Včelařství 06/2013. Český včelař v evropské statistice. Mor včelího plodu nezná hranice. Opylovatelé v zemědělské krajině.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včelařství 06/2013. Český včelař v evropské statistice. Mor včelího plodu nezná hranice. Opylovatelé v zemědělské krajině."

Transkript

1 Včelařství 06/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Český včelař v evropské statistice Jak jsme na tom s včelařením uprostřed Evropy Mor včelího plodu nezná hranice Mezinárodní seminář k moru včelího plodu Opylovatelé v zemědělské krajině O pokusech s výsevem lučních květin i plevelů a jejich vlivu na opylovatele Příloha: Seznam šlechtitelských chovů, Seznam registrovaných chovů, Soutěž Český med

2 Literatura českého humanizmu o včelách (30. část) Pavel z Jizbice Copak mi v náhradu dáš, má panenko, za hezké knížky? Kéž mi tvůj medový ret líbezný polibek dá! Pavel z Jizbice, Panence Na přelomu 16. a 17. století se v Praze objevil výjimečný zjev české humanistické poezie, Pavel z Jizbice. Byl nadprůměrně vzdělaným intelektuálem, který studoval na několika zahraničních univerzitách, byl i nadprůměrně talentovaným básníkem. Již za svého života obdržel vavřínový věnec jako poctu udělovanou nadstandardně nadaným umělcům. Věnec obdržel již jako mladíček. Bylo mu pouhých 18 let. Je třeba dodat, že se mnohým schopným umělcům té doby něčeho podobného nedostalo až do konce jejich pozemských dnů. Například Pavlova intimní lyrika vykazovala atributy jedinečné kvality. Nic ovšem nevzniká bez ničeho, osamoceně, bez předchozího vývoje, jak je všeobecně známo. A právě v případě humanistické poezie je tomu tak, protože jen v českých zemích registruje literární věda několik tisíc latinsky píšících básníků. V souvislosti s intimní lyrikou například zmiňme Pavlova dávného předchůdce Davida Crinita ( ), rodáka z Nepomuku, vzdělávaného v rodinném utrakvistickém prostředí úředníka působícího na dvorech pánů z Rožmitálu a ze Šternberka. Důležité následně bylo Davidovo působení v Rakovníku, kde od roku 1552 zastával post městského písaře a v roce 1559 zde obdržel městské právo. Roku 1562 dokonce získal erbovní list s přídomkem z Hlavaczova. Není známo, zda začal psát tento zakladatel rakovnického humanizmu milostnou poezii při reflexi vlastních dvou sňatků, které ho solidně finančně zabezpečily. David Crinitus na počátku 80. let dokonce přebásnil slavnou biblickou Šalamounovu Píseň písní, z níž uvádíme několik veršů: Předchůdce Pavla z Jizbice, David Crinita Svými rudými rty mne, choti můj milený, líbej stokráte, dej mi, ó choti, polibky sladké jak med, není přec v celém světě nic sladšího nad tvoji lásku, překoná nejdražší vína lásky tvé blažený cit. (...) Kéž smím na tvou tvář, má něžná, stále se dívat, dej, ať stále v mých uších zaznívá milý tvůj hlas. Není sladšího nic, nic nad tvá medová ústa, vzácná krása tak zdobí tu tvoji milenou tvář. Se znalostí antické poezie lze konstatovat, že v Davidových verších zřetelně zaznívá slavný římský básník Catullus; je to zřetelné v půvabných hyperbolách přehánějících v kvantitě milostných polibků. A právě v době, kdy asi David Crinitus psal citované verše, se v Praze narodil již zmiňovaný Pavel z Jizbice ( ). Za povšimnutí jistě stojí zcela náhodná, avšak velice zajímavá shoda Pavlova dožitého věku s životními daty K. H. Máchy. Mácha, asi náš nejslavnější pěvec lásky a přírody, zemřel také v šestadvaceti letech. A podíváme-li se na některé Pavlovy verše pozorněji, najdeme v nich jistě řadu paralel právě s Máchovým lyrickým dílem: Ó panenko má, zlatý kvítku dívek, ty, jež v mých očích záříš nade všemi, ty sladší jsi než med, má duše, něžný ty poklade můj, můj světe. Tak bílá je tvá šíj jak jinovatka a rty tvé možno srovnat s čistou růží, žár sotva zdolá jantar v oku, nezdolá kadeře barva fial. (...) Je věru šťasten, na koho ty hledíš, a ještě šťastnější, s kým mluvíš vlídně, však ten je vskutku nejšťastnější, komu ty polibky na rty dáváš. Kéž to mně, přešťastnému, bude přáno, bych žíti směl tak velkou blažeností, tu ambrosii nepřál bych si, ba ani nektar, ten božský nápoj. Opět musíme zmínit římského Catulla, protože například verš líčící štěstí toho, kdo na obdivovanou dívku byť jen hledí, zaznívá zcela zřetelnou catullovskou notou. V uvedené strofě kompozice mistrovsky graduje až k motivům tělesných dotyků v podobě polibků, zcela nepochybně medových. Pokud jsme hovořili o podobnostech mezi dílem i životními daty K. H. Máchy a Pavla z Jizbice, podívejme se v závěru na záležitost sice smutnou, ale skoro až osudově příznačnou: Mácha měl zemřít v den svého plánovaného sňatku; Pavel z Jizbice byl patrně zavražděn sokem v lásce přímo v domě milované dívky, kterou ve svých básních tak půvabně a cituplně opěvoval. Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt:

3 Značení matek Aktuálně Obsah: Žádost o informaci 181 Český včelař v evropské statistice 184 Mor včelího plodu nezná hranice 186 Tlumení varroázy bude vyžadovat více práce 187 Tvorba mladých včelstev ve dvanácti krocích 188 Opylovatelé v zemědělské krajině 192 Včelaření podle Ing. Ebrleho 194 Co jsem o medovině nevěděl 200 Contents Včela koncem jara Foto Jaromír Flossler Značení matek 2013 (červená) Request for an information 181 Czech beekeeper in the European Statistics 184 American foul brood does not know frontiers 186 Varroasis is to require even more work 187 Creation of young bee colonies in twelve steps 188 Pollinators in an agricultural landscape 192 Beekeeping according to Ing. EBRLE 194 What I have not known about the mead 200 Žádost o informaci Dovolujeme si požádat čtenáře, kteří vědí o existenci právnické osoby zabývající se chovem včel nebo jakoukoli činností spojenou s oborem včelařství, aby její představitele oslovili s prosbou o sdělení názvu a kontaktních údajů na adresy: nebo Konkrétně se jedná o družstva, občanská sdružení, obecně-prospěšné společnosti, školská zařízení atp., která nejsou členy ČSV, o. s. nebo PSNV CZ, o. s., jako právnické osoby, ale jejich členové mohou být aktivní členové obou těchto sdružení. Nejedná se však o obchodní společnosti založené podle 56 odst. 1 obchodního zákoníku. Cílem získání kontaktních údajů je možnost vzájemné informovanosti o akcích v našem oboru. Adresář bude zaslán v polovině roku 2013 všem společnostem, které údaje poskytnou. V žádném případě však nebude použit k reklamním účelům a jiným formám propagace jednotlivých společností. Robert Šmied a Jan Vondrák Žádost o spolupráci Obdobný názor i dlouhodobé snažení v tomto směru projevil na jednání II. kulatého stolu i jeden z jeho účastníků, zastupující včelařské občanské sdružení Apicentrum vzdělávání Václava Jakše. Z vlastní praxe tohoto občanského sdružení i z osobních zkušeností jeho členů při dlouhodobé realizaci nosného projektu Včelařství jako součást environmentální výchovy dětí, mládeže a široké veřejnosti došli v tomto sdružení k přesvědčení, že obdobné včelařské subjekty nevznikly z přemíry volného času jejich členů. V každém případě se jedná o nejaktivnější včelaře, kteří jsou většinou také členy ČSV, o. s. Proto, jak zaznělo z předloženého návrhu, by bylo nanejvýš pro české včelařství užitečné, aby se tito včelařští aktivisté setkali na společném jednání, vzájemně se poznali a započali s ČSV, o. s. smysluplnou spolupráci. Je jasné, že žádný zájmový svaz nebo uskupení nemůže naplnit očekávání veškeré odborné i laické veřejnosti. Proto je třeba položit základy vzájemné spolupráce všech, kteří jsou schopni týmové práce, při zachování vzájemného respektu a uznání. Očekáváme, že by přihlášené subjekty mohly obohatit činnost ČSV, o. s., v oblastech osvěty u laické veřejnosti, propagace včelích produktů i včelařství jako perspektivního a významného oboru, vzdělávání nových včelařů středního i staršího věku, racionalizace, chovatelství, environmentální výchovy, historie včelařství, účasti na veřejných akcích v regionu a jiné. Je třeba, aby se tito aktivní včelaři seznámili i se zásadami regionální politiky a dokázali pro svoji činnost čerpat prostředky i z regionálních zdrojů ve prospěch českého včelařství. Pokud se podaří prosadit a zorganizovat III. kulatý stůl na toto téma, rádi Vám pomůžeme udělat první krok ke vzájemné spolupráci. Kontakt na APICENTRUM, o. s., najdete na adrese Josef Rotbauer Včelařství odborný a spolkový měsíčník. Ročník 66 (147). Pro své členy vydává Český svaz včelařů, o. s., se sídlem v Praze (IČO: ). Místo vydání: Praha. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Karoch, Tel. : , Inzerce, jubilea a úmrtí: RNDr. Hana Kůsová, , Expedice a reklamace nedoručení časopisu: Jaroslava Nechybová, , Redakce, inzerce a expedice: Praha 1, Křemencova 8, telefax: , Internetové stránky: Neobjednané rukopisy, kresby, fotografie a diapozitivy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově upravovat. Redakční rada: Vladislav Synek (předseda), Ing. Jaroslav Hrabák, Ph. D. (místopředseda), Ing. Leoš Dvorský, Milan Jokeš, MVDr. Martin Kamler, RNDr. Pavel Krieg, CSc., Ing. Zdeněk Kulhánek, RNDr. Václav Švamberk, Zdeněk Žák. Grafická úprava a předtisková příprava: NVT Repro, Jinočanská 24, Praha 6. Tisk: MORAVIAPRESS a. s., Břeclav, U Póny 3061, Břeclav MK ČR E 126/ISSN červen 2013 l 181

4 Dopisy včelařů K článku Jana Löffelmanna: Snadná detekce moru včelího plodu V časopisu Včelařství číslo 04/2013 zveřejnil přítel Löffelmann informaci o diagnostické soupravě AFB Kit diagnostika moru včelího plodu. Jedná se o diagnostický přípravek k detekci moru včelího plodu, který firma Medocentrum nabízí na svých webových stránkách. V informačním článku mimo jiné uvádí, že tento přípravek bude v nejbližší době dostupný i na českém trhu. Považuji za nutné upozornit, že diagnostické soupravy spadají do kategorie schvalovaných veterinárních přípravků podle veterinárního zákona. U souprav AFB a EFB Diagnostic Kit od firmy Vita (Europe) Ltd., nebylo podle informace pracovníků Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně o schválení (psáno dne ) požádáno a nejsou tedy zatím k tomuto dni zařazeny v seznamu schválených veterinárních přípravků v ČR. Na první pohled se může zdát, že jde o užitečnou diagnostickou pomůcku, která skýtá šanci přispět k rychlé diagnostice původce moru včelího plodu v terénu. Situace je ovšem poněkud složitější. Pokud nebude souprava AFB Kit používána osobou, která je schopna výsledek testu správně interpretovat a vyvodit z něho správné závěry, může dojít i ke značným škodám. Zabarvení, které udává pozitivní výsledek testu, je výsledkem složité posloupnosti několika biochemických reakcí, založených na změnách v rozkládající se larvě. Za určitých okolností vycházejí negativní reakce i v nakažených včelstvech. Tzv. falešně negativní výsledky mohou chovatele ukolébat a nákaza se bude šířit dál. Negativní výsledek testu tedy neznamená, že nákaza ve včelstvu není. Jsou-li přítomny klinické příznaky MVP, je včelstvo podezřelé z nákazy, i když test vyšel jako negativní. To může být také způsobené např. nesprávným výběrem buněk. Dalším problémem je případné použití testu AFB Kit v úlech, kde jsou v buňkách přítomné jen příškvary, což často zjišťujeme při prohlídkách v zimních měsících nebo v časném jaru. V těchto případech je nezbytné, kromě odborné prohlídky včelstev, odebrat vzorky k laboratornímu vyšetření. Jen tak se můžeme vyhnout přehlédnutí ohnisek MVP a nechtěně tak způsobit jeho rozvlékání. Dále bychom si měli uvědomit některé právní souvislosti. Mor i hniloba včelího plodu jsou podle zákona č. 166/99 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebezpečné nákazy. Jakékoliv podezření z onemocnění nebezpečnou nákazou je nutné oznámit místně příslušným orgánům Státní veterinární správy ČR. Ta provede na podezřelém stanovišti bez odkladu klinické vyšetření, epizootologické šetření a odběr vzorků, obvykle změněných plodových plástů, k laboratornímu vyšetření. Pokud jsou ve včelstvu zjištěny klinické příznaky MVP a laboratorním vyšetřením vzorků Paenibacillus larvae, považuje se včelstvo za nemocné morem včelího plodu a příslušné stanoviště včelstev za ohnisko nákazy. K likvidaci nákazy a zamezení jejího šíření vydává SVS ČR chovatelům včelstev mimořádná veterinární opatření. Z toho vyplývá, že při zjištění pozitivního výsledku testem AFB Kit je povinností včelaře neprodleně informovat KVS a dál se řídit jejími pokyny. Nesplnění této povinnosti znamená porušení povinnosti chovatele. Je také zcela nepřípustné pozitivní včelstva jakkoliv léčit, nebo je likvidovat bez nařízení SVS. Takový postup by vedl k přetrvávání a rozšiřování nákazy a na takové počínání pamatuje veterinární zákon vysokými pokutami. Navíc, pokud není likvidace včelstev chovateli nařízena jako mimořádné veterinární opatření, chovatel nemá nárok na náhradu ztrát ani vynaložených nákladů podle 67 veterinárního zákona. Diagnostika MVP soupravou AFB Kit zjišťuje nákazu ve stadiu klinických příznaků onemocnění. To je ovšem situace, kdy už dochází k šíření nákazy z postiženého včelstva. Z hlediska prevence a eradikace onemocnění je mnohem účinnější organizovaný monitoring rizikových stanovišť a oblastí bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli. To umožní zjistit nákazu ještě před rozvinutím klinických příznaků onemocnění. Semikvantitativní vyhodnocení nálezu Paenibacillus larvae pak umožňuje odhadnout i stupeň rozvoje nákazy. Tento postup se v minulých letech osvědčil na příklad v Jihomoravském kraji ale i v dalších okresech či oblastech. Tak jako u všech nákaz, platí i pro mor včelího plodu, že nejdůležitější je předcházet jeho šíření. Důležitá je kontrola přemísťování včelstev. Vzhledem k tomu, že veterinární atesty, jako záruka nákazové situace a zdravotního stavu, jsou dnes povinné jen při přemístění včelstev mezi kraji, je nutné, aby se včelaři chránili sami. Především aby nakupovali včelstva i oddělky jen z chovů prokazatelně prostých MVP, pravidelně kontrolovaných vyšetřením zimní měli na původce MVP, nejlépe z oblastí se stabilizovanou nákazovou situací. Velkým rizikem je také nákup starých úlů, nástavků a podobně. Velmi důležité je, bránit v podletí loupeži mezi včelstvy, která bývá nejčastější příčinou šíření nákazy jak na vlastním stanovišti, tak i mezi stanovišti v blízkém okolí. Důležitou součástí prevence jsou i chovatelská opatření, chov silných včelstev s dobrou čisticí schopností, obměna kvalitních matek, kvalitní výživa, dostatečná obměna díla, všeobecná hygiena, čistota a pravidelná dezinfekce úlů, příslušenství a včelařských pomůcek. Nejen jako prevence vzniku MVP je pak naprosto nezbytná účinná prevence a léčba varroázy. MVDr. Bohumil Pantůček, člen komise pro zdraví včel RV ČSV Odpověď MVDr. B. Pantůčkovi Rád bych upřesnil tvrzení váženého pana MVDr. B. Pantůčka. Diagnostický set není léčebný prostředek, a proto se na něj nevztahuje nutnost zapsání do seznamu schválených veterinárních přípravků. Podléhá pouze odbornému souhlasu. V současné době proces registrování těchto diagnostických sad právě probíhá. Rád bych zdůraznil, že firma VITA (Europe) Ltd. je jedna z největších společností na světě, které se zabývají vývojem a produkcí léčiv, diagnostických prostředků, potravních doplňků apod., určených pro včely medonosné. Spolupracuje na výzkumu nových účinných léčiv s univerzitami v Cardiffu, Miláně, Udine a Neapoli, a dále s institucemi, jako je například Tierhygienisches Institut (Institute of Animal Health) ve Freiburgu, Central Science Laboratory ve Velké Británii a USDA v Americe. Diagnostické sady AFB a EFB, které se používají k diagnostice moru včelího plodu a hnilobě včelího plodu jsou registrované v mnoha státech EU. Ze zkušeností od evropských včelařů víme, že tyto soupravy mají vždy v kapse, když jdou na včelnici, aby mohli při jakémkoliv podezření operativně reagovat. Bohužel, podle mých zkušeností včelaři u nás často rozpoznají nemoc až v rozvinutém stádiu. Zcela proto souhlasím s nařízením, že v případě pozitivního výsledku testu musí včelař povinně informovat KVS. Opět ale upozorňuji, že tyto diagnostické soupravy slouží především jako terénní diagnostika. V případě, že si včelař nebude jistý zdravotním stavem včelstev, vždy by měl kontaktovat příslušnou KVS a řídit se jejími pokyny. Jan Löffelmann, oficiální zástupce fy Vita pro ČR 182 l Včelařství

5 Červen medový měsíc je měsícem naděje včelaře na další med, někdy však přijde i zklamání při studeném a deštivém projevu pověstné Medardovy kápě. Včelstva zaznamenávají prudký početní vzestup ke svému vrcholu. Ten nastává okolo letního slunovratu na počátku třetí dekády měsíce. Nejdelší dny s relativně vysokými denními teplotami, bohatá nabídka pylu a nektaru a dostatek říjných trubců, to vše dává předpoklad pro dobrou snůšku, stavbu díla i úspěšný chov matek a tvorbu nových včelstev. Zdroje pylu, nektaru a medovice. Pylové rousky přinášejí nyní včely z hořčice, bobu, jetelů, máku i svazenky. Z bylin je nejvíce pylodárný heřmánek, třezalka, vrbka a bodláky. Z nektarodárných rostlin jsou nejvýznamnější akáty, maliník, hořčice, svazenka, kmín, keře pámelníku a hlohu. Červen bývá rozhodujícím měsícem pro bohatší výskyt mšic a puklic, které jsou nejčastějšími producenty námi tolik očekávané medovice. Tu nacházejí včely k naší velké radosti v příznivých letech převážně na smrku a dubu. Konec květu řepky ve znamení prvního medobraní. Jak jsme si řekli již dříve, doba dokvétání řepky, kdy žluté pole se mění na zelené a maliník je těsně před rozkvětem, to je pro včelaře impulzem k odběru květového medu. Medné plásty bývají v této době slušně zaplněné voňavým světlým medem a ten je zcela nebo zčásti pokrytý voskovými víčky. Dříve než přistoupíme k jejich odběru, vždy vyhodnocujeme zralost uloženého medu. Zde je dobrým pomocníkem pro včelaře (při větším počtu včelstev naprostá nezbytnost) refraktometr. Na diagnostické sklíčko naneseme tenkou vrstvičku medu a na stupnici odečteme přesnou hodnotu procentuálního obsahu vody v medu. Pokud naměříme do 18 %, můžeme s klidným svědomím přikročit k odběru a vytočení medu. Včelař, který musí spoléhat pouze na vlastní zkušenost, provede s medným plástem ve vodorovné poloze (ve směru horní loučky) tzv. zkoušku trhem. Pokud vystříknou z buněk kapičky nektaru, je to známka nezralosti medu a vyššího procenta vody. Nezbývá než posečkat na krátké bezsnůškové období a odebírat med až tehdy, kdy včely přebytečnou vodu odpaří. S výše zmíněným odběrem medných plástů souvisí i způsoby odvčelení medných plástů. Pro většinu včelařů u nás je to jednoznačné: když uzná, že je třeba odebrat včelám medné plásty, vybaví se časně ráno (dobře dělá, med je po noci nejvíce odpařený) smetáčkem či peroutkou a jednotlivé medné plásty ometá a ukládá do včelotěsné bedničky. I když jde o práci zdlouhavou s největším rozrušením včelstva, téměř nikdo z nich si ani nepřipouští myšlenku na to, že by to mohlo jít lépe a radostněji. Jedním z dobrých řešení je ometač včel. Dnes je běžně k dostání ve včelařských prodejnách a zvláště pro zvětšující se skupinu včelařů s deseti a více včelstvy se jeho pořízení určitě vyplatí. V principu provedou odvčelení dva otáčivé ometače (kartáčové nebo plachetkové), které se pohonem z autobaterie točí tak, že po protažení medného plástu padají včely bez poškození do zásobníčku. Po odvčelení medníku je vysypeme zpět do úlu. Další skvělou možností jak mít v medníku medné plásty bez včel jsou výkluzy. Je jich několik typů, ale vždy jde v podstatě o využití tendence včel opustit prostor, kde přestává působit feromon matky. Výkluz je vlastně takovou malou odrušovací přepážkou mezi plodištěm a medníkem, vždy konstruován tak, aby včely prošly malými tunýlky do plodištního prostoru. Přibližně po dvanácti, ještě lépe po 24 hodinách je medník, ze kterého chceme vybrat med, již prakticky bez včel. Podmínkou úspěšnosti je nepřítomnost plodu a samozřejmě i matky. Drobnou nevýhodou je nutnost vložit výkluz v uvedeném časovém předstihu pod těžký medník. Řešením je funkční zvedák. Je logické, že po opuštění včel medné plásty mírně vychladnou. K jejich opětnému prohřátí dojde snadno a rychle v termokomoře, opatřené termostatem, ohřevem vzduchu a ventilátorem. Po několika hodinách jsou plásty připraveny ke snadnému a dokonalému vytočení. Poslední možností, jak rychle odstranit včely z medných plástů je ofukování proudem vzduchu. Uplatnění nachází všude tam, kde jsou v medníkové části úlu nízké nástavky cca do 20 cm výšky rámku. K ofukování včel slouží speciální vyfukovač, jehož hlavní součástí je agregát spalovacího motoru s ventilátorem. Tyto přístroje jsou běžně k dostání v prodejnách, jejichž sortiment tvoří pilky, křovinořezy, sekačky a podobně. Ofukování včel je velmi rychlé: nástavek postavíme kolmo nebo šikmo před zasíťovanou voliéru a proud vzduchu vháněný mezi uličky odnáší včely do prostoru, odkud se vrací zpět do úlu. Někteří včelaři ofukují včely do volného prostoru před úl. Zde však vyvstává otázka, jaký je další osud nezalétaných mladušek a v případě včelaření bez mateří mřížky může dojít i k vyfouknutí matky a k její ztrátě. Názorné fotografie k použití těchto a dalších racionalizačních pomůcek najdou zájemci v brožurce Františka Kamlera Komerční včelaření. S přínosem medu do úlu souvisí i schopnost stavět plásty. Poměrně smutnou realitou praxe většiny našich zájmových včelařů je malé využívání obrovského potenciálu včel stavět nové voskové dílo v době intenzivnější snůšky, tedy přibližně do konce června. V systému Kalendárium klasického včelaření upraví včelař plodiště na počátku květu řepky tak, že převěsí několik plodových plástů do medníku a tím obměna díla končí. Mladé včely však produkují voskové šupinky ze svého těla po celé období snůšky, a pokud jim nedopřejeme stavbu, bude část vosku vynesena jako odpad. Z uvedeného důvodu je tedy velmi rozumné převěsit u klasického způsobu včelaření hned po medobraní znovu několik zavíčkovaných plodových plástů a tyto nahradit mezistěnami. Ti, kteří včelaří nástavkově, mohou v době hojnosti vložit do své stavebnice celý nástavek s mezistěnami. Většinou bývá brzy vystavěný a podle umístění buď zakladený, nebo naplněný medem. Obojí přispívá k ozdravění včelstva i k produkci toho nejkvalitnějšího medu. Věnujme se chovu matek, tvorbě a rozšiřování oddělků. Jak jsme si řekli v minulém dílu našeho Kalendária, měsíc květen je ideální pro zahájení chovu matek i pro tvorbu nových včelstev formou oddělků. Mnozí včelaři, kteří se nezabývají komerční produkcí matek a oddělků a zakládají je pouze pro svou potřebu mít mladé matky a nová, vitální včelstva, ti mají právě nyní příležitost k jejich tvorbě. To proto, že horní medníkové nástavky jsou lehké a do plodištního prostoru je snadný přístup. Včely jsou ve snůškových dnech klidné, je dostatek říjných trubců i pěkných dnů na snubní prolety. Pokud se nám podaří počátkem června založit oddělky, oplozená matka se vrátí ze snubního proletu do svého společenství a po několika dnech se rozklade, je ještě dostatek času k tomu, abychom měli na konci července plnohodnotné včelstvo, obsedající jeden vysoký, anebo dva až tři nízké nástavky. Dobře vedený oddělek, plynule rozšiřovaný, případně podle potřeby správně přikrmovaný, bude v podletí již včelstvem, které bez potíží zpracuje cukerný roztok a ubrání se náporu loupeživých včel a vos. Kdo si dokázal rozchovat mladé matky, má v červnu ideální příležitost (i zde platí, čím dříve, tím lépe a snadněji) tyto přidat do včelstev. Ti, kteří z jakýchkoli důvodů matky nechovají, mají možnost je nakoupit u zkušených chovatelů. Potom je již jen otázkou umu a trochy štěstí, abychom je úspěšně přidali. Pomůcek pro přidání matky do včelstva je několik, od jednoduchých přidávacích klícek přes složitější, pomocí poklopky apod., ale v principu jde vždy o nutnost zpočátku chránit macechu před nyní nevlastními včelami a současně nechat postupně rozšířit do celého společenství její feromon. Jiří Sláma, učitel včelařství květen 2013 l 183

6 Aktuálně rubrika Český včelař v evropské statistice Kolik včelstev se chová například v Německu? A kolik je tam včelařů? Anebo kolik chová jeden včelař v průměru včelstev třeba ve Španělsku? Tyto otázky si jistě položí každý včelař, který chce mít trošku větší rozhled. Čas od času se totiž určitě vyplatí, a to se netýká jen chovu včelstev, podívat se k sousedovi a zeptat se, jak se mu jeho hospodaření daří. Přitom se včelař může dozvědět nejen nějaké nové informace z oboru, ale také si může porovnat sousedovo hospodaření s tím svým. To platí nejen u nás mezi přáteli včelaři, ale také u našich sousedů v Evropě. Trocha statistického srovnání se sousedními zeměmi v Evropě proto nemůže uškodit. Základní přehled o celkovém počtu včelařů a včelstev v jednotlivých zemích a jejich pořadí udávají statistiky EU (pozn. veškeré statistiky se vztahují k datům z roku 2010; počet včelařů v Bulharsku není k tomuto datu znám, v posledních letech výrazně narostl z 6429 registrovaných včelařů v roce 2006 na registrovaných včelařů v roce 2007, proto byl pro rok 2010 přibližně odhadnut na včelařů). Z hlediska celkového počtu včelstev se na první místo řadí Španělsko, Francie, Řecko, Rumunsko a Polsko. Česká republika se v tomto ohledu nachází přibližně v polovině. Celkovým počtem včelařů se již Česko řadí mezi přední země, společně s prvním Německem, které je následované Francií a Itálií, a v první pětici se nachází ještě Velká Británie. Naopak na opačném konci tohoto statistického pořadí je jak u včelstev, tak také u včelařů, Irsko a Lucembursko. Avšak celkové počty včelstev a včelařů nám toho napoví o našich sousedech jen málo. Jedná se totiž o statistické údaje absolutní. Abychom se o nich dozvěděli mnohem více, a z těchto zjištění se dozvěděli také něco o sobě, musíme použít statistické údaje relativní. To znamená, že musíme takto získané údaje dát do vztahu s dalšími statistickými údaji (rozloha země, počet obyvatel, apod.). Z takovýchto statistických údajů se pak dají získat pozoruhodná zjištění, jako je např. míra zavčelstvení krajiny či efektivita chovu včelstev v jednotlivých evropských zemích, na základě kterých můžeme provést vzájemná srovnání. Zavčelaření krajiny Zavčelaření krajiny je pojem často používaný v souvislosti s výpočtem průměrného počtu včelařů na km 2 krajiny (tj. celkový počet včelařů dané země dělený její rozlohou). V souvislosti s tímto výpočtem se u nás již dlouhou dobu a často velice kriticky mluví o tom, jak je naše krajina oproti jiným krajinám v Evropě převčelařená (tzn., že je v krajině nadmíru včelařů). Zda je tato kritika oprávněná nám ukazuje tabulka (v tabulce je uvažován průměrný počet včelařů na ploše 100 km 2, tzn. ve čtverci o rozměrech 10x10 kilometrů). Z uvedené tabulky je patrné, že Česká republika v tomto ohledu zaujímá jednoznačně přední místo s téměř 62 včelaři/100 km 2. Míra zavčelaření české krajiny je ve srovnání s dalšími zeměmi v pořadí téměř dvojnásobná oproti Slovinsku, a více než dvojnásobná než je na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Oproti průměru Evropské unie (19 včelařů/100 km 2 ) je pak více než trojnásobná. Zdá se tedy, že kritika převčelaření je oprávněná. Současný stav je však jedna věc a stav budoucí věc druhá. S ohledem na demografický vývoj populace v naší zemi se totiž dá předpokládat, že se také tento údaj, tj. převčelaření české krajiny, začne v nedaleké budoucnosti snižovat. Pokud by však mělo dojít ke snížení početnosti včelařů velmi rychle až skokově o více než polovinu tak, abychom se dostali na úroveň okolních zemí, bude to zřejmě následně klást značné požadavky na zvyšování efektivity chovu včelstev viz dále. Nevyhnutelně tak bude muset dojít k výraznému navýšení počtu včelstev chovaných jedním včelařem, aby byla zachována soběstačnost ve včelařské produkci (viz dále) přinejmenším alespoň na současné úrovni. Významné snížení počtu včelařů bude mít také za následek zvýšení požadavků a tudíž i nákladů na včelařskou osvětu ve společnosti (viz dále), protože snížením počtu včelařů dojde ke ztrátě informačních zdrojů, tj. včelařů, přímo ze společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že zavčelaření krajiny může být chápáno jako nanejvýš relativní, záleží totiž na úhlu pohledu. Rozhodně není jevem ani jednoznačně negativním ani jednoznačně pozitivním, proto je posouzení převčelaření krajiny velmi problematické. Vše souvisí se vším a má také svůj vývoj v čase, proto činit na základě současných statických údajů bez dynamického výhledu do budoucna jednoznačné závěry, jako např. že: naše krajina je převčelařená, a to je špatně, může být mylné. Pokud však dojde v budoucnu ke snížení počtu včelařů v české krajině, mějme na paměti některé výše zmíněné důsledky tohoto stavu. V souvislosti s výše uvedeným zavčelařením se také často objevuje pojem zavčelstvení krajiny. Tento pojem nám značí průměrný počet včelstev na km 2 krajiny (tzn. nacházejících se ve čtverci o rozměrech 1 000x1 000 metrů). Pomineme-li skutečnost, že jsou včelstva v krajině rozmístěna spíše nepravidelně shlukovitě, než pravidelně rovnoměrně (dáno morfologií terénu, urbanizací, počtem včelstev na jednom stanovišti, počtem vhodných stanovišť, apod.), dá se při troše zjednodušení zavčelstvení krajiny vypočítat z celkového počtu včelstev dané země děleného její rozlohou. Vysoká míra zavčelstvení krajiny se pak někdy označuje jako převčelstvení (tzn., že se v krajině nachází nadmíru včelstev). V této spojitosti je pak česká krajina často považována za převčelstvenou, do jaké míry oprávněně ukazuje tabulka. Z uvedené tabulky vyplývá, že za prvními Řeckem (11,4 včelstev/km 2 ), Maďarskem a Slovinskem se Česká republika společně dělí s Portugalskem o 4. místo (6,3 včelstev/km 2 ), přičemž první Řecko je téměř trojnásobně zavčelstvené oproti průměru Evropské unie (4 včelstva/km 2 ). Překvapivě nízké zavčelstvení, přibližně poloviční oproti průměru EU, je naopak ve Francii (2,4), v Německu (2) a ve Velké Británii (1,1), přestože jsou to vyspělé západní země. Zajímavým ukazatelem by také jistě byl průměrný počet včelstev na jedno stanoviště, který by nám mohl značit míru intenzifikace včelaření, popř. míru veterinárních rizik. Tento údaj u jednotlivých zemí EU však není z veřejných zdrojů běžně dostupný. Efektivita chovu včelstev Efektivita chovu včelstev se pro účely porovnání naší země s jednotlivými zeměmi EU dá zjednodušeně vyjádřit jako počet včelstev chovaných v průměru jedním včelařem (viz tabulka). Z tabulky vyplývá, že opravdovými lídry v efektivitě chovu včelstev jsou jednoznačně Španělsko, Řecko, Lucembursko a Maďarsko, u kterých se počet chovaných včelstev připadajících v průměru na jednoho včelaře pohybuje výrazně nad 50 včelstev (průměr EU je cca 28 včelstev). Velkým překvapením je pak zjištění, že např. Německo a Velká Británie (shodně cca 6 včelstev/ včelaře) patří k evropským zemím s velice nízkou efektivitou chovu včelstev. Česko (10,2 včelstev) se v tomto ohledu řadí spíše mezi země s nižší efektivitou, i když v poslední době se i u nás objevuje trend zvyšování počtu včelstev jedním včelařem (osvobození od daně z příjmů u včelařů chovajících až 60 včelstev tomu výrazně napomáhá). 184 l Včelařství

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 4/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 4/2011 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslgsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc NAŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e mail: beedol@beedol.cz Výroční zpráva za rok 2007 o plnění úkolů vyplývajících ze Smlouvy o dílo č.

Více

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně.

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně. 16. pracovní list: Jméno: Počáteční stadium vývoje včely je o délce mm. Vajíčko se za dny mění v. Včely víčkují zárodek za ve stadiu. Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/054952-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík

Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík Radek Kobza, Zdeněk Klíma, Robert Brodschneider VMS, Brno 4. 1. 2015 O čem to bude 1. Jak jsme se zapojili do COLOSSu 2.

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích

Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích Přítomni: dle prezenční listiny Před samotným jednáním přivítal všechny přítomné

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Včela se představuje

Včela se představuje Včelaření ve městě www.stastnevcely.cz Včela se představuje Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely. Wilhelm Bölsche (1861-1939) - společenský hmyz - až 60 000 členů

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013 PŘÍLOHA č. 1/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Včelařství Obsah: Usnesení RV ČSV, o. s. 1 Plán práce RV ČSV, o. s., na rok 2013 2 Plán práce SOUV-VVC ČSV, o. p. s., na

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Včelařství 04/2013. Vyhodnocení čerpání dotací. Prevence nákaz včel. Kolik stojí český med. Příloha:

Včelařství 04/2013. Vyhodnocení čerpání dotací. Prevence nákaz včel. Kolik stojí český med. Příloha: Včelařství 04/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Vyhodnocení čerpání dotací v období let 2005 2012 poskytovaných prostřednictvím SZIF Prevence nákaz včel Zpráva SVS o

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili. Smluvní podmínky PROPAGAČNÍ akce Dokonalý pár /Televize plus telefon Sony Xperia/ 1. Pořadatelem akce Dokonalý pár /Telefon plus televize/ ( Propagační akce ) je divize společnosti Sony Europe Limited,

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři.

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Od jara do podzimu aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Dovolte, abych se vám představil. Začal jsem včelařit v roce 1968 a jako každý začínající včelař jsem nerozpoznal trubce od matky. Začal

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více