Včelařství 06/2013. Český včelař v evropské statistice. Mor včelího plodu nezná hranice. Opylovatelé v zemědělské krajině.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včelařství 06/2013. Český včelař v evropské statistice. Mor včelího plodu nezná hranice. Opylovatelé v zemědělské krajině."

Transkript

1 Včelařství 06/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Český včelař v evropské statistice Jak jsme na tom s včelařením uprostřed Evropy Mor včelího plodu nezná hranice Mezinárodní seminář k moru včelího plodu Opylovatelé v zemědělské krajině O pokusech s výsevem lučních květin i plevelů a jejich vlivu na opylovatele Příloha: Seznam šlechtitelských chovů, Seznam registrovaných chovů, Soutěž Český med

2 Literatura českého humanizmu o včelách (30. část) Pavel z Jizbice Copak mi v náhradu dáš, má panenko, za hezké knížky? Kéž mi tvůj medový ret líbezný polibek dá! Pavel z Jizbice, Panence Na přelomu 16. a 17. století se v Praze objevil výjimečný zjev české humanistické poezie, Pavel z Jizbice. Byl nadprůměrně vzdělaným intelektuálem, který studoval na několika zahraničních univerzitách, byl i nadprůměrně talentovaným básníkem. Již za svého života obdržel vavřínový věnec jako poctu udělovanou nadstandardně nadaným umělcům. Věnec obdržel již jako mladíček. Bylo mu pouhých 18 let. Je třeba dodat, že se mnohým schopným umělcům té doby něčeho podobného nedostalo až do konce jejich pozemských dnů. Například Pavlova intimní lyrika vykazovala atributy jedinečné kvality. Nic ovšem nevzniká bez ničeho, osamoceně, bez předchozího vývoje, jak je všeobecně známo. A právě v případě humanistické poezie je tomu tak, protože jen v českých zemích registruje literární věda několik tisíc latinsky píšících básníků. V souvislosti s intimní lyrikou například zmiňme Pavlova dávného předchůdce Davida Crinita ( ), rodáka z Nepomuku, vzdělávaného v rodinném utrakvistickém prostředí úředníka působícího na dvorech pánů z Rožmitálu a ze Šternberka. Důležité následně bylo Davidovo působení v Rakovníku, kde od roku 1552 zastával post městského písaře a v roce 1559 zde obdržel městské právo. Roku 1562 dokonce získal erbovní list s přídomkem z Hlavaczova. Není známo, zda začal psát tento zakladatel rakovnického humanizmu milostnou poezii při reflexi vlastních dvou sňatků, které ho solidně finančně zabezpečily. David Crinitus na počátku 80. let dokonce přebásnil slavnou biblickou Šalamounovu Píseň písní, z níž uvádíme několik veršů: Předchůdce Pavla z Jizbice, David Crinita Svými rudými rty mne, choti můj milený, líbej stokráte, dej mi, ó choti, polibky sladké jak med, není přec v celém světě nic sladšího nad tvoji lásku, překoná nejdražší vína lásky tvé blažený cit. (...) Kéž smím na tvou tvář, má něžná, stále se dívat, dej, ať stále v mých uších zaznívá milý tvůj hlas. Není sladšího nic, nic nad tvá medová ústa, vzácná krása tak zdobí tu tvoji milenou tvář. Se znalostí antické poezie lze konstatovat, že v Davidových verších zřetelně zaznívá slavný římský básník Catullus; je to zřetelné v půvabných hyperbolách přehánějících v kvantitě milostných polibků. A právě v době, kdy asi David Crinitus psal citované verše, se v Praze narodil již zmiňovaný Pavel z Jizbice ( ). Za povšimnutí jistě stojí zcela náhodná, avšak velice zajímavá shoda Pavlova dožitého věku s životními daty K. H. Máchy. Mácha, asi náš nejslavnější pěvec lásky a přírody, zemřel také v šestadvaceti letech. A podíváme-li se na některé Pavlovy verše pozorněji, najdeme v nich jistě řadu paralel právě s Máchovým lyrickým dílem: Ó panenko má, zlatý kvítku dívek, ty, jež v mých očích záříš nade všemi, ty sladší jsi než med, má duše, něžný ty poklade můj, můj světe. Tak bílá je tvá šíj jak jinovatka a rty tvé možno srovnat s čistou růží, žár sotva zdolá jantar v oku, nezdolá kadeře barva fial. (...) Je věru šťasten, na koho ty hledíš, a ještě šťastnější, s kým mluvíš vlídně, však ten je vskutku nejšťastnější, komu ty polibky na rty dáváš. Kéž to mně, přešťastnému, bude přáno, bych žíti směl tak velkou blažeností, tu ambrosii nepřál bych si, ba ani nektar, ten božský nápoj. Opět musíme zmínit římského Catulla, protože například verš líčící štěstí toho, kdo na obdivovanou dívku byť jen hledí, zaznívá zcela zřetelnou catullovskou notou. V uvedené strofě kompozice mistrovsky graduje až k motivům tělesných dotyků v podobě polibků, zcela nepochybně medových. Pokud jsme hovořili o podobnostech mezi dílem i životními daty K. H. Máchy a Pavla z Jizbice, podívejme se v závěru na záležitost sice smutnou, ale skoro až osudově příznačnou: Mácha měl zemřít v den svého plánovaného sňatku; Pavel z Jizbice byl patrně zavražděn sokem v lásce přímo v domě milované dívky, kterou ve svých básních tak půvabně a cituplně opěvoval. Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt:

3 Značení matek Aktuálně Obsah: Žádost o informaci 181 Český včelař v evropské statistice 184 Mor včelího plodu nezná hranice 186 Tlumení varroázy bude vyžadovat více práce 187 Tvorba mladých včelstev ve dvanácti krocích 188 Opylovatelé v zemědělské krajině 192 Včelaření podle Ing. Ebrleho 194 Co jsem o medovině nevěděl 200 Contents Včela koncem jara Foto Jaromír Flossler Značení matek 2013 (červená) Request for an information 181 Czech beekeeper in the European Statistics 184 American foul brood does not know frontiers 186 Varroasis is to require even more work 187 Creation of young bee colonies in twelve steps 188 Pollinators in an agricultural landscape 192 Beekeeping according to Ing. EBRLE 194 What I have not known about the mead 200 Žádost o informaci Dovolujeme si požádat čtenáře, kteří vědí o existenci právnické osoby zabývající se chovem včel nebo jakoukoli činností spojenou s oborem včelařství, aby její představitele oslovili s prosbou o sdělení názvu a kontaktních údajů na adresy: nebo Konkrétně se jedná o družstva, občanská sdružení, obecně-prospěšné společnosti, školská zařízení atp., která nejsou členy ČSV, o. s. nebo PSNV CZ, o. s., jako právnické osoby, ale jejich členové mohou být aktivní členové obou těchto sdružení. Nejedná se však o obchodní společnosti založené podle 56 odst. 1 obchodního zákoníku. Cílem získání kontaktních údajů je možnost vzájemné informovanosti o akcích v našem oboru. Adresář bude zaslán v polovině roku 2013 všem společnostem, které údaje poskytnou. V žádném případě však nebude použit k reklamním účelům a jiným formám propagace jednotlivých společností. Robert Šmied a Jan Vondrák Žádost o spolupráci Obdobný názor i dlouhodobé snažení v tomto směru projevil na jednání II. kulatého stolu i jeden z jeho účastníků, zastupující včelařské občanské sdružení Apicentrum vzdělávání Václava Jakše. Z vlastní praxe tohoto občanského sdružení i z osobních zkušeností jeho členů při dlouhodobé realizaci nosného projektu Včelařství jako součást environmentální výchovy dětí, mládeže a široké veřejnosti došli v tomto sdružení k přesvědčení, že obdobné včelařské subjekty nevznikly z přemíry volného času jejich členů. V každém případě se jedná o nejaktivnější včelaře, kteří jsou většinou také členy ČSV, o. s. Proto, jak zaznělo z předloženého návrhu, by bylo nanejvýš pro české včelařství užitečné, aby se tito včelařští aktivisté setkali na společném jednání, vzájemně se poznali a započali s ČSV, o. s. smysluplnou spolupráci. Je jasné, že žádný zájmový svaz nebo uskupení nemůže naplnit očekávání veškeré odborné i laické veřejnosti. Proto je třeba položit základy vzájemné spolupráce všech, kteří jsou schopni týmové práce, při zachování vzájemného respektu a uznání. Očekáváme, že by přihlášené subjekty mohly obohatit činnost ČSV, o. s., v oblastech osvěty u laické veřejnosti, propagace včelích produktů i včelařství jako perspektivního a významného oboru, vzdělávání nových včelařů středního i staršího věku, racionalizace, chovatelství, environmentální výchovy, historie včelařství, účasti na veřejných akcích v regionu a jiné. Je třeba, aby se tito aktivní včelaři seznámili i se zásadami regionální politiky a dokázali pro svoji činnost čerpat prostředky i z regionálních zdrojů ve prospěch českého včelařství. Pokud se podaří prosadit a zorganizovat III. kulatý stůl na toto téma, rádi Vám pomůžeme udělat první krok ke vzájemné spolupráci. Kontakt na APICENTRUM, o. s., najdete na adrese Josef Rotbauer Včelařství odborný a spolkový měsíčník. Ročník 66 (147). Pro své členy vydává Český svaz včelařů, o. s., se sídlem v Praze (IČO: ). Místo vydání: Praha. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Karoch, Tel. : , Inzerce, jubilea a úmrtí: RNDr. Hana Kůsová, , Expedice a reklamace nedoručení časopisu: Jaroslava Nechybová, , Redakce, inzerce a expedice: Praha 1, Křemencova 8, telefax: , Internetové stránky: Neobjednané rukopisy, kresby, fotografie a diapozitivy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově upravovat. Redakční rada: Vladislav Synek (předseda), Ing. Jaroslav Hrabák, Ph. D. (místopředseda), Ing. Leoš Dvorský, Milan Jokeš, MVDr. Martin Kamler, RNDr. Pavel Krieg, CSc., Ing. Zdeněk Kulhánek, RNDr. Václav Švamberk, Zdeněk Žák. Grafická úprava a předtisková příprava: NVT Repro, Jinočanská 24, Praha 6. Tisk: MORAVIAPRESS a. s., Břeclav, U Póny 3061, Břeclav MK ČR E 126/ISSN červen 2013 l 181

4 Dopisy včelařů K článku Jana Löffelmanna: Snadná detekce moru včelího plodu V časopisu Včelařství číslo 04/2013 zveřejnil přítel Löffelmann informaci o diagnostické soupravě AFB Kit diagnostika moru včelího plodu. Jedná se o diagnostický přípravek k detekci moru včelího plodu, který firma Medocentrum nabízí na svých webových stránkách. V informačním článku mimo jiné uvádí, že tento přípravek bude v nejbližší době dostupný i na českém trhu. Považuji za nutné upozornit, že diagnostické soupravy spadají do kategorie schvalovaných veterinárních přípravků podle veterinárního zákona. U souprav AFB a EFB Diagnostic Kit od firmy Vita (Europe) Ltd., nebylo podle informace pracovníků Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně o schválení (psáno dne ) požádáno a nejsou tedy zatím k tomuto dni zařazeny v seznamu schválených veterinárních přípravků v ČR. Na první pohled se může zdát, že jde o užitečnou diagnostickou pomůcku, která skýtá šanci přispět k rychlé diagnostice původce moru včelího plodu v terénu. Situace je ovšem poněkud složitější. Pokud nebude souprava AFB Kit používána osobou, která je schopna výsledek testu správně interpretovat a vyvodit z něho správné závěry, může dojít i ke značným škodám. Zabarvení, které udává pozitivní výsledek testu, je výsledkem složité posloupnosti několika biochemických reakcí, založených na změnách v rozkládající se larvě. Za určitých okolností vycházejí negativní reakce i v nakažených včelstvech. Tzv. falešně negativní výsledky mohou chovatele ukolébat a nákaza se bude šířit dál. Negativní výsledek testu tedy neznamená, že nákaza ve včelstvu není. Jsou-li přítomny klinické příznaky MVP, je včelstvo podezřelé z nákazy, i když test vyšel jako negativní. To může být také způsobené např. nesprávným výběrem buněk. Dalším problémem je případné použití testu AFB Kit v úlech, kde jsou v buňkách přítomné jen příškvary, což často zjišťujeme při prohlídkách v zimních měsících nebo v časném jaru. V těchto případech je nezbytné, kromě odborné prohlídky včelstev, odebrat vzorky k laboratornímu vyšetření. Jen tak se můžeme vyhnout přehlédnutí ohnisek MVP a nechtěně tak způsobit jeho rozvlékání. Dále bychom si měli uvědomit některé právní souvislosti. Mor i hniloba včelího plodu jsou podle zákona č. 166/99 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebezpečné nákazy. Jakékoliv podezření z onemocnění nebezpečnou nákazou je nutné oznámit místně příslušným orgánům Státní veterinární správy ČR. Ta provede na podezřelém stanovišti bez odkladu klinické vyšetření, epizootologické šetření a odběr vzorků, obvykle změněných plodových plástů, k laboratornímu vyšetření. Pokud jsou ve včelstvu zjištěny klinické příznaky MVP a laboratorním vyšetřením vzorků Paenibacillus larvae, považuje se včelstvo za nemocné morem včelího plodu a příslušné stanoviště včelstev za ohnisko nákazy. K likvidaci nákazy a zamezení jejího šíření vydává SVS ČR chovatelům včelstev mimořádná veterinární opatření. Z toho vyplývá, že při zjištění pozitivního výsledku testem AFB Kit je povinností včelaře neprodleně informovat KVS a dál se řídit jejími pokyny. Nesplnění této povinnosti znamená porušení povinnosti chovatele. Je také zcela nepřípustné pozitivní včelstva jakkoliv léčit, nebo je likvidovat bez nařízení SVS. Takový postup by vedl k přetrvávání a rozšiřování nákazy a na takové počínání pamatuje veterinární zákon vysokými pokutami. Navíc, pokud není likvidace včelstev chovateli nařízena jako mimořádné veterinární opatření, chovatel nemá nárok na náhradu ztrát ani vynaložených nákladů podle 67 veterinárního zákona. Diagnostika MVP soupravou AFB Kit zjišťuje nákazu ve stadiu klinických příznaků onemocnění. To je ovšem situace, kdy už dochází k šíření nákazy z postiženého včelstva. Z hlediska prevence a eradikace onemocnění je mnohem účinnější organizovaný monitoring rizikových stanovišť a oblastí bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli. To umožní zjistit nákazu ještě před rozvinutím klinických příznaků onemocnění. Semikvantitativní vyhodnocení nálezu Paenibacillus larvae pak umožňuje odhadnout i stupeň rozvoje nákazy. Tento postup se v minulých letech osvědčil na příklad v Jihomoravském kraji ale i v dalších okresech či oblastech. Tak jako u všech nákaz, platí i pro mor včelího plodu, že nejdůležitější je předcházet jeho šíření. Důležitá je kontrola přemísťování včelstev. Vzhledem k tomu, že veterinární atesty, jako záruka nákazové situace a zdravotního stavu, jsou dnes povinné jen při přemístění včelstev mezi kraji, je nutné, aby se včelaři chránili sami. Především aby nakupovali včelstva i oddělky jen z chovů prokazatelně prostých MVP, pravidelně kontrolovaných vyšetřením zimní měli na původce MVP, nejlépe z oblastí se stabilizovanou nákazovou situací. Velkým rizikem je také nákup starých úlů, nástavků a podobně. Velmi důležité je, bránit v podletí loupeži mezi včelstvy, která bývá nejčastější příčinou šíření nákazy jak na vlastním stanovišti, tak i mezi stanovišti v blízkém okolí. Důležitou součástí prevence jsou i chovatelská opatření, chov silných včelstev s dobrou čisticí schopností, obměna kvalitních matek, kvalitní výživa, dostatečná obměna díla, všeobecná hygiena, čistota a pravidelná dezinfekce úlů, příslušenství a včelařských pomůcek. Nejen jako prevence vzniku MVP je pak naprosto nezbytná účinná prevence a léčba varroázy. MVDr. Bohumil Pantůček, člen komise pro zdraví včel RV ČSV Odpověď MVDr. B. Pantůčkovi Rád bych upřesnil tvrzení váženého pana MVDr. B. Pantůčka. Diagnostický set není léčebný prostředek, a proto se na něj nevztahuje nutnost zapsání do seznamu schválených veterinárních přípravků. Podléhá pouze odbornému souhlasu. V současné době proces registrování těchto diagnostických sad právě probíhá. Rád bych zdůraznil, že firma VITA (Europe) Ltd. je jedna z největších společností na světě, které se zabývají vývojem a produkcí léčiv, diagnostických prostředků, potravních doplňků apod., určených pro včely medonosné. Spolupracuje na výzkumu nových účinných léčiv s univerzitami v Cardiffu, Miláně, Udine a Neapoli, a dále s institucemi, jako je například Tierhygienisches Institut (Institute of Animal Health) ve Freiburgu, Central Science Laboratory ve Velké Británii a USDA v Americe. Diagnostické sady AFB a EFB, které se používají k diagnostice moru včelího plodu a hnilobě včelího plodu jsou registrované v mnoha státech EU. Ze zkušeností od evropských včelařů víme, že tyto soupravy mají vždy v kapse, když jdou na včelnici, aby mohli při jakémkoliv podezření operativně reagovat. Bohužel, podle mých zkušeností včelaři u nás často rozpoznají nemoc až v rozvinutém stádiu. Zcela proto souhlasím s nařízením, že v případě pozitivního výsledku testu musí včelař povinně informovat KVS. Opět ale upozorňuji, že tyto diagnostické soupravy slouží především jako terénní diagnostika. V případě, že si včelař nebude jistý zdravotním stavem včelstev, vždy by měl kontaktovat příslušnou KVS a řídit se jejími pokyny. Jan Löffelmann, oficiální zástupce fy Vita pro ČR 182 l Včelařství

5 Červen medový měsíc je měsícem naděje včelaře na další med, někdy však přijde i zklamání při studeném a deštivém projevu pověstné Medardovy kápě. Včelstva zaznamenávají prudký početní vzestup ke svému vrcholu. Ten nastává okolo letního slunovratu na počátku třetí dekády měsíce. Nejdelší dny s relativně vysokými denními teplotami, bohatá nabídka pylu a nektaru a dostatek říjných trubců, to vše dává předpoklad pro dobrou snůšku, stavbu díla i úspěšný chov matek a tvorbu nových včelstev. Zdroje pylu, nektaru a medovice. Pylové rousky přinášejí nyní včely z hořčice, bobu, jetelů, máku i svazenky. Z bylin je nejvíce pylodárný heřmánek, třezalka, vrbka a bodláky. Z nektarodárných rostlin jsou nejvýznamnější akáty, maliník, hořčice, svazenka, kmín, keře pámelníku a hlohu. Červen bývá rozhodujícím měsícem pro bohatší výskyt mšic a puklic, které jsou nejčastějšími producenty námi tolik očekávané medovice. Tu nacházejí včely k naší velké radosti v příznivých letech převážně na smrku a dubu. Konec květu řepky ve znamení prvního medobraní. Jak jsme si řekli již dříve, doba dokvétání řepky, kdy žluté pole se mění na zelené a maliník je těsně před rozkvětem, to je pro včelaře impulzem k odběru květového medu. Medné plásty bývají v této době slušně zaplněné voňavým světlým medem a ten je zcela nebo zčásti pokrytý voskovými víčky. Dříve než přistoupíme k jejich odběru, vždy vyhodnocujeme zralost uloženého medu. Zde je dobrým pomocníkem pro včelaře (při větším počtu včelstev naprostá nezbytnost) refraktometr. Na diagnostické sklíčko naneseme tenkou vrstvičku medu a na stupnici odečteme přesnou hodnotu procentuálního obsahu vody v medu. Pokud naměříme do 18 %, můžeme s klidným svědomím přikročit k odběru a vytočení medu. Včelař, který musí spoléhat pouze na vlastní zkušenost, provede s medným plástem ve vodorovné poloze (ve směru horní loučky) tzv. zkoušku trhem. Pokud vystříknou z buněk kapičky nektaru, je to známka nezralosti medu a vyššího procenta vody. Nezbývá než posečkat na krátké bezsnůškové období a odebírat med až tehdy, kdy včely přebytečnou vodu odpaří. S výše zmíněným odběrem medných plástů souvisí i způsoby odvčelení medných plástů. Pro většinu včelařů u nás je to jednoznačné: když uzná, že je třeba odebrat včelám medné plásty, vybaví se časně ráno (dobře dělá, med je po noci nejvíce odpařený) smetáčkem či peroutkou a jednotlivé medné plásty ometá a ukládá do včelotěsné bedničky. I když jde o práci zdlouhavou s největším rozrušením včelstva, téměř nikdo z nich si ani nepřipouští myšlenku na to, že by to mohlo jít lépe a radostněji. Jedním z dobrých řešení je ometač včel. Dnes je běžně k dostání ve včelařských prodejnách a zvláště pro zvětšující se skupinu včelařů s deseti a více včelstvy se jeho pořízení určitě vyplatí. V principu provedou odvčelení dva otáčivé ometače (kartáčové nebo plachetkové), které se pohonem z autobaterie točí tak, že po protažení medného plástu padají včely bez poškození do zásobníčku. Po odvčelení medníku je vysypeme zpět do úlu. Další skvělou možností jak mít v medníku medné plásty bez včel jsou výkluzy. Je jich několik typů, ale vždy jde v podstatě o využití tendence včel opustit prostor, kde přestává působit feromon matky. Výkluz je vlastně takovou malou odrušovací přepážkou mezi plodištěm a medníkem, vždy konstruován tak, aby včely prošly malými tunýlky do plodištního prostoru. Přibližně po dvanácti, ještě lépe po 24 hodinách je medník, ze kterého chceme vybrat med, již prakticky bez včel. Podmínkou úspěšnosti je nepřítomnost plodu a samozřejmě i matky. Drobnou nevýhodou je nutnost vložit výkluz v uvedeném časovém předstihu pod těžký medník. Řešením je funkční zvedák. Je logické, že po opuštění včel medné plásty mírně vychladnou. K jejich opětnému prohřátí dojde snadno a rychle v termokomoře, opatřené termostatem, ohřevem vzduchu a ventilátorem. Po několika hodinách jsou plásty připraveny ke snadnému a dokonalému vytočení. Poslední možností, jak rychle odstranit včely z medných plástů je ofukování proudem vzduchu. Uplatnění nachází všude tam, kde jsou v medníkové části úlu nízké nástavky cca do 20 cm výšky rámku. K ofukování včel slouží speciální vyfukovač, jehož hlavní součástí je agregát spalovacího motoru s ventilátorem. Tyto přístroje jsou běžně k dostání v prodejnách, jejichž sortiment tvoří pilky, křovinořezy, sekačky a podobně. Ofukování včel je velmi rychlé: nástavek postavíme kolmo nebo šikmo před zasíťovanou voliéru a proud vzduchu vháněný mezi uličky odnáší včely do prostoru, odkud se vrací zpět do úlu. Někteří včelaři ofukují včely do volného prostoru před úl. Zde však vyvstává otázka, jaký je další osud nezalétaných mladušek a v případě včelaření bez mateří mřížky může dojít i k vyfouknutí matky a k její ztrátě. Názorné fotografie k použití těchto a dalších racionalizačních pomůcek najdou zájemci v brožurce Františka Kamlera Komerční včelaření. S přínosem medu do úlu souvisí i schopnost stavět plásty. Poměrně smutnou realitou praxe většiny našich zájmových včelařů je malé využívání obrovského potenciálu včel stavět nové voskové dílo v době intenzivnější snůšky, tedy přibližně do konce června. V systému Kalendárium klasického včelaření upraví včelař plodiště na počátku květu řepky tak, že převěsí několik plodových plástů do medníku a tím obměna díla končí. Mladé včely však produkují voskové šupinky ze svého těla po celé období snůšky, a pokud jim nedopřejeme stavbu, bude část vosku vynesena jako odpad. Z uvedeného důvodu je tedy velmi rozumné převěsit u klasického způsobu včelaření hned po medobraní znovu několik zavíčkovaných plodových plástů a tyto nahradit mezistěnami. Ti, kteří včelaří nástavkově, mohou v době hojnosti vložit do své stavebnice celý nástavek s mezistěnami. Většinou bývá brzy vystavěný a podle umístění buď zakladený, nebo naplněný medem. Obojí přispívá k ozdravění včelstva i k produkci toho nejkvalitnějšího medu. Věnujme se chovu matek, tvorbě a rozšiřování oddělků. Jak jsme si řekli v minulém dílu našeho Kalendária, měsíc květen je ideální pro zahájení chovu matek i pro tvorbu nových včelstev formou oddělků. Mnozí včelaři, kteří se nezabývají komerční produkcí matek a oddělků a zakládají je pouze pro svou potřebu mít mladé matky a nová, vitální včelstva, ti mají právě nyní příležitost k jejich tvorbě. To proto, že horní medníkové nástavky jsou lehké a do plodištního prostoru je snadný přístup. Včely jsou ve snůškových dnech klidné, je dostatek říjných trubců i pěkných dnů na snubní prolety. Pokud se nám podaří počátkem června založit oddělky, oplozená matka se vrátí ze snubního proletu do svého společenství a po několika dnech se rozklade, je ještě dostatek času k tomu, abychom měli na konci července plnohodnotné včelstvo, obsedající jeden vysoký, anebo dva až tři nízké nástavky. Dobře vedený oddělek, plynule rozšiřovaný, případně podle potřeby správně přikrmovaný, bude v podletí již včelstvem, které bez potíží zpracuje cukerný roztok a ubrání se náporu loupeživých včel a vos. Kdo si dokázal rozchovat mladé matky, má v červnu ideální příležitost (i zde platí, čím dříve, tím lépe a snadněji) tyto přidat do včelstev. Ti, kteří z jakýchkoli důvodů matky nechovají, mají možnost je nakoupit u zkušených chovatelů. Potom je již jen otázkou umu a trochy štěstí, abychom je úspěšně přidali. Pomůcek pro přidání matky do včelstva je několik, od jednoduchých přidávacích klícek přes složitější, pomocí poklopky apod., ale v principu jde vždy o nutnost zpočátku chránit macechu před nyní nevlastními včelami a současně nechat postupně rozšířit do celého společenství její feromon. Jiří Sláma, učitel včelařství květen 2013 l 183

6 Aktuálně rubrika Český včelař v evropské statistice Kolik včelstev se chová například v Německu? A kolik je tam včelařů? Anebo kolik chová jeden včelař v průměru včelstev třeba ve Španělsku? Tyto otázky si jistě položí každý včelař, který chce mít trošku větší rozhled. Čas od času se totiž určitě vyplatí, a to se netýká jen chovu včelstev, podívat se k sousedovi a zeptat se, jak se mu jeho hospodaření daří. Přitom se včelař může dozvědět nejen nějaké nové informace z oboru, ale také si může porovnat sousedovo hospodaření s tím svým. To platí nejen u nás mezi přáteli včelaři, ale také u našich sousedů v Evropě. Trocha statistického srovnání se sousedními zeměmi v Evropě proto nemůže uškodit. Základní přehled o celkovém počtu včelařů a včelstev v jednotlivých zemích a jejich pořadí udávají statistiky EU (pozn. veškeré statistiky se vztahují k datům z roku 2010; počet včelařů v Bulharsku není k tomuto datu znám, v posledních letech výrazně narostl z 6429 registrovaných včelařů v roce 2006 na registrovaných včelařů v roce 2007, proto byl pro rok 2010 přibližně odhadnut na včelařů). Z hlediska celkového počtu včelstev se na první místo řadí Španělsko, Francie, Řecko, Rumunsko a Polsko. Česká republika se v tomto ohledu nachází přibližně v polovině. Celkovým počtem včelařů se již Česko řadí mezi přední země, společně s prvním Německem, které je následované Francií a Itálií, a v první pětici se nachází ještě Velká Británie. Naopak na opačném konci tohoto statistického pořadí je jak u včelstev, tak také u včelařů, Irsko a Lucembursko. Avšak celkové počty včelstev a včelařů nám toho napoví o našich sousedech jen málo. Jedná se totiž o statistické údaje absolutní. Abychom se o nich dozvěděli mnohem více, a z těchto zjištění se dozvěděli také něco o sobě, musíme použít statistické údaje relativní. To znamená, že musíme takto získané údaje dát do vztahu s dalšími statistickými údaji (rozloha země, počet obyvatel, apod.). Z takovýchto statistických údajů se pak dají získat pozoruhodná zjištění, jako je např. míra zavčelstvení krajiny či efektivita chovu včelstev v jednotlivých evropských zemích, na základě kterých můžeme provést vzájemná srovnání. Zavčelaření krajiny Zavčelaření krajiny je pojem často používaný v souvislosti s výpočtem průměrného počtu včelařů na km 2 krajiny (tj. celkový počet včelařů dané země dělený její rozlohou). V souvislosti s tímto výpočtem se u nás již dlouhou dobu a často velice kriticky mluví o tom, jak je naše krajina oproti jiným krajinám v Evropě převčelařená (tzn., že je v krajině nadmíru včelařů). Zda je tato kritika oprávněná nám ukazuje tabulka (v tabulce je uvažován průměrný počet včelařů na ploše 100 km 2, tzn. ve čtverci o rozměrech 10x10 kilometrů). Z uvedené tabulky je patrné, že Česká republika v tomto ohledu zaujímá jednoznačně přední místo s téměř 62 včelaři/100 km 2. Míra zavčelaření české krajiny je ve srovnání s dalšími zeměmi v pořadí téměř dvojnásobná oproti Slovinsku, a více než dvojnásobná než je na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Oproti průměru Evropské unie (19 včelařů/100 km 2 ) je pak více než trojnásobná. Zdá se tedy, že kritika převčelaření je oprávněná. Současný stav je však jedna věc a stav budoucí věc druhá. S ohledem na demografický vývoj populace v naší zemi se totiž dá předpokládat, že se také tento údaj, tj. převčelaření české krajiny, začne v nedaleké budoucnosti snižovat. Pokud by však mělo dojít ke snížení početnosti včelařů velmi rychle až skokově o více než polovinu tak, abychom se dostali na úroveň okolních zemí, bude to zřejmě následně klást značné požadavky na zvyšování efektivity chovu včelstev viz dále. Nevyhnutelně tak bude muset dojít k výraznému navýšení počtu včelstev chovaných jedním včelařem, aby byla zachována soběstačnost ve včelařské produkci (viz dále) přinejmenším alespoň na současné úrovni. Významné snížení počtu včelařů bude mít také za následek zvýšení požadavků a tudíž i nákladů na včelařskou osvětu ve společnosti (viz dále), protože snížením počtu včelařů dojde ke ztrátě informačních zdrojů, tj. včelařů, přímo ze společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že zavčelaření krajiny může být chápáno jako nanejvýš relativní, záleží totiž na úhlu pohledu. Rozhodně není jevem ani jednoznačně negativním ani jednoznačně pozitivním, proto je posouzení převčelaření krajiny velmi problematické. Vše souvisí se vším a má také svůj vývoj v čase, proto činit na základě současných statických údajů bez dynamického výhledu do budoucna jednoznačné závěry, jako např. že: naše krajina je převčelařená, a to je špatně, může být mylné. Pokud však dojde v budoucnu ke snížení počtu včelařů v české krajině, mějme na paměti některé výše zmíněné důsledky tohoto stavu. V souvislosti s výše uvedeným zavčelařením se také často objevuje pojem zavčelstvení krajiny. Tento pojem nám značí průměrný počet včelstev na km 2 krajiny (tzn. nacházejících se ve čtverci o rozměrech 1 000x1 000 metrů). Pomineme-li skutečnost, že jsou včelstva v krajině rozmístěna spíše nepravidelně shlukovitě, než pravidelně rovnoměrně (dáno morfologií terénu, urbanizací, počtem včelstev na jednom stanovišti, počtem vhodných stanovišť, apod.), dá se při troše zjednodušení zavčelstvení krajiny vypočítat z celkového počtu včelstev dané země děleného její rozlohou. Vysoká míra zavčelstvení krajiny se pak někdy označuje jako převčelstvení (tzn., že se v krajině nachází nadmíru včelstev). V této spojitosti je pak česká krajina často považována za převčelstvenou, do jaké míry oprávněně ukazuje tabulka. Z uvedené tabulky vyplývá, že za prvními Řeckem (11,4 včelstev/km 2 ), Maďarskem a Slovinskem se Česká republika společně dělí s Portugalskem o 4. místo (6,3 včelstev/km 2 ), přičemž první Řecko je téměř trojnásobně zavčelstvené oproti průměru Evropské unie (4 včelstva/km 2 ). Překvapivě nízké zavčelstvení, přibližně poloviční oproti průměru EU, je naopak ve Francii (2,4), v Německu (2) a ve Velké Británii (1,1), přestože jsou to vyspělé západní země. Zajímavým ukazatelem by také jistě byl průměrný počet včelstev na jedno stanoviště, který by nám mohl značit míru intenzifikace včelaření, popř. míru veterinárních rizik. Tento údaj u jednotlivých zemí EU však není z veřejných zdrojů běžně dostupný. Efektivita chovu včelstev Efektivita chovu včelstev se pro účely porovnání naší země s jednotlivými zeměmi EU dá zjednodušeně vyjádřit jako počet včelstev chovaných v průměru jedním včelařem (viz tabulka). Z tabulky vyplývá, že opravdovými lídry v efektivitě chovu včelstev jsou jednoznačně Španělsko, Řecko, Lucembursko a Maďarsko, u kterých se počet chovaných včelstev připadajících v průměru na jednoho včelaře pohybuje výrazně nad 50 včelstev (průměr EU je cca 28 včelstev). Velkým překvapením je pak zjištění, že např. Německo a Velká Británie (shodně cca 6 včelstev/ včelaře) patří k evropským zemím s velice nízkou efektivitou chovu včelstev. Česko (10,2 včelstev) se v tomto ohledu řadí spíše mezi země s nižší efektivitou, i když v poslední době se i u nás objevuje trend zvyšování počtu včelstev jedním včelařem (osvobození od daně z příjmů u včelařů chovajících až 60 včelstev tomu výrazně napomáhá). 184 l Včelařství

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2315/2012-KVSB Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (KVS SVS pro Jihomoravský kraj) jako místně a věcně příslušný správní

Více

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.:53627/2015-mze-17212 V Praze dne 3. 11. 2015 VÝTAH Z METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016 V souladu s 44 odst. 1 písm.

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2016/054734-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí)

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí) Seznam příloh PPP Příloha č. Vzor formuláře 1 úlový deník 2 matrika matek 3 přehled hodnocení včelstev 4 žádost o vydání osvědčení o chovu uznaného šlechtitelského programu 5 osnova kontrolní návštěvy

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu.

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu. Č. j. SVS/2015/084740-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSH) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax : 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j. : KVSC/ 1633 /2009 N AŘ Í Z E N Í č. 3/2009 Krajské veterinární

Více

Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má.

Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má. 4. pracovní list: Jméno: Včelí matka je ve včelstvu. Shoduje se s dělnicí tím, že je: a liší se od ní tím:. Úkolem matky je:. Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má.

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Tel.: : +420 495 279 059 Fax.: +420 495 279 059 elektronická podatelna: epodatelna.kvsh@svscr.cz ID datové schránky: 85q8cb6 Čj.: SVS/

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2009 ze dne 24.3.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Vizovice, 20. září 2015 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA VČEL VE ZLÍNSKÉM KRAJI MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Více

TeI.: epodatelna.kvsb~svscr.cz

TeI.: epodatelna.kvsb~svscr.cz Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého tř. 174, 612 38 Brno elektronická adresa podatelny TeI.:+420 541 594472 epodatelna.kvsb~svscr.cz Fax.: ±420 547 212

Více

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň č.j. VET/865/2007

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň č.j. VET/865/2007 NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, 301 00 Plzeň č.j. VET/865/2007 Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen KVSP) jako věcně a místně příslušný

Více

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice,

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice, Obecní úřad Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Olomoucký kraj [qiabfmf@ispis.cz) 13. května 201413:41 Obec Raková u Konice Nařízení SVS [199076341) Pruvodni_dopis200314.pdf; Narizeni_SVS - 12052014-2.pdf

Více

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz W KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747 tel. 466768670 datová schránka: wxcain9 W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz Číslo jednací: 2011/1501/KVSE AŘÍZENÍ č.

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření ČJ.: SVS/2013/033429-S Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dále jen "KVS SVS pro Středočeský kraj" jako místně a věcně příslušný

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2557/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření Č.j.: SVS/1771/2012-KVSM Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU Projekt vznikl ze zájmu a iniciativy chovatelů včel, okresních a základních organizací Českého svazu včelařů za morální a finanční podpory Kraje Vysočina

Více

NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4, Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008

NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4, Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008 NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4,360 06 Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008 Krajská veterinární správa pro karlovarský kraj (dále jen KVSK ) jako věcně

Více

KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel ; fax ; NAŘÍZENÍ č.

KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel ; fax ; NAŘÍZENÍ č. KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel. 466 768670; fax. 466 263101; kvse@svscr.cz Číslo jednací: 201 O/I 620/KVSE NAŘÍZENÍ č. 5/2010 Krajská veterinární správa

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu

mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í Z

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j.: KVSC /1450/ 2009 Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární

Více

Komentář k článkům navrhované vyhlášky

Komentář k článkům navrhované vyhlášky Hlavní zásady návrhu Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a opatřeních proti některým nákazám včel a včelího plodu předloženého ČSV Státní veterinární správě. Úvodem - informace o stavu prací

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel 1. 1. Legislativa - obecně 2. 2. Mor včelího plodu 3. 3. Otravy včelstev (podezření na použití POR) 4. 4. Metodika kontroly

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne 30.7.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

Archiv - ukázkové vážení 2013

Archiv - ukázkové vážení 2013 Vzdálený včelín v lese Archiv - ukázkové vážení 2013 Jedná se o celoroční vážení včelstev autorů úlové váhy EMMA, které je automaticky, denně (nebo případně ob 1 až 2 dny) aktualizováno. Data se přenáší

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření:

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření: Č. j.: SVS/2610/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze Č.j.: SVS/2175/2012-KVST Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen KVS SVS pro MS kraj ) jako místně a věcně příslušný správní

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 5/2009. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy. moru včelího plodu

Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 5/2009. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy. moru včelího plodu Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 tel. 485103871-2, 482710623, fax 482713149, e-mail: kvsl@svscr.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu!

Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu! Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu! Druhé pololetí vzdělávacího cyklu jak pro začínající, tak i pokročilé včelaře sestává ze tří kurzů,

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2011 ze dne 17.10.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2011 ze dne 17.10.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2011 ze dne 17.10.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Návštěva u přítele Zdeňka Moravce Chov matek sobota

Návštěva u přítele Zdeňka Moravce Chov matek sobota Návštěva u přítele Zdeňka Moravce Chov matek sobota 23.5.2009 Přijelo nás do Smržova-Budíkova u Českého dubu cca 40 lidí, členů i nečlenů. Ihned zpočátku nás zaujaly různé druhy vrb u příjezdové cesty.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Předmět úpravy. Druhy opatření

Předmět úpravy. Druhy opatření 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje.

Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ NA ROK 2015 Rada Karlovarského kraje (dále

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2009 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2009 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2009 ze dne 20.8.2009 Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj (dále také KVS Olomouc ), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle

Více

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 251/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel včel (kód: 41-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů Kvalifikační úroveň

Více

mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Článek 1. Poučení o nákaze Článek 2. Úvodní ustanovení Článek 3.

mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Článek 1. Poučení o nákaze Článek 2. Úvodní ustanovení Článek 3. Čj.134/2009/EPI NAŘÍZENÍ č. 1/2009 Městské veterinární správy v Praze Městská veterinární správa v Praze, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 (dále jen MěVS v Praze), jako věcně a místně příslušný správní orgán

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017 Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017 Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj Vyhlášeno usnesením

Více

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel včel (kód: 41-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů Kvalifikační úroveň

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

v ČR je v současnosti zhruba 460 tisíc včelstev? Je to asi o 120 tisíc včelstev méně než před rokem, přičemž tento velký meziroční úbytek převážně zavinila varroáza. Počet včelstev se však snižuje dlouhodobě.

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k p rev en ci a tlumení n eb ezp ečn é n ákazy mo ru včelího plodu.

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k p rev en ci a tlumení n eb ezp ečn é n ákazy mo ru včelího plodu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj třída Míru 101, 779 00 Olomouc Č. j. SVS/2013/042785-M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. X. Sjezd Českého svazu včelařů, o. s. 12-13 2. Konference s delegáty sjezdu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV 1) Příspěvek se poskytuje zásadně pouze na níže vyjmenovaný včelařský majetek a při zásahu neznámého

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne 19.6.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Rojení je nejznámějším jevem života včel, pro svůj zajímavý a pro každého průběh. Pro včelaře je tato situace malým i.

Rojení je nejznámějším jevem života včel, pro svůj zajímavý a pro každého průběh. Pro včelaře je tato situace malým i. 20. pracovní list: Jméno: Rojení je nejznámějším jevem života včel, pro svůj zajímavý a pro každého průběh. Pro včelaře je tato situace malým i. Je to přirozený způsob včelstva. Rojením se ale včelaři

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne 29.7.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV Český svaz včelařů, o.s. Mgr. Václav Sciskala Mgr. Václav Sciskala Místopředseda ČSV České včelařství v porovnání s ostatními státy EU Patří mezi státy s nejvyšším počtem včelstev na kilometr čtvereční.

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto Pravidlech

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI V posledních dvanácti měsících před šetřením používalo internet ve vztahu

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2011 ze dne 20.10.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2011 ze dne 20.10.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2011 ze dne 20.10.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního ŠECHTĚNÍ VČEL PRO NÁSTAVKOVÝ ÚLOVÝ SYSTÉM Ing. Květoslav Čermák, CSc. Chov včel v nástavkových úlech se v mnohém liší od včelaření v úlech tradičních. Nabízí se otázka, zda pro vícenástavkové úly jsou

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č.j.: SV /3327/2012-KVSJ Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (dáje jen KV J) jako správní orgán mí tně a ěcně příslušný podle 47 odst.

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Č.j.: SVS/2013/004656-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

E - Z P R AVO DA J A S O C I AC E

E - Z P R AVO DA J A S O C I AC E Mládí vpřed! Na valné hromadě v Nasavrkách mě velice potěšil pohled do přednáškového sálu. Viděl jsem mladší profesionály. Do našich řad jich přibylo. Nástup mladých vlije živě tepající krev do naší asociace.

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní veterinární správa 25. a 26. 2. 2014 - Nasavrky Jméno: Ing. Petr Born Sloučení SRS ÚKZÚZ (zákon č. 279/2013 Sb.) + = Ústřední kontrolní a zkušební

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/029037-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2017/060681-H NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVS-H) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/052369-Z Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 8 a podle

Více

Typ dotazu: všeobecné

Typ dotazu: všeobecné Typ dotazu: všeobecné - Začátečník 36let zatím nevčelaří 550 m n.m. Jsem z okresu Jindřichův Hradec, jsem členem začátečník, hledám včelaře, zaučení a radu a informace, mám malou farmu 10 hektarů a rád

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více