ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova 207, Turnov. 3. IČO TJ je ČL. II. POSLÁNÍ A CÍLE 1. Základním posláním TJ je a) organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) umožňovat využívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, včetně zařízení sloužících k poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb, e) hájit zájmy členů a za tímto účelem spolupracovat s dalšími fyzickými a právnickými osobami, f) podporovat dodržování základních etických a estetických pravidel. 2. K uskutečnění svých cílů TJ zakládá organizační jednotky. ČL. III. ČLENSTVÍ 1. Členství v TJ se rozlišuje na členství: a) kolektivní, b) jednotlivce Kolektivním členem TJ je sportovní oddíl jakožto organizační jednotka založená TJ, která uhradí roční členský příspěvek pro kolektivní členy (dále jen oddíl ), nebo jiná právnická osoba, která o členství požádá, uhradí roční členský příspěvek pro kolektivní členy a písemně potvrdí souhlas se stanovami TJ a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ (dále jen další kolektivní člen ). Vznik kolektivního členství navíc podléhá schválení Valnou hromadou Jednotlivým členem TJ je fyzická osoba příslušná k některému z oddílů TJ (dále jen člen ) nebo k TJ jako organizaci (dále jen člen bez oddílové příslušnosti ) Řádným členem se stává každá fyzická osoba, která o to prokazatelně požádá a která uhradí roční členský příspěvek, přičemž u členů do 15 let je navíc třeba písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. Vznik členství jednotlivce navíc podléhá schválení Výboru oddílu v případě člena oddílu, resp. schválení Výkonného výboru v případě člena bez oddílové příslušnosti Kromě řádného členství lze udělit fyzické osobě, která významným způsobem přispěla k rozvoji tělovýchovy a sportu i členství čestné, a to na základě návrhu oddílu nebo Výkonného výboru a po schválení Valnou hromadou. 2. Při schvalování vzniku členství jednotlivce rozhoduje příslušný orgán nadpoloviční většinou přítomných členů, při schvalování vzniku kolektivního členství je potřeba 2/3 většina. Proti rozhodnutí příslušného orgánu se nelze odvolat. 1

2 3. Výši ročních členských příspěvků navrhuje: a) Výkonný výbor v případě kolektivních členů a členů bez oddílové příslušnosti, b) Výbor oddílu v případě členů (příslušného oddílu), a posléze schvaluje Valná hromada v případě uvedeném pod písm. a), resp. Členská schůze oddílu v případě uvedeném pod písm. b). Roční členské příspěvky zůstávají k dispozici TJ v případě kolektivních členů a členů bez oddílové příslušnosti, resp. oddílu v případě jeho členů v plné výši. 4. Členům TJ je umožněno souběžné členství ve více oddílech TJ. V takovém případě je člen povinen uhradit roční členské příspěvky ve všech oddílech TJ, jejichž je členem. 5. Každý jednotlivý člen TJ starší 18 let má právo: a) podávat návrhy a podněty na činnost oddílu nebo TJ a o nich jednat, b) volit, c) být volen, d) zúčastňovat se akcí TJ, e) provozovat jedno nebo více sportovních odvětví v příslušném oddíle a za tím účelem využívat majetek TJ dle platných stanov a ostatních předpisů upravujících činnost TJ Každý jednotlivý člen ve věku 15 až 18 let má práva uvedená v odst. 5 s výjimkou písm. c) pro volbu do orgánů TJ. Členové mladší 15 let mají práva uvedená v odst. 5 pod písm. d) a e), písm. a) pak s omezením na hlas poradní Kolektivní člen má právo navrhnout svého zástupce do orgánů TJ a dočasných komisí zřizovaných za určitým účelem TJ. 6. Všichni členové jsou povinni se řídit platnými stanovami TJ a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ a podrobit se kolektivnímu rozhodování orgánů TJ a orgánů jednotlivých oddílů, a to na základě většinového hlasování. 7. Členství v TJ zaniká, jestliže: a) o to jednotlivý nebo kolektivní člen písemně požádá orgán, který schválil vznik jeho členství, a tento příslušný orgán zánik členství schválí, b) byl oddíl, další kolektivní člen nebo člen bez oddílové příslušnosti vyloučen Výkonným výborem, resp. člen vyloučen Výborem oddílu pro hrubé porušování zájmů TJ či oddílu, pro nečestné a nemorální osobní jednání nebo pro neplnění podmínek členství, zejména, je-li i přes výzvu v prodlení s platbou ročních členských příspěvků delším než 1 rok, c) byl oddíl Valnou hromadou na návrh Výkonného výboru zrušen pro nečinnost V případě zániku členství vyloučením má vyloučený člen právo na odvolání po splnění svých členských povinností. Odvolání podává Valné hromadě v případě, že o vyloučení rozhodl Výkonný výbor, resp. Členské schůzi oddílu v případě, že o vyloučení rozhodl Výbor oddílu. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné. ČL. IV. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY 1. Organizačními jednotkami zakládanými TJ jsou: a) sekretariát, b) oddíly, c) další areály a střediska ve vlastnictví TJ. 2

3 2. Sekretariát je výkonnou organizační jednotkou, která vede agendu a účetnictví všech ostatních organizačních jednotek TJ a zajišťuje běžný chod TJ jako celku. Činnost sekretariátu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost Sekretariátu řídí Výkonný výbor prostřednictvím vedoucího TJ. 3. Oddíly jsou samostatně hospodařícími organizačními jednotkami, které jsou zakládány k zajištění sportovní činnosti v jednotlivých sportovních odvětvích. Činnost oddílu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost oddílu řídí Členská schůze oddílu a Výbor oddílu. 4. Další areály a střediska ve vlastnictví TJ slouží k naplňování cílů TJ. Jejich činnost se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost těchto areálů řídí Výkonný výbor prostřednictvím vedoucího TJ. 5. Organizační jednotky zakládané TJ nemají vlastní právní subjektivitu. O jejich založení a zrušení rozhoduje Valná hromada. ČL. V. ORGÁNY TJ 1. Orgány TJ jsou: a) Valná hromada, b) Výkonný výbor, c) Revizní komise. 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ, který se schází nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává předseda TJ Každá Valná hromada je oznámena členům nejméně 10 dnů před termínem jejího konání a toto oznámení musí obsahovat: a) název a sídlo TJ, b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady, c) označení (řádná, mimořádná, náhradní), d) program Valná hromada se skládá z delegátů zastupujících členy TJ. Delegátem může být pouze fyzická osoba starší 15 let a počet delegátů je závislý na počtu zastupovaných členů: a) každý oddíl s počtem členů do 30 zastupují 2 delegáti, b) každý oddíl s počtem členů od 31 do 60 zastupují 3 delegáti, c) každý oddíl s počtem členů od 61 do 100 zastupují 4 delegáti, d) každý oddíl s počtem členů od 101 do 180 zastupuje 5 delegátů, e) každý oddíl s počtem členů nad 180 zastupuje 6 delegátů, f) každého dalšího kolektivního člena zastupuje 1 delegát, g) všechny členy bez oddílové příslušnosti zastupuje 1 delegát Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Nesejde-li se do půl hodiny po plánovaném zahájení nadpoloviční většina delegátů, musí být způsobem uvedeným v odst svolána do 30 dnů náhradní Valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných Mimořádná Valná hromada je svolána k danému konkrétnímu účelu: a) do 30 dnů od rozhodnutí Výkonného výboru o nutnosti jejího konání, 3

4 b) do 30 dnů od doručení žádosti nejméně jedné třetiny kolektivních členů o její svolání Výkonnému výboru Valná hromada: a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání, b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ, c) schvaluje stanovy TJ, včetně jejich změn a doplňků, d) rozhoduje o založení a zrušení organizačních jednotek TJ, e) rozhoduje o složení Výkonného výboru a Revizní komise a volí předsedu TJ, f) rozhoduje o majetkoprávním vypořádání v případě osamostatnění oddílu mimo TJ, g) rozhoduje o zásadách hospodaření TJ a o všech uzavřených hospodářských a majetkových operacích TJ v hodnotě nad 500 tisíc Kč, h) schvaluje zprávu Výkonného výboru o činnosti, i) schvaluje zprávu Výkonného výboru o hospodaření, j) schvaluje zprávu Revizní komise, k) schvaluje vznik a zánik kolektivního členství, l) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výkonným výborem, m) schvaluje výši ročních členských příspěvků kolektivních členů Pro přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Výjimkou jsou případy uvedené v odst. 2.5., písm. a), c), d), k) a l), kdy je nutný souhlas 2/3 přítomných delegátů. 3. Výkonný výbor je výkonným orgánem TJ voleným každé 2 roky Valnou hromadou. Členem Výkonného výboru se může stát kterýkoli člen TJ, fyzická osoba starší 18 let. Počet členů Výkonného výboru je 5 až 7 dle rozhodnutí příslušné Valné hromady Výkonný výbor se skládá z předsedy TJ, místopředsedy TJ, hospodáře TJ, vedoucího TJ a dalších členů Předseda TJ je volen přímo Valnou hromadou a má právo jednat samostatně jménem TJ. Řídí činnost Výkonného výboru a jednání Valné hromady Místopředseda TJ je volen Výkonným výborem z jeho řad a má právo jednat samostatně jménem TJ. Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a zpracovává zprávu o činnosti TJ Hospodář TJ je volen Výkonným výborem z jeho řad a má právo jednat samostatně jménem TJ. Vede hospodaření TJ dle platných právních norem, zpracovává zprávu o hospodaření TJ a případně předkládá návrh rozpočtu TJ Vedoucí TJ je zaměstnancem TJ, který může a nemusí být řádně zvoleným členem Výkonného výboru; v případě, že členem Výkonného výboru není, zúčastňuje se jeho jednání s hlasem poradním. Má právo jednat samostatně jménem TJ a řídí běžný chod TJ Další členové jsou řadovými členy Výkonného výboru a mají právo jednat samostatně jménem TJ pouze na základě pověření předsedou TJ Výkonný výbor se schází nejméně dvanáctkrát ročně, svoláván je vedoucím TJ a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů, musí vedoucí TJ svolat do 7 dnů náhradní schůzi Výkonného 4

5 výboru, která má shodný program a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných V případě odstoupení některého ze členů Výkonného výboru během funkčního období má Výkonný výbor právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 2. To neplatí pro členy s funkcemi předseda TJ, místopředseda TJ a hospodář TJ, kteří mohou být nahrazeni pouze řádně zvolenými členy stávajícího Výkonného výboru, a to až do doby volby nového Výkonného výboru a předsedy Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech TJ, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady. Je povinen každoročně předložit řádné Valné hromadě zprávu o činnosti TJ a zprávu o hospodaření TJ. Z každé schůze Výkonného výboru musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání zápis, jehož správnost ověřuje předseda TJ Pro přijetí rozhodnutí Výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TJ Výkonný výbor přenáší část svých pravomocí na komise, rady a na orgány oddílů, kterými jsou: a) Rada předsedů, b) dočasné komise zřízené za určitým účelem, c) Členská schůze oddílu, d) Výbor oddílu Rada předsedů je stálou radou zajišťující spojení mezi členy TJ a Výkonným výborem. Každý kolektivní člen má právo mít v Radě předsedů 1 zástupce. Rada předsedů se schází nejméně jednou za 3 měsíce, je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců všech kolektivních členů, a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných zástupců. Jejímu schválení podléhá: a) každá hospodářská a majetková operace TJ v hodnotě 250 až 500 tisíc Kč, b) každé zřízení dočasné komise za určitým účelem včetně jejího personálního obsazení, c) každá změna znění ostatních předpisů upravujících činnost TJ, s výjimkou předpisů jednotlivých oddílů Dočasná komise zřízená za určitým účelem je poradním orgánem, jehož úkolem je efektivnější a kvalitnější zvládnutí určité problematiky v rámci TJ. Skládá se z členů TJ znalých dané problematiky navržených Výkonným výborem a schválených Radou předsedů. Komise jsou složeny ze 3 až 10 členů, kteří si mezi sebou volí předsedu, jenž činnost komise řídí a průběžně o ní informuje Výkonný výbor Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem každého oddílu založeného TJ a je svolávána předsedou oddílu nejméně jednou ročně, do doby určené rozhodnutím Výkonného výboru. Skládá se ze všech členů oddílu, hlasovací právo však mají jen fyzické osoby starší 15 let. Členská chůze oddílu: a) rozhoduje o začlenění oddílu do TJ, případně o osamostatnění mimo TJ, b) schvaluje předpisy oddílu, c) volí delegáty na Valnou hromadu, 5

6 d) rozhoduje o složení Výboru oddílu, e) schvaluje zprávu o činnosti oddílu a zprávu o hospodaření oddílu předkládanou Výborem oddílu, f) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výborem oddílu, g) schvaluje výši ročních členských příspěvků členů. Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se dostatečný počet členů s hlasovacím právem do doby zahájení schůze, vyčká se ještě 30 minut. Členská schůze oddílu je pak usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Usnášení přijímá Členská schůze oddílu nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem, s výjimkou rozhodnutí uvedených pod písm. a), a f), kdy je potřeba 2/3 většina Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, jehož úkolem je samostatné vedení oddílu. Rozhoduje o všech záležitostech oddílu, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady, Výkonného výboru, Rady předsedů nebo Členské schůze oddílu. Je složen nejméně ze 3 členů, fyzických osob starších 18 let a je volen každé 2 roky Členskou schůzí výboru. Členové Výboru oddílu si mezi sebou volí nejméně předsedu a hospodáře. Předseda nese odpovědnost za činnost oddílu, hospodář za způsob hospodaření. Schůze Výboru oddílu svolává předseda a Výbor oddílu je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 5. Revizní komise je kontrolním orgánem TJ. Dohlíží na činnost Výkonného výboru a řádné a zákonné působení organizačních jednotek TJ. Je volena každé 2 roky Valnou hromadou a skládá se nejméně ze 3 členů, ne však z více členů než je počet stávajícího Výkonného výboru Revizní komise si volí ze zvolených členů svého předsedu Členové Revizní komise jsou vně TJ vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, s kterými byli seznámeni při výkonu své funkce, a to po dobu nejméně 5 let od ukončení funkčního období V případě odstoupení některého ze členů Revizní komise během funkčního období má Revizní komise právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 2. To neplatí pro člena s funkcí předseda, který může být nahrazen jen řádně zvoleným členem stávající Revizní komise, a to až do doby volby nové Revizní komise Revizní komise předkládá Valné hromadě ke schválení zprávu o své činnosti a navrhuje nápravná opatření. ČL. VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 1. Zdrojem majetku TJ jsou: a) pravidelné roční členské příspěvky, b) příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných fyzických a právnických osob, c) dary, d) majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ, 6

7 e) příjmy [případně] dosahované v souvislosti s vlastní hospodářskou činností TJ, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní a tělovýchovné činnosti. 2. TJ v souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří s majetkem, který má ve svém vlastnictví, nebo mu byl předán do trvalého či dočasného užívání. Při tomto hospodaření se řídí obecně platnými předpisy. 3. Veškeré příjmy získané z činností uvedených v čl. VI, odst. 1 jsou příjmy TJ, s výjimkou příjmů, které si zajistí oddíly samostatně, či které obdrží jako účelové dotace. Tyto finanční prostředky oddílů jsou vedeny na odděleném účtu samostatně, a to v členění po jednotlivých oddílech, jsou převoditelné do dalších kalendářních let a vázány jako účelové; finanční operace z příslušného účtu nemůže být provedena bez souhlasu pověřených členů výboru daného oddílu. 4. Současně evidovaný majetek oddílů a TJ je výhradním vlastnictvím TJ jako celku. Při zániku oddílu zůstává majetek rezervován po dobu nejméně 5 let pro případ znovuobnovení oddílu, po této době je volně použitelný ve prospěch TJ. Při zániku TJ rozhoduje o majetku TJ Valná hromada. 5. Zásady hospodaření dále podrobněji upravují ostatní předpisy upravující činnost TJ. ČL. VII. ZÁNIK TJ 2. TJ zaniká v případě, že předložený návrh na zánik TJ schválí 2/3 delegátů Valné hromady. Návrh na zánik TJ s odůvodněním může podat kterýkoli člen TJ. 3. Zánik TJ podléhá obecně platným právním předpisům. ČL. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto stanovy ruší platnost původních stanov TJ registrovaných dne 13. června 1990, doplněných dne 19. března 1992 a 24. května Účinnost těchto stanov nabývá právní moci dnem zaregistrování u Ministerstva vnitra ČR, přičemž návrh byl projednán a schválen Valnou hromadou dne 21. března

STANOVY TJ SOKOL OHRAZENICE, z. s. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY TJ SOKOL OHRAZENICE, z. s. Čl. I Základní ustanovení STANOVY TJ SOKOL OHRAZENICE, z. s. Čl. I Základní ustanovení Spolek s názvem TJ SOKOL OHRAZENICE, z. s. /dále jen TJ/ je samosprávný a dobrovolný svazek členů nebo je spolkem fyzických a právnických osob

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s.

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Litohlavy z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s STANOVY SPOLKU Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s Čl. I. Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice I. Základní ustanovení 1. Oficiální název sdružení: JK Bobři Sušice 1. JK Bobři Sušice (dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující

Více

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ T E N I S O V Ý K L U B L O K O M O T I V A K A R L O V Y V A R Y, Z. S. Obsah : 1. Základní ustanovení 2. Poslání a cíle 3. Orgány TKL 4. Společné zásady členství 5. Práva a povinnosti členů 6. Majetek

Více

STANOVY TJ Viktoria Vestec, z.s.

STANOVY TJ Viktoria Vestec, z.s. TJ VIKTORIA Vestec u Hřiště 575, 25242 Jesenice IČO:70831726 (!) STANOVY TJ Viktoria Vestec, z.s. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. je dobrovolným, politicky nezávislým

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku S T A N O V Y Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2 Článek I. - Název a sídlo Název: Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku Centrum aktivního odpočinku

Více

S T A N O V Y sportovního klubu

S T A N O V Y sportovního klubu S T A N O V Y sportovního klubu PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. I. Základní ustanovení 1. PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport,

Více

S T A N O V Y Radioelektroniky Cheb o.s.

S T A N O V Y Radioelektroniky Cheb o.s. S T A N O V Y Radioelektroniky Cheb o.s. I. Základní ustanovení 1. Radioelektronika Cheb o.s. (dále jen RECH) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a další zájmovou radioamatérskou

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

STANOVY SPOLKU. TENISOVÝ KLUB ŠTERNBERK, z.s.

STANOVY SPOLKU. TENISOVÝ KLUB ŠTERNBERK, z.s. STANOVY SPOLKU TENISOVÝ KLUB ŠTERNBERK, z.s. Preambule Valná hromada TK Šternberk na své schůzi dne 27. března 2015 přijala tyto Stanovy spolku : Název spolku: Tenisový klub Šternberk, z. s. Sídlo spolku:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL OHRAZENICE Sídlo: Ohrazenice 121, 511 01 Turnov Čl. II Právní postavení sdružení

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ

Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením občanů, provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a nezbytnou hospodářskou

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Stanovy. sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD. Základní ustanovení

Stanovy. sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD. Základní ustanovení Stanovy sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD I. Základní ustanovení BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD působí svou činností a při dosahování svých cílů na základě a v souladu s ustanoveními zákona o sdružování

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ "FOTBALOVÝ KLUB DOLNÍ POUSTEVNA" Základní ustanovení Název, sídlo a organizační působnost : Článek 1 1. Fotbalový klub Dolní Poustevna (dále jen FK Dolní Poustevna) je

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s.

STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s. STANOVY Sportovního klubu Panteři Kladno z.s. I. Název a sídlo 1. Oficiální název spolku: Sportovní klub Panteři Kladno z.s. 2. Sídlo spolku: Kladno II. Statut spolku 1. Sportovní klub Panteři Kladno z.s.

Více

STANOVY. YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s.

STANOVY. YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s. STANOVY YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s. Základní ustanovení I. 1. Sportovní klub YachtClub Dyje Břeclav o.s. (dále jen YC) je dobrovolným občanským sdružením osob, ustavený podle zákona č. 83/1990 Sb., ve

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek

S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Tatran Hostinné, spolek (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty SOKOL Šťáhlavice, z.s.

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty SOKOL Šťáhlavice, z.s. S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty SOKOL Šťáhlavice, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ SOKOL Štáhlavice, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport,

Více

Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ

Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ I. Název a sídlo 1.Název klubu: Klub fotografů přírody při ČMMJ, z.s. (dále jen Klub ). 2. Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1179/2a 3. Klub je zřízen ve

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

S T A N O V Y FK Zbraslav, z.s.

S T A N O V Y FK Zbraslav, z.s. S T A N O V Y FK Zbraslav, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem FK Zbraslav, z.s. (dále jen FK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, kulturní, osvětovou a vzdělávací

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovné jednoty Lažánky, z.s. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Tělovýchovné jednoty Lažánky, z.s. Základní ustanovení S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty Lažánky, z.s. I. Základní ustanovení 1.1.Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Lažánky, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport,

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

STANOVY. ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

STANOVY. ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. 1 STANOVY ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. V souvislosti se změnami příslušných právních předpisů vydává se dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, toto

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou, z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou, z.s. S T A N O V Y TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) FOTBAL STUDÉNKA z.s. (dále jen spolek nebo fotbalový klub ) je spolkem, který je založen jako volné

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y. Spolku rodičů a přátel školy při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Spolku rodičů a přátel školy při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Spolku rodičů a přátel školy při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 2. Sídlo spolku: Česká 4787,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY. TJ Sokol Chornice z. s. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. TJ Sokol Chornice z. s. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY TJ Sokol Chornice z. s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek s názvem TJ Sokol Chornice z. s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. 1)

Více

S T A N O V Y. spolku Sokol Zaječice, z.s.

S T A N O V Y. spolku Sokol Zaječice, z.s. S T A N O V Y spolku Sokol Zaječice, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sokol Zaječice, z.s. (dále jen Spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

S T A N O V Y. spolku TJ Sokol Radim, z.s. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. spolku TJ Sokol Radim, z.s. I. Základní ustanovení S T A N O V Y spolku TJ Sokol Radim, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Radim, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

S T A N O V Y. TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení. Sídlem TJ je: Charvátská Nová Ves, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav-6

S T A N O V Y. TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení. Sídlem TJ je: Charvátská Nová Ves, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav-6 S T A N O V Y TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s.(dále jen TJ) je dobrovolný a samosprávný svazek členů, kteří provozují sport, tanec,

Více

S T A N O V Y. SK Slavoj Pozdeň, z.s. schválené na Členské schůzi dne 18.dubna I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. SK Slavoj Pozdeň, z.s. schválené na Členské schůzi dne 18.dubna I. Základní ustanovení S T A N O V Y SK Slavoj Pozdeň, z.s. schválené na Členské schůzi dne 18.dubna 2015 I. Základní ustanovení Spolek s názvem SK Slavoj Pozdeň, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů,

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

STANOVY ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO MOTOSPORTU

STANOVY ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO MOTOSPORTU STANOVY ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO MOTOSPORTU Část I - Základní ustanovení Článek 1 - Název organizace ČESKÝ AMATÉRSKÝ MOTOSPORT (dále jen ČAM) Článek 2 - Symbolika ČAM Symbolem ČAM je znak a vlajka. Článek 3

Více

Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku

Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku Název spolku : Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. čl. I. Název a sídlo Sídlo spolku : Městský úřad, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, PSČ 471 54 čl. II. Účel

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

S T A N O V Y. VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení

S T A N O V Y. VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení S T A N O V Y VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení 1. Vysokoškolský sportovní klub Humanita z.s / dále jen VSK Humanita z.s./, je dobrovolným sdružením občanů provozujících

Více

S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s.

S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s. S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Lomnice, z.s. (Tělovýchovná jednota Lomnice, zapsaný spolek; dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ

ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ S T A N O V Y Život na vesnici, z.s. Název spolku zní: ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ Život na vesnici, z.s. Sídlo: Pardubická 160 Opatovice nad Labem 533 45 ČLÁNEK II. SÍDLO A ADRESA SPOLKU Korespondenční adresa:

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s. S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Oskořínek, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty Sokol Ústí, z.s.

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty Sokol Ústí, z.s. S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty Sokol Ústí, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Sokol Ústí, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

S T A N O V Y

S T A N O V Y S T A N O V Y ----------------------------------------------------------------------------------------- Tělovýchovná jednota Vaňov, o. s. ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

S T A N O V Y. spolku Sojka - spolek mladých" sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S T A N O V Y. spolku Sojka - spolek mladých sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění S T A N O V Y spolku Sojka - spolek mladých" sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Na základě této listiny se zřizuje spolek.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y TJ Spartak Trhové Sviny z.s.

S T A N O V Y TJ Spartak Trhové Sviny z.s. S T A N O V Y TJ Spartak Trhové Sviny z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem: TJ Spartak Trhové Sviny z.s. (dále jen TJ) je samosprávný, dobrovolný a nepolitický svazek členů, kteří provozují sport,

Více

S T A N O V Y KLUBU CHOVATELŮ CHRTŮ z.s.

S T A N O V Y KLUBU CHOVATELŮ CHRTŮ z.s. 3. INFORMACE S T A N O V Y KLUBU CHOVATELŮ CHRTŮ z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Klub chovatelů chrtů z.s. (dále jen klub) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují chov psů,

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

stanovy TJ Sokol Mistřín z.s.

stanovy TJ Sokol Mistřín z.s. stanovy TJ Sokol Mistřín z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem TJ Sokol Mistřín z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

Stanovy Spolku Ohlá klika

Stanovy Spolku Ohlá klika Stanovy Spolku Ohlá klika Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název spolku: Sídlo spolku: Spolek Ohlá klika Horní Bečva 857, 756 57 Horní Bečva IČ: 27052575 Čl. II PRÁVNÍ POSTAVENÍ 1. Spolek Ohlá klika je dobrovolný,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku. Čl.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku. Čl. Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen spolek ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut spolku

Více

S T A N O V Y. (novelizace) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu

S T A N O V Y. (novelizace) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu S T A N O V Y (novelizace) Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno, z. s. (dále jen "Klub") Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1. Klub je založena na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

S T A N O V Y SK Nučice, z.s.

S T A N O V Y SK Nučice, z.s. S T A N O V Y SK Nučice, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem SK Nučice, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, kulturní a osvětovou a vzdělávací činnost.

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

S T A N O V Y. Divadelní spolek VICENA. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y. Divadelní spolek VICENA. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Úvodní ustanovení S T A N O V Y Divadelní spolek VICENA Čl. 1 Název a sídlo 1) Název: Divadelní spolek VICENA (dále jen spolek). 2) Sídlo: Chodská 1193, 562 06 Ústí nad Orlicí. Čl. 2 Úvodní ustanovení Spolek je subjektem

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty Rozkvět Heřmanice u Oder, z.s.

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty Rozkvět Heřmanice u Oder, z.s. S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty Rozkvět Heřmanice u Oder, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Rozkvět Heřmanice u Oder, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

Stanovy spolku. Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s.

Stanovy spolku. Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s. Stanovy spolku Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku: Základní škola, Mokrá 352,

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou, vzdělávací a hospodářskou

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více