STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s."

Transkript

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, Článek II Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu. 2. Sdružení je právnickou osobou. 3. Sdružení může spolupracovat s dalšími organizacemi (vč. zahraničních), jež pomáhají zabezpečovat jeho cíle a programy. 4. Sdružení může uzavírat smlouvy o součinnosti s dalšími sdruženími k dosažení cíle vytyčeného v těchto stanovách. K platnosti smlouvy je třeba písemné formy. Článek III Poslání a cíle činnosti sdružení: Posláním občanského sdružení je vybudování, provozování a rozvoj činnosti mateřského centra ve Zličíně. Cílem občanského sdružení je : zastupovat zájmy rodičů a dětí, podporovat rozvoj jejich osobnosti, současně respektovat individuální a názorovou odlišnost, principy práv dětí posílení prvořadé a nezastupitelné role rodiny a vhodné rodičovské výchovy v prvních letech života dětí získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, pořádat odborné semináře a přednášky, vést knihovnu s odbornou literaturou umožnění rodičům vzájemně se společensky neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností a znalostí pro provoz centra obohacení dětí o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné důvěry nabízet akce pro využití volného času dětí i dospělých, vytváření zájmových, vzdělávacích a informačních programů

2 zajistit hlídání dětí při vzdělávání rodičů během nabízených programů napomáhat rodině /zejména matkám na mateřské dovolené/ zapojovat se do společenského života, umožnit jim seberealizaci a vzdělávání bez odloučení od dětí pomáhat při začleňování zdravotně i sociálně handicapovaných dětí do běžného života, podporovat charitativní projekty spolupracovat s dalšími organizacemi a občany i mimo region-návaznost na jiná mateřská centra, komunitní centra, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy prosazovat výstavbu a údržbu dětských hřišť pořádat akce pro veřejnost besídky, aukce, bazary, karnevaly, prodejní výstavy, divadelní a kulturní představení hledání finančních zdrojů a získávání finančních zdrojů vlastní činností Článek IV Členství 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. 2. Rada sdružení může udělit čestné členství osobnostem, které mají předpoklady a vůli popularizovat a podporovat cíle a program sdružení. 3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada MC Studánka Zličín. 4. Členství je zcela dobrovolné, vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského poplatku ve stanovené výši a termínu. 5. Dokladem o členství je podpisem stvrzený souhrnný seznam členů. 6. Zánik členství: a) vystoupením člena písemným oznámením b) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady c) u právnické osoby jejím výmazem z obchodního rejstříku d) zánikem sdružení e) úmrtím člena 7. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena nadpoloviční většinou přítomných členů, jestliže: a) člen sdružení nezaplatil členské poplatky a ani po výzvě rady ve stanovené lhůtě nebo není aktivní po dobu 2 let c) člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze Sdružení písemně upozorněn Radou. 8. Proti rozhodnutí valné hromady o vyloučení se může vyloučený člen k valné hromadě odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O odvolání člena valná hromada rozhoduje stejným způsobem jako v případě změny stanov sdružení a jeho zrušení. 9. Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami.

3 Článek V Práva a povinnosti členů 1. Člen má právo zejména: a) podílet se na činnosti sdružení b) být informován o veškeré jeho činnosti c) podávat návrhy, náměty a připomínky d) volit do orgánů sdružení e) být volen do orgánů sdružení, 2. Člen má povinnost zejména: a) dodržovat stanovy sdružení b) na základě vlastních možností a schopností se aktivně podílet na rozvoji a plnění sdružení c) svou aktivitou přispívat k pozitivní prezentaci sdružení d) účastnit se valných hromad Orgány sdružení jsou: - valná hromada (nejvyšší orgán) - rada (statutární a výkonný orgán) - revizor Článek VI Orgány sdružení Do doby vytvoření orgánů sdružení jedná jménem sdružení přípravný výbor. Článek VII Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 3. Valnou hromadu svolává rada písemně dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. 4. Valná hromada zejména: a) rozhoduje o změnách stanov sdružení b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření, c) volí na dobu tří let členy rady a revizora d) rozhoduje o zrušení členství, e) rozhoduje o zrušení sdružení. 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o jeho zrušení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. 6. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada. Článek VIII Rada

4 1. Rada je statutárním a výkonným orgánem sdružení, která za svou činnost odpovídá valné hromadě. 2. Rada má nejméně tři členy. 3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 6x ročně. 5. Rada zejména: a) volí ze svých členů předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy, b) koordinuje činnost sdružení, c) svolává valnou hromadu, d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení. 6. Podpisové právo mají pouze předseda a místopředsedové a to pouze v kombinaci podpisu předsedy a alespoň jednoho z místopředsedů. 7. Předseda a místopředsedové jednají navenek v běžných věcech samostatně. 8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Článek IX Revizor 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě. 2. Revizor je člen sdružení, kterého určí valná hromada. 3. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně. 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti. Článek X Zásady hospodaření 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, 2. Zdroji majetku jsou zejména: a) členské příspěvky b) příjmy z činnosti sdružení c) dary, dotace, granty, příspěvky fyzických a právnických osob 3. Výdaje sdružení tvoří výdaje potřebné k zajištění cílů a činnosti sdružení 4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky 1. Sdružení zaniká: Článek XI Zánik sdružení

5 a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady; b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Článek XII Závěrečná ustanovení 1. Sdružení vzniká podle 6 zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 3. Tyto stanovy byly schváleny v Zličíně dne na Valné hromadě Mateřského centra Studánka Zličín. Členové přípravného výboru: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Iva Menclová, , Nedašovská 354/9, Praha 5- Zličín