ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova 207, Turnov. 3. IČO TJ je ČL. II. POSLÁNÍ A CÍLE 1. Základním posláním TJ je a) organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) umožňovat využívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, včetně zařízení sloužících k poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb, e) hájit zájmy členů a za tímto účelem spolupracovat s dalšími fyzickými a právnickými osobami, f) podporovat dodržování základních etických a estetických pravidel. 2. K uskutečnění svých cílů TJ zakládá organizační jednotky. ČL. III. ČLENSTVÍ 1. Členství v TJ se rozlišuje na členství: a) kolektivní, b) jednotlivce Kolektivním členem TJ je sportovní oddíl jakožto organizační jednotka založená TJ, která uhradí roční členský příspěvek pro kolektivní členy (dále jen oddíl ), nebo jiná právnická osoba, která o členství požádá, uhradí roční členský příspěvek pro kolektivní členy a písemně potvrdí souhlas se stanovami TJ a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ (dále jen další kolektivní člen ). Vznik kolektivního členství navíc podléhá schválení Valnou hromadou Jednotlivým členem TJ je fyzická osoba příslušná k některému z oddílů TJ (dále jen člen ) nebo k TJ jako organizaci (dále jen člen bez oddílové příslušnosti ) Řádným členem se stává každá fyzická osoba, která o to prokazatelně požádá a která uhradí roční členský příspěvek, přičemž u členů do 15 let je navíc třeba písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. Vznik členství jednotlivce navíc podléhá schválení Výboru oddílu v případě člena oddílu, resp. schválení Výkonného výboru v případě člena bez oddílové příslušnosti Kromě řádného členství lze udělit fyzické osobě, která významným způsobem přispěla k rozvoji tělovýchovy a sportu i členství čestné, a to na základě návrhu oddílu nebo Výkonného výboru a po schválení Valnou hromadou. 2. Při schvalování vzniku členství jednotlivce rozhoduje příslušný orgán nadpoloviční většinou přítomných členů, při schvalování vzniku kolektivního členství je potřeba 2/3 většina. Proti rozhodnutí příslušného orgánu se nelze odvolat. 1

2 3. Výši ročních členských příspěvků navrhuje: a) Výkonný výbor v případě kolektivních členů a členů bez oddílové příslušnosti, b) Výbor oddílu v případě členů (příslušného oddílu), a posléze schvaluje Valná hromada v případě uvedeném pod písm. a), resp. Členská schůze oddílu v případě uvedeném pod písm. b). Roční členské příspěvky zůstávají k dispozici TJ v případě kolektivních členů a členů bez oddílové příslušnosti, resp. oddílu v případě jeho členů v plné výši. 4. Členům TJ je umožněno souběžné členství ve více oddílech TJ. V takovém případě je člen povinen uhradit roční členské příspěvky ve všech oddílech TJ, jejichž je členem. 5. Každý jednotlivý člen TJ starší 18 let má právo: a) podávat návrhy a podněty na činnost oddílu nebo TJ a o nich jednat, b) volit, c) být volen, d) zúčastňovat se akcí TJ, e) provozovat jedno nebo více sportovních odvětví v příslušném oddíle a za tím účelem využívat majetek TJ dle platných stanov a ostatních předpisů upravujících činnost TJ Každý jednotlivý člen ve věku 15 až 18 let má práva uvedená v odst. 5 s výjimkou písm. c) pro volbu do orgánů TJ. Členové mladší 15 let mají práva uvedená v odst. 5 pod písm. d) a e), písm. a) pak s omezením na hlas poradní Kolektivní člen má právo navrhnout svého zástupce do orgánů TJ a dočasných komisí zřizovaných za určitým účelem TJ. 6. Všichni členové jsou povinni se řídit platnými stanovami TJ a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ a podrobit se kolektivnímu rozhodování orgánů TJ a orgánů jednotlivých oddílů, a to na základě většinového hlasování. 7. Členství v TJ zaniká, jestliže: a) o to jednotlivý nebo kolektivní člen písemně požádá orgán, který schválil vznik jeho členství, a tento příslušný orgán zánik členství schválí, b) byl oddíl, další kolektivní člen nebo člen bez oddílové příslušnosti vyloučen Výkonným výborem, resp. člen vyloučen Výborem oddílu pro hrubé porušování zájmů TJ či oddílu, pro nečestné a nemorální osobní jednání nebo pro neplnění podmínek členství, zejména, je-li i přes výzvu v prodlení s platbou ročních členských příspěvků delším než 1 rok, c) byl oddíl Valnou hromadou na návrh Výkonného výboru zrušen pro nečinnost V případě zániku členství vyloučením má vyloučený člen právo na odvolání po splnění svých členských povinností. Odvolání podává Valné hromadě v případě, že o vyloučení rozhodl Výkonný výbor, resp. Členské schůzi oddílu v případě, že o vyloučení rozhodl Výbor oddílu. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné. ČL. IV. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY 1. Organizačními jednotkami zakládanými TJ jsou: a) sekretariát, b) oddíly, c) další areály a střediska ve vlastnictví TJ. 2

3 2. Sekretariát je výkonnou organizační jednotkou, která vede agendu a účetnictví všech ostatních organizačních jednotek TJ a zajišťuje běžný chod TJ jako celku. Činnost sekretariátu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost Sekretariátu řídí Výkonný výbor prostřednictvím vedoucího TJ. 3. Oddíly jsou samostatně hospodařícími organizačními jednotkami, které jsou zakládány k zajištění sportovní činnosti v jednotlivých sportovních odvětvích. Činnost oddílu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost oddílu řídí Členská schůze oddílu a Výbor oddílu. 4. Další areály a střediska ve vlastnictví TJ slouží k naplňování cílů TJ. Jejich činnost se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost těchto areálů řídí Výkonný výbor prostřednictvím vedoucího TJ. 5. Organizační jednotky zakládané TJ nemají vlastní právní subjektivitu. O jejich založení a zrušení rozhoduje Valná hromada. ČL. V. ORGÁNY TJ 1. Orgány TJ jsou: a) Valná hromada, b) Výkonný výbor, c) Revizní komise. 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ, který se schází nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává předseda TJ Každá Valná hromada je oznámena členům nejméně 10 dnů před termínem jejího konání a toto oznámení musí obsahovat: a) název a sídlo TJ, b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady, c) označení (řádná, mimořádná, náhradní), d) program Valná hromada se skládá z delegátů zastupujících členy TJ. Delegátem může být pouze fyzická osoba starší 15 let a počet delegátů je závislý na počtu zastupovaných členů: a) každý oddíl s počtem členů do 30 zastupují 2 delegáti, b) každý oddíl s počtem členů od 31 do 60 zastupují 3 delegáti, c) každý oddíl s počtem členů od 61 do 100 zastupují 4 delegáti, d) každý oddíl s počtem členů od 101 do 180 zastupuje 5 delegátů, e) každý oddíl s počtem členů nad 180 zastupuje 6 delegátů, f) každého dalšího kolektivního člena zastupuje 1 delegát, g) všechny členy bez oddílové příslušnosti zastupuje 1 delegát Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Nesejde-li se do půl hodiny po plánovaném zahájení nadpoloviční většina delegátů, musí být způsobem uvedeným v odst svolána do 30 dnů náhradní Valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných Mimořádná Valná hromada je svolána k danému konkrétnímu účelu: a) do 30 dnů od rozhodnutí Výkonného výboru o nutnosti jejího konání, 3

4 b) do 30 dnů od doručení žádosti nejméně jedné třetiny kolektivních členů o její svolání Výkonnému výboru Valná hromada: a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání, b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ, c) schvaluje stanovy TJ, včetně jejich změn a doplňků, d) rozhoduje o založení a zrušení organizačních jednotek TJ, e) rozhoduje o složení Výkonného výboru a Revizní komise a volí předsedu TJ, f) rozhoduje o majetkoprávním vypořádání v případě osamostatnění oddílu mimo TJ, g) rozhoduje o zásadách hospodaření TJ a o všech uzavřených hospodářských a majetkových operacích TJ v hodnotě nad 500 tisíc Kč, h) schvaluje zprávu Výkonného výboru o činnosti, i) schvaluje zprávu Výkonného výboru o hospodaření, j) schvaluje zprávu Revizní komise, k) schvaluje vznik a zánik kolektivního členství, l) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výkonným výborem, m) schvaluje výši ročních členských příspěvků kolektivních členů Pro přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Výjimkou jsou případy uvedené v odst. 2.5., písm. a), c), d), k) a l), kdy je nutný souhlas 2/3 přítomných delegátů. 3. Výkonný výbor je výkonným orgánem TJ voleným každé 2 roky Valnou hromadou. Členem Výkonného výboru se může stát kterýkoli člen TJ, fyzická osoba starší 18 let. Počet členů Výkonného výboru je 5 až 7 dle rozhodnutí příslušné Valné hromady Výkonný výbor se skládá z předsedy TJ, místopředsedy TJ, hospodáře TJ, vedoucího TJ a dalších členů Předseda TJ je volen přímo Valnou hromadou a má právo jednat samostatně jménem TJ. Řídí činnost Výkonného výboru a jednání Valné hromady Místopředseda TJ je volen Výkonným výborem z jeho řad a má právo jednat samostatně jménem TJ. Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a zpracovává zprávu o činnosti TJ Hospodář TJ je volen Výkonným výborem z jeho řad a má právo jednat samostatně jménem TJ. Vede hospodaření TJ dle platných právních norem, zpracovává zprávu o hospodaření TJ a případně předkládá návrh rozpočtu TJ Vedoucí TJ je zaměstnancem TJ, který může a nemusí být řádně zvoleným členem Výkonného výboru; v případě, že členem Výkonného výboru není, zúčastňuje se jeho jednání s hlasem poradním. Má právo jednat samostatně jménem TJ a řídí běžný chod TJ Další členové jsou řadovými členy Výkonného výboru a mají právo jednat samostatně jménem TJ pouze na základě pověření předsedou TJ Výkonný výbor se schází nejméně dvanáctkrát ročně, svoláván je vedoucím TJ a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů, musí vedoucí TJ svolat do 7 dnů náhradní schůzi Výkonného 4

5 výboru, která má shodný program a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných V případě odstoupení některého ze členů Výkonného výboru během funkčního období má Výkonný výbor právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 2. To neplatí pro členy s funkcemi předseda TJ, místopředseda TJ a hospodář TJ, kteří mohou být nahrazeni pouze řádně zvolenými členy stávajícího Výkonného výboru, a to až do doby volby nového Výkonného výboru a předsedy Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech TJ, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady. Je povinen každoročně předložit řádné Valné hromadě zprávu o činnosti TJ a zprávu o hospodaření TJ. Z každé schůze Výkonného výboru musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání zápis, jehož správnost ověřuje předseda TJ Pro přijetí rozhodnutí Výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TJ Výkonný výbor přenáší část svých pravomocí na komise, rady a na orgány oddílů, kterými jsou: a) Rada předsedů, b) dočasné komise zřízené za určitým účelem, c) Členská schůze oddílu, d) Výbor oddílu Rada předsedů je stálou radou zajišťující spojení mezi členy TJ a Výkonným výborem. Každý kolektivní člen má právo mít v Radě předsedů 1 zástupce. Rada předsedů se schází nejméně jednou za 3 měsíce, je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců všech kolektivních členů, a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných zástupců. Jejímu schválení podléhá: a) každá hospodářská a majetková operace TJ v hodnotě 250 až 500 tisíc Kč, b) každé zřízení dočasné komise za určitým účelem včetně jejího personálního obsazení, c) každá změna znění ostatních předpisů upravujících činnost TJ, s výjimkou předpisů jednotlivých oddílů Dočasná komise zřízená za určitým účelem je poradním orgánem, jehož úkolem je efektivnější a kvalitnější zvládnutí určité problematiky v rámci TJ. Skládá se z členů TJ znalých dané problematiky navržených Výkonným výborem a schválených Radou předsedů. Komise jsou složeny ze 3 až 10 členů, kteří si mezi sebou volí předsedu, jenž činnost komise řídí a průběžně o ní informuje Výkonný výbor Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem každého oddílu založeného TJ a je svolávána předsedou oddílu nejméně jednou ročně, do doby určené rozhodnutím Výkonného výboru. Skládá se ze všech členů oddílu, hlasovací právo však mají jen fyzické osoby starší 15 let. Členská chůze oddílu: a) rozhoduje o začlenění oddílu do TJ, případně o osamostatnění mimo TJ, b) schvaluje předpisy oddílu, c) volí delegáty na Valnou hromadu, 5

6 d) rozhoduje o složení Výboru oddílu, e) schvaluje zprávu o činnosti oddílu a zprávu o hospodaření oddílu předkládanou Výborem oddílu, f) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výborem oddílu, g) schvaluje výši ročních členských příspěvků členů. Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se dostatečný počet členů s hlasovacím právem do doby zahájení schůze, vyčká se ještě 30 minut. Členská schůze oddílu je pak usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Usnášení přijímá Členská schůze oddílu nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem, s výjimkou rozhodnutí uvedených pod písm. a), a f), kdy je potřeba 2/3 většina Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, jehož úkolem je samostatné vedení oddílu. Rozhoduje o všech záležitostech oddílu, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady, Výkonného výboru, Rady předsedů nebo Členské schůze oddílu. Je složen nejméně ze 3 členů, fyzických osob starších 18 let a je volen každé 2 roky Členskou schůzí výboru. Členové Výboru oddílu si mezi sebou volí nejméně předsedu a hospodáře. Předseda nese odpovědnost za činnost oddílu, hospodář za způsob hospodaření. Schůze Výboru oddílu svolává předseda a Výbor oddílu je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 5. Revizní komise je kontrolním orgánem TJ. Dohlíží na činnost Výkonného výboru a řádné a zákonné působení organizačních jednotek TJ. Je volena každé 2 roky Valnou hromadou a skládá se nejméně ze 3 členů, ne však z více členů než je počet stávajícího Výkonného výboru Revizní komise si volí ze zvolených členů svého předsedu Členové Revizní komise jsou vně TJ vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, s kterými byli seznámeni při výkonu své funkce, a to po dobu nejméně 5 let od ukončení funkčního období V případě odstoupení některého ze členů Revizní komise během funkčního období má Revizní komise právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 2. To neplatí pro člena s funkcí předseda, který může být nahrazen jen řádně zvoleným členem stávající Revizní komise, a to až do doby volby nové Revizní komise Revizní komise předkládá Valné hromadě ke schválení zprávu o své činnosti a navrhuje nápravná opatření. ČL. VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 1. Zdrojem majetku TJ jsou: a) pravidelné roční členské příspěvky, b) příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných fyzických a právnických osob, c) dary, d) majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ, 6

7 e) příjmy [případně] dosahované v souvislosti s vlastní hospodářskou činností TJ, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní a tělovýchovné činnosti. 2. TJ v souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří s majetkem, který má ve svém vlastnictví, nebo mu byl předán do trvalého či dočasného užívání. Při tomto hospodaření se řídí obecně platnými předpisy. 3. Veškeré příjmy získané z činností uvedených v čl. VI, odst. 1 jsou příjmy TJ, s výjimkou příjmů, které si zajistí oddíly samostatně, či které obdrží jako účelové dotace. Tyto finanční prostředky oddílů jsou vedeny na odděleném účtu samostatně, a to v členění po jednotlivých oddílech, jsou převoditelné do dalších kalendářních let a vázány jako účelové; finanční operace z příslušného účtu nemůže být provedena bez souhlasu pověřených členů výboru daného oddílu. 4. Současně evidovaný majetek oddílů a TJ je výhradním vlastnictvím TJ jako celku. Při zániku oddílu zůstává majetek rezervován po dobu nejméně 5 let pro případ znovuobnovení oddílu, po této době je volně použitelný ve prospěch TJ. Při zániku TJ rozhoduje o majetku TJ Valná hromada. 5. Zásady hospodaření dále podrobněji upravují ostatní předpisy upravující činnost TJ. ČL. VII. ZÁNIK TJ 2. TJ zaniká v případě, že předložený návrh na zánik TJ schválí 2/3 delegátů Valné hromady. Návrh na zánik TJ s odůvodněním může podat kterýkoli člen TJ. 3. Zánik TJ podléhá obecně platným právním předpisům. ČL. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto stanovy ruší platnost původních stanov TJ registrovaných dne 13. června 1990, doplněných dne 19. března 1992 a 24. května Účinnost těchto stanov nabývá právní moci dnem zaregistrování u Ministerstva vnitra ČR, přičemž návrh byl projednán a schválen Valnou hromadou dne 21. března

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více