ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova 207, Turnov. 3. IČO TJ je ČL. II. POSLÁNÍ A CÍLE 1. Základním posláním TJ je a) organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) umožňovat využívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, včetně zařízení sloužících k poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb, e) hájit zájmy členů a za tímto účelem spolupracovat s dalšími fyzickými a právnickými osobami, f) podporovat dodržování základních etických a estetických pravidel. 2. K uskutečnění svých cílů TJ zakládá organizační jednotky. ČL. III. ČLENSTVÍ 1. Členství v TJ se rozlišuje na členství: a) kolektivní, b) jednotlivce Kolektivním členem TJ je sportovní oddíl jakožto organizační jednotka založená TJ, která uhradí roční členský příspěvek pro kolektivní členy (dále jen oddíl ), nebo jiná právnická osoba, která o členství požádá, uhradí roční členský příspěvek pro kolektivní členy a písemně potvrdí souhlas se stanovami TJ a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ (dále jen další kolektivní člen ). Vznik kolektivního členství navíc podléhá schválení Valnou hromadou Jednotlivým členem TJ je fyzická osoba příslušná k některému z oddílů TJ (dále jen člen ) nebo k TJ jako organizaci (dále jen člen bez oddílové příslušnosti ) Řádným členem se stává každá fyzická osoba, která o to prokazatelně požádá a která uhradí roční členský příspěvek, přičemž u členů do 15 let je navíc třeba písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. Vznik členství jednotlivce navíc podléhá schválení Výboru oddílu v případě člena oddílu, resp. schválení Výkonného výboru v případě člena bez oddílové příslušnosti Kromě řádného členství lze udělit fyzické osobě, která významným způsobem přispěla k rozvoji tělovýchovy a sportu i členství čestné, a to na základě návrhu oddílu nebo Výkonného výboru a po schválení Valnou hromadou. 2. Při schvalování vzniku členství jednotlivce rozhoduje příslušný orgán nadpoloviční většinou přítomných členů, při schvalování vzniku kolektivního členství je potřeba 2/3 většina. Proti rozhodnutí příslušného orgánu se nelze odvolat. 1

2 3. Výši ročních členských příspěvků navrhuje: a) Výkonný výbor v případě kolektivních členů a členů bez oddílové příslušnosti, b) Výbor oddílu v případě členů (příslušného oddílu), a posléze schvaluje Valná hromada v případě uvedeném pod písm. a), resp. Členská schůze oddílu v případě uvedeném pod písm. b). Roční členské příspěvky zůstávají k dispozici TJ v případě kolektivních členů a členů bez oddílové příslušnosti, resp. oddílu v případě jeho členů v plné výši. 4. Členům TJ je umožněno souběžné členství ve více oddílech TJ. V takovém případě je člen povinen uhradit roční členské příspěvky ve všech oddílech TJ, jejichž je členem. 5. Každý jednotlivý člen TJ starší 18 let má právo: a) podávat návrhy a podněty na činnost oddílu nebo TJ a o nich jednat, b) volit, c) být volen, d) zúčastňovat se akcí TJ, e) provozovat jedno nebo více sportovních odvětví v příslušném oddíle a za tím účelem využívat majetek TJ dle platných stanov a ostatních předpisů upravujících činnost TJ Každý jednotlivý člen ve věku 15 až 18 let má práva uvedená v odst. 5 s výjimkou písm. c) pro volbu do orgánů TJ. Členové mladší 15 let mají práva uvedená v odst. 5 pod písm. d) a e), písm. a) pak s omezením na hlas poradní Kolektivní člen má právo navrhnout svého zástupce do orgánů TJ a dočasných komisí zřizovaných za určitým účelem TJ. 6. Všichni členové jsou povinni se řídit platnými stanovami TJ a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ a podrobit se kolektivnímu rozhodování orgánů TJ a orgánů jednotlivých oddílů, a to na základě většinového hlasování. 7. Členství v TJ zaniká, jestliže: a) o to jednotlivý nebo kolektivní člen písemně požádá orgán, který schválil vznik jeho členství, a tento příslušný orgán zánik členství schválí, b) byl oddíl, další kolektivní člen nebo člen bez oddílové příslušnosti vyloučen Výkonným výborem, resp. člen vyloučen Výborem oddílu pro hrubé porušování zájmů TJ či oddílu, pro nečestné a nemorální osobní jednání nebo pro neplnění podmínek členství, zejména, je-li i přes výzvu v prodlení s platbou ročních členských příspěvků delším než 1 rok, c) byl oddíl Valnou hromadou na návrh Výkonného výboru zrušen pro nečinnost V případě zániku členství vyloučením má vyloučený člen právo na odvolání po splnění svých členských povinností. Odvolání podává Valné hromadě v případě, že o vyloučení rozhodl Výkonný výbor, resp. Členské schůzi oddílu v případě, že o vyloučení rozhodl Výbor oddílu. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné. ČL. IV. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY 1. Organizačními jednotkami zakládanými TJ jsou: a) sekretariát, b) oddíly, c) další areály a střediska ve vlastnictví TJ. 2

3 2. Sekretariát je výkonnou organizační jednotkou, která vede agendu a účetnictví všech ostatních organizačních jednotek TJ a zajišťuje běžný chod TJ jako celku. Činnost sekretariátu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost Sekretariátu řídí Výkonný výbor prostřednictvím vedoucího TJ. 3. Oddíly jsou samostatně hospodařícími organizačními jednotkami, které jsou zakládány k zajištění sportovní činnosti v jednotlivých sportovních odvětvích. Činnost oddílu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost oddílu řídí Členská schůze oddílu a Výbor oddílu. 4. Další areály a střediska ve vlastnictví TJ slouží k naplňování cílů TJ. Jejich činnost se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost těchto areálů řídí Výkonný výbor prostřednictvím vedoucího TJ. 5. Organizační jednotky zakládané TJ nemají vlastní právní subjektivitu. O jejich založení a zrušení rozhoduje Valná hromada. ČL. V. ORGÁNY TJ 1. Orgány TJ jsou: a) Valná hromada, b) Výkonný výbor, c) Revizní komise. 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ, který se schází nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává předseda TJ Každá Valná hromada je oznámena členům nejméně 10 dnů před termínem jejího konání a toto oznámení musí obsahovat: a) název a sídlo TJ, b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady, c) označení (řádná, mimořádná, náhradní), d) program Valná hromada se skládá z delegátů zastupujících členy TJ. Delegátem může být pouze fyzická osoba starší 15 let a počet delegátů je závislý na počtu zastupovaných členů: a) každý oddíl s počtem členů do 30 zastupují 2 delegáti, b) každý oddíl s počtem členů od 31 do 60 zastupují 3 delegáti, c) každý oddíl s počtem členů od 61 do 100 zastupují 4 delegáti, d) každý oddíl s počtem členů od 101 do 180 zastupuje 5 delegátů, e) každý oddíl s počtem členů nad 180 zastupuje 6 delegátů, f) každého dalšího kolektivního člena zastupuje 1 delegát, g) všechny členy bez oddílové příslušnosti zastupuje 1 delegát Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Nesejde-li se do půl hodiny po plánovaném zahájení nadpoloviční většina delegátů, musí být způsobem uvedeným v odst svolána do 30 dnů náhradní Valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných Mimořádná Valná hromada je svolána k danému konkrétnímu účelu: a) do 30 dnů od rozhodnutí Výkonného výboru o nutnosti jejího konání, 3

4 b) do 30 dnů od doručení žádosti nejméně jedné třetiny kolektivních členů o její svolání Výkonnému výboru Valná hromada: a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání, b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ, c) schvaluje stanovy TJ, včetně jejich změn a doplňků, d) rozhoduje o založení a zrušení organizačních jednotek TJ, e) rozhoduje o složení Výkonného výboru a Revizní komise a volí předsedu TJ, f) rozhoduje o majetkoprávním vypořádání v případě osamostatnění oddílu mimo TJ, g) rozhoduje o zásadách hospodaření TJ a o všech uzavřených hospodářských a majetkových operacích TJ v hodnotě nad 500 tisíc Kč, h) schvaluje zprávu Výkonného výboru o činnosti, i) schvaluje zprávu Výkonného výboru o hospodaření, j) schvaluje zprávu Revizní komise, k) schvaluje vznik a zánik kolektivního členství, l) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výkonným výborem, m) schvaluje výši ročních členských příspěvků kolektivních členů Pro přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Výjimkou jsou případy uvedené v odst. 2.5., písm. a), c), d), k) a l), kdy je nutný souhlas 2/3 přítomných delegátů. 3. Výkonný výbor je výkonným orgánem TJ voleným každé 2 roky Valnou hromadou. Členem Výkonného výboru se může stát kterýkoli člen TJ, fyzická osoba starší 18 let. Počet členů Výkonného výboru je 5 až 7 dle rozhodnutí příslušné Valné hromady Výkonný výbor se skládá z předsedy TJ, místopředsedy TJ, hospodáře TJ, vedoucího TJ a dalších členů Předseda TJ je volen přímo Valnou hromadou a má právo jednat samostatně jménem TJ. Řídí činnost Výkonného výboru a jednání Valné hromady Místopředseda TJ je volen Výkonným výborem z jeho řad a má právo jednat samostatně jménem TJ. Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a zpracovává zprávu o činnosti TJ Hospodář TJ je volen Výkonným výborem z jeho řad a má právo jednat samostatně jménem TJ. Vede hospodaření TJ dle platných právních norem, zpracovává zprávu o hospodaření TJ a případně předkládá návrh rozpočtu TJ Vedoucí TJ je zaměstnancem TJ, který může a nemusí být řádně zvoleným členem Výkonného výboru; v případě, že členem Výkonného výboru není, zúčastňuje se jeho jednání s hlasem poradním. Má právo jednat samostatně jménem TJ a řídí běžný chod TJ Další členové jsou řadovými členy Výkonného výboru a mají právo jednat samostatně jménem TJ pouze na základě pověření předsedou TJ Výkonný výbor se schází nejméně dvanáctkrát ročně, svoláván je vedoucím TJ a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů, musí vedoucí TJ svolat do 7 dnů náhradní schůzi Výkonného 4

5 výboru, která má shodný program a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných V případě odstoupení některého ze členů Výkonného výboru během funkčního období má Výkonný výbor právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 2. To neplatí pro členy s funkcemi předseda TJ, místopředseda TJ a hospodář TJ, kteří mohou být nahrazeni pouze řádně zvolenými členy stávajícího Výkonného výboru, a to až do doby volby nového Výkonného výboru a předsedy Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech TJ, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady. Je povinen každoročně předložit řádné Valné hromadě zprávu o činnosti TJ a zprávu o hospodaření TJ. Z každé schůze Výkonného výboru musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání zápis, jehož správnost ověřuje předseda TJ Pro přijetí rozhodnutí Výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TJ Výkonný výbor přenáší část svých pravomocí na komise, rady a na orgány oddílů, kterými jsou: a) Rada předsedů, b) dočasné komise zřízené za určitým účelem, c) Členská schůze oddílu, d) Výbor oddílu Rada předsedů je stálou radou zajišťující spojení mezi členy TJ a Výkonným výborem. Každý kolektivní člen má právo mít v Radě předsedů 1 zástupce. Rada předsedů se schází nejméně jednou za 3 měsíce, je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců všech kolektivních členů, a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných zástupců. Jejímu schválení podléhá: a) každá hospodářská a majetková operace TJ v hodnotě 250 až 500 tisíc Kč, b) každé zřízení dočasné komise za určitým účelem včetně jejího personálního obsazení, c) každá změna znění ostatních předpisů upravujících činnost TJ, s výjimkou předpisů jednotlivých oddílů Dočasná komise zřízená za určitým účelem je poradním orgánem, jehož úkolem je efektivnější a kvalitnější zvládnutí určité problematiky v rámci TJ. Skládá se z členů TJ znalých dané problematiky navržených Výkonným výborem a schválených Radou předsedů. Komise jsou složeny ze 3 až 10 členů, kteří si mezi sebou volí předsedu, jenž činnost komise řídí a průběžně o ní informuje Výkonný výbor Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem každého oddílu založeného TJ a je svolávána předsedou oddílu nejméně jednou ročně, do doby určené rozhodnutím Výkonného výboru. Skládá se ze všech členů oddílu, hlasovací právo však mají jen fyzické osoby starší 15 let. Členská chůze oddílu: a) rozhoduje o začlenění oddílu do TJ, případně o osamostatnění mimo TJ, b) schvaluje předpisy oddílu, c) volí delegáty na Valnou hromadu, 5

6 d) rozhoduje o složení Výboru oddílu, e) schvaluje zprávu o činnosti oddílu a zprávu o hospodaření oddílu předkládanou Výborem oddílu, f) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výborem oddílu, g) schvaluje výši ročních členských příspěvků členů. Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se dostatečný počet členů s hlasovacím právem do doby zahájení schůze, vyčká se ještě 30 minut. Členská schůze oddílu je pak usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Usnášení přijímá Členská schůze oddílu nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem, s výjimkou rozhodnutí uvedených pod písm. a), a f), kdy je potřeba 2/3 většina Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, jehož úkolem je samostatné vedení oddílu. Rozhoduje o všech záležitostech oddílu, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady, Výkonného výboru, Rady předsedů nebo Členské schůze oddílu. Je složen nejméně ze 3 členů, fyzických osob starších 18 let a je volen každé 2 roky Členskou schůzí výboru. Členové Výboru oddílu si mezi sebou volí nejméně předsedu a hospodáře. Předseda nese odpovědnost za činnost oddílu, hospodář za způsob hospodaření. Schůze Výboru oddílu svolává předseda a Výbor oddílu je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 5. Revizní komise je kontrolním orgánem TJ. Dohlíží na činnost Výkonného výboru a řádné a zákonné působení organizačních jednotek TJ. Je volena každé 2 roky Valnou hromadou a skládá se nejméně ze 3 členů, ne však z více členů než je počet stávajícího Výkonného výboru Revizní komise si volí ze zvolených členů svého předsedu Členové Revizní komise jsou vně TJ vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, s kterými byli seznámeni při výkonu své funkce, a to po dobu nejméně 5 let od ukončení funkčního období V případě odstoupení některého ze členů Revizní komise během funkčního období má Revizní komise právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 2. To neplatí pro člena s funkcí předseda, který může být nahrazen jen řádně zvoleným členem stávající Revizní komise, a to až do doby volby nové Revizní komise Revizní komise předkládá Valné hromadě ke schválení zprávu o své činnosti a navrhuje nápravná opatření. ČL. VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 1. Zdrojem majetku TJ jsou: a) pravidelné roční členské příspěvky, b) příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných fyzických a právnických osob, c) dary, d) majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ, 6

7 e) příjmy [případně] dosahované v souvislosti s vlastní hospodářskou činností TJ, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní a tělovýchovné činnosti. 2. TJ v souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří s majetkem, který má ve svém vlastnictví, nebo mu byl předán do trvalého či dočasného užívání. Při tomto hospodaření se řídí obecně platnými předpisy. 3. Veškeré příjmy získané z činností uvedených v čl. VI, odst. 1 jsou příjmy TJ, s výjimkou příjmů, které si zajistí oddíly samostatně, či které obdrží jako účelové dotace. Tyto finanční prostředky oddílů jsou vedeny na odděleném účtu samostatně, a to v členění po jednotlivých oddílech, jsou převoditelné do dalších kalendářních let a vázány jako účelové; finanční operace z příslušného účtu nemůže být provedena bez souhlasu pověřených členů výboru daného oddílu. 4. Současně evidovaný majetek oddílů a TJ je výhradním vlastnictvím TJ jako celku. Při zániku oddílu zůstává majetek rezervován po dobu nejméně 5 let pro případ znovuobnovení oddílu, po této době je volně použitelný ve prospěch TJ. Při zániku TJ rozhoduje o majetku TJ Valná hromada. 5. Zásady hospodaření dále podrobněji upravují ostatní předpisy upravující činnost TJ. ČL. VII. ZÁNIK TJ 2. TJ zaniká v případě, že předložený návrh na zánik TJ schválí 2/3 delegátů Valné hromady. Návrh na zánik TJ s odůvodněním může podat kterýkoli člen TJ. 3. Zánik TJ podléhá obecně platným právním předpisům. ČL. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto stanovy ruší platnost původních stanov TJ registrovaných dne 13. června 1990, doplněných dne 19. března 1992 a 24. května Účinnost těchto stanov nabývá právní moci dnem zaregistrování u Ministerstva vnitra ČR, přičemž návrh byl projednán a schválen Valnou hromadou dne 21. března

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Stanovy TJ Slavoj Suchdol schválené členskou schůzí dne 8.května 1990 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Článek I. Založení,

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE I. Název sdružení Název sdružení je: Občanské sdružení ONE4ONE, zkratka ONE4ONE, dále jen sdružení. II. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Blatenská 36, Plzeň, 326 00

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. (dále v textu pouze klub ) 2. Sídlo: Ovčárská 471/1, 108 00 Praha 10 Malešice

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s.

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Jihlavská unie sportu, z.s. (dále jen JUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Registrace provedena dne 12.4.2007 Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R IČO 285 54 272 čl. I. Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 1. Národní

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

YACHT CLUB KLADNO z.s.

YACHT CLUB KLADNO z.s. S T A N O V Y JACHETNÍHO KLUBU YACHT CLUB KLADNO z.s. / YC KLADNO z.s. / IČO 69765502 Stanovy jachetního klubu YACHT CLUB KLADNO z.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. - Název spolku: YACHT CLUB KLADNO z.s. (dále

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. STANOVY SPOLKU Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. Článek I Název, sídlo a působnost spolku 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Rodinné centrum Křelovský

Více