Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství"

Transkript

1 Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství 2007

2 - 2 - Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Úvod (1) Všeobecné podmínky pro podnikání poradenství jsou nedílnou součástí dohod o poskytování služeb v oblasti odborného poradenství, které klientům nabízejí profesionální poradci. Tyto poradenské služby se poskytují v rámci všeobecně platných zásad a pravidel daných pro tuto profesi, obzvláště v oblasti obchodního poradenství. (2) Pokud by se jedna ze všeobecných podmínek stala neúčinnou, ostatní podmínky zůstávají v platnosti. (3) Obchodní poradce má právo zvolit buď odborníka ze své firmy nebo samostatné odborníky (buď zcela nebo částečně), aby vypracovali projekt. Zaměstnávání specializovaných pracovníků se musí písemně schválit. (4) Klient je odpovědný za to, že pokud budou poradenské služby prováděny na jeho území, podmínky musí být takové, aby se práce mohla vykonávat rychle a bez zbytečného rušení. (5) (5) Klient poskytne odbornému poradci včas všechny dokumenty, které budou potřebné pro splnění zakázky, aniž by o ně poradce musel speciálně žádat. Klient musí poradce informovat o všech událostech a okolnostech, které jsou důležité pro realizaci zakázky. To se taktéž týká všech dokumentů, případů a okolností, které vyjdou najevo během plnění zakázky. (6) Klient musí své zaměstnance a zástupce zaměstnanců, pokud jsou v dané firmě ze zákona jmenováni, informovat o poradenském projektu před jeho zahájením. (7) Důvěra mezi klientem a obchodním poradcem si vyžaduje, aby poradce byl zcela informován o tom, zda již bylo ve firmě prováděno poradenství nebo zda tam v současné době probíhá, i když v jiné oblasti. 1 Rozsah působnosti (1) Podmínky vstupují v platnost, jakmile se schválí jejich působnost. (2) Všechny poradenské zakázky a další smlouvy jsou právně závazné, jestliže je schválí klient a podepíše oprávněný pracovník firmy. Závazné jsou pouze tehdy, pokud jsou specifikované písemně ve smlouvě (smlouva o poskytnutí služeb). 2 Rozsah zakázky na poradenskou službu Rozsah každé zakázky se upravuje smlouvou. 3 Povinnost klienta informovat/prohlášení o úplnosti Viz Úvod (5).

3 - 3-4 Ochrana nezávislosti (1) Smluvní partneři jsou povinni být vůči sobě loajální. (2) Každý smluvní partner musí být odpovědný vůči ostatním a přijmout vhodná opatření, aby nedošlo k ohrožení nezávislosti spolupracujících odborníků nebo zaměstnanců obchodního poradce. 5 Zprávy (1) Obchodní poradce bude předkládat písemné zprávy o postupu své práce, práce svých zaměstnanců a spolupracujících odborníků. (2) Klient a obchodní poradce souhlasí, že pro účely poradenské zakázky buď (a) bude předkládat pravidelné zprávy o postupu prací nebo (b) předloží závěrečnou zprávu /vyberte si jednu možnost/. (3) Klient obdrží závěrečnou zprávu během příslušné doby (2 4 týdny v souladu se smlouvou o poskytování poradenských služeb) po dokončení zakázky. 6 Ochrana duševního vlastnictví/autorských práv/využití obchodního poradce (1) Klient ručí za to, že všechny nabídky, zprávy, analýzy, posudky, organizační plány, programy, zprávy o činnosti, koncepty, výpočty, výkresy, datové nosiče a podobně, které obchodní poradce, jeho personál a samostatní odborníci vypracovali během plnění zakázky, se budou používat pouze pro účely zakázky. Obchodní poradce musí vždy písemně schválit, pokud se bude jakékoli odborné prohlášení poskytovat třetí osobě, ať již za úplatu nebo zdarma. Takové povolení ale neznamená, že poradce bude vůči třetí osobě odpovědný. (2) Klient nesmí používat odborná prohlášení poradce za reklamními účely. Pokud klient tuto podmínku poruší, obchodní poradce má právo bez varování zrušit všechny nedokončené zakázky. (3) Obchodní poradce si ponechává autorské právo na výrobky. (4) Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnuté poradenské služby jsou duševním vlastnictvím obchodního poradce, má klient právo používat výrobky jen ke svým vlastním účelům i poté, co za ně zaplatí, a pouze do té míry, na které se dohodnou ve smlouvě. Pokud by se i přesto tyto výrobky dostaly ke třetí straně v případě rozpadu nebo bankrotu společnosti a taktéž, kdyby byly výrobky dočasně poskytnuty ke kopírování, vzniká právo na odškodnění. V takových případech má obchodní poradce právo na úplnou satisfakci. 7 Oprava a záruka (1) Obchodní poradce je oprávněn a povinen napravit chyby a nedostatky v jeho poradenských službách, o kterých se dodatečně doví. Je povinen ih-

4 - 4 - ned o tom informovat klienta. (2) Klient má právo na bezplatnou nápravu nedostatků do té míry, do jaké je za ně odpovědný obchodní poradce. Klient může toto právo uplatňovat po dobu šesti měsíců poté, co obchodní poradce předal práci (závěrečnou zprávu), která byla následně shledána závadnou. (3) Pokud bude náprava jakéhokoli nedostatku shledána závadnou, má klient právo na snížení ceny nebo na zrušení smlouvy v případě, že klient již nemá po nápravě chyby oprávněně zájem o výrobek. Pokud vznikne právo na odškodnění, platí podmínky v části 8. (4) Na rozdíl od tohoto se vylučuje důkazní břemeno, t.j. které si vyžaduje, aby obchodní poradce prokázal, že neměl o nedostatku žádné tušení. 8 Odpovědnost (1) Rozumí se, že obchodní poradce a jeho personál budou poskytovat služby v souladu se všeobecně platnými zásadami pro odbornou praxi. Obchodní poradce je odpovědný za škody pouze tehdy, pokud lze prokázat úmyslnou nebo hrubou nedbalost v rámci zákonných předpisů. To také platí, pokud své povinnosti poruší i spolupracující odborník. (2) Nároky na odškodnění lze uplatnit pouze do šesti měsíců poté, co se oprávněný/í žadatel/é dověděl(i) o škodě nebo nejdéle tři roky po události, která zadala vznik nároku. (3) Jestliže poradce provádí své služby společně se třetí stranou, tj. se společností na zpracování dat, zplnomocněncem, právníkem, a klient je o této skutečnosti informován, jsou potom všechna práva na záruku a odpovědnost vůči třetí straně převedena na klienta v souladu se zákonem a podmínkami pro podnikání třetí strany. 9 Obchodní tajemství (1) Obchodní poradce, jeho zaměstnanci a spolupracující odborníci se společně zavazují, že budou dodržovat obchodní tajemství ve všech záležitostech, které získají ve spojení s plněním zakázky pro klienta. Tuto povinnost je nutné dodržovat jak vůči klientovi tak vůči obchodním kontaktům klienta. (2) Pouze klient sám, nikoliv jeho zástupce, může zprostit obchodního poradce povinnosti držet obchodní tajemství. Zproštění této povinnosti musí být v písemné formě. (3) Obchodní poradce může rozesílat zprávy třetích stran, odborné posudky a ostatní písemná prohlášení o výsledcích své práce pouze tehdy, pokud to klient schválí. (4) Povinnost držet obchodní tajemství ze strany obchodního poradce, jeho zaměstnanců a všech spolupracujících odborníků také platí po dokončení zakázky. Výjimkou jsou případy, kdy se ze zákona musí informace poskytnout. (5) Obchodní poradce je oprávněn zpracovat osobní údaje, které mu byly

5 - 5 - svěřeny v rámci objednávky poradenské služby, nebo umožnit, aby tyto údaje zpracovali jiní. Obchodní poradce ručí, že zachová mlčenlivost v souladu s ustanovením zákona o ochraně dat. Materiály, které obchodní poradce obdržel, (datové nosiče, data, referenční čísla, analýzy, programy atd.) a také výsledky získané při plnění zakázky se ze zásady musí vrátit klientovi. 10 Nárok na odměnu za služby (1) Obchodní poradce má právo od klienta obdržet odměnu za poradenské služby. (2) Jestliže klient brání vyřízení zakázky po uzavření dohody například z důvodu zrušení), obchodní poradce má i přesto nárok na sjednanou odměnu. (3) Jestliže obchodní poradce z dobrého důvodu zakázku nedokončí, má poté právo na část své odměny, která bude krýt služby poskytnuté do té doby. To zejména platí, jestliže klient může, i přes zrušení, využít služby poskytnuté do té doby. (4) Obchodní poradce může dokončit své služby v závislosti na uspokojení svých nároků na odměnu. Poradce má nárok na svou odměnu i přes stížnosti na práci, pokud nejde o evidentní nedostatky. 11 Výška odměny Výška odměny závisí na dohodě mezi obchodním poradcem a jeho partnerem. 12 Platné právo, místo plnění, jurisdikce (1) Vzhledem k tomu, že nebyla uzavřena žádná jiná dohoda, vztahuje se na zakázku, její plnění a odvozená práva rakouské právo. (2) Místo plnění je sídlo kanceláře obchodního poradce. (3) V případě neshod mají soudní pravomoc soudy v místě sídla kanceláře obchodního poradce. Auer, Springer & Partner Intern. Tourism- & Strategy Consultants A-1010 Wien, Schottenring 16 / 2 (Börse) Tel +43 / (0) 1 / Fax +43 / (0) 1 / Mob +43 / (0) 664 / Auer, Springer & Partner Intern. Tourism- & Strategy Consultants D München, Maximilianstr. 35a Tel +49 / (0) 89 / Fax +43 / (0) 1 / Mob +43 / (0) 664 / und weitere Zweigniederlassungen, bzw. Partnerbüros in Budapest, Palma d.m., Zürich, Cheshire, Lyon und zusätzlichen Partnerbüros in mehreren Ländern.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. PŮSOBNOST 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se použijí na nákupy materiálu, zboží, výrobku, dílu, software a souvisejících služeb ("Zboží") nabízeného a dodávaného

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti s ručením omezeným mflor International B.V. se sídlem v Twello registrované 9. dubna 2009 u soudu v Zwolle-Lelystad pod číslem 24/2009 Článek 1 Definice V těchto podmínkách

Více