OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: , sídlem Velké Kunratické 1576/3g, Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , je majitelem práv spojených s doménou kvalikvant.cz, na které provozuje v prostředí internetu vyvinutý systém poskytování služeb KVALIKVANT. (dále jen Provozovatel ) 2. Uživatelem se rozumí osoba, která provede pro účely využití systému služeb KVALIKVANT registraci a vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami. (dále jen Uživatel ) 3. Provozovatel prostřednictvím systému poskytování služeb KVALIKVANT, provozovaného na webových stránkách poskytuje Uživatelům služby, jejichž účelem je vytvoření a zpracování konkrétního sociologického průzkumu. Předmětné služby jsou poskytovány ve zvoleném rozsahu funkcionality a zahrnují online tvorbu dotazníků, jejich rozeslání respondentům, sběr odpovědí respondentů (včetně možnosti využití tzv. PANELU RESPONDENTŮ) a následnou analýzu získaných dat. (dále jen Služby ) 4. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele při poskytování Služeb. (dále jen Obchodní podmínky ) 5. Provedením registrace Uživatelem a jejím potvrzením Provozovatelem vzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem smluvní závazkový vztah, spočívající v závazku Provozovatele poskytovat za splnění dalších podmínek dle těchto Obchodních podmínek Služby Uživateli ve sjednaném rozsahu a v závazku Uživatele dodržovat ustanovení těchto Obchodních podmínek Nedílnou součástí smluvního závazkového vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou tyto Obchodní podmínky. Takto specifikovaný smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem může být rozšířen o závazek Provozovatele poskytovat Uživateli placené služby ve sjednaném rozsahu a o závazek Uživatele uhradit Provozovateli cenu placených služeb. K tomuto rozšíření smluvního

2 2 vztahu dojde odesláním objednávkového formuláře placených služeb Uživatelem a jeho potvrzením Provozovatelem, není- li dále v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak 1. (dále jen Smlouva o poskytování Služeb ) 6. Průzkumem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí soubor všech dat, k jejichž tvorbě, sběru a zpracování v rámci sjednaného rozsahu poskytování Služeb dochází, a jejichž prostřednictvím je naplňován účel poskytování Služeb Uživateli. (dále jen Průzkum ) 7. Dotazníkem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí dotazník vytvářený Uživatelem v rámci systému poskytování služeb KVALIKVANT, který je nedílnou součástí Průzkumu. (dále jen Dotazník ) 8. Poskytnutím registračních údajů Uživatel vyjadřuje souhlas s tím, aby Provozovatel tyto údaje zpracovával ve smyslu ustanovení 4 písm. e) z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem interního využití či pro své marketingové účely. 9. Provozovatel poskytuje Uživateli služby informační společnosti ve smyslu ustanovení 5 z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel v souladu s tímto zákonným ustanovením odpovídá za obsah Průzkumů pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah těchto Průzkumů nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu Průzkumů nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. 10. Dochází-li v rámci sjednaného rozsahu Služeb mezi Provozovatelem a Objednatelem k přenosu informací poskytnutých Uživatelem, když tento přenos iniciuje sám Provozovatel, sám zvolí uživatele přenášené informace, či zvolí nebo změní obsah přenášené informace, odpovídá Provozovatel za obsah přenášené informace ve smyslu ustanovení 3 z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je Provozovatel oprávněn poskytnutí takových služeb bez jakékoliv sankce odmítnout v případě, kdy existuje důvodné podezření o protiprávnosti obsahu takových informací. 1 viz. ustanovení bodu 21 e) a bodu 26 těchto Obchodních podmínek.

3 3 Práva a povinnosti Uživatele 11. Uživatel se zavazuje při registraci poskytnout pravdivé a úplné registrační údaje. 12. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje před zneužitím, tzn. zejména, že Uživatel nebude poskytovat své přístupové údaje třetím osobám ani získání svých přístupových údajů třetím osobám neumožní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou zneužitím přístupových údajů Uživatele. 13. Uživatel se zavazuje při tvorbě a správě Průzkumu v systému KVALIKVANT používat pouze takový obsah komunikace, kterým nebudou porušována práva a oprávněné zájmy třetích osob či jakkoliv jinak porušovány závazné právní předpisy České republiky či jiných států. Je zejména zakázáno vkládat obsah Průzkumu a) naplňující skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (např. podněcující nenávist vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod; hanobící národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; projevující sympatie k hnutí směřujícím k potlačení práv a svobod člověka; obsahující pornografická díla projevující násilí či neúctu k člověku, zobrazující dítě, či styk se zvířetem; podněcující k páchání trestné činnosti či schvalující trestnou činnost apod.) b) neoprávněně zasahující do práv duševního vlastnictví třetích osob, jako zejména do práv autorských, práv k ochranné známce, obchodní firmě, práv průmyslových apod.; c) neoprávněně zasahující do osobnostních práv fyzických osob či do dobré pověsti právnických osob; d) porušující zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či neoprávněně zasahující do obchodního tajemství třetích osob. 14. Uživatel je oprávněn kdykoliv smazat jím vytvořené části Průzkumu. Práva a povinnosti Provozovatele: 15. Provozovatel je oprávněn smazat jakoukoliv část Průzkumu Uživatele, pokud má důvodně za to, že předmětnou částí Průzkumu byly porušeny závazky Uživatele stanovené odstavcem 13. těchto Obchodních podmínek.

4 4 16. Provozovatel se zavazuje chránit registrační údaje poskytnuté Uživatelem a dbát o řádné zabezpečení přístupu ke správě Průzkumů vytvořených Uživatelem v systému poskytování služeb KVALIKVANT. 17. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli reklamní sdělení o jím nabízených službách prostřednictvím ové adresy, s čímž Uživatel vyslovuje svůj souhlas. 18. Provozovatel není v souladu s ustanovením 6 z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, povinen dohlížet na obsah dat ukládaných v Průzkumech či aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informací (s výjimkou uvedenou v odst. 30. těchto Obchodních podmínek). 19. Provozovatel neodpovídá za případnou dočasnou nedostupnost systému služeb KVALIKVANT. Provozovatel neprovádí trvalou zálohu Průzkumů a není odpovědný za případnou škodu způsobenou ztrátou dat v nich obsažených. Podmínky poskytování Služeb 20. Služby definované v odstavci 3. těchto Obchodních podmínek jsou Uživateli poskytovány za splnění následujících předpokladů a v dále uvedeném rozsahu funkcionality. 21. Uživatelům jsou Služby poskytovány po provedení registrace. Součástí registrace je vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Zpoplatněný rozsah Služeb je Uživateli poskytován po odeslání vyplněného objednávkového formuláře a potvrzení objednávkového formuláře ze strany Provozovatele. Nedílnou součástí objednávkového formuláře je prohlášení Uživatele, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a platným ceníkem Provozovatele. Služby jsou Uživateli poskytovány v následujícím rozsahu: a) FREE Uživatel, který zvolí tento rozsah poskytovaných Služeb je oprávněn zdarma využít Služeb v rozsahu definovaném v ceníku Provozovatele, který je zveřejněn na webových stránkách domény kvalikvant.cz a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek b) BASIC - Uživatel, který zvolí tento rozsah poskytovaných Služeb je oprávněn využít Služeb v rozsahu a za cenu definovanou v ceníku Provozovatele, který je zveřejněn na webových stránkách domény kvalikvant.cz a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Poskytnutí tohoto souboru Služeb je podmíněno úplnou úhradou poplatku dle platného ceníku Provozovatele.

5 5 c) PROFI - Uživatel, který zvolí tento rozsah poskytovaných Služeb je oprávněn využít Služeb v rozsahu a za cenu definovanou v ceníku Provozovatele, který je zveřejněn na webových stránkách domény kvalikvant.cz a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Poskytnutí tohoto souboru Služeb je podmíněno úplnou úhradou poplatku dle platného ceníku Provozovatele. e) PREMIUM - Odeslání objednávkového formuláře se zvolením souboru Služeb PREMIUM je výzvou určenou Provozovateli k předložení návrhu bližších smluvních podmínek týkajících se poskytování zvoleného souboru Služeb. Poskytnutí tohoto souboru Služeb je podmíněno sjednáním bližších smluvních podmínek dle předchozí věty. Do okamžiku sjednání bližších smluvních podmínek se právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí Smlouvou o poskytování Služeb v rozsahu souboru Služeb FREE dle těchto Obchodních podmínek, nebo Smlouvou o poskytování Služeb v rozsahu již dříve sjednaného souboru Služeb. 22. Uživatel tímto potvrzuje, že se seznámil s obsahem ceníku Provozovatele, který je zveřejněn na webových stránkách domény kvalikvant.cz a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 23. Provozovatel vykoná nezbytná opatření k zajištění přístupu ke konkrétnímu projektu pouze řádně registrovanému Uživateli. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněným použitím přístupových údajů. 24. Zahájení poskytování Služeb v rozsahu FREE je realizováno úspěšným dokončením registrace zakliknutím aktivačního linku v u potvrzujícím registraci. Zahájení poskytování Služeb v rozsahu BASIC, PROFI a PREMIUM je zahájeno doručením informačního u o aktivaci Služeb v předmětném rozsahu Uživateli. Panel respondentů 25. Zvláštní součástí poskytovaných Služeb ve zvoleném rozsahu může být tzv. PANEL RESPONDENTŮ. Předpokladem pro poskytnutí Služby PANEL RESPONDENTŮ je zvolení této Služby v objednávkovém formuláři a sjednání ceny za poskytnutí této Služby mezi Provozovatelem a Uživatelem. 26. Po zvolení Služby PANEL RESPONDENTŮ v objednávkovém formuláři a jeho odeslání, kontaktuje Provozovatel Uživatele za účelem sjednání ceny a bližších podmínek poskytnutí Služby PANEL RESPONDENTŮ.

6 6 27. Službou PANEL RESPONDENTŮ se rozumí databáze Provozovatele, prostřednictvím které Provozovatel zajišťuje respondenty Dotazníků Uživatelů. 28. Provozovatel se zavazuje při zvolení Služby PANEL RESPONDENTŮ a sjednání ceny a bližších podmínek poskytnutí této Služby, zajistit pro Uživatele rozeslání Dotazníků předem sjednanému okruhu respondentů z PANELU RESPONDENTŮ, a dále zajistit vyplnění a online odevzdání Dotazníků zvoleného okruhu respondentů (tzn. sběr dat) v předem sjednaném časovém období. 29. Při využití PANELU RESPONDENTŮ není Uživatel oprávněn dotazovat se respondentů na jejich osobní či kontaktní údaje ( , telefon apod.). V takovém případě je Provozovatel oprávněn rozeslání Dotazníků odmítnout. 30. Uživatel nemá vůči Provozovateli nárok na poskytnutí kontaktních údajů respondentů zahrnutých v PANELU RESPONDENTŮ. 31. Dotazníky vytvořené Uživateli při využití PANELU RESPONDENTŮ jsou zasílány respondentům prostřednictvím Provozovatele. Provozovatel v tomto případě odpovídá ve smyslu ustanovení 3 z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, za obsah Dotazníků jejichž přenos sám iniciuje a volí jejich respondenty. Z tohoto důvodu je Provozovatel oprávněn odmítnout rozeslání Dotazníků respondentům obsahujících takový obsah, u něhož existuje důvodná pochybnost o rozporu s právními předpisy, a to zejména ve smyslu ustanovení odst. 13 těchto Obchodních podmínek. Zánik Smlouvy o poskytování Služeb 32. Poskytování Služeb v rozsahu FREE je ukončeno účinností výpovědi Smlouvy o poskytování Služeb doručené druhé smluvní straně. Poskytování Služeb v rozsahu BASIC, PROFI a PREMIUM je ukončeno rovněž uplynutím období, na které byla uhrazena cena tohoto rozsahu Služeb, není-li mezi Provozovatelem a Uživatelem projektu sjednáno zvláštním ujednáním jinak. 33. Provozovatel je oprávněn Smlouvu o poskytování Služeb vypovědět, pokud dojde k jejímu porušení ze strany Uživatele ke dni doručení výpovědi, jinak ke dni uplynutí výpovědní doby, která činí 14 dní od doručení výpovědi Uživateli. 34. Uživatel je oprávněn Smlouvu o poskytování Služeb vypovědět bez udání důvodu ke dni skončení období, na které byla cena Služeb uhrazena. V případě bezplatného poskytování Služeb dojde k ukončení Smlouvy o poskytování Služeb uplynutím výpovědní doby, která činí 14 dní od doručení výpovědi Provozovateli.

7 7 35. V případě Zániku Smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, je Provozovatel oprávněn znepřístupnit Průzkumy vytvořené tímto Uživatelem. Totéž právo náleží Provozovateli v případě uplynutí období, na které byla uhrazena cena rozsahu Služeb BASIC, PROFI a PREMIUM, není-li mezi Provozovatelem a Uživatelem sjednáno zvláštním ujednáním jinak. Závěrečná ustanovení 36. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. 37. Provozovatel a Uživatel tímto sjednávají, že vzájemná komunikace, na základě které vznikají Provozovateli a Uživateli práva a povinnosti, bude probíhat elektronicky. 38. Provozovatel je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky. O změně Obchodních podmínek je Provozovatel povinen Uživatele vhodným způsobem informovat nejméně 30 dní přede dnem účinnosti nových Obchodních podmínek. V případě, že Uživatel ve lhůtě 30 ode dne informování o změně Obchodních podmínek neoznámí svůj nesouhlas se změnou Provozovateli, má se za to, že se změnou souhlasí a nové Obchodní podmínky nabudou vůči takovému Uživateli právních účinků ke stanovenému dni. 39. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B

Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B (dále jen Provozní podmínky B2B ) Tyto Provozní podmínky B2B nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2010. 1 Úvodní ustanovení... 1 2 Definice pojmů...

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.realista.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky serveru www.realista.cz (dále jen Obchodní podmínky ) upravují některé právní vztahy mezi společností Realista Czech Republic,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více