Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání"

Transkript

1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, IČ: DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í): Narozen(a): bytem: IČ: (dále jen nájemce ) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu dle ustanovení 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). o nájmu prostoru sloužícího k podnikání I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je nájem prostoru sloužícího podnikání za níže stanovených podmínek. II. Předmět nájmu 1) Pronajímatel je výlučným vlastníkem mimo jiné budovy č.p objektu pohostinství Restaurace Pod Lipami v Hrdlívě, stojící na pozemku označeném jako stavební parcela č. 87 o výměře 79 m2 a přilehlých pozemků označených jako ostatní plocha č.kat. 496/18, 498/1 a 521/2 v k.ú. Hrdlív, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Slaný, katastrální území Hrdlív, na listu vlastnictví č

2 Konkrétně se jedná o: Plocha provozovny 106 m2 Skladová plocha 52 m2 Ostatní plocha 67 m2 Předzahrádka č.kat. 496/18 a 498/1 154 m2 Přilehlý chodník k parcelám č.st. 87 a č.kat. 496/18 a 498/1 2) Pronajímatel tímto pronajímá nájemci nebytový prostor specifikovaný v odstavci 1), situovaný v objektu čp. 19 v Hrdlívě. Současně s nebytovým prostorem podle článku II. této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do užívání vnitřní vybavení těchto prostor specifikované v zápisu o předání a převzetí prostor pohostinství, který je přílohou této smlouvy. III. Účel nájmu, předmět podnikání nájemce Nájemní smlouva se uzavírá za účelem provozování živnosti hostinská činnost ve smyslu živnostenského listu nájemce nebytových prostor. IV. Práva a povinnosti smluvních stran Kromě zákonných povinností se smluvní strany dohodly na tomto bližším vymezení jejich smluvního statutu: pronajímatel je povinen: - platit pojištění za pronajaté nemovitosti - případné opravy či rekonstrukce nemovitostí provádět po dohodě s nájemcem. Pokud to bude možné, mimo dobu podnikání nájemce - zabezpečovat a hradit revize veškerých přípojek (elektřina, plyn, voda.) nájemce je povinen: - po dobu trvání nájmu umožnit pronajímateli přístup do pronajatých prostor - udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu - plně přizpůsobit provozní dobu potřebám a požadavkům Obecního úřadu při pořádání kulturně společenských akcí v obci - respektovat zákaz podnájmu, přičemž nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele - dodržovat přísně veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a hradit eventuální sankce, udělené příslušnými státními či správními orgány - proškolit zaměstnance dle platných právních předpisů - respektovat při podnikání platný přestupkový zákon - uzavřít, udržovat a platit po celou dobu nájmu pojištění odpovědnosti z provozování živnosti - maximálně šetřit pronajaté prostory, tyto zejména nedevastovat a udržovat v čistém stavu - respektovat právo absolutní kontroly ze strany pronajímatele, případně třetích osob pověřených pronajímatelem a to kdykoliv během trvání nájmu, v kteroukoliv denní či noční dobu, k respektování tohoto ustanovení zavázat i příp. pomocné osoby - provádět na vlastní náklady drobné opravy do výše nákladů 3.000,- Kč, běžnou údržbu předmětu nájmu včetně malování interiéru, jakožto i další náklady spojené s chodem provozovny vyvolané případnými změnami hygienických předpisů 2

3 - včas a řádně v rámci systému ochrany životního prostředí zavedeného obcí třídit a likvidovat veškeré odpady, které vznikly jeho činností - zajišťovat úklid přilehlého chodníku před provozovnou - zajišťovat a udržovat pořádek prostor přiléhajících k objektu dvora, přilehlých chodníků a pozemku č.kat. 496/18 a 498/1, včetně zimní údržby chodníků a komunikací sloužících k provozování pohostinství - vyžádat si od pronajímatele písemně jeho předchozí souhlas v případě změny v předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru, pokud tato změna ovlivní podstatným způsobem využití pronajatých nebytových prostor nájemce zodpovídá za: - bezpečnost a ochranu zdraví při práci občanů, kteří se s jeho vědomím zdržují v nájemních prostorách, které nejsou jinak veřejnosti přístupny (např. dodavatelé) - pohotovost a umístění hasících přístrojů - za volný průchod komunikačních a evakuačních cest, za volný přístup k hasícím přístrojům, rozvaděčům el. energie, hlavním uzávěrům vody, plynu, hydrantů a označení těchto míst bezpečnostními tabulkami - zajištění technického dozoru a revizí na zařízení, která podléhají pravidelným technickým kontrolám a prohlídkám (revize hasících přístrojů, kotelen, komínových těles, hromosvodů). Náklady na výše uvedené jsou náklady nájemce. Nájemce odpovídá rovněž za odstranění běžných závad z těchto prohlídek. - dodržování nosnosti skladových a prodejních regálů včetně označení V. Náklady za plnění spojená s nájmem nebytových prostor Náklady (za spotřebu plynu, vody a elektrické energie) spojené s nájmem je nájemce povinen hradit prostřednictvím pronajímatele. Náklady za úklid společných prostor, odvoz směsného odpadu apod. si hradí nájemce sám. Dále si zajišťuje na své náklady odvoz odpadů, čištění žump a komínů. Za využívání systému sběru a svozu tříděných odpadů zavedeného obcí je nájemci určen poplatek ve výši 200,- Kč měsíčně, který je splatný spolu s nájemným. Pojištění Pronajímatel prohlašuje že objekt je pojištěn proti živelním nebezpečím v hodnotě ,- Kč a živelní pojištění movitých věcí v hodnotě ,- Kč, dále pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže v hodnotě ,- Kč Nájemce prohlašuje že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti z provozování živnosti v pronajatém objektu (vymezený odstavcem II. této smlouvy). VI. Trvání nájmu Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do V případě, že nájemce bude splňovat během doby trvání smlouvy všechna smluvní ujednání, bude s nájemcem smlouva přednostně prodloužena. Pronajímatel může písemně okamžitě vypovědět smlouvu, jestliže nájemce: a) užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou a opakovaně porušuje její ustanovení; b) je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem; c) osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek; 3

4 d) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru; e) přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele; f) si nevyžádal od pronajímatele písemně jeho předchozí písemný souhlas v případě změny v předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru, pokud tato změna ovlivní podstatným způsobem využití pronajatých nebytových prostor Nájemce může písemně okamžitě vypovědět smlouvu, jestliže: a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal; b) nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání; Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor nachází, není nájemce ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět. Nájem ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovědí jednou ze stran. Výpovědní doba je tříměsíční. Výpověď nemusí být odůvodněna; to neplatí, má-li strana právo vypovědět nájem okamžitě bez výpovědní doby. VII. Nájemné a jeho splatnost Výše nájemného je smluvena pro dobu trvání nájmu takto:. měsíčně. Nájemné je splatné vždy nejpozději do 25. dne běžného měsíce a to bezhotovostní platbou na účet pronajímatele vedený u České spořitelny, a.s., č.ú / Výši nájemného je pronajímatel oprávněn upravit na základě úpravy o výši inflace v daném roce, zveřejněné ČNB. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli zálohu za spotřebované energie podle čl. V. této smlouvy a to ve výši 7100,- Kč (sedmtisicjednostokorun) měsíčně. Záloha je složena z položek elektro-2500,-kč, plyn- 4100,-Kč, voda-500,-kč. Záloha je splatná spolu s nájemným vždy nejpozději do 25. dne běžného měsíce a to bezhotovostní platbou na účet pronajímatele vedený u České spořitelny, a.s., č.ú / Nájemce se dále zavazuje zaplatit pronajímateli ve lhůtě 15 dnů od vyzvání cenu za plnění uvedená v článku V., tedy za skutečně spotřebované energie (elektro, plyn, voda) a to ve výši vyúčtované dodavateli těchto komodit. Vyúčtování nájemného a plateb za plnění uvedená v článku V. za uplynulé období bude provedeno pronajímatelem na základě odečtů podružných měřidel a faktur vystavených dodavateli energií vždy do 15 dnů od doručení vystavených faktur pronajímateli. Pro případ prodlení nájemce s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 15 % p.a. z dlužné částky. Tuto je pronajímatel oprávněn prominout. VIII. Jistota Nájemce složí do 15 dnů od podpisu této smlouvy na výše uvedený účet pronajímatele jistotu ve výši 3 měsíčních nájmů, tj...- Kč (.). Tato jistota bude nájemci vrácena do 30 dnů po ukončení nájmu podle této smlouvy, přičemž pronajímatel je oprávněn do této kauce započítat případné dluhy nájemce vůči pronajímateli, nebo úhradu na odstranění případných škod vzniklých na předmětu nájmu po dobu platnosti této smlouvy. 4

5 IX. Předání a vrácení předmětu nájmu O předání předmětu nájmu bude Stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude zachycen stav pronajímaných prostorů v okamžiku předání. Nájemci bude při předání prostor předána sada klíčů. Bez souhlasu Pronajímatele nesmí Nájemce pořídit kopii žádného z klíčů. Nájemce odevzdá Pronajímateli po ukončení nájemního vztahu veškeré klíče. Nájemce je při ukončení nájemního vztahu povinen předmět nájmu předat ve stavu uvedeném v předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. X. Závěrečné ujednání Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. V Hrdlívě dne pronajímatel Obec Hrdlív, starosta Ing.Radek Růžička nájemce 5

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.:

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: uzavrená dle zákona c. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znení pozdejších predpisu a v souladu se zákonem c. 219/2000 Sb., o majetku

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více