ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OS OD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OS OD 14. 11. 2010"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OS OD Vážené dámy, vážení pánové, členové sdružení, občané. Ve svém vystoupení Vás seznámím s činností rady OS a tedy i celého OS od poslední VH konané v listopadu V úvodu bych Vám všem chtěl poděkovat za vaši účast, kterou jste vyjádřili nejen podporu našemu společnému snažení, ale deklarovali jste i skutečnost, že vám není lhostejné, jak se vám žije v tomto městě. K vlastní zprávě. Zpráva o činnosti je členění na následující oblasti: 1. Členská základna 2. Zpráva o činnosti rady OS a členské základny a. Zahrádková účast OS na charitativních akcích b. Zuna Informace k práci fotoklubu Brandobol 3. Zprava o hospodaření OS přednese Miluše Zahrádková. 4. Směrování dalšího působení OS občanů BnL-SB, přednese Zdeněk Civín 1/11

2 Členská základna Naše OS jsme společně založili v roce 2007, bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne a následně potvrzeno rozhodnutím Valné hromady ze dne 13. května 2007 a oficiálně jsme zahájili naši činnost. Startovacím motivem byla privatizace bytů. Stanovy OS jsou však mnohem širší a dnes naplňujeme programové cíle zaměřené především na život v našem městě. Listopadová valná hromada v roce 2010 konstatovala, že OS mělo k datu členů. Současný stav tak, jak jej přednesla mandátová komise na dnešním jednání, se výrazně nezměnil a OS má k dnešnímu dni 327 členů. Ovšem dlužno říci, že přítomno je (pouze) 40 a to představuje bb 12,2 % členské základny. Nejsme však přesvědčeni o tom, že všichni doposud registrovaní členové potvrdí svoje členství například zaplacením členských příspěvků. Proto Rada OS na základě informací, které má k dispozici doporučuje Valné hromadě, aby členské příspěvky pro rok 2012 a 2013 od členské základny schválila a to v částce 50 Kč na člena a rok. V žádném případě nám nejde jen o finanční prostředky, které jsou výhradně využívány účely podpory potřebných a k provozním záležitostem nutných pro existenci OS. To nakonec uslyšíte ve zprávě o hospodaření. Avšak zaplacení členských příspěvků je nejspolehlivějším barometrem síly členské základny. Rada OS tedy navrhuje provést v jarních měsících výběr Č P ve výši 100 Kč na roky 2012 a Výběr členských příspěvků se rozhodla rada provést individuálním přístupem. Žádáme Vás, abyste se k této problematice vyjádřili v diskusi. 2/11

3 V souvislosti s naší dnešní Valnou hromadou Vám dlužím ještě jedno vysvětlení. Dle doposud platných stanov má Rada OS za úkol svolávat Valnou hromadu minimálně jednou za rok. 4. Valná hromada měla tedy proběhnout nejpozději v listopadu minulého roku. Máme tedy tříměsíční zpoždění. V zásadě nemohu a ani nechci toto zpoždění obšírně obhajovat. Ale sešlo se několik nepříznivých faktorů, jako bylo moje velmi nepříjemné a vážné onemocnění a příliš dalších povinností, které byly v souhrnu pro mne v daný moment důležitější. Bohužel se v Radě OS nenašla síla, která by převzala tuto odpovědnost. To jsou podstatné příčiny. Na druhou stranu se ukazuje, že konání VH jedenkrát za rok je neúnosné a nepřináší potřebný efekt. Proto bude v dalším programu i bod navrhující dílčí změnu stanov, která by měla tento fakt změnit. Jinak máte plné právo se k situaci vyjádřit a reagovat na ní nejen slovem, ale zejména svým hlasem při volbě do výkonných orgánů OS. 3/11

4 Rada OS a její činnost. Vážení přítomní. V úvodní části, kde skládáme účty z naší činnosti vám, členské základně, bych rád znova zdůraznil jedno důležité hledisko. Žádáme Vás, abyste tuto část nevnímali jen jako zprávu o činnosti, ale i jako presentaci schopností našeho OS, jeho možnosti, ambic a konečně i potvrzení nesporné autority. Rada OS se zcela pravidelně schází na jednáních dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce s výjimkou prázdninových měsíců. Od poslední VH v listopadu 2010 rada OS sešla (11x) a rozhodně se nemáme za co stydět, ba naopak můžeme složit účty se vztyčenou hlavou. Naše aktivity v přehledu: - Podpora stále probíhající privatizace a následných rekonstrukcí privatizovaných domů, podpora vzniklých SVJ - Aktivita v oblasti územního plánování - Kulturní aktivity - Aktivita v oblasti informování členské základny Podrobněji: Podpora stále probíhající privatizace a následných rekonstrukcí privatizovaných domů, podpora vzniklých SVJ I v roce 2011 jsme se na jednáních rady OS zabývali přípravou stanovisek OS k otázkám ještě stále probíhající privatizace, zejména tam, kde byly stále problémy s realizací, případně dokončením procesu privatizace. Zabývali jsme se i procesy post privatizačními. 4/11

5 Mám na mysli především zahájením rekonstrukcí převzatého bytového fondu. OS si troufá tvrdit, že má velký podíl na faktu, že se nakonec do rekonstrukce pustila převážná část domů, které byly původními nájemníky odkoupeny. Zejména naše přesvědčování a argumentace, které poukazovaly na výhodnost dotací pro privatizované domy, přispělo k výslednému efektu. S uspokojením můžeme konstatovat, že celá řada SVJ dospěla do fáze nejen rekonstrukce, ale konečně s nimi Fond národního majetku uzavřel smlouvy na poskytnutí dotací. Dle informací, které máme, se jedná o domy 1732, Ve většině případů jsou dotace přiznány v požadovaných výších a v reálu jde o řádově od 1 až po téměř 5 milionů korun, tedy to co umožňuje zákon získat s ohledem na princip De Minimis ( na jeden subjekt). V současnosti by měly ostatní domy, které požádaly o dotaci již obdržet dopis s informací o tom, že byly zařazeny do schvalovacího procesu. Pokud tomu tak není, prosím, informujte nás v diskusi. Dne rada OS organizovala seminář pro vzniklé SVJ a jednání bylo otevřeno i pro vznikající SVJ. Výrazným kladem byla i účast zástupců SVJ ze sídliště u vodojemu. Vlastní seminář proběhl ve stanoveném rozsahu. Rada hodnotí, že jednání bylo velmi dobře připraveno, což se odrazilo i v účasti na tomto semináři. V průběhu jednání zazněla řada podnětů a námětů jak z oblasti správy domů, tak i dalších možných postupů v provozování našich domů. Dobrá myšlenka však neměla pokračování tak jak jsme plánovali. Přítomní byli vyzváni, aby se k diskutovaným možnostem a návrhům vyjádřili po projednání v jednotlivých SVJ a následně poskytli zpětnou vazbu Radě OS, která pak připraví souhrnný dokument s podněty a návrhy. Na tom vše zatím skončilo a žádné poznatky jsme bohužel neobdrželi. Tím jsme 5/11

6 nemohli provést celkové vyhodnocení s doporučeními, závěry a návrhy, které mohli výrazně přispět k dalšímu zkvalitňování správy našeho majetku. Tato situace nás docela mrzela, protože jsme celkové přípravě věnovali značné úsilí. Připomínám, že na jednání zazněly náměty z oblasti vytápění bytového fondu v návaznosti na ceny energií, náměty na rekonstrukce kanalizace, úpravy zeleně, prodeje pozemků kolem domu, které avizoval městský úřad, dopravní situace, řešení kolem rozestavěných bytů na Kralupské, náměty ke správě domů a pozemků atd. Rada OS je stále přesvědčena, že stále není pozdě a závěry lze připravit, avšak jedině tehdy, pokud představitelé jednotlivých SVJ poskytnou informace o postojích jednotlivých SVJ k presentovaným návrhům a námětům. Aktivita v oblasti územního plánování Na závěr roku 2010 a v roce 2011 jsme se o tuto oblast výrazně zajímali, neboť probíhaly jednak změny územního plánu a jednak jsme se účastnili formou připomínek k přípravě nového územního Města Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Mimo to jsme podpořili aktivitu občany v lokalitě Nižší Hrádek, kde necitlivou realizací staveb, které sem byly plánovány, by došlo k výraznému poškození životního prostředí stávajících obyvatel této lokality. Významně jsme se angažovali v podpoře zamezení výstavby obchodního centra v lokalitě Zahradnická. Organizačně jsme zabezpečili přípravu petice a během tří dnů dokázali na radnici předložit zmíněnou Petici s 846 podpisy občanů tohoto dvojměstí. Domníváme se, že je to jedna z klíčových otázek, která prověří soudržnost nejenom našeho OS, ale obecně občanů našeho dvojměstí. 6/11

7 Připomeňme si, že vlastní výstavba supermarketu nejspíš slouží jako zástěrka pro vybudování úplně jiné stavby. Pozemky pod nemocnicí, včetně dalších kolem domů v této části, totiž měly (nebo mají) být využity pro výstavbu obchvatu náměstí. Jedná se o propojení parkoviště budoucího marketu s vyústěním na ulici Chobotskou a dále na ulici Kralupskou s plánovanou kapacitou 2 až 4 tisíce vozů denně a to nepočítáme vlastní zásobování supermarketu. V současné době radnice argumentuje nabídkou investora, že ten zafinancuje výstavbu relaxačního a oddechového místa v prostoru bývalého zahradnictví, tedy pozemku, který město zakoupilo za 38 milionů od nemocnice. Investor nabídl výstavbu v ceně 15 Milionů za příslib poskytnutí pozemku města za účelem společného záměru. Tím by se daly obejít současně platné regulativy. Víme, že je i řada lidí pro výstavbu supermarketu, ale je to nepatrné procento oproti odpůrcům výstavby. Proto Rada OS bude v této aktivitě pokračovat (pokud by Valná hromada a členská základna OS nerozhodla jinak) a využije veškerých zákonných kroků, aby obyvatele této lokality proti tomuto zrůdnému záměru bránila. Naopak Rada prosazuje výstavbu odpovídajícího centra obchodu a služeb v lokalitě Stará Boleslav, kde naši spoluobčané po takovém obchodním centru volají. Nechci to dál komentovat, ale na závěr musím ještě připomenout, že výstavba CSO v této lokalitě je nejen naprosto necitlivý zásah do urbanistického řešení města, ale zároveň by to znamenalo zásadní znehodnocení investic, které jsme my vložili do koupi domů a následně do jejich rekonstrukce. Celá privatizace se pak ve světle těchto skutečností může jevit jako kolosální podvod na obyčejných lidech /11

8 Jsou zde i další akce města, které přinášejí obecně strádání občanů města. Zejména se jedná o nekonečnou opravu mostů spojujících obě stěžejní části města a chaotickou opravu náměstí v Brandýské části. Obě stavby zásadním způsobem zasáhly do života nejen nás občanů, ale v daleko větší míře do života živnostníků, drobných prodejců a poskytovatelů služeb s tím, že tuto vrstvu v našem dvojměstí téměř zlikvidovaly. Členové rady OS se proto pravidelně zúčastňovali zasedání Zastupitelstva města, kde aktivně diskutovali s přítomnými zastupiteli. Bohužel v této části vlastně není co dodat, nic se totiž nemění. Stále i přes rádoby politické změny (volby a následný rozpad koalice vznik nového zastupitelstva) se v jednání zastupitelstva žádná pozitiva neobjevují. Stále je patrná snaha mlžit a nebrat občana voliče jako partnera a vlastně i svého zaměstnavatele to už vůbec ne, následně je pak rozhodováno 11 hlasy proti 10 opozičním a výsledek je pro občana značně nepochopitelný i když tzv. opozice má řadu podnětných návrhů. Jo, málem bych zapomněl. Na jednom z posledních zasedání zastupitelstva člen rady města pan Ing. Procházka dokonce označil naše OS za nátlakovou organizaci. Osobně jsem se proti tomuto označení důrazně ohradil, protože to považuji za nepřijatelné, aby řádně registrované sdružení bylo takto nálepkováno veřejně činnou osobou. Kulturní aktivity Pravdou je, že kulturní aktivitou přímo neoplýváme. Tato aktivita by měla přijít ze zdola, a pokud tomu tak není, není, alespoň zatím, v silách rady OS tuto aktivitu výrazněji ovlivňovat. 8/11

9 Přesto OS pokračuje v záštitě Fotoklubu Brandobol. O tom Vás bude podrobněji informovat pan Mgr. Zuna ve svém příspěvku. Naše OS se také, již tradičně, podílí na podpoře charitativního koncertu pro poskytovatele sociálních služeb Vyšší Hrádek. Je pro mne velmi příjemné Vám tady tlumočit poděkování ředitele této organizace pana Mgr. Ivana Semeckého za naši podporu. Informovanost členů OS V roce 2010 bylo zahájeno provozování internetové domény Doména slouží zejména k informačnímu portálu pro členy OS. Doména zároveň poskytuje prostor pro umístění webových stránek pro jednotlivá SVJ, případně bytových družstev. Je s podivem, že tyto služby nejsou využívány ve větší míře. Přitom doména má profesionální správu a byla nabídnuta jako bezplatný portál právě pro všechna vzniklá SVJ a BD. Podle dostupných informací má sice celá řada SVJ a BD své webové stránky, avšak ve většině případů se jedná o bezplatné portály vlastněné většinou správci, kteří jsou prostě nadšenci v oblasti internetu a tyto portály neposkytují odpovídající služby a bezpečnost, kterou si SVJ a BD zasluhují. Domnívám se, že je to vážná chyba všech SVJ. Žádáme, abyste se i nad touto záležitostí znova zamysleli. Zároveň naše internetové stránky dostali nový vzhled a obsah. My mám tím na mysli radu OS, se domníváme, že došlo k značnému zkvalitnění obsahu i atraktivity, což rozhodně přispívá k lepší informovanosti nejen členů OS, ale obecně i k informovanosti občanů BnL-Sb. Samozřejmě platí pro ty, kteří mají zájem. Dovolte mi, abych za to vše co nám stránky v současnosti poskytují, veřejně poděkoval panu Zdeňkovi Civínovi za vytvoření a 9/11

10 jejich správu. Udržovat stránky aktuální a zajímavé je nadlidské úsilí. A jemu se to zatím daří. Zdeňku díky. Zároveň jsme přistoupili i k rozšíření aktivity v oblasti informovanosti zahájili jsme vydávání Zpravodaje. Zpravodaj je distribuován všem členům, kteří nám poskytli své ové adresy elektronicky. Nemáme bohužel na to, abychom jej vydávali v tištěné podobě. Náš počin se však setkal se značným pozitivním ohlasem. Jediné co bych k tomu chtěl dodat je, že stále očekáváme aktivitu i ostatních členů OS. Prostě žádáme, abyste nás v tom nenechali samotné, ale abyste se i Vy aktivně zapojili do tvorby jak Internetových stránek, tak našeho Zpravodaje. Jde o to, aby se tam objevili i vaše názory, rady, informace a postřehy. Bohužel bez Vaší aktivní spolupráce není v silách jednoho člověka takový zpravodaj vytvářet. Proto jeho četnost v roce 2011 poklesla. K směrování další činnosti bude mít ucelené vystoupení Zdeněk Civín. Nicméně i mě jako předsedovi dovolte alespoň krátký přehled mé vize. Kde tedy vidím prostor pro naši činnost? Znova opakuji, je to vše řečeno v našich stanovách a stačí se jich držet, ale vy musíte rozhodnout, co opravdu dělat a to důležitější NĚCO OPRAVDU DĚLAT a nenechat to jen na 9-ti statečných. Moje vize je: 1) Nadále se angažovanost v oblasti výměny zkušeností, jako majitelů domů a nemovitostí. 2) Angažovanost v tvorbě územního plánování 3) Angažovanost v ekologii 10/11

11 4) Angažovanost v oblasti kulturních aktivit Závěr Vážení členové občanského sdružení, to je pro tento okamžik vše, co Vám rada a já jako předseda vašeho OS chtěli ve zprávě sdělit. Je na Vás, abyste se k stěžejním bodům zprávy v diskusi vyjádřili. Vyjádřete se ke všemu, co vás zajímá, či co chcete projednat. Na úplný závěr svého vystoupení bych Vám všem chtěl poděkovat za podporu, kterou se mi po celou dobu existence našeho sdružení a společné práce dostávalo, minimálně tím, že jste mne volili za svého předsedu. Jsem vlastně předsedou již 5 let. Myslím, že jsem odvedl dostatek práce a jsem hrdý na to, co jsme spolu dokázali, ale přiznávám, že začínám být unaven. Proto Vás žádám o to, abyste svoji volbu provedli opravdu odpovědně a využili veškeré možnosti, které Vám volba dává. V kandidátce jsou navrženi dostatečně kvalitní a fundovaní lidé, kteří mohou vést OS v dalším období, případně i Vy můžete kandidátku doplnit. Já jsem stále připraven pomáhat, pokud o to budete stát, třeba jako řadový člen rady, ale myslím, že je na čase, aby se předsednictva ujal(la) nová osobnost. DĚKUJI a přeji Vám šťastnou volbu. v.r Jiří Vojta 11/11

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Obsah: 1) Úvodní slovo 2) Informace o činnosti Rady OS 3) Problematika územního plánu 4) Ostatní aktivity OS 5) Volby 2010 Brandýs nad Labem Stará Boleslav srpen 2010 Stránka 1 Váţení

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Praha 1 patří jejím občanům!

Praha 1 patří jejím občanům! NOVINY, KTERÉ SE PTAJÍ ZA VÁS... ČERVEN 2014 Segway řešení nalezeno web: praha1.cssd.cz Praha 1 patří jejím občanům! EDITORIAL Vážení sousedé a čtenáři, teplé dny již nepočítáme na prstech jedné ruky,

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více