy i před vyúčtováním, pokud dle stavu elektroměru či vystavených zálohových faktur dodavatele bude zřejmé, že spotřeba elektřiny (včetně souvisejících plateb) bude vyšší než hrazená záloha tak, aby záloha odpovídala zjištěné spotřebě. 5. Náklady za spotřebu užitkové vody (spotřeba vody pro SUV a TUV) a stočné, vč. odvádění srážkových vod, bude podnájemce hradit nájemci ve výši 50 % skutečné spotřeby na základě odečtu na měřidle v sazbě dodavatele + DPH vč. ostatních povinných poplatků. Stav vodoměru č... ke dni předání je.. m 3. Podnájemce je povinen hradit spotřebu užitkové vody formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, ve výši XXXXXXXX,- Kč, a to s přihlédnutím na vystavené zálohové a vyúčtovací faktury dodavatele, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady za spotřebu užitkové vody budou podnájemcem hrazeny nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Konečné vyúčtování bude provedeno v souladu s termíny dodavatele užitkové vody, tj. do třiceti dnů po obdržení faktury na úhrady užitkové vody od dodavatele. Následné zálohy budou vždy po vyúčtování uplynulého období upraveny podle skutečné spotřeby, aby pokryly spotřebu dle vyúčtování, kdy je nájemce oprávněn i zohlednit nárůst cen. Nájemce si vyhrazuje právo v průběhu ročního období kdykoliv zvýšit zálohy i před vyúčtováním, pokud dle stavu vodoměru či vystavených zálohových faktur dodavatele bude zřejmé, že spotřeba užitkové vody (včetně souvisejících plateb) bude vyšší než hrazená záloha tak, aby záloha odpovídala zjištěné spotřebě. 6. Za užívání chodby a úklid společných prostor bude podnájemce hradit nájemci smluvní paušální částku ve výši 500,- Kč/měsíc bez DPH. Úklid vlastního předmětu podnájmu je povinen si podnájemce provádět na vlastní náklady. Podnájemce je povinen hradit částku za užívání chodby a úklid společných prostor formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady na uvedené služby bude podnájemcem hradit nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Strana 7 (celkem 14)

8 VII. Práva a povinnosti podnájemce. Podnájemce se zavazuje a je povinen: 1. Předmět podnájmu provozovat k využití široké veřejnosti, škol a sportovních oddílů a zabezpečit, že předmět nájmu bude volně přístupný bezplatně všem bez rozdílu věku, pohlaví či jiných specifik. 2. Předmět podnájmu zpřístupnil všem subjektům a akcím, které budou v Sportovně rekreačním areálu konány v souladu s plánovaným využitím areálu v udržitelnosti projektu. Zároveň předmět podnájmu nezpřístupnil dalším subjektům, které by mohly z pořádaných akcí finančně profitovat. 3. Předmět podnájmu užívat výhradně za účelem provozování k provozování občerstvení a s tím dále souvisejících služeb, výlučně v souladu se smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání, zákonem a dalšími právními předpisy. Přitom se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon práv jiných osob. 4. Předmět podnájmu provozovat v otevírací době: Letní provoz od dubna do září: Pondělí od XX,XX hod. do XX,XX hod. Úterý od XX,XX hod. do XX,XX hod. Středa od XX,XX hod. do XX,XX hod. Čtvrtek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Pátek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Sobota od XX,XX hod. do XX,XX hod. Neděle od XX,XX hod. do XX,XX hod. Zimní provoz od října do března: Pondělí od XX,XX hod. do XX,XX hod. Úterý od XX,XX hod. do XX,XX hod. Středa od XX,XX hod. do XX,XX hod. Čtvrtek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Pátek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Sobota od XX,XX hod. do XX,XX hod. Neděle od XX,XX hod. do XX,XX hod. 5. Činnosti specifikované v čl. III. této smlouvy vykonávat a postupovat při tom s odbornou péčí a v souladu se zájmy nájemce i výlučného vlastníka, 6. Po dobu trvání této smlouvy není oprávněn uzavírat podnájemní smlouvy na podnájem jakékoliv části předmětu podnájmu podle čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy, či je přenechat do užívání třetí osobě. 7. Na své náklady chránit předmět podnájmu před poškozením a zničením a zabezpečit užívaný předmět podnájmu před vniknutím nepovolaných osob. Podnájemce se zavazuje Strana 8 (celkem 14)

9 předmětný nebytový prostor zabezpečit proti možnosti vzniku škod a vniknutí třetích osob. 8. Průběžně na vlastní náklady zajišťovat úklid předmětu podnájmu, po celou dobu platnosti této smlouvy předmět podnájmu udržovat na svůj náklad ve stavu způsobilém k jeho obvyklému užívání, v řádném technickém, stavebním a provozním stavu a i jinak s ním nakládat jako řádný hospodář, jakož i zajišťovat odstranění závad a poškození majetku nájemce a jiných osob, za které zodpovídá. Podnájemce je povinen na své náklady provádět veškerou údržbu předmětu podnájmu. 9. V zákonných lhůtách zajistit na své náklady provádění předepsaných pravidelných revizí a kontrol všech revizí a kontrolám podléhajících zařízení a oblastí předmětu nájmu, jak to ukládají příslušné obecně závazné předpisy a technické normy. 10. Svým nákladem neprodleně ve stanovených termínech odstraňovat závady zjištěné v předešlém odstavci uvedenými revizemi a kontrolami, včetně provádění uložených nápravných opatření. Nepřipustit jakýkoliv nekvalifikovaný zásah či opravu. 11. Neprodleně po zjištění havárie na předmětu podnájmu tuto zajistit nebo odstranit, ústně a následně písemně informovat nájemce o případných havarijních závadách na předmětu podnájmu. 12. V případě škody způsobené na předmětu podnájmu podnájemcem a jeho zaměstnanci zajistit na své náklady její odstranění do deseti dnů ode dne vzniku škody, pokud to bude v konkrétním případě, s přihlédnutím k charakteru škody možné. V případě, že odstranění škody nebude možné uvedením do původního stavu či nebude možné pouze částečně, uhradí podnájemce nájemci část škody peněžní formou a to se splatností do čtrnácti dnů ode dne, kdy podnájemce škodu částečně odstranil či měl škodu odstranit. Nesplní-li tento závazek, je podnájemce povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Povinnosti uhradit způsobenou škodu na majetku nájemce se v žádném případě nezbavuje. Pokud opravy a údržba předmětu podnájmu budou vyžadovat oznámení stavby či stavebního povolení, odpovídá podnájemce za jejich vyžádání. 13. Neprovádět žádné stavební změny, úpravy nebo rekonstrukce. Nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne, kdy se vyskytne jejich potřeba, informovat nájemce o potřebě jakýchkoliv oprav či stavebních úprav. Za porušení výše uvedených povinností je v případě vzniklé škody nájemce oprávněn požadovat uhrazení způsobené škody. 14. Náklady hrazené podnájemce do předmětu podnájmu nebudou ze strany nájemce podnájemci v průběhu podnájmu nijak kompenzovány. Stejně tak po skončení podnájmu nebude nájemce podnájemci hradit žádnou zůstatkovou cenu technického zhodnocení. Účastníci se výslovně dohodli, že podnájemci nenáleží náhrada nákladů vynaložených na úpravy či změny předmětu podnájmu či za zhodnocení předmětu podnájmu, a to ani při Strana 9 (celkem 14)

10 skončení podnájmu. Podnájemce není ani oprávněn si z předmětu nájmu oddělit to, čím k úpravě, změně či technickému zhodnocení došlo. 15. Předmět podnájmu je pojištěn vlastníkem. Podnájemce se zavazuje plnit podmínky pojistných smluv uzavřených pro předmět podnájmu vlastníkem a dávat nájemci podněty k uplatnění pojistných nároků z nich. 16. Uzavřít pojištění své podnikatelské činnosti a odpovědnosti na všechna pojistná rizika související se správou, užíváním a provozováním předmětu podnájmu, včetně odpovědnosti za způsobení možné škody nájemci nebo vlastníkovi ve spojitosti s užíváním a provozováním předmětu podnájmu i jeho vybavení a tuto skutečnost nájemci doložit ve lhůtě do 60 dnů. Pojištění věcí a zařízení ve vlastnictví podnájemce umístěné v prostorách předmětu podnájmu jde k tíži podnájemce. 17. Dodržovat veškeré hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další předpisy vztahující se k předmětu podnájmu a jeho provozu. 18. Provádět pravidelnou kontrolu stavu předmětu podnájmu z hlediska stavební, požární, bezpečnostní, hygienické a ekologické prevence a při své veškeré činnosti spojené s předmětem podnájmu dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy. 19. Nájemci bez zbytečného odkladu sdělovat všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit zájmy nájemce. 20. Na své náklady umístit výhradně na místech a plochách předmětu podnájmu, po vzájemném odsouhlasení s nájemcem, vhodná informační a reklamní označení, sloužící k propagaci jeho podnikatelské činnosti a propagaci předmětu podnájmu. 21. Při provozování své podnikatelské činnosti dodržovat platné zákony a legislativu. 22. Odebírat elektrickou energii, teplo a vodu ze společných rozvodů a na základě podružných měření, popřípadě podle rozúčtování těchto uvedených služeb spojených s užíváním předmětu podnájmu, hradit poměrnou spotřebu odpovídající zásadám vyúčtování. 23. Platit včas, ve sjednané výši a sjednaným způsobem nájemné (tj. úhradu za podnájem). 24. Hradit včas a v plné výši všechny předepsané náklady (zálohy, úhrady a nedoplatky z vyúčtování) spojené s užíváním a provozem předmětu podnájmu, včetně úhrad za energie, média a služby dodávané na základě dodavatelských a odběratelských smluv externími dodavateli. 25. Hradit případné sankce, vyměřené správními orgány, spojené s nesplněním svých povinností uvedenými v této smlouvě nebo v obecně právních předpisech vztahujících se k účelu užívání a provozování předmětu podnájmu. Strana 10 (celkem 14)

11 26. Umožnit kdykoliv zaměstnancům či zmocněným osobám nájemce provést kontrolu předmětu podnájmu (včetně kontroly měřidel vodoměru, elektroměru a ostatních), jeho užívání a dodržování podmínek podnájemní smlouvy. 27. Po skončení podnájmu je podnájemce povinen předmět podnájmu vyklidit ke dni skončení podnájmu a na základě zpracovaného protokolu jej předat nájemci do 5 dnů ode dne skončení podnájmu, o čemž bude sepsán protokol. Podnájemce je povinen odstranit veškeré reklamy či informační tabule týkající se podnájemce, které na předmět podnájmu se souhlasem nájemce umístil. Předmět podnájmu je podnájemce povinen předat nájemci ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě úprav a změn, provedených se souhlasem nájemce, provedeného zhodnocení předmětu podnájmu je podnájemce povinen předmět pronájmu vrátit včetně tohoto zhodnocení (změn a úprav) a není oprávněn provedené zhodnocení odstraňovat. 28. Umožnit nájemci bezplatné využití restaurace a prostor sloužících k podnikání za účelem pořádání sportovních, společenských, kulturních a obdobných akcí. Doba využití restaurace nájemcem musí být s podnájemcem předem dohodnuta. 29. Po dobu udržitelnosti dodržovat Externí metodický pokyn č. 56 Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu (příloha č. 3 smlouvy). Třetí osoby s užívacím právem, tedy zejména s právem výpůjčky, nájmu nebo podnájmu k majetku pořízenému z dotace jsou oprávněny poskytnout užívací právo dalším subjektům pouze se souhlasem poskytovatele dotace a příjemce dotace. Poskytnutí užívacích práv mezi třetími osobami musí probíhat na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení v případě, pokud již na užívání dotčeného majetku pořízeného z dotace nebylo výběrové řízení splňující výše uvedené podmínky uskutečněno. Příjemce dotace musí zajistit, aby tyto třetí osoby, zejm. vždy poslední takový subjekt v řadě, převzaly případné závazky, které vyplývají z pravidel veřejné podpory a z povinností při realizaci a udržitelnosti projektu, souvisejí-li tyto závazky s majetkem pořízeným (byť i jen částečně) z dotace. 30. Po dobu udržitelnosti projektu vést řádně vést účetnictví o veškerých příjmech a výdajích spojených s provozováním a správou předmětu podnájmu. Podnájemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci spojenou s provozováním a správou předmětu podnájmu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu podnájmu pořízeného z dotace nebo poskytnutím užívacího práva na základě vydaného souhlasu poskytovatele dotace, musí být zahrnuty do příjmu projektu v souladu s ustanovením čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nezakládá-li dotace veřejnou podporu. Provozní příjmy a provozní náklady, jež musí být analyticky vedeny ve vztahu k dotačnímu projektu, na základě kterého byl vybudován předmět podnájmu, je povinen podnájemce předávat nájemci v termínech stanovených nájemcem a to min 1x ročně. Strana 11 (celkem 14)

12 31. Po celou dobu udržitelnosti projektu uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu v rámci kterého byl vybudován předmět podnájmu, nejméně však po dobu tří let od uzavření ROP SZ, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s provozováním a správou předmětu podnájmu. 32. Po celou dobu udržitelnosti projektu umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na plochu stavby dotčenou projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. VIII. Práva a povinnosti nájemce. Nájemce se zavazuje a je povinen: 1. Na základě předchozí dohody s podnájemcem, kdykoliv zkontrolovat, prostřednictvím svých zaměstnanců či zmocněných osob, stav předmětu podnájmu, nebo provádění postupu případných oprav anebo technického zhodnocení předmětu nájmu. 2. Předat podnájemci na základě předávacího protokolu předmět podnájmu ve stavu, umožňujícím jeho užívání k účelu, ke kterému byl dán do podnájmu. 3. Pojistit na vlastní náklady předmět nájmu: a) pro případ poškození nebo zničení předmětu nájmu živelnou událostí, požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením a pádem stromů, b) pro případ úmyslného zničení předmětu nájmu třetí osobou. 4. Poskytnout pro případ havárie veškerou součinnost nutnou pro odstranění jejich následků. 5. V případě prodlení podnájemce s úhradou jakéhokoli splatného závazku dle této podnájemní smlouvy je nájemce oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, kdy účastníci se dohodli, že nájemci vzniká nárok na její úhradu v uvedené výši za každý i započatý den prodlení s úhradou dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data, kdy byla podnájemci doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany nájemce a to na účet nájemce uvedený v písemné výzvě. 6. Nájemce neodpovídá za majetek podnájemce, který se nachází v předmětu podnájmu. Strana 12 (celkem 14)

13 IX. Smluvní pokuta 1. Poruší-li podnájemce účel užívání předmětu podnájmu uvedený v čl. III odst. 1, je povinen nájemci zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající ročnímu nájemnému za užívání předmětu podnájmu, stanovenému touto smlouvou o podnájmu, jakož i nahradit způsobenou škodu vzniklou na majetku nájemce. 2. Nesplní-li podnájemce svou vinou ke dni skončení podnájmu závazek k vyklizení předmětu podnájmu za podmínek uvedených v čl. VII. odst. 27, je povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, o který se termín předání předmětu podnájmu prodlouží v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak. 3. Pokud dojde ze strany podnájemce k hrubému porušení podmínek smlouvy, je podnájemce povinen uhradit za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den do doby, kdy dojde k nápravě. Tím není dotčeno právo nájemce na uplatnění výpovědi podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy. 4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany vůči povinné straně k úhradě smluvní pokuty, a to na příslušný účet smluvní strany. 5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo nájemce domáhat se náhrady způsobené škody, a to i v případě, že by smluvní pokuta v úhrnu převyšovala vzniklou škodu v plné výši. X. Závěrečná ustanovení 1. Není-li stanoveno ve smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání, řídí se právní vztah (práva a povinnosti účastníků) výslovně touto smlouvou neupravené příslušnými ustanoveními obecně platných předpisů. 2. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vzniklých z nepravdivých údajů v ní uvedených. 3. Nájemce, popř. vlastník si vyhrazuje právo, v souladu s obecně platnými předpisy nebo usneseními samosprávných orgánů města Cheb, změnit podmínky smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání včetně výše sjednaného nájemného. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny písemně, formou dodatku ke smlouvě. Pokud nebudou podnájemcem akceptovány změny smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání navržené nájemcem s odvoláním na právní předpisy, na smluvní ujednání a na změny výše nájemného, nájemce má právo smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání vypovědět. Strana 13 (celkem 14)

14 4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, nájemce obdrží dvě vyhotovení a podnájemce jedno vyhotovení smlouvy. 5. Tato smlouva nabývá účinnosti dne XX. XX. XXXX. 6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 7. Veškeré změny a doplňky lze provést pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohy: Příloha č. 1. Soupis vnitřního a venkovního vybavení, zařízení a inventář. Příloha č. 2. Mapový snímek předmětu podnájmu. Příloha č. 3. Externí metodický pokyn č. 56 Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu. V Chebu dne V Chebu dne Nájemce CHETES s.r.o. Ing. Tibor Dobrovolný jednatel společnosti Podnájemce Strana 14 (celkem 14)

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.:

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.: příloha č. 1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.: uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2302 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., zákon Občanský zákoník, v platném znění, takto:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602 Rozhodnutí Statutárního města Liberec na pronájem nebytového prostoru č.406/1 v budově Matoušova 406, Liberec 3 na základě rozhodnutí rady města usnesení č /2011 ze dne.2011 Zveřejněno:... N á j e m n

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více