Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO , zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní 225, IČO , zastoupená panem Janem Školníkem, jednatelem, (dále jen nájemce) na straně druhé uzavírají dnešního dne následující nájemní smlouvu. čl. I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel je vlastníkem objektu č. p. 240 na pozemku p. č. 534 stavební a objektu bez čísla popisného nacházejícího se na pozemku p. č stavební, jakož i následujících nemovitostí: p.č. druh pozemku výměra [m 2 ] poznámka st. 534 zastavěná plocha a nádvoří /1 ostatní plocha /1 ostatní plocha ul.pivovarská a Klášterní 1176 ostatní plocha /4 zahrada 547 st. 503 zastavěná plocha a nádvoří 226 st. 535 zastavěná plocha a nádvoří /3 ostatní plocha 435 (a pozemků 475/1, 548/1 a 769 přes něž bude vedena teplovodní přípojka musím ještě vyjasnit- poznámka L. Růčková) Všechny výše uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č katastru nemovitostí pro obec Broumov, katastrální území Broumov. 2. Nemovitosti uvedené v čl. I. pronajímatel pronajímá nájemci.

2 3. Nájemce se zavazuje pronajatou nemovitost užívat k účelům uvedeným v č. III. čl. II. Doba nájmu Pronájem nemovitostí uvedených v čl. I. se sjednává na dobu určitou, a to na dvacetpět let počínaje dnem 21. ledna čl. III. Účel nájmu 1. Nájemce je oprávněn užívat pronajaté nemovitosti pro účely vybudování a provozu Sportcentra Pivovar Broumov ve smyslu projektové dokumentace zpracované Atelierem TSUNAMI s. r. o. Náchod. Nájem se sjednává za účelem provozování zejména následujících aktivit: krytá parkovací místa v podzemních prostorách objektu s kapacitou přibližně 90 míst vodní svět s krytým plaveckým bazénem se 4 dráhami v délce 25m, bazénem s vodními atrakcemi, tobogánem, parní ohřívárnou, saunou a velkou vířivkou, venkovní terasou a občerstvením pro návštěvníky bowlingové centrum s dráhami soutěžních parametrů s barem a restaurací sportovní hala se sálem pro aerobik, posilovnou a dodatečnými službami čl. IV. Podnájem Nájemce je oprávněn sjednávat podnájmy prostor v pronajaté nemovitosti za těchto podmínek: a) Podnájem bude souviset s plněním účelu nájmu. K jinému účelu si vyžádá nájemce předem písemný souhlas pronajímatele. b) Příjmy z podnájmu využije nájemce pouze pro rekonstrukci, údržbu a provoz nemovitosti v souvislosti s činností Sportcentra Pivovar Broumov.

3 čl. V. Nájemné Nájemné se sjednává počínaje 1. lednem 2011 takto: a) pro roky částkou ve výši Kč ,-, slovy deset tisíc korun českých ročně, b) pro roky částkou ve výši Kč ,-, slovy padesát tisíc korun českých ročně, c) počínaje rokem 2017 částkou ve výši Kč ,-, slovy jedno sto tisíc korun českých ročně. Nájemné je splatné vždy k 1. červnu za příslušný kalendářní rok. Nájemce je oprávněn nájemné započítat na provedené opravy a údržbu nemovitosti na základě příslušného plánu údržby projednaného v dozorčí radě nájemce. čl. VI. Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel se zavazuje předat objekt nájemci do 3 měsíců od podpisu nájemní smlouvy. Do 3 měsíců od podpisu nájemní smlouvy se pronajímatel zavazuje vypracovat a podepsat protokol o předání a převzetí nemovitosti. 2. Pronajímatel bude platit veškeré daně a poplatky související s vlastnictvím nemovitosti a s pojištěním nemovitosti v r Při skončení nájmu není pronajímatel oprávněn požadovat náhradu za opotřebení nemovitosti vyplývající z jejího běžného užívání. 4. Pronajímatel se zavazuje být nápomocen nájemci při získávání dotací, grantů a darů pro rekonstrukci, údržbu, provoz nemovitosti a činnost Sportcentra Pivovar Broumov.

4 čl. VII. Práva a povinnosti nájemce 1. Nájemce je oprávněn provést rekonstrukci a údržbu pronajaté nemovitosti. Nájemce je oprávněn provádět změny nemovitosti, které umožní plnit účel nájmu. K tomu je nájemce oprávněn jednat se stavebním úřadem, památkovým úřadem a dalšími institucemi. 2. Nájemce se zavazuje provést rekonstrukci a údržbu na vlastní náklad v souladu s uzavřenou partnerskou smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem ze dne... Jestliže nájem skončí podle článku VIII. bod 1., 2., 3., není nájemce oprávněn požadovat na pronajímateli úhradu nákladů vynaložených na rekonstrukci a údržbu nemovitosti, pokud nedojde k jiné dohodě. Nájemce je oprávněn započíst na úhradu rekonstrukce a údržby nemovitosti nájemné ve smyslu čl. V. nájemní smlouvy. 3. Nájemce se zavazuje platit služby související s provozem pronajaté nemovitosti, zejména spotřebu energií, vody, stočné a odvoz odpadů. Nájemce je oprávněn sjednat smlouvy o dílčím hrazení těchto nákladů s podnájemci. 4. Nájemce se zavazuje sjednat pojištění věcí movitých umístěných nájemcem v nemovitosti a škod, vzniklých v důsledku provozování nemovitosti. Počínaje rokem 2011 zajistí nájemce pojištění nemovitosti a bude hradit pojistné. 5. Nájemce je oprávněn umístit v pronajaté nemovitosti věci movité, potřebné k provozu nemovitosti a plnění účelu nájmu. Skončení nájmu nemá vliv na vlastnické vztahy k věcem movitým. Při provozu věcí movitých umístěných v pronajaté nemovitosti se nájemce zavazuje dodržovat potřebná bezpečnostní opatření. 6. Nájemce se zavazuje dbát o pronajatou nemovitost a udržovat ji tak, aby se stav nemovitosti nezhoršoval a pečovat o to, aby na pronajaté nemovitosti nevznikla škoda. 7. Nájemce se zavazuje podat pronajímateli do příslušného kalendářního roku přehled o využití prostředků získaných podnájmem a rozpis zápočtu nájemného na provedené rekonstrukce a údržbu nemovitosti v předcházejícím kalendářním roce. 8. Nájemce se zavazuje při plnění účelu nájemní smlouvy a provozu nemovitosti dodržovat veškeré hygienické, protipožární, právní, technické a ekologické normy. 9. Nájemce se zavazuje udržovat pořádek a čistotu v okolí nemovitosti, nerušit hlukem ani jiným způsobem nad míru přiměřenou poměrům obyvatele okolních domů. 10. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli závady na nemovitosti.

5 čl. VIII. Skončení nájmu 1. Nájem skončí uplynutím sjednané doby. 2. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět v případě, že nájemce nebude plnit účel nájmu po dobu delší 6 měsíců. V tomto případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 3. Nájemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 4. Nájemce je povinen nemovitost vyklidit do 15 dnů po skončení nájmu. 5. Ke dni vyklizení nemovitosti je nájemce povinen vyhotovit protokol o předání a převzetí nemovitosti. čl. IX. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 2. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem, kdy Zastupitelstvo města schválí partnerskou smlouvu mezi pronajímatelem a nájemcem k realizaci projektu Sportcentra Pivovar Broumov. 3. Smlouva je sepsána v šesti stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží dvě a nájemce čtyři vyhotovení. V Broumově dne.. pronajímatel nájemce