ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova 207, Turnov. 3. IČO TJ je ČL. II. POSLÁNÍ A CÍLE 1. Základním posláním TJ je a) organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) umožňovat využívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, včetně zařízení sloužících k poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb, e) hájit zájmy členů a za tímto účelem spolupracovat s dalšími fyzickými a právnickými osobami, f) podporovat dodržování základních etických a estetických pravidel. 2. K uskutečnění svých cílů TJ zakládá organizační jednotky. ČL. III. ČLENSTVÍ 1. Členství v TJ se rozlišuje na členství: a) kolektivní, b) jednotlivce Kolektivním členem TJ je sportovní oddíl jakožto organizační jednotka založená TJ, která uhradí roční členský příspěvek pro kolektivní členy (dále jen oddíl ), nebo jiná právnická osoba, která o členství požádá, uhradí roční členský příspěvek pro kolektivní členy a písemně potvrdí souhlas se stanovami TJ a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ (dále jen další kolektivní člen ). Vznik kolektivního členství navíc podléhá schválení Valnou hromadou Jednotlivým členem TJ je fyzická osoba příslušná k některému z oddílů TJ (dále jen člen ) nebo k TJ jako organizaci (dále jen člen bez oddílové příslušnosti ) Řádným členem se stává každá fyzická osoba, která o to prokazatelně požádá a která uhradí roční členský příspěvek, přičemž u členů do 15 let je navíc třeba písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. Vznik členství jednotlivce navíc podléhá schválení Výboru oddílu v případě člena oddílu, resp. schválení Výkonného výboru v případě člena bez oddílové příslušnosti Kromě řádného členství lze udělit fyzické osobě, která významným způsobem přispěla k rozvoji tělovýchovy a sportu i členství čestné, a to na základě návrhu oddílu nebo Výkonného výboru a po schválení Valnou hromadou. 2. Při schvalování vzniku členství jednotlivce rozhoduje příslušný orgán nadpoloviční většinou přítomných členů, při schvalování vzniku kolektivního členství je potřeba 2/3 většina. Proti rozhodnutí příslušného orgánu se nelze odvolat. 1

2 3. Výši ročních členských příspěvků navrhuje: a) Výkonný výbor v případě kolektivních členů a členů bez oddílové příslušnosti, b) Výbor oddílu v případě členů (příslušného oddílu), a posléze schvaluje Valná hromada v případě uvedeném pod písm. a), resp. Členská schůze oddílu v případě uvedeném pod písm. b). Roční členské příspěvky zůstávají k dispozici TJ v případě kolektivních členů a členů bez oddílové příslušnosti, resp. oddílu v případě jeho členů v plné výši. 4. Členům TJ je umožněno souběžné členství ve více oddílech TJ. V takovém případě je člen povinen uhradit roční členské příspěvky ve všech oddílech TJ, jejichž je členem. 5. Každý jednotlivý člen TJ starší 18 let má právo: a) podávat návrhy a podněty na činnost oddílu nebo TJ a o nich jednat, b) volit, c) být volen, d) zúčastňovat se akcí TJ, e) provozovat jedno nebo více sportovních odvětví v příslušném oddíle a za tím účelem využívat majetek TJ dle platných stanov a ostatních předpisů upravujících činnost TJ Každý jednotlivý člen ve věku 15 až 18 let má práva uvedená v odst. 5 s výjimkou písm. c) pro volbu do orgánů TJ. Členové mladší 15 let mají práva uvedená v odst. 5 pod písm. d) a e), písm. a) pak s omezením na hlas poradní Kolektivní člen má právo navrhnout svého zástupce do orgánů TJ a dočasných komisí zřizovaných za určitým účelem TJ. 6. Všichni členové jsou povinni se řídit platnými stanovami TJ a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ a podrobit se kolektivnímu rozhodování orgánů TJ a orgánů jednotlivých oddílů, a to na základě většinového hlasování. 7. Členství v TJ zaniká, jestliže: a) o to jednotlivý nebo kolektivní člen písemně požádá orgán, který schválil vznik jeho členství, a tento příslušný orgán zánik členství schválí, b) byl oddíl, další kolektivní člen nebo člen bez oddílové příslušnosti vyloučen Výkonným výborem, resp. člen vyloučen Výborem oddílu pro hrubé porušování zájmů TJ či oddílu, pro nečestné a nemorální osobní jednání nebo pro neplnění podmínek členství, zejména, je-li i přes výzvu v prodlení s platbou ročních členských příspěvků delším než 1 rok, c) byl oddíl Valnou hromadou na návrh Výkonného výboru zrušen pro nečinnost V případě zániku členství vyloučením má vyloučený člen právo na odvolání po splnění svých členských povinností. Odvolání podává Valné hromadě v případě, že o vyloučení rozhodl Výkonný výbor, resp. Členské schůzi oddílu v případě, že o vyloučení rozhodl Výbor oddílu. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné. ČL. IV. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY 1. Organizačními jednotkami zakládanými TJ jsou: a) sekretariát, b) oddíly, c) další areály a střediska ve vlastnictví TJ. 2

3 2. Sekretariát je výkonnou organizační jednotkou, která vede agendu a účetnictví všech ostatních organizačních jednotek TJ a zajišťuje běžný chod TJ jako celku. Činnost sekretariátu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost Sekretariátu řídí Výkonný výbor prostřednictvím vedoucího TJ. 3. Oddíly jsou samostatně hospodařícími organizačními jednotkami, které jsou zakládány k zajištění sportovní činnosti v jednotlivých sportovních odvětvích. Činnost oddílu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost oddílu řídí Členská schůze oddílu a Výbor oddílu. 4. Další areály a střediska ve vlastnictví TJ slouží k naplňování cílů TJ. Jejich činnost se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost těchto areálů řídí Výkonný výbor prostřednictvím vedoucího TJ. 5. Organizační jednotky zakládané TJ nemají vlastní právní subjektivitu. O jejich založení a zrušení rozhoduje Valná hromada. ČL. V. ORGÁNY TJ 1. Orgány TJ jsou: a) Valná hromada, b) Výkonný výbor, c) Revizní komise. 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ, který se schází nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává předseda TJ Každá Valná hromada je oznámena členům nejméně 10 dnů před termínem jejího konání a toto oznámení musí obsahovat: a) název a sídlo TJ, b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady, c) označení (řádná, mimořádná, náhradní), d) program Valná hromada se skládá z delegátů zastupujících členy TJ. Delegátem může být pouze fyzická osoba starší 15 let a počet delegátů je závislý na počtu zastupovaných členů: a) každý oddíl s počtem členů do 30 zastupují 2 delegáti, b) každý oddíl s počtem členů od 31 do 60 zastupují 3 delegáti, c) každý oddíl s počtem členů od 61 do 100 zastupují 4 delegáti, d) každý oddíl s počtem členů od 101 do 180 zastupuje 5 delegátů, e) každý oddíl s počtem členů nad 180 zastupuje 6 delegátů, f) každého dalšího kolektivního člena zastupuje 1 delegát, g) všechny členy bez oddílové příslušnosti zastupuje 1 delegát Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Nesejde-li se do půl hodiny po plánovaném zahájení nadpoloviční většina delegátů, musí být způsobem uvedeným v odst svolána do 30 dnů náhradní Valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných Mimořádná Valná hromada je svolána k danému konkrétnímu účelu: a) do 30 dnů od rozhodnutí Výkonného výboru o nutnosti jejího konání, 3

4 b) do 30 dnů od doručení žádosti nejméně jedné třetiny kolektivních členů o její svolání Výkonnému výboru Valná hromada: a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání, b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ, c) schvaluje stanovy TJ, včetně jejich změn a doplňků, d) rozhoduje o založení a zrušení organizačních jednotek TJ, e) rozhoduje o složení Výkonného výboru a Revizní komise a volí předsedu TJ, f) rozhoduje o majetkoprávním vypořádání v případě osamostatnění oddílu mimo TJ, g) rozhoduje o zásadách hospodaření TJ a o všech uzavřených hospodářských a majetkových operacích TJ v hodnotě nad 500 tisíc Kč, h) schvaluje zprávu Výkonného výboru o činnosti, i) schvaluje zprávu Výkonného výboru o hospodaření, j) schvaluje zprávu Revizní komise, k) schvaluje vznik a zánik kolektivního členství, l) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výkonným výborem, m) schvaluje výši ročních členských příspěvků kolektivních členů Pro přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Výjimkou jsou případy uvedené v odst. 2.5., písm. a), c), d), k) a l), kdy je nutný souhlas 2/3 přítomných delegátů. 3. Výkonný výbor je výkonným orgánem TJ voleným každé 2 roky Valnou hromadou. Členem Výkonného výboru se může stát kterýkoli člen TJ, fyzická osoba starší 18 let. Počet členů Výkonného výboru je 5 až 7 dle rozhodnutí příslušné Valné hromady Výkonný výbor se skládá z předsedy TJ, místopředsedy TJ, hospodáře TJ, vedoucího TJ a dalších členů Předseda TJ je volen přímo Valnou hromadou a má právo jednat samostatně jménem TJ. Řídí činnost Výkonného výboru a jednání Valné hromady Místopředseda TJ je volen Výkonným výborem z jeho řad a má právo jednat samostatně jménem TJ. Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a zpracovává zprávu o činnosti TJ Hospodář TJ je volen Výkonným výborem z jeho řad a má právo jednat samostatně jménem TJ. Vede hospodaření TJ dle platných právních norem, zpracovává zprávu o hospodaření TJ a případně předkládá návrh rozpočtu TJ Vedoucí TJ je zaměstnancem TJ, který může a nemusí být řádně zvoleným členem Výkonného výboru; v případě, že členem Výkonného výboru není, zúčastňuje se jeho jednání s hlasem poradním. Má právo jednat samostatně jménem TJ a řídí běžný chod TJ Další členové jsou řadovými členy Výkonného výboru a mají právo jednat samostatně jménem TJ pouze na základě pověření předsedou TJ Výkonný výbor se schází nejméně dvanáctkrát ročně, svoláván je vedoucím TJ a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů, musí vedoucí TJ svolat do 7 dnů náhradní schůzi Výkonného 4

5 výboru, která má shodný program a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných V případě odstoupení některého ze členů Výkonného výboru během funkčního období má Výkonný výbor právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 2. To neplatí pro členy s funkcemi předseda TJ, místopředseda TJ a hospodář TJ, kteří mohou být nahrazeni pouze řádně zvolenými členy stávajícího Výkonného výboru, a to až do doby volby nového Výkonného výboru a předsedy Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech TJ, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady. Je povinen každoročně předložit řádné Valné hromadě zprávu o činnosti TJ a zprávu o hospodaření TJ. Z každé schůze Výkonného výboru musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání zápis, jehož správnost ověřuje předseda TJ Pro přijetí rozhodnutí Výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TJ Výkonný výbor přenáší část svých pravomocí na komise, rady a na orgány oddílů, kterými jsou: a) Rada předsedů, b) dočasné komise zřízené za určitým účelem, c) Členská schůze oddílu, d) Výbor oddílu Rada předsedů je stálou radou zajišťující spojení mezi členy TJ a Výkonným výborem. Každý kolektivní člen má právo mít v Radě předsedů 1 zástupce. Rada předsedů se schází nejméně jednou za 3 měsíce, je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců všech kolektivních členů, a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných zástupců. Jejímu schválení podléhá: a) každá hospodářská a majetková operace TJ v hodnotě 250 až 500 tisíc Kč, b) každé zřízení dočasné komise za určitým účelem včetně jejího personálního obsazení, c) každá změna znění ostatních předpisů upravujících činnost TJ, s výjimkou předpisů jednotlivých oddílů Dočasná komise zřízená za určitým účelem je poradním orgánem, jehož úkolem je efektivnější a kvalitnější zvládnutí určité problematiky v rámci TJ. Skládá se z členů TJ znalých dané problematiky navržených Výkonným výborem a schválených Radou předsedů. Komise jsou složeny ze 3 až 10 členů, kteří si mezi sebou volí předsedu, jenž činnost komise řídí a průběžně o ní informuje Výkonný výbor Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem každého oddílu založeného TJ a je svolávána předsedou oddílu nejméně jednou ročně, do doby určené rozhodnutím Výkonného výboru. Skládá se ze všech členů oddílu, hlasovací právo však mají jen fyzické osoby starší 15 let. Členská chůze oddílu: a) rozhoduje o začlenění oddílu do TJ, případně o osamostatnění mimo TJ, b) schvaluje předpisy oddílu, c) volí delegáty na Valnou hromadu, 5

6 d) rozhoduje o složení Výboru oddílu, e) schvaluje zprávu o činnosti oddílu a zprávu o hospodaření oddílu předkládanou Výborem oddílu, f) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výborem oddílu, g) schvaluje výši ročních členských příspěvků členů. Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se dostatečný počet členů s hlasovacím právem do doby zahájení schůze, vyčká se ještě 30 minut. Členská schůze oddílu je pak usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Usnášení přijímá Členská schůze oddílu nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem, s výjimkou rozhodnutí uvedených pod písm. a), a f), kdy je potřeba 2/3 většina Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, jehož úkolem je samostatné vedení oddílu. Rozhoduje o všech záležitostech oddílu, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady, Výkonného výboru, Rady předsedů nebo Členské schůze oddílu. Je složen nejméně ze 3 členů, fyzických osob starších 18 let a je volen každé 2 roky Členskou schůzí výboru. Členové Výboru oddílu si mezi sebou volí nejméně předsedu a hospodáře. Předseda nese odpovědnost za činnost oddílu, hospodář za způsob hospodaření. Schůze Výboru oddílu svolává předseda a Výbor oddílu je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 5. Revizní komise je kontrolním orgánem TJ. Dohlíží na činnost Výkonného výboru a řádné a zákonné působení organizačních jednotek TJ. Je volena každé 2 roky Valnou hromadou a skládá se nejméně ze 3 členů, ne však z více členů než je počet stávajícího Výkonného výboru Revizní komise si volí ze zvolených členů svého předsedu Členové Revizní komise jsou vně TJ vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, s kterými byli seznámeni při výkonu své funkce, a to po dobu nejméně 5 let od ukončení funkčního období V případě odstoupení některého ze členů Revizní komise během funkčního období má Revizní komise právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 2. To neplatí pro člena s funkcí předseda, který může být nahrazen jen řádně zvoleným členem stávající Revizní komise, a to až do doby volby nové Revizní komise Revizní komise předkládá Valné hromadě ke schválení zprávu o své činnosti a navrhuje nápravná opatření. ČL. VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 1. Zdrojem majetku TJ jsou: a) pravidelné roční členské příspěvky, b) příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných fyzických a právnických osob, c) dary, d) majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ, 6

7 e) příjmy [případně] dosahované v souvislosti s vlastní hospodářskou činností TJ, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní a tělovýchovné činnosti. 2. TJ v souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří s majetkem, který má ve svém vlastnictví, nebo mu byl předán do trvalého či dočasného užívání. Při tomto hospodaření se řídí obecně platnými předpisy. 3. Veškeré příjmy získané z činností uvedených v čl. VI, odst. 1 jsou příjmy TJ, s výjimkou příjmů, které si zajistí oddíly samostatně, či které obdrží jako účelové dotace. Tyto finanční prostředky oddílů jsou vedeny na odděleném účtu samostatně, a to v členění po jednotlivých oddílech, jsou převoditelné do dalších kalendářních let a vázány jako účelové; finanční operace z příslušného účtu nemůže být provedena bez souhlasu pověřených členů výboru daného oddílu. 4. Současně evidovaný majetek oddílů a TJ je výhradním vlastnictvím TJ jako celku. Při zániku oddílu zůstává majetek rezervován po dobu nejméně 5 let pro případ znovuobnovení oddílu, po této době je volně použitelný ve prospěch TJ. Při zániku TJ rozhoduje o majetku TJ Valná hromada. 5. Zásady hospodaření dále podrobněji upravují ostatní předpisy upravující činnost TJ. ČL. VII. ZÁNIK TJ 2. TJ zaniká v případě, že předložený návrh na zánik TJ schválí 2/3 delegátů Valné hromady. Návrh na zánik TJ s odůvodněním může podat kterýkoli člen TJ. 3. Zánik TJ podléhá obecně platným právním předpisům. ČL. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto stanovy ruší platnost původních stanov TJ registrovaných dne 13. června 1990, doplněných dne 19. března 1992 a 24. května Účinnost těchto stanov nabývá právní moci dnem zaregistrování u Ministerstva vnitra ČR, přičemž návrh byl projednán a schválen Valnou hromadou dne 21. března

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy. sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD. Základní ustanovení

Stanovy. sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD. Základní ustanovení Stanovy sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD I. Základní ustanovení BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD působí svou činností a při dosahování svých cílů na základě a v souladu s ustanoveními zákona o sdružování

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník:

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník: Schválil: Strana 1/6 STANOVY HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Rozdělovník: Výtisk č. 1 PROŠ - Předseda Rady oblasti Šumava č. 2 PROKH - Předseda Rady oblasti Krušné hory č. 3 PROJH - Předseda Rady oblasti

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

S T A N O V Y. (novelizace) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu

S T A N O V Y. (novelizace) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu S T A N O V Y (novelizace) Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno, z. s. (dále jen "Klub") Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1. Klub je založena na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

S T A N O V Y

S T A N O V Y S T A N O V Y ----------------------------------------------------------------------------------------- Tělovýchovná jednota Vaňov, o. s. ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s.

S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s. S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Lomnice, z.s. (Tělovýchovná jednota Lomnice, zapsaný spolek; dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY

SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY OBSAH: I. Základní ustanovení II. Účel, hlavní a vedlejší činnosti spolku III. Orgány SK IV. Členství V. Oddíly VI. Majetek a hospodaření VII. Závěrečná ustanovení V Nové

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s. S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Oskořínek, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení GOLF CLUB STARÁ BOLESLAV I. Název klubu Občanské sdružení je sportovním klubem (dále v textu jen klub) a nese název GOLF CLUB STARÁ BOLESLAV II. Sídlo klubu Sídlem klubu je

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s.

N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s. N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sportovní klub OK Jihlava, z. s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice (ve zkratce FK Horažďovice) I. Základní ustanovení Fotbalový klub Horažďovice je občanským sdružením (dále jen sdružení) založeným podle zákona číslo

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

S T A N O V Y Zapsaného spolku FK Rudná z.s.

S T A N O V Y Zapsaného spolku FK Rudná z.s. S T A N O V Y Zapsaného spolku FK Rudná z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem FK Rudná z.s. (dále jen FK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní hru fotbal, osvětovou

Více

I. Základní ustanovení. II. Poslání a cíle

I. Základní ustanovení. II. Poslání a cíle S T A N O V Y Sportovního klubu Černošice (schválené usnesením valné hromady ze dne 20. listopadu 2013 s účinností dle článku VII. bod 2.) I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Černošice (dále jen SK)

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME I. PREAMBULE Cílem Sdružení je aktivní podpora a rozvoj umělecké a zájmové činností dětí, mládeže a případně i dospělých osob, a to především formou sdružování zájemců

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY HC Uherské Hradiště, z. s.

STANOVY HC Uherské Hradiště, z. s. STANOVY HC Uherské Hradiště, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. 2. Název spolku: HC Uherské

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

S T A N O V Y Královehradecká unie fotbalu z.s.

S T A N O V Y Královehradecká unie fotbalu z.s. S T A N O V Y Královehradecká unie fotbalu z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Královehradecká unie fotbalu, z.s. (dále jen KUF) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Návrh : S T A N O V Y SK Slaný, z.s.

Návrh : S T A N O V Y SK Slaný, z.s. Návrh : S T A N O V Y SK Slaný, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVEN Spolek s názvem SK Slaný, z.s. (dále jen SK ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní činnost, převážně fotbal, a

Více

S T A N O V Y spolku Merkur České Budějovice, z.s.

S T A N O V Y spolku Merkur České Budějovice, z.s. S T A N O V Y spolku Merkur České Budějovice, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Merkur České Budějovice, z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport,

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více