SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel."

Transkript

1 SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. Nájemce: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1, PSČ zastoupena jednatelem společnosti Ing. Tiborem Dobrovolným IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Podnájemce: (dále jen nájemce) a (dále jen podnájemce) I. Úvodní ustanovení 1. Město Cheb je výlučným vlastníkem Sportovně rekreačního areálu vybudovaného v rámci projektu Turistické využití levého břehu Ohře, který tvoří objekty, pozemky, stavby a povrchové úpravy situované na parcelách: a) Pozemky: poz.p.č. 457/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 427 m², poz.p.č. 457/3 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 457/4 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře m², poz.p.č. 457/5 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře m², poz.p.č. 460 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 467/1 ostatní plocha zeleň o celkové výměře cca m², poz.p.č. 467/2 ostatní plocha_zeleň o celkové výměře 422 m², poz.p.č. 469 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 471 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 472/1 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 472/2 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 475/1 ostatní plocha jiná plocha část o celkové výměře cca m², poz.p.č. 475/5 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 54 m², poz.p.č. 475/6 ostatní plocha dobývací prostor část o celkové výměře cca m², poz.p.č ostatní plocha ostatní komunikace část o celkové výměře cca m², poz.p.č. 2293/1 ostatní plocha ostatní komunikace část o celkové výměře cca m², poz.p.č. Strana 1 (celkem 14)

2 2293/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 430 m², poz.p.č. 2293/3 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře cca 738 m², poz.p.č ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 173 m², poz.p.č ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 30 m², b) Objekty: budova bez čp/če označená jako SO 11 Zázemí víceúčelového sportoviště, umístěná na části poz.p.č. 457/1; budova bez čp/če označená jako SO 13 Půjčovna, umístěná na části poz.p.č. 472/2, c) Komunikace: označená jako SO 101 Koželužská (uvnitř Sportovně rekreačního areálu) umístěná na části poz.p.č. 457/1; označená jako SO 101a parkoviště u lanového centra; označená jako SO ke Stadionu (uvnitř Sportovně rekreačního areálu včetně parkoviště a zpevněné plochy); označená jako SO Pod Stadionem; označená jako SO 106 Spojka parkoviště (včetně parkoviště); označená jako SO 108 Stezka (včetně dlážděného chodníku + schodiště); označená jako S 109 Propojení; označená jako S 110 Chodníky, umístěná na části poz.p.č. 457/1, d) Sportoviště: označené jako SO 205 Víceúčelové sportoviště umístěné na části poz.p.č. 457/1; označené jako SO 209 Pikniková louka (na ploše označené jako C. piknik), umístěné na části poz.p.č. 457/1; označené jako SO 210 Crossová dráha (na ploše označené jako F. cross); označené jako SO 211 Streetball; označené jako SO 212 Stolní tenis; označené jako SO 213 Petanque; označené jako SO 214 Ruské kuželky (SO 211 až SO 214 jsou na ploše označené jako B. outdoor, umístěné na části poz.p.č. 457/1, e) včetně úplného jak vnitřního, tak venkovního vybavení, zařízení, inventáře, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, venkovního osvětlení, slaboproudu, sadových úprav a mobiliáře sloužícího pro provoz a zázemí Sportovně rekreačního areálu (dále jen nemovitostí ). Vše zapsané na LV 1 v katastrálním území Cheb, obec a okres Cheb u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, 2. Nájemce prohlašuje, že na základě smlouvy o nájmu nemovitosti Sportovně rekreačního areálu vybudovaného v rámci projektu Turistické využití levého břehu Ohře, uzavřené mezi společností CHETES s.r.o. jako nájemcem, a městem Cheb, jako pronajímatelem dne je společnost CHETES s.r.o. oprávněna po dobu trvání této smlouvy uzavírat podnájemní smlouvy k podnájmu nebytových prostor v objektech a na části pozemků, jež jsou součástí předmětu podnájmu. II. Předmět podnájmu 1. Předmětem této smlouvy je podnájem části nebytových prostor ve vlastnictví města Cheb, budovy bez čp/če označené jako SO 13 Půjčovna, umístěná na části poz.p.č. 472/2, sestávající se z místností: Strana 2 (celkem 14)

3 prostor č. 1 20,37 m 2 nápoje + přípravna + sklad 14,80 m 2 šatna + WC 6,22 m 2 prostor č. 2 21,12 m 2 terasa 26,97 m2 (dále jen předmět podnájmu ). Celková výměra pronajímaného prostoru činí 89,48 m 2 (příloha č. 2 smlouvy). 2. Seznam vybavení, zařízení a inventáře a veškerý stav majetku předmětu podnájmu bude součástí předávacího protokolu, který sepíšou a podepíšou nájemce a podnájemce při jeho předání podnájemci do užívání a který bude přiložen k této smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání jako její příloha č. 1 smlouvy. 3. Podnájemce je oprávněn za účelem užívání předmětu podnájmu a přístupu k němu používat společnou chodbu a veřejné WC umístěné v budově SO Nájemce pronajímá podnájemci předmět podnájmu, nezatížený jakýmikoliv faktickými a právními vadami tak jak leží a stojí ve stavu způsobilém z hlediska stavebně technického, bezpečnostního a požárního. 5. Nájemce prohlašuje, že předmět podnájmu je stavebně určen k účelu, ke kterému je pronajímán. 6. Nájemce pronajímá podnájemci předmět podnájmu specifikovaný v čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání a podnájemce prohlašuje, že je mu znám stav předmětu nájmu a že jej za podmínek v této smlouvě uvedených tak jak leží a stojí, na základě zpracovaného přebírajícího protokolu od nájemce do podnájmu přejímá. 7. Podnájemce čestně prohlašuje, že je osobou oprávněnou a způsobilou k provozování občerstvení a že má sjednanou živnost na hostinskou činnost, za jejímž účelem uzavírá tuto smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání. 8. Podnájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem předmětu podnájmu a že nezjistil žádné překážky, které by podnájemci bránily v uzavření této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání, nebo které by vedly k nezpůsobilosti předmětu podnájmu k využití v rámci účelu sjednaného touto smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání. III. Účel podnájmu 1. Nájemce přenechává podnájemci do užívání (do podnájmu) předmět podnájmu do užívání pouze za účelem provozování jeho povolené podnikatelské činnosti a to k provozování občerstvení a s tím dále souvisejících služeb na základě výpisu z obchodního rejstříku ze dne XX. XX. XXXX. K jinému účelu není podnájemce oprávněn předmět podnájmu Strana 3 (celkem 14)

4 užívat. Podnájemce nesmí (zakazuje se mu) v předmětu podnájmu provozovat činnosti v rozporu s právním řádem ČR nebo činnosti, kterými by došlo k páchání trestné činnosti. Poruší-li podnájemce tento závazek, je povinen nájemci zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající ročnímu nájemnému za užívání předmětu podnájmu, stanovenému touto smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání, jakož i nahradit způsobenou škodu vzniklou na majetku nájemce a vlastníka. 2. Provozem předmětu podnájmu se rozumí zejména zabezpečení veřejných potřeb bezpečného provozování předmětu nájmu pro veřejnost, zajištění jeho všestranné správy a údržby, v souladu se všemi platnými legislativními a bezpečnostními požadavky. 3. Provoz předmětu podnájmu se bude řídit touto smlouvou, platnou legislativou a provozním řádem předmětu podnájmu a Sportovně rekreačního areálu. IV. Doba podnájmu a výpovědní lhůta 1. Podnájemní vztah dle této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 2. Doba podnájmu dle smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání počíná běžet dnem účinnosti smlouvy o podnájmu nebytových prostor od XX. XX. XXXX. 3. Nájemce i podnájemce jsou oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 4. Podnájemní vztah (podnájem) dle této smlouvy zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) výpovědí, c) zánikem nájemního vztahu, který je mezi nájemcem a pronajímatelem, od něhož je podnájem odvozen, s čímž je podnájemce srozuměn, kdy tento prohlašuje, že je mu stávající úprava trvání nájmu z nájemní smlouvy známa. 5. Nájemce je kdykoliv oprávněn odstoupit od smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání jestliže: a) podnájemce užívá předmět podnájmu v rozporu se smlouvou; b) podnájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s podnájmem; c) podnájemce nebo osoby, které s ním užívají předmět podnájmu, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek; d) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání předmětu podnájmu; e) podnájemce přenechá předmět podnájmu nebo jeho část do podnájmu; f) podnájemce změnil v předmětu podnájmu účel předmětu užívání; Strana 4 (celkem 14)

5 g) podnájemce i přes písemnou výzvu neumožní nájemci kontrolu předmětu podnájmu včetně měřidel. V těchto případech, kdy se jedná (s výjimkou důvodu pod písm. d)) o hrubé porušení povinností podnájemce, je výpovědní doba jeden měsíc a počne běžet první den měsíce následujícího po doručení (případně domněnky doby dojití) výpovědi podnájemci. 6. Podnájemce může písemně vypovědět smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání jestliže: a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si předmět podnájmu najal; b) předmět podnájmu se stane bez zavinění podnájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání; c) nájemce hrubě porušuje své povinnosti vůči podnájemci, zejména tím, že přestože jej podnájemce vyzval k nápravě, chová se nájemce v rozporu s podmínkami této smlouvy a ustanoveními Občanského zákoníku. V těchto případech je výpovědní lhůta jeden měsíc a počne běžet první den měsíce následujícího po doručení (případně domněnky doby dojití) výpovědi nájemci. 7. Podnájemní vztah dle této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání může být ukončen i dohodou účastníků. 8. Po skončení podnájmu je podnájemce povinen předmět podnájmu vyklidit a vyklizený předat nájemci do 5 dnů ode dne skončení podnájmu. Předmět podnájmu je povinen předat nájemci ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, nedohodnou-li se účastníci jinak. 9. Užívá-li podnájemce předmětu podnájmu i po skončení nájmu, považuje se toto užívání za neoprávněné. 10. Smluvní strany při skončení podnájmu upraví vypořádání vzájemných pohledávek a závazků, vyplývajících ze smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání. V. Výše nájemného a jeho splatnost 1. Celkové roční nájemné (úhrada za podnájem) za užívání předmětu podnájmu uvedeného v čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy je po celou dobu trvání podnájmu stanoveno dohodou a jeho výše činí XXXXXXXX,- Kč bez DPH. Podnájemce je povinen uhradit k vyměřenému nájemnému DPH v zákonem stanovené výši platné pro dané období. V případě, že v době trvání podnájmu dojde ke změně platné měny, bude uvedená částka ročního nájemného přepočtená k platnému kurzu nové měny. 2. Podnájemce je povinen hradit toto smluvní nájemné předem v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude Strana 5 (celkem 14)

6 číslo každé konkrétní faktury. Nájemné bude podnájemcem hrazeno nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. 3. Při prodlení s placením nájemného ve stanovené výši, je podnájemce povinen nájemci zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z částky dlužného nájemného za každý den prodlení. 4. Výše úhrnné částky nájemného a úhrady za služby spojené s podnájmem bude každý kalendářní rok valorizována pro zohlednění průměrného % inflace z předcházejícího roku. Nájemce je oprávněn pravidelně ročně, počínaje rokem 2016, vždy na základě oficiálního údaje o míře inflace v České republice za uplynulý kalendářní rok vyhlašované Českým statistickým úřadem (tj. míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zvýšit úhradu za podnájem (rovněž dále označeno i jako nájemné ) o vyhlášené procento inflace, a to formou písemného oznámení podnájemci, které bude obsahovat sdělení nové výše úhrady za podnájem (nájemného), kdy takto nově stanovenou úhradu za podnájem (nájemné) je podnájemce povinen hradit od měsíce následujícího po obdržení tohoto oznámení, s čímž podnájemce výslovně souhlasí. 5. S ohledem na výši dohodnutého nájemného za předmět podnájmu nemá podnájemce výše uvedeného prostoru sloužícího k podnikání nárok na prominutí nebo slevu nájemného po dobu úprav, oprav nebo rekonstrukce předmětu podnájmu. VI. Služby 1. V nájemném nejsou zahrnuty platby za služby spojené s užíváním předmětu podnájmu, zejména úhrada za vodné a stočné (dodávka vody pro SUV a TUV) vč. srážkových vod, úhrada za elektrickou energii, úhrada za dodávku tepla a ohřev pro TUV, úhrada za odvoz komunálního a jiného odpadu, úklid atd. Náklady za služby je povinen hradit podnájemce. 2. Podnájemce je povinen hradit k rukám nájemce úhrady (příp. zálohy) dle dále uvedených ustanovení na tyto služby: vodné a stočné (dodávka vody pro SUV a TUV) vč. srážkových vod, úhrada za elektrickou energii, úhrada za dodávku tepla a ohřev pro TUV, které budou poskytovány podnájemci prostřednictvím smluv uzavřených nájemcem s dodavateli. 3. Podnájemce je povinen úhrady za ostatní služby, zejména úhrady za odvoz komunálního a jiného odpadu, úklid atd., hradit na základě uzavřených smluv přímo dodavatelům, kdy pokud bude chtít tyto služby užívat, musí si s těmito dodavateli uzavřít na jejich dodávku smlouvu. Podnájemce je povinen zajistit si likvidaci vyprodukovaného odpadu (komunální, směsný, separovaný, bio apod.). 4. Náklady za spotřebu elektřiny bude podnájemce hradit nájemci ve výši 90 % skutečné spotřeby na základě odečtu na měřidle v sazbě dodavatele + DPH vč. ostatních povinných poplatků. Stav elektroměru č... ke dni předání je.. KWH. Strana 6 (celkem 14)

7 Podnájemce je povinen hradit spotřebu elektřiny formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, ve výši XXXXXXXX,- Kč, a to s přihlédnutím na vystavené zálohové a vyúčtovací faktury dodavatele, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady za spotřebu elektřiny budou podnájemcem hrazeny nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Konečné vyúčtování bude provedeno v souladu s termíny dodavatele elektřiny, tj. do třiceti dnů po obdržení faktury na úhrady elektřiny od dodavatele. Následné zálohy budou vždy po vyúčtování uplynulého období upraveny podle skutečné spotřeby, aby pokryly spotřebu dle vyúčtování, kdy je nájemce oprávněn i zohlednit nárůst cen. Nájemce si vyhrazuje právo v průběhu ročního období kdykoliv zvýšit zálohy i před vyúčtováním, pokud dle stavu elektroměru či vystavených zálohových faktur dodavatele bude zřejmé, že spotřeba elektřiny (včetně souvisejících plateb) bude vyšší než hrazená záloha tak, aby záloha odpovídala zjištěné spotřebě. 5. Náklady za spotřebu užitkové vody (spotřeba vody pro SUV a TUV) a stočné, vč. odvádění srážkových vod, bude podnájemce hradit nájemci ve výši 50 % skutečné spotřeby na základě odečtu na měřidle v sazbě dodavatele + DPH vč. ostatních povinných poplatků. Stav vodoměru č... ke dni předání je.. m 3. Podnájemce je povinen hradit spotřebu užitkové vody formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, ve výši XXXXXXXX,- Kč, a to s přihlédnutím na vystavené zálohové a vyúčtovací faktury dodavatele, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady za spotřebu užitkové vody budou podnájemcem hrazeny nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Konečné vyúčtování bude provedeno v souladu s termíny dodavatele užitkové vody, tj. do třiceti dnů po obdržení faktury na úhrady užitkové vody od dodavatele. Následné zálohy budou vždy po vyúčtování uplynulého období upraveny podle skutečné spotřeby, aby pokryly spotřebu dle vyúčtování, kdy je nájemce oprávněn i zohlednit nárůst cen. Nájemce si vyhrazuje právo v průběhu ročního období kdykoliv zvýšit zálohy i před vyúčtováním, pokud dle stavu vodoměru či vystavených zálohových faktur dodavatele bude zřejmé, že spotřeba užitkové vody (včetně souvisejících plateb) bude vyšší než hrazená záloha tak, aby záloha odpovídala zjištěné spotřebě. 6. Za užívání chodby a úklid společných prostor bude podnájemce hradit nájemci smluvní paušální částku ve výši 500,- Kč/měsíc bez DPH. Úklid vlastního předmětu podnájmu je povinen si podnájemce provádět na vlastní náklady. Podnájemce je povinen hradit částku za užívání chodby a úklid společných prostor formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady na uvedené služby bude podnájemcem hradit nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Strana 7 (celkem 14)

8 VII. Práva a povinnosti podnájemce. Podnájemce se zavazuje a je povinen: 1. Předmět podnájmu provozovat k využití široké veřejnosti, škol a sportovních oddílů a zabezpečit, že předmět nájmu bude volně přístupný bezplatně všem bez rozdílu věku, pohlaví či jiných specifik. 2. Předmět podnájmu zpřístupnil všem subjektům a akcím, které budou v Sportovně rekreačním areálu konány v souladu s plánovaným využitím areálu v udržitelnosti projektu. Zároveň předmět podnájmu nezpřístupnil dalším subjektům, které by mohly z pořádaných akcí finančně profitovat. 3. Předmět podnájmu užívat výhradně za účelem provozování k provozování občerstvení a s tím dále souvisejících služeb, výlučně v souladu se smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání, zákonem a dalšími právními předpisy. Přitom se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon práv jiných osob. 4. Předmět podnájmu provozovat v otevírací době: Letní provoz od dubna do září: Pondělí od XX,XX hod. do XX,XX hod. Úterý od XX,XX hod. do XX,XX hod. Středa od XX,XX hod. do XX,XX hod. Čtvrtek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Pátek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Sobota od XX,XX hod. do XX,XX hod. Neděle od XX,XX hod. do XX,XX hod. Zimní provoz od října do března: Pondělí od XX,XX hod. do XX,XX hod. Úterý od XX,XX hod. do XX,XX hod. Středa od XX,XX hod. do XX,XX hod. Čtvrtek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Pátek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Sobota od XX,XX hod. do XX,XX hod. Neděle od XX,XX hod. do XX,XX hod. 5. Činnosti specifikované v čl. III. této smlouvy vykonávat a postupovat při tom s odbornou péčí a v souladu se zájmy nájemce i výlučného vlastníka, 6. Po dobu trvání této smlouvy není oprávněn uzavírat podnájemní smlouvy na podnájem jakékoliv části předmětu podnájmu podle čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy, či je přenechat do užívání třetí osobě. 7. Na své náklady chránit předmět podnájmu před poškozením a zničením a zabezpečit užívaný předmět podnájmu před vniknutím nepovolaných osob. Podnájemce se zavazuje Strana 8 (celkem 14)

9 předmětný nebytový prostor zabezpečit proti možnosti vzniku škod a vniknutí třetích osob. 8. Průběžně na vlastní náklady zajišťovat úklid předmětu podnájmu, po celou dobu platnosti této smlouvy předmět podnájmu udržovat na svůj náklad ve stavu způsobilém k jeho obvyklému užívání, v řádném technickém, stavebním a provozním stavu a i jinak s ním nakládat jako řádný hospodář, jakož i zajišťovat odstranění závad a poškození majetku nájemce a jiných osob, za které zodpovídá. Podnájemce je povinen na své náklady provádět veškerou údržbu předmětu podnájmu. 9. V zákonných lhůtách zajistit na své náklady provádění předepsaných pravidelných revizí a kontrol všech revizí a kontrolám podléhajících zařízení a oblastí předmětu nájmu, jak to ukládají příslušné obecně závazné předpisy a technické normy. 10. Svým nákladem neprodleně ve stanovených termínech odstraňovat závady zjištěné v předešlém odstavci uvedenými revizemi a kontrolami, včetně provádění uložených nápravných opatření. Nepřipustit jakýkoliv nekvalifikovaný zásah či opravu. 11. Neprodleně po zjištění havárie na předmětu podnájmu tuto zajistit nebo odstranit, ústně a následně písemně informovat nájemce o případných havarijních závadách na předmětu podnájmu. 12. V případě škody způsobené na předmětu podnájmu podnájemcem a jeho zaměstnanci zajistit na své náklady její odstranění do deseti dnů ode dne vzniku škody, pokud to bude v konkrétním případě, s přihlédnutím k charakteru škody možné. V případě, že odstranění škody nebude možné uvedením do původního stavu či nebude možné pouze částečně, uhradí podnájemce nájemci část škody peněžní formou a to se splatností do čtrnácti dnů ode dne, kdy podnájemce škodu částečně odstranil či měl škodu odstranit. Nesplní-li tento závazek, je podnájemce povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Povinnosti uhradit způsobenou škodu na majetku nájemce se v žádném případě nezbavuje. Pokud opravy a údržba předmětu podnájmu budou vyžadovat oznámení stavby či stavebního povolení, odpovídá podnájemce za jejich vyžádání. 13. Neprovádět žádné stavební změny, úpravy nebo rekonstrukce. Nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne, kdy se vyskytne jejich potřeba, informovat nájemce o potřebě jakýchkoliv oprav či stavebních úprav. Za porušení výše uvedených povinností je v případě vzniklé škody nájemce oprávněn požadovat uhrazení způsobené škody. 14. Náklady hrazené podnájemce do předmětu podnájmu nebudou ze strany nájemce podnájemci v průběhu podnájmu nijak kompenzovány. Stejně tak po skončení podnájmu nebude nájemce podnájemci hradit žádnou zůstatkovou cenu technického zhodnocení. Účastníci se výslovně dohodli, že podnájemci nenáleží náhrada nákladů vynaložených na úpravy či změny předmětu podnájmu či za zhodnocení předmětu podnájmu, a to ani při Strana 9 (celkem 14)

10 skončení podnájmu. Podnájemce není ani oprávněn si z předmětu nájmu oddělit to, čím k úpravě, změně či technickému zhodnocení došlo. 15. Předmět podnájmu je pojištěn vlastníkem. Podnájemce se zavazuje plnit podmínky pojistných smluv uzavřených pro předmět podnájmu vlastníkem a dávat nájemci podněty k uplatnění pojistných nároků z nich. 16. Uzavřít pojištění své podnikatelské činnosti a odpovědnosti na všechna pojistná rizika související se správou, užíváním a provozováním předmětu podnájmu, včetně odpovědnosti za způsobení možné škody nájemci nebo vlastníkovi ve spojitosti s užíváním a provozováním předmětu podnájmu i jeho vybavení a tuto skutečnost nájemci doložit ve lhůtě do 60 dnů. Pojištění věcí a zařízení ve vlastnictví podnájemce umístěné v prostorách předmětu podnájmu jde k tíži podnájemce. 17. Dodržovat veškeré hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další předpisy vztahující se k předmětu podnájmu a jeho provozu. 18. Provádět pravidelnou kontrolu stavu předmětu podnájmu z hlediska stavební, požární, bezpečnostní, hygienické a ekologické prevence a při své veškeré činnosti spojené s předmětem podnájmu dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy. 19. Nájemci bez zbytečného odkladu sdělovat všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit zájmy nájemce. 20. Na své náklady umístit výhradně na místech a plochách předmětu podnájmu, po vzájemném odsouhlasení s nájemcem, vhodná informační a reklamní označení, sloužící k propagaci jeho podnikatelské činnosti a propagaci předmětu podnájmu. 21. Při provozování své podnikatelské činnosti dodržovat platné zákony a legislativu. 22. Odebírat elektrickou energii, teplo a vodu ze společných rozvodů a na základě podružných měření, popřípadě podle rozúčtování těchto uvedených služeb spojených s užíváním předmětu podnájmu, hradit poměrnou spotřebu odpovídající zásadám vyúčtování. 23. Platit včas, ve sjednané výši a sjednaným způsobem nájemné (tj. úhradu za podnájem). 24. Hradit včas a v plné výši všechny předepsané náklady (zálohy, úhrady a nedoplatky z vyúčtování) spojené s užíváním a provozem předmětu podnájmu, včetně úhrad za energie, média a služby dodávané na základě dodavatelských a odběratelských smluv externími dodavateli. 25. Hradit případné sankce, vyměřené správními orgány, spojené s nesplněním svých povinností uvedenými v této smlouvě nebo v obecně právních předpisech vztahujících se k účelu užívání a provozování předmětu podnájmu. Strana 10 (celkem 14)

11 26. Umožnit kdykoliv zaměstnancům či zmocněným osobám nájemce provést kontrolu předmětu podnájmu (včetně kontroly měřidel vodoměru, elektroměru a ostatních), jeho užívání a dodržování podmínek podnájemní smlouvy. 27. Po skončení podnájmu je podnájemce povinen předmět podnájmu vyklidit ke dni skončení podnájmu a na základě zpracovaného protokolu jej předat nájemci do 5 dnů ode dne skončení podnájmu, o čemž bude sepsán protokol. Podnájemce je povinen odstranit veškeré reklamy či informační tabule týkající se podnájemce, které na předmět podnájmu se souhlasem nájemce umístil. Předmět podnájmu je podnájemce povinen předat nájemci ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě úprav a změn, provedených se souhlasem nájemce, provedeného zhodnocení předmětu podnájmu je podnájemce povinen předmět pronájmu vrátit včetně tohoto zhodnocení (změn a úprav) a není oprávněn provedené zhodnocení odstraňovat. 28. Umožnit nájemci bezplatné využití restaurace a prostor sloužících k podnikání za účelem pořádání sportovních, společenských, kulturních a obdobných akcí. Doba využití restaurace nájemcem musí být s podnájemcem předem dohodnuta. 29. Po dobu udržitelnosti dodržovat Externí metodický pokyn č. 56 Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu (příloha č. 3 smlouvy). Třetí osoby s užívacím právem, tedy zejména s právem výpůjčky, nájmu nebo podnájmu k majetku pořízenému z dotace jsou oprávněny poskytnout užívací právo dalším subjektům pouze se souhlasem poskytovatele dotace a příjemce dotace. Poskytnutí užívacích práv mezi třetími osobami musí probíhat na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení v případě, pokud již na užívání dotčeného majetku pořízeného z dotace nebylo výběrové řízení splňující výše uvedené podmínky uskutečněno. Příjemce dotace musí zajistit, aby tyto třetí osoby, zejm. vždy poslední takový subjekt v řadě, převzaly případné závazky, které vyplývají z pravidel veřejné podpory a z povinností při realizaci a udržitelnosti projektu, souvisejí-li tyto závazky s majetkem pořízeným (byť i jen částečně) z dotace. 30. Po dobu udržitelnosti projektu vést řádně vést účetnictví o veškerých příjmech a výdajích spojených s provozováním a správou předmětu podnájmu. Podnájemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci spojenou s provozováním a správou předmětu podnájmu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu podnájmu pořízeného z dotace nebo poskytnutím užívacího práva na základě vydaného souhlasu poskytovatele dotace, musí být zahrnuty do příjmu projektu v souladu s ustanovením čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nezakládá-li dotace veřejnou podporu. Provozní příjmy a provozní náklady, jež musí být analyticky vedeny ve vztahu k dotačnímu projektu, na základě kterého byl vybudován předmět podnájmu, je povinen podnájemce předávat nájemci v termínech stanovených nájemcem a to min 1x ročně. Strana 11 (celkem 14)

12 31. Po celou dobu udržitelnosti projektu uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu v rámci kterého byl vybudován předmět podnájmu, nejméně však po dobu tří let od uzavření ROP SZ, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s provozováním a správou předmětu podnájmu. 32. Po celou dobu udržitelnosti projektu umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na plochu stavby dotčenou projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. VIII. Práva a povinnosti nájemce. Nájemce se zavazuje a je povinen: 1. Na základě předchozí dohody s podnájemcem, kdykoliv zkontrolovat, prostřednictvím svých zaměstnanců či zmocněných osob, stav předmětu podnájmu, nebo provádění postupu případných oprav anebo technického zhodnocení předmětu nájmu. 2. Předat podnájemci na základě předávacího protokolu předmět podnájmu ve stavu, umožňujícím jeho užívání k účelu, ke kterému byl dán do podnájmu. 3. Pojistit na vlastní náklady předmět nájmu: a) pro případ poškození nebo zničení předmětu nájmu živelnou událostí, požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením a pádem stromů, b) pro případ úmyslného zničení předmětu nájmu třetí osobou. 4. Poskytnout pro případ havárie veškerou součinnost nutnou pro odstranění jejich následků. 5. V případě prodlení podnájemce s úhradou jakéhokoli splatného závazku dle této podnájemní smlouvy je nájemce oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, kdy účastníci se dohodli, že nájemci vzniká nárok na její úhradu v uvedené výši za každý i započatý den prodlení s úhradou dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data, kdy byla podnájemci doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany nájemce a to na účet nájemce uvedený v písemné výzvě. 6. Nájemce neodpovídá za majetek podnájemce, který se nachází v předmětu podnájmu. Strana 12 (celkem 14)

13 IX. Smluvní pokuta 1. Poruší-li podnájemce účel užívání předmětu podnájmu uvedený v čl. III odst. 1, je povinen nájemci zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající ročnímu nájemnému za užívání předmětu podnájmu, stanovenému touto smlouvou o podnájmu, jakož i nahradit způsobenou škodu vzniklou na majetku nájemce. 2. Nesplní-li podnájemce svou vinou ke dni skončení podnájmu závazek k vyklizení předmětu podnájmu za podmínek uvedených v čl. VII. odst. 27, je povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, o který se termín předání předmětu podnájmu prodlouží v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak. 3. Pokud dojde ze strany podnájemce k hrubému porušení podmínek smlouvy, je podnájemce povinen uhradit za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den do doby, kdy dojde k nápravě. Tím není dotčeno právo nájemce na uplatnění výpovědi podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy. 4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany vůči povinné straně k úhradě smluvní pokuty, a to na příslušný účet smluvní strany. 5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo nájemce domáhat se náhrady způsobené škody, a to i v případě, že by smluvní pokuta v úhrnu převyšovala vzniklou škodu v plné výši. X. Závěrečná ustanovení 1. Není-li stanoveno ve smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání, řídí se právní vztah (práva a povinnosti účastníků) výslovně touto smlouvou neupravené příslušnými ustanoveními obecně platných předpisů. 2. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vzniklých z nepravdivých údajů v ní uvedených. 3. Nájemce, popř. vlastník si vyhrazuje právo, v souladu s obecně platnými předpisy nebo usneseními samosprávných orgánů města Cheb, změnit podmínky smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání včetně výše sjednaného nájemného. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny písemně, formou dodatku ke smlouvě. Pokud nebudou podnájemcem akceptovány změny smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání navržené nájemcem s odvoláním na právní předpisy, na smluvní ujednání a na změny výše nájemného, nájemce má právo smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání vypovědět. Strana 13 (celkem 14)

14 4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, nájemce obdrží dvě vyhotovení a podnájemce jedno vyhotovení smlouvy. 5. Tato smlouva nabývá účinnosti dne XX. XX. XXXX. 6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 7. Veškeré změny a doplňky lze provést pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohy: Příloha č. 1. Soupis vnitřního a venkovního vybavení, zařízení a inventář. Příloha č. 2. Mapový snímek předmětu podnájmu. Příloha č. 3. Externí metodický pokyn č. 56 Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu. V Chebu dne V Chebu dne Nájemce CHETES s.r.o. Ing. Tibor Dobrovolný jednatel společnosti Podnájemce Strana 14 (celkem 14)

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Zastoupená předsedou strany panem Ing. Lukášem Černohorským (dále jen jako nájemce ) uzavírají v souladu se zákonem č.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Zastoupená předsedou strany panem Ing. Lukášem Černohorským (dále jen jako nájemce ) uzavírají v souladu se zákonem č. NÁJEMNÍ SMLOUVA Smluvní strany Jméno: PhDr. Magdalena Žemličková nar.: 26.4.1954 Trvale bytem : V.P.Čkalova 449/10, Praha 6, Bubeneč, 160 00 tel. Číslo : 603 145 061 email : zemlicko@fsv.cvut.cz (dále

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563,

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563, Smlouva o nájmu části pozemku TATO SMLOUVA O NÁJMU ČÁSTI POZEMKU (dále jen Smlouva") byla uzavřena níže uvedeného dne mezi: 1.1 Nájemce Obchodní firma: Zastoupená: News Outdoor s.r.o. Mgr.Darkem Šmerdou

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více