SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel."

Transkript

1 SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. Nájemce: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1, PSČ zastoupena jednatelem společnosti Ing. Tiborem Dobrovolným IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Podnájemce: (dále jen nájemce) a (dále jen podnájemce) I. Úvodní ustanovení 1. Město Cheb je výlučným vlastníkem Sportovně rekreačního areálu vybudovaného v rámci projektu Turistické využití levého břehu Ohře, který tvoří objekty, pozemky, stavby a povrchové úpravy situované na parcelách: a) Pozemky: poz.p.č. 457/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 427 m², poz.p.č. 457/3 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 457/4 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře m², poz.p.č. 457/5 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře m², poz.p.č. 460 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 467/1 ostatní plocha zeleň o celkové výměře cca m², poz.p.č. 467/2 ostatní plocha_zeleň o celkové výměře 422 m², poz.p.č. 469 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 471 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 472/1 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 472/2 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře m², poz.p.č. 475/1 ostatní plocha jiná plocha část o celkové výměře cca m², poz.p.č. 475/5 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 54 m², poz.p.č. 475/6 ostatní plocha dobývací prostor část o celkové výměře cca m², poz.p.č ostatní plocha ostatní komunikace část o celkové výměře cca m², poz.p.č. 2293/1 ostatní plocha ostatní komunikace část o celkové výměře cca m², poz.p.č. Strana 1 (celkem 14)

2 2293/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 430 m², poz.p.č. 2293/3 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře cca 738 m², poz.p.č ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 173 m², poz.p.č ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 30 m², b) Objekty: budova bez čp/če označená jako SO 11 Zázemí víceúčelového sportoviště, umístěná na části poz.p.č. 457/1; budova bez čp/če označená jako SO 13 Půjčovna, umístěná na části poz.p.č. 472/2, c) Komunikace: označená jako SO 101 Koželužská (uvnitř Sportovně rekreačního areálu) umístěná na části poz.p.č. 457/1; označená jako SO 101a parkoviště u lanového centra; označená jako SO ke Stadionu (uvnitř Sportovně rekreačního areálu včetně parkoviště a zpevněné plochy); označená jako SO Pod Stadionem; označená jako SO 106 Spojka parkoviště (včetně parkoviště); označená jako SO 108 Stezka (včetně dlážděného chodníku + schodiště); označená jako S 109 Propojení; označená jako S 110 Chodníky, umístěná na části poz.p.č. 457/1, d) Sportoviště: označené jako SO 205 Víceúčelové sportoviště umístěné na části poz.p.č. 457/1; označené jako SO 209 Pikniková louka (na ploše označené jako C. piknik), umístěné na části poz.p.č. 457/1; označené jako SO 210 Crossová dráha (na ploše označené jako F. cross); označené jako SO 211 Streetball; označené jako SO 212 Stolní tenis; označené jako SO 213 Petanque; označené jako SO 214 Ruské kuželky (SO 211 až SO 214 jsou na ploše označené jako B. outdoor, umístěné na části poz.p.č. 457/1, e) včetně úplného jak vnitřního, tak venkovního vybavení, zařízení, inventáře, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, venkovního osvětlení, slaboproudu, sadových úprav a mobiliáře sloužícího pro provoz a zázemí Sportovně rekreačního areálu (dále jen nemovitostí ). Vše zapsané na LV 1 v katastrálním území Cheb, obec a okres Cheb u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, 2. Nájemce prohlašuje, že na základě smlouvy o nájmu nemovitosti Sportovně rekreačního areálu vybudovaného v rámci projektu Turistické využití levého břehu Ohře, uzavřené mezi společností CHETES s.r.o. jako nájemcem, a městem Cheb, jako pronajímatelem dne je společnost CHETES s.r.o. oprávněna po dobu trvání této smlouvy uzavírat podnájemní smlouvy k podnájmu nebytových prostor v objektech a na části pozemků, jež jsou součástí předmětu podnájmu. II. Předmět podnájmu 1. Předmětem této smlouvy je podnájem části nebytových prostor ve vlastnictví města Cheb, budovy bez čp/če označené jako SO 13 Půjčovna, umístěná na části poz.p.č. 472/2, sestávající se z místností: Strana 2 (celkem 14)

3 prostor č. 1 20,37 m 2 nápoje + přípravna + sklad 14,80 m 2 šatna + WC 6,22 m 2 prostor č. 2 21,12 m 2 terasa 26,97 m2 (dále jen předmět podnájmu ). Celková výměra pronajímaného prostoru činí 89,48 m 2 (příloha č. 2 smlouvy). 2. Seznam vybavení, zařízení a inventáře a veškerý stav majetku předmětu podnájmu bude součástí předávacího protokolu, který sepíšou a podepíšou nájemce a podnájemce při jeho předání podnájemci do užívání a který bude přiložen k této smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání jako její příloha č. 1 smlouvy. 3. Podnájemce je oprávněn za účelem užívání předmětu podnájmu a přístupu k němu používat společnou chodbu a veřejné WC umístěné v budově SO Nájemce pronajímá podnájemci předmět podnájmu, nezatížený jakýmikoliv faktickými a právními vadami tak jak leží a stojí ve stavu způsobilém z hlediska stavebně technického, bezpečnostního a požárního. 5. Nájemce prohlašuje, že předmět podnájmu je stavebně určen k účelu, ke kterému je pronajímán. 6. Nájemce pronajímá podnájemci předmět podnájmu specifikovaný v čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání a podnájemce prohlašuje, že je mu znám stav předmětu nájmu a že jej za podmínek v této smlouvě uvedených tak jak leží a stojí, na základě zpracovaného přebírajícího protokolu od nájemce do podnájmu přejímá. 7. Podnájemce čestně prohlašuje, že je osobou oprávněnou a způsobilou k provozování občerstvení a že má sjednanou živnost na hostinskou činnost, za jejímž účelem uzavírá tuto smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání. 8. Podnájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem předmětu podnájmu a že nezjistil žádné překážky, které by podnájemci bránily v uzavření této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání, nebo které by vedly k nezpůsobilosti předmětu podnájmu k využití v rámci účelu sjednaného touto smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání. III. Účel podnájmu 1. Nájemce přenechává podnájemci do užívání (do podnájmu) předmět podnájmu do užívání pouze za účelem provozování jeho povolené podnikatelské činnosti a to k provozování občerstvení a s tím dále souvisejících služeb na základě výpisu z obchodního rejstříku ze dne XX. XX. XXXX. K jinému účelu není podnájemce oprávněn předmět podnájmu Strana 3 (celkem 14)

4 užívat. Podnájemce nesmí (zakazuje se mu) v předmětu podnájmu provozovat činnosti v rozporu s právním řádem ČR nebo činnosti, kterými by došlo k páchání trestné činnosti. Poruší-li podnájemce tento závazek, je povinen nájemci zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající ročnímu nájemnému za užívání předmětu podnájmu, stanovenému touto smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání, jakož i nahradit způsobenou škodu vzniklou na majetku nájemce a vlastníka. 2. Provozem předmětu podnájmu se rozumí zejména zabezpečení veřejných potřeb bezpečného provozování předmětu nájmu pro veřejnost, zajištění jeho všestranné správy a údržby, v souladu se všemi platnými legislativními a bezpečnostními požadavky. 3. Provoz předmětu podnájmu se bude řídit touto smlouvou, platnou legislativou a provozním řádem předmětu podnájmu a Sportovně rekreačního areálu. IV. Doba podnájmu a výpovědní lhůta 1. Podnájemní vztah dle této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 2. Doba podnájmu dle smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání počíná běžet dnem účinnosti smlouvy o podnájmu nebytových prostor od XX. XX. XXXX. 3. Nájemce i podnájemce jsou oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 4. Podnájemní vztah (podnájem) dle této smlouvy zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) výpovědí, c) zánikem nájemního vztahu, který je mezi nájemcem a pronajímatelem, od něhož je podnájem odvozen, s čímž je podnájemce srozuměn, kdy tento prohlašuje, že je mu stávající úprava trvání nájmu z nájemní smlouvy známa. 5. Nájemce je kdykoliv oprávněn odstoupit od smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání jestliže: a) podnájemce užívá předmět podnájmu v rozporu se smlouvou; b) podnájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s podnájmem; c) podnájemce nebo osoby, které s ním užívají předmět podnájmu, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek; d) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání předmětu podnájmu; e) podnájemce přenechá předmět podnájmu nebo jeho část do podnájmu; f) podnájemce změnil v předmětu podnájmu účel předmětu užívání; Strana 4 (celkem 14)

5 g) podnájemce i přes písemnou výzvu neumožní nájemci kontrolu předmětu podnájmu včetně měřidel. V těchto případech, kdy se jedná (s výjimkou důvodu pod písm. d)) o hrubé porušení povinností podnájemce, je výpovědní doba jeden měsíc a počne běžet první den měsíce následujícího po doručení (případně domněnky doby dojití) výpovědi podnájemci. 6. Podnájemce může písemně vypovědět smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání jestliže: a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si předmět podnájmu najal; b) předmět podnájmu se stane bez zavinění podnájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání; c) nájemce hrubě porušuje své povinnosti vůči podnájemci, zejména tím, že přestože jej podnájemce vyzval k nápravě, chová se nájemce v rozporu s podmínkami této smlouvy a ustanoveními Občanského zákoníku. V těchto případech je výpovědní lhůta jeden měsíc a počne běžet první den měsíce následujícího po doručení (případně domněnky doby dojití) výpovědi nájemci. 7. Podnájemní vztah dle této smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání může být ukončen i dohodou účastníků. 8. Po skončení podnájmu je podnájemce povinen předmět podnájmu vyklidit a vyklizený předat nájemci do 5 dnů ode dne skončení podnájmu. Předmět podnájmu je povinen předat nájemci ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, nedohodnou-li se účastníci jinak. 9. Užívá-li podnájemce předmětu podnájmu i po skončení nájmu, považuje se toto užívání za neoprávněné. 10. Smluvní strany při skončení podnájmu upraví vypořádání vzájemných pohledávek a závazků, vyplývajících ze smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání. V. Výše nájemného a jeho splatnost 1. Celkové roční nájemné (úhrada za podnájem) za užívání předmětu podnájmu uvedeného v čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy je po celou dobu trvání podnájmu stanoveno dohodou a jeho výše činí XXXXXXXX,- Kč bez DPH. Podnájemce je povinen uhradit k vyměřenému nájemnému DPH v zákonem stanovené výši platné pro dané období. V případě, že v době trvání podnájmu dojde ke změně platné měny, bude uvedená částka ročního nájemného přepočtená k platnému kurzu nové měny. 2. Podnájemce je povinen hradit toto smluvní nájemné předem v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude Strana 5 (celkem 14)

6 číslo každé konkrétní faktury. Nájemné bude podnájemcem hrazeno nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. 3. Při prodlení s placením nájemného ve stanovené výši, je podnájemce povinen nájemci zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z částky dlužného nájemného za každý den prodlení. 4. Výše úhrnné částky nájemného a úhrady za služby spojené s podnájmem bude každý kalendářní rok valorizována pro zohlednění průměrného % inflace z předcházejícího roku. Nájemce je oprávněn pravidelně ročně, počínaje rokem 2016, vždy na základě oficiálního údaje o míře inflace v České republice za uplynulý kalendářní rok vyhlašované Českým statistickým úřadem (tj. míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zvýšit úhradu za podnájem (rovněž dále označeno i jako nájemné ) o vyhlášené procento inflace, a to formou písemného oznámení podnájemci, které bude obsahovat sdělení nové výše úhrady za podnájem (nájemného), kdy takto nově stanovenou úhradu za podnájem (nájemné) je podnájemce povinen hradit od měsíce následujícího po obdržení tohoto oznámení, s čímž podnájemce výslovně souhlasí. 5. S ohledem na výši dohodnutého nájemného za předmět podnájmu nemá podnájemce výše uvedeného prostoru sloužícího k podnikání nárok na prominutí nebo slevu nájemného po dobu úprav, oprav nebo rekonstrukce předmětu podnájmu. VI. Služby 1. V nájemném nejsou zahrnuty platby za služby spojené s užíváním předmětu podnájmu, zejména úhrada za vodné a stočné (dodávka vody pro SUV a TUV) vč. srážkových vod, úhrada za elektrickou energii, úhrada za dodávku tepla a ohřev pro TUV, úhrada za odvoz komunálního a jiného odpadu, úklid atd. Náklady za služby je povinen hradit podnájemce. 2. Podnájemce je povinen hradit k rukám nájemce úhrady (příp. zálohy) dle dále uvedených ustanovení na tyto služby: vodné a stočné (dodávka vody pro SUV a TUV) vč. srážkových vod, úhrada za elektrickou energii, úhrada za dodávku tepla a ohřev pro TUV, které budou poskytovány podnájemci prostřednictvím smluv uzavřených nájemcem s dodavateli. 3. Podnájemce je povinen úhrady za ostatní služby, zejména úhrady za odvoz komunálního a jiného odpadu, úklid atd., hradit na základě uzavřených smluv přímo dodavatelům, kdy pokud bude chtít tyto služby užívat, musí si s těmito dodavateli uzavřít na jejich dodávku smlouvu. Podnájemce je povinen zajistit si likvidaci vyprodukovaného odpadu (komunální, směsný, separovaný, bio apod.). 4. Náklady za spotřebu elektřiny bude podnájemce hradit nájemci ve výši 90 % skutečné spotřeby na základě odečtu na měřidle v sazbě dodavatele + DPH vč. ostatních povinných poplatků. Stav elektroměru č... ke dni předání je.. KWH. Strana 6 (celkem 14)

7 Podnájemce je povinen hradit spotřebu elektřiny formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, ve výši XXXXXXXX,- Kč, a to s přihlédnutím na vystavené zálohové a vyúčtovací faktury dodavatele, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady za spotřebu elektřiny budou podnájemcem hrazeny nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Konečné vyúčtování bude provedeno v souladu s termíny dodavatele elektřiny, tj. do třiceti dnů po obdržení faktury na úhrady elektřiny od dodavatele. Následné zálohy budou vždy po vyúčtování uplynulého období upraveny podle skutečné spotřeby, aby pokryly spotřebu dle vyúčtování, kdy je nájemce oprávněn i zohlednit nárůst cen. Nájemce si vyhrazuje právo v průběhu ročního období kdykoliv zvýšit zálohy i před vyúčtováním, pokud dle stavu elektroměru či vystavených zálohových faktur dodavatele bude zřejmé, že spotřeba elektřiny (včetně souvisejících plateb) bude vyšší než hrazená záloha tak, aby záloha odpovídala zjištěné spotřebě. 5. Náklady za spotřebu užitkové vody (spotřeba vody pro SUV a TUV) a stočné, vč. odvádění srážkových vod, bude podnájemce hradit nájemci ve výši 50 % skutečné spotřeby na základě odečtu na měřidle v sazbě dodavatele + DPH vč. ostatních povinných poplatků. Stav vodoměru č... ke dni předání je.. m 3. Podnájemce je povinen hradit spotřebu užitkové vody formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, ve výši XXXXXXXX,- Kč, a to s přihlédnutím na vystavené zálohové a vyúčtovací faktury dodavatele, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady za spotřebu užitkové vody budou podnájemcem hrazeny nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Konečné vyúčtování bude provedeno v souladu s termíny dodavatele užitkové vody, tj. do třiceti dnů po obdržení faktury na úhrady užitkové vody od dodavatele. Následné zálohy budou vždy po vyúčtování uplynulého období upraveny podle skutečné spotřeby, aby pokryly spotřebu dle vyúčtování, kdy je nájemce oprávněn i zohlednit nárůst cen. Nájemce si vyhrazuje právo v průběhu ročního období kdykoliv zvýšit zálohy i před vyúčtováním, pokud dle stavu vodoměru či vystavených zálohových faktur dodavatele bude zřejmé, že spotřeba užitkové vody (včetně souvisejících plateb) bude vyšší než hrazená záloha tak, aby záloha odpovídala zjištěné spotřebě. 6. Za užívání chodby a úklid společných prostor bude podnájemce hradit nájemci smluvní paušální částku ve výši 500,- Kč/měsíc bez DPH. Úklid vlastního předmětu podnájmu je povinen si podnájemce provádět na vlastní náklady. Podnájemce je povinen hradit částku za užívání chodby a úklid společných prostor formou měsíčních záloh, a to vždy nejpozději do 30 dne předcházejícího měsíce kalendářního roku, za který se platí, na základě faktur vystavených nájemcem splatných do 14 dnů na účet nájemce u Komerční banky a.s. pobočky v Chebu, číslo účtu /0100, VS bude číslo každé konkrétní faktury. Náklady na uvedené služby bude podnájemcem hradit nájemci bankovním převodem na uvedený účet, pokud nájemce písemně nesdělí nájemci jiný způsob úhrady. Strana 7 (celkem 14)

8 VII. Práva a povinnosti podnájemce. Podnájemce se zavazuje a je povinen: 1. Předmět podnájmu provozovat k využití široké veřejnosti, škol a sportovních oddílů a zabezpečit, že předmět nájmu bude volně přístupný bezplatně všem bez rozdílu věku, pohlaví či jiných specifik. 2. Předmět podnájmu zpřístupnil všem subjektům a akcím, které budou v Sportovně rekreačním areálu konány v souladu s plánovaným využitím areálu v udržitelnosti projektu. Zároveň předmět podnájmu nezpřístupnil dalším subjektům, které by mohly z pořádaných akcí finančně profitovat. 3. Předmět podnájmu užívat výhradně za účelem provozování k provozování občerstvení a s tím dále souvisejících služeb, výlučně v souladu se smlouvou o podnájmu prostor sloužících k podnikání, zákonem a dalšími právními předpisy. Přitom se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon práv jiných osob. 4. Předmět podnájmu provozovat v otevírací době: Letní provoz od dubna do září: Pondělí od XX,XX hod. do XX,XX hod. Úterý od XX,XX hod. do XX,XX hod. Středa od XX,XX hod. do XX,XX hod. Čtvrtek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Pátek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Sobota od XX,XX hod. do XX,XX hod. Neděle od XX,XX hod. do XX,XX hod. Zimní provoz od října do března: Pondělí od XX,XX hod. do XX,XX hod. Úterý od XX,XX hod. do XX,XX hod. Středa od XX,XX hod. do XX,XX hod. Čtvrtek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Pátek od XX,XX hod. do XX,XX hod. Sobota od XX,XX hod. do XX,XX hod. Neděle od XX,XX hod. do XX,XX hod. 5. Činnosti specifikované v čl. III. této smlouvy vykonávat a postupovat při tom s odbornou péčí a v souladu se zájmy nájemce i výlučného vlastníka, 6. Po dobu trvání této smlouvy není oprávněn uzavírat podnájemní smlouvy na podnájem jakékoliv části předmětu podnájmu podle čl. II odst. 1) a 2) této smlouvy, či je přenechat do užívání třetí osobě. 7. Na své náklady chránit předmět podnájmu před poškozením a zničením a zabezpečit užívaný předmět podnájmu před vniknutím nepovolaných osob. Podnájemce se zavazuje Strana 8 (celkem 14)

9 předmětný nebytový prostor zabezpečit proti možnosti vzniku škod a vniknutí třetích osob. 8. Průběžně na vlastní náklady zajišťovat úklid předmětu podnájmu, po celou dobu platnosti této smlouvy předmět podnájmu udržovat na svůj náklad ve stavu způsobilém k jeho obvyklému užívání, v řádném technickém, stavebním a provozním stavu a i jinak s ním nakládat jako řádný hospodář, jakož i zajišťovat odstranění závad a poškození majetku nájemce a jiných osob, za které zodpovídá. Podnájemce je povinen na své náklady provádět veškerou údržbu předmětu podnájmu. 9. V zákonných lhůtách zajistit na své náklady provádění předepsaných pravidelných revizí a kontrol všech revizí a kontrolám podléhajících zařízení a oblastí předmětu nájmu, jak to ukládají příslušné obecně závazné předpisy a technické normy. 10. Svým nákladem neprodleně ve stanovených termínech odstraňovat závady zjištěné v předešlém odstavci uvedenými revizemi a kontrolami, včetně provádění uložených nápravných opatření. Nepřipustit jakýkoliv nekvalifikovaný zásah či opravu. 11. Neprodleně po zjištění havárie na předmětu podnájmu tuto zajistit nebo odstranit, ústně a následně písemně informovat nájemce o případných havarijních závadách na předmětu podnájmu. 12. V případě škody způsobené na předmětu podnájmu podnájemcem a jeho zaměstnanci zajistit na své náklady její odstranění do deseti dnů ode dne vzniku škody, pokud to bude v konkrétním případě, s přihlédnutím k charakteru škody možné. V případě, že odstranění škody nebude možné uvedením do původního stavu či nebude možné pouze částečně, uhradí podnájemce nájemci část škody peněžní formou a to se splatností do čtrnácti dnů ode dne, kdy podnájemce škodu částečně odstranil či měl škodu odstranit. Nesplní-li tento závazek, je podnájemce povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Povinnosti uhradit způsobenou škodu na majetku nájemce se v žádném případě nezbavuje. Pokud opravy a údržba předmětu podnájmu budou vyžadovat oznámení stavby či stavebního povolení, odpovídá podnájemce za jejich vyžádání. 13. Neprovádět žádné stavební změny, úpravy nebo rekonstrukce. Nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne, kdy se vyskytne jejich potřeba, informovat nájemce o potřebě jakýchkoliv oprav či stavebních úprav. Za porušení výše uvedených povinností je v případě vzniklé škody nájemce oprávněn požadovat uhrazení způsobené škody. 14. Náklady hrazené podnájemce do předmětu podnájmu nebudou ze strany nájemce podnájemci v průběhu podnájmu nijak kompenzovány. Stejně tak po skončení podnájmu nebude nájemce podnájemci hradit žádnou zůstatkovou cenu technického zhodnocení. Účastníci se výslovně dohodli, že podnájemci nenáleží náhrada nákladů vynaložených na úpravy či změny předmětu podnájmu či za zhodnocení předmětu podnájmu, a to ani při Strana 9 (celkem 14)

10 skončení podnájmu. Podnájemce není ani oprávněn si z předmětu nájmu oddělit to, čím k úpravě, změně či technickému zhodnocení došlo. 15. Předmět podnájmu je pojištěn vlastníkem. Podnájemce se zavazuje plnit podmínky pojistných smluv uzavřených pro předmět podnájmu vlastníkem a dávat nájemci podněty k uplatnění pojistných nároků z nich. 16. Uzavřít pojištění své podnikatelské činnosti a odpovědnosti na všechna pojistná rizika související se správou, užíváním a provozováním předmětu podnájmu, včetně odpovědnosti za způsobení možné škody nájemci nebo vlastníkovi ve spojitosti s užíváním a provozováním předmětu podnájmu i jeho vybavení a tuto skutečnost nájemci doložit ve lhůtě do 60 dnů. Pojištění věcí a zařízení ve vlastnictví podnájemce umístěné v prostorách předmětu podnájmu jde k tíži podnájemce. 17. Dodržovat veškeré hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další předpisy vztahující se k předmětu podnájmu a jeho provozu. 18. Provádět pravidelnou kontrolu stavu předmětu podnájmu z hlediska stavební, požární, bezpečnostní, hygienické a ekologické prevence a při své veškeré činnosti spojené s předmětem podnájmu dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy. 19. Nájemci bez zbytečného odkladu sdělovat všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit zájmy nájemce. 20. Na své náklady umístit výhradně na místech a plochách předmětu podnájmu, po vzájemném odsouhlasení s nájemcem, vhodná informační a reklamní označení, sloužící k propagaci jeho podnikatelské činnosti a propagaci předmětu podnájmu. 21. Při provozování své podnikatelské činnosti dodržovat platné zákony a legislativu. 22. Odebírat elektrickou energii, teplo a vodu ze společných rozvodů a na základě podružných měření, popřípadě podle rozúčtování těchto uvedených služeb spojených s užíváním předmětu podnájmu, hradit poměrnou spotřebu odpovídající zásadám vyúčtování. 23. Platit včas, ve sjednané výši a sjednaným způsobem nájemné (tj. úhradu za podnájem). 24. Hradit včas a v plné výši všechny předepsané náklady (zálohy, úhrady a nedoplatky z vyúčtování) spojené s užíváním a provozem předmětu podnájmu, včetně úhrad za energie, média a služby dodávané na základě dodavatelských a odběratelských smluv externími dodavateli. 25. Hradit případné sankce, vyměřené správními orgány, spojené s nesplněním svých povinností uvedenými v této smlouvě nebo v obecně právních předpisech vztahujících se k účelu užívání a provozování předmětu podnájmu. Strana 10 (celkem 14)

11 26. Umožnit kdykoliv zaměstnancům či zmocněným osobám nájemce provést kontrolu předmětu podnájmu (včetně kontroly měřidel vodoměru, elektroměru a ostatních), jeho užívání a dodržování podmínek podnájemní smlouvy. 27. Po skončení podnájmu je podnájemce povinen předmět podnájmu vyklidit ke dni skončení podnájmu a na základě zpracovaného protokolu jej předat nájemci do 5 dnů ode dne skončení podnájmu, o čemž bude sepsán protokol. Podnájemce je povinen odstranit veškeré reklamy či informační tabule týkající se podnájemce, které na předmět podnájmu se souhlasem nájemce umístil. Předmět podnájmu je podnájemce povinen předat nájemci ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě úprav a změn, provedených se souhlasem nájemce, provedeného zhodnocení předmětu podnájmu je podnájemce povinen předmět pronájmu vrátit včetně tohoto zhodnocení (změn a úprav) a není oprávněn provedené zhodnocení odstraňovat. 28. Umožnit nájemci bezplatné využití restaurace a prostor sloužících k podnikání za účelem pořádání sportovních, společenských, kulturních a obdobných akcí. Doba využití restaurace nájemcem musí být s podnájemcem předem dohodnuta. 29. Po dobu udržitelnosti dodržovat Externí metodický pokyn č. 56 Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu (příloha č. 3 smlouvy). Třetí osoby s užívacím právem, tedy zejména s právem výpůjčky, nájmu nebo podnájmu k majetku pořízenému z dotace jsou oprávněny poskytnout užívací právo dalším subjektům pouze se souhlasem poskytovatele dotace a příjemce dotace. Poskytnutí užívacích práv mezi třetími osobami musí probíhat na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení v případě, pokud již na užívání dotčeného majetku pořízeného z dotace nebylo výběrové řízení splňující výše uvedené podmínky uskutečněno. Příjemce dotace musí zajistit, aby tyto třetí osoby, zejm. vždy poslední takový subjekt v řadě, převzaly případné závazky, které vyplývají z pravidel veřejné podpory a z povinností při realizaci a udržitelnosti projektu, souvisejí-li tyto závazky s majetkem pořízeným (byť i jen částečně) z dotace. 30. Po dobu udržitelnosti projektu vést řádně vést účetnictví o veškerých příjmech a výdajích spojených s provozováním a správou předmětu podnájmu. Podnájemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci spojenou s provozováním a správou předmětu podnájmu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu podnájmu pořízeného z dotace nebo poskytnutím užívacího práva na základě vydaného souhlasu poskytovatele dotace, musí být zahrnuty do příjmu projektu v souladu s ustanovením čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nezakládá-li dotace veřejnou podporu. Provozní příjmy a provozní náklady, jež musí být analyticky vedeny ve vztahu k dotačnímu projektu, na základě kterého byl vybudován předmět podnájmu, je povinen podnájemce předávat nájemci v termínech stanovených nájemcem a to min 1x ročně. Strana 11 (celkem 14)

12 31. Po celou dobu udržitelnosti projektu uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu v rámci kterého byl vybudován předmět podnájmu, nejméně však po dobu tří let od uzavření ROP SZ, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s provozováním a správou předmětu podnájmu. 32. Po celou dobu udržitelnosti projektu umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na plochu stavby dotčenou projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. VIII. Práva a povinnosti nájemce. Nájemce se zavazuje a je povinen: 1. Na základě předchozí dohody s podnájemcem, kdykoliv zkontrolovat, prostřednictvím svých zaměstnanců či zmocněných osob, stav předmětu podnájmu, nebo provádění postupu případných oprav anebo technického zhodnocení předmětu nájmu. 2. Předat podnájemci na základě předávacího protokolu předmět podnájmu ve stavu, umožňujícím jeho užívání k účelu, ke kterému byl dán do podnájmu. 3. Pojistit na vlastní náklady předmět nájmu: a) pro případ poškození nebo zničení předmětu nájmu živelnou událostí, požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením a pádem stromů, b) pro případ úmyslného zničení předmětu nájmu třetí osobou. 4. Poskytnout pro případ havárie veškerou součinnost nutnou pro odstranění jejich následků. 5. V případě prodlení podnájemce s úhradou jakéhokoli splatného závazku dle této podnájemní smlouvy je nájemce oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, kdy účastníci se dohodli, že nájemci vzniká nárok na její úhradu v uvedené výši za každý i započatý den prodlení s úhradou dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data, kdy byla podnájemci doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany nájemce a to na účet nájemce uvedený v písemné výzvě. 6. Nájemce neodpovídá za majetek podnájemce, který se nachází v předmětu podnájmu. Strana 12 (celkem 14)

13 IX. Smluvní pokuta 1. Poruší-li podnájemce účel užívání předmětu podnájmu uvedený v čl. III odst. 1, je povinen nájemci zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající ročnímu nájemnému za užívání předmětu podnájmu, stanovenému touto smlouvou o podnájmu, jakož i nahradit způsobenou škodu vzniklou na majetku nájemce. 2. Nesplní-li podnájemce svou vinou ke dni skončení podnájmu závazek k vyklizení předmětu podnájmu za podmínek uvedených v čl. VII. odst. 27, je povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, o který se termín předání předmětu podnájmu prodlouží v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak. 3. Pokud dojde ze strany podnájemce k hrubému porušení podmínek smlouvy, je podnájemce povinen uhradit za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den do doby, kdy dojde k nápravě. Tím není dotčeno právo nájemce na uplatnění výpovědi podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy. 4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany vůči povinné straně k úhradě smluvní pokuty, a to na příslušný účet smluvní strany. 5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo nájemce domáhat se náhrady způsobené škody, a to i v případě, že by smluvní pokuta v úhrnu převyšovala vzniklou škodu v plné výši. X. Závěrečná ustanovení 1. Není-li stanoveno ve smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání, řídí se právní vztah (práva a povinnosti účastníků) výslovně touto smlouvou neupravené příslušnými ustanoveními obecně platných předpisů. 2. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vzniklých z nepravdivých údajů v ní uvedených. 3. Nájemce, popř. vlastník si vyhrazuje právo, v souladu s obecně platnými předpisy nebo usneseními samosprávných orgánů města Cheb, změnit podmínky smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání včetně výše sjednaného nájemného. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny písemně, formou dodatku ke smlouvě. Pokud nebudou podnájemcem akceptovány změny smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání navržené nájemcem s odvoláním na právní předpisy, na smluvní ujednání a na změny výše nájemného, nájemce má právo smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání vypovědět. Strana 13 (celkem 14)

14 4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, nájemce obdrží dvě vyhotovení a podnájemce jedno vyhotovení smlouvy. 5. Tato smlouva nabývá účinnosti dne XX. XX. XXXX. 6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 7. Veškeré změny a doplňky lze provést pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohy: Příloha č. 1. Soupis vnitřního a venkovního vybavení, zařízení a inventář. Příloha č. 2. Mapový snímek předmětu podnájmu. Příloha č. 3. Externí metodický pokyn č. 56 Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu. V Chebu dne V Chebu dne Nájemce CHETES s.r.o. Ing. Tibor Dobrovolný jednatel společnosti Podnájemce Strana 14 (celkem 14)

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu N Á J E M N Í S M L O U V A I. Smluvní strany Pronajímatel: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice zastoupená starostkou obce Soňou Černou IČO: 00234508 Nájemce: II. Předmět

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003

SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003 SMLOUVA O NÁJMU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smlouva číslo 2015-0003 Tato smlouva byla uzavřena mezi: Pronajímatelem: Společenství vlastníků Vlnařská 688-693 Vlnařská 688, Liberec 6, PSČ 460 06 IČ : 02397421

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená dle zák. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor, kterou uzavřeli: Město Uherský Brod, se sídlem v Uherském

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XGUU* SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ Pronajímatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva č. SML-2015-... kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále také jako nájemní smlouva

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více