Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 4 říjen prosinec 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 4 říjen prosinec 2011"

Transkript

1 Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK číslo 4 říjen prosinec 2011 PF 2012

2 Saluti aegrorum Všeobecná fakultní nemocnice v Praze slaví 220 let Novoměstská radnice Praha 2 V letošním roce slaví Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 220. výročí svého vzniku. Při této příležitosti pořádá pro nejširší veřejnost výstavu vyprávějící a působivě ukazující nejen historii nemocnice, ale také historii a rozvoj medicíny. Na výstavě máte možnost seznámit se s událostmi, za kterých tato nemocnice vznikala, s jejími zakladateli a s osobnostmi českého lékařství, které působily na půdě nemocnice a významně se zasloužily o rozvoj medicíny. Prohlédnete si mnoho historických nástrojů, přístrojů a lékařských kuriozit, dobové fotografie a dokumenty. Všeobecná fakultní nemocnice představí i své plány do budoucna. obsah Úvodní slovo ředitelky Vfn... 4 Úvodní slovo děkana 1. LF UK... 5 Novinky a události... 6 Podzimní koncerty Historie V. R. Weitenweber a Kalendář VFN Ze života Vfn a 1. LF UK Projekt Otevřeně k uzavřeným Dar Josefiny Napravilové studentům Rozhovor Vánoční vzpomínání Ze společnosti Křest knih Křeslo pro Fausta Životní jubilea Smuteční oznámení Napsali jste nám Cestování Música Brasileira? Forró! Nemocnice, číslo 4, informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vydavatel: Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Registrace: MK ČR E Periodicita: čtvrtletník Redakce: Eva Davidová, DiS. (1. LF UK), Mgr. Vlasta Helekalová, MBA (1. LF UK), Václav Kříž (VFN), Bc. Petra Pekařová (VFN) Fotografie: Václav Kříž (VFN), Archiv 1. LF UK Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ředitelství, U Nemocnice 2, Praha 2, Výroba: Design Communications, s. r. o. Náklad: 3000 ks obsah 3 Foto na titulní straně: Socha Jana Evangelisty Purkyně na Karlově náměstí před budovou III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, tentokráte v zimním pojetí. Autor: Václav Kříž

3 4 editorial Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA editorial 5 Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2011 se chýlí ke svému konci a to je dobrá příležitost trochu zpomalit a bilancovat. Celý rok 2011 byl pro VFN rokem oslav 220. výročí založení. Zveřejnili jsme dlouhodobý záměr budoucnosti nemocnice. Vize počítá se setrváním nemocnice v lokalitě, která je společná pro VFN i 1. LF, a umožňuje zahájit dlouholetou postupnou modernizaci celého provozu nemocnice. Se záměrem jsme seznámili zaměstnance, politiky i širokou veřejnost. Jsme si vědomi složité finanční situace, nikdy však nebude ten správný čas a VFN potřebuje mít v této věci jasno. Letos si připomnělo několik významných pracovišť svá výročí. I. interní klinika oslavila 140 let od založení první české interní kliniky, jejíž je nástupkyní. Uplynulo 100 let od založení Ústavu biologie a lékařské genetiky. 40 let od založení oslavila hned dvě pracoviště: Hemodialyzační středisko Interního oddělení Strahov a Oddělení pro léčbu závislostí a to u příležitosti zahájení specializované léčby závislých žen. Rok významných výročí završíme výstavou o historii VFN, jež se uskuteční na Novoměstské radnici. Akci zaštítili ministr zdravotnictví a primátor hlavního města Prahy. Organizujeme ji společně s Národním muzeem, radnicí Prahy 2 a samozřejmě v těsné spolupráci s 1. LF UK. VFN je špičkovým zdravotnickým zařízením, které je schopno postarat se o nemocné s celou řadou závažných onemocnění. Naši pacienti oceňují nejen profesionalitu, ale i přívětivé chování našich zaměstnanců. To jsou důvody, proč jsou naše služby Pražany, Středočechy, ale i občany vzdálenějších částí České republiky neobyčejně žádány. Jsme na svoji výsadní odbornou pozici právem hrdi a poděkování na tomto místě patří všem zaměstnancům VFN. Uplynulý rok byl pro VFN velkou, zejména ekonomickou výzvou. Zahájili jsme společně některé bolestné kroky, které se nakonec ukázaly jako správné. Přes napjaté financování nemocnice v prvním pololetí 2011 se nám nakonec podařilo, díky dohodám se zdravotními pojišťovnami i díky naší vlastní píli, hospodařit v závěru roku vyrovnaně. Jednání se zdravotními pojišťovnami nebylo jednoduché a až v druhé polovině r se nám podařilo dohodnout se na úhradách. Snížení příjmů nás přimělo hledat intenzivněji než v minulosti vnitřní zdroje. Snížili jsme počet zaměstnanců, zejména ve správě nemocnice. Prostřednictvím nástrojů pro veřejné zakázky a elektronické aukce jsme uspořili významné finanční prostředky. Vedoucí pracovníci většiny pracovišť dokázali splnit závazné ukazatele pro hospodaření. Tím byly splněny podmínky pro odměnění našich zaměstnanců za celoroční práci a snahu efektivně a kvalitně pracovat. V letošním roce jsme navíc dokázali uskutečnit několik stavebních akcí, na které jsme právem hrdi. Všechny pomohly zlepšit komfort našim pacientům i zaměstnancům. Mezi takové patří Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží. Rekonstrukce tohoto unikátního pracoviště byla financována Norským finančním mechanismem. Další významnou akcí, zejména pro naše pacienty, byla celková rekonstrukce ambulancí III. interní kliniky na Fakultní poliklinice. Zásah do provozu starých ambulancí a nová organizace práce významně zkvalitnily služby i pohodlí pacientů. Poslední významnou stavební akcí bylo vybudování lůžkové části Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pokračovali jsme v čerpání zdrojů z Evropské unie a z dotačních titulů Hlavního města Prahy. Ty nám pomohly zejména s vybavením přístrojovou technikou. Konec roku a blížící se svátky jsou také příležitostí k tomu si popřát. Přeji tedy všem zdraví, štěstí a osobní spokojenost. Všeobecné fakultní nemocnici v Praze přeji, aby stejně úspěšně jako v roce 2011 ustála v bouřlivých vlnách českého zdravotnictví i rok následující. Všem Vám přeji, aby rozsvícená VFN navodila sváteční atmosféru do Vašich srdcí. rok 2011 se pomalu chýlí ke svému naplnění a podzimní dny, někdy ještě zalité sluncem, nás zahřejí na duši, ale mnohem častější mlhavé dny a chladná rána naznačují, že zimní dny a konec roku se blíží. Toto období je vždy časem bilancování uplynulých měsíců a časem přemýšlení o roce, který započne půlnocí Nového roku Poslední měsíce roku bývají uspěchané končí výzkumné projekty, granty, bilancuje se vědecká činnost, akademický rok je v plném proudu, zabýváme se hodnocením výuky studentů za uplynulý akademický rok, dokončují se různé opravy či rekonstrukce. Potěšitelné je, že výsledky hodnocení výuky ze strany studentů jsou každoročně o něco lepší, a také to, že řada pracovišť poznatky z výsledků hodnocení a z diskuzí se studenty vkládá do svých činností na klinikách a ústavech. V tomto roce naši pracovníci a studenti přispěli svými poznatky k vyplnění neznámého prostoru v mozaice poznávání podstaty nemocí a lidského vědění. V hodnocení vědy se zvýšil v roce 2010 počet publikací v impaktovaných časopisech, počet prací našich autorů citovaných v Science Citation Index i počet publikujících autorů. Na Univerzitě Karlově v Praze se intenzivně jedná o podobě financování institucionálního výzkumu. Obecným principem je, že finanční prostředky budou poskytovány fakultám na základě bodů dle RIV a Metodiky hodnocení. V rámci Univerzity Karlovy na základě návrhů fakult budou vytvořeny programy projekty, které ve svém důsledku mají posilovat roli univerzity jako přední české vědecko-výzkumné instituce. Na fakultě bylo připraveno několik projektů, které budeme předkládat univerzitě a které budou vycházet z našich úspěšně řešených výzkumných záměrů v minulých letech. Od jarních měsíců probíhají jednání zejména o počtu akademických a vědeckých pracovníků v novém systému financování. Od ledna 2012 a koncem roku předpokládáme diskuzi nad projekty programy, které fakulta bude předkládat univerzitě, a jejich projednání ve fakultních orgánech koncem ledna roku V současné době jsou v přípravě dva zákony, které se přímo dotýkají života naší fakulty. Je to nový vysokoškolský zákon a záměr zákona o univerzitních nemocnicích jako institucích sui generis neziskového charakteru. Řada otázek spojených s těmito návrhy vyžaduje kvalifikovanou diskuzi a výměnu názorů. Neměli bychom v podzimních měsících zapomínat na další významná výročí vznik samostatného československého státu 28. října 1918 a výročí 17. listopadu z let 1938 a Tyto dny, ale zejména jejich odkaz, principy demokracie a svobody, humanistické ideály je nezbytné stále střežit a také je vlastní prací a životem naplňovat. Stále jsme svědky řady nešvarů, které naši společnost sužují. Setkáváme se s řadou problémů, rozbrojů, které místo aby ubývaly, někde spíše přibývají. I přes tyto nelichotivé skutečnosti naší současnosti jsem optimistou a věřím, že demokratické a humanistické ideály v tom pravém pojetí se budou stále více a více naplňovat. Dovolte mi, kolegyně a kolegové, studentky a studenti, naši přátelé a příznivci, Vám všem na sklonku roku 2011 poděkovat za vše dobré, co jste vykonali ve prospěch naší fakulty, nemocnice, našich pacientů, studentů a kolegů. Přeji Vám a Vašim blízkým šťastné a veselé vánoční svátky, chvíle klidu při setkání s Vašimi přáteli, zdraví, optimismus, štěstí, pohodu a čistá předsevzetí pro rok Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK

4 6 novinky a události události a novinky 7 Měření CO ve vydechovaném vzduchu U příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne jsme pro zájemce připravili měření CO ve vydechovaném vzduchu. Akce se uskutečnila dne 16. listopadu 2011 ve vestibulu Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Měření Zájemci si mohli nechat změřit a také konzultace poskytovali ve vestibulu Fakultní množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, polikliniky VFN lékaři které ukazuje míru znečištění organismu. a sestry Centra pro závislé na tabáku při III. interní klinice VFN a 1. LF UK. Měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu ukazuje míru znečištění organismu oxidem uhelnatým a používá se především u kuřáků k ověření míry expozice tabákovému kouři. Přístroj ukazuje i procento červených krvinek, na které je CO navázán, a které tudíž nemohou přenášet kyslík. Cílem této akce je motivovat kuřáky k odvykání kouření a poskytnout více informací o možnostech léčby. (PP) 30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod (CMP) Zahájení kampaně s názvem 30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod na Neurologické klinice VFN a 1. LF UK. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D, z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK představuje akci Urology Week Urology Week 2011 V týdnu září 2011 se konala pod záštitou EAU (European Association of Urology) akce nazvaná Urology Week 2011 aneb týden informací o urologickém zdraví (www.urologyweek.org). Tisková konference k této akci proběhla dne 7. září 2011 v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK. (PP) Kampaň 30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod (CMP) byla zahájena tiskovou konferencí dne 12. září 2011 na Neurologické klinice VFN a 1. LF UK. Každý rok postihne CMP v naší republice cca lidí. CMP je třetí nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity u dospělých. Odpovídající léčebná opatření musí být zahájena včas a na adekvátním pracovišti (komplexní cerebrovaskulkární a iktová centra). Velmi důležitou a nezbytnou součástí komplexní péče o pacienta s CMP je také prevence, rehabilitace a léčba následných stavů. (PP) 100. výročí založení Ústavu biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK Úvodní slovo přednostky ústavu doc. MUDr. M. Kohoutové, CSc. Dobrovolnický happening Pomoc baví zábava pomáhá O tom, že pomáhání baví a zábava pomáhá, se mohli přesvědčit účastníci dobrovolnického happeningu, který se konal ve Žlutých lázních dne 15. září Založení Ústavu biologie a lékařské genetiky je spjato s osobou prof. Vladislava Růžičky ( ), díky němuž byly ústavu dne přiděleny místnosti v Kaulichově domě na Karlově náměstí. Toto datum lze tedy považovat za založení biologického ústavu, prvního biologického ústavu na světě. Ústav se po roce 1926 přestěhoval do Kateřinské ulice a v roce 1934 do Purkyňova ústavu na Albertov, kde sídlí dodnes. Stoletá historie trvání ústavu je spjata nejen s vývojem oboru biologie a genetiky v různých, někdy dramatických obdobích jeho existence, zároveň však dokládá jeho nezastupitelnost při výuce studentů lékařské fakulty, výchově vědeckých pracovníků a rozvoji základního a aplikovaného výzkumu, jehož výsledky jsou přenášeny do rutinní zdravotnické praxe. Perspektiva dalšího úspěšného rozvoje ústavu je přáním všech jeho současných pracovníků. (PP) Na programu byly ukázky dobrovolnických aktivit, canisterapie a zooterapie, výtvarné dílny, tance vsedě a trénování paměti. Všechny přítomné potěšilo vystoupení jedinečné české hudební skupiny The Tap Tap a taneční skupiny TiDiTaDe. Akci připravila Pražská nemocniční pětka, kterou tvoří zástupci pěti pražských nemocnic, kde dobrovolníci pomáhají (FNM, FTN, FN KV, VFN a ÚVN). (PP) 140 let od vzniku první české lékařské kliniky Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK v Praze si v těchto dnech připomínají 140. výročí vzniku první české lékařské kliniky I. interní kliniky 1. LF UK a VFN, která je předním centrem v oblasti hematologické onkologie a svým programem a aktivním zapojením do mezinárodní spolupráce reprezentuje uznávanou špičku současné lékařské péče v daném oboru. Zprava: prorektor UK profesor Škrha, děkan 1. LF UK profesor Zima, ředitelka VFN Mgr. Jurásková a přednosta I. interní kliniky profesor Trněný. V úterý 11. října 2011 se uskutečnilo slavnostní setkání, kterého se zúčastnil prorektor Univerzity Karlovy, profesor Jan Škrha, ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková a děkan 1. LF UK, profesor Tomáš Zima. Milým a vítaným hostem byl také houslový virtuos Václav Hudeček, který přítomné hosty poctil ukázkami svého interpretačního umění. O historii promluvila historička dějin lékařství paní docentka Ludmila Hlaváčková. O I. interní klinice 1. LF UK a VFN, její současnosti a budoucích plánech hovořil její současný přednosta, profesor Marek Trněný. (VH)

5 8 novinky a události události a novinky 9 Slavnostní zahájení oslav 40. výročí vzniku hemodialyzačního střediska (Interní oddělení Strahov) v hotelu Pyramida. 40. výročí zahájení činnosti hemodialyzačního střediska Ke 40. výročí zahájení provozu hemodialyzačního střediska uspořádalo dne 20. října 2011 Interní oddělení Strahov pracovní den České nefrologické společnosti v hotelu Pyramida a na Interním oddělení Strahov VFN. Interní oddělení Strahov VFN se začalo na nefrologii a dialýzu orientovat s příchodem přednosty prof. MUDr. Alberta Válka, DrSc., v roce Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza, jako první výlučně domácí typ léčby chronického selhání ledvin, byla v roce 1978 zavedena na Strahově jako na prvním pracovišti v tehdejším Československu. (PP) Ceny za nejlepší knižní publikace roku 2010 Vernisáž výstavy Dne 1. listopadu 2011 se v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě uskutečnila vernisáž výstavy grafik s motivy Prahy a jejích sakrálních staveb docenta Bronislava Kračmara, proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Vernisáž zahájili společně děkan 1. LF UK profesor Tomáš Zima a děkan FTVS UK docent Vladimír Süss. Návštěvníci klubu měli možnost obdivovat půvabné grafiky určené především do kalendářů, kde jsou zobrazeny pražská zákoutí, stará architektura a sakrální i světské stavby, které docent Bronislav Kračmar v průběhu deseti let nashromáždil. Společně s grafikami vystavoval i dřevěné plastiky. (VH) Dne 2. listopadu 2011 proběhlo slavnostní předání Cen předsednictva České lékařské komory J. E. Purkyně za nejlepší knižní publikace roku Cenu za nejlepší publikaci obdrželi profesor Richard Češka (1. LF UK) a kol. za titul Interna a profesor Pavel Klener a MUDr. Pavel Klener jr. (1. LF UK) za titul Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii. Slavnostní akt se konal pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha v Rytířské síni Valdštejnského paláce. (VH) Týden vědy a techniky V rámci vědeckého festivalu nazvaného Týden vědy a techniky, jehož organizátorem je AV ČR, se každoročně pořádají Vědecké kavárny. Letos se jedna ze čtyř vědeckých kaváren, které pořádala 1. LF UK, uskutečnila 7. listopadu 2011 v Akademickém klubu. Na téma Železo v lidském organizmu: význam, regulace a nemoci v ní vystoupil docent Martin Vokurka z Ústavu patologické fyziologie a proděkan 1. LF UK. Železo je prvek pro naše tělo nepostradatelný je v samém centru nejdůležitějších fyziologických procesů. Zároveň je potenciálně nebezpečné, jeho nadbytek stejně jako nedostatek se pojí s chorobnými procesy. Až v posledních letech začínáme pozvolna rozkrývat záhadu železa, ale současně s tím se vynořují stále nové otázky. Jak tělo železo získává, jak ho využívá a jak brání jeho hromadění? Jaké choroby jsou spojeny s poruchami metabolizmu železa a jaký je mechanizmus jejich vzniku? (VH) Sparťanská krev Projektu Sparťanská krev, který běží již pátým rokem, se Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (resp. Fakultní transfuzní oddělení) zúčastnila již potřetí. I v letošním roce hokejová Sparta podporuje všechny, kteří přišli darovat krev. Z toho důvodu se dne 10. listopadu 2011 v době od 8.30 do hodin uskutečnil přímo v prostorách klubu Sparta odběr krve, který zajistili zaměstnanci Fakultního transfuzního oddělení VFN. Foto HC Sparta. (PP) 40 let specializované léčby závislých žen Dne 11. října 2011 byla svolána tisková konference v historické aule Oddělení pro léčbu závislostí VFN u příležitosti výročí 40 let specializované léčby závislých žen. Ženské lůžkové oddělení OLZ VFN bylo první specializované zařízení v Československu pro léčbu žen závislých na alkoholu a jiných návykových látkách. Oddělení zahájilo činnost pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., a prof. Jiřího Hellera v Lojovicích. Přizpůsobením apolinářského léčebného systému potřebám žen, jeho postupným rozvíjením a rozšířením o doléčovací program, rodinnou terapii a činnost svépomocné organizace pro abstinující závislé ženy byl vytvořen specifický komplexní léčebný program pro ženy. Ten se nadále rozvíjí a udržuje si vysokou efektivitu, zejména díky kvalitnímu terapeutickému týmu. (PP) Tisková konference u příležitosti 40. výročí vzniku prvního specializovaného zdravotnického zařízení pro léčbu žen závislých na alkoholu a jiných návykových látkách v Československu.

6 10 novinky a události VFN a 1. LF UK historie 11 Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou a Společnost pro duchovní hudbu již tradičně uspořádali podzimní koncert v kostele sv. Kateřiny u příležitosti oslavy svátku patronky tohoto kostela. Koncert se uskutečnil v Kateřinské zahradě (u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK) dne 24. listopadu Účinkovaly Barbora Polášková (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna) a Drahomíra Matznerová (varhany). Na programu byly skladby těchto autorů: G. F. Händel, J. S. Bach, L. Janáček, J. Pachelbel, F. Schubert, T. Dubois, C. Saint-Saëns, F. Benda, W. A. Mozart. (PP) Podzimní koncerty Jedinečný 14. koncert v Emauzích Koncert v kostele sv. Kateřiny Ve čtvrtek 20. října 2011 se uskutečnil naprosto jedinečný 14. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. Výjimečnost si vysloužil především díky prostorám kostela P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, který je součástí Emauzského opatství. S jeho laskavým souhlasem mohla 1. lékařská fakulta UK koncert uspořádat na místě, které vzniklo již ve 14. století na pokyn českého krále Karla IV. Hosty tohoto večera krátkým slovem přivítal podpřevor, bratr Aleš Vandrovec, děkan 1. LF profesor Tomáš Zima a MUDr. Bc. Marek Hilšer. Krásný zážitek z poslechu skladeb Antonína Dvořáka si s sebou odneslo téměř 500 hostů. (VH) Vilém Rudolf Weitenweber a Kalendář VFN Končí rok 2011, v němž nás denně doprovázel kalendář VFN, vydaný na tento rok. Na jednotlivých listech měsíců jsme měli možnost srovnat současný vzhled budov areálu nemocnice s jejich podobou před sto či dvěma sty lety. Nejvíce na mě zapůsobil soubor obrázků, které byly převzaty jak nás informuje text na posledním listu kalendáře z knihy V. R. Weitenwebera, která vyšla v Praze roku 1845 a jež byla věnovaná zdravotnickým a přírodovědeckým ústavům tehdejší Prahy. Pokusil jsem se dozvědět něco bližšího o autorovi tohoto díla a zjistil jsem některé zajímavé skutečnosti, které nám autora knihy přibližují. V. R. Weitenweber se narodil v roku 1804 v Praze. Jeho rodiče se mu snažili zajistit co nejlepší vzdělání, a proto pro něho přijali domácího učitele. Měli šťastnou ruku byl vybrán student medicíny Jan Evangelista Purkyně. Ten po dobu svého téměř dvouletého působení vzbudil ve svém svěřenci zájem o přírodní vědy a medicínu. Studia lékařství skončil Vilém v roce 1830 a výtisk své dizertace, jejíž obhajobou studia ukončil, zaslal Purkyňovi s průvodním dopisem. Ten se zachoval a je uložen Vilém Rudolf Weitenweber, jehož dobové ilustrace z knihy Medicinischen Austaten Prag (Praha 1875) byly použity v kalendáři VFN 2011.

7 12 historie VFN a 1. LF UK VFN a 1. LF UK ze života 13 v Purkyňově pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví na Strahově. Právě promovaný doktor lékařství se ptá svého učitele na mínění o své práci. V dopise píše: Čzeska gmena gsau od p. Prof. G. S. Presla; gesli pak dudau Oni s nymi spokojený? Současnému čtenáři nutno vysvětlit, že tato věta je psaná pravopisem poloviny 19. století, kdy g se četlo jako j, j se četlo jako dlouhé í, dvojhláska au se četla jako ou. Dotaz se týkal některých výrazů nově tvořené české terminologie chorob, kterou pomáhali vytvářet bratři Preslové. Prvním působištěm mladého lékaře byl Loket, po třech letech se však vrací do svého rodného města a v Praze již zůstává trvale. Weitenweber měl i literární ambice. Píše příspěvky o významných lékařích pražské univerzity, Krombholzovi, Heldovi, Mikanovi, Jungmannovi a o bratrech Preslech. Svůj zájem věnoval i významným přírodovědcům minulých staletí, jako byli Marcus Marci z Kronlandu, lékař ze 17. století, nebo V. R. Weitenweber kromě medicínského založení měl ještě literární ambice. Byl zvolen historiografem lékařské fakulty, vydával odborné časopisy, udržoval styky s mnoha evropskými univerzitami. Johann Loew z Erlfelsu, profesor lékařství století 18., nebo Jakub Jan Václav Dobřenský de Nigroponte, který se stal nástupcem Marca Marcí v Praze. Uvedené historické studie vedly k rozhodnutí zvolit Weitenwebera historiografem lékařské fakulty. Dostal za úkol napsat během tří let dějiny lékařství a přírodních věd na pražské univerzitě. Byl to ovšem úkol nad síly jednoho člověka, který nemohl zvládnout: zpracovat údaje z archivu, který vznikal po staletí a byl zcela neuspořádaný. Jinou významnou aktivitou Weitenwebera byla jeho účast na vydávání odborných časopisů. Sám již v roce 1836 začal vydávat dvouměsíčník a později se uplatnil v časopise Lotos, který pak vycházel téměř sto let. Své literární schopnosti uplatňoval i na poli nemedicínském, zájem čtenářů vyvolala jeho knížka věnovaná arabské kávě, kterou jako nápoj vysoce oceňoval. Weitenweber se uplatnil i jako sekretář Učené společnosti a v Jednotě pro dostavění svatovítského chrámu. V roce 1848 byl účastníkem Slovanského sjezdu v Praze. I když měl styky s mnoha evropskými univerzitami, dával skromně přednost práci v tichu své pracovny. Poslední léta jeho života mu ztěžovalo onemocnění kloubů. Zemřel v Praze 1. dubna 1870 v domě na Karlově náměstí, na jehož místě dnes stojí fakultní poliklinika. doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. Otevřeně k uzavřeným Projekt nazvaný Otevřeně k uzavřeným byl od srpna realizován a nedávno dokončen v prostorách 5. lůžkového oddělení Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK. Mottem akce byl výrok dánského filozofa a buddhistického učitele Oleho Nydahla: Kdo myslí sám na sebe, má problémy, kdo myslí na druhé, má úkoly. Hlavním důvodem pro vznik projektu byla změna prostředí a stavu společenských prostor uzavřeného mužského i ženského oddělení Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK. Současně šlo i o zviditelnění a otevření psychiatrické půdy pro veřejnost. Zaměstnanci a pacienti se na jednotlivých odděleních již mnoho let snaží o zpříjemnění společných prostor svépomocně, tedy alespoň vlastní tvorbou a invencí. Přesto ale prostředí na 5. oddělení nebylo stimulující, nevytvářelo příležitost k aktivitě, což mohlo navodit u hospitalizovaných nemocných apatii, útlum a nezájem. Na ty, kteří musí být někdy léčeni až dva měsíce, často delší dobu bez možnosti vycházení, působilo toto prostředí depresivně a nedůstojně. Sami pacienti to cítili a přicházeli se svými nápady, které se daly s určitým obnosem peněz realizovat. Byli proto dobrovolníky, studenty a zaměstnanci osloveni i pacienti, aby se na projektu podíleli. Díky projektu Otevřeně k uzavřeným jsou nyní prostory vymalované příjemnými barvami, stěny zdobí malby, které si hrají s prostorovostí. Pomohl, kdo mohl V rámci firemního dobrovolnictví, které je formou firemního dárcovství (firma poskytne neziskové

8 14 ze života VFN a 1. LF UK VFN a 1. LF UK ze života 15 V rámci firemního dobrovolnictví se zapojily firmy ČEZ a T-Mobile. V rolích dobrovolnic tu byly především vidět studentky VŠUP, FAMU, Prešovské univerzity, ale také zaměstnanci i samotní pacienti. organizaci práci a čas svých zaměstnanců a uhradí všechny náklady s akcí spojené), se podařila spolupráce s firmou ČEZ, která navíc k akci s dobrovolníky přispěla finančním obnosem, jenž pokryl náklady na pomůcky, barvy a část vybavení jídelny a kuřárny. Jednodenní akcí v rámci dobrovolnictví se zapojila také firma T-Mobile, v rolích dobrovolníků tu ale bylo po celé týdny vidět především studentky Vysoké školy uměleckoprůmyslové (VŠUP), Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) a Prešovské univerzity, a dále zaměstnanci i pacienti. Jako stěžejní úkol stanovil projekt proměnu společenských prostor, kde probíhají komunity, skupiny a kluby a nemocní se zde stravují, tedy především jídelny, chodby a kuřárny (ta je pro zdravotnické zařízení nezvyklá, nicméně s oficiálně udělenou výjimkou, a to z důvodů zcela odborných). Oddělení se zaměřuje na diagnostiku a léčbu především psychotických stavů, afektivních poruch, problematiku komplikací závislostí a závažných somatických onemocnění, stavů po sebevražedných pokusech a těžkých poruch osobnosti. Návrhy úprav podávali všichni zúčastnění včetně pacientů. Nyní jsou prostory vymalované příjemnými barvami, které uklidňují, ale i stimulují, a stěny místností jsou vyzdobeny malbami, které si hrají s prostorovostí. Projekt Otevřeně k uzavřeným je prakticky hotov, 5. oddělení psychiatrické kliniky září novotou, zbývá už jen pověsit obrazy z malovaného hedvábí a dozdobit keramickou dekorací. Otevřena bude také fotografická výstava studentek FAMU, dokumentující celou realizaci projektu. 5. oddělení již začalo přijímat pacienty, podle jejichž reakcí jsou prostory uklidňující a zajímavé. Hlavně jsou důstojné pro nemocnici i pro pacienty, kteří se tu léčí. Bc. Petra Zunová koordinátorka projektu Oddělení již začalo přijímat pacienty, kteří nové prostory hodnotí jako uklidňující a zajímavé. Plný koš dárků Pro děti, které tráví mikulášský svátek na klinikách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je připravena jeho každoroční oslava. Tradičně se této populární akce ujali studenti ze Spolku mediků českých. Navštívili děti na Foniatrické klinice a na Klinice dětského a dorostového lékařství. Na oslavě nechyběl sv. Mikuláš s andělem, kteří společně rozdávali dětem drobné dárky, a také čert, který sice pouštěl hrůzu, ale samozřejmě přiměřeně věku a zdravotnímu stavu malých pacientů. (PP) Z důvodu termínu uzávěrky uveřejňujeme fotografie mikulášských oslav z minulých let.

9 16 ze života VFN a 1. LF UK VFN a 1. LF UK ze života 17 Dar paní Josefiny Napravilové pro nejlepší studenty 1. a 6. ročníků Josefina Napravilová se narodila v Plzni v roce 1914 manželům Gottfriedovým a zde také maturovala na dívčím lyceu. Po maturitě vstoupila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Bohužel tehdejší doba nebyla právě nejvlídnější. Paní Josefina Napravilová uprostřed s oceněnými studenty Vojtěchem Dolejským a MUDr. Michaelm Fikrlem. Foto Jana Buřičová Za války bydlela paní Napravilová v Praze na Karlově náměstí. Tam také v únoru 1945 zažila bombardování. Bomby spadly na Karlovo náměstí a zrovna na Václavskou pasáž, kde jsem bydlela. Měli jsme v bytě všechno rozbité, i dveře, ale jako zázrakem jsem byla uchráněna a nic se mi nestalo, vzpomíná na onen nešťastný den. Bombardování bylo v poledne. Ze špitálu šli zrovna lidi a procházeli naší Václavskou pasáží. Při bombardování tam byli mrtví a ranění. Hodně jsem pomáhala. Dělala jsem krátký kurz první pomoci. Čekali jsme ještě druhý nálet. Děti a dospělé jsme dávali do transportu do nemocnice. Bylo to hrozné. Bohudíky, že druhý nálet už nebyl. Myslím si, že v krytu na Karlově náměstí je dodnes šedesát až osmdesát lidí zasypaných a pohřbených. Možná právě proto se rozhodla v květnu roku 1945 nastoupit jako spojovací úředník repatriačního odboru ministerstva ochrany práce a sociální péče. Přivedla ji tam touha pomáhat československým občanům postiženým válkou. V tomto důležitém postavení se věnovala především vyhledávání českých a slovenských dětí, zavlečených během války do Německa nebo na okupovaná území, a zajištění jejich návratu do vlasti. Po válce jsem začala pomáhat dětem. Hlavní vliv na mě měl švédský princ Bernadotte. Setkala jsem se s ním v červnu 1945 ve Stockholmu, kdy začal dětem pomáhat. Proč mají děti kvůli válce trpět? Stejně ji nejhůř odnesly. Bylo jedno, jestli pomáhal polskému, českému nebo německému dítěti. Děti za politiku nemohou. Princ Bernadotte mi ukázal hrůzu evropských dětí po válce a přitáhl mě k nim. Jsem mu za to vděčná. Pomáhala jsem tedy s repatriací českých dětí, zavlečených do různých částí Evropy. Celá akce repatriací, která se týkala asi čtyřiceti dětí, byla práce ministerstva sociální péče. Jezdili jsme do Rakouska, Německa, Polska nebo do Švédska. Neměla jsem uniformu. Byla jsem v zeleném plášti do deště, pod kterým jsem měla myslivecký oděv. Vydávali jsme se hlavně na západ a na jih. Jezdila jsem tam, kde byly německé školy, které se koncem války stěhovaly, aby se vyhnuly bombardování, což bylo v Bavorsku a v Rakousku. Potom jsem jezdila do německých rodin členů SS a SA, které si děti přivlastňovaly a chtěly z nich udělat Němce. Vzpomínám si na jednu Němku, která plakala, když jsem jí holčičku brala. Říkala jí: Ne abys mě nenáviděla. Měla jsem tě tak ráda a chtěla jsem tě dobře vychovat. Nijak je neomlouvám, ale ti lidé za to tenkrát kolikrát stoprocentně ani nemohli. Chtěli mít děti, tak si nějaké opuštěné vzali a chtěli z něho vychovat řádného člověka. O tom, jaké to tenkrát bylo, se dá dnes už jenom těžko hovořit. Následovaly také cesty do Polska a do Osvětimi, kde hledali děti z Lidic a Ležáků, které se během války ztratily. Právě v té době také hledala Václava Hanfa z Lidic. Měli jsme už nějaké indicie, kde by asi mohl být. Byl v jedné německé škole a ty byly evakuované vždycky tam, kde se neválčilo. Dozvěděli jsme se, že měl být někde v severním Rakousku, v oblasti Wald-viertel. Na cestu se vypravila v prosinci Procházela pošty a obchody, projížděla severním Rakouskem. Těsně před Vánocemi jej vypátrala ve sběrném táboře v rakouském Salcburku. K Václavovi Hanfovi si našla takřka mateřský vztah. S Vašíkem Hanfů se dosud vídáme. Je vidět, že vliv války a koncentračního tábora mu podrazil zdraví. Jsem moc ráda, že má krásné vnuky a pravnuky. Jsou to moc hodní lidé a taková dobrá a čestná rodina. Stále mi říká maminko. V roce 1947 se s manželem legálně vystěhovali do Vídně. Po komunistickém převratu v roce 1948 již neviděla reálnou šanci na návrat do vlasti. Proto se o rok později rozhodla přijmout pozvání rodiny Bloch-Bauerových a odjela do Kanady. S opravdovou radostí a ve vzpomínkách na domov jsme pokaždé slavili 7. březen, 28. září nebo Bude mi šestadevadesát let. Pořád jsem ale spojená s univerzitami a se studenty. Přeji si, abychom zase měli dobrý studovaný národ. 28. říjen. Vážili jsme si každého hadříku, kroje, který pocházel z Československa. Každý kousek se dědil. Každá česká kniha pro nás byla jako bible. Její pobyt se prodloužil až do roku 1994, kdy se nakonec rozhodla prožít další léta v České republice. I dnes se snaží Setkání oceněných studentů s paní Josefinou Napravilovou. Foto Jana Buřičová pomoci dětem, zvláště pak studentům. Bude mi šestadevadesát let. Pořád jsem ale spojená s univerzitami a se studenty. Přeji si, abychom zase měli dobrý studovaný národ. A možná právě proto se paní Josefina Napravilová rozhodla věnovat peněžitý dar ve výši Kč pro nejlepší studenty prvních a šestých ročníků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který převzal děkan 1. LF UK profesor Tomáš Zima v dubnu roku V roce 2010 byli obdarováni Jaromír Přidal, MUDr. Pavel Rutar, MUDr. Michal Vočka, MUDr. Michaela Richterová a MUDr. Marie Heringová. Stejně jako v loňském roce i letos byli vybráni studenti, jimž odměna náleží. Z daru paní Josefiny Napravilové byli oceněni Vojtěch Dolejský a MUDr. Michal Fikrle. (EDA)

Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 4 říjen prosinec 2012. Přišel adventní čas

Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 4 říjen prosinec 2012. Přišel adventní čas Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK číslo 4 říjen prosinec 2012 Přišel adventní čas Významná ocenění Rádi bychom Vám představili odborníky VFN a 1. LF UK,.

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Děkujeme, pane řediteli. Několik slov před odchodem z funkce. Promoce. Velkorysý dar lékařské fakultě. Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Děkujeme, pane řediteli. Několik slov před odchodem z funkce. Promoce. Velkorysý dar lékařské fakultě. Noví vedoucí pracovníci 3 2009 Z OBSAHU ČÍSLA Děkujeme, pane řediteli Několik slov před odchodem z funkce Promoce Velkorysý dar lékařské fakultě Noví vedoucí pracovníci K osmdesátinám profesora Bohumila Konečného Hradecké medicínské

Více

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2005 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Prezidenta ČR Václava Klause přivítali ředitel FN HK Leoš Heger, děkan LF UK Vladimír Palička a přednosta

Více

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY OBSAH TYGŘÍ SKOK......2 ÚVOD DĚKANA 1. LF UK...3 VOLBA REKTORA UK...3 HROZÍ NÁM CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE?...4 CHŘIPKA JE KDYŽ......7 ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 1. LF UK A VFN...8 KLINICKÁ IMUNOLOGIE...11

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Arcibiskup Dominik Duka OP jmenován kardinálem. Václav Havel (1936 2011) Návštěva z Mayo Clinic. Komplexní onkologické centrum FN HK

Z OBSAHU ČÍSLA. Arcibiskup Dominik Duka OP jmenován kardinálem. Václav Havel (1936 2011) Návštěva z Mayo Clinic. Komplexní onkologické centrum FN HK 1 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Arcibiskup Dominik Duka OP jmenován kardinálem Václav Havel (1936 2011) Návštěva z Mayo Clinic Komplexní onkologické centrum FN HK Vzpomínka na profesora Vortela Historie královéhradeckých

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

Sdružený objekt (úschovna kol) Foto J. Bobr

Sdružený objekt (úschovna kol) Foto J. Bobr 3 2008 Z OBSAHU ČÍSLA Investice v roce 2008 a perspektiva do roku 2012 Profesor Blahoš důstojníkem Řádu Čestné legie Přijímací zkoušky na lékařskou fakultu Profesor Hironori Yamamoto hostem 2. interní

Více

1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA. Porodnická a gynekologická klinika. Jubileum Lékařské fakulty UK. Zavádění a úhrady nových technologií

1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA. Porodnická a gynekologická klinika. Jubileum Lékařské fakulty UK. Zavádění a úhrady nových technologií 1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA Porodnická a gynekologická klinika Jubileum Lékařské fakulty UK Zavádění a úhrady nových technologií ČASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ Životní

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci 3 2007 Z OBSAHU ČÍSLA Návštěva ministra zdravotnictví Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci Promoce absolventů lékařské fakulty Přijímací zkoušky na lékařskou fakultu

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

v Čísle: Nová kniha v edici Paměť UP Prof. Jan Peřina a jeho Proměny doby Prof. Tomáš Halík: Svoboda je dar se závazkem

v Čísle: Nová kniha v edici Paměť UP Prof. Jan Peřina a jeho Proměny doby Prof. Tomáš Halík: Svoboda je dar se závazkem Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Placeno převodem 706008 27. listopadu 2009 v Čísle: 8 Ročník 19 Dvě ceny LIBRI 2009 pro Univerzitu Palackého Premiéra Sametových dnů v Pohraniční

Více

Sladké stoleté oslavy

Sladké stoleté oslavy Zpravodaj Města Litomyšle 2 3. února 2006 Ročník XVI. Sladké stoleté oslavy Hana Švehelková s asistentem Davidem vyprávěli během Medového večera, vážně - nevážně, o včelách a jejich životě. Zatímco včely

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Inaugurace děkanů (2) Digitální knihovna DILLEO (4) Jakou cenu má osobnost (6) ARTPERITIV III (8) Co nového na FF OU (10) Ze zápisníku našich

Inaugurace děkanů (2) Digitální knihovna DILLEO (4) Jakou cenu má osobnost (6) ARTPERITIV III (8) Co nového na FF OU (10) Ze zápisníku našich Inaugurace děkanů (2) Digitální knihovna DILLEO (4) Jakou cenu má osobnost (6) ARTPERITIV III (8) Co nového na FF OU (10) Ze zápisníku našich zahraničních stážistů (10) Hostující profesor v Ostravě (11)

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit?

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit? Vařit, nebo si nechat vařit? Šikovné ruce našich seniorů Anketa na téma Obsah a forma IP Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník: XII. květen

Více

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Zima 2010 www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing. Josef Pohůnek,

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Otmar Oliva. Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější. Časopis Fakultní nemocnice Olomouc

Otmar Oliva. Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější. Časopis Fakultní nemocnice Olomouc Podzim 2014 Časopis Fakultní nemocnice Olomouc NemMAGAZÍN Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější Otmar Oliva o sochařské tvorbě, pádu ze žebříku a vztahu

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více