Místní akční plán vzdělávání ORP Strakonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční plán vzdělávání ORP Strakonice"

Transkript

1 Místní akční plán vzdělávání ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Identifikace: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP Financování: Evropská unie Evropský sociální fond (ESF) Realizace projektu: Nositel projektu: MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, Strakonice 1 S t r á n k a

2 Obsah 1. Úvod Co je MAP Účel MAP Popis struktury dokumentu MAP Manažerský souhrn Analytická část Obecná část Základní informace o řešeném území včetně jeho vymezení Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území ORP Strakonice Vyhodnocení dotazníkového šetření Charakteristika školství v řešeném území Zajištění dopravní dostupnosti škol v území Sociální situace Návaznost na dokončené základní vzdělávání Specifická část analýzy MAP v území ORP Strakonice Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území Východiska pro strategickou část Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území SWOT - 3 analýza prioritních oblastí rozvoje v ORP Strakonice Strategická část a Strategický rámec priorit MAP do roku Vize Stanovení priorit Stručný přehled priorit a cílů Vazby cílů na opatření Strategický rámec MAP ORP Strakonice Roční akční plán pro kalendářní rok Priorita 1 Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Priorita 2 Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Priorita 3 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území Implementační část Řízení a organizační zajištění MAP Aktualizace MAP S t r á n k a

3 6.3. Monitoring a vyhodnocování realizace MAP Komunikační strategie - Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP Způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek, způsoby a termíny pro jejich vypořádání Seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let Základní principy MAP Seznam zkratek Přílohy S t r á n k a

4 1. Ú v o d Místní akční plán vzdělávání v ORP Strakonice se zabývá otázkami školství v daném území. Netýká se pouze předškolního vzdělávání a základního vzdělávání určeného dětem od 3 do 15 let, ale zabývá se i neformálním vzděláváním a volnočasovými aktivitami dětí a žáků v ORP Strakonice. V současné době prochází vzdělávání v českých školách rozsáhlými změnami vedoucími k transformaci vzdělávacího systému. Jedná se o zavádění kutikulární reformy, která zahrnuje vzdělávací programy, obsahovou náplň výuky, dosažený výsledek a získané zkušenosti žáků, které si ve škole osvojí. Hlavním předpokladem efektivního vzdělávání je postupná optimalizace sítě škol v území a její dostupnost. Kapacita školských zařízení musí odpovídat demografickému vývoji, zachování kvality a dostupnosti vzdělávání na úrovni všech stupňů a kompletní nabídky odpovídající možnostem všech žáků s ohledem na jejich potřeby, jak zdravotní tak socioekonomické. Do vzdělávání nepatří pouze povinná školní docházka, ale také zájmové a neformální vzdělávání, které zvyšuje možnosti rozvoje dětí a žáků a vede ke kvalitnímu využívání volného času. Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou kategorií a jeho smysluplné využívání přispívá k rozvoji osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. Často může pozitivně ovlivnit i budoucí profesní dráhu jedince a je významným prostředkem prevence rizikového chování, především dětí a mládeže. Význam vzdělanosti a vzdělávání pro společnost roste a v soutěži jednotlivých zemí vzdělanost populace a její vědecká úroveň rozhodují o budoucnosti země. Vzdělávání uspokojuje celou řadu potřeb a zájmů. Motivace ke vzdělávání je podmíněna důvody existenčními, ekonomickými, společenskými, socializačními a individuálně osobnostními. Místní akční plán vzdělávání přináší možnosti rozvoje školství, formálního a neformálního vzdělávání, zapojení místních aktérů do jeho rozvoje a především nový pohled na řešení problémů nejenom regionálního vzdělávání Co je MAP MAP je plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do patnácti let. Jeho cílem je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území spádového obvodu obce s rozšířenou působností. Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí se opírá o Strategický rámec pro rozvoj veřejné správy pro období Jedním z cílů je Harmonizace administrativního členění státu. Dokument konstatuje, že v současné době se jeví jako optimální obvody ORP, které již nyní osvědčují svoji stabilitu. Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání v zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. MAP zahrnuje oblasti včasné péče, předškolní a základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Účel MAP Cíle MAP - vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území - vyhledání a podpora místních lídrů a aktérů ve vzdělávání - vznik partnerství, která napomáhají zkvalitnit vzdělávání, a to zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji spolupráce dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže (např. spádovost laboratoří nebo školního psychologa) - otevření partnerské diskuze v území např. o vzniku svazku škol - vize rozvoje škol - vyjasnění si vztahu mezi zřizovateli, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území obce 1 Usnesení vlády č. 680/ S t r á n k a

5 Specifické cíle MAP Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k: - systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol - sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání - podpoře škol se slabšími výsledky - rozvoji potenciálu každého žáka - dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole - zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a zlepšení spolupráce s rodiči MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území daného ORP. Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Koncepční otázky, rozvoj a šíření nových přístupů ve vzdělávání a celoplošná podpora škol při řešení problémů, se kterými se potýká většina škol, je řešena jinými druhy intervencí, popsanými výše (systémové a koncepční projekty, tematická partnerství na národní nebo krajské úrovni, šablony do škol). Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev problémů územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP. MAP je významným podkladem pro vyhlašování výzev OP VVV, IROP nebo OP ŽP, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů OP VVV - kvalita a otevřenost vzdělávání a související vybavení - zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně přechodu dětí na ZŠ - zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích - rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání - zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků - zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce - kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání - sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání - zkvalitnění vzdělání zejména obcí se sociálně vyloučenými lokalitami - řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků IROP - stavby a související vybavení pro zvyšování kvality a otevřenosti vzdělávání - výstavba a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání v odůvodněných případech - výstavba a rozšiřování kapacit základních škol v soc. vyloučených lokalitách - výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů - rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí - úpravy učeben - vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu - doplňková zeleň v okolí budov OP ŽP - zateplení budov škol - snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov - realizace technologií na využití odpadního tepla - realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla 5 S t r á n k a

6 Partnerství v projektu MAP Jako významný iniciátor partnerství ve správních obvodech ORP byly identifikovány místní akční skupiny. Jejich role je významná pro aktivní rozvoj venkovských území. Každá MAS zpracovává v roce 2015 základní strategii pro rozvoj vzdělávání. Společným aktuálním cílem v regionu je uzavření projektového partnerství mezi MAS a zřizovateli škol. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Organizace partnerství a spolupráce by měla odrážet členění podle těchto tří základních skupin: - zřizovatelé škol (obce, soukromí zřizovatelé) - školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, neziskové vzdělávací organizace) - uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče) Organizační struktura partnerství může obsahovat pracovní skupiny, sekce či jiná pracovní a poradní tělesa. Struktura partnerství MAP by měla odrážet územní charakteristiky, včetně již existujících funkčních partnerství (MAS, DSO apod.) a reflektovat strategii MAP, aby mohla být efektivně naplňována. Povinným a vrcholovým orgánem každého MAP je řídící výbor. Složení řídícího výboru: povinní a nepovinní (volitelní) partneři Povinní partneři: - odborný garant - nositel MAP (manažer MAP) - zástupci zřizovatelů škol - školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních (poměr zastoupení jednotlivých zřizovatelů podléhá schválení odborného garanta) - vedení škol, zástupci z družin (platí pro ZŠ) školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních (poměr zastoupení jednotlivých typů škol podléhá schválení odborného garanta) - zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin), (poměr zastoupení jednotlivých typů organizací podléhá schválení odborného garanta) - zástupce rodičů Volitelní partneři: - jejich počet a celkový poměr zastoupení podléhá schválení odborného garanta Na území, kde je vytvořeno funkční partnerství, byly předávány agregované informace ze škol (ZŠ a MŠ) o identifikovaných potřebách s uvedením explicitních informací o identifikovaných potřebách jednotlivých škol v oblasti investic (IROP) jako podklad pro tvorbu územních MAP. Úkolem partnerské platformy na těchto územích je především tyto potřeby v rámci místního akčního plánování vyhodnotit a prioritizovat v návaznosti na strategické záměry již existujících funkčních partnerství v území (prioritizace, spádovost, efektivita využití a vytíženost v návaznosti na zvyšování kvality ve vzdělávání) a zapracovat do MAP následně tyto prioritní potřeby. 1) Budování kapacity 2) Dohoda o prioritách 3) Akční plánování 4) Realizace plánu MAP začíná tvorbou strategického rámce a priorit a následně se soustředí na zpracování akčního plánu. Cílem akčního plánování je rozpracovat strategický rámec a priority do úrovně možných opatření a aktivit, které by měly odrážet především specifické potřeby území. To znamená, že hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti vzdělávání, které jsou z hlediska území významné a jejich řešení není dostatečným způsobem pokryto intervencemi z národní úrovně. Součástí MAP je i budování kapacity pro následnou realizaci těchto projektů (tematické a partnerské sítě). Výstupy z těchto fází již mohou identifikovat témata intervencí pro OP VVV a informace k intervencím z IROP. Především pro intervence z IROP není nutné čekat na finální verzi MAP, ve fázi zpracování vize a strategického rámci budou již MAP obsahovat vložené schválené dohody zřizovatelů. Základním vstupem pro zpracování MAP jsou zjištěné potřeby a plány aktivit škol na území, pro které se MAP zpracovává. Pro zpracování MAP slouží dotazníkové šetření, které je zaměřeno na prioritní i 6 S t r á n k a

7 volitelné oblasti zaměření MAP. Dotazník byl připraven v souladu s nástrojem Kvalitní škola a nástroji pro podporu gramotností, které jsou připravovány v IPn NIQES. Kromě dotazníkového šetření jsou tyto potřeby a plány zjišťovány v aktivitách MAP, které souvisí se společným plánováním, se síťováním a vzájemným učením škol, a také prostřednictvím komunikace mezi školami a dalšími partnery Popis struktury dokumentu MAP Analytická část viz předchozí kapitola Strategický rámec Opatření (odůvodnění výběru cílů na základě místní analýzy) Výstupy - aktivity škol - aktivity spolupráce - infrastruktura pro vzdělávání Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do patnácti let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat všechna tři povinná opatření, anebo vyjádření s odůvodněním plynoucím z analýzy potřeb, proč nejsou zařazena: Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (*Pro potřeby KAP budou v ZŠ a MŠ (v MŠ vyjma kariérového poradenství) mapovány taktéž oblasti: Podnikavost a iniciativa Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO) Kariérové poradenství Zájem jednotlivých škol/celého území o podporu těchto témat formou spolupráce se středními školami a dalšími aktéry bude zmapován a informace budou předávány zpracovatelům KAP k využití při přípravě projektů typu partnerství a sítě na území krajů.) Nepovinná témata konektivita škol, jazykové vzdělávání, územně specifická témata atd. Systémová úroveň Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné posílit přenos těchto změn na úroveň jednotlivých škol. Decentralizace, která proběhla v regionálním školství, nebyla provázena budováním dostatečných odborných kapacit na středních úrovních. Ze zjištění ČŠI (projekt Překonání školního neúspěchu), ale také projektů Agentury pro sociální začleňování (dále ASZ), organizace Člověk v tísni2, ale i dalších, je zřejmé, že zřizovatelům (v případě ZŠ a MŠ jsou to zejména obce) často chybí vize rozvoje škol a že nemají koncepci vzdělávací politiky zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání. To souvisí s neujasněným vztahem mezi zřizovatelem a školami na území obce a s nejasností ohledně metodického vedení. Aby bylo možné operačním programem výše zmíněné nedostatky řešit, bylo rozhodnuto, že prostřednictvím systému výzev a projektů bude na celé území ČR přenášena jednotná koncepce metodické podpory jak zřizovatelům, tak i jednotlivým školám. Již v závěru realizace OP VK byly vyhlašovány výzvy, jejichž cílem bylo budování kapacit na úrovni zřizovatelů v jednotlivých územích. Jednalo se i o oblasti tradičně chápané jako velmi obtížné (například podpora sociálně znevýhodněných dětí a žáků a jejich začleňování do hlavního vzdělávacího proudu. V roce 2015 tedy na území České republiky jsou obce, kde se podařilo během několika let (opravdové výsledky je možno sledovat cca po pěti letech podpory) vybudovat systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, vzdělávacími zařízeními, organizacemi poskytujícími sociální služby a dalšími partnery. Tento systém umožnil v některých případech odstranit selektivnost vzdělávací sítě, připravit 2 Projekt Vzdělávací koncepce 7 S t r á n k a

8 fungující systém podpory dětí a žáků ohrožených neúspěchem a zároveň celkově zvýšit kvalitu poskytovaného vzdělávání. Ke konkrétním výsledkům patří snižování počtu opakování ročníků, snížení počtu absencí, zlepšily se studijní výsledky žáků. V mateřských školách se zvýšil počet dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při zachování kvality poskytovaného vzdělávání. Pravděpodobně nejdůležitějším výsledkem dlouhodobé podpory v území je však zvyšující se pozitivní hodnocení systémových kroků ze strany zřizovatelů, ředitelů i jednotlivých učitelů. A zvyšující se důvěra rodičů v kvalitu škol. Zlepšující se kompetence učitelů zvyšují jejich očekávání vzhledem ke vzdělávacím výsledkům žáků. Podpůrná úroveň Zpracování šablon a zajištění poradenství k jejich využívání pro čerpání finančních prostředků z ESI fondů. Aby mohly být tyto pozitivní změny nastartovány a následně podporovány, je v OP VVV navržen systém komplexní podpory. Na jeho začátku kromě systémových projektů (realizovaných z úrovně MŠMT) stojí i možnost pro jednotlivá území České republiky umožnit nastavení komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území. K tomu jsou pro úroveň mateřských a základních škol určeny místní akční plány. Současně s těmito systémovými kroky budou vyhlašovány i další výzvy podporující prioritní témata a v roce 2016 byly připraveny výzvy pro podporu jednotlivých škol formou zjednodušeného financování (tzv. projekty šablon). Místní akční plány tedy slouží jako efektivní nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z IROP: koordinace investičních akcí a podpora řízení efektivního využití investic v území s tím, že v IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti v oblasti základního vzdělávání. Zároveň je třeba dle doporučení EK k OP VVV i IROP dobře odůvodnit investice do škol v území i proto MAP sehrává důležitou roli. Identifikací prioritních oblastí podpory umožní lépe specifikovat témata pro jednotlivé projekty a zajistit tak požadovanou míru koncentrace. Zásadní je prokázání souladu s prioritami MAP v daném území. Tento soulad s MAP je možné prokázat nejdříve ve fázi vytvoření vize a dohodě o prioritách MAP. V případě, že v souladu s MAP bude požadavek na výstavbu nadstandardního a finančně náročného zařízení nebo zařízení celokrajského významu, nebo výstavby a vybavení nových excelentních vzdělávacích prostor pro ZŠ, školské zařízení nebo neformální vzdělávání, bude informace o identifikované potřebě předána Pracovní skupině Vzdělávání Krajského akčního plánu (KAP). Akce musí být součástí místního akčního plánu a zároveň na úrovni kraje bude muset projít posouzením v rámci Pracovní skupiny Vzdělávání Krajského akčního plánu (KAP), zda je v souladu se stanoveným rámcem pro podporu. Aktivita musí mít zpracovanou poptávku, studii proveditelnosti, využitelnost min. 20 % jinými školami a udržitelnost provozu. Pro intervence z IROP bude nutné doložit ze strany žadatelů soulad s MAP - soulad s vizemi a dohodou o prioritách. Při definování priorit v oblasti investic na základních školách musí být zpracována analýza potřebnosti a plán využitelnosti (efektivita využití v území). Následně bude uzavřena dohoda zřizovatelů, popř. i dalších aktérů ve vzdělávání (neformální a zájmové vzdělávání) v sousedních obcích. 2. M a n a ž e r s k ý s o u h r n Vytvářeni podmínek pro rozvoj výchovy a vzděláváni je jednou z významných aktivit státu a obcí. Pro MŠ zřizované obcí je stanoven spádový obvod obce, stejně je tomu tak pro ZŠ. Obec musí zajistit místa v MŠ pro děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu, které mají nárok na předností přijetí (od děti od 4 let věku, od děti od 3 let věku a od děti od 2 let věku). Obec se za určitých smluvních podmínek může dohodnout s jinou obcí. Také pro základní vzdělávání buď zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obci. 8 S t r á n k a

9 Oblast předškolní výchovy a základního školství se tak stává problémem, který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká města. Populační vlny se dlouhodobě promítnou do rozvoje regionálního školství a jednotlivých územních celků. Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy s udržením potřebného počtu děti ve školách. Je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol nebo jde jenom o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává palčivým problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých školách dostatečnou kapacitu. V okolí velkých měst a příměstských oblastech je akutní otázkou k řešení problematika přeplněnosti mateřských škol. Novým problémem je umísťování dvouletých dětí do předškolních zařízení. Ustanovení školského zákona také vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a školských zařízeni, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Obce jsou však často nuceny podporovat školy nad rámec svých povinnosti. Ač tedy nemají přímou povinnost na některé oblasti přispívat (např. platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, školní pomůcky), hledají finanční prostředky ve svých někdy opravdu napjatých rozpočtech, aby školám v jejich svízelné situaci pomohly. Bohužel ani úprava v rámci zákona o rozpočtovém určení daní zdaleka nezohledňuje náklady potřebné na zázemí pro vzdělávání, a tak se čím dál častěji objevuje rozdíl mezi tím, co by škola potřebovala a tím, co ji obec může poskytnout v rámci svých finančních možnosti. Pro kvalitu života obyvatel dané obce a území je důležitou oblasti také kultura a trávení volného času. Možnosti neformálních volnočasových aktivit a vlastní iniciativy obyvatel související s lokálními tradicemi se projevuji spíše na venkově než ve velkých městech. Právě škola jako komunitní centrum zde sehrává velmi významnou roli. Právě MAP by mohl přinést odpověď na otázku, jakými cestami a prostředky lze z pohledu aktérů v území ORP zabývajících se školstvím nejen udržet optimálně dimenzovanou síť škol, ale především jak pozitivně působit na zvyšování kvality a vybavenosti škol a školských zařízeni včetně ovlivňování a zlepšování jejich rozvoje a úrovně vzdělávání v nich. Díky vzájemné spolupráci může navíc docházet k přeměně škol na kulturní, společenská a komunitní centra svých lokalit, kdy škola získá prostor a podmínky pro svou kreativitu a jako otevřené společenské centrum naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro žáky školou povinné, ale také pro ostatní občany. Zároveň bude i dobrým pracovním zázemím pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol. Projekt přináší další možnosti vzdělávání pedagogických pracovníků, možnost jejich setkávání a výměnu příkladů dobré praxe. Podporuje rozvoj kreativity, iniciativy a dalších kompetencí dětí a žáků. Dále se zaměřuje na rozvoj polytechnického vzdělávání, matematickou a čtenářskou gramotnost a pregramotnost. Spolupráce mezi předškolními a školními vzdělávacími zařízeními usnadní přechod žáků z jednoho typu zařízení do druhého, a tak dojde ke snížení ohrožení neúspěchem jednotlivců. Velmi důležitou součástí je inkluzivní společné vzdělávání dětí a žáků, jeho podpora a následný rozvoj. MAP může přispět k hledání nových řešení nejen v oblasti předškolní výchovy a základního školství s ohledem na kompetence obci na úrovni území ORP. Jedná se o dlouhodobý proces budování důvěry a spolupráce v co nejvyšší míře mezi místní správou, školou, rodiči, ZUŠ, veřejnosti, společenskými skupinami a organizacemi při vytváření místního partnerství. Zapojeni jednotlivců i veřejnosti do dílčích záměrů rozvoje obce nebo regionu, propojeni jejich ekonomických, sociálních a ekologických aspektů pak otevírá další možnosti rozvoje školství ve městech i na venkově. Základní legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezuje kompetence a úkoly jednotlivých orgánů ve školství, a to jak orgánů samosprávy, tak i orgánů vykonávajících státní správu Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, je-jich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. Vyhlášky ke školskému zákonu 9 S t r á n k a

10 Ostatní vyhlášky Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků. Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy stanoví. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, upravuje výkon státní kontroly v České republice. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 10 S t r á n k a

11 3. A n a l y t i c k á č á s t Analytická část místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Strakonice se dělí na dvě základní části obecnou část a specifickou část. 3.1.Obecná část Obecná část je zaměřena zejména na základní informace o řešeném území, charakteristiku školství na území ORP Strakonice, obsahuje také vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo provedeno ze strany Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky Základní informace o řešeném území včetně jeho vymezení Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží v západní části Jihočeského kraje. Území SO ORP sousedí na západě s Plzeňským krajem, na severu s SO ORP Blatná, na východě s SO ORP Pí-sek, na jihovýchodě s SO ORP Vodňany, na jihu s SO ORP Prachatice a na jihozápadě s SO ORP Vimperk. Katastrální plocha území činí ha, z toho zemědělská půda činí ha, nezemědělská půda ha. Rozloha SO ORP Strakonice představuje 5,7 % rozlohy kraje. Správní obvod zahrnuje 69 obcí, které se dále dělí na 153 místních částí obcí a 148 katastrálních území. Ve SO ORP Strakonice jsou 2 obce se statutem města (Strakonice a Volyně) a 4 obce se statutem městyse (Katovice, Štěkeň, Čestice, Radomyšl). V roce 2014 žilo na území SO ORP Strakonice obyvatel. Hustotou obyvatelstva 78,8 obyvatel/km2 je po Českých Budějovicích a Táboru třetím nejlidnatějším správním obvodem v kraji (žije zde 7,2 % obyvatel kraje). Průměrný věk obyvatel činí 42,2 let. Podíl městského obyvatelstva činí 57,5 %. Střediskem správního obvodu je město Strakonice, sídlí v něm většina institucí (školství, zdravotnictví, státní správa) a je i střediskem průmyslu a služeb. Tabulka č.1: Obyvatelstvo a obce SO ORP STRAKONICE Počet obcí Počet částí obcí Počet obcí se statutem města Počet obcí se statutem městyse Hustota x x , ,2 78,7 78,7 78,7 78,7 78,5 78,8 zalidnění Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí S t r á n k a

12 Vystěhovalí Průměrný věk mužů 38,6 38, ,2 39,3 39,6 39,8 40,1 40,4 40,6 40,8 Průměrný věk žen 41,3 41,5 41,8 41,9 42,2 42,2 42,6 42,8 43,1 43,3 43,5 Zdroj: ČSU Dle uvedených statistických dat patří ORP Strakonice mezi jedno z největší v rámci celé České republiky. Nachází se zde 2 města (Strakonice a Volyně) a 4 městyse (Čestice, Katovice, Radomyšl a Štěkeň). 33 obcí má naopak méně než 199 obyvatel. Tabulka č. 2: Demografický vývoj obyvatel v území ORP Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel celkem v tom: muži ženy Věkové skupiny v tom ve věku: Průměrný věk (celkem) 40,1 40,4 40,6 40,8 41,0 41,2 41,5 41,7 42,2 Index stáří (65+ / 0-14 v %) 102,5 106,8 108,1 112,0 114,2 113,7 116,3 118,6 119,2 Muži v tom ve věku: Průměrný věk 38,7 39,0 39,2 39,3 39,6 39,8 40,1 40,4 40,8 Index stáří (65+ / 0-14 v %) 81,4 84,9 87,2 89,0 90,9 91,3 93,4 97,0 97,2 Ženy v tom ve věku: Průměrný věk 41,5 41,8 41,9 42,2 42,4 42,6 42,8 43,1 43,5 Index stáří (65+ / 0-14 v %) 124,2 129,3 129,2 135,6 137,6 136,4 139,8 140,9 141,2 Zdroj: ČSÚ Ve sledovaném období byl v ORP Strakonice následující demografický vývoj: od roku 2005 do roku 2008 počet obyvatel rostl. Tento přírůstek obyvatel byl způsoben především stěhováním obyvatel do ORP. V letech 2009 a 2010 došlo k poklesu počtu obyvatel v ORP Strakonice. V roce 2009 to bylo způsobeno především zápornou migrací obyvatel - stěhováním. V roce 2011 došlo opět k mírnému nárůstu počtu obyvatel, v roce následujícím opět k poklesu počtu obyvatel. Informace za rok 2013 představují opětovný nárůst počtu obyvatel v ORP Strakonice. Na území ORP Strakonice žilo v roce 2013 o 714 obyvatel více než v roce Pokles/nárůst počtu obyvatel ORP Strakonice ovlivnilo především stěhování obyvatel. Z výše uvedené tabulky je možno vyčíst, že populace v ORP Strakonice stárne. Zatímco v roce 2005 byl průměrný věk obyvatel 40,1, let v roce 2014 byl 42,2 let. Z tabulky je zřetelný nárůst osob v předproduktivním věku (0-14 let) a naopak pokles osob v produktivním věku (14-65 let) Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území ORP Strakonice V následující tabulce jsou uvedeny některé nejvýznamnější koncepční a strategické dokumenty týkající se předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání. 12 S t r á n k a

13 Tabulka č. 3:Vybrané relevantní významné strategické dokumenty Název dokumentu Odkaz Politika územního rozvoje Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na období Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Dlouhodobí záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Koncepční dokumenty JK Strategie SCLLD Strategie sociálního začleňování Strategie vzdělávání 2020 Akční dokument vzdělávání na období Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období Strategie celoživotního učení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Akční plán inkluzivního vzdělávání Zdroj: vlastní inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi Všechny uvedené strategické dokumenty jsou zaměřeny na oblast předškolního a základního vzdělávání. V oblasti předškolního vzdělávání je navrhováno zvyšování kapacit mateřských škol v souvislosti s demografickým růstem, inkluzivním vzděláváním a nástupem dvouletých dětí. Podporované je pokračování kutikulární reformy v mateřských školách formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci se vzdělávacími institucemi. 13 S t r á n k a

14 MŠMT vytvořilo fond na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol, jehož cílem je kromě zajištění potřebných kapacit pro docházku v posledním ročníku mateřské školy a pro plnění povinné školní docházky, dosáhnout efektivního využití budovaných kapacit mateřských a základních škol v území a předejít budování nadbytečných kapacit předškolního a základního vzdělávání ve spádových oblastech. Další kapacity MŠ budou zajištěny v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výchova a péče o děti do 3 let není v ČR dosud systémově řešena. Novela školského zákona zavádí povinnost zajistit docházku předškoláků do MŠ (dovršení pěti let před začátkem školního roku, nově od 2017/2018) a postupně zavádí povinnost umístit až dvouleté děti od roku Tato oblast nespadá pouze do gesce MŠMT, ale je potřeba ji řešit v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí a doporučit odpovídající institucionální řešení. Akceptování zájmu po předškolním vzdělávání pro děti již od dvou let v mateřských školách ve větší míře než dosud vyvolá potřebu upravit podmínky pro činnost mateřských škol (snížením počtu dětí ve třídě, zvýšení počtu pomocného personálu, vhodné materiální vybavení pro tuto věkovou kategorii, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek, úpravu RVP). Jedním z argumentů pro přijímání dvouletých dětí do mateřských škol je z hlediska státu prokazatelná ekonomická výhodnost včasného návratu rodičů na trh práce. Protiargumentem jsou však poznatky pedagogiky, vývojové a sociální psychologie, že většina dětí dosahuje potřebné zralosti až kolem tří let. Mezi hlavní úkoly v oblasti předškolního vzdělávání pro následující období patří především zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání a podpora mateřských škol při začleňování dětí ze znevýhodněných skupin, v místech zvýšeného zájmu o předškolní vzdělávání navýšení nedostatečných kapacit mateřských škol a zvyšování kvality předškolního vzdělávání. V oblasti základního vzdělávání je hlavním cílem zachovat stávající kapacitu základních škol, podpora inkluzivního vzdělávání v potřebné míře a podpora polytechnického vzdělávání. Do roku 2020 bude hlavním úkolem v oblasti základního vzdělávání snížit množství odkladů povinné školní docházky a kapacitně zajistit plnění povinné školní docházky zejména žáků 1. stupně ZŠ při zachování kvality vzdělávání. Současně podporovat kvalitu vzdělávání 2. stupně ZŠ a nezvyšovat podíl žáků odcházejících do víceletých gymnázií. Zvyšování kvality vzdělávání je úzce provázáno se zvyšováním kvality počátečního i dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ. Inkluzivní vzdělávání nebylo v předchozích letech příliš řešeno. Společné vzdělávání řešilo minimum škol. Jednou z nezbytných podmínek pro vzdělávání dětí v běžných třídách je vybudování prostředí rovného přístupu v českých základních školách. Naplnění této podmínky podpořily novely vyhlášek č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., jelikož mj. nedovolují dlouhodobé zařazení dítěte bez lehkého mentálního postižení do školy určené pro žáky s mentálním postižením, zakotvují povinnost pravidelné roční rediagnostiky, zkracují délku diagnostického pobytu či přinášejí podrobná pravidla pro informování rodičů a udělování informovaného souhlasu. V současné době jsou připravovány další dílčí novely uvedených vyhlášek, které zcela ruší institut diagnostického pobytu a znemožňují zařazení dětí se sociálním a zdravotním znevýhodněním do škol zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Zabezpečení legislativních podmínek však není a nemůže být jediným předpokladem pro vytvoření rovných příležitostí ke vzdělávání. Je nezbytné zabezpečení adekvátních materiálních, finančních a personálních podmínek. Výchozím strategickým dokumentem zabývajícím se inkluzí je strategie vzdělávání Dlouhodobí záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji neplánuje zvyšování kapacity ZUŠ, DDM, ŠK, ŠD, přestože je mezi dětmi a rodiči velký zájem. U DDM a ZUŠ plánuje Jihočeský kraj podporu využití jejich vlastních kapacit. Strategie rozvoje regionálního školství je zaměřená na vzdělávání pro budoucnost. Kde společnost současné doby je společností rychlých změn (technologických, ekonomických, společenských a environmentálních), které ovlivňují ekonomiku a ve svém důsledku celou společnost. Pro budoucí období, které přesahuje období dlouhodobého záměru, je třeba počítat s tím, že cíle a obsah vzdělávání bude třeba budoucím trendům výrazněji přizpůsobit. Kromě personálních kapacit soustředěných na inovace vzdělávání, které budou orientovat školy na budoucí potřeby v osobní, pracovní i společenské oblasti, bude důležité věnovat 14 S t r á n k a

15 pozornost také přípravě škol po stránce personální i materiální na budoucí změny. Zásadním tématem je v řadě ekonomických, ale i společenských odvětvích identifikovat budoucí očekávatelné změny a transformovat je do vzdělávací oblasti tak, aby byla příští generace připravena úspěšně řešit takové situace a výzvy (ekonomické, sociální a environmentální), které v současnosti dokážeme jen obtížně předvídat. Ve svém důsledku to bude znamenat posléze systematičtější přístup k: - inovaci rámcových vzdělávacích programů - přípravě učitelů na tyto změny (v pregraduální přípravě i v jejich dalším vzdělávání) - racionálnímu vybavování škol nezbytnými výukovými prostředky - řízení změn, které budou tyto inovace provázet - vzdělávání pro udržitelný rozvoj Dá se očekávat, že výraznější změny budou nutné pro oblast vysokých, vyšších odborných a středních škol zejména odborného zaměření, ale v přiměřené míře je třeba věnovat pozornost budoucím trendům již ve vzdělávání v základních školách. Ve vzdělávací oblasti je také v budoucím období nutné posoudit efektivitu současných forem vzdělávání v souvislosti s technologickým nástupem sdílení informací a soustředit se na rozvoj výukových technologií, které umožní zpřístupnit vzdělávaným relevantní informace. Zapojení moderních technologií do vyučování, rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi, s digitálními technologiemi a také rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby měli možnost uplatnění v informační společnosti v průběhu celého života je cílem Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (viz Stejně tak je třeba zajistit vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které každému člověku umožní získat znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro vytváření udržitelné budoucnosti a které spočívá ve vyvážení ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje. Současně je třeba se zaměřovat na rozvoj aktivního občanství, participaci v občanské společnosti a vzdělávat k toleranci, vzájemnému respektu a demokratickým hodnotám. Ve vztahu ke sféře světa práce má vzdělávací systém vytvářet základ pro občanské uplatnění a zapojování pro sociálně, ekonomicky i environmentálně udržitelný rozvoj společnosti a pro dlouhodobou uplatnitelnost absolventů i podmínky k snazšímu přechodu na trh práce z těch částí vzdělávací soustavy, které své žáky a studenty pro bezprostřední uplatnění připravují. Struktura škol a školského systému bude orientována na potřeby vyváženého rozvoje společnosti a obsahy učiva přizpůsobovány měnícímu se hospodářskému i společenskému prostředí. Tato očekávání do určité míry předjímá i Strategie 2020, která v této souvislosti zdůrazňuje triádu oblastí, na které se má vzdělávání soustředit; tedy zlepšováním kvality výuky a pedagogické zdatnosti učitelů a efektivního řízení vzdělávacího systému více podpořit rozvoj osobnosti vzdělávaných, jejich vybavování pozitivními lidskými a občanskými postoji a přípravu na pracovní uplatnění. Snižování nerovnosti ve vzdělávání jako druhý základní pilíř současných vzdělávacích strategií stanovuje pro následující období průřezovou prioritu v oblasti rovných příležitostí ke vzdělávání. Je významným úkolem pro vzdělávací soustavu, aby každému jednotlivci vzdělávání umožnila maximálně rozvinout vlastní potenciál a byla zajištěna dobrá dostupnost a prostupnost všech stupňů škol pro všechny společenské skupiny. Každému dítěti by mělo být umožněno vstoupit již do počáteční etapy předškolního vzdělávání a ranou intervencí podporovat zejména účast dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření i jejich rodiče. Již v této fázi vzdělávání, ale i v následných etapách omezovat možnou budoucí neúspěšnost ve vzdělávání prostřednictvím rozvoje kompetencí pedagogů a spolupráce škol s fungujícími poradenskými službami. Základním předpokladem fungujícího vzdělávacího systému je jeho dobrá dostupnost a prostupnost všech stupňů škol pro všechny společenské skupiny, ale i omezování formální diferenciace vzdělávacích cest na nižších stupních vzdělávání a podpora rovných šancí pro přechod do sekundárního i terciárního vzdělávání. V této souvislosti je nutné zmínit i problematiku genderové rovnosti ve vzdělávání, neboť se přímo týká genderové diskriminace na pracovním trhu. Klíčovou roli v odstraňování genderových stereotypů při vzdělávání i v rámci kariérového poradenství hrají otevřený přístup ke vzdělávání a kariérové informace. 15 S t r á n k a

16 Široká informovanost o vzdělávacích možnostech, stejně tak jako informace ze sféry práce napomáhají odstraňovat zažité stereotypní myšlení a předsudky o mužských a ženských rolích a o přípravě na povolání vhodná pro ženy a muže. Při uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v oblasti vzdělávání bude MŠMT v následujícím období vycházet z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta Do budoucna bude vytvářen prostor pro inkluzívní, stimulující a motivující prostředí k učení v průběhu celého života a k tomu, aby každý si mohl kdykoliv v průběhu svého života vzdělání doplnit, zvýšit či rozšířit. Pro předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání je nutné zajistit podporu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v období přechodů stupňů vzdělávání. Úspěch společnosti je do značné míry postaven na kvalitním vzdělávacím systému, který se opírá o erudované učitele. Míra kvality vzdělávání je s odborností učitelů a jejich dalšími pedagogickými dovednostmi úzce propojena. Významnou pozornost je tedy třeba v budoucím období soustředit na počáteční přípravu a průběžnou profesní podporu učitelů. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR přejímá základní opatření uvedená ve Strategii 2020 a stanovuje pro budoucí období hlavní cíle zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání, zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, podporu středního odborného školství, dokončení kariérního systému a standardu profese učitele a přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce. ORP Strakonice leží v Jihočeském kraji, jedním ze stěžejních dokumentů zabývající se vzděláváním je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji. Hlavními cíli v předškolním vzdělávání je navýšení kapacit mateřských škol a pokračování kurikulární reformy v mateřských školách formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. K dovršení těchto cílů je zapotřebí vyhovovat zřizovatelům v případě žádostí o změnu v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti s demografickým vývojem (včetně firemních školek ), navyšování kapacit mateřských škol v mimořádném termínu v těch regionech (lokalitách), kde demografický nárůst převyšuje stanovenou kapacitu zapsanou v rejstříku škol, pokračovat po dobu nárůstu počtu dětí vstupujících do MŠ s grantovým programem pro zřizovatele mateřských škol v souladu s finančními možnostmi kraje, další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na kvalitu zpracování ŠVP PV (vyhodnocování stávajících ŠVP, jejich funkčnost a inovace) a logopedickou prevenci, podporovat přeshraniční kooperaci MŠ, včetně jazykové přípravy dětí. U základních škol zřizovaných obcemi nemá kraj podle znění zákona zásadní vliv na jejich zřizování či rušení. Kraj zabezpečuje základní školy zřizované obcemi v oblasti přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy zaměstnanců a s tím související výdaje. Tyto prostředky se snaží každoročně navýšit o částky získané z rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT, zejména programů, které směřují do oblasti inkluzívního vzdělávání žáků ZŠ. V základních školách se vzdělává stále více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to děti zdravotně postižené a zdravotně znevýhodněné, dále i děti sociálně znevýhodněné. Pro další rozvoj těchto integrovaných žáků většinou postačuje při výchovně vzdělávacím procesu zvýšené pracovní úsilí pedagogů. Mnoho žáků však potřebuje individuální přístup v takové míře, že je třeba, aby ve třídě pracoval ještě asistent pedagoga. Počet asistentů pedagoga se každoročně zvyšuje. V souvislosti s principy kurikulární politiky rozvoje vzdělávání byl pro ZŠ vytvořen dokument na státní úrovni - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle něj vytvořily všechny ZŠ školní vzdělávací programy, které mají povinnost uplatňovat ve vzdělávání. Každá škola má možnost se určitým způsobem profilovat. Negativně vyznívají pro český vzdělávací systém v ZŠ mezinárodní porovnání v rámci PISA, TIMSS. JČK podporuje snahu MŠMT při zavádění evaluačních standardů do RVP ZV, které budou nástroji k měření výstupů po 5. a 9. ročník u ZŠ. Cílem Jihočeského kraje v oblasti základního školství je zachovat stávající kapacity základních škol, podporovat inkluzivní vzdělávání v potřebné míře a podporovat polytechnické vzdělávání v základních školách. K navrhovaným opatřením pro dosažení uvedených cílů patří, motivování žáků ke studiu 16 S t r á n k a

17 technických oborů středních škol včetně podpory ZŠ při spolupráci se SŠ a firmami, spolupráce s obcemi v případě zřizování speciálních tříd v běžných ZŠ a podpora ZŠ při čerpání dotačních prostředků. Strategie celoživotního vzdělávání navrhla opatření pro oblast počátečního všeobecného a odborného vzdělávání, která jsou formulována společně pro všeobecné i odborné vzdělávání a následně jsou samostatně vyčleněna opatřeni týkající se specificky počátečního odborného vzdělávání. Opatřeni jsou zaměřena zejména na různé aspekty kurikulární reformy, která představuje významnou příležitost pro zásadní změnu pojetí vzdělávání směrem k rozvoji klíčových kompetencí. Dále se opatření zaměřují na omezení jevů, které by mohly představovat určité hrozby. Mezi nejvážnější z nich patři vysoká selektivita vzdělávacího systému a existující nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Opatření specifická pro počáteční odborné vzdělávání se týkají zejména jeho vazby na sféru práce a spolupráce se sociálními partnery. Těžiště opatření pro počáteční vzdělávání spočívá ve třetím strategickém směru zaměřeném na rozvíjení funkční gramotnosti, ke kterému se váže opatření zaměřené právě na realizaci kurikulární reformy. Rozvíjení funkční gramotnosti a klíčových kompetenci je novou kvalitou ve smyslu šestého strategického směru zaměřeného na zajištění kvality, která by měla být předmětem sledování. Velká pozornost je věnována opatřením, která se váží na druhý strategický směr zaměřený na rovný přístup ke vzdělávání. Jsou to především opatření směřující k omezení selektivity vzdělávacího systému. V oblasti počátečního odborného vzdělávání jde zejména o zajištění prostupnosti a otevřenosti vzdělávací nabídky pro všechny skupiny populace, a tím i prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. V oblasti počátečního odborného vzdělávání se opatřeni váží na čtvrtý strategický směr zaměřený na soulad nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami sociálního, environmentálního a ekonomického rozvoje. Vzdělávací nabídka by měla odpovídat potřebám sféry práce a k tomu je třeba zajistit odpovídající nástroje spolupráce se zaměstnavateli. Další opatření se vztahuji k realizaci pátého strategického směru stimulujícího poptávku po celoživotním učení. Adekvátní rozmanitá vzdělávací nabídka v počátečním vzdělávání může totiž sehrát významnou úlohu v motivaci mladých lidí dále se vzdělávat. K tomu by měli mít mladí lidé k dispozici kapacitně dostupný informační a poradenský systém, aby se v této vzdělávací nabídce mohli s adekvátní podporou orientovat. K rozvoji všech oblastí a stupňů vzdělávání přispívají v dnešní moderní době digitální technologie. Vizí dokumentu Strategie digitálních kompetencí do roku 2020 je, že vzdělávací systém bude zajišťovat výbavu každého jedince bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání v průběhu celého života. Digitální technologie je dnes nepostradatelná, ovlivňuje školství, vzdělávání i pedagogiku. Zvyšováním a zkvalitňováním digitálních technologií a rozvoji digitální gramotnosti žáků a pedagogů dojde také k zlepšení systému vzdělávání. 17 S t r á n k a

18 Vyhodnocení dotazníkového šetření Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT MŠ Účast škol v dotazníkovém šetření byla dobrovolná, přesto dotazník MŠMT vyplnilo 20 mateřských škol z celkového počtu 20 škol. Zapojení mateřských škol bylo 100 %. Již v počátku realizace projektu, se souhlasem RSK, přestoupila MŠ Radomyšl k ORP Blatná. Na prvním místě v hodnocení priorit v oblasti rozvoje potřeb mateřských škol na území ORP Strakonice byla označena oblast rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukcí a vybavení, která je ve shodě s hodnocením priorit kraje i celé ČR. Na druhém místě se nachází oblast rozvoje podpory polytechnického vzdělávání, tento výběr se též neliší od pořadí priorit v kraji a ČR. Průměrné hodnocení aktuálního stavu rozvoje ukazuje nižší hodnotu než průměrné hodnoty celorepublikového průměru. Na třetím místě ve vyhodnocení jednotlivých oblastí je podpora čtenářské pregramotnosti, toto hodnocení se liší od dalších sledovaných potřeb kraje a ČR, kde podpora čtenářské pregramotnosti je na čtvrté pozici. Na čtvrtém místě v hodnocení je podpora kompetencí, podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí, hodnota priority v Jihočeském kraji a v ČR je až na posledním místě. Na pátém místě ve vyhodnocení jednotlivých oblastí je podpora inkluzivního / společného vzdělávání, tato oblast byla označena v kraji i ČR jako třetí. Průměrné hodnocení aktuálního stavu rozvoje ukazuje nižší hodnotu než průměrné hodnoty celorepublikového průměru. Na posledním místě ve vyhodnocení jednotlivých oblastí je na území ORP Strakonice podpora matematické pregramotnosti. V krajském a celorepublikovém hodnocení je podpora matematické gramotnosti pátá. V další oblasti podporované z OP se na prvním místě umístilo ICT včetně potřeb infrastruktury a za druhé sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence, poslední byl rozvoj jazykové vzdělávání, pořadí těchto hodnot se u jazykového vzdělávání a sociálních a občanských dovedností liší od celorepublikových a krajských hodnot. Aktuální hodnoty současného stavu ICT v ORP zaostávají za hodnotami v ostatním území JK a ČR. Rozvoj infrastruktury mateřských škol Celkový podíl MŠ v ORP Strakonice, které v letech , investovaly v rámci evropských projektů do infrastruktury školy (stavby, rekonstrukce ) alespoň v jedné z konkrétních položek staveb a rekonstrukcí ("Stavby, rekonstrukce"), vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP je 45 %, v JK 40,8 % a ČR 39,2 %. Podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do vnitřního vybavení v alespoň jedné z položek vybavení (viz tabulka "Vybavení"), vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP, které vyplnily dotazník, je 40 %, v kraji je podíl 28,5 %, v ČR je podíl 24 %. Při realizaci staveb a rekonstrukcí byl největší zájem o ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov, podíl zapojených mateřských škol byl 30 % v rámci území ORP, v kraji a ČR dosahoval mírně nižších hodnot. V následujících obdobích plánuje realizaci v období % škol a v období % škol v ORP, bezbariérovost chce řešit 10 % škol. Školy provedly stavební úpravy a rekonstrukce tříd (15 %), pokračovat v dalším období plánuje 35 % škol v období , v dalším pak 25 % škol. Bezbariérové úpravy a rekonstrukce provedlo 10 % škol, je to výrazně více než v jiném území, v období plánuje bezbariérové úpravy provádět 25 % škol a v období pak 25 % škol. Úpravy a rekonstrukce heren byly realizovány v 5 % škol ORP, jedná se o podobný počet realizací ve srovnání v rámci území JK a ČR. Podíl mateřských škol, které chtějí realizovat úpravy heren je 35 % v obou obdobích, bezbariérovost se bude týkat 20 % úprav. Rekonstrukci školní jídelny provedlo 10 % škol na Strakonicku, v JK 7 % a v ČR 6,3 % škol, podíl 30 % škol plánuje provádět rekonstrukce jídelny v obou obdobích. Na Strakonicku neproběhla žádná rekonstrukce nebo stavební úprava knihovny v MŠ, tělocvičny a prostorů polytechnického vzdělávání, na ostatním území ČR a kraje se hodnota provedených stavebních úprav 18 S t r á n k a

19 pohybuje mezi 0,7 až 1,9 procenty. Školy se připravují na tyto investice. Polovina škol plánuje provádět rekonstrukce polytechnického vzdělávání v letech a 25 % škol, v období Nejnákladnější byly výstavby nebo přístavby nových budov, v posledních 5 letech je provedlo 5 % škol v ORP. Přestože se jedná o náročnou investici, v období je plánuje 15 % škol, v dalším období se hodlá zapojit 15 % škol. Podíl MŠ, jejichž plán se bude týkat bezbariérových úprav, je 20 %. Do stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, apod. investovalo v uplynulých 5 letech 15 % škol, jedná se o nižší hodnotu oproti podílu zapojených škol v kraji. V období plánuje do venkovního prostředí školy investovat 70 % škol, v období dalších 45 % škol v ORP Strakonice, bezbariérových úprav se bude týkat 20 % úprav. Následující tabulka zachycuje jednotlivé stavební investice mateřských škol v ORP Strakonice za různá období včetně bezbariérovosti úprav: Tabulka č. 4: Druh stavby, rekonstrukce MŠ Druh stavby, rekonstrukce / období realizace bezbariérovost 1. Nová výstavba nebo přístavba budov Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov Stavební úpravy a rekonstrukce tříd Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny Stavební úpravy a rekonstrukce herny Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, Zdroj: Dotazníkové šetření MŠMT V posledních 5 letech investovaly mateřské školy z EU nejčastěji do vybavení tříd a to v 15 % případech. Zlepšovat vybavení tříd plánuje v dalším období přes polovinu MŠ. Interaktivní tabule zakoupilo 10 % škol, další tabule plánuje zakoupit v prvním období 50 % škol, v druhém 45 % škol. Následovalo vybavení heren, více jak polovina školek dále plánuje pořízení dalšího vybavení. Vybavování didaktickými pomůckami patřilo k jedné z nejčastějších investic v ORP. V posledních pěti letech bylo v 5 % škol investováno do vybavení knihoven, školní jídelny, vybavení prostor školy pro rozvoj polytechnických dovedností, software pro ICT techniku, vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků a vybavení audiovizuální technikou. V uvedených aktivitách plánují školy se nadále rozvíjet a investovat do jejich rozvoje. 19 S t r á n k a

20 Mezi vybavení, do kterého v minulých 5 letech nebylo investováno, patří vybavení tělocvičen, připojení k internetu, vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP, didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP a vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy jako např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých pregramotností apod. Do tohoto vybavení chce investovat v období více jak polovina zapojených školek. V rámci porovnání s ostatním územím ČR a kraje nebyly hodnoty uvedeného vybavení vysoké. Následující tabulka znázorňuje jednotlivé investice do vybavení mateřských škol dle jednotlivých období: Tabulka č. 5: Druh investice MŠ Druh investice/ období realizace Vybavení tříd Vybavení prostor školy pro rozvoj polytechnických dovedností Vybavení knihovny Vybavení herny Vybavení tělocvičny Vybavení školní jídelny Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků Software pro ICT techniku Nové didaktické pomůcky Připojení k internetu v hernách, ve škole Interaktivní tabule Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 14. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 15. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod Zdroj: Dotazníkové šetření MŠMT 20 S t r á n k a

21 Podpora polytechnického vzdělávání Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na školách realizováno v souladu s RVP PV, tato oblast polytechnického vzdělávání je plně rozvíjena, ale aktuální průměrné hodnoty ORP Strakonice zaostávají za republikovým průměrem. Dobrá úroveň je v oblasti podpory samostatné práce dětí v polytechnickém vzdělávání, zde jsou aktuální průměrné hodnoty srovnatelné v rámci území republiky, rozvoj v této oblasti plánuje v letech % škol. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) a využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných školek, přesto se chtějí zdokonalovat i v dalších letech. Spolupráce škol s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky je teprve ve fázi počáteční realizace, zde také MŠ v ORP Strakonice mírně zaostávají. Školy zvažují zapojení osoby zodpovědné za rozvoj polytechnického vzdělávání, která bude schopná poradit a přinést aktuální poznatky dětem nebo učitelům, tématem se nyní zabývá 70 % školek. Mezi nové možnosti patří využití informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání, v období plánuje zdokonalení této oblasti 75 % škol, v období pak 15 % škol. Další aktivitou MŠ je spolupráce s rodiči a podpora individuální práce s dětmi s mimořádným zájmem o polytechniku, která se týká 85 % škol. Podíl MŠ v rámci ORP plánujících zlepšení týkající se vzdělávacího materiálu a technického a materiálního zabezpečení pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností je také vysoký, činí za obě období 85 %. V oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání existují překážky, největším problémem (85 %) je nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání, v rámci kraje tuto překážku označilo 65,5 % škol a v ČR 67,2 % škol. Podíl škol v ORP Strakonice, které danou překážku označily za nejvýznamnější je 60 % mateřských škol. Přestože 70 % škol disponuje technickým a materiálním vybavením, jeho kvalita je nedostačující. Za nevhodné považuje vybavení tříd, heren, hřišť a keramických dílen 55 % škol v ORP, v kraji 36,6 % škol. Stejně velký počet škol označuje za překážku nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky, nejvýznamnější překážka je to pro 5 % škol v ORP, 9,9 % škol v kraji a 8,9 % škol v České republice. Jako velkou překážku, nevhodné či žádné vybavení tříd, heren pro polytechnické vzdělávání uvedlo 15 % školek v ORP. Polovina mateřských škol negativně hodnotí absenci pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání, pro 10 % škol je to nejvýznamnější překážka. Malý zájem pedagogů o podporu polytechnického vzdělávání nebo strach o bezpečnost dětí označilo 35 %, jedná se o podstatně vyšší hodnotu v porovnání s krajem (16,9 %) a celou republikou (20,3 %). Malý zájem pedagogů byl označen v 5 % škol jako nejvýznamnější. Problémem je i nízká podpora dětí ze strany rodičů, který se týká jedné pětiny rodičů. Podpora čtenářské pregramotnosti Mezi nejrozvinutější činnosti patří podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů, pořádání akcí na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení motivace ke čtenářství (např. výstavy dětských knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových příběhů, hry na postavy z kin apod.) a využívání knihoven. V těchto třech oblastech převyšuje průměrné hodnocení aktuálního stavu připravenost ostatních školek na území JK a ČR, kde se jedná o teprve rozvíjenou oblast. Nejvyšší podíl mateřských škol plánujících zlepšení se týká dovybavení technickým a materiálním zabezpečením v oblasti čtenářské pregramotnosti a informování a spolupráce s rodiči dětí, zde se plánuje zlepšovat v období % škol a období % škol. Mateřské školy pravidelně nakupují (85 %) aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, v období plánuje nákup zvyšovat 10 % mateřských škol. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově, v tomto rozvoji zaostávají za aktuálním stavem hodnocení v rámci kraje a republiky. Učitelé sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol, ve sdílení poznatků s učiteli z jiných škol se chce zlepšovat 75 % škol v tomto období a 15 % v následujícím. 21 S t r á n k a

22 Ve školkách existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, místo pro vystavování apod.), aktuální stav hodnocení je nižší než stav v ostatním území. Oblastí, která se teprve začíná rozvíjet, je využívání interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, je zde velký prostor pro zlepšování, který chce využít 75 % školek. Hlavními překážkami v rozvoji čtenářské pregramotnosti je nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.) a nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti, oba nedostatky byly označeny jako nejvýznamnější a nejčastější překážky v ORP, kraji i ČR. Následuje nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti příslušné pregramotnosti (60 %), který je též nejvýznamnější pro 10 % škol. Pedagogové vnímají také nedostatek příležitostí ke sdílení dobré praxe (40 %) a nedostatečný rozvoj mentoringu a dalších kolegiálních forem podpory na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (50 %). Stejně velkým nedostatkem je využívání informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti, v obou případech hodnoty dvojnásobně převyšují hodnoty uvedené v rámci území kraje a ČR. Ve třiceti procentech označily školy jako překážku nízkou úroveň kooperace škol s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti, absenci pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné pregramotnosti, nedostatečné uplatňování metod a forem vzdělávání ve vztahu k heterogenním skupinám dětí a nedostatečný tlak na implementaci rozvoje příslušné pregramotnosti na národní úrovni. Všechny uvedené překážky převyšují podíl škol narážející na stejné překážky v rámci kraje a ČR. Pětina škol vidí překážku v nedostatečném tlaku na implementaci rozvoje příslušné pregramotnosti na úrovni školy, ale nejedná se o nejvýznamnější překážku. Čtvrtina mateřských škol má didaktický materiál nedostatečné kvality. Ve stejném poměru je nedostatečně uplatňován individuální přístup k žákům, rodiče dětí též neprojevují dostatečný zájem o rozvoj čtenářské pregramotnosti. V porovnání s krajem a ČR, označilo shodně 15 % škol za překážku nepravidelnost aktivit v rozvoji pregramotnosti. Jiné, pro školu důležité prvky, jako překážku označilo 10 % mateřských škol. Podpora kompetencí, podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí V oblasti podpory kompetencí, podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí disponují mateřské školy dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity, v této oblasti plánují školy zlepšení v 75 % v období a v období pak 20 % škol. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol a systematicky učí děti prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí. Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově (55 %). Rozvinutou aktivitou je pestrá nabídka možností seberealizace dětí a umožnění dětem realizovat jejich nápady, tuto aktivitu realizuje 55 % škol a 30 % se chce nadále zlepšovat v dalším období. K rozvoji kompetencí, podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí je zapotřebí nastavit bezpečné prostředí, tímto prostředím disponuje již 40 % mateřských škol a dalších 40 % plánuje zlepšení, hodnoty jsou srovnatelné v rámci území JK a České republiky. Školy podporují klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV, zde ve srovnání s ostatním území ještě zaostávají. Polovina škol informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě s rodiči, čtvrtina škol plánuje zlepšení v období Nejčastější a nejvýznamnější překážkou v oblasti rozvoje je nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity, uvedený problém se týká celého školství. Neméně závažnou překážkou je nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity, která byla označena rovněž jako nejvýznamnější překážka (15 %). Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity udává jako překážku 40 % škol a 15 % jí označuji za nejvýznamnější. Pětina škol vnímá negativně malý zájem a stereotypní přístup pedagogů k podpoře iniciativy a kreativity, hodnota je v porovnání s podílem narážejících na tento problém v kraji dvojnásobná, v 5 % školek v ORP Strakonice se jedná o nejvýznamnější problém. Jiné problémy označilo 10 % škol a žádný problém nemá 5 % školek. 22 S t r á n k a

23 Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Dalším důležitým tématem, ve kterém se mateřské školy chtějí rozvíjet a zlepšovat je inkluzivní / společné vzdělávání. V období plánuje 80 % vedení škol zlepšování v oblasti vytváření podmínek pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na školách (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.), 20 % škol bude v tomto rozvoji pokračovat i v období Pro rozvoj inkluzivního vzdělávání je nutná bezbariérová úprava škol, jedná se o počáteční realizace úprav, do kterých se v období plánuje zapojit 45 % škol a v období následovně 20 % škol. Mateřské školy upravují organizaci a průběh vzdělávání v souladu s potřebami dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (75 %) a zajišťují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů dítěte (70 %). Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi dětmi jako zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji (55 %), školy v ORP zde zaostávají za aktuálním stavem v rámci území kraje a České republiky. Velký podíl škol na území ORP Strakonice (75 %) vytváří systém podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (je vybavena kompenzačními/speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) nebo tento systém chce rozvíjet. Celých sedmdesát procent školek zlepšuje schopnost pedagogů vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami dětí tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních schopností vzdělávaného dítěte. Pedagogové umí nebo se učí využívat speciální pomůcky i kompenzační pomůcky (75 %) a spolupracují ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky, přesto jsou tyto oblasti nové a začínají se teprve realizovat. K rozvinutým a funkčním oblastem patří podpora bezproblémového přechodu všech dětí bez rozdílu na základní školy, kladení důrazu nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi, umění škol komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímání jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy, rozvoj uvědomění si práva a povinnosti a spolupráce pedagogů při naplňování vzdělávacích potřeb dětí. Učitelé realizují nebo se připravují na pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o děti, tuto činnost vykonává nebo se na ni připravuje 75 % školek. Hodnota uvedené aktivity mírně zaostává za hodnotami na krajské a celorepublikové úrovni. Téměř dvě třetiny škol (60 %) dokážou přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (včetně dětí s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, děti se speciálními vzdělávacími potřebami). Přesto tyto hodnoty jsou pod celorepublikovým a krajským průměrem, jedná se stále o rozvíjející se oblast vzdělávání. V následujícím období chce uvedenou oblast rozvíjet ještě 20 % mateřských škol. Převážná většina (65 %) škol umí komunikovat s dětmi, pedagogové využívají v komunikaci s dítětem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení dítěte a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání. Podíl škol v rámci ORP plánujících zlepšení v komunikaci s dětmi i v následujícím období je stále vysoký jedná o 20 % škol. Mateřské školy umožňují pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami různých úrovní (85 %), přesto se jedná o aktivitu ve stádiu rozvoje. Pouze 10 % škol zvažuje výuku českého jazyka pro cizince. Největší překážkou v rozvoji inkluzivního / společného vzdělávání, kterou označilo nejvíce respondentů a to celých 85 %, je nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků (např. asistenti pedagoga, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci). Tato skutečnost byla označena za nejčastější překážku v inkluzivním vzdělávání na krajské i celorepublikové úrovni, zároveň byla označena i jako nejzávažnější překážka (20 % respondentů). Následoval velký počet dětí ve třídě, uvedená překážka byla označena za nejvýznamnější překážku v 40 % školek ORP, v kraji je hodnota obdobná a v ČR o 5 % nižší. Třetí překážkou byl nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné děti (např. výstavy, exkurze, kroužky apod.), tuto překážku jako nejvýznamnější označilo 5 % škol. Závažnou překážkou je nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti inkluze vč. 23 S t r á n k a

24 metodické podpory ze strany MŠMT (60 %), ovšem nejedná se o nejvýznamnější překážku v rozvoji inkluzivního vzdělávání. Na školy je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému, možnost označilo 45 % škol, ale žádná tuto překážku nevidí jako nejzávažnější, na rozdíl od školek, které vyplnily dotazník v celé republice, kde tuto překážku označuje za nejvýznamnější celých 2,8 % škol. Nedostatečnou kampaň/osvětu v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod. označilo za překážku 55 % škol a 5 % škol ji označilo za nejvýznamnější. Pedagogové mají nedostatek příležitostí ke vzdělávání v oblasti inkluze (55 %), jako nejzávažnější překážku uvedlo nedostatečnou příležitost ke vzdělávání 5 % škol, na krajské úrovni je má tento ukazatel hodnotu 0, na republikové 1,1 %. Problematika inkluze je nová a 35 % školek s ní nemá žádné zkušenosti a nerozumí jí. Tato překážka byla označena za nejzávažnější v 5 % mateřských škol. I když 70 % škol umí komunikovat s dětmi a rodiči, pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy, 10 % má stále problémy s nedostatečnou vzájemnou komunikací mezi školou a rodinou, hlavně při řešení problémů a konfliktů. Tento problém není považován za nejvýznamnější překážku. Překážkou v oblasti podpory společného vzdělávání je také nedostatečná schopnost učitelů pracovat s heterogenní skupinou a to v 15 % škol, tento problém nebyl označen dotazovanými školami na území za nejvýznamnější. Velkou překážkou je technická nemožnost bezbariérových úprav školy 55 % škol, za nejvýznamnější ji označilo 15 % škol v ORP Strakonice. Jiné překážky označilo 5 % škol. Žádnou překážku v oblasti inkluzivního vzdělávání neoznačil nikdo. Rozvoj matematické pregramotnosti Nejvíce rozvinutou aktivitou mateřských škol je podpora rozvoje matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů, v této aktivitě převyšují MŠ v ORP Strakonice aktuální stav hodnocení v rámci území kraje a celé republiky. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) a využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol, učitelé plánují zlepšování v 75 % škol, přesto v těchto oblastech školy v ORP výrazně zaostávají za průměrným hodnocením aktuálního stavu v rámci území Jihočeského kraje a území České republiky. Mateřské školy informují a spolupracují v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti s rodiči (80 %), jedná se o rozvíjenou oblast, zde školy dosahují lepšího aktuálního stavu hodnocení než mateřské školy na území kraje a republiky. Školky pravidelně nakupují aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické pregramotnosti, v této oblasti dosahují srovnatelných výsledků s mateřskými školami v ostatním území. Mateřské školy plánují nejvíce zlepšování v podpoře individuální práce s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku (55 %) a ve využívání interaktivních metod a pomůcek v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti. Využívání interaktivních metod je teprve ve stádiu promýšlení jak stav řešit, zde mateřské školy také zaostávají za hodnocením aktuálního stavu v rámci území JK a ČR. Dostatečné technické a materiální zabezpečení pro rozvoj matematické pregramotnosti plánuje zajistit 75 % škol v období , v následujícím období pak 20 % škol. Školy systematicky rozvíjí matematické myšlení u dětí, jde o rozvíjející se oblast, zlepšení plánuje celkem 85 % škol (využívání příkladů k řešení a pochopení každodenních situací, návštěva science center apod.). Nejčastěji označenou překážkou v rozvoji matematické pregramotnosti byl označen nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti a to v 80 %, jednalo se o odpověď, která byla nejčastěji označena také v Jihočeském kraji - 59,2 % a v ČR 62 %. Překážka byla označena též jako nejvýznamnější překážka pro rozvoj matematické gramotnosti jednou polovinou škol v ORP Strakonice, v kraji 36,3 % a v celé republice 35,7 % škol. Následoval nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (75 %), na úrovni kraje 56 % a ČR pak 54,8 %. Pro 5 % škol se jednalo o nejvýznamnější překážku v rozvoji podpory oblasti matematické pregramotnosti. Dalším velkým problémem, který dosáhl hodnoty 65 %, je nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti příslušné pregramotnosti, který tvoří 24 S t r á n k a

25 nejvýznamnější překážku v desetině škol v ORP. Jedná se o rozšířený problém v rámci kraje (9,5 %). Polovina mateřských škol v ORP Strakonice spatřuje překážku v nedostupnosti informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti a v nedostatečném rozvoji mentoringu a dalších kolegiálních forem podpory na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá kreativita, stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace, apod.). Nedostatečný mentoring je nejvýznamnější překážkou pro 5 % škol v ORP Strakonice. Nedostatek příležitostí pro sdílení dobré praxe není nejvýznamnější překážkou, ale přesto jí jako problém vnímá 40 % škol. Negativně je vnímána absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné pregramotnosti, která je označena 5 % škol jako nejvýznamnější problém. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti 35 % škol v ORP, 28,5 % v kraji a 30,4 % škol v ČR. Nedostatečný tlak na implementaci rozvoje příslušné pregramotnosti na národní úrovni pociťuje 30 % škol, na úrovni kraje 20 %, nejedná se o nejvýznamnější překážku ani v dalším území ČR. Nedostatečné uplatňování metod a forem vzdělávání ve vztahu k heterogenním skupinám dětí v území ORP označilo za překážku 30 % škol, jde o téměř trojnásobnou hodnotu v porovnání s Jihočeským krajem. Čtvrtina škol spatřuje problém v nedostatečné kvalitě didaktických materiálů a uplatňování individuálního přístupu k dětem, ani zde se nejedná o nejvýznamnější překážku. Pětina mateřských škol hodnotí negativně nepravidelnost aktivit v rozvoji matematické pregramotnosti. S nezájmem rodičů se setkávají v 15 % mateřských škol, v 5 % školy udávají jiné neuvedené překážky. Celých 5 % mateřských škol v ORP Strakonice nemá žádné překážky s rozvojem matematické pregramotnosti. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků Pedagogové mateřských škol mají základní znalosti práce s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (práce s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba textových dokumentů apod.). V porovnání s aktuální průměrnou hodnotou v rámci území kraje a celé republiky podstatně zaostávají, 85 % plánuje zlepšení již v období Pedagogové mají znalosti práce s internetem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí, v této aktivitě se budou pedagogové zlepšovat v 85 %. Nejčastější překážkou je nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky), jedná se současně o nejvýznamnější překážku, stejně je označená i v rámci území JK a ČR. Následuje nevhodné nebo zastaralé vybavení (70 %) a nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí (35 %). Jiné nespecifikované překážky uvádí 10 % škol. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí K realizovaným činnostem v podpoře sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí patří rozvíjení sebereflexe u dětí a sebehodnocení (55 %), budování povědomí o etických hodnotách, nastavení a sdílení spravedlivých pravidel společenského chování a komunikace včetně komunikační kultury, vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších technologií. V mateřských školách se pěstuje vzájemná spolupráce učitelů, rodičů a dětí. Oblastí, kde školy zaostávají, je rozvoj schopnosti říci si o pomoc a ochota nabídnout a poskytnout pomoc, školy plánují v této činnosti se nadále zdokonalovat. Realizovanou a plně funkční oblastí je rozvíjení schopností dětí učit se a zaměření výuky na přípravu na výuku v základní škole, k základním společenským návykům a pravidlům chování v různých prostředích, zde se aktuální průměrné hodnoty shodují s hodnotami v rámci území kraje a republiky. V oblasti rozvoje sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí nejsou žádné překážky. Souhrn Mateřské školy plní své základní poslání, připravují děti na výuku na základních školách a učí děti základním společenským návykům a pravidlům chování. V oblasti inkluzivního vzdělávání vedení MŠ připravuje podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání, pedagogové se učí používat speciální a kompenzační pomůcky a navazují vztahy s dalšími školami. 25 S t r á n k a

26 V oblasti podpory čtenářské a matematické pregramotnosti školy rozšiřují technické a materiální zabezpečení pro rozvoj jednotlivých pregramotností, informují a spolupracují s rodiči. Učitelé mateřských škol rozvíjí své znalosti matematické a čtenářské pregramotnosti a používají je při výuce. MŠ doplňují vybavení pro rozvoj kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí, systematicky učí prvkům iniciativity a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí. Školky nabízí pestré možnosti seberealizace dětí a umožňují dětem realizovat jejich nápady. Při podpoře polytechnického vzdělávání plánují mateřské školy zlepšit vybavení pro rozvoj kompetence, podporují individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o polytechnické vzdělávání. Školy rozvíjí u dětí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších technologií, rozvíjí jejich schopnost sebereflexe a sebehodnocení, těmito aktivitami mateřské školy rozvíjí sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence. V této oblasti a oblasti nejsou žádné překážky bránící jejímu rozvoji. Pedagogové mateřských škol mají minimálně základní schopnosti práce s PC a internetem, které využívají je k sebevzdělávání a pro přípravu na vzdělávání dětí. Mezi nejčastější překážky rozvoje jednotlivých oblastí patří nedostatek finančních prostředků, nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro jednotlivé pregramotnosti, nemožnost bezbariérových úprav budov, nedostatek příležitostí pro další vzdělávání pedagogů a velký počet dětí ve třídách. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT ZŠ Účast škol v dotazníkovém šetření byla dobrovolná, přesto dotazník MŠMT vyplnilo 15 základních škol z celkového počtu 16 škol. Základní škola, která nevyplnila dotazník MŠMT, v současné době provozuje pouze mateřskou školu, u základní školy má pozastavenou činnost. Zapojení základních škol bylo 100%. ZŠ Radomyšl přestoupila k území ORP Blatná, přestup byl schválen RSK dle pravidel místních akčních plánů. Městys Radomyšl je součástí Svazku obcí Blatenska, proto projevil zájem se zapojit do místních akčních plánů vzdělávání na území ORP Blatná. Na prvním místě v hodnocení priorit v oblasti rozvoje potřeb základních škol na území ORP Strakonice byla označena oblast rozvoje infrastruktury škol, vč. rekonstrukcí a vybavení, která je ve shodě s hodnocením priorit kraje i celé ČR. Na druhém místě ředitelství škol zvolilo jako oblast rozvoje podporu polytechnického vzdělávání, tento výběr se liší od pořadí priorit v kraji a ČR, kde je rozvoj podpory polytechnického vzdělávání na pátém místě. Na třetím místě ve vyhodnocení jednotlivých oblastí je podpora inkluzivního/společného vzdělávání, tato oblast byla označena v kraji i ČR jako čtvrtá. Průměrné hodnocení aktuálního stavu rozvoje ukazuje nižší hodnotu než průměrné hodnoty celorepublikového průměru, ale rozdíl je minimální. Na čtvrtém místě ve vyhodnocení jednotlivých oblastí je na území ORP Strakonice podpora matematické gramotnosti. V krajském a celorepublikovém hodnocení je podpora matematické gramotnosti třetí. Na pátém místě ve vyhodnocení jednotlivých oblastí je podpora čtenářské gramotnosti, toto hodnocení se výrazně liší od dalších sledovaných potřeb kraje a ČR, kde podpora čtenářské gramotnosti je na druhé pozici. Poslední vyhodnocenou oblastí je podpora kompetencí i podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků, hodnota se shoduje s prioritou Jihočeského kraje a prioritou ČR. V další oblasti podporované z OP se na prvním místě umístilo jazykové vzdělávání, poté ICT včetně potřeb infrastruktury a za další sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence, pořadí těchto hodnot odpovídá celorepublikovým a krajským hodnotám. Rozvoj infrastruktury základních škol Celkový podíl ZŠ v ORP Strakonice, které v letech , investovaly v rámci evropských projektů do infrastruktury školy (stavby, rekonstrukce ) alespoň v jedné z konkrétních položek staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP je 53,3 %, v JK a ČR jsou hodnoty velmi podobné. 26 S t r á n k a

27 Podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do vnitřního vybavení v alespoň jedné z položek vybavení (viz tabulka "Vybavení"), vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP, které vyplnily dotazník je 93,3 %, v kraji je podíl stejný, v ČR je podíl nižší o 3 %. Při realizaci staveb a rekonstrukcí byl největší zájem o ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov, podíl zapojených škol byl 33,3 % v rámci území ORP, v kraji a ČR dosahoval velmi podobných hodnot. V následujících obdobích by se k realizaci chtěla přidat vždy třetina škol v ORP, bezbariérovost chce řešit 20 % škol. Pětina škol provedla stavební úpravy a rekonstrukce dílny nebo cvičné kuchyňky, pokračovat v dalším období plánuje vždy 26,7 % škol. Bezbariérové úpravy a rekonstrukce provedlo 13,3 % škol, je to výrazně více než v jiném území, v období zamýšlí bezbariérové úpravy provádět 33,3 % škol a v období ,3 % škol. Úpravy a rekonstrukce učeben cizích jazyků byly realizovány v 13,3 % škol ORP, jedná se o více jak dvojnásobný počet realizací ve srovnání s výsledky na území celé ČR. Podíl škol, které plánují realizovat úpravy učeben cizích jazyků, je 46,7 % v obou obdobích, bezbariérovost se bude týkat 20 % úprav. Ostatní stavební úpravy a rekonstrukce učeben fyziky, chemie, kmenových tříd, knihoven a informačních center škol proběhly v 6,7 % škol v ORP, v ostatním území byly hodnoty podobné, v dalším období by mohly být realizovány další úpravy zhruba ve třetině kol a v období v 20 % škol v ORP Strakonice. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu na území ORP neprovedla v období žádná škola, v období plánuje rekonstrukci učeben přírodopisu provádět 33,3 % škol, v období pak 26,7 % škol. Do úpravy učeben uměleckých předmětů v posledních 5 letech školy také neinvestovaly, v tomto období se investice již zamýšlí u 46,7 % škol, 20 % se bude týkat bezbariérovosti učeben. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky proběhly v 13,3 % škol, velký zájem je o jejich další rekonstrukce, v období v 26,7 % základních škol, v období pak 20 % škol, z toho bude 6,7 % bezbariérových úprav. Rekonstrukci tělocvičny provedlo 13,3 % škol na Strakonicku, v JK 10,4 % a v ČR 12,8 % škol, téměř polovina základních škol plánuje provádět rekonstrukce tělocvičny v období Na Strakonicku neproběhla žádná rekonstrukce nebo stavební úprava školní jídelny, družiny, klubu, na ostatním území ČR a kraje se hodnota provedených stavebních úprav pohybuje mezi 6 až 7 procenty. Téměř polovina škol plánuje provádět uvedené rekonstrukce v letech a 26,7 % škol, v období Nejnákladnější byly výstavby nebo přístavby nových budov, v posledních 5 letech je provedlo 6,7 % škol v ORP, v JK 6 % a v ČR 5,7 % škol. Přestože se jedná o náročnou investici, v období je plánuje 20 % škol, v dalším období se hodlá zapojit 33,3 % škol, podíl ZŠ, jejíž investice se bude týkat bezbariérových úprav, je 13,3 %. Do stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, apod. investovalo v uplynulých 5 letech 6,7 % škol, jedná se o poloviční hodnotu oproti podílu zapojených škol v kraji. V období plánuje do venkovního prostředí školy investovat 60 % škol, v období dalších 46,7 % škol v ORP Strakonice. 27 S t r á n k a

28 Následující tabulka zachycuje jednotlivé stavební investice základních škol v ORP Strakonice za různá období včetně bezbariérovosti úprav: Tabulka č. 6: Druh stavby, rekonstrukce ZŠ Druh stavby, rekonstrukce / období realizace bezbariérovost 1. Nová výstavba nebo přístavba budov Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov 4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra ZŠ 6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků 7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu 10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky 11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např. hudebny apod.) 13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu 15. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, Zdroj: Dotazníkové šetření MŠMT V oblasti vybavení škol v posledních pěti letech investovaly základní školy z evropských fondů nejčastěji do nákupu interaktivních tabulí a to konkrétně v 73,3 % případech, hodnoty jsou srovnatelné s investicemi do interaktivních tabulí v kraji a celé republice. Interaktivní tabule plánuje zakoupit v prvním období 60 % škol, v druhém pak 40 % škol. Následovalo vybavení počítačových učeben, software pro ICT techniku a nové didaktické pomůcky (66,7 %), v této oblasti školy dále plánují pořízení dalšího vybavení. Vybavování počítačových učeben včetně softwaru patřilo k druhé nejčastější investici v ORP, kraji i České republice. Následovala audiovizuální technika (televize, projektory apod.), kterou pořídilo 60 % škol v ORP, tento počet převyšoval hodnoty v ČR a kraji o 10 %. V období chce audiovizuální techniku rozšiřovat 73,3 % škol a v období pak 46,7 % škol v ORP Strakonice. V posledních pěti letech bylo v 46,7 % škol investováno do kmenového vybavení tříd, vybavení dílen, kuchyněk a mobilního vybavení počítačových učeben. Podíl ZŠ v ORP, které pořídily uvedené vybavení, byl vyšší o 10 % než podíl škol se stejnou investicí v JK a celé republice. Vybavení kmenových tříd a mobilního vybavení počítačové učebny plánuje v období zlepšovat 53,3 % škol. K dalšímu důležitému vybavení paří vybavení polytechnických učeben, v ORP Strakonice učebny nově vybavilo 53,3 % škol, v rámci území kraje 35,6 % a v rámci ČR 29,9 % škol, v období plánuje do rozvoje investovat 28 S t r á n k a

29 60 % škol. Lepší připojení k internetu získala třetina škol a 53,3 % má zájem do jeho rozšíření investovat v období a v období pak 46,7 % škol na území Strakonicka. Tělocvičnu vybavilo v uplynulých 5 letech 40 % škol ORP, jedná se o vysoký podíl v porovnání s krajem (7,6 %) a ČR (6,5 %). V období plánuje další investice do vybavení tělocvičen 63,3 % škol a v období pak 46,7 % škol. V posledních pěti letech bylo také pořízeno vybavení knihoven v 33,3 % škol, jazykových učeben v 26,7 % škol a vybavení uměleckých učeben v 6,7 %, v následujících obdobích plánují školy i zde další rozvoj. Hodnoty investic jsou vyšší, než je průměr v Jihočeském kraji. Mezi vybavení do kterého v minulých 5 letech nebylo investováno, patří vybavení školních družin, školních jídelen, vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP a vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy jako např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. Do tohoto vybavení chce investovat v období více jak polovina zapojených škol. Investici do vybavení stroji či jiného vybavení nad Kč využilo 6,7 % škol, a v období plánuje pořízení příslušného vybavení 13,3 % škol v ORP Strakonice. Následující tabulka znázorňuje jednotlivé investice do vybavení škol dle jednotlivých období: Tabulka č. 7: Druh Investice ZŠ Druh investice/ období realizace Vybavení kmenových tříd Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.) 3. Vybavení jazykové učebny Vybavení knihovny Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) Vybavení mobilní počítačové učebny (např notebooky) 7. Vybavení tělocvičny Vybavení umělecké učebny Vybavení dílny / cvičné kuchyňky Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod Software pro ICT techniku Nové didaktické pomůcky Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních 14. Interaktivní tabule Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP 18. Kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. Zdroj: Dotazníkové šetření MŠMT 29 S t r á n k a

30 Podpora polytechnického vzdělávání Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejvyšší podíl ZŠ v ORP Strakonice v období v rámci podpory polytechnického vzdělávání rozvíjí příslušní učitelé své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.). Do zlepšování svých schopností se zapojuje 86,7 % učitelů. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol. Obě oblasti patří mezi rozvíjející se, průměrné hodnoty aktuálního stavu převyšují hodnoty v Jihočeském kraji i České republice. Součástí výuky polytechnických předmětů jsou laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty apod. podporující praktickou stránku polytechnického vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost žáků. Školy informují o oblasti polytechnického vzdělávání rodiče (publicita akcí, kroužků, aktivit projektové dny, dny otevřených dveří apod.), průměrný současný stav hodnocení rozvoje aktivity v rámci území ORP Strakonice převyšuje aktuální stav hodnocení v rámci území kraje a ČR. Školy podporují zájem žáků o oblast polytechniky propojením znalostí s každodenním životem a budoucí profesí. Školy mají zpracovány plány výuky polytechnických předmětů (matematiky, předmětů přírodovědného a technického směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce), které jsou vzájemně obsahově i časově provázány. Školy v 66,7 % využívají informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání. Technické vzdělávání a přírodovědné a environmentální vzdělávání je na školách realizováno v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Na školách se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu polytechnického vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. projektové dny, realizace exkurzí, diskuse s osobnostmi apod.), k dispozici jsou i vzdělávací materiály. Technickým a materiálním zabezpečením disponuje 60 % škol, 20 % škol ho chce v období nadále zlepšovat. V šedesáti procentech škol existuje podnětné prostředí nebo prostor s informacemi z oblasti polytechnického vzdělávání pro žáky i učitele (fyzické či virtuální místo s možností doporučovat, sdílet, ukládat či vystavovat informace, výrobky, výsledky projektů ) nebo se v současné době pracuje na jeho zlepšení. Více jak polovina škol (53,3 %) začíná aktivně podporovat i předškolní polytechnickou výchovu dětí. Další rozvíjenou oblastí je spolupráce škol a místních firem a podnikateli, do které se zapojuje 46,7 % základních škol, rozvíjí se i spolupráce se SŠ, VŠ a výzkumnými pracovišti technického zaměření. Přestože školy realizují mimovýukové akce a to v 66,7 %, ve školách se teprve začínají realizovat kroužky, pravidelné dílny a jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání. Přesto téměř většina škol (46,7 %) podporuje samostatnou práci žáků v oblasti polytechnického vzdělávání a individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o polytechniku. Oblastí, která se vůbec nebo téměř vůbec neuplatňuje, je výuka vybraných témat polytechnických předmětů v cizích jazycích metoda CLILL, kterou chce v období rozvíjet 26,7% škol a v období celých 20 % škol. V oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání existují překážky, největším problémem (80 %) je nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků, v rámci kraje tuto překážku označilo 72,8 % škol a v ČR 73,5 % škol. Podíl škol v ORP Strakonice, které danou překážku označily za nejvýznamnější, je 40 %. Na malý rozvoj výuky polytechnických předmětů naráží i další překážka, kdy učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku v CLILL, tuto překážku v rozvoji polytechnického vzdělávání označilo 73,3 % škol. V rámci ČR je tato překážka označena za nejzávažnější pouze ve 3,3 %. Přestože 60 % škol disponuje technickým a materiálním vybavením, jeho kvalita je nedostačující. Za nevhodné považuje vybavení laboratoří, odborných učeben a dílen 53,3 % škol v ORP, v kraji a celé republice pak více jak polovina škol. Jako hlavní překážku nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen označilo 20 % škol v ORP. Další překážkou jsou nedostatečné, i když podnětné prostory nebo naopak neodpovídající prostory a to v 46,7 %. Tuto skutečnost jako nejvýznamnější překážku označilo 13,3 % škol v ORP Strakonice, v Jihočeském kraji dokonce 31,2 % škol. Školy pořádají mimoškolní akce na podporu polytechnického vzdělávání žáků a připravují i kroužky zaměřené na polytechnické vzdělávání, přesto je stále malý zájem ze strany žáků a rodičů. Jako nejvýznamnější překážku tento problém vidí 20 % škol. Určitým problémem je také absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechniky a to ve 40 % škol. Jako hlavní překážku v polytechnickém vzdělávání ji neoznačuje žádná ze škol v regionu. Pedagogičtí pracovníci nemají aktuální 30 S t r á n k a

31 znalosti a dovednosti v polytechnické oblasti, jedná se o jednu třetinu pracovníků, tato překážka není také považovaná za nejvýznamnější. Nedostatečná dostupnost informačních a komunikačních technologií pro výuku v oblasti polytechnického vzdělávání je problémem ve 26,7 % škol. Více jak 13 % škol uvádí ještě další nespecifikované překážky v rozvoji polytechnického vzdělávání. Naopak není problémem, že by pedagogičtí pracovníci školy neuměli vzbudit zájem žáků v oblasti polytechniky. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání Dalším důležitým tématem, ve kterém se školy chtějí rozvíjet a zlepšovat, je inkluzivní/společné vzdělávání. V období plánuje 86,7 % škol zlepšování v oblasti vytváření podmínek pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na školách (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.), 13,3 % škol chce v tomto rozvoji pokračovat i v období Stejný podíl škol na území ORP Strakonice vytváří systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (škola je vybavena kompenzačními/speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) nebo tento systém chce rozvíjet. Celých osmdesát procent škol zlepšuje schopnost pedagogů škol vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo určené nadaným žákům je rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, tvorba žákovských portfolií apod.). Pedagogové se učí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační pomůcky. Mezi již realizované oblasti patří spolupráce vyučujících při naplňování vzdělávacích potřeb žáků (např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.), tato činnost probíhá nebo se rozvíjí ve dvou třetinách škol v území ORP Strakonice, na krajské a celorepublikové úrovni je také součástí tzv. části funkčního systému realizovanou na základní úrovni. Je zde stále dostatečný prostor k zlepšování. Učitelé vnímají rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji. Vyučující realizují nebo se připravují na pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o žáky, tuto činnost vykonává nebo se na ni připravuji 60 % základních škol v období , v následujícím období to plánuje13,3 % škol. Hodnota uvedené aktivity mírně převyšuje hodnoty na krajské a celorepublikové úrovni. Téměř dvě třetiny škol (60 %) dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) apod.). Přesto tyto hodnoty jsou celorepublikovým a krajským průměrem, jedná se stále o rozvíjející se oblast vzdělávání. V následujícím období chce uvedenou oblast rozvíjet ještě 13,3 % škol. Nadpoloviční většina (53,3 %) škol umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy. Podíl škol v rámci ORP plánujících zlepšení v komunikaci se žáky, rodiči a pedagogy i v následujícím období je stále vysoký jedná se o třetinu škol. Zde školy dosahují srovnatelné výsledky s ostatními základními školami v ČR a Jihočeském kraji. Stejný počet základních škol umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.), zároveň pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky, tuto schopnost zamýšlí v období rozvíjet 20 % základních škol. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání. V používání zpětné komunikace mezi pedagogy a žáky jsou stále mezery. Hodnocení škol v ORP Strakonice je ve srovnání s krajem a ČR podstatně nižší. Mezi plně realizovanou oblast patří příprava všech žáků na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání, i zde je prostor na zlepšení. Školy zajišťují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka, v tomto směru svým přístupem převyšují republikový i krajský průměr. Naopak oblastí, kde zaostávají, je úprava organizace a průběhu vyučování v souladu s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 31 S t r á n k a

32 Soulad v organizaci a průběhu vyučování s potřebami žáků ve SVP začíná realizovat 53,3 % škol a dalších 20 % se plánuje zdokonalovat a rozvíjet v následujícím období Při výuce školy kladou důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vedou žáky k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi a to v 46,7 % škol. Důrazem na budování vlastního úspěchu žáka převyšují průměrné hodnoty v ČR a JK. Zároveň školy učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti. Tato oblast výuky je rozvinutá a převyšuje hodnoty dosažené v ostatních regionech. Při společném vzdělávání je kladem důraz na bezbariérovost školních zařízení jak vnějších tak vnitřních prostor a přizpůsobení vybavení učeben a dalších prostor školy. 40 % škol plánuje bezbariérové zpřístupnění v období , 46,7 % v období Aktuální stav bezbariérovosti budov a vybavení je v prvotním stádiu a je nutné oblast podporovat a rozvíjet. Opomíjenou oblastí je výuka českého jazyka pro cizince, v této oblasti se zapojuje jen 6,7 % škol a 20 % škol je ve stádiu prvotních úvah a chce se do výuky zapojit v období Největší překážkou v rozvoji inkluzivního/společného vzdělávání, kterou označilo nejvíce respondentů a to celých 80 %, je nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků (např. asistenti pedagoga, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci). Tato skutečnost byla označena za nejčastější překážku v inkluzivním vzdělávání na krajské a republikové úrovni, zároveň byla označena i jako nejzávažnější překážka. Následoval nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti inkluze včetně metodické podpory ze strany MŠMT. Uvedená překážka nebyla označena za nejvýznamnější překážku v inkluzivním vzdělávání na území ORP a kraje. Třetí překážkou byl nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky (např. výstavy, exkurze, kroužky apod.), tuto překážku jako nejvýznamnější označilo 13,3 % škol. Na školy je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému, možnost označilo 60 % škol, ale žádná tuto překážku nevidí jako nejzávažnější, na rozdíl od škol, které vyplnily dotazník v celé republice, kde tuto překážku označuje za nejvýznamnější celých 10 % škol. Další překážkou je velký počet žáků ve třídách, jedná se o třetí nejzávažnější uváděnou překážku v ORP Strakonice a v území Jihočeského kraje. Nedostatečnou kampaň/osvětu v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod. označilo za překážku 60 % škol, za problém ji označila více jak polovina škol v kraji a stejné množství škol v republice. Pedagogové mají nedostatek příležitostí ke vzdělávání v oblasti inkluze, jako nejzávažnější překážku uvedlo nedostatečnou příležitost ke vzdělávání 6,7 % škol, na krajské úrovni má tento ukazatel hodnotu nula, na republikové 0,8 %. Problematika inkluze je nová a 40 % škol s ní nemá žádné zkušenosti a nerozumí jí. Přesto překážka nebyla označena za nejzávažnější. Třetina škol nedostatečně zvládá formativní hodnocení heterogenní třídy, má problémy s nastavením a udržením systému hodnocení žáků. Tento problém řeší čtvrtina škol v ČR a kraji. I když 53,3 % škol umí komunikovat s žáky a rodiči, pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy, 26,7 % má stále problémy s nedostatečnou vzájemnou komunikací mezi školou a rodinou, hlavně při řešení problémů a konfliktů. Tento problém není považován za nejvýznamnější překážku. Při zavádění inkluze do škol je ve 26,7 % překážkou nezájem učitelů o změnu. Ohodnocení překážky v ORP, převyšuje krajskou a republikovou hodnotu o 10 %. Překážkou v oblasti podpory společného vzdělávání je také nedostatečná schopnost učitelů pracovat s heterogenní skupinou a to ve 26,7 % škol, tento problém označila jedna pětina dotazovaných škol na území kraje a ČR. Jiné blíže nespecifikované překážky udává 13,3 % škol, v kraji 12 %, v ČR 10,9 % škol. Technickou nemožnost bezbariérových úprav označilo za překážku 6,7 % škol, 12,4 % škol v kraji označilo překážku za nejzávažnější, v ČR ji za nejzávažnější označilo 9,9 % a v ORP nikdo. Žádnou překážku v oblasti inkluzivního vzdělávání neoznačil nikdo. Rozvoj matematické gramotnosti Mezi rozvíjející se oblast matematické gramotnosti je podpora matematického myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.). V této činnosti převyšují místní školy průměr hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP, 32 S t r á n k a

33 krajské a celorepublikové hodnoty. Naopak v podpoře individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o matematiku školy zaostávají. Více jak polovina škol pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ a plánuje se v této oblasti dále zlepšovat. V období a v období se bude nákupem aktuální literatury, multimédií pro rozvoj matematické gramotnosti zabývat dalších 33,3 % škol. Školy realizují rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů, kde mají stanoveny konkrétní cíle. Učitelé 1. i 2. stupně současně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce, jedná se o 53,3 % učitelů, připravenost základních škol v uvedených oblastech se neliší od krajského ani republikového průměru. Získané poznatky učitelé používají v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické gramotnosti mezi sebou v rámci jedné školy ale i s učiteli jiných škol. Předávání zkušeností mezi učiteli jejích škol je rozvíjející se aktivitou. Poznatky uplatňují také v pravidelných kroužcích nebo doučování, které jsou provozovány a rozšiřovány na 46,7 % školách. Dvacet procent škol hodlá rozšiřovat matematické kroužky a pravidelné doučování matematiky v období Zde je velký prostor k rozvoji, protože průměrné hodnoty zaostávají za průměry ČR a kraje. Školy plánují zlepšení při využívání interaktivních medií, informačních a komunikačních technologie při výuce v 46,7 % v období a 33,3 % v následujícím období. Zlepšení je podmíněno dostatečným technologickým a materiálním zabezpečením, které je nutné zlepšit ve 40 % škol v prvním i druhém sledovaném období. V počátečním stavu je realizace mimovýukových akcí pro žáky zaměřených na matematickou gramotnost a zvýšení motivace, 40 % škol chce aktivitu rozvíjet v období a 33,3% v následujícím období. Tyto aktivity zaostávají za průměrem ostatních regionů. Školy informují a spolupracují v oblasti matematické gramotnosti s rodiči (představení kroužků, aktivit a profesí spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. projektové dny, dny otevřených dveří apod.), jedná se také o rozvíjenou oblast, kterou se v současnosti zabývá 40 % škol a 26,7 % se připravuje. Nejčastěji označenou překážkou v rozvoji matematické gramotnosti byl označen nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.) a to v 66,7 %. Jednalo se o odpověď, která byla nejčastěji označena také v Jihočeském kraji - 75,2 % a v ČR 74,8 %. Překážka byla označena též jako nejvýznamnější překážka pro rozvoj matematické gramotnosti jednou třetinou škol v ORP Strakonice, v kraji 42,4 % a v celé republice 44,4 % škol. Následovaly nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu (46,7 %), na úrovní kraje a ČR byly hodnoty podobné. Pro 6,7 % škol se jednalo o nejvýznamnější překážku v rozvoji podpory oblasti matematické gramotnosti. Dalším velkým problémem, který dosáhl stejné hodnoty, je nezájem ze strany rodičů a žáků, který tvoří nejvýznamnější překážku v jedné pětině škol v ORP. Jedná se o rozšířený problém v rámci celého základního školství (13,6 %). Za nedostatek je označována nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti (40 %). Tento nedostatek tvoří zároveň nejvýznamnější překážku uváděnou na 3 až 7 místě (6,7 %). Tuto skutečnost podtrhuje fakt, že 80 % škol v ORP plánuje zlepšování ve vybavenosti technologickým a materiálním zabezpečením pro využívání interaktivních médií a komunikačních technologií ve výuce. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti převažuje ve 20 % škol na všech územních úrovních. Z důvodu nedostatku školy velmi málo sdílejí elektronické nebo jiné didaktické materiály ze strany školy směrem k žákům (6,7 %), to však není nejvýznamnější problém. Dalším problémem je nedostatečná kvalita didaktických materiálů výuky (pracovní listy, úlohy, rébusy apod.). Třetině škol chybí srovnávací nástroje úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku, ale není to nejvýznamnější nedostatek. V 13,3 % škol jsou nedostatečně uplatňovány metody a formy výuky ve vztahu k heterogenním skupinám žáků a individuálnímu přístupu k žákům. Jako překážka je hodnocena nepravidelnost aktivit (výukových i mimovýukových) v oblasti rozvoje příslušné gramotnosti (26,7 %), ve stavu rozvoje jsou kroužky zaměřené na matematiku a doučování matematiky, aktivitu rozvíjí 73,3 % základních škol. Zde se odráží také nízká časová dotace pro rozvoj 33 S t r á n k a

34 příslušné gramotnosti mimo výuku. V ORP není tato překážka tolik výrazná na rozdíl od krajských a celorepublikových hodnot, kde se pohybuje v rozsahu 34 až 36 %. Více jak polovina škol realizuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů, kde mají stanoveny konkrétní cíle. Příležitostí pro další vzdělávání pedagogů je také nedostatek (26,7 %), učitelé 1. i 2. stupně pociťují ve 20 % nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem, který by rozvíjel jejich kreativitu a sebemotivaci. Chybějící rozvoj mentoringu a možnosti dalšího vzdělávání jako nejvýznamnější překážku označilo 6,7 % škol. Školy významně vnímají absenci pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti (20 %), je to pro ně jedna z nejvýznamnějších překážek (6,7 %), na krajské úrovni nebyla tato překážka označena jako nejvýznamnější ani jednou, na republikové v 4,2 % případech. Na školách je stále nedostatek možností pro sdílení dobré praxe, jedná se o novou aktivitu. Nejedná se o nejvýznamnější problém ani v rámci kraje, v rámci republiky je tento problém minimální. Úroveň kooperace škol s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti je také nízká, jedná se o projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod., problémy související s nedostatečnou podporou ze strany zřizovatele v území ORP nejsou. Školy vnímají nedostatečný tlak na implementaci rozvoje příslušné gramotnosti na národní úrovni (6,7 %), na úrovni škol nikoliv, nejedná se ani o nejvýznamnější překážky. Jiné neuvedené překážky v podpoře rozvoje matematické gramotnosti označilo 13,3 % škol. Rozvoj čtenářské gramotnosti Mezi realizované činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti patří v 80 % škol na území ORP Strakonice podpora základních znalostí a dovedností, základní práce s textem v rámci výuky, kde mají školy stanovené konkrétní cíle. Školy plně podporují vyšší stupeň komplexního čtenářství u žáků, jedná se hlavně o chápání kontextu, vyvozování a formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů. Školy se zdokonalují v podpoře individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp. V této oblasti dosud nedosahují hodnot aktuálního průměru hodnot na území kraje a ČR. Mimovýukové akce na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti patří do rozvíjejících se aktivit. Podíl ZŠ v ORP Strakonice plánujících zlepšení při realizaci čtenářských kroužků, pravidelných dílen čtení a dalších pravidelných aktivit je v období ,3 % a v období pak 6,7 %. Nedostatkem je nepravidelnost aktivit výukových i mimovýukových, která se vyskytuje na 26,7 % škol. O své činnosti informují školy rodiče a snaží se s nimi rozvíjet další spolupráci v oblasti rozvoje čtenářství. Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je ve výuce (73,3 %), učitelé plánují svůj rozvoj nadále zlepšovat také v dalším období Pedagogové využívají získané poznatky v praxi. Školy disponují dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti čtenářské gramotnosti (73,3 %), např. pro vystavování prací žáků (včetně audiovizuální techniky). V této činnosti školy převyšují aktuální krajský a republikový průměr. Při výuce jsou využívány interaktivní média, informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, školy se chtějí v jejich využívání zlepšovat. Předpokladem pro toto zlepšení je rozšíření množství interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, v období zlepšení plánuje 86,7 % škol. Ve školách existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské gramotnosti apod.), zde se chtějí školy také rozvíjet, v této oblasti dosud zaostávají za krajským a republikovým průměrem. Školy realizují pravidelně nákup aktuální beletrie a další literatury, multimédií pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ. Knihy jsou využívány ve školních knihovnách, kterými disponuje 66,7 % škol, 13,3 % plánuje knihovny rozvíjet v následujícím období Aktuální stav školních knihoven dosahuje nižších hodnot než je průměrné aktuální hodnocení v kraji a ČR. Nejčastěji označovanou překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti je nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.), jedná se o nejvýznamnější překážku uváděnou současně na 34 S t r á n k a

35 úrovni ORP (40 %), kraje (51,2 %) a ČR (49,9 %). Následují nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.), jako nejvýznamnější překážka jsou nedostatečné materiální technické podmínky v OPR označeny v 13,3 %, v rámci kraje 6,4 %. Nezájem ze strany rodičů a žáků tvoří 40 % podílu hodnot narážejících na tuto skutečnost, jedná se o často označovaný nejvýznamnější problém (13,3 %), podobný problém je na území kraje i ČR. Srovnávací nástroje úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku považuje 40 % škol za chybějící nebo nedostatečný, v porovnání s krajem je hodnota vyšší o 11,6 %, s údaji na úrovni ČR je hodnota srovnatelná. Jako nejvýznamnější překážku hodnotí úroveň srovnávacího nástroje 6,7 % škol v ORP Strakonice. Příležitostí pro další vzdělávání vyučujících v oblasti rozvoje gramotnosti není mnoho, nedostatek vnímá 20 % škol, hodnoty jsou podobné krajským, celorepublikové jsou o 5 % nižší. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti je překážkou pro 26,7 % škol, souvisí s nedostatkem interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti (20 %) a nedostatečnou kvalitou didaktických materiálů výuky. V důsledku těchto nedostatků dochází k nedostatečnému sdílení elektronických nebo jiných didaktických materiálů ze strany školy směrem k žákům (13,3 %), nejedná se však o nejvýznamnější překážky. Na školách je stále nedostatek možností pro sdílení dobré praxe, jedná se o novou aktivitu stejně jako u matematické gramotnosti. Jedná se nejvýznamnější problém v 6,7 % škol, v rámci kraje a v rámci republiky nejvýznamnějším není. Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku je hodnocena negativně 13,3 % škol v ORP, hodnota je v porovnání s krajem a hodnotou v ČR nízká, v ČR dosahuje 33,7 %. Za nedostatečný je považován rozvoj mentoringu na školách ve vztahu k příslušným gramotnostem (13,3 %), jedná se o poloviční hodnotu ve srovnání s hodnotami v ČR, překážka v rozvoji gramotnosti není považovaná za nejvýznamnější. Při podpoře rozvoji čtenářské gramotnosti jsou stále nedostatky v uplatňování metod a forem výuky ve vztahu k heterogenním skupinám žáků a individuálním přístupu k žákům. Překážky nejsou také označeny za nejvýznamnější. Úroveň kooperace škol s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti je také nízká, jedná se o projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod., problémy související s nedostatečnou podporou ze strany zřizovatele v území ORP nejsou. Školy vnímají nedostatečný tlak na implementaci rozvoje příslušné gramotnosti na národní úrovni (6,7 %). Jiné neuvedené překážky v podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti označilo 6,7 % škol. V oblasti čtenářské gramotnosti školy v ORP nepostrádají pozici samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti. Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity Školy rozvíjí vytváření prostor pro pravidelné sdílení zkušeností (např. dílny nápadů). V období se aktivitou, která patří mezi rozvíjející, plánuje zabývat 53,3 % škol v ORP Strakonice, v období pak 26,7 % škol. Hodnoty uvedené v rámci území ORP, související se sdílením zkušeností, převyšují hodnoty kraje a ČR. Mezi již realizované činnosti patří podpora klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV, zde se chtějí školy též nadále zlepšovat. Školy systematicky rozvíjí výuku prvků iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí. Školy učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Zde je také prostor ke zlepšování, který chce využít v období ,7 % škol a následně dokonce 40 % škol. Ve stádiu probíhající realizace je rozvoj finanční gramotnosti žáků (učí je znát hodnotu peněz, pracovat s úsporami, spravovat záležitosti, znát rizika), která je součástí výuky. V rámci vzdělávacího procesu je ve školách nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků, uvedená oblast patří mezi realizované, tzn. funkční části systému realizované na základní úrovni. Školy organizují konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti, iniciativy pro žáky i učitele, v připravenosti převyšují hodnoty kraje a ČR. Mezi málo rozvinuté patří činnosti, při kterých se žáci aktivně podílejí na fiktivních procesech firem či akcích Junior Achievement nebo v obdobných dalších akcích (např. Podnikavá škola), a/nebo se aktivně podílejí na přípravě a realizaci projektů školy, zde je ještě velký prostor pro rozvoj škol, v ORP dosahují nižších hodnocení aktuálního stavu škol v rámci republiky a kraje. 35 S t r á n k a

36 Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.), do aktivity se zapojuje 40 % škol, 33,3 % se chce rozvíjet v období Získané znalosti učitelé používají v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol a to v celé jedné třetině v obou obdobích. V této části realizace převyšuje průměrné hodnocení aktuálního stavu, hodnocení v kraji a ČR. Největší překážka pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dle škol spočívá v nedostatku finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku. Finanční nedostatek se projevuje také na úrovních kraje a celé republiky, byl zároveň označen za nejvýznamnější opět na všech územních úrovních. Školy též významně vnímají nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity, problém se odráží i v území kraje a ČR. V 13,3 % škol v ORP byl označen za nejvýznamnější při rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí, v kraji a celé republice byla hodnota o 5 % nižší. Nedostatek výukových materiálů doprovází nedostatečná dostupnost informačních a komunikačních technologií pro výuku v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity. V současné době ještě přetrvává nezájem ze strany žáků (40 %), zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami (40 %) a pedagogů (20 %), jako nejvýznamnější překážku to uvádí v případě žáků 26,7 % škol, v případě zaměstnavatelů 6,7 % škol. Uvedené překážky jsou významně vnímány nejen na území ORP Strakonice, ale také kraje a celého státu. Pedagogičtí pracovníci mají nedostatek příležitostí ke vzdělávání v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity, 6,7 % škol to vidí jako nejvýznamnější překážku. Nedostatečnost vzdělávání souvisí s nedostatečnými kompetencemi v oblasti rozvoje kreativity. Mezi překážky nepatří nezájem managementu škol a zřizovatelů o dané téma. Jiné neuvedené skutečnosti udává 13,3 % dotázaných základních škol. Rozvoj jazykové gramotnosti Školy ve velké míře disponují dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro výuku cizích jazyků, zlepšováním v této rozvíjené oblasti se chce zabývat 73,3 %. Rozvoj jazykové gramotnosti se stává obsahem výuky řady předmětů (např. uplatňování rozšiřujících autentických cizojazyčných materiálů textů, nahrávek, apod.), školy disponují dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro výuku cizích jazyků, zde se chtějí školy nadále zlepšovat. Ve školách se využívají knihovny (školní nebo místní) obsahující cizojazyčnou literaturu, přístupné jsou podle potřeb žáků. Knihovnami disponují dvě třetiny škol, přesto je nutné je neustále modernizovat a rozšiřovat. Současně školy pravidelně nakupují aktuální učebnice, cizojazyčnou literaturu, multimédia pro rozvoj jazykové gramotnosti. Při výuce jazyků a dalších předmětů je u žáků rozvíjeno chápání života v jiných kulturách (např. prostřednictvím filmů, fotografií, zahraničních pobytů). V 60 % škol jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, multimédia a další materiály pro rozvoj jazykové gramotnosti. Přes polovinu škol plánuje zlepšení v užívání interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti. Všechny školy podporují rozvoj jazykové gramotnosti v rámci školních vzdělávacích plánů (mají stanoveny konkrétní cíle). Navíc 46,7 % škol podporuje jazykovou rozmanitost formou nabídky cizích jazyků a snaží se nabídku zlepšovat. Nově se realizuje spolupráce s rodilým mluvčím, v této aktivitě školy zaostávají za aktuálním stavem škol v kraji a České republice, v dané oblasti se zdokonaluje v tomto období 46,7 % škol v ORP. Školy informují a spolupracují v oblasti jazykové gramotnosti s rodiči (představení cizích jazyků, knihovny, kroužků, aktivit spojených s jazykovou gramotností např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy) a nadále plánují zlepšování ve vztahu spolupráce s rodiči, zde školy zaostávají v porovnání s ostatním územím. Ve školách existují pravidelné jazykové kroužky, doučování a mimoškolní aktivity, v jejich rozvoji školy také zaostávají za aktuálním stavem v ČR. Dále ve školách existují akce pro žáky na podporu jazykové gramotnosti a jazykově podnětné prostředí, i zde se jedná o rozvíjené aktivity. Učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své znalosti v oblasti jazykových znalostí a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury), jedná se o realizovanou oblast, kde se plánuje další zlepšení v nadcházejícím období. Učitelé své poznatky používají v praxi a sdílí dobrou praxi mezi sebou. 36 S t r á n k a

37 Stejně jako u rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti je u podpory jazykové gramotnosti největší překážkou v 66,7 % škol nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti, jedná se o nejvýznamnější překážku, stejné hodnocení finanční situace podpory jazykové gramotnosti proběhlo na všech územních úrovních. Závažným problémem jsou nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj gramotnosti pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.), jako nejvýznamnější ho uvádí 13,3 % škol, problém se týká celého základního školství. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti uvedla jako problém pětina škol v ORP. Srovnávací nástroj úrovně jazykové gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku považuje 33,3 % škol za chybějící nebo nedostatečný, pro porovnání v kraji je tato hodnota nižší (26,4 %), s údaji na úrovni ČR je hodnota srovnatelná, překážka nebyla označena za nejvýznamnější. Školám rovněž chybí informační a komunikační technologie pro rozvoj příslušné gramotnosti, ve srovnání s krajem a ČR dvojnásobně. Stejně velkou překážkou je nezájem rodičů a žáků (33 %), zde se jedná o nejvýznamnější překážku ve všech školách v ORP Strakonice. Příležitostí pro další vzdělávání vyučujících v oblasti rozvoje gramotnosti není mnoho (20 %), hodnoty jsou podobné krajským, celorepublikové jsou o 2,8 % nižší. Na školách je stále nedostatek možností pro sdílení dobré praxe (13,3 %), jedná se o novou aktivitu stejně jako u matematické gramotnosti, ale nejedná se nejvýznamnější problém škol. Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku je hodnocena negativně u 13,3 % škol v ORP, hodnota je v porovnání s krajem (32,4 %) a hodnotou v ČR nízká. Za nedostatečný je považován rozvoj mentoringu na školách ve vztahu k příslušným gramotnostem (13,3 %), jedná se o téměř poloviční hodnotu ve srovnání s hodnotami v ČR, překážka není považovaná za nejvýznamnější. Při podpoře rozvoje jazykové gramotnosti jsou stále nedostatky v uplatňování metod a forem výuky ve vztahu k heterogenním skupinám žáků a individuálnímu přístupu k žákům (13,3 %). Překážky nejsou také označeny za nejvýznamnější. Didaktické materiály mají nízkou kvalitu, v 6,7 % se jedná o nejvýznamnější problém v rámci ORP Strakonice. Proto také školy málo sdílí elektronický nebo jiný didaktický materiál ze strany školy směrem k žákům. Učitelé výrazně pociťují absenci pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné jazykové gramotnosti. V jedné pětině škol je problémem nepravidelnost aktivit v oblasti rozvoje příslušné gramotnosti, nejedná se o nejvýznamnější překážku. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti trápí 13,3 % škol v rámci ORP Strakonice, v rámci kraje 19,6 %, v rámci České republiky 23 % škol. Jiný pro školu závažný prvek udává 6,7 % škol v ORP Strakonice, naopak nedostatečný tlak na implementaci rozvoje příslušné gramotnosti na úrovni školy a na národní úrovni nebo nedostatečnou podporu ze strany zřizovatele neuvádí nikdo. Podpora rozvoje sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí V oblasti rozvoje sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí školy rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit se samostatně, v rámci skupin apod.). Současně u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení a schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc. V případě schopnosti sebereflexe a sebehodnocení žáků zaostávají školy za průměrným aktuálním stavem v rámci JK a ČR, zde je prostor na další zlepšování. Nejvíce ve školách výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života, přesto se v dané oblasti v období bude zlepšovat a více rozvíjet schopnosti žáků ještě 20 % škol v ORP. Školy rovněž motivují žáky k celoživotnímu učení. Školy připravují žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, rozvíjí občanské kompetence (např. formou žákovské samosprávy apod.), tato činnost je také rozvinuta. Plně funkční oblastí je budování povědomí žáků o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace, která se dodržují, kulturní povědomí a kulturní komunikace. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků, jde o funkční část systému realizovanou na základní úrovni, je v ní prostor na zlepšení. 37 S t r á n k a

38 V počáteční fázi realizace je vedení žáků ke konstruktivním debatám, zde se chtějí zdokonalovat téměř tři čtvrtiny škol. Uvnitř školy probíhá vzájemná spolupráce učitelů, rodičů a žáků, zde školy v ORP Strakonice převyšují aktuální průměrný stav v rámci ostatního území. V oblasti rozvoje podpory sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových dovedností nejsou žádné překážky. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony), zaostávají však za aktuálním průměrným stavem v rámci území kraje a ČR, jedná se o činnost, která se rozvíjí a je zde velký prostor pro zlepšování. K rozvinutější aktivitě patří využívání ICT učeben nebo školní stolní počítače při výuce (nejen informatiky), zde školy ORP Strakonice dosahují lepšího hodnocení oproti aktuálnímu průměrnému stavu v ostatním území. Učitelé využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové zdroje, orientují se v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na internetu, umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti i kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků. Uvedené dovednosti zvládá 73,3 % pedagogů, 6,7 % se v nich chce zdokonalovat i v dalším období. Pedagogové vůbec nebo téměř neuplatňují využívání mobilních ICT vybavení a digitálních technologií při výuce v terénu, v projektové výuce apod. Ve stádiu úvah a prvotním řešení je využívání možností BYOD pro konkrétní projekty žáků (umožnění žákům používat ve výuce jejich vlastní technická zařízení typu ICT, tj. notebooky, tablety, chytré telefony apod.), zde plánuji zlepšení 40 % škol. Výše uvedené aktivity zaostávají za aktuálním průměrem hodnot uvedených v dotazníkovém šetření v rámci území JK a ČR. Nejčastěji označovanou překážkou je nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky), uvedený nedostatek byl označen v 80 % škol na území ORP Strakonice, jedná se o překážku i v rámci JK i ČR, podíl škol narážející na tuto překážku je také 80 %, souběžně byla tato překážka označena jako nejvýznamnější, procentuální hodnocení bylo shodné (80 %) v celém území ČR. V území ORP mají v 53,3 % pedagogičtí pracovníci problémy v oblasti používání software, internetu a hardware, problém byl označen jako nejvýznamnější v 13,3 % v území ORP Strakonice, uvedení zmiňované překážky je v rámci území JK a ČR nižší. Učitelé výrazně pociťují nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí, jedná se o překážku uváděnou na všech územních úrovních, v ORP není označena jako nejvýznamnější. Podíl škol v ORP narážejících na překážku nedostatečného využívání mobilních ICT technologií ve výuce je 46,7 %, ani tato překážka není školami v OPR Strakonice označena jako nejvýznamnější. Možnost využívání vlastních technických zařízení žáků jako např. chytrých telefonů, tabletů apod. při výuce je nízká, z důvodu neznalosti metod implementace vlastní techniky žáků na stávající podmínky školy (různorodé operační systémy apod.), s problémem se setkává 26,7 % škol v území ORP, překážka byla označena v 6,7 % škol jako nejvýznamnější v rámci území ORP Strakonice, v ČR 5,5 % v JK 3,6 % škol. Nevhodné nebo zastaralé vybavení není pro školy v ORP nejvýznamnější překážkou. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí udává 26,7 % učitelů. Jiné neuvedené překážky uvádí 6,7 % škol na Strakonicku. Souhrn Základní školy v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání. Pedagogové ZŠ jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka, pedagogové se učí používat speciální učebnice a kompenzační pomůcky. Učitelé rozvíjejí své znalosti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti a používají je při výuce. Školy podporují individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o jednotlivé gramotnosti a realizují mimovýukové akce zaměřené na čtenářskou gramotnost a podporují u žáků rozvoj matematického myšlení. Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady předmětů. 38 S t r á n k a

39 Při výuce na základních školách je podporován rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Ve školách existuje prostor pro pravidelné sdílení zkušeností. Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a používají je ve výchově žáků. ZŠ podporují klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV. Příslušní učitelé rozvíjí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a používají je k výuce. Součástí výuky jsou laboratorní cvičení, pokusy podporující manuální zručnost žáků. ZŠ rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších technologií a rozvíjí u dětí schopnost sebereflexe a sebehodnocení. Školy připravují žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Pedagogové využívají školní mobilní ITC vybavení a internet při výuce. Překážkou je nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, nedostatek vzdělávacích materiálů pro jednotlivé oblasti, nedostatek interaktivních metod, pomůcek a technologií, nezájem ze strany rodičů a žáků a především velký počet žáků ve třídách. 39 S t r á n k a

40 Charakteristika školství v řešeném území Po shodě v území se nositelem a realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání stala MAS Strakonicko, z.s. Již na podzim roku 2015 proběhlo setkání ředitelů základních škol (dále jen ZŠ) a mateřských škol (dále jen MŠ) na území ORP Strakonice, s cílem představit obsah a cíl MAP a zjistit zájem zástupců škol o účast v projektu. Do projektu se rozhodly zapojit všechny oslovené školy, což je doloženo v tiskopisu Souhlasy zřizovatelů a škol, který byl jedním z povinných dokumentů při podávání projektové žádosti. Na území ORP Strakonice se dle RED IZO ve školském rejstříku nachází celkem 27 školských zařízení, zabývající se předškolním a základním vzděláváním. V souladu se stanoviskem Regionální stále konference bylo rozhodnuto, že ZŠ a MŠ v Radomyšli budou pro projekt MAP vyčleněny z ORP Strakonice. Tyto dvě školy budou součástí místního akčního plánu pro ORP Blatná. Pro účely projektu MAP zahrnuje území ORP Strakonice 25 školských zařízení. Na území ORP Strakonice se nenachází žádná soukromá nebo církevní ZŠ a MŠ. 23 školských zařízení je zřizováno obcí, 2 školská zařízení, konkrétně MŠ, ZŠ a Praktická škola ve Strakonicích a Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina ve Volyni, jsou zřizovány Jihočeským krajem. Celkem máme v území 15 ředitelství ZŠ, v jednom případě ZŠ v Novosedlech má od pozastavenou činnost, a 19 ředitelství MŠ. Základní umělecké školy se v území nachází 2, jedna ve Strakonicích a druhá ve Volyni. Obrázek č. 1: Mapa rozmístění ZŠ a MŠ Speciální školy základní a mateřské školy základní školy mateřské školy Z geografického a demografického hlediska jsou školská zařízení rozmístěna rovnoměrně. Samozřejmě větší koncentrace škol je na území okresního města Strakonice, zde se nachází 4 ZŠ, 5 MŠ, z čehož MŠ Lidická má navíc 4 odloučená pracoviště a MŠ U Parku má 1 odloučené pracoviště. Ve Strakonicích se též nachází 40 S t r á n k a

41 jedna speciální škola Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola. Jak je vidět na mapě v menších obcích na území ORP se nachází školská zařízení, která spojují zároveň MŠ i ZŠ Cehnice, Čestice, Katovice, Malenice, Střelské Hoštice, Štěkeň, Volenice a Novosedly (činnost ZŠ je pozastavena od ). Důvod je zcela praktický, jedná se převážně o obce s počtem obyvatel do 500 nebo o obce s počtem obyvatel do V Malenicích a ve Střelských Hošticích mají ZŠ pouze ročníky 1. stupně. Ve Volyni, v druhém největším městě na území ORP, najdeme základní školu, mateřskou školu a druhou speciální školu na území ORP Strakonic - Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a školní družina. Samostatnou mateřskou školku mají v Čejeticích, Čepřovicích, Doubravici a od září 2013 je nově otevřená školka v Řepici. Následující tabulka znázorňuje počty ZŠ, MŠ, ZUŠ, SVČ (Středisko volného času) v jednotlivých obcích v ORP Strakonice: Tabulka č. 8: Rozmístění školských zařízení v jednotlivých obcí ORP Strakonice ORP Strakonice z toho celkem ředitelst ZŠ speciální / Název obce ví MŠ ZŠ ZUŠ SVČ se speciálními třídami MŠ speciální / se speciálními třídami gymnázia celkem škol STRAKONICE VOLYNĚ CEHNICE ČEJETICE ČEPŘOVICE ČESTICE DOUBRAVICE DRACHKOV DRÁŽOV DROUŽETICE DŘEŠÍN HLUPÍN HORNÍ POŘÍČÍ HOSLOVICE HOŠTICE CHRÁŠŤOVICE JINÍN KALENICE S t r á n k a

42 KATOVICE KLADRUBY KRASELOV KREJNICE KRTY HRADEC KUŘIMANY KVÁSKOVICE LIBĚTICE LITOCHOVICE MALENICE MEČICHOV MILEJOVICE MILOŇOVICE MNICHOV MUTĚNICE NEBŘEHOVICE NĚMČICE NĚMĚTICE NIHOŠOVICE NIŠOVICE NOVÁ VES NOVOSEDLY OSEK PARAČOV PRACEJOVICE PŘEDNÍ ZBOROVICE PŘEDSLAVICE PŘECHOVICE PŘEŠŤOVICE RADĚJOVICE S t r á n k a

43 RADOMYŠL RADOŠOVICE ROVNÁ ŘEPICE SKÁLY SLANÍK SOUSEDOVICE STRAŠICE STRUNKOVICE N. V. STŘELSKÉ HOŠTICE ŠTĚCHOVICE ŠTĚKEŇ TŘEBOHOSTICE TŘEŠOVICE ÚLEHLE ÚNICE VACOVICE VELKÁ TURNÁ VOLENICE ZAHORČICE ZVOTOKY Zdroj: vlastní šetření, webové stránky zřizovatelů 43 S t r á n k a

44 Předškolní vzdělávání v ORP Strakonice Seznam mateřských škol v rámci ORP Strakonice včetně součástí a odloučených pracovišť: Mateřská škola Čejetice Součásti: mateřská škola, školní jídelna Mateřská škola Čepřovice Součásti: mateřská škola, školní jídelna Mateřská škola Doubravice Součásti: mateřská škola, školní jídelna Mateřská škola Řepice Součásti: mateřská škola, školní jídelna vývařovna Mateřská škola U Parku Strakonice, Plánkova 353 Součásti a odloučená pracoviště: MŠ U Parku, MŠ Lidická 194, školní jídelna MŠ Plánkova, Školní jídelna výdejna MŠ Lidická 194 Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 Součásti: mateřská škola, školní jídelna Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Součásti a odloučená pracoviště: MŠ Lidická 625, MŠ Školní, MŠ Holečkova 413, MŠ Spojařů, MŠ Stavbařů, školní jídelna MŠ Lidická 625, školní jídelna MŠ Školní, školní jídelna MŠ Holečkova 413, školní jídelna MŠ Spojařů, školní jídelna výdejna MŠ Stavbařů Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Součásti: mateřská škola, školní jídelna Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Součásti: mateřská škola, školní jídelna Mateřská škola Volyně Součásti: mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Cehnice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna výdejna Základní škola a Mateřská škola Čestice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Katovice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Malenice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Novosedly 44 S t r á n k a

45 Součásti: základní škola pozastavena činnost, školní družina pozastavena činnost, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Štěkeň Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Volenice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice Součásti: mateřská škola speciální, školní jídelna výdejna Lesní mateřská škola REMÍZEK (zápis do školského rejstříku od 2017/2018) Součásti: zázemí poskytuje OÚ Kraselov, výdejna Škola Volyňka škola pro radost (zápis do školského rejstříku od 2017/2018) Součásti: škola Stručná charakteristika jednotlivých MŠ MŠ Doubravice Zřizovatel: obec Doubravice Adresa: Doubravice 81, Doubravice RED IZO Ředitelka: Milada Kuchtová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /19 Stručný popis: Budova mateřské školky se nachází na okraji obce Doubravice. 45 S t r á n k a

46 ZŠ a MŠ Cehnice Zřizovatel: obec Cehnice Adresa: Cehnice 105, Cehnice RED IZO Ředitelka: Mgr. Zuzana Drančáková Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /126 kapacita/ naplněnost MŠ k /41 Stručný popis: Budova se nachází na kraji obce při hlavním tahu ze Strakonic do Českých Budějovic, místo je z hlediska silniční dopravy velmi frekventované. K areálu školy patří zahrada s pískovištěm a asfaltovým povrchem. Škola využívá multifunkční a fotbalové hřiště. Škola nemá vlastní školní jídelnu, obědy jsou dováženy z VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice. Přednosti školy: MŠ klade důraz na prožitkové učení a etickou výchovu MŠ prevence logopedie, výuka angličtiny, plavecký kurz, podpora polytechnického vzdělávání ZŠ menší počet dětí ve třídách individuálnější přístup, domácí prostředí Spolupráce s rodiči schůzky, možnost využívat zahradu, podpora akcí s účastí rodičů Dyslektický kroužek Široká nabídka zájmových kroužků Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci 46 S t r á n k a

47 ZŠ a MŠ Čestice Zřizovatel: městys Čestice Adresa: Čestice 148, Čestice RED IZO Ředitelka: Mgr. Martina Kalová Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /166 kapacita/ naplněnost MŠ k /51 Stručný popis: Škola se nachází v klidném prostředí na kraji obce Čestice. MŠ je součástí areálu ZŠ, sídlí v samostatné budově. Škola disponuje školním pozemkem s rozlehlou zahradou a hřištěm. Škola prošla rekonstrukcí, při níž byly vyměněny okna, opravena střecha, zateplena budova, zrekonstruován kabinet pedagogů a pořízena nová fasáda MŠ. Přednosti školy: Škola podporuje zdravý životní styl, celoškolní strategií je prevence návykových látek a sociálně patologický jevů jako součást školní kultury Přírodní zahrada s Naučnou stezkou MŠ - Logopedická prevence, kroužek angličtiny v MŠ MŠ - možnost absolvovat plavecký kurz, návštěva solné jeskyně Škola se zapojuje do ekologické výchovy Cassiopeia, M.R.K.E.V. a Mrkvička Publikační činnost žáků a pedagogů v časopisu Čtení pro lidi, které vydává Kulturní spolek Čestice Široká nabídka zájmových kroužků Zapojení do literární a výtvarné soutěže Čestický brambor Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci 47 S t r á n k a

48 ZŠ a MŠ Katovice Zřizovatel: městys Katovice Adresa: Školní 284, Katovice RED IZO Ředitel: Mgr. Pavel Kohout Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /196 kapacita/ naplněnost MŠ k /71 Stručný popis: Škola se nachází v klidné části městyse Katovice, s velkou zahradou, kde se nachází herní prvky a pískoviště. MŠ, pavilónového typu, prošla v roce 2010 vnitřní rekonstrukcí a od roku 2013 má MŠ novou fasádu. ZŠ prošla částečnou vnitřní rekonstrukcí v roce Přednosti školy: Zvýšení zabezpečení MŠ prostřednictvím videotelefonu MŠ podporuje environmentální výchovu Cassiopeia a program Mrkvička MŠ prevence logopedie, kroužek angličtiny MŠ možnost navštěvovat solnou jeskyni ZŠ nově vybavená učebna chemie a fyziky, jazyků a informatiky Škola je zapojena do projektu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání Podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni nepovinný předmět počteníčko Široká nabídka zájmových kroužků Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci 48 S t r á n k a

49 ZŠ a MŠ Malenice Zřizovatel: obec Malenice Adresa: Na Návsi 31, Malenice RED IZO Ředitel: Mgr. Zdeněk Vorel Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /34 kapacita/ naplněnost MŠ k /34 Stručný popis: ZŠ se nachází v centru obce Malenice, funguje jako malotřídní škola (konkrétně trojtřídka), ve které jsou prvňáčci samostatně, 2. a 3.ročník, 4. a 5. ročník jsou pospojovány. Škola disponuje interaktivní tabulí, informačním koutkem a mobilní počítačovou učebnou. V prostoru zahrady je vybudováno multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem. MŠ je jednopodlažní s vlastní kuchyní, kterou využívají i žáci ZŠ, nachází se na kraji obce v klidné části s vlastní zahradou, ve které jsou umístěny herní prvky a pískoviště. Přednosti školy: MŠ je zaměřena na venkovské prostředí, ve kterém se nachází, tzn., orientuje se na poznávání přírody MŠ je orientována na ekologickou výchovu MŠ má připraven bezbariérový přístup MŠ logopedická prevence, možnost absolvovat plavecký kurz ZŠ individuálnější přístup vzhledem k počtu žáků ZŠ v praxi osvědčené doučování žáků Kroužek keramiky, kroužek německého jazyka Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci Škola spolupracuje se ZŠ, kam žáci přecházejí do II. stupně Fond PRVOSENKA finanční prostředky jsou použity k nákupu učebních pomůcek a k financování vzdělávacích akcí 49 S t r á n k a

50 ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Zřizovatel: obec Střelské Hoštice Adresa: Střelské Hoštice 10, Střelské Hoštice RED IZO Ředitel: Mgr. Roman Krejčí Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /46 kapacita/ naplněnost MŠ k /35 Stručný popis: ZŠ se nachází v centru obce Střelské Hoštice, funguje jako malotřídní škola (konkrétně trojtřídka), ve které jsou prvňáčci samostatně, 2. a 3.ročník, 4. a 5. ročník jsou pospojovány. V roce 2008 prošla budova rozsáhlými stavebními pracemi a rekonstrukcí stávajících prostor tak, aby v jedné budově sídlila ZŠ i MŠ. Škola vlastní pozemek, který postupně upravila na sportovní areál. Přednosti školy: MŠ logopedická prevence, možnost absolvovat plavecký kurz ZŠ nově vybavená učebna výpočetní techniky, interaktivní tabule, pomůcky pro technické a přírodovědecké předměty Díky projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM byla rozšířena výuka v některých předmětech Škola klade důraz na individuální přístup, zdravé prostředí Škola spolupracuje se ZŠ, kam žáci přecházejí do II. stupně Videotelefon pro zvýšení bezpečnosti budovy ZŠ individuálnější přístup vzhledem k počtu žáků ZŠ výuka angličtiny od 3. do 5. ročníku Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci Nabídka zájmových kroužků 50 S t r á n k a

51 ZŠ a MŠ Štěkeň Zřizovatel: městys Štěkeň Adresa: Slatinská 155, Štěkeň RED IZO Ředitelka: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /201 kapacita/ naplněnost MŠ k /40 Stručný popis: Budova ZŠ se nachází v klidné části obce Štěkeň, škola využívá školní zahradu a přilehlé víceúčelové hřiště. V roce 2015 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, která zahrnovala výměnu oken, zateplení fasády, renovaci školních dílen a částečnou rekonstrukci vnitřních prostor. Budova MŠ se nachází v těsné blízkosti ZŠ. Přednosti školy: MŠ rodinné prostředí, logopedická prevence Škola podporuje ekologickou výchovu a klade důraz na kladný vztah k přírodě Škola využívá při výuce moderní technologie (např. interaktivní tabule) Podpora čtenářské a finanční gramotnosti žáků ZŠ individuálnější přístup vzhledem k počtu žáků ZŠ v praxi osvědčené doučování žáků Nabídka zájmových kroužků Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci 51 S t r á n k a

52 MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice Zřizovatel: Jihočeský kraj Adresa: Plánkova 430, Strakonice RED IZO Ředitelka: Mgr. Martina Košťálová Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /72 kapacita/ naplněnost MŠ k /35 Stručný popis: Škola, zřizovaná Jihočeským krajem, je zaměřena na vzdělávání žáků s lehkým, středním, těžkým a kombinovaným zdravotním postižením. Budova se nachází v blízkosti centra města Strakonice, k objektu náleží pozemek, který je víceúčelově využíván vzhledem k potřebám žáků. Žáci využívají školní jídelnu sousedící VOŠ a SPŠ Strakonice. Škola v roce 2014/2015 prošla částečnou modernizací vnitřního i venkovního vybavení. Přednosti školy: Škola je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Škola se zaměřuje na budování kvalitních mezilidských vztahů mezi žáky a podporuje ekovýchovu (spolupráce s Cassiopeou) Dobré technické vybavení (PC, interaktivní tabule, rozšíření internetového připojení) Škola disponuje kamerovým systémem pro zvýšení bezpečnosti Průběžné pořizování kompenzačních pomůcek Spolupráce s dalšími MŠ, ZŠ, pedagogickými pracovníky, rodiči a dětmi při přípravě budoucích školáků se SVP na vzdělávání v běžných ZŠ Možnost žáků účastnit se arteterapie, hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie, pohybových aktivit a dramaterapie Nižší počet žáků ve třídách usnadňuje individuální přístup dle druhu a stupně postižení Možnost absolvovat speciální plavecký výcvik a účastnit se aktivit školy 52 S t r á n k a

53 ZŠ a MŠ Volenice Zřizovatel: obec Volenice Adresa: Volenice 112, Volenice RED IZO Ředitel: Mgr. Luděk Cimrhanzl Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /126 kapacita/ naplněnost MŠ k /48 Stručný popis: Škola se nachází v klidné okrajové části obce Volenice. Budova prošla v roce 2015 další fází rekonstrukce, při které byla vyměněna okna, zateplena budova a pořízena nová fasáda. Škola využívá multifunkční fotbalové hřiště. Přednosti školy: MŠ logopedická prevence ZŠ individuálnější přístup vzhledem k počtu žáků Dobré technické vybavení (odborná učebna výpočetní techniky, interaktivní tabule) Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci Škola podporuje ekovýchovu Nabídka zájmových kroužků 53 S t r á n k a

54 MŠ Novosedly Zřizovatel: obec Novosedly Adresa: Novosedly 64, Novosedly RED IZO Ředitelka: Mgr. Marie Klozarová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /24 Stručný popis: Škola se nachází v klidné části obce Novosedly, součástí areálu je budova ZŠ a přízemní pavilon MŠ. ZŠ byla vedena jako jednotřídní pro 1. stupeň. Vzhledem k velmi nízkému počtu žáků v ZŠ, byla její činnost od pozastavena a od zcela ukončena. Nyní je v provozu pouze mateřská škola, která prošla v roce 2010 rozsáhlou rekonstrukcí, včetně pořízení nového nábytku. MŠ disponuje vlastní zahradou s herními prvky a pískovištěm. Přednosti školy: Školka je orientována na přírodu a ekovýchovu Nové osvětlení v MŠ Možnost absolvovat plavecký kurz Logopedická prevence Modernizace počítačového vybavení a napojení na internetovou síť 54 S t r á n k a

55 MŠ Čtyřlístek Zřizovatel: město Strakonice Adresa: Holečkova 410, Strakonice RED IZO Ředitelka: Bc. Gabriela Jánská Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /87 Stručný popis: Školka se nachází v centru města, přesto v klidnější části, mimo hlavní komunikace. Budova má několik částečně krytých teras u všech 4 tříd, což umožňuje dětem být venku během celého dne. MŠ má vlastní zahradu s pískovišti, herními prvky a bazénem. Přednosti školky: Důraz na rozvoj smyslového vnímání a přirozeného poznávání Podpora přirozeného pohybu dětí v přírodě Rozvoj komutativních schopností Výuka anglického jazyka Kulturní akce návštěva divadel, koncertů, výstav a dalších společenských akcí Spolupráce s Městskou knihovnou pravidelné besedy Návštěvy hasičského záchranného sboru, výuka na dětském dopravním hřišti, plavecká výuka Logopedická prevence 55 S t r á n k a

56 MŠ Čejetice Zřizovatel: obec Čejetice Adresa: Čejetice 94, Strakonice RED IZO Ředitelka: Bc. Jitka Panská Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /39 Stručný popis: Školka se nachází v klidné části obce Čejetice, jedná se o dvoupodlažní budovu, kde se nachází 2 třídy. Počet tříd se v uplynulých letech měnil podle počtu docházejících dětí. Od r. 2007/2008 se jedná o smíšenou dvoutřídní školku, která má vlastní zahradu. Přednosti školky: Školka klade důraz na zdravý životní styl Věkově smíšené třídy napomáhají dobrým vztahům mezi dětmi Vede děti k ochraně životního prostředí Při pohybových aktivitách zařazuje prvky jógy Dechová a artikulační cvičení Logopedická prevence 56 S t r á n k a

57 MŠ U Parku Zřizovatel: město Strakonice Adresa: Plánkova 353, Strakonice RED IZO Ředitelka: Jana Čechová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /94 Odloučené pracoviště: Lidická 194 kapacita/ naplněnost MŠ k /27 Stručný popis: Školka se nachází v těsné blízkosti centra města, u rušné komunikace, která odděluje školku od rozlehlého městského parku Rennerovy sady. Odloučené pracoviště na Lidické se nachází cca 5 minut chůze od hlavní budovy v Plánkově ulici, též nedaleko Rennerových sadů. MŠ u Parku je historicky první MŠ ve Strakonicích, vznikla v roce 1949 a původně byla provozována v prostorách dnešní ZUŠ v ulici Kochana z Prachové. V roce 1966 se přestěhovala do současných prostor v Plánkově ulici. Přednosti školky: Prostorné herní plochy pro hry, cvičení i odpočinek v obou patrech budovy v Plánkově ulici Keramická pec Školka podporuje vzájemný respekt a spolupráci Možnost absolvovat plavecký kurz Logopedická prevence 57 S t r á n k a

58 MŠ Strakonice, A.B. Svojsíka Zřizovatel: město Strakonice Adresa: A.B. Svojsíka 892, Strakonice RED IZO Ředitelka: Bc. Jana Dufková Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /112 Stručný popis: Škola se nachází v klidnější severní části města Strakonice, v sousedství ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad. Budova je dvoupodlažní, po rekonstrukci fasády, výměně oken. Součástí areálu je velká zahrada, která má udržovanou zeleň a mnoho herních prvků a pískovišť. Přednosti školky: Školka klade důraz na psychosociální podmínky, včetně psychohygieny a správné životosprávy Vede děti ke zdravému životnímu stylu Rozvíjí duševní pohodu dětí přirozenou cestou Pestrá nabídka kroužků angličtina, flétnička, výtvarná výchova Možnost absolvovat plavecký kurz Logopedická prevence 58 S t r á n k a

59 MŠ Strakonice, Lidická Tento právní subjekt má ve Strakonicích ještě další čtyři odloučená pracoviště, vzhledem ke své velikosti jsou popsány samostatně Zřizovatel: město Strakonice Adresa: Lidická 625, Strakonice RED IZO Ředitelka: Miloslava Vozábalová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /111 Stručný popis: Školka, pavilónového typu, se nachází u sídliště 1. máje, nedaleko řeky Otavy. Školka prošla v roce 2013 rekonstrukcí. Ke školce náleží rozsáhlá zahrada s velkým množstvím herních prvků a pískovišť. V létě školka využívá prosklené atrium ke koupání. Přednosti školky: Jedna třída je zaměřena na waldorfské prvky a pracuje podle waldorfské pedagogiky Školka je zaměřena na tematické celky: rodina, prostředí, věci, události a příroda Klade důraz na spolupráci s rodinou pravidelná setkávání při společných činnostech a besedách Nabídka kroužků angličtina, keramický kroužek Plavecký výcvik 59 S t r á n k a

60 Odloučené pracoviště: Holečkova 413 Vedoucí učitelka: Mgr. et Mgr. Jana Kovandová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /90 Stručný popis: Školka se nachází v centru města, přesto v klidnější části, mimo hlavní komunikace. Dvoupodlažní budova prošla v posledních letech rekonstrukcí, která zahrnovala zateplení fasády, výměnu střechy, rekonstrukci sociálního zařízení, nové osvětlení a úpravou prošly i vnitřní prostory. Velkou výhodou školky je zahrada v přírodním stylu s herními prvky, která se pyšní certifikací z roku 2015 a byla zařazena do sítě ukázkových přírodních zahrad. Přednosti školky: Školka klade důraz na všestranný rozvoj dítěte Podporuje kladný vztah k přírodě a zdravý životní styl Ekologická výchova projekt MRKVIČKA Možnost navštěvovat plavecký kurz, bruslení, solnou jeskyni Logopedická prevence 60 S t r á n k a

61 Odloučené pracoviště: Spojařů 1260 Vedoucí učitelka: Jana Třísková Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /107 Stručný popis: Školka, pavilónového typu, se nachází na Sídlišti Mír v okrajové části města, nedaleko přírodní lokality Podskalí, kterou pravidelně využívá k vycházkám a hrám. Školka v roce 2015 prošla rekonstrukcí, při které byla zateplena budova a vyměněna okna. Ke školce náleží vlastní zahrada s herními prvky a pískovišti. Přednosti školky: Školka podporuje jednoduché metody a formy tvořivé dramatiky Rozvoj prosociálního chování Školka disponuje kamerovým systémem pro zvýšení bezpečnosti Kurz angličtiny Možnost navštěvovat plavecký kurz a saunu Podpora environmentálního vzdělávání 61 S t r á n k a

62 Odloučené pracoviště: Stavbařů 213 vedoucí učitelka: Bc. Mirka Chodlová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /55 Stručný popis: Dvoupodlažní školka, otevřená v roce 2009, se nachází v panelákově zástavbě nedaleko ZŠ Dukelská, zároveň v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Školka byla v roce 2015 zrekonstruována, což je vidět ve vnitřních prostorách. Ke školce náleží prostorná zahrada, která též prošla v roce 2010 úpravami, které zahrnovaly výsadku nových stromů a keřů a zabudování herních prvků. Přednosti školky: Rozvoj individuality dítěte a důraz na spolupráci s rodinou Kroužek angličtiny Logopedická prevence Kurz plavání 62 S t r á n k a

63 Odloučené pracoviště: Školní 80 vedoucí učitelka: Bc. Zdeňka Havlíková Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /110 Stručný popis: Školka, pavilónového typu, se nachází v blízkosti centra města, nedaleko MŠ v ulici Stavbařů a ZŠ Dukelská. Školka má vlastní upravenou zahradu s herními prvky a pískovišti. Přednosti školky: Školka se zaměřuje na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově Školka klade důraz na oblast estetických činností a rozvoj dětí v této oblasti Rozvíjí duševní pohodu dětí přirozenou cestou Pestrá nabídka kroužků zobcová flétna, angličtina Možnost navštěvovat plavecký kurz, solnou jeskyni 63 S t r á n k a

64 MŠ Strakonice, Šumavská Zřizovatel: město Strakonice Adresa: Šumavská 264, Strakonice RED IZO Ředitelka: Naděžda Tesařová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /130 Stručný popis: Škola se nachází v centru velké městské zástavby na kraji města, nedaleko ZŠ Povážská. Školka pavilónového typu je po celkové rekonstrukci v roce 2012, při které došlo k zateplení budovy, výměně oken, rekonstrukci sociálního zařízení a vybudování nové třídy pro 24 dětí. Součástí školky je zahrada s pískovišti, houpačkami a dalšími herními prvky. Přednosti školky: Školka klade důraz na reálný postoj a pohled dětí na svět a úzkou spolupráci s rodinou Podpora rozvoje počítačové gramotnosti a práce s moderními technologiemi Plavecký kurz Podporuje ekologickou výchovu Logopedická prevence, zaměření na jazykovou oblast 64 S t r á n k a

65 MŠ Řepice Zřizovatel: obec Řepice Adresa: Řepice 173, Strakonice RED IZO Ředitelka: Bc. Veronika Tomanová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /21 Stručný popis: Nově vybudovaná školka z roku 2013 se nachází v obci Řepice, cca 4 km od Strakonic. Zájem obce o vybudování školky byl dlouholetý. K vlastní realizaci pomohly finanční prostředky, které obec obdržela za 1. místo v soutěži Jihočeská vesnice roku a Vesnice roku Ke školce náleží rozlehlá zahrada, která bude postupně osazována. Přednosti školky: Školka je zaměřena na vztah dětí k přírodě a podporuje environmentální povědomí Kromě vlastního sportoviště, má možnost využívat další hřiště v obci a menší lanový park na okraji lesa Možnost absolvovat plavecký kurz Návštěva kulturních a společenských akcí Zapojení dětí do společenského života obce prostřednictvím vystoupení, besídek, atd. 65 S t r á n k a

66 MŠ Volyně Zřizovatel: město Volyně Adresa: Pod Malsičkou 598, Volyně RED IZO Ředitelka: Milada Benešová Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /100 Stručný popis: Budova pavilónového typu se nachází v zastavěné, ale klidné části města Volyně. K areálu mateřské školky patří zahrada, která je postupně revitalizována. V zahradě jsou herní prvky a pískoviště. Přednosti školky: Školka je zaměřena na všestranný rozvoj dětské osobnosti a ekologickou výchovu Rozvoj zájmových činností - hudební a taneční vystoupení Nákup odborné a dětské literatury a nových stavebnic pro rozvoj motoriky Spolupráce s CHKO Šumava Vimperk a dalšími institucemi Výuka angličtiny Logopedická prevence 66 S t r á n k a

67 MŠ Čepřovice Zřizovatel: obec Čepřovice Adresa: Čepřovice 56, Čepřovice RED IZO Ředitelka: Ilona Louženská Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /21 Stručný popis: Budova mateřské školky se nachází v centru obce Čepřovice. Přednosti školky: Výuka angličtiny, individuální přístup v menším kolektivu dětí 67 S t r á n k a

68 LMŠ Remízek Zřizovatel: Adresa: Milčice 5, Kraselov RED IZO Ředitelka: Bc. Aneta Ira Tel.: kapacita/ naplněnost MŠ k /xx Stručný popis: Remízek, dříve dětský klub, nově od školního roku 2017/2018 akreditovaná lesní mateřská škola, vznikla z potřeby umožnit dětem žít s přírodou a nenuceně se pohybovat, neboť tyto dvě tak prosté věci se z našich životů (i životů našich dětí) beznadějně vytrácí. Základním znakem lesních mateřských škol je, že většina programu probíhá venku za každého počasí, děti se učí celostně, tzn. všemi rovinami vnímání, prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů, poznávají své tělesné hranice. Malý kolektiv (max. 15 dětí + min. 2 pedagogové) umožňuje respektující, individuální přístup ke každému dítěti, ztotožňujeme se s konceptem Respektovat a být respektován a lesní pedagogikou. Pedagogická koncepce lesních mateřských škol přirozeně rozvíjí dovednosti, znalosti a postoje dítěte hlavně v těchto oblastech: kreativita, hrubá a jemná motorika, rozvoj sebevědomí a sebepojetí, sociální kompetence, znalosti o přírodě a ekologii. Pořádá příměstské tábory pro děti od 3 do 7 let. 68 S t r á n k a

69 V ORP Strakonice se nachází 18 mateřských škol zřizovaných pouze obcemi a jedna speciální mateřská škola zřizovaná Jihočeským krajem. Jediná soukromá školka je lesní mateřská škola Remízek, se sídlem v Kraselově, která je nově akreditovaná pro školní rok 2017/2018. Předškolní vzdělávací zařízení, které by bylo provozováno církví, se nenachází na území ORP Strakonice. Následující tabulka ukazuje počet MŠ a počet dětí umístěných v MŠ včetně počtu tříd. Celkové počty MŠ dle zřizovatele v ORP Strakonice Tabulka č. 9: Vývoj počtu základních ukazatelů v období 2005/2006 až 2015/2016 (rozdělení dle zřizovatelů) Školní rok Zřizovatel Počet MŠ Počet dětí Počet tříd Počet dětí v běžných třídách Počet speciálních tříd Počet dětí ve speciálních třídách 2015/2016 obec kraj celkem /2015 obec kraj celkem /2014 obec kraj celkem /2013 obec kraj celkem /2012 obec kraj celkem /2011 obec kraj celkem /2010 obec kraj celkem /2009 obec kraj S t r á n k a

70 celkem /2008 obec kraj celkem /2007 obec kraj celkem /2006 obec Zdroj: Výkazy MŠMT kraj celkem Ve sledovaném období od školního roku 2005/2006 do roku 2015/2016 došlo ke zvýšení počtu jednotlivých běžných tříd mateřských škol z 51 na 60, zvýšil se i počet speciálních tříd z 2 na 3 třídy. Počet dětí vzrostl z 1160 na V údajích není zahrnuta MŠ Radomyšl, tyto údaje jsou dostupné v projektu MAP vzdělávání ORP Blatná. Údaje jsou platné k Tabulka č.10: Mateřská škola zřizovaná krajem počet tříd počet samost. školní rok /z toho MŠ MŠ spec. počet dětí úv. pedag. počet dětí na 1 pedag. úvazek počet dětí na třídu počet dětí na školu 2012/ ,50 7,78 11,67 35, / ,00 7,00 11,67 35, / ,00 7,00 11,67 35, / ,00 7,00 11,67 35, / ,50 5,45 10,00 30, / ,50 5,45 10,00 30, / ,50 5,33 12,00 24, / ,50 5,33 12,00 24,00 Zdroj: Výkazy MŠMT V této tabulce je uvedena jediná MŠ v ORP Strakonice, která je zřizována krajem. Jedná se o Mateřskou školu Plánkova 430 ve Strakonicích, tato speciální mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání pro děti se zdravotním postižením či zdravotním oslabením, pro které je vhodné prostředí s menším počtem dětí a individuálním přístupem. 70 S t r á n k a

71 Další tabulka popisuje počet MŠ samostatně zřizovaných, počet pedagogických úvazků, přepočet dětí na jednoho pedagoga a přepočtený počet dětí na jednu MŠ. Tabulka č. 11: Počet úvazků x počet dětí za období od roku 2005/2006 do 2013/2014 Počet Počet dětí Školní Úvazky Počet dětí na samostatných na úvazek 1 Počet dětí na MŠ rok pedagogů třídu MŠ pedagoga 2013/ ,22 14,22 25,10 83, / ,66 14,47 24,73 86, / ,47 14,72 24,49 83, / ,58 14,93 24,69 80, / ,62 15,22 23,63 77, / ,90 14,77 22,93 71, / ,28 14,55 22,70 68, / ,02 13,76 23,40 65, / ,36 13,59 22,75 61,05 Zdroj: MŠMT Průměrný počet dětí ve třídě se zvýšil od roku 2005 do roku 2014 o 3 děti, přepočtený počet dětí na jednu mateřskou školu se zvýšil o více než 33 %. Obsazenost mateřských škol a jejich tříd se liší v souvislosti s lokalitou jejich umístění, městské školky jsou téměř plně obsazeny, nejméně je obsazena mateřská škola v Čepřovicích, její kapacity využívá k umístění dětí Dětský domov Volyně, protože kapacita ve Volyni je plně obsazena. Ke zvýšení obsazenosti zařídila obec Cehnice svozový vůz, který sváží děti ze Strakonic, a to převážně z Dětského centra zřizovaného Jihočeským krajem. Zde bylo problematické umísťování dětí v různých školách a mateřských školách po celých Strakonicích. Mateřská škola Novosedly umístila v školním roce 2015/2016 děti ze Strakonic, které do školy dováží rodiče. 71 S t r á n k a

72 Tabulka č. 12: Kapacita a využití mateřských škol Mateřská škola Kapacita MŠ Počet tříd Obsazenost ve školním roce 2013/2014 Obsazenost ve školním roce 2014/2015 Obsazenost ve školním roce 2015/2016 MŠ Cehnice MŠ Čejetice MŠ Čepřovice MŠ Čestice MŠ Doubravice MŠ Katovice MŠ Malenice MŠ Novosedly MŠ Řepice MŠ Čtyřlístek MŠ U Parku Z toho: U Parku Lidická MŠ Lidická Z toho: Lidická Holečkova Spojařů Stavbařů Školní MŠ A.B Svojsíka MŠ Šumavská MŠ Střelské Hoštice MŠ Štěkeň MŠ Volenice MŠ Volyně Celkem Zdroj: MŠMT Předpokládaný vývoj počtu dětí v řešeném území: Na základě získaných informací o počtu narozených dětí se v období od do narodilo v ORP Strakonice průměrně 451 dětí, hodnoty se postupně zvyšují. Kapacity mateřských škol by měly zůstat naplněny, s příchodem dětí mladších tří let by současné kapacity mohly být nedostačující. Následující tabulka popisuje vývoj počtu narozených dětí v ORP Strakonice za posledních 14 let. Tabulka č. 13: Počty narozených dětí v ORP Strakonice rok Živě narození Zdroj: ČSÚ 72 S t r á n k a

73 Největší počet narozených dětí za období od do bude podle bydliště navštěvovat nejbližší školské zařízení ve Strakonicích. Tabulka č. 14: počty narozených dětí, školské obvody Strakonice Drachkov Droužetice Jinín Libětice Miloňovice Mnichov Mutěnice Nebřehovice Pracejovice Přední Zborovice Radošovice Rovná Slaník Sousedovice Třebohostice Únice Celkem Okolní obce celkem Zdroj: MěÚ Strakonice Vývoj počtu pracovníků mateřských škol Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících definuje pedagogického pracovníka jako osobu, která koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně-pedagogickou nebo přímou pedagogickopsychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá pedagogická činnost"). Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb. V mateřských školách v ORP pracovalo 172 fyzických osob v roce 2015, z toho 170 bylo žen, 10 pracovníků bylo se zdravotním postižením, 2 ženy byly na mateřské dovolené a 3 na rodičovské dovolené. 73 S t r á n k a

74 Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ v ORP udává následující tabulka. Tabulka č. 15: Kvalifikace pedagogických pracovníků přepočtení školní rok pedagogové celkem z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných 2014/ ,4 3,0 2% 2013/ ,2 3,3 3% 2012/ ,9 3,7 3% 2011/ ,9 7,2 7% 2010/ ,3 4,3 4% 2009/ ,9 2,9 3% 2008/ ,9 2,3 3% 2007/ ,4 1,6 2% 2006/ ,5 3,9 5% 2005/ ,6 4,4 5% Zdroj: MŠMT Přepočtený počet pedagogů roste úměrně se zvyšujícím se počtem dětí v mateřských školách. Počet nekvalifikovaných pracovníků je poměrně nízký - maximálně 7 % ve školním roce 2011/2012. Počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků stoupá, a tím se zvyšuje i kvalita vzdělávání v předškolních zařízeních. Počet odborných pracovníků se mírně zvýšil, důvodem je zvyšování kvalifikace nepedagogických pracovníků MŠ. Ve Strakonicích je Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430, zřizovaná krajem, tato mateřská škola, zaměstnává ve třech třídách tři učitelky na plný úvazek a s ohledem na potřeby umístěných dětí disponuje dvěma asistenty pedagoga. Ostatní nepedagogický personál využívá společně se Základní a Praktickou školou. Tabulka č 16 : zaměstnanci speciální MŠ Strakonice úvazek funkce vzdělání aprobace 1 učitelka ÚSO studium Učitelství MŠ 1 učitelka ÚSO Učitelství MŠ + speciální pedagogika 1 učitelka ÚSO Učitelství MŠ + speciální pedagogika 1 Asistent pedagoga SOU Studium AP 1 Asistent pedagoga SOU Studium AP Zdroj: VZ Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 Následující tabulka uvádí celkovou výši mzdových nákladů za období 2005 až 2013 souvisejících s provozem mateřských škol. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců vzrostl ze 117,816 na 149,652. Zvýšil 74 S t r á n k a

75 se počet jak pedagogických tak nepedagogických pracovníků, mzdové výdaje byly podpořeny ze státního rozpočtu a ESF. Tabulka č. 17: mzdové náklady MŠ v ORP za období Platy ze Průměrný Celkové mzdy státního přepočtený a platy Rok rozpočtu počet zaměstnanců v celkem v tis. zaměstnanců tis. Kč Kč celkem Průměrný přepočtený počet pedagogů Průměrný přepočtený počet nepedagogů ,33 149, , ,680 36, ,10 144, , ,659 36, ,58 139, , ,467 37, ,16 133, ,728 97,580 36, ,28 125, ,374 91,615 34, ,52 119, ,660 86,904 32, ,17 116, ,169 84,280 32, ,88 117, ,192 85,020 32,796 Zdroj: MěÚ Strakonice Hospodaření MŠ V uvedených tabulkách jsou celkové příjmy, celkové výdaje a investice související s provozem mateřských škol ve městech ORP Strakonice, jedná se o Strakonice a Volyni dále pak v obci Doubravici a Řepici. Ostatní provoz MŠ, které jsou součástí ZŠ, bude popsán v kapitole základních škol. Tabulka č. 18: Vývoj příjmů a výdajů u MŠ zřizované městem Strakonice v tis. Kč MŠ Strakonice výnosy náklady investice výnosy náklady investice výnosy náklady investice U Parku Čtyřlístek A.B Svojsíka Lidická Šumavská Celkem MŠ Strakonice výnosy náklady investice výnosy náklady investice U Parku Čtyřlístek A. B. Svojsíka Lidická Šumavská Celkem Zdroj: MěÚ Strakonice 75 S t r á n k a

76 Nejvíce investic v MŠ zřizovaných městem Strakonice bylo provedeno v Mateřské škole Lidická, tyto investice jsou opodstatněné, protože MŠ Lidická má velký počet odloučených pracovišť a navštěvuje jí největší počet dětí v ORP Strakonice. Skládá se celkem z pěti pracovišť. Tabulka č. 19: Vývoj nákladů a výnosů MŠ Volyně MŠ Volyně náklady výnosy investice Zdroj: MěÚ Volyně Náklady města Volyně na provoz mateřské školy jsou nižší než výnosy, v rozmezí let 2011 až 2015 se celkové náklady i celkové výnosy zvýšily o více než o Kč. Investice v uvedeném období provedeny nebyly. Tabulka č. 20: Vývoj nákladů a výnosů MŠ Doubravice, MŠ Novosedly, MŠ Řepice v tis. Kč MŠ Doubravice náklady výnosy investice ZŠ a MŠ Novosedly náklady výnosy investice MŠ Řepice náklady výnosy investice MŠ Čejetice náklady výnosy investice Zdroj: Obec Řepice, Novosedly, Doubravice Mateřské školy pro zkvalitnění výuky čerpají z různých dotačních prostředků, ZŠ a MŠ Novosedly se zapojila do vypracování nových výukových materiálu pro svoje žáky v projektu EU OP VK Peníze školám. Projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost zvýší prestiž ZŠ v Novosedlech a zkvalitní výuku. Hodnocení technického stavu a stavu vybavenosti Současný technický stav mateřských škol v ORP Strakonice je poměrně dobrý, v předešlém programovém období bylo provedeno hodně investic do oprav budov, především do jejich zateplení, výměny oken, oprav jednotlivých tříd, úprav zahrad a doplnění a obnovy vybavení, výměny podlahových krytin. Přesto toto vybavení podléhá času a je opotřebováváno. Zvyšují se i nároky na celkové zabezpečení mateřských škol a celého areálu MŠ, s tím je spojena nutná investice do zabezpečovacích a kamerových systémů, nového oplocení, uzamykání budov, které bude nutné ještě provést. S rozvojem používání digitálních vybavení je 76 S t r á n k a

77 nutné zrekonstruovat stávající elektrorozvody v budovách, protože se jedná převážně o starší budovy, nelze jednoznačně zhodnotit, jaké další stavební úpravy se přidruží. V následujících letech je nutné zrekonstruovat a zmodernizovat sociální zázemí školek, především WC a rozvodů vody. V souvislosti s inkluzivním vzděláváním je potřeba zajistit bezbariérovost budov a jejich vybavení, budou tedy následovat další nutné stavební úpravy. Z agregovaných výstupů dotazníkového šetření MŠMT vyplývá, že velké množství škol plánuje investice do stavebních úprav budov, přestaveb učeben, heren, nutné jsou úpravy sociálního zařízení, šaten a knihoven. S rozvojem polytechnického vzdělávání mají mateřské školy zájem o vybavení těchto učeben, především keramickou pecí, polytechnickými stavebnicemi a dalšími pomůckami, které budou rozvíjet zájem dětí v tomto oboru. Tyto investiční záměry jsou zapracovány do Strategického rámce MAP. Vybavení školních jídelen a výdejen je nutné také rekonstruovat a doplnit je hlavně o nové moderní vybavení, které usnadní personálu práci jedná se například o pořízení nových kuchyňských spotřebičů např. konvektomat, velké kuchyňské roboty, ledničky, atd. Velký zájem o zbudování školní jídelny má ZŠ a MŠ Cehnice, která disponuje pouze výdejnou. Mezi neinvestiční potřeby mateřských škol patří další vzdělávání pedagogických pracovníků. Mezi požadované vzdělávání patří podpora matematické a čtenářské pregramotnosti, logopedická prevence, péče o děti se SVP, péče o děti do tří let v MŠ, grafomotorika a další. Neméně důležité jsou i digitální kompetence učitelů, které je nutné nadále rozvíjet. Nově získané poznatky budou moci pedagogové uplatnit při výuce a zlepšit připravenost dětí pro výuku v základních školách. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke konci roku 2015 hned dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu na podporu péče o děti do 3 let, dětské skupiny a školská zařízení. Ke dni bylo schváleno 135 projektů, mezi něž bylo rozděleno 1,9 mld. Kč. Dalších 23 projektů za cca 400 mil. Kč se nachází v závěrečné fázi hodnocení. Podpořeny tak budou celkově projekty za více než 2 mld. Kč. Z mateřských škol v ORP Strakonice úspěšně podalo projekt město Volyně. Tabulka č. 22: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (14. a 15. výzva IROP) Projekty doporučené k financování a projekty schválené k Celkové Registrační číslo Název projektu Žadatel způsobilé výdaje Dotace projektu v Kč CZ /0.0/0.0/15 Zdroj: Zpravodaj venkova Rozšíření kapacity mateřské školky v objektu č.p. 470 Bezručovy Sady Město Volyně , ,10 77 S t r á n k a

78 Součásti MŠ Mezi součásti mateřských škol patří školní jídelna, všechny mateřské školy s výjimkou MŠ Cehnice a MŠ Řepice, které mají pouze výdejnu. Tabulka č. 23: Přehled školních jídelen na území ORP Strakonice obec počet školních jídelen a výdejen cílová kapacita kuchyně STRAKONICE VOLYNĚ CEHNICE ČEJETICE 1 55 ČEPŘOVICE 1 50 ČESTICE DOUBRAVICE 1 50 KATOVICE MALENICE 1 80 NOVOSEDLY 1 40 STŘELSKÉ HOŠTICE ŠTĚKEŇ VOLENICE Zdroj: vlastní zpracování V obcích, které mají zřízenou současně základní školu s mateřskou školou, je provozována v mateřské škole většinou pouze výdejna. Školní jídelna je součástí základní školy. V následující tabulce je zachycena kapacita školní jídelny nebo výdejny a počet strávníků a všech stravovaných, je tedy patrné, že služby školní jídelny využívá i personál mateřských škol. 78 S t r á n k a

79 Tabulka č 24: Kapacita školních jídelen a jejich využití Školní jídelna Kapacita Školní rok Školní rok Školní rok 2013/ / / / / / 2016 strávníci stravovaní strávníci stravovaní strávníci stravovaní Čejetice Čepřovice Doubravice Řepice - výdejna Strakonice U Parku U toho: U Parku Lidická - výdejna Strakonice Čtyřlístek Strakonice Lidická Z toho: Lidická Holečkova Spojařů Školní Stavbařů - výdejna Strakonice A.B Svojsíka Strakonice Šumavská Volyně Cehnice výdejna Čestice - výdejna Novosedly Katovice výdejna Štěkeň - výdejna Volenice - výdejna Zdroj: školský odbor MěÚ Strakonice Děti v mateřské škole mají možnost stravování ve formě dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, která se podává po době spánku v MŠ. Stravování pouze ve formě dopoledních svačin využívá jen minimum dětí. Tyto děti odchází domů před obědem, ostatní děti využívají celodenní stravování v mateřské škole. 79 S t r á n k a

80 Tabulka č. 25: Zapsaní strávníci MŠ Školní rok Počet strávníků Zapsaní k odběru jen oběda Oběd a doplňkové jídlo Jen doplňkové jídlo 2013/ / Zdroj: výkazy MŠMT Školní stravování v mateřských školách je dostupné ve všech obcích, pouze v Cehnicích a v Řepici je jen výdejna jak pro MŠ, tak pro ZŠ, ostatní mateřské školy mají vlastní kuchyni. Součásti MŠ pro pohybovou aktivitu V rámci rozvoje pohybových aktivit dětí předškolního věku využívají celoročně mateřské školy školní zahrady, které jsou jejich součástí. Tyto zahrady jsou doplněny herními prvky odpovídající normám pro provoz v mateřských školách. Herní prvky je nutné pravidelně udržovat a obnovovat. Mezi požadavky mateřských škol patří revitalizace zeleně zahrad, zakoupení nových herních prvků, které budou motivovat děti k pohybovým aktivitám a rozvíjet jejich fantazii s ohledem na bezpečnost při hře. Tělocvičny nepatří k běžné součásti mateřských škol a využívání tělocvičen ZŠ je velice složité, protože jsou plně využívány při výuce v základních školách. Některé mateřské školy, pokud jim to technické parametry budov dovolují, by měly zájem ve svých prostorách zřídit tělocvičnu. Odklady školní docházky V letech 2013 až 2016 vyšetřila Pedagogicko - psychologická poradna ve Strakonicích 293 dětí s doporučením na odklad školní docházky. Ve sledovaných letech je počet dětí s odkladem vzrůstající. Tabulka č. 26: Děti s odkladem školní docházky navštěvující MŠ Školka / rok MŠ Čejetice 2 5 MŠ Čepřovice MŠ Doubravice MŠ Řepice 3 MŠ U Parku MŠ Čtyřlístek MŠ Lidická Odl. pracoviště Školní Odl. pracoviště Holečkova Odl. pracoviště Spojařů Odl. pracoviště Stavbařů MŠ A. B. Svojsíka MŠ Šumavská MŠ Volyně MŠ a ZŠ Cehnice 1 1 MŠ a ZŠ Čestice MŠ a ZŠ Katovice ZŠ a MŠ Malenice 2 ZŠ a MŠ Novosedly 1 1 ZŠ a MŠ Střelské Hoštice ZŠ a MŠ Štěkeň S t r á n k a

81 ZŠ a MŠ Volenice 1 Lesní školka Remízek 1 Celkem odkladů Zdroj: PPP U výše uvedených odkladů se jednalo o děti, které pravidelně navštěvují některou z mateřských škol v ORP Strakonice. Je zde však ještě jedna skupina dětí, vyšetřených PPP, které nenavštěvují žádnou mateřskou školu. Jejich bydlištěm jsou často sociálně vyloučené lokality. Tabulka č. 27: Děti s odkladem školní docházky nenavštěvující MŠ Rok vyšetření Počet odkladů Celkem Zdroj: doklady PPP U těchto vyšetření bylo jedno doporučení v roce 2016 na začlenění dítěte do Speciální školy. Z výsledků je patrné, že počet dětí s odkladem školní docházky roste. Přesto v ORP Strakonice není žádné vzdělávací zařízení typu přípravných tříd. Pro tyto děti by bylo vhodné otevřít jednu nebo dvě třídy v některé ze strakonických základních škol. Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách. Minimální počet žáků v přípravné třídě je 7, maximální 15. Pokud se přihlásí měně než 7 dětí, přípravná třída nebude otevřena. Maximální počet žáků přijímaných do přípravných tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Do této třídy jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím i perspektivy v dalším životě dítěte. Opačnou stránkou odkladu školní docházky předškoláků, je doporučení vstupu. Počet doporučení k zahájení školní docházky je podstatně méně. 81 S t r á n k a

82 Tabulka č. 28: Doporučení vstupu do školní docházky Školka/ rok MŠ Čejetice MŠ Čepřovice MŠ Doubravice MŠ Řepice MŠ U Parku 1 1 MŠ Čtyřlístek 2 1 MŠ Lidická 1 Odl. pracoviště Školní 1 Odl. pracoviště Holečkova 1 1 Odl. pracoviště Spojařů 2 Odl. pracoviště Stavbařů 3 1 MŠ A. B. Svojsíka MŠ Šumavská MŠ Volyně 1 1 MŠ a ZŠ Cehnice MŠ a ZŠ Čestice MŠ a ZŠ Katovice 1 2 ZŠ a MŠ Malenice ZŠ a MŠ Novosedly ZŠ a MŠ Střelské Hoštice 1 ZŠ a MŠ Štěkeň 2 ZŠ a MŠ Volenice Lesní školka Remízek Celkem Zdroj: evidence PPP Těmto dětem Pedagogicko - psychologická poradna vstup do školy doporučila bez omezení. Lesní mateřská škola na území ORP Strakonice DĚTSKÝ KLUB REMÍZEK, z.s. nově Lesní mateřská škola Remízek Aneta Ira, Kraselov, DK, vzniklý v roce 2014, nabízí alternativní vzdělávání, funguje dle principů lesní mateřské školy, dokonce získal certifikaci lesní školky od Asociace lesních mateřských školek. DK pracuje s dětmi podle RVP a vzdělává je plnohodnotně na roveň ostatním mateřským školkám. Většina aktivit probíhá venku, téměř za každého počasí, včetně dětské jógy a letního příměstského tábora. Zázemí pro školku poskytují prostory Obecního úřadu v Kraselově. DK navštěvují děti od 3 do 7 let, zhruba v počtu do 15 dětí, čímž je zajištěn individuální přístup. V návaznosti na novelu školského zákona DK Remízek usiloval o splnění podmínek pro získání akreditace MŠ a zařazení do školského rejstříku. Registrace byla schválena a Dětský klub Remízek se stal první schválenou Lesní mateřskou školou v ČR. Ke dni , vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 465/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nová vyhláška č. 465/2016 Sb. stanovuje několik základních hygienických podmínek, které musí lesní mateřské školky splnit, aby se mohly zapsat do školského rejstříku a čerpat tak peníze na provoz jako státní školky. 82 S t r á n k a

83 Lesní školky byly do školského zákona definitivně zařazeny až novelou č. 178/2016 Sb. Podle současného znění školského zákona č. 561/2004 Sb. se za lesní mateřskou školu považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy přitom nesmí být stavbou podle stavebního zákona. Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, musí prostory a provoz škol a školských zařízení splňovat mnoho náročných hygienických požadavků. Konkrétně a podrobně jsou pak tyto požadavky stanoveny právě vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Jen mateřské školky splňující všechna kritéria daná zákony a vyhláškami pak mohou požádat o zápis do školského rejstříku. Registrace v tomto rejstříku Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy příslušné mateřské škole zaručí peníze na provoz ze státního rozpočtu. Lesní školky, i když už jsou regulérně součástí školského zákona, logicky nemohly přísným hygienickým požadavkům vyhovět. Nedostávaly tak příspěvek na provoz a musely se spoléhat jen na příjmy ze školného. Pro mnohé rodiče tak lesní školky byly finančně nedostupné. Nyní se novelizující vyhláškou č. 465/2016 Sb. vkládá do vyhlášky č. 410/2005 Sb. zcela nový 9, podle kterého stačí lesním školkám splnit jen několik základních podmínek, aby mohly požádat o zápis do školského rejstříku. Jde zejména o přísun vody, ochranu před nepříznivým počasím a zajištění místa pro odpočinek. Lesní školky tím dostaly možnost registrovat se v rejstříku MŠMT a kromě toho, že budou mít nárok na státní peníze, mohou děti absolvovat poslední předškolní rok, který bude od školního roku 2017/2018 povinný. Lesní školky tedy budou plnohodnotným zařízením pro předškolní vzdělávání. Novelizující vyhláška č. 465/2016 Sb. nabude účinnosti 14. ledna 2017 a ministryně školství vydala stanovisko pro krajské úřady, aby lesním školkám umožnily pozdější zápis do rejstříku, protože termín pro podání žádostí pro příští školní rok již uplynul. Požadavky pro lesní mateřské školky podle novelizující vyhlášky č. 465/2016 Sb.: (1) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami. (2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou. (3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy. (4) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami. 83 S t r á n k a

84 Základní vzdělávání v ORP Strakonice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna výdejna Základní škola a Mateřská škola Čestice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Katovice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Malenice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Štěkeň Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Volenice Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 Součásti a odloučená pracoviště: ZŠ ul. Jezerní, ZŠ ul. Chelčického, školní družina ul. Chelčického, školní jídelna ul. Jezerní, školní jídelna ul. Chelčického Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Součásti: základní škola, školní družina, školní jídelna Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Součásti: základní škola (běžné + speciální třídy), školní družina, školní jídelna Základní škola Povážská Strakonice, Nad školou 560 Součásti: základní škola, školní družina, školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Volyně Součásti: základní škola, školní družina MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice Součásti: základní škola speciální, základní škola při nemocnici, školní družina, školní jídelna výdejna Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně Součásti: základní škola, školní jídelna, školní družina ZŠ Volyňka Součásti: základní škola, předškolní třída 84 S t r á n k a

85 ZŠ Strakonice, Dukelská166 Zřizovatel: město Strakonice Adresa: Dukelská 166, Strakonice RED IZO Ředitel: Mgr. Václav Vlček Tel: kapacita/ naplněnost ZŠ k /965 Stručný popis: Vzhledem k počtu žáků se jedná o největší základní školu na celém území ORP Strakonice. Pro dojíždějící žáky má rozsáhlý školní areál dobrou strategickou polohu, jelikož se nachází nedaleko autobusového a vlakového nádraží. Přednosti školy: Bezbariérový přístup, vhodné pro tělesně postižené žáky Držitel certifikátu pro školicí středisko na počítačích (největší v Jihočeském kraji) Speciální třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro nadané žáky Speciální třídy pro žáky se specifickými poruchami učení Široká nabídka zájmových kroužků Rozsáhlý sportovní areál s běžeckým oválem a fotbalovým hřištěm 85 S t r á n k a

86 ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Zřizovatel: město Strakonice Adresa: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice RED IZO Ředitel: Mgr. Jiří Johanes Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /530 Stručný popis: Škola se nachází v klidnější severní části města Strakonice. Škola v roce 2011 prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při čemž proběhlo zateplení budov a výměna oken. Škola v součinnosti se zřizovatelem usiluje no navýšení kapacity školy na 575 žáků. Přednosti školy: Vlastní oplocené dopravní, dětské a asfaltové sportovní hřiště Rozšířená výuka tělesné výchovy, volitelný předmět Sportovní hry v 6. ročníku Školní vzdělávací program škola v pohybu Možnost absolvovat lyžařský výcvik již v 4. a 5. ročníku Široká nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů Vzhledem k celkovému zaměření školy jsou kroužky především z oblasti sportu Podpora výuky cizích jazyků a výuky informačních a komunikačních technologií 86 S t r á n k a

87 ZŠ F.L. Čelakovského Zřizovatel: město Strakonice Adresa: Jezerní 1280, Strakonice RED IZO Ředitelka: Mgr. Jaroslava Kolesová Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /634 Stručný popis: Druhá největší škola na území ORP Strakonice, skládá se ze dvou budov. Starší budova se nachází v blízkosti centra města. V období 2011/2012 prošla celkovou rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu oken, elektroinstalace a vybudování nových učeben. Druhá budova se nachází mimo městskou zástavbu, na okraji města v Jezerní ulici. Přednosti školy: Bezbariérový přístup školního areálu v ulici Jezerní Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků Rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU Široká nabídka zájmových kroužků Školní pěvecký sbor 87 S t r á n k a

88 ZŠ Povážská Zřizovatel: město Strakonice Adresa: Nad Školou 560, Strakonice RED IZO Ředitel: Mgr. Tomáš Linhart Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /333 Stručný popis: ZŠ se nachází uprostřed velké městské zástavby na kraji Strakonic. Nejnovější ZŠ na území ORP Strakonice byla dokončena v roce 2011 a stala se nástupnickou organizací ZŠ Velké náměstí ve Strakonicích. Stáří budovy odpovídá modernost a vybavení učeben. Přednosti školy: Bezbariérový přístup Škola je zaměřena na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně nadaných žáků Vzdělávací program NOT (Náročnost, Otevřenost, Tvořivost) Většina učeben je vybavena interaktivními tabulemi a dalšími pomůckami pro podporu rozvoje technického vzdělávání Ekoškola - škola je zaměřena na environmentální výchovu Školní psycholožka Široká nabídka zájmových kroužků 88 S t r á n k a

89 ZŠ Volyně Zřizovatel: město Volyně Adresa: Školní 300, Volyně RED IZO Ředitel: Mgr. Martin Punčochář Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /407 Stručný popis: Budova se nachází nedaleko centra Volyně v klidnější části města. Jelikož nemá vlastní školní jídelnu, dochází žáci do 100 m vzdálené budovy, kde se nachází samostatný právní subjekt Školní jídelna Volyně. Přednosti školy: Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, odborné učebny mají didaktickou techniku Zcela nově vybavené dílny na podporu přírodovědného a technického vzdělávání vybavení dílen pro dřevoobráběcí a kovoobráběcí práce Škola je zapojena do ekologické aktivity hnutí TEREZA a Cassiopeia Spolupráce se Správou NPŠ a CHKO Šumava Vimperk Nabídka zájmových kroužků Podpora čtenářské gramotnosti klub mladých čtenářů 89 S t r á n k a

90 ZŠ a MŠ Cehnice Zřizovatel: obec Cehnice Adresa: Cehnice 105, Cehnice RED IZO Ředitelka: Mgr. Zuzana Drančáková Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /126 kapacita/ naplněnost MŠ k /41 Stručný popis: Budova se nachází na kraji obce při hlavním tahu ze Strakonic do Českých Budějovic, místo je z hlediska silniční dopravy velmi frekventované. K areálu školy patří zahrada s pískovištěm a asfaltovým povrchem. Škola využívá multifunkční a fotbalové hřiště. Škola nemá vlastní školní jídelnu, obědy jsou dováženy z VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice. Přednosti školy: MŠ klade důraz na prožitkové učení a etickou výchovu MŠ prevence logopedie, výuka angličtiny, plavecký kurz, podpora polytechnického vzdělávání ZŠ menší počet dětí ve třídách individuálnější přístup, domácí prostředí Spolupráce s rodiči schůzky, možnost využívat zahradu, podpora akcí s účastí rodičů Dyslektický kroužek Široká nabídka zájmových kroužků Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci 90 S t r á n k a

91 ZŠ a MŠ Čestice Zřizovatel: městys Čestice Adresa: Čestice 148, Čestice RED IZO Ředitelka: Mgr. Martina Kalová Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /166 kapacita/ naplněnost MŠ k /51 Stručný popis: Škola se nachází v klidném prostředí na kraji obce Čestice. MŠ je součástí areálu ZŠ, sídlí v samostatné budově. Škola disponuje školním pozemkem s rozlehlou zahradou a hřištěm. Škola prošla rekonstrukcí, při níž byly vyměněny okna, opravena střecha, zateplena budova, zrekonstruován kabinet pedagogů a pořízena nová fasáda MŠ. Přednosti školy: Škola podporuje zdravý životní styl, celoškolní strategií je prevence návykových látek a sociálně patologický jevů jako součást školní kultury Přírodní zahrada s Naučnou stezkou MŠ - Logopedická prevence, kroužek angličtiny v MŠ MŠ - možnost absolvovat plavecký kurz, návštěva solné jeskyně Škola se zapojuje do ekologické výchovy Cassiopeia, M.R.K.E.V. a Mrkvička Publikační činnost žáků a pedagogů v časopisu Čtení pro lidi, které vydává Kulturní spolek Čestice Široká nabídka zájmových kroužků Zapojení do literární a výtvarné soutěže Čestický brambor Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci 91 S t r á n k a

92 ZŠ a MŠ Katovice Zřizovatel: městys Katovice Adresa: Školní 284, Katovice RED IZO Ředitel: Mgr. Pavel Kohout Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /196 kapacita/ naplněnost MŠ k /71 Stručný popis: Škola se nachází v klidné části městyse Katovice. K areálu patří velká zahrada, kde se nachází herní prvky a pískoviště. MŠ, pavilónového typu, prošla v roce 2010 vnitřní rekonstrukcí a od roku 2013 má MŠ novou fasádu. ZŠ prošla částečnou vnitřní rekonstrukcí v roce Přednosti školy: Zvýšení zabezpečení MŠ prostřednictvím videotelefonu MŠ podporuje environmentální výchovu Cassiopeia a program Mrkvička MŠ prevence logopedie, kroužek angličtiny MŠ možnost navštěvovat solnou jeskyni ZŠ nově vybavená učebna chemie a fyziky, jazyků a informatiky Škola je zapojena do projektu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání Podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni nepovinný předmět počteníčko Široká nabídka zájmových kroužků Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci 92 S t r á n k a

93 ZŠ a MŠ Malenice Zřizovatel: obec Malenice Adresa: Na Návsi 31, Malenice RED IZO Ředitel: Mgr. Zdeněk Vorel Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /33 kapacita/ naplněnost MŠ k /34 Stručný popis: ZŠ se nachází v centru obce Malenice, funguje jako malotřídní škola (konkrétně trojtřídka), ve které jsou prvňáčci samostatně, 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník jsou pospojovány. Škola disponuje interaktivní tabulí, informačním koutkem a mobilní počítačovou učebnou. V prostoru zahrady je vybudováno multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem. MŠ je jednopodlažní s vlastní kuchyní, kterou využívají i žáci ZŠ, nachází se na kraji obce v klidné části s vlastní zahradou, ve které jsou umístěny herní prvky a pískoviště. Přednosti školy: MŠ je zaměřena na venkovské prostředí, ve kterém se nachází, tzn., orientuje se na poznávání přírody MŠ je orientována na ekologickou výchovu MŠ má připraven bezbariérový přístup MŠ logopedická prevence, možnost absolvovat plavecký kurz ZŠ individuálnější přístup vzhledem k počtu žáků ZŠ v praxi osvědčené doučování žáků Kroužek keramiky, kroužek německého jazyka Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci Škola spolupracuje se ZŠ, kam žáci přecházejí do II. stupně Fond PRVOSENKA finanční prostředky jsou použity k nákupu učebních pomůcek a k financování vzdělávacích akcí 93 S t r á n k a

94 ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Zřizovatel: obec Střelské Hoštice Adresa: Střelské Hoštice 10, Střelské Hoštice RED IZO Ředitel: Mgr. Roman Krejčí Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /45 kapacita/ naplněnost MŠ k /35 Stručný popis: ZŠ se nachází v centru obce Střelské Hoštice, funguje jako malotřídní škola (konkrétně trojtřídka), ve které jsou prvňáčci samostatně, 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník jsou pospojovány. V roce 2008 prošla budova rozsáhlými stavebními pracemi a rekonstrukcí stávajících prostor, tak aby v jedné budově sídlila ZŠ i MŠ. Škola vlastní pozemek, který postupně upravila na sportovní areál. Přednosti školy: MŠ logopedická prevence, možnost absolvovat plavecký kurz ZŠ nově vybavená učebna výpočetní techniky, interaktivní tabule, pomůcky pro technické a přírodovědecké předměty Díky projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM byla rozšířena výuka v některých předmětech Škola klade důraz na individuální přístup, zdravé prostředí Škola spolupracuje se ZŠ, kam žáci přecházejí do II. stupně Videotelefon pro zvýšení bezpečnosti budovy ZŠ individuálnější přístup vzhledem k počtu žáků ZŠ výuka angličtiny od 3. do 5. ročníku Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci Nabídka zájmových kroužků 94 S t r á n k a

95 ZŠ a MŠ Štěkeň Zřizovatel: městys Štěkeň Adresa: Slatinská 155, Štěkeň RED IZO Ředitelka: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /201 kapacita/ naplněnost MŠ k /40 Stručný popis: Budova ZŠ se nachází v klidné části obce Štěkeň, škola využívá školní zahradu a přilehlé víceúčelové hřiště. V roce 2015 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, která zahrnovala výměnu oken, zateplení fasády, renovaci školních dílen a částečnou rekonstrukci vnitřních prostor. Budova MŠ se nachází v těsné blízkosti ZŠ. Přednosti školy: MŠ rodinné prostředí, logopedická prevence Škola podporuje ekologickou výchovu a klade důraz na kladný vztah k přírodě Škola využívá při výuce moderní technologie (např. interaktivní tabule) Podpora čtenářské a finanční gramotnosti žáků ZŠ individuálnější přístup vzhledem k počtu žáků ZŠ v praxi osvědčené doučování žáků Nabídka zájmových kroužků Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci 95 S t r á n k a

96 MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice Zřizovatel: Jihočeský kraj Adresa: Plánkova 430, Strakonice RED IZO Ředitelka: Mgr. Martina Košťálová Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /72 kapacita/ naplněnost MŠ k /35 Stručný popis: Škola, zřizovaná Jihočeským krajem, je zaměřena na vzdělávání žáků s lehkým, středním, těžkým a kombinovaným zdravotním postižením. Budova se nachází v blízkosti centra města Strakonice, k objektu náleží pozemek, který je víceúčelově využíván vzhledem k potřebám žáků. Žáci využívají školní jídelnu sousedící VOŠ a SPŠ Strakonice. Škola v roce 2014/2015 prošla částečnou modernizací vnitřního i venkovního vybavení. Přednosti školy: Škola je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Škola se zaměřuje na budování kvalitních mezilidských vztahů mezi žáky a podporuje ekovýchovu (spolupráce s Cassiopeou) Dobré technické vybavení (PC, interaktivní tabule, rozšíření internetového připojení, atd.) Škola disponuje kamerovým systémem pro zvýšení bezpečnosti Průběžné pořizování kompenzačních pomůcek Spolupráce s dalšími MŠ, ZŠ, pedagogickými pracovníky, rodiči a dětmi při přípravě budoucích školáků se SVP na vzdělávání v běžných ZŠ Možnost žáků účastnit se arteterapie, hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie, pohybových aktivit a dramaterapie Nižší počet žáků ve třídách usnadňuje individuální přístup dle druhu a stupně postižení Možnost absolvovat speciální plavecký výcvik a účastnit se aktivit školy 96 S t r á n k a

97 ZŠ a MŠ Volenice Zřizovatel: obec Volenice Adresa: Volenice 112, Volenice RED IZO Ředitel: Mgr. Luděk Cimrhanzl Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /126 kapacita/ naplněnost MŠ k /48 Stručný popis: Škola se nachází v klidné okrajové části obce Volenice. Budova prošla v roce 2015 další fází rekonstrukce, při které byla vyměněna okna, zateplena budova a pořízena nová fasáda. Škola využívá multifunkční fotbalové hřiště. Přednosti školy: MŠ logopedická prevence ZŠ individuálnější přístup vzhledem k počtu žáků Dobré technické vybavení (odborná učebna výpočetní techniky, interaktivní tabule) Snaha propojit činnost školy se společenským děním v obci Škola podporuje ekovýchovu Nabídka zájmových kroužků 97 S t r á n k a

98 Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina, Volyně Zřizovatel: Jihočeský kraj Adresa: Školní 319, Volyně RED IZO Ředitel: PhDr. Jiří Pán Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /17 Stručný popis: Organizace, zřizovaná Jihočeským krajem je jediná svého druhu na území ORP Strakonice. Jednak je zaměřena na vzdělávání žáků s lehkým, středním, těžkým a kombinovaným zdravotním postižením a zároveň zajišťuje výchovu jedincům, kteří z různých důvodů nemohou vyrůstat v biologické rodině. Budova se nachází v klidné části města Volyně, v sousedství ZŠ Volyně. Přednosti školy: Prioritou školy je rozvoj manuálních schopností a pracovních návyků Škola klade důraz na vytváření příznivého prostředí, otevřenou komunikaci a spolupráci s dětmi Škola je v dobrém stavu, průběžně se snaží o modernizaci vybavení, dokupuje školní pomůcky Škola má vlastní učebnu výpočetní techniky s internetovým připojením, interaktivní tabule Dobrá spolupráce s MŠ v Čepřovicích, kterou navštěvují děti předškolního věku Nižší počet žáků ve třídách usnadňuje individuální přístup dle druhu a stupně postižení Škola je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Výuka probíhá pro oba stupně ZŠ formou malotřídní školy Škola nabízí zájmové kroužky nebo aktivity jako ergoterapie, keramika, výtvarná a ruční činnost, sportovní činnost, činnost v přírodě atd. Škola každoročně pořádá Den otevřených dveří STONOŽKA, žáci školy jsou průvodci po domově. Akce se setkává s velmi kladným ohlasem 98 S t r á n k a

99 Škola Volyňka škola pro radost Zřizovatel: Základní škola Volyňka, škola pro radost, z. s. Adresa: Školní 114, Volyně RED IZO: Ředitel: Mgr. Štěpán Kovář Tel.: kapacita/ naplněnost ZŠ k /6 Nově vznikající škola, která žádá o zápis do školního rejstříku, nyní je žádost schválena Jihočeským kraje. Volyňka, škola pro radost vznikla jako zapsaný spolek poskytující vzdělávání v předškolní třídě pro děti od cca 5 do 7 let s cílem připravit je na první ročník základní školy, ve kterou se bude spolek transformovat od září Děti z předškolní přípravy tak budou moci plynule přejít do první třídy ve známém prostředí a se známými lidmi kolem sebe. V následujících letech chce škola pokrýt celý první stupeň (1. 5. třídu), později i stupeň druhý. Kroužky Dovednosti do přírody, Pokusy a vynálezy, Dílna tvoření Anglické víkendy, Anglické letní tábory, Škola spolupracuje s Townshend International School 99 S t r á n k a

100 V ORP Strakonice je celkem 13 základních škol zřizovaných obcemi, z toho jedna má pozastavenou činnost jedná se o ZŠ v Novosedlech (činnost pozastavena k ). Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina, Volyně a MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice zřizuje Jihočeský kraj. Základní škola Volyňka je první a zároveň jediná soukromá škola na území ORP Strakonice, škola je zapsána ve školském rejstříků MŠMT nově od školního roku 2017/2018. Jiní zřizovatelé základních škol v regionu nejsou. Pro porovnání vývoje ve sledovaném období 2005/2006 až 2015/2016 jsou zde vloženy tabulky z obou těchto krajních roků. Školy jsou v tabulce rozděleny dle jejich zřizovatelů. Tabulka č. 29: Počet základních škol dle zřizovatele ve školním roce 2015/2016 Zřizovatel Celkem ZŠ Z toho úplné ZŠ Z toho neúplné ZŠ Obec Jihočeský kraj Církev Soukromá ZŠ Celkem Zdroj: vlastní šetření Tabulka č. 30: Počet základních škol dle zřizovatele ve školním roce 2005/2006 Zřizovatel Celkem ZŠ Z toho úplné ZŠ Z toho neúplné ZŠ Obec Jihočeský kraj Církev Soukromá ZŠ Celkem Zdroj: vlastní šetření Počet základní škol v ORP Strakonice se odlišuje minimálně, změna nastala pouze u pozastavení činnosti ZŠ Novosedly, kde je v provozu pouze mateřská škola. Důvodem pozastavení činnosti byl malý počet dětí. Neúplné základní školy se na území nacházejí v Malenicích a ve Střelských Hošticích, tyto školy jsou zřizovány obcemi. Uvedené školy mají jen 1. stupeň základní školy. Od školního roku 2017/2018 bude nově otevřena Základní škola Volyňka, která provozuje i předškolní třídu pro děti od 5 do 7 let. Základní školy jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny po území ORP Strakonice, takže dojezdové vzdálenosti nejsou nijak extrémní. Dopravní obslužnost by se dala rozdělit na dvě části. Spojení do Strakonic jako přirozeného spádového centra ORP je dostačující. Horší již je dopravní obslužnost u škol v menších obcích ORP Strakonice. I to je příčinou toho, že rodiče mnohdy raději vozí své děti do Strakonic, protože tam mnoho z nich pracuje. V návaznosti na autobusové spojení jednotlivé školy upravují začátek vyučování, aby dojíždějící děti zbytečně dlouho nečekaly na otevření školy. Počet malotřídních ZŠ v jednotlivých obcích ORP Strakonice Na území ORP Strakonice se nacházejí celkem 3 malotřídní základní školy. Mezi dvoutřídní základní školu patří Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina ve Volyni - speciální škola zřizovaná krajem. Trojtřídní školy se nacházejí na území ORP Strakonice dvě jedná se o základní školy v Malenicích a Střelských Hošticích (obě tyto školy mají jen první stupeň). Jiné málotřídní základní školy se na sledovaném území nenacházejí. 100 S t r á n k a

101 Tabulka č. 31: Přehled ZŠ zřizovaných obcemi počet samost. počet počet školní rok běžných speciálních ZŠ ZŠ tříd tříd počet dětí úv. pedag. počet dětí na 1 pedag. počet dětí na třídu počet dětí na školu 2013/ ,26 14,20 20,42 250, / ,75 14,05 19,54 238, / ,70 13,72 19,57 234, / ,49 13,67 19,48 231, / ,44 13,33 19,16 229, / ,16 13,29 19,41 235, / ,40 13,52 19,95 243, / ,04 13,73 20,36 253, / ,33 14,40 20,98 269,79 Zdroj: výkazy MŠMT, vlastní šetření, webové stránky zřizovatelů Počet škol zřizovaných obcemi je v celém sledovaném období stálý. Většina škol není samostatná, protože zejména v menších obcích je vždy spojena základní a mateřská škola v jednu instituci. Počet dětí v základních školách od školního roku 2005/2006 klesal až do školního roku 2009/ tento pokles byl poměrně dramatický - činil 558 žáků. Od školního roku 2010/2011 začal počet žáků mírně stoupat. Tabulka č. 32: Přehled ZŠ zřizovaných krajem školní rok počet ZŠ samost. ZŠ počet běžných tříd počet speciálních tříd počet žáků úv. pedag. počet žáků na 1 pedag. počet žáků na třídu počet žáků na školu 2014/ ,831 9, / ,590 8, / ,8 4,405 8, / ,118 7, / ,389 6,583 39,5 2009/ ,882 7,545 41,5 2008/ ,2 5,000 8, / ,200 8, / ,1 4,978 8,214 57,5 2005/ ,957 8,059 68,5 101 S t r á n k a

102 Zdroj: výkazy MŠMT, vlastní šetření, webové stránky zřizovatelů Na území ORP Strakonice se nacházejí dvě školy zřizované krajem. Jedná se o tyto školy: Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina ve Volyni a Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430. Jedná se o speciální školy a tomu odpovídá i nízký počet dětí na třídu i na pedagoga. Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova je organizována jak o základní škola, kde má pro výuku 3 třídy jako malotřídní od 1 do 9 ročníku. Dále pak ZŠ speciální pro desetiletou školní docházku, ta má 4 třídy a přípravný stupeň jedna třída pro 6 dětí. Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá nebyla v provozu. Tabulka č. 33: Přehled úplných a neúplných škol 2015/2016 Název obce Počet škol Počet úplných škol Počet neúplných škol celkem STRAKONICE VOLYNĚ CEHNICE ČESTICE KATOVICE MALENICE STŘELSKÉ HOŠTICE ŠTĚKEŇ VOLENICE Zdroj: vlastní, internetové stránky škol Většina škol na území ORP Strakonice je úplná, protože mají ročníky prvního i druhého stupně. Pouze základní školy v Malenicích a v Střelských Hošticích mají jen první stupeň. V tabulce jsou uvedeny školy zřizované obcemi. Tabulka č. 34: Malotřídní výuka Název školy Počet tříd Poznámka ZŠ Střelské Hoštice 3 První stupeň ZŠ ZŠ Malenice 3 První stupeň ZŠ ZŠ Plánkova Strakonice 3 9letá docházka Speciální ZŠ Plánkova 4 10letá docházka DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně 2 9letá docházka Zdroj: vlastní, internetové stránky škol ZŠ Plánkova Strakonice, zřizovaná krajem, poskytuje výuku na prvním i druhém stupni, stejně tak Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina ve Volyni, pro malý počet dětí je výuka malotřídní. 102 S t r á n k a

103 Kapacita, počet tříd, žáků a dětí v ZŠ, zřizovaných obcemi ORP Strakonice Tabulka č. 35: Kapacita ZŠ, počet tříd, počet dětí Škola Kapacita Počet tříd Počet dětí k r.13/14 r.14/15 r.15/16 r.13/14 r.14/15 r.15/16 ZŠ Cehnice ZŠ Čestice ZŠ Katovice ZŠ Malenice ZŠ Novosedly ZŠ Dukelská ZŠ F. L. Čelakovského z toho: Chelčického z toho: Jezerní ZŠ Krále J. z Poděbrad ZŠ Povážská ZŠ Střelské Hoštice ZŠ Štěkeň ZŠ Volenice ZŠ Volyně Celkem Zdroj: zahajovací výkazy ZŠ V současné době dochází k tomu, že silné ročníky přechází z mateřských do základních škol, kde by měla být dostatečná kapacita. Stejně jako tomu bylo u školek, se očekává nárůst počtu dětí především ve strakonických základních školách. Momentálně je ve Strakonicích volných cca 408 míst (pro srovnání v roce 2013 bylo 756 volných míst), volných míst na celém území ORP je 1033, což představuje dostatečnou rezervu. Za zmínku jistě stojí nově postavená ZŠ Povážská ve Strakonicích, dokončená v roce 2011, která čítá kapacitu 540 míst. Kapacita, počet tříd, žáků v ZŠ zřizovaných Jihočeským krajem Tabulka č. 36: Počet tříd, počet dětí v ZŠ zřizovaných krajem Škola Počet tříd Počet dětí r.13/14 r.14/15 r.15/16 r.13/14 r.14/15 r.15/16 ZŠ, MŠ a Praktická škola ve Strakonicích (údaje jen za ZŠ) Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina ve Volyni (údaje jen za ZŠ) Zdroj: zahajovací výkazy ZŠ Na území ORP Strakonice máme dvě školská zařízení, zřizovaná Jihočeským krajem - MŠ, ZŠ a Praktická škola ve Strakonicích a Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina ve Volyni. Za posledních více jak 10 let dochází ke snižování počtu tříd a dětí v těchto speciálních školách. V dnešní době je počet dětí téměř poloviční oproti roku 2005/2006, tento rozdíl je markantní hlavně u MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Strakonicích. Snižování počtu je též důsledkem inkluze, tedy snahy začlenit co nejvíce dětí do hlavního vzdělávacího proudu, o které se v poslední době hovoří v souvislosti s novelou školského zákona, ale v praxi trvá už několik let. Jak vyplývá z tabulky, ve speciálních školách je vysoký počet tříd vzhledem k celkovému počtu dětí, což je dáno tím, že v jednotlivých třídách je menší počet dětí. To koresponduje se zdravotním postižením či 103 S t r á n k a

104 zdravotním oslabením dětí, pro které je vhodnější kolektiv s menším počtem dětí a individuálním přístupem. Součástí MŠ, ZŠ a Praktická škola ve Strakonicích je MŠ a ZŠ při nemocnici ve Strakonicích. Základní údaje o základním vzdělávání v ORP (1 i 2 stupeň ZŠ) Tabulka č. 37: Rozdělení počtu dětí ve školách dle zřizovatele Školní rok 2015/2016 Průměrný počet % z celkového ZŠ zřízené: dětí ve třídě počtu - obcemi 21,1 97,5 - jinými subjekty 9,5 2,5 Průměrný počet dětí celkem 20,5 Školní rok 2014/2015 Průměrný počet % z celkového ZŠ zřízené: dětí ve třídě počtu - obcemi 20,5 97,8 - jinými subjekty 8,6 2,2 Průměrný počet dětí celkem 19,9 Školní rok 2013/2014 Průměrný počet ZŠ zřízené: dětí ve třídě % z celkového počtu - obcemi 20,1 97,7 - jinými subjekty 8,6 2,3 Průměrný počet dětí celkem 19,5 Školní rok 2012/2013 Průměrný počet % z celkového ZŠ zřízené: dětí ve třídě počtu - obcemi 19,5 97,8 - jinými subjekty 8,2 2,2 Průměrný počet dětí celkem 19,0 Školní rok 2009/2010 ZŠ zřízené: Průměrný počet dětí ve třídě % z celkového počtu - obcemi 18,7 97,5 - jinými subjekty 7,5 2,5 Průměrný počet dětí celkem 18,1 Školní rok 2005/2006 Průměrný počet ZŠ zřízené: dětí ve třídě % z celkového počtu - obcemi 20,4 96,5 - jinými subjekty 8,1 3,5 Průměrný počet dětí celkem 19,4 Zdroj: výkazy MŠMT 2 až 4 procenta žáků navštěvují školy, které jsou zřízeny krajem - jedná se o speciální školy ve Strakonicích a ve Volyni. Vzhledem k zaměření těchto škol je průměrný počet dětí v těchto školách mnohem nižší než v běžných školách (cca 8-9 žáků). Průměrný počet žáků ve školách zřizovaných obcemi má do školního roku 2009/2010 klesající tendenci, poté začíná jejich počet mírně narůstat. 104 S t r á n k a

105 Tabulka č. 38: Vývoj počtu žáků v jednotlivých letech Školní rok 2005/ / / / / 2010 Počet dětí Zdroj: MŠMT 2010/ / / / / / Nejmenší počet žáků byl zaznamenán v roce 2019 a 2010 poté došlo k opětovnému nárůstu počtu žáků. Předpokládaný očekávaný vývoj počtu žáků v ORP Strakonice Tabulka č. 39: Budoucí vývoj počtu dětí - predikce Počet žáků správního obvodu Počet Volný místa (kapacita počet žáků) Kapacita všech ZŠ k Známý nárůst nebo úbytek kapacity k Známý nárůst nebo úbytek kapacity k Počet žáků k Předpoklad ke konci roku Předpoklad ke konci roku Zdroj: ČSÚ, výkazy MŠMT Kapacita základních škol na území ORP Strakonice je dostatečná a školy by měly zvládnout i zvýšený počet dětí, které jsou nyní v mateřských školách. V současné době se nepočítá se vznikem žádné nové základní školy. Otázkou do budoucna je, zda bude kapacita míst ve školkách a školách dostatečná v návaznosti na novelu školského zákona. Jednou z hlavních myšlenek novely je inkluzivní vzdělávání, což znamená začleňování všech dětí do hlavního proudu vzdělávání, nejlépe v místě bydliště. Novela též uvádí, že pokud se ve třídě sejdou alespoň 4 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), pak maximální počet žáků ve třídě je 17. Dále novela zakotvuje nárok na umístění v MŠ postupně pro čtyřleté, tříleté a dvouleté děti. Dvouleté děti by měli mít nárok na umístění od roku MŠ se v posledních letech běžně setkávání s požadavky rodičů na umístění dvouletých dětí do školek a tento trend narůstá. Zároveň novela zavádí povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, pravděpodobně již od září Všechny tyto faktory mohou mít za pár let významný dopad na kapacitu MŠ a ZŠ. Město Strakonice zvažuje výstavbu další mateřské školy. Vývoj počtu pracovníků Tabulka č. 40: Pedagogičtí pracovníci v ZŠ zřizované obcemi ve školním roce 2014/2015 Pedagogičtí pracovníci Pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy Učitelé - celkem 232,8 190,8 z toho vyučující na 1. stupni 105,6 96,7 z toho vyučující na 2. stupni 127,2 94,1 Zdroj: výkazy MŠMT Z této tabulky je zřejmá naprostá dominance zastoupení žen mezi učiteli základních škol zřizovanými obcemi. 105 S t r á n k a

106 Tabulka č. 41: Ostatní pedagogičtí pracovníci v ZŠ ve školním roce 2014/2015 Pracovníci přepočtení na plně Fyzické osoby Pozice zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy Asistenti pedagoga pro žáky se zdravotním postižením ,4 10,9 Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Psychologové 3 3 0,5 0,5 Speciální pedagogové Výchovní poradci Zdroj: výkazy MŠMT I mezi ostatními pedagogickými pracovníky škol je zřetelná naprostá dominance žen. Z patnácti asistentů pedagoga se nachází 6 ve speciálních školách. Psycholog působí pouze na třech školách - jejich úvazky jsou však minimální - v součtu 0,5 úvazku. Oproti tomu výchovní poradci působí na většině škol v rámci ORP Strakonice, tuto pracovní náplň vykonávají pedagogičtí pracovníci školy. Z dotazníkového šetření MŠMT a z diskuzí v rámci projektu MAP je zřetelné, že MŠ a ZŠ mají převážně zájem o personální podporu chůva do MŠ, školní asistent, asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog, atd. Ukázkovým příkladem je zájem škol o služby psychologa, v tomto případě je překážkou nedostatek odborníků v oboru, neatraktivnost pracovního místa ve školství a špatné finanční ohodnocení pro odborníky z oblasti psychologie. Tabulka č. 42: Srovnání počtu škol a žáků na jednoho přepočteného pracovníka Školní rok Počet škol Počet žáků Počet učitelů Počet žáků na jednoho (přepočtený stav) přepočteného pracovníka 2014/ ,6 14, / ,6 14, / ,7 13, / ,6 13, / ,8 13, / ,4 13, / ,4 13, / ,1 13, / ,8 13, / ,9 13,96 Zdroj: výkazy MŠMT, webové stránky zřizovatelů Počet pedagogických pracovníků ve sledovaném období 2005 až 2015, se neustále měnil. Nejvyšší přepočtený stav učitelů byl ve školním roce 2005/2006, poté docházelo k poklesu a to až do roku 2011/2012, kdy byl přepočtený stav učitelů nižší o 29,3. Od roku 2012/2013 dochází k opětovnému nárůstu stavu pedagogů. Přesto je přepočet žáků na jednoho pedagoga ve školním roce 2014/2015 nejvyšší za celé sledované období. 106 S t r á n k a

107 Tabulka č. 43: Počet pedagogických pracovníků I a II stupně s kvalifikací a bez kvalifikace Školní rok Učitelé 1. Učitelé 2. Učitelé 2. Učitelé 1. stupně bez stupně stupně Nekvalifikovaní stupně kvalifikace s kvalifikací bez kvalifikace učitelé celkem přepočtené přepočtené přepočtené přepočtené na na plně na plně na plně plně v % zaměstnané zaměstnané zaměstnané zaměstnané 2012/ ,6 2,3 127,2 5 3,0 % 2011/ ,3 2,7 129,3 7,2 4,3 % 2010/ ,9 2,9 131,9 8,6 4,7 % 2009/ ,2 3,1 137,2 7,5 4,3 % 2008/ ,6 2,4 138,6 8,3 4,4 % 2007/ ,1 2, ,4 3,6 % 2006/ ,6 150,7 5,9 4,1 % 2005/ ,5 10,8 152,4 5,7 6,5 % Zdroj: výkazy MŠM Počet kvalifikovaných pracovníků na prvním stupni základní školy dosáhl hodnoty 105,6 plně zaměstnaných učitelů, počty učitelů bez kvalifikace se snižují, v roce 2013 jich bylo nejméně - 2,3 pracovníka, nejvyšší počet byl dosažen v roce ,8 pracovníka. Na druhém stupni základní školy se také počty učitelů přepočtené na celý úvazek snižují. Tato vývojová tendence zaručuje zvyšování kvality výuky na základních školách. Tabulka č. 44: Počet učitelů ve speciálních školách Úvazek Funkce Vzdělání Základní škola praktická 1 učitel VŠ 1 učitelka VŠ 1 učitelka VŠ 0,9 učitelka VŠ 1 Asistent pedagoga ÚSO 3 vychovatelka ÚSO 0,68 učitelka VŠ Základní škola speciální 1 učitelka VŠ 1 učitelka VŠ 1 učitelka ÚSO 1 učitel VŠ 1 učitelka VŠ 2 Asistent pedagoga ÚSO 2 Asistent pedagoga SOU 1 Asistent pedagoga ÚSO 1 Asistent pedagoga SOU Zdroj: webové stránky školy ZŠ Praktická a Speciální, Plánkova, Strakonice disponuje učiteli speciální pedagogiky, asistenty pedagoga a vychovateli. Ve složení pedagogického sboru převažují ženy. Všichni mají odpovídající pedagogické vzdělání a jsou plně kvalifikovaní. 107 S t r á n k a

108 Následující tabulka uvádí celkovou výši mzdových nákladů za období 2006 až 2013 souvisejících s provozem základních škol. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců klesl z 326,299 na 298,124. Zvýšil se počet jak pedagogických tak nepedagogických pracovníků, mzdové výdaje byly podpořeny ze státního rozpočtu a ESF. Tabulka č. 45: mzdové náklady ZŠ v ORP za období Průměrný Platy ze OPPP ze Z toho platy přepočtený státního státního SR na Rok počet rozpočtu rozpočtu kofinanc. zaměstnanců celkem celkem ESF celkem Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč Průměrný přepočtený počet pedagogů Průměrný přepočtený počet nepedagogů , , , , , ,578 58, , , , , , ,747 58, , , , , , ,702 59, , , , , , ,492 66, ,42 706, , , , ,442 68, ,93 685, , , , ,161 68, ,75 415, , , , ,401 67, ,54 608, , , , ,038 68,261 Zdroj: výkazy MŠMT K zaměstnancům ve školství patří i zaměstnanci školních jídelen a školních družin. Ve školních družinách pracují pouze ženy, ve školních jídelnách je zaměstnán jeden muž. Tabulka č. 46: Počet zaměstnanců školních družin a jídelen ve školním roce 2014/2015 Rok /zařízení Škol. družina Škol. jídelna Škol. družina Škol. jídelna Počet zaměstnanců Z toho žen Se zdravotním postižením Počet žen na MD Počet zaměstnanců na rodičovské dovolené Zdroj: výkazy MŠMT Následující údaje zobrazují vývoj mzdových nákladů, průměrný přepočtený počet zaměstnanců školních družin a celkové mzdy a platy v ORP Strakonice. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl nejvyšší v roce 2012, naopak nejnižší v roce 2009, přesto celkový počet zaměstnanců školních družin se výrazně nemění. 108 S t r á n k a

109 Tabulka č. 47: Mzdové náklady školních družin za období Rok Platy ze státního rozpočtu celkem v tis. Kč OPPP ze státního rozpočtu celkem Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč ,687 48,86 34, , , ,4 35, , , ,9 34, , , ,54 31, , ,956 45,69 31, , , ,011 32, , ,312 47,125 33, , ,063 3,715 33, ,663 Zdroj: výkazy MŠMT Tato tabulka vypovídá o mzdových nákladech na zaměstnance školních jídelen, které jsou z 97,5 procent hrazeny ze státního rozpočtu, na zbývající náklady přispívá zřizovatel. Tabulka č. 48: Mzdové náklady školních jídelen za období Rok Platy ze státního rozpočtu celkem v tis. Kč. OPPP ze státního rozpočtu celkem v tis. Kč Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč ,44 89,379 82, , ,41 101,750 82, , ,58 52,376 82, , ,15 116,420 83, , ,52 188,861 82, , ,35 215,188 86, , ,93 101,860 87, , ,98 152,006 85, ,640 Zdroj: výkazy MŠMT 109 S t r á n k a

110 Docházka žáků do škol a dokončení základního vzdělání Tabulka č. 49: Absolventi základních škol žáci, kteří ukončili 2005/ / / / /2013 školní běžné speciální běžné speciální běžné speciální běžné speciální běžné speciální docházku třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy v tom v ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v 8. ročníku v 9. ročníku v 10. ročníku žáci, kteří přešli do SŠ z 5. v ročníku tom ze 7. ročníku žáci 1. r. s dodatečným odkladem PŠD Zdroj: výkazy MŠMT Drtivá většina žáků ukončí svoji školní docházku v 9. ročníku základní školy. Počet žáků, kteří ukončí docházku v jiném ročníku, je ve sledovaném období konstantní a pohybuje se mezi 10 až 15 žáky. Počet žáků, kteří přešli z 5 ročníku na střední školu, se pohybuje kolem 30, protože strakonické gymnázium každoročně otevírá jednu třídu ve svém osmiletém studijním programu. Šestiletý program strakonické gymnázium nenabízí, proto je počet žáků, kteří přešli na střední školu ze 7 ročníku, naprosto minimální. Žáci, kteří ukončili školní docházku v nižších ročnících než v devátém, většinou opakovali nějaký z nižších ročníků a splnili tak devítiletou docházku. Tabulka č. 50: počet žáků, kteří přešli na osmiletý studijní obor gymnázia Školní rok 2010/ / / /2014 Počet žáků Zdroj: výkazy MŠMT 110 S t r á n k a

111 Nejčastěji se žáci hlásí na osmileté Gymnázium Strakonice, které je umístěno v centru ORP Strakonice a je tedy v dostupné dojezdové vzdálenosti pro celém ORP. Počet žáků, kteří přecházejí na víceleté studium, se pohybuje od 20 do 28, jedná se o jednu třídu. HOSPODAŘENÍ ZŠ Hospodaření základních škol je vyrovnané. Tabulka č. 51: Provozní výdaje ve správním obvodu na ZŠ zřizovaných obcemi AKTUALIZOVAT Částka v Kč Zdroj: rozpočty obcí Data byla čerpána z dat MFCR poskytnutých SMO. Nejvyšší provozní výdaje na provoz základních škol uhradily obce v roce V průměru s výjimkou roku 2008 činily provozní náklady Kč. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám a školským zařízením zřízených obcemi v ORP v Kč Tabulka č. 52: Přímé výdaje ve školství (v tis. Kč) rok mzdové prostředky celkem platy z toho ostatní osobní náklady související odvody a ostatní neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje celkem Zdroj: výkazy MŠMT Z této tabulky je zřetelný každoroční nárůst finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám a školským zařízením zřízených obcemi v ORP Strakonice. Předchozí dvě tabulky jsou počítány pouze pro školy a školská zařízení zřizované obcemi. Ukazatele nákladovosti na přímé náklady ve vzdělávání jsou zachyceny v této tabulce. Náklady na jednoho žáka jsou téměř shodně v oblasti předškolního vzdělávání a v oblasti základního školství. 111 S t r á n k a

112 Tabulka č. 53: Ukazatele nákladovosti na přímé náklady ve vzdělávání v roce 2013 v ORP druh školy, školského zařízení přímé náklady na vzdělávání celkem (v Kč) z toho náklady na jednotku výkonu (v Kč) celkové náklady ONIV předškolní vzdělávání ,9 základní školy ,9 stravování MŠ, ZŠ ,5 školní družiny a kluby ,0 CELKEM ,3 Zdroj: výkazy MŠMT Finanční prostředky z rozpočtového určení daní jsou vypočteny podle vzorce počet žáků ve školním roce 2012/2013 x Kč. V tabulce jsou zachyceny rozdíly mezi tím, co na provoz škol přijde a toho, co je na provoz škol reálně potřeba. Provozní náklady jsou vyšší než finanční prostředky z rozpočtového určení daní, rozdíl jde z rozpočtu zřizovatele dané školy či školského zařízení. Tabulka č. 54 a 55: Hospodaření ZŠ na území města Strakonice (v tis. Kč) ZŠ Strakonice výnosy náklady investice výnosy náklady investice výnosy náklady investice Dukelská Krále J z Poděbrad FLČ Povážská Celkem ZŠ Strakonice výnosy náklady investice výnosy náklady investice Dukelská Krále J z Poděbrad FLČ Povážská Celkem Zdroj: vlastní tvorba z údajů od obcí 112 S t r á n k a

113 Tabulka č. 56: Hospodaření ZŠ (v tis. Kč) ZŠ a MŠ Čestice náklady výnosy investice ZŠ a MŠ Střelské Hoštice náklady výnosy investice ZŠ a MŠ Štěkeň náklady výnosy investice ZŠ a MŠ Volenice náklady výnosy investice ZŠ a MŠ Malenice náklady výnosy investice ZŠ a MS Katovice náklady výnosy investice ZŠ a MS Cehnice náklady výnosy investice ZŠ Volyně náklady výnosy investice Zdroj: vlastní tvorba z údajů od obcí Hospodaření škol je velice vyrovnané, nejvíce provedených investic v uplynulých letech bylo na zateplení budov. V Malenicích v roce 2014 bylo provedeno zateplení mateřské školy, investice obce byla ve výši ,30 Kč, Katovice investovaly také do zateplení v roce 2013, celkové náklady byly Kč, z toho dotace činila 2, 069 mil. Kč. Školy využívají i jiné dotační prostředky na dovybavení učeben. Například v období leden červen 2016 se podařilo ZŠ Katovice získat prostřednictvím dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2016 část finančních prostředků na zakoupení florbalových mantinelů do tělocvičny základní školy. Celková cena tohoto vybavení činí Kč. Pomocí projektu Pořízení mantinelů pro florbalové hřiště v ZŠ Katovice, škola získala dotaci ve výši Kč. V Cehnicích v roce 113 S t r á n k a

114 2011 bylo dokončeno zateplení budovy ZŠ a současně změněn způsob vytápění ZŠ, v roce 2012 zde došlo ještě k rozšíření prostor mateřské školy. ZŠ a MŠ Čestice provedla v letech 2011 až 2015 velké množství investic: Kč, zateplení MŠ, nové chodníky v roce Kč, zateplení jídelny a tělocvičny v roce Kč zateplení budovy školy v roce Kč, oprava kanalizace MŠ v roce Kč. Zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti ZŠ, rozbor investičních a neinvestičních potřeb ZŠ Současný technický stav základních škol v ORP Strakonice je poměrně dobrý, v předešlém programovém období bylo provedeno hodně investic do oprav budov, především do jejich zateplení, výměny oken, oprav jednotlivých tříd, úprav zahrad a doplnění a obnovy vybavení. Toto vybavení však podléhá času a opotřebovává se, proto je nutná jeho neustálá obnova. S rozvojem používání digitálního vybavení je nutné zrekonstruovat stávající elektrorozvody v budovách, protože se jedná převážně o starší budovy, nelze jednoznačně zhodnotit, jaké další stavební úpravy se přidruží. V souvislosti s inkluzivním vzděláváním je potřeba zajistit bezbariérovost budov a jejich vybavení, budou tedy následovat další nutné stavební úpravy. Tyto úpravy však nelze provést u všech budov. Z agregovaných výstupů dotazníkového šetření MŠMT vyplývá, že velké množství škol plánuje investice do stavebních úprav budov, přestaveb učeben, heren, nutné jsou úpravy sociálního zařízení, šaten a knihoven. S rozvojem polytechnického vzdělávání mají základní školy zájem o vybavení těchto učeben, především učeben chemie, fyziky, přírodopisu, dílen, školy mají také zájem o zbudování školních klubů. Tyto investiční záměry jsou zapracovány do Strategického rámce MAP. Vybavení školních jídelen a výdejen je nutné také rekonstruovat a doplnit je hlavně o nové moderní vybavení, které usnadní personálu práci jedná se například o pořízení nových konvektomatů. Mezi neinvestiční potřeby základních škol patří další vzdělávání pedagogických pracovníků. Mezi požadované vzdělávání patří podpora matematické a čtenářské gramotnosti, péče o děti se SVP a další. Neméně důležitá jsou i digitální kompetence učitelů, které je nutné nadále rozvíjet. Nově získané poznatky budou moci pedagogové uplatnit při výuce. 114 S t r á n k a

115 Součásti ZŠ Mezi součásti základních škol patří školní jídelny, školní družiny a školní kluby. Školní jídelny zřizované obcemi v ORP Strakonice Tabulka č. 57: Přehled školních jídelen obec počet ŠJ a výdejen počet stravovaných žáků z toho v cílová kapacita kuchyně STRAKONICE VOLYNĚ CEHNICE ČEJETICE ČEPŘOVICE ČESTICE DOUBRAVICE KATOVICE MALENICE NOVOSEDLY STŘELSKÉ HOŠTICE ŠTĚKEŇ VOLENICE Zdroj: výkazy MŠMT Školní jídelna je součástí každé základní či mateřské školy na území ORP Strakonice. Cílové kapacity kuchyní jsou v souvislosti s počtem žáků dostatečné. Většina jídelen poskytuje stravování i mimoškolním osobám. Z tabulek lze vyčíst, že 86 % žáků základních škol se stravuje ve školních jídelnách. MŠ ZŠ 115 S t r á n k a

116 Tabulka č. 58: Kapacita školních jídelen a počet strávníků Kapacita jídelen v daném Počet stravovaných v daném školním roce školním roce Obec 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 Čestice Katovice Malenice Strakonice Dukelská Strakonice F.L.Č. Z toho: Chelčického Jezerní Poděbradova Povážská Střelské Hoštice Štěkeň Volenice Zdroj: výkazy MŠMT Ve školních jídelnách se mimo žáků stravují i zaměstnanci škol. Kapacity školních jídelen nejsou plně využity, proto obce rozšiřování kapacit ani neplánují. Např. Základní škola ve Volyni využívá ke stravování žáků školní jídelnu VOŠ a SPŠ Volyně. Tabulka č. 59: Stravování žáků Stravování žáků/školní rok 2013/ /2015 Žáci 1. stupně Žáci 2. stupně Zdroj: výkazy MŠMT Z celkového počtu dětí ve školním roce 2014/2015 využilo stravování ve školní jídelně žáků. To je 88,24 procent všech žáků navštěvujících základní školu. Školní družiny a školní kluby Školní družiny a školní kluby jsou důležitým partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich hlavním úkolem jsou vzdělávací aktivity mimo školní výuku, prevence patologických sociálních jevů a rozvíjení osobnosti a sociálních kompetencí dětí. Školní družina je zaměřena na děti v prvním stupni základní školy, školní klub pak na děti druhého stupně. 116 S t r á n k a

117 Tabulka č. 60: Kapacita, počet oddělení a žáků ve ŠD ZŠ Školní rok 13/14 14/15 15/16 13/14 13/14 14/15 14/15 15/16 15/16 škola kapacita kapacita kapacita počet oddělení počet žáků počet oddělení počet žáků počet oddělení počet žáků Cehnice Čestice Katovice Malenice Novosedly Strakonice F.L.Č Strakonice Poděbradova Strakonice Dukelská Strakonice Povážská Střelské Hoštice Štěkeň Volenice Volyně Celkem Zdroj: výkazy MŠMT, MěÚ Strakonice Nejvíce žáků navštěvovalo školní družinu v roce 2015/2016 a to o více než 90 žáků oproti roku 2013/2014. Nejvyšší počet oddělení má základní škola Dukelská Strakonice, tato škola je největší v ORP Strakonice má kapacitu 975 žáků. Dostupnost družin je velmi dobrá. Počet zapsaných účastníků ve školních družinách a ve školních klubech nevykazuje ve sledovaném období žádný dramatický pohyb. Nejvíce zapsaných dětí bylo ve školním roce 2005/ konkrétně 1399 dětí, naopak nejméně ve školním roce 2010/ konkrétně Rozdíl mezi extrémními hodnotami činí 113 žáků, což je při počtu 16 základních škol zanedbatelný počet. Vývoj počtu dětí v ŠD a ŠK odpovídá vývoji počtu dětí ve školách ve zmiňovaných letech. Školní družiny a školní kluby zřizované krajem jsou u těchto dvou zařízení: Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina ve Volyni a Základní a mateřská škola Strakonice, Plánkova S t r á n k a

118 Tabulka č. 61: Školní družiny vývoj v čase (rozdělení dle zřizovatelů) počet zapsaných účastníků ŠD a ŠK zřizované počet oddělení z 1. stupně z 2. stupně celkem šk. rok 2012/2013 krajem obcemi celkem šk. rok 2008/2009 krajem obcemi celkem šk. rok 2005/2006 krajem obcemi celkem Zdroj: výkazy MŠMT Tělocvičny a sportovní hřiště ZŠ Základní školy disponují tělocvičnami a mají venkovní hřiště. Tělocvičny rekonstruovaly v období 2010 až 2015 dvě školy, hřiště jedna za škol, z toho vyplývá, že je nutné tělocvičny nadále opravovat, v období 2016 až 2020 plánuje rekonstrukci 10 základních škol, z toho jedna úprav bude zaměřena na bezbariérové úpravy. Jedná se například o opravu osvětlení, výměnu podlahy a podobně. Školní hřiště plánuje upravit v období celkem 9 škol. Většina školních hřišť, herních prostorů na pozemcích školy je volně přístupná dětem i mimo vyučování, v určenou dobu je mohou volně navštěvovat i během prázdnin. V regionu se nachází jedno dopravní hřiště, které je součástí základní školy Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích. Toto dopravní hřiště je ojedinělé a mohou ho využívat nejenom další školy, ale i jednotlivci. V období 7/2015 až 9/2015 proběhla obnova vybavení a údržba dětského dopravního hřiště. Město Strakonice realizovalo projekt spolufinancovaný Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu Podpora modernizace dětských dopravních hřišť. Celkový rozpočet projektu byl Kč, příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje Kč. Záměrem projektu byla modernizace a obnova stávajícího dětského hřiště, aby mohlo sloužit v plné míře požadavkům na dopravní výchovu cyklistů začátečníků. V rámci projektu bylo obnoveno vodorovné a svislé značení, byla pořízena odrážedla a nářadí na opravu a údržbu mobiliáře. Součástí projektu byla rovněž údržba a oprava brzd u kol pro starší žáky, nákup datového projektoru s integrovanou pamětí pro výuku a laserového ukazovátka. Žádná ze základních škol v území ORP Strakonice nemá plavecký bazén. Plavecké kurzy navštěvují žáci v plaveckém bazénu ve Strakonicích. Výuka plavání se koná v kurzech v dopoledních hodinách a nahrazuje hodiny tělesné výchovy. Cílem plavecké výuky je seznámit děti s vodním prostředím, umožnit jim hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený a radostný pohyb ve vodě. Základní školy nacházející se na území města Strakonice mohou využívat další sportoviště města, například lehkoatletický ovál, jehož součástí je sektor skoku do dálky a do výšky. Základní umělecké vzdělávání, jeho dostupnost a rozbor v řešeném území Na území ORP Strakonice se nachází dvě Základní umělecké školy, jedna ve Strakonicích a druhá ve Volyni. Vzhledem k rozložitosti ORP Strakonice by mohla mít ZUŠ Strakonice (i Volyně) více poboček ve větších obcích (např. Čestice, Katovice). Kapacita ZUŠ je každoročně vyčerpaná a zájem rodičů a dětí je trvale velký. Jihočeský kraj jako zřizovatel s rozšiřováním ZUŠ nepočítá. 118 S t r á n k a

119 Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Pod názvem Městská hudební škola zahájila ZUŠ Strakonice vyučování již v roce 1939, oficiální statut získala Tehdy vyučovali 2 učitelé 7 dětí na housle, 4 na klavír a jedno zpěv. Škola byla původně hudební, poté výtvarná, taneční a od roku 1988 i literárně dramatická. Ve školním roce 2005/2006 působilo 31 učitelů, 5 provozních zaměstnanců a vyučování navštěvovalo 724 žáků. Dnes má 750 žáků, 4 sbory a přes 30 učitelů. Přehled vyučovaných uměleckých oborů: Hudební obor (studijní zaměření Hra na klavír, klávesy, akordeon, housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor, tubu, bicí, dudy, sólový zpěv, sborový zpěv Výtvarný obor Literárně dramatický obor loutkoherectví Taneční obor Vývoj počtu žáků v ZUŠ: 750 žáků (plná kapacita již od roku 2010) Tabulka č. 62: Vývoj počtu pracovníků v ZUŠ - od roku 2014 (absolutně, přepočtený stav) Vývoj pracovníků ZUŠ Strakonice Fyzický stav Přepočtený stav Počet žáků Rok , Rok , Rok , Zdroj: ZUŠ Strakonice Počet pracovníků ZUŠ Strakonice je konstantní, kapacita ZUŠ je plně obsazena již od roku 2010, a proto nekolísá ani stav pracovníků ZUŠ Strakonice. Tabulka č. 63: Hospodaření ZUŠ - od roku 2014 (příjmy, výdaje celkem) Hospodaření ZUŠ Strakonice Náklady Výnosy Rok ,81 Kč ,64 Kč Rok ,23 Kč ,91 Kč Zdroj: ZUŠ Strakonice Základní umělecké školy zřizuje Jihočeský kraj, žáci hradí pololetně školné. Jeho výše se pohybuje podle navštěvovaného oboru. Zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti ZUŠ, rozbor investičních a neinvestičních potřeb ZUŠ Budova zámku vlastník Město Strakonice - rozsáhlá rekonstrukce proběhla v letech (teplovodní vytápění, zvukově izolační obklady stěn učeben, nové sociální zařízení, nová fasáda a střecha) Budova Kochana z Prachové v roce 2003 změna způsobu vytápění, oprava kapacity světel 2005, nová střecha 2006, v roce 2011 vybudování malého divadelního sálku z učebny LDO, v roce 2015 zateplení budovy a výměna oken projekt OPŽP Investiční priority V žádné z budov není bezbariérový vstup, budova Kochana z Prachové má 4 nadzemní podlaží schází výtah. 119 S t r á n k a

120 Vybavení ZUŠ Škola má 2 interaktivní tabule (v hudební nauce a v učebně VO) budova zámku má 8 učeben s individuální hudební výukou každá má PC budova Kochana z Prachové má 12 učeben, 6 je vybaveno PC Základní umělecká škola Volyně, Palackého 64/ Žižkova 249 V dubnu roku 1952 byla založena Hudební škola ve Volyni. Navázala na činnost soukromých hudebních škol. Od konce první světové války to byla soukromá hudební škola pana Vondráčka, od roku 1935 do roku 1946 pak soukromá škola pana Václava Štětiny. V letech nebyla ve Volyni žádná hudební škola. V roce 1951 měla být nově zřízena, avšak výuka začala až v dubnu Škola byla původně pobočkou Hudební školy ve Strakonicích. Od druhého roku své existence (od ) se škola osamostatnila, nebyla již pobočkou Strakonic. Okolo třiceti žáků navštěvovalo výuku houslí, klavíru a akordeonu. Cílem Základní umělecké školy Volyně je poskytovat základy vzdělání v uměleckých oborech a odborně připravovat pro studium ve středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Zároveň přinášet dětem do života poznání a vytváření uměleckých hodnot a estetického cítění. Společným úsilím všech pedagogů je výchova mladého člověka, který je schopen vlastního uměleckého projevu, s určitým měřítkem hodnot a s vědomím, že i v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé práce. Přehled vyučovacích uměleckých oborů Hudební obor: výuka na klavír, cembalo, housle, violu, klasickou kytaru, elektrickou a basovou kytaru, akordeon, elektronické klávesové nástroje, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a bicí nástroje, sólový a sborový zpěv. Vyučuje se v přípravném, základním, mimořádně talentovaní žáci v rozšířeném studiu, a pokud dovolí kapacita školy, je umožněno i studium pro dospělé. Výtvarný obor, Taneční obor Tabulka č. 64: Vývoj počtu pracovníků v ZUŠ - od roku 2014 (absolutně, přepočtený stav) Vývoj pracovníků ZUŠ Volyně Fyzický stav Přepočtený stav Počet žáků Rok ,7 325 Rok , Rok , Zdroj: ZUŠ Volyně Ve školním roce 2014/15 školu navštěvovalo 325 žáků v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Vyučování probíhá ve dvou budovách. V budově v ulici Palackého 64 probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru, v budově v ulici Žižkova 249 probíhá výuka hudebního a tanečního oboru. Tabulka č. 65: Hospodaření ZUŠ Volyně Hospodaření ZUŠ Volyně Náklady v Kč Výnosy v Kč Rok , ,45 Rok , ,00 Zdroj: ZUŠ Volyně Investiční priority a vybavení ZUŠ Vybavení školy je na standardní úrovni a pro výuku všech předmětů dostačující. Učební pomůcky a vybavení učeben se dle finančních možností školy postupně obnovuje. Do budoucna je potřeba vybavit výtvarný ateliér novým žákovským nábytkem. Mezi investiční priority patří pořízení kvalitních mistrovských nástrojů a dále pro výtvarný obor vybavení počítači s příslušnými grafickými programy a možností tiskových výstupů. 120 S t r á n k a

121 Neformální a zájmové vzdělávání na území ORP Strakonice Střediska volného času, Domy dětí a mládeže Střediska volného času mohou být dle vyhlášky ve formě DDM se širokou působností v mnoha zájmových oborech. Nabídka činností je určena všem věkovým kategoriím dětí, žáků a studentů, včetně rodičů a dalších zájemců, a je značně široká. Vedle pravidelné zájmové činnosti (zájmové kroužky, kluby, kurzy) organizují střediska příležitostné akce včetně víkendových či různé prázdninové činnosti (tábory, odborné soustředění), soutěže, přehlídky a nabídku různých spontánních aktivit. Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice Dům dětí a mládeže Strakonice je školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřizované Jihočeským krajem. DDM se řídí Vyhláškou č. 74, o zájmovém vzdělávání a školským zákonem. Uskutečňuje výchovněvzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež a dospělé. Pravidelně otvírá více než 120 zájmových kroužků, připravuje řadu kurzů, seminářů, akcí a táborů i pro veřejnost a soutěží MŠMT a AŠSK pro talentované děti a studenty. Má několik dalších poboček - např. ve Volyni, mimo ORP Strakonice ve Vodňanech, v Zálesí, v Bavorově. Díky odloučeným pracovištím je pokrytí ORP Strakonice dostačující. Dům dětí a mládeže Strakonice má velmi široký záběr kurzů, které navštěvuje každý rok přibližně dětí a žáků. Tabulka č. 66: Přehled pracovníků v SVČ pedagogičtí pracovníci SVČ v ORP celkem fyzický stav interní přepoč. stav externí fyzický stav celkem ostatní pracovníci fyzický stav interní přepoč. stav STRAKONICE , Zdroj: DDM Strakonice externí fyzický stav S DDM Strakonice spolupracuje 324 osob (z toho 280 pedagogických pracovníků). Většina pracovníků je zaměstnána externě, protože mají malé pracovní úvazky. Hudební škola YAMAHA, Bavorova 13, Strakonice Ve vzdělávání v hudebním směru působí ve Strakonicích soukromá hudební škola. Jedná se o třístupňovou hudební přípravku dětí předškolního věku se zapojením rodičů. Dveře hudební školy jsou otevřeny všem: nemluvňatům - ROBÁTKA (4 18 měsíců), batolatům - PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ (18 měsíců - 4 roky), předškolákům - RYTMICKÉ KRŮČKY (4-6 let), školákům, mládeži, dospělým i seniorům - FLÉTNA, KYTARA, KEYBOARD a POPOVÝ ZPĚV. Neziskové organizace zabývající se vzděláváním působící v území ORP Strakonice Na území ORP Strakonice působí několik neziskových organizací zaměřených na vzdělávání dětí, mimo klasické organizace jako SDH, MS, a podobně jsou to následující: Duha HUSOT Oddíl vznikl v roce Od roku 1995 je základním článkem sdružení Duha. To je sdružení dětí a mládeže pro pobyt v přírodě, volný čas a recesi (v Jihočeském kraji jsou jediným základním článkem tohoto dětského sdružení). Jde o skupinu chlapců a dívek, která prostřednictvím společné činnosti rozvíjí kladný vztah k 121 S t r á n k a

122 historii, umění, sportu, ochraně přírody a turistice a snaží se v nich získávat dovednosti a znalosti. Mimo pravidelné schůzky pořádá HUSOT víkendové pobyty a letní tábor. MOP Český svaz ochránců přírody Kroužek MOPíků při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích je zaměřen na poznávání přírody formou škola hrou a je součástí Českého svazu ochránců přírody. Kroužek navštěvují předškolní děti, ale hlavně děti prvního stupně základní školy a jejich rodiče. Česká tábornická unie, TK Podskalí Strakonice Občanské sdružení Česká tábornická unie (ČTU) je organizací volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a trampských osadách. Vytváří rovněž podmínky pro rozvíjení zájmů jednotlivců samotářů. Navazuje na tradice České tábornické unie z let a tradice historického trampského hnutí. ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Posláním ČTU je vyjádřit společné potřeby a zájmy tábornických klubů, trampských osad a samotářů. ČTU mimo pravidelnou činnost v tábornických klubech a trampských osadách pořádá například tyto akce: Tábornické školy oblastní i ústřední (letní a zimní), speciální tábornické školy vodácké, jezdecké, horolezecké, potápěčské, lyžařské, ochrany přírody apod. Hudební soutěže a přehlídky, zejména festivaly Porta, Brána Sportovní utkání a turnaje, setkání dětských oddílů, potlachy, setkání v lesích, kulturní večery, výstavky atd. Zahraniční expedice, zájezdy a výměnné pobyty atd. Skautské středisko JUNÁK Švanda Dudák Strakonice Základní organizační jednotkou Junáka - největšího občanského sdružení dětí a mladých lidí, které přispívá k všestrannému rozvoji člověka. Je uzpůsobený jednotlivým věkovým kategoriím (benjamínci 5-7 let, světlušky a vlčata 7-11 let, skautky a skauti let, roveři a rangers let). V pěti oddílech a třech klubech oldskautů sdružuje kolem 100 dětí a 70 dospělých. Skauti se schází ve Skautském domově Na Křemelce za plaveckým stadionem, který je centrem činnosti a sídlem většiny oddílových kluboven. Dějiny skautingu ve Strakonicích sahají až k roku 1920, kdy zde působilo několik oddílů. Pionýrská skupina Podlesáci Čestice oddíl Střelka Čestice Nezisková organizace zaměřená na mimoškolní volnočasové aktivity dětí a mládeže s dlouholetou tradicí. Původně byl oddíl zaměřen jen na turistiku a tábornictví. V současnosti nabízí dětem různorodé možnosti jak trávit volný čas: tábornictví, turistika, kultura, sport, výlety, setkání, soutěže, turnaje, divadlo a spoustu dalších aktivit. Hlavním cílem oddílu je, aby děti měly možnost příjemně a užitečně strávit svůj volný čas přes týden, o víkendech a o prázdninách. Většina současných vedoucích a instruktorů prošla tímto uskupením od dětství. Všichni vedoucí mají řadu školení pro práci s dětským kolektivem. Veškeré úsilí a čas věnují dětem zcela zdarma. Centrum p. Josefa Jíkla, Katovice Centrum pátera Jílka je společným projektem Římskokatolické farnosti Katovice a občanského sdružení BEZ. Jde o centrum pro setkávání a komunitní aktivity (zaměřené na děti a rodiny, mládež, sportovní a kulturní aktivity, setkání seniorů, tradice a kořeny), dále nabízí vzdělávací a osvětovou činnost (přednášky, semináře, vzdělávací vycházky), duchovní a pastorační aktivity (přednášky s duchovní tematikou, ekumenické aktivity), prosociální a na společenskou odpovědnost zaměřené aktivity. 122 S t r á n k a

123 Zajištění dopravní dostupnosti škol v území Základní školy jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny po území ORP Strakonice, takže dojezdové vzdálenosti nejsou nijak extrémní. Dopravní obslužnost by se dala rozdělit na dvě části. Spojení do Strakonic jako přirozeného spádového centra ORP je dostačující. Horší již je dopravní obslužnost u škol v menších obcích ORP Strakonice. I to je příčinou toho, že rodiče mnohdy raději vozí své děti do Strakonic, protože tam mnoho z nich pracuje. Základní školy v menších obcích upravují rozvrh hodin podle dopravního spojení dojíždějících žáků, například Základní škola Katovice začíná výuku od 7,30 hodin. Do škol na území města Strakonice chodí 62 % všech žáků navštěvujících základní školy. Na základních školách na území ORP Strakonice je dostatečný počet volných míst. V příštích letech se očekává zvýšení počtu žáků, protože silné ročníky budou ukončovat docházku v MŠ a budou přecházet do ZŠ. Největší nárůst počtu žáků se očekává ve městě Strakonice, v současné době tu volná kapacita čítá 756, takže by ani zde neměly být problémy s nedostatečnou kapacitou škol Sociální situace Sociálně patologické jevy Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů (dále jen žák ) ve školách a školských zařízeních v souladu s 29 odst. 1 a 30 odst. 3 zákona c. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisu, 18 písm. c) zákona c. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonu, Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže, Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality a Strategií prevence sociálně patologických jevu u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy: a) vymezuje terminologii a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu, b) popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, c) definuje Minimální preventivní program, d) doporučuje postupy škol a školských zařízení (dále jen školy ) při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže. Primární prevence sociálně patologických jevu u žáků je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáku: - záškoláctví, - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, - závislost na politickém a náboženském extremismu, - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Základním cílem strategie prevence sociálně patologických jevu u dětí a mládeže ve školství je výchova žáku ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Je zaměřena na prevenci v oblastech uvedených výše s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody způsobené jejich výskytem mezi žáky. 123 S t r á n k a

124 K nejčastějším sociálně patologickým jevů v ORP Strakonice patří záškoláctví, kouření, drobné krádeže. ORP Strakonice nevybočuje z celorepublikového průměru ohledně sociálně patologických jevů. V roce 2011 došlo ve správním obvodu orgánu sociálně právní ochrany dětí ke spáchání 36 trestných činů mladistvými, z tohoto počtu byla jedna dívka. Jednalo se převážně o majetkové delikty v podobě krádeží, porušování domovní svobody, poškozování cizí věci. Opakovaně docházelo k vydírání, ublížení na zdraví, výtržnictví, ale i k závažné trestné činnosti - loupežím. Mladiství se dopouštěli i padělání a pozměňování peněz a přechovávání omamné a psychotropní látky. Došlo i k trestnému činu zpronevěry. Dále bylo spácháno 33 přestupků, 4 se dopustily dívky. Jednalo se o přestupky na úseku dopravy, ale i proti majetku a veřejnému pořádku. Nezletilci do 15 let věku se v tomto roce dopustili pouze 4 činů, jinak trestných a to ve všech případech krádeže ve spolupachatelství. U dvou z nich upustil soud od uložení opatření, jednomu nařídil dohled probačního úředníka a jednomu bylo uděleno napomenutí s výstrahou. Výchovných problémů bylo evidováno 35, z toho 4 se dopustila děvčata. Jak mladiství tak nezletilí se dopouštěli hlavně drobných krádeží v marketech řešeno blokovou pokutou na místě, převažovaly i opakované neomluvené absence ve škole a požívání alkoholických nápojů. Zanedbatelně se řešily útěky z domova, v jednom případě bylo projednáváno kouření vodní dýmky. V tomto roce byl podán jeden návrh na nařízení ústavní výchovy nad mladistvým. V roce 2012 se snížil počet případů mladistvých s trestnou činností a to na 20, z tohoto počtu byly 2 dívky. Jednalo se o případy krádeží, podvodu, porušování domovní svobody, poškození cizí věci. Objevila se opět nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, ale i nebezpečné vyhrožování, výtržnictví, podvod, ublížení na zdraví a loupež. Došlo k opakovanému trestnému činu pohlavní zneužití. Přestupků na úseku veřejného pořádku, proti majetku a v dopravě bylo řešeno celkem 37, z toho se přestupků dopustily pouze 2 dívky. Činy jinak trestné spáchalo celkem 6 nezletilých chlapců, dvakrát se jednalo o krádež v jednočinném souběhu s porušováním domovní svobody, dvakrát o nebezpečné vyhrožování, jednou šlo o krádež a dále o krádež spolu s paděláním a pozměňováním platebního prostředku. Nepatrně se také zvýšil počet mladistvých a nezletilých s výchovnými problémy a to v počtu 38, z toho bylo 7 dívek. Opět se jednalo o drobné krádeže v marketech, opakované neomluvené hodiny ve škole, útěky z domova a ve větším množství bylo zaznamenáno i požívání alkoholických nápojů. V roce 2012 byl sociálním odborem podán ke zdejšímu soudu jeden návrh na předběžné opatření, který byl realizován. U šesti dětí byl nařízen na základě našich návrhů soudní dohled, v pěti případech za velký počet zameškaných neomluvených hodin, v jednom případě za nevhodné chování doma a ve škole. Společně s Policií ČR byl řešen případ tělesného týrání nezletilé dívky a dále dva případy nezletilých dívek, které byly sexuálně zneužity. Ve školním roce 2014/2015 se nejvíce řešila agresivita a projevy šikany jak na 1. tak na 2. stupni školy. Na 2. stupni pak zejména kyberšikana na facebooku, dále záškoláctví a velmi nedostatečný prospěch některých žáků. Zvýšil se výskyt slovní agresivity a projevů neúcty vůči pedagogům. Zaznamenány jsou zvýšené projevy poškozování školního majetku, podvody a lhaní. Některé problémy byly předány k řešení na OSPOD, nebo SPC ve Strakonicích. Preventivní program v rámci výuky na obou stupních školy proběhl podle plánu. S pomocí okresního metodika prevence proběhl monitoring jednotlivých tříd na 2. stupni zaměřený na rizikové faktory. Učitelé jak prvního tak druhého stupně se účastnili školících programů v rámci školy i v rámci akcí pořádaných SPC Strakonice a České Budějovice. Samozřejmostí je seznámení žáků s problematikou návykových látek, gamblerství, sexuálního zneužívání, nebezpečí virtuálních drog. Výskyt sociálně vyloučených lokalit Sociálně vyloučené lokality lze charakterizovat jako místa, kde žijí jedinci považovaní za sociálně vyloučené. V České republice jsou spojovány s lokalitami vyšší koncentrace občanů romské menšiny. Jsou závislí na sociálních dávkách, dlouhodobě nezaměstnaní a většinou bez pracovních návyků. Na Strakonicku žije zhruba 450 Romů. Ve městě Strakonice se již v roce 2012 představitelé romské menšiny snažili o začlenění a vyvolali jednání se starostou města s cílem získat od města volné prostory, které by byly využívány jako klubovna pro romské děti a mladistvé, se záměrem je doučovat a připravovat jim různé 124 S t r á n k a

125 volnočasové aktivity. Do současné doby nebyly žádné prostory přiděleny, neboť nebyl předložen doklad o registraci sdružení. Na základě toho vzniklo občanské sdružení Strakoband ve Strakonicích. Plán prevence kriminality popisuje existenci 4 sociálně vyloučených lokalit ve městě Strakonice: 1) ulice Budovatelská č.p. 317 a hrubý odhad počtu osob žijících v této lokalitě je 70 - převážná většina nezaměstnaných osob - osoby evidované na úřadě práce, příjemci dávek hmotné nouze a MOP - stížnosti obyvatel na nadměrný hluk a nepořádek kolem domů 2) ulice Komenského č.p. 317 a hrubý odhad počtu osob žijících v této lokalitě je 50 - převážná většina nezaměstnaných osob - osoby evidované na úřadu práce, příjemci dávek HM a MOP - rodiny /děti/ v evidenci OSPOD a kurátorky pro mládež - osoby s vysokou zadlužeností 3)ulice Havlíčkova č.p hrubý odhad počtu osob žijících v této lokalitě je 50 - pouze nezaměstnané osoby - osoby evidované na úřadu práce, příjemci dávek HM a MOP - rodiny /děti/ v evidenci OSPOD a kurátorky pro mládež - stížnosti obyvatel na nadměrný hluk a nepořádek kolem domů - vyšší výskyt psů různých plemen 4) ulice V Ráji periférie města - hrubý odhad počtu osob žijících v této lokalitě je 40 - převážně většina nezaměstnaných osob - osoby evidované na úřadu práce, příjemci dávek HM a MOP - rodiny /děti/ v evidenci OSPOD a kurátorky pro mládež - zvýšený výskyt spáchaných přestupků proti občanskému soužití vzájemná nevraživost mezi romskými obyvateli, často zasahuje Městská policie - osoby se zadlužeností - větší výskyt psů různých plemen V rámci prevence kriminality realizovalo město Strakonice projekt spolufinancovaný z programu Ministerstva vnitra: Strakonice asistent prevence kriminality Celkový rozpočet projektu činil Kč, příspěvek z MV ČR Kč. Tento projekt úspěšně navázal na projekt Strakonice asistent prevence kriminality 2014, v rámci nějž byla zřízena dvě nová pracovní místa na městské polici ve Strakonicích, konkrétně se jedná o pozici asistent prevence kriminality. Asistenti prevence kriminality fungují ve městě Strakonice od června 2014 a díky tomuto projektu úspěšně ve své práci pokračovali i v roce Hlavní náplní práce asistentů prevence kriminality je podílet se na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Jsou nápomocni strážníkům městské policie nad dohledem dodržování vyhlášek a nařízení města v oblasti veřejného pořádku a upozorňují občany nad jejich porušováním. Jsou v ulicích k dispozici občanům k přijímání případných připomínek a podnětů. Dohlížejí na klid a pořádek zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Jsou další posilou strážníků a policistů v ulicích města, kteří dbají na to, aby se nám všem žilo ve Strakonicích bezpečně. Hlavním cílem projektu Asistent prevence kriminality je zvýšení pocitu bezpečí občanů, pokles přestupků proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Předpokladem je, že prostřednictvím Asistentů prevence kriminality příznivě ovlivnil veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti. 125 S t r á n k a

126 Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče V roce 2009 zahájilo město Strakonice proces komunitního plánování sociálních služeb v ORP. Se zapojením široké veřejnosti byl vytvořen dokument Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice popisující jednotlivé sociální služby v území. MĚSTO STRAKONICE Velké náměstí 2, Strakonice, vypracovává program prevence kriminality ve městě a stanovuje jeho priority zřizuje městskou policii zřizuje městský kamerový a monitorovací systém koordinuje činnost jednotlivých realizátorů spravuje financování programů zaměřených na prevenci kriminality SOCIÁLNÍ ODBOR Smetanova 533, Strakonice, Činnosti na úseku samostatné působnosti: Oblast sociální péče MĚSTSKÁ POLICIE Komenského 328, Strakonice, tísňové volání: 156, Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městská policie zejména: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití podílí se na prevenci kriminality v obci odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce / děti při cestě do školy provádí besedy se zaměřením na prevenci kriminality v mateřských, základních, speciálních školách účastní se různých předváděcích akcí v rámci IZS (integrovaný záchranný systém) s preventivním zaměřením připravuje program prevence kriminality a realizuje projekty vycházející z plánu prevence kriminality POLICIE ČR územní odbor Strakonice, Plánkova 629, Strakonice, spolupracuje s městskou policí na Situační prevenci spolupracuje se školními institucemi podílí se na realizaci projektů v oblasti informování občanů O výukové programy Policie ČR je v ORP Strakonice stále větší zájem. Preventivně informační skupina nabízí především besedy, ukázky práce policie a policejní výstroje a výzbroje, výukové programy pro mateřské, základní, střední školy, dny otevřených dveří a ukázky na dětských dnech a letních táborech. Ve spolupráci s ostatními složkami IZS pořádá Územní odbor Strakonice preventivní akce pro širokou veřejnost s ukázkami a vědomostními soutěžemi. Preventivní činnost probíhá intenzivně od roku Od roku 2005 byla na základě požadavků a velkého zájmu o tyto akce zřízena Rada pro preventivní činnost Policie České republiky Územního odboru, do které jsou zařazeni policisté z obvodních oddělení, dopravní policisté a také kriminalisté, kteří mají k této činnosti kladný přístup. Skupina čítá 9 policistů. Snaha Rady je, aby spolupráce se školami byla systematická. Je běžné, že první setkání s policistou prožijí děti již v mateřské školce. Tento prvotní kontakt s Policií ČR se pak stává odrazovým můstkem pro naši práci s žáky. Snahou je i správná volba daného tématu k věku dítěte a návaznost dalších témat. Cílem preventivní činnosti je, aby informace, zkušenosti a rady, které děti získávají při hodinách strávenými s policisty, co nejkomplexněji postihovaly problematiku dopravní výchovy, bezpečného chování doma i venku, kriminality, šikany, 126 S t r á n k a

127 svědectví a aby se spolupodílely na formování právního vědomí. Školy navštěvují vybraní preventisté, z již zmíněné Rady pro prevenci. V průběhu besed jsou využívány různé výukové metody. Téma besedy je zpracované tak, aby bylo pro cílovou věkovou skupinu srozumitelné a motivující. Při výuce si děti vyzkouší modelové situace, vyplňují pracovní či jiné soutěžní listy, diskutují s policistou, a podobně. Policisté pravidelně dochází do Dětského domova ve Volyni, do ZŠ a MŠ Plánkova ulici ve Strakonicích, do Domova PETRA Mačkov, do Ústavu sociální péče OSEK a také do Školy v přírodě Střelské Hoštice, kde navštěvují i děti handicapované. Většinou jsou v těchto kolektivech děti různých věkových kategorií a tomu je třeba také přizpůsobit způsob přednášky a prezentace práce policie. Na základě pravidelné spolupráce se školami, byly vytvořeny i některé preventivní projekty: Malý chodec a cyklista, který pravidelně (již 8 rokem) probíhá v květnu na dopravním hřišti U ZŠ Poděbradova, Strakonice. Pro děti MŠ U Parku Strakonice policisté společně i s učiteli této školky připravují soutěžní dopoledne s praktickou výukou jízdy na dopravním prostředku. Malí cyklisté soutěží na jednotlivých policejních stanovištích a učí se základům bezpečné jízdy na dopravním hřišti. Za odměnu nechybí ani ukázky policejní techniky a předání průkazek: Malý chodec a cyklista. Stavění mostu Projekt je určen pro MŠ a ZŠ Plánkova ve Strakonicích, kterou navštěvují děti z majoritního i minoritního prostředí ve věku 7 až 15 let. Jedná se o dlouhodobý čtyřletý program zaměřený na zvyšování právního vědomí žáků, poskytnutí aktivit směřujících k předcházení trestné činnosti, prevenci delikvence žáků, ochranu dětí před škodlivými vlivy. Neméně důležitým cílem tohoto projektu je pozitivně prezentovat práci Policie ČR a budovat oboustrannou důvěru mezi policií a příslušníky menšin. Preventivní činnost s dětmi školou povinnými nekončí ani začátkem letních prázdnin. Během července a srpna policisté navštěvují děti na letních táborech pořádaných v okrese Strakonice. Od začátku roku policisté z preventivní rady Územního odboru policie Strakonice realizovali přes sto preventivních akcí. Navštívili žáky základních škol ve Střelských Hošticích, Malenicích, Cehnicích, Česticích, Volenicích, Volyni, v ZŠ Povážská Strakonice, Plánkova Strakonice, děti v MŠ Doubravice, Novosedly, A.B. Svojsíka Strakonice a Lidická Strakonice. Účastnili se Dne otevřených dveří u 25. protiletadlové brigády ve Strakonicích, soutěže HZS Strakonice s názvem Otavský plamínek, republikové dopravně preventivní akce Jezdíme s úsměvem, krajského projektu Bezpečně po zebře, dětských dnů v Mnichově, ve Štěchovicích, Kladrubech a ve Lnářích. Někteří mohou vzpomínat i na prohlídku vybraných částí budov Policie ČR. Den otevřených dveří proběhl na Obvodním oddělení Volyně a na Územním odboru Strakonice. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA Žižkova 534, Strakonice, , Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Ellerova 160, Strakonice, Středisko výchovné péče Strakonice je školským zařízením pro preventivně výchovnou činnost. Cílové zaměření na problémové a poruchové chování, poruchy přizpůsobivosti, úzkostné poruchy u dětí a mládeže od 3 let do ukončení středního vzdělání. Nabízí mateřským, základním a středním školám - diagnostiku vztahů třídního kolektivu, sekundární prevenci, konzultace pro učitele. Poskytuje poradenství speciálně pedagogické, psychologické, posilování rodičovských kompetencí, konzultace pro rodiče. LINKA DŮVĚRY Budova ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického ul. 555, Strakonice, Krizová pomoc a poradenství všem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, kterou nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami. Slouží především těm, kteří se cítí ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí 127 S t r á n k a

128 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE SLUŽBY PRO RODINY, MLÁDEŽ A DĚTI Manželská a předmanželská poradna Strakonice Pod Hradem 9, Strakonice, Pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi. DĚTSKÉ CENTRUM JIHOČESKÉHO KRAJE o.p.s. Areál Nemocnice Strakonice a.s., Radomyšlská, Strakonice, Výkon sociálně-právní ochrany dětí - pobytové zařízení pro kojence a děti vyžadující okamžitou pomoc. Poskytuje sociální rehabilitaci matkám či rodině pro upevnění vztahu ohrožených rodin. NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM CROSS Heydukova 349, Strakonice, , cross.os-prevent.cz Pracovní doba: PO-ČT od 14 do 19 hodin. Funguje pod Občanským sdružením PREVENT 99. Volnočasové zařízení pro děti a mládež od 14 do 26 let, ohrožené sociálně nežádoucími jevy nebo se ocitajícími se v obtížných životních situacích. PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PPP Strakonice, Kochana z Prachové 163, Strakonice, Bezplatné služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům PPP nabízí: Individuální konzultace a vyšetření: Diagnostika a poradenství v raném a předškolním věku Vyšetření školní zralosti a připravenosti na školu Pomoc při řešení výukových a výchovných obtíží dětí a mládeže Ambulantní náprava specifických vývojových poruch učení Základní ambulantní logopedická péče Pomoc při volbě studijní nebo profesní cesty Pomoc při hledání efektivních metod učení a optimálních způsobů komunikace a spolupráce Pomoc talentovaným žákům a studentům Psychoterapeutickou pomoc Rodinné poradenství Speciální cvičné programy KUPOZ, KUPREV Práce se skupinami (žáků, učitelů, rodičů): Přednášky a besedy pro rodiče a děti předškolního a školního věku Přednášky a besedy pro pedagogy Ve spolupráci s SVP a o. s. PREVENT monitorování prostředí problémového kolektivu Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence na ZŠ i SŠ Konzultace při vytváření MPP Kontakty s institucemi zabývajícími se prevencí sociálně nežádoucích jevů Pomoc při řešení aktuálních problémů, jež souvisejí se sociálně-patologickými jevy, výchovnými a výukovými potížemi Služby pro osoby ohrožené krizí AZYLOVÝ DŮM Budovatelská 613, Strakonice 128 S t r á n k a

129 Poskytovatel sociálních služeb: Městský ústav sociálních služeb Strakonice Poskytování sociál. služeb matkám a otců m s dětmi, kteří se ocitli v krizové situaci bez přístřeší (ženy a matky s dětmi). INTERVENČNÍM CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM Smetanova ul. 533, Strakonice každé pondělí a 12,30-17,00 Poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Činnost Centra je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI Kontaktní centrum PREVENT Strakonice Heydukova 349, Strakonice kcst.os-prevent.cz Pomáhá lidem v tíživých situacích vzniklých v důsledku užívání návykových látek, realizuje protidrogovou prevenci a mimo jiné se prostřednictvím svých služeb zaměřuje na ochranu většinové společnosti před negativními dopady souvisejícími s užívání návykových látek. Primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Problematika závislostí je však v této souvislosti potřeba vnímat jako souhrn faktorů, který s sebou nese s sebou celou řadu dalších přidružených problémů jako bezdomovectví, kriminalita, prostituce atd. Jihočeský Streetwork PREVENT 99, z.ú. Lannova 63, České Budějovice Terénní služba - zaměřená na vyhledávání a kontaktování uživatelů drog přímo v jejich přirozeném prostředí (veřejná prostranství, rizikové lokality, bary, non-stopy, diskotéky, byty uživatelů). Služby se zaměřují na snižování a omezování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti. KLUB MANA Zvolenská 919, Strakonice, Zařízení pro volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi od 11 do 26 let, kteří jsou ohroženi nežádoucími jevy. Posláním klubu pro děti a mládež je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých ze Strakonic, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zařízení poskytuje pomoc, podporu a informace. DALŠÍ PODPŮRNÉ ORGANIZACE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI: DO SVĚTA z.s. Heydukova 349, Strakonice Organizace zabývající se vzděláváním, osvětovou činností a poradenstvím. Aktivity lze spatřovat na poli neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a poradenství, terapie nebo osobnostního, týmového rozvoje. Realizují mnoho aktivit a část z nich je podporována z veřejných zdrojů, zejména odborné aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů). To je oblast, kde organizace pracuje jak s dětmi, mládeží tak ve vzdělávání učitelů, rodičů či dalších odborníků. 129 S t r á n k a

130 DYSCENTRUM Chelčického 555, Strakonice Občanské sdružení Dyscentrum Strakonice při ZŠ FLČ ve Strakonicích vzniklo v roce Hlavní náplní jeho činnosti je pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Organizace nabízí logopedickou péči kurzy, doučování, přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, nápravu jemné a hrubé motoriky, kurzy pro předškolní děti a jejich rodiče, projekty zaměřené na problematiku školní neúspěšnosti a další. Pro pedagogy pořádá akreditované kursy DVPP - akreditované kursy MŠMT. Nezapomínají ale ani na ostatní zájemce, kteří se chtějí dozvědět více sami o sobě či o některém zajímavém tématu z oblasti psychologie, pedagogiky, rodičovství. CESTA VŮLE Sv. Čecha 1324, Strakonice www. Oscestavulesluzby.cz Organizace hájící zájmy zdravotně handicapovaných a sociálně vyloučených spoluobčanů. Pořádá především kulturní a společenské akce na podporu těchto zájmů a zajišťujeme také rehabilitační a zdravotní pobyty pro tělesně postižené. Spolek LABYRINTH Strakonice Lidická 194, Strakonice, občanská poradna, tel.: Tým profesionálních pracovníků OBČANSKÉ PORADNY poskytuje nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství. Nabízí poradenství v oblastech: dluhová problematika, sociální dávky, zdravotní a mentální postižení, pracovně-právní vztahy a náhrada škody, školství a vzdělávání, domácí násilí, trestná činnost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy. DĚTI ŘEPICE Řepice 133, Řepice www. deti-repice.cz, , Občanské sdružení pořádá letní tábory a příměstské tábory pro děti a zároveň organizuje výlety pro děti a rodiče. TRADICE DNES Nádražní 46, Katovice Spolek nabízí současný národopisný program vážící se k tradiční české kultury. Programy, které jsou určeny pro děti i dospělé, se inspirují zvláště českým jihozápadem - bývalým Prácheňskem - krajem Švandy dudáka. Kromě komponovaných národopisných pořadů zahrnuje nabídka hudební vystoupení s dudami, popř. dalšími nástroji a semináře. Pořady pro děti a mládež jsou zpracovány v různých variantách podle stáří diváků. Zatímco při vystoupeních pro nejmenší děti je kladen důraz hlavně na hravou formu, jednoduchý obsah, aktivní zasahování diváků do dění a společné zpívání, u starších dětí a mládeže se v pořadech vyskytuje větší množství informací, forma je více naučná. PRÁCHEŇÁČEK STRAKONICE Dětský folklorní soubor, PRÁCHEŇÁČEK pro děti od 6-7 let do 19 let. Nábor nových členů se koná po ukončení činnosti nejstarší věkové skupiny, tj. obvykle po šesti nebo sedmi letech. Souběžně pracují vždy dvě věkové kategorie. Prácheňáček je členem folklorního sdružení ČR a Jihočeského folklorního sdružení. 130 S t r á n k a

131 BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ KOMUNITA Katovice Sdružení zaměřené na vzdělávání dětí a dospělých, pořádá také volnočasové aktivity pro děti. STRAKOBAND Romské občanské sdružení zaměřené na kulturní a sportovní činnost (taneční skupina, fotbalové utkání). MATEŘSKÁ CENTRA, DĚTSKÉ SKUPINY A ŠKOLIČKY Na území ORP Strakonice se nenachází žádné jesle nebo zařízení, zřizované městem či obcí, které by nabízelo služby nebo aktivity pro rodiče s dětmi do tří let. Jelikož rodiče, převážně maminky na mateřské či rodičovské dovolené, měly potřebu se vzájemně setkávat a nějakým smysluplným způsobem trávit čas s dětmi, začali vznikat dětské kluby, mateřská a rodinná centra, různé formy školiček. Některé z nich nabízejí alternativní formy vzdělávání. Tyto organizace byly a jsou provozovány většinou z dobrovolnické činnosti maminek. Některé u této činnosti zůstaly i poté co jejich děti odrostly a začaly v této oblasti podnikat. Provozovatelem bývají převážně ženy, jak je v této oblasti typické. Většina z nich má pedagogické vzdělávání nebo si ho při práci dokončuje. Mají zájem rozšířit si znalosti a mít odbornost v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Společným znakem organizací je individuální přístup k dětem, snaha nabídnout rodičům a dětem širokou škálu kvalitních a dostupných služeb. Rodiče chtějí, aby děti trávily čas smysluplně, rozvíjely své dovednosti a schopnosti, navazovaly kontakt s okolím, vytvářely si vztahy s jinými dětmi. Že se jedná o kvalitní služby, o které je zájem, dokazuje jednak vysoký počet rodičů a dětí, kteří tyto centra navštěvují a fakt, že rodiče jsou ochotni za tyto služby platit. RODINNÉ (DŘÍVE MATEŘSKÉ) CENTRUM BERUŠKA STRAKONICE Ing. Petra Staňková, Strakonice Rodinné centrum Beruška provozuje centrum sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku 0 15 let, tatínků a seniorů. Nabízí herní, tvůrčí i vzdělávací aktivity a kurzy. Centrum vedou zkušené matky i bezdětné ženy - dobrovolnice. Pomáhají s velkými veřejnými akcemi, vedou dopolední programy pro děti, tvoří společně s představenstvem program centra na každý měsíc. Dopolední prográmek pro děti probíhá každý den a je rozdělený dle věku dítěte. Odpoledne a večer probíhají různé besedy, semináře, kroužky pro děti nebo cvičení a meditace pro dospělé. Velikostí a aktivitami se řadí mezi jedno z největších a nejaktivnějších jihočeských mateřských/rodinných center. Původní název Mateřské centrum je od ledna 2016 změněn na Rodinné centrum, protože je navštěvováno celými rodinami, včetně seniorů, nikoliv jen maminkami s dětmi. Jako nezisková organizace má Beruška problém s financemi. Je těžké získat peníze na roční nájem a energie a na další provozní výdaje. Žádá tedy o dotace od nadace Konabo, Města Strakonice, Jihočeského kraje a využívá další dotační tituly, vypsané od ESF a MPSV. Získané dotace nelze použít na mzdy, ale jen na výdaje spojené s kulturními akcemi. Chybí finance na hrazení pracovní síly, proto uklízečku a koordinátorku centra hradí ze společensky účelných míst od Úřadu práce. Nevýhodou je nízký příspěvek na tyto místa a max. doba příspěvku 0,5 roku na jednu osobu. Sotva se zaměstnanec zaučí, končí jeho pracovní smlouva a RČ musí hledat další pracovní sílu, která se znovu zaučuje. Střídání zaměstnanců nepůsobí dobře ani na klientelu centra. Proto je zapotřebí stálá pracovní síla na plný úvazek. Ze zkušeností vyplývá, že rodiče příliš nestojí o vzdělávací semináře nebo akce, které se zaměřují specificky na ně. RC je proto zaměřeno raději na společné akce rodičů s dětmi. DĚTSKÝ KLUB KLUBÍČKO Věra Kočová. Strakonice DK je provozován od roku 2011 a navštěvují ho maminky s dětmi ve věku cca od 6 měsíců. DK nabízí volnočasové aktivity (zpívánky, pohybové a herní aktivity, výuku na flétnu) každý den pro určitou věkovou skupinu dětí. Jeden den v týdnu je věnován dětem, které se chystají k zápisům do MŠ. Mezi další aktivity 131 S t r á n k a

132 patří pořádání narozeninových oslav, lampiónový průvod, Mikulášská besídka, zvonkový průvod, příměstský tábor, atd. MONTESSORI KLUBÍK/ŠKOLIČKA Markéta Jáchymová, Strakonice Školička je určena dětem cca od 18 měsíců. Děti se seznámí s aktivitami praktického života, podpoří smyslové, pohybové a řečové dovednosti. To vše s podporou montessori pomůcek ve specializované učebně, tzv. montessori pracovny. Školička nabízí hlídání dětí s programem. VOLNOČASOVÝ KLUB TOLEDO Iva Váchová, Strakonice Klub funguje od roku 2010 a nabízí maminkám s dětmi cca od 2 let trávit čas společně při hudebních, pohybových nebo herních aktivitách. Kromě toho nabízí narozeninové oslavy, hlídání dětí, přednášky pro rodiče nebo víkendové a prázdninové akce pro rodiny s dětmi. MALENICKÝ MALEČEK, z.s. Jana Častová Svítivá, Malenice Původně Maleničtí broučci vznikli v roce 2010, v roce 2014 se organizace přejmenovala na Malenický Maleček, z.s. Organizace vznikla na podporu setkávání maminek na mateřské a rodičovské dovolené. Maleček pořádá setkání pro maminky, pohybové aktivity, herní aktivity, kroužky pro děti a přívesničkové tábory. Děti docházející do Malečka většinou pak plynule přecházejí do mateřské školy v Malenicích. DĚTSKÝ KLUB ŽIRAFA Jana Tíková, Volyně DK vznikl v roce 2013 na podporu maminek na mateřské a rodičovské dovolené. DK funguje jako školička pro děti od 2 do 6 let, nabízí dětem volnočasové aktivity (pohybové hry, logopedické cvičení, tvořivé činnosti a herní aktivity). Pro starší děti je možná předškolní příprava. DK dále nabízí kroužky pro děti, pořádání dětských oslav, letní příměstský tábor, hodinové nebo večerní hlídání. Pro dospělé připravuje kurzy zdravého vaření a textilní tvorby. Dětské centrum MEDVÍDEK Dětské centrum MEDVÍDEK je herna s kavárnou a nachází se ve Strakonicích. Děti zde naleznout různé atrakce nafukovací hrady, skluzavky, trampolíny a další. Centrum Medvídek nabízí dětské a rodinné oslavy. V centru se konají přednášky a kurzy pro rodiče. DĚTSKÁ SKUPIN SRDÍČKO Zaměstnanci nemocnice mohou využívat služby Dětské skupiny Srdíčko zřízené Dětským centrem Jihočeského kraje. Dětská skupina Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice - zařízení péče o děti je novou službou péče o děti, jenž má pomáhat rodinám ke sladění rodinného a pracovního života. V DCJK, o.p.s. se zřizují dvě dětské skupiny. Dětská skupina 1 i Dětská skupina 2 jsou určeny dětem ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Filozofií Dětské skupiny - Srdíčko je vytváření vztahu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce, rozvoj komunikace, samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. ŠKOLA VOLYŇKA, z.s. Mgr. Štěpán Kovář, Volyně, S t r á n k a

133 Volyňka je nově vzniklá organizace (2016), která je momentálně zaměřena na děti předškolního věku, a vede předškolní třídu. Jedná se o jednu třídu cca do 15 dětí, která se vzdělává dle RVP, je zaměřena na výuku AJ. Nejblíže má k principům scio škol a inspiruje se alternativními metodami výuky (např. matematika Hejného, genetická metoda čtení, atd.). Škola již spolupracuje s dětským klubem Žirafa ve Volyni a s International School Hluboká nad Vltavou. KNIHOVNY K významnému rozvoji čtenářské gramotnosti a pregramotnosti u dětí přispívá sít knihoven. Největší knihovnou v území je Šmidingerova knihovna ve Strakonicích. Knihovny pořádají výukové programy pro MŠ i ZŠ, témata přednášek jsou vázána na jednotlivé části roku, významné osobnosti kultury, církevní svátky a podobně. Součástí jsou i celorepublikové akce jako Noc s Andersonem. Obecní knihovny významně přispívají ke kulturnímu životu v obci. Šmidingerova knihovna Strakonice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Strakonice. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Zajišťuje všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kulturním hodnotám a k informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech. Knihovna má v současnosti oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, studovnu, čítárnu, oddělení pro nevidomé, hudební oddělení, informační centrum pro neziskové organizace. Knihovna má pobočky v Husově ulici, v Modlešovicích a v Novém Dražejově a také oddělení základních knihovnických informací sloužící pro cca 80 malých vesnických knihoven regionu. Po rekonstrukci v roce 2007 vznikly stavebními úpravami moderní prostory, otevřena byla nová studovna, společenský sál, řadu návštěvníků potěšil bezbariérový přístup ve formě výtahu. Knihovna také pořádá řadu nejrůznější akcí, od besed se spisovateli, překladateli a ilustrátory knih přes cykly akcí zaměřených na ekologii a ochranu životního prostředí, či školení počítačové gramotnosti až po různé naučné projekty směrované na konkrétní cílové skupiny, včetně dětí, žáků, studentů i dospělých. Oddělení pro děti: Oddělení je určeno pro děti do 15 let, čili od nejútlejšího věku až po skončení školní docházky na základní škole. Nabízí knihy a časopisy, přístup k internetu, možnost zveřejnění literárních děl dětí v časopise Kamarád, součástí je i tvůrčí koutek pro kreslení. 133 S t r á n k a

134 Návaznost na dokončené základní vzdělávání Žáci základních škol, kteří úspěšně dokončili základní stupeň vzdělání, mohou pokračovat se studiu na střední škole nebo na odborném učilišti. Střední školy a učiliště se nacházejí ve Strakonicích a ve Volyni, jedná se o dvě města v ORP Strakonice. Ve Strakonicích se nachází Gymnázium, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. hotelová a ekonomická škola. Ve Volyni je Střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Volyni a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Žáci využívají dalších možností návazného vzdělávání v Písku, Blatné, Horažďovicích, kam mohou denně dojíždět, nebo vzdálenější místa s ubytováním v internátních zařízeních jako například České Budějovice, Tábor, Sezimovo Ústí, Prachatice a další. V posledních letech i přes demografický pokles dochází k pozitivnímu trendu v zájmu žáků základních škol o studium technických oborů na středních školách. Například ve skupině oborů vzdělání Informatické obory došlo od roku 2009 k nárůstu o 2,6 procenta přijatých žáků. Problémem je však na druhé straně značný nezájem o jiné obory. Konkrétně v Jihočeském kraji klesl počet žáků prvních ročníků učňovských oborů za posledních osm let o čtvrtinu. Zatímco v roce 2009 nastoupilo do učilišť žáků, loni v září jich bylo GYMNÁZIUM STRAKONICE, MÁCHOVA Gymnázium má všeobecné zaměření, výuka probíhá ve třech ročnících čtyřletého gymnázia a jednom ročníku osmiletého gymnázia. Kapacita je 640 studentů. Škola je zřizovaná Jihočeským krajem. Z okresu Strakonice studovalo v roce 2014/2015 na gymnáziu 84,9 % žáků. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB, Strakonice V současné době škola zajišťuje komplexní výuku v 8 technických oborech a 3 oborech služeb zakončených výučním listem a dále ve 4 oborech zakončených maturitní zkouškou. Krom toho poskytuje vyšší odborné vzdělání strojírenského zaměření pro absolventy středních škol. Vedle hlavní činnosti, jíž je výchova a vzdělání, má škola zřizovatelem povolenou doplňkovou činnost navazující na činnost hlavní, prováděnou na základě živnostenských oprávnění zahájilo studium na SPŠ a SOŠ 656 žáků, z toho 629 žáků denní a 27 žáků večerní formy studia. Do prvního ročníku nastoupilo 251 žáků. Žáci všech ročníků byli rozděleni do 28 tříd. Ke dni nastoupilo ke studiu na VOŠ 72 žáků, z toho 68 do prvního ročníku. Na střední škole je zde možné studovat ve čtyřletém oboru Strojírenství, změření počítačová grafika, řízení kvality nebo grafika a design. Na SOŠ je otevřeno čtyřleté maturitní studium mechanik seřizovač. Tříleté učební obory jsou aranžér, automechanik, mechanik jednostopých vozidel, kuchař, číšník, kuchař číšník, elektrikář pro elektrické a elektronické zařízení, elektrikář - silnoproud, kadeřník, nástrojář, obráběč kovů, slévač, zámečník, zedník. EUROŠKOLA STRAKONICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. HOTELOVÁ A EKONOMICKÁ ŠKOLA, Strakonice, Husova 361 Euroškola Strakonice působila od jako pobočka Euroškoly Praha. Od byla zařazena do sítě škol MŠMT jako samostatná střední odborná škola. K došlo ke vzniku samostatné spol. s r.o. a ke změně názvu školy, a to v souladu s pokynem MŠMT ČR. Škola je zařazena do sítě škol a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené maturitou. Ve školním roce 2014/2015 studovalo na Euroškole 84 žáků v denním studiu a 32 frekventantů v dálkovém studiu. Škola měla 9 stálých pedagogických pracovníků a 6 externích, 1 správce počítačové sítě, 1 administrativní pracovnici, 1 školníka. Euroškola věnuje velkou pozornost kvalitě práce a vzdělávání. 134 S t r á n k a

135 Soukromá střední nabízí vzdělávání v oborech: Ekonomika a reklamní grafika, Ekonomika a právo, Ekonomika a účetnictví, Ekonomika a cizí jazyky, Ekonomika a cestovní ruch, Ekonomika a management, Ekonomika a výpočetní technika a Hotelnictví a cestovní ruch. STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Volyně, Lidická 135 Státní střední škola s dlouholetou tradicí s bezbariérovým přístupem, vybavena nejmodernější počítačovou multimediální technikou, interaktivními tabulemi. Žáci mají volný přístup k internetu po celý den. Školu navštěvuje zhruba 400 studentů. Vyučuje se zde anglický, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk, znaková řeč. Ve škole působí mnoho zahraničních učitelů. Přímo ve škole je možné složit státní zkoušky z psaní na stroji a počítači, dále z cizích jazyků. Škola se stala zkušebním centrem Rakouska pro získání Rakouského jazykového diplomu ÖSD - Zertifikat Deutsch, Grundstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch. Tyto zkoušky jsou platné v celé Evropě. Nabízené studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Ekonomika a podnikání, Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost, Přírodovědné lyceum. Tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou s obdržením výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. S možností samostatného podnikání v oboru cukrář. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ve Volyni, Resslova 440, Státní škola s právní subjektivitou. Od roku 1864 zajišťuje odbornou přípravu a výchovu žáků technických oborů a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole se připravují v některých oborech žáci z celé České republiky, většina žáků však přichází z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a Vysočiny. Budova školy byla postavena v letech 1931 až 1933 ve funkcionalistickém stylu a je umístěna v přírodním čtyřhektarovém areálu na okraji města a byla v roce 2010 kompletně zrekonstruována. Od 1.září 2005 je na škole zřízeno Detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu, prostřednictvím něhož škola získává okamžitý přístup k nejnovějším poznatkům a technologiím v oborech zpracování dřeva a dřevostaveb. Škola nabízí čtyřletou denní formu středního vzdělání s maturitní zkouškou v uměleckém oboru Design interiéru, v oboru zpracování dřeva, pak Interiérovou tvorbu, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce a ve stavebních oborech Stavebnictví a Vnitřní stavby budov. 135 S t r á n k a

136 Možnosti uplatnění na trhu práce Z evidence Úřadu práce ve Strakonicích vyplývá, že nejvyšší počet volných pracovních míst je vhodných pro uchazeče se základním vzděláním nebo praktickou školou, jedná se především o dělnické profese, pomocné práce a sezónní práce. Dalším požadovaným vzděláním na trhu práce je střední odborné vzdělání (vyučen), tyto pracovní místa jsou i nejrychleji obsazeny. Tabulka č. 67: Analýza neobsazených volných míst dle vzdělání na Strakonicku za 1. čtvrtletí 2016 Druh vzdělání Počet volných míst Volné 0-3 měsíce Volné 3-6 měsíců Volné 6-9 měsíců Volné 9-12 měsíců Bakalářské Bez vzdělání doktorské Neúplné základní Nižší střední Nižší střední odborné Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení Střední odborné (vyučen) ÚSO (vyučení s maturitou) ÚSO s maturitou (bez vyučení) ÚSV Vysokoškolské Vyšší odborné Vyšší odborné v konzervatoři Základní + praktická škola Celkem Zdroj: MPSV Celkový počet volných míst evidovaných Úřadem práce za první čtvrtletí 2016 je 475. Nejvíce volných pracovních míst je na pozicích pomocných pracovníků nekvalifikovaných pracovních sil, pracovníků v oblasti obsluhy strojů je také nedostatek. Naopak nejméně pracovních míst je v oblasti specialistů v obchodní a veřejné sféře. 136 S t r á n k a

137 Tabulka č. 68: Volná pracovní místa v 1. čtvrtletí 2016 dle profese na Strakonicku Profese Počet volných míst Zákonodárci a řídící pracovníci 2 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku 2 Specialisté 13 Specialisté v oblasti vědy a techniky 2 Specialisté v oblasti zdravotnictví 3 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 5 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 1 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technolog. 2 Techničtí a odborní pracovníci 50 Úředníci 11 Pracovníci v oblasti osobních služeb 20 Pracovníci v oblasti prodeje 33 Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví 7 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 10 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství 5 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství 5 Řemeslníci a opraváři 97 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách 2 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci 73 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel 2 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 6 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu 14 Obsluha strojů a zařízení, montéři 100 Obsluha stacionárních strojů a zařízení 18 Montážní dělníci výrobků a zařízení 42 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 40 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 127 Uklízeči a pomocníci 7 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 46 Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby 59 Pomocní pracovníci při přípravě jídla 6 Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci 9 Celkem 475 Zdroj: MPSV Následující tabulka obsahuje přehled mladistvých evidovaných na ÚP ve Strakonicích. Tabulka č. 69: Mladiství v evidenci ÚP Mladiství na ÚP Bez vzdělání ZŠ/ Praktická škola Mladiství celkem K celkem dívky celkem dívky počet Zdroj: MPSV Strakonicko patřilo k oblastem zaměřených na textilní a strojní výrobu, v těchto oblastech bylo zaměstnáno nejvíce lidí, v posledních letech došlo k poklesu výroby v těchto oblastech, ale přesto patří stále k největším 137 S t r á n k a

138 zaměstnavatelům v ORP Strakonice, proto je zde největší zájem o technické profese. Studenti technických oborů mají velkou pravděpodobnost uplatnění se na pracovním trhu v regionu. Průmysl si udržuje postavení rozhodujícího činitele ekonomické základny okresu i samotného regionu. Jedná se vesměs o soukromé firmy vzešlé z privatizace nebo vzniklé individuální privátní iniciativou. Podíl průmyslové zaměstnanosti regionu je nad průměrem okresu a dosahuje téměř 40 % celkové zaměstnanosti. Více než pětina pracovníků v průmyslu pracuje v malých organizacích. Ve většině velkých podniků došlo alespoň k částečné obměně technologického vybavení a zlepšení organizace, což na jedné straně znamenalo zvýšení konkurenceschopnosti. Na druhé straně tento proces, spolu s některými závažnými odbytovými problémy znamenal citelné snížení počtu pracovníků. Tento vývoj postihl a postihuje i větší průmyslové podniky regionu (i okresu), což do značné míry ovlivňuje jak celou ekonomickou základnu regionu, tak strukturu a problémovost trhu práce. Pro průmysl v regionu je příznačná celkem početná oborová členitost. Největšími zaměstnavateli na územ ORP Strakonicka jsou strojírenské firmy, nemocnice a prodejní řetězec Jednota Volyně, která má v regionu velký počet provozoven. Tabulka č. 70: Největší zaměstnavatelé na Strakonicku. Název Počet Sídlo zaměstnanců provozovny Sektor ČZ a.s. nad 500 Strakonice Sekundární Dura Automotive CZ, k.s. nad 500 Strakonice Sekundární Nemocnice Strakonice, a.s. nad 500 Strakonice Terciární Tonak, a.s. nad 250 Strakonice Sekundární ČZ Řetězy, s.r.o. nad 250 Strakonice Sekundární Jednota Volyně S.D. nad 250 okr. Strakonice Sekundární Asten Johnson, s.r.o. nad 250 Strakonice Sekundární Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s r.o. nad 250 Strakonice Sekundární Zdroj: Registr ekonomických subjektů 138 S t r á n k a

139 3.2.Specifická část analýzy Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku předškolní a základní školní docházky. Největší důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Strakonice se zaměřuje na tři povinná opatření: Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Tyto povinná opatření schválil Řídící výbor a zároveň vznikly pracovní skupiny zaměřené na jednotlivá témata. Vedoucí pracovníci PS jsou odborníci na danou oblast s bohatými zkušenostmi a praxí. Pracovní skupiny řeší přednosti a nedostatky jednotlivých oblastí a určily priority pro zlepšení a rozvoj uvedených oblastí MAP v území ORP Strakonice 1) Nedostatečná kapacita, nedostatečná technická vybavenost a bezbariérovost škol V předškolním vzdělávání a inkluzivním vzdělávání se jedná především o nedostatečnou kapacitu a dostupnost předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice. Je nutné navýšit kapacity stávajících mateřských škol, provést modernizaci a rekonstrukce budov, vybavení, zbudování prostor pro umístění dvouletých dětí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zajistit podporu rozvoje metodické, personální a finanční podpory provozu školského zařízení, které bude u dětí rozvíjet i matematickou a čtenářskou pregramotnost. Stávající prostory MŠ mnohdy neumožňují bezbariérový přístup. V mnoho případech se jedná o starší budovy. V návaznosti na novelu školského zákona, která zahrnuje povinný poslední rok docházky pro předškoláky a postupně zavádí povinnost umístit až dvouleté děti od roku 2020, může na území ORP Strakonice vzniknout nedostatečná kapacita MŠ. Bude nutné přizpůsobit počet míst v MŠ a ve třídách současným potřebám (např. dětem se SVP, dvouletým dětem v kolektivu) s ohledem na demografický vývoj. Existují rozdíly mezi vybavením městských škol a venkovských škol. Ve městě Strakonice je nutné vybudovat ještě jedno předškolní zařízení, aby byl zajištěn dostatečný počet míst pro děti z města a ze spádových oblastí. Novou kapacitu již buduje město Volyně. Městys Katovice v současnosti připravuje projekt na vybudování nových školních budov mateřské školy, protože stávající budovy neodpovídají moderním požadavků na provoz a mají vysoké provozní náklady. V průběhu realizace projektu došlo k podání žádosti o zapsání do školského rejstříku MŠMT a vzniku registrované Lesní mateřské školy Remízek, tato škola má alternativní styl výuky a nově nabízí možnost absolvovat povinnou předškolní výchovu předškolákům. K žádosti o zapsání do školského rejstříku se připojila též Škola Volyňka, také s alternativní formou výuky, která bude zajišťovat předškolní třídu a první stupeň základní povinné docházky, škola bude otevřena ve Volyni, a pokud bude dostatečný zájem tak i ve Strakonicích. Některé školní areály již prošly v uplynulých letech alespoň částečnými rekonstrukcemi, přesto je na území ORP Strakonice řada školních objektů v nevyhovujícím technickém stavu, mnohým chybí bezbariérový přístup a bezpečnostní zajištění budov. Je zapotřebí zlepšit technický stav budov a venkovních prostor školních objektů tak, aby vyhovovaly současným požadavkům. Mezi nejčastěji diskutované projekty patří nová výstavba, rekonstrukce a modernizace stávajících budov a jejich zázemí, vybudování bezbariérového přístupu, investice do vnitřního vybavení. Investice do rekonstrukcí a modernizace by měly odstranit rozdíly v kvalitě a dostupnosti, které snižují atraktivnost malých škol v obcích oproti školám ve městech. ZŠ v městech i v menších obcích mají často nevyhovující a zastaralé vybavení učeben, některé školy mají nevyhovující prostory pro výuku. Chybí prostory pro odborné předměty, zázemí pro pedagogické pracovníky a jejich personální podporu, zázemí pro žáky mimo školní vyučování. Školy hledají možnosti ve využití 139 S t r á n k a

140 půdních prostor ke zbudování odborných učeben, školních klubů anebo zázemí pro pedagogy. Obcím chybí finanční prostředky na přestavby, stavební úpravy a nákup nového vybavení. Finance jsou potřebné také na opravy tělocvičen, jídelen a hřišť. Řada školských zařízení nutně potřebuje modernizaci sociálního zařízení, elektroinstalaci, rozvod vody a kanalizace. 2) Metodická, materiální, personální a finanční podpora MŠ nejsou v současné době připraveny na změny vyplývající z novely školského zákona. Školky potřebují zajistit dostupnou metodickou, materiální, personální a finanční podporu pro kvalitní a inkluzivní vzdělávání v předškolních zařízeních. Obdobná situace je i v základních školách. Školy by uvítaly přítomnost školních psychologů, sociálních pedagogů, logopedů a školních asistentů. Přestože je možnost využit jejich služby prostřednictvím zjednodušeného financování, tito specialisté nejsou v regionu dostupní. Chybí metodické postupy pro komunikaci s psychologicko pedagogickou poradnou (PPP), nedostatečná komunikace ztěžuje práci školským i poradenským zařízení. PPP jsou přeplněny, mají nedostatek pracovníků a nemohou dodržovat předepsané lhůty pro jednotlivá vyšetření. Proto je potřeba podpořit také poradenská zařízení. Velkým problémem je, že rodiče nejsou povinni při zápisu do MŠ přivést dítě s sebou. Učitelé v MŠ si nemohou ověřit dovednosti a sociální návyky dítěte. Úprava legislativy by výrazně usnadnila budoucí práci učitelům v MŠ. Je nutné zajistit dostatečnou personální podporu, zajistit podmínky pro přijetí žáků se speciálními vzdělávajícími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu (např. snížení počtu žáků ve třídě pro individuální přístup), usnadnit začlenění žáků ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí a žáků ohrožených školním neúspěchem, např. prostřednictvím extrakurikulárních aktivit (např. čtenářské kluby, doučování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti). Pedagogy trápí velký počet dětí ve třídách a nemožnost se individuálně více věnovat jednotlivým žákům. Možným řešením jsou půlené hodiny. Venkovské školy jsou méně naplněny (do 20 žáků ve třídě) a rodiče i pedagogové kladně hodnotí menší počet dětí ve třídě. Nedostatek dětí však způsobuje problémy s financováním provozu školy. Problém velkého počtu dětí a žáků ve třídách se týká ZŠ i v MŠ. 3) Vzdělávání pedagogů, sdílení dobré praxe Pedagogové projevují velký zájem o další vzdělávání. V průběhu realizace projektu MAP bylo uspořádáno velké množství seminářů pro pedagogy, témata jednotlivých seminářů byla vybírána dle konkrétních požadavků pedagogů s vazbou na klíčová témata projektu. Učitelé navštěvovali semináře v hojném počtu, přestože se konaly v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly průběh výuky převážně v malých školách. Výhodou byla dobrá dostupnost místa konání, semináře se konaly vždy ve Strakonicích, učitelům tak nevznikaly další náklady s cestováním do velkých měst, jako je Praha, Brno, České Budějovice, kde se většinou další vzdělávání pedagogů koná. Učitelé se chtějí také setkávat s dalšími pedagogy a sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe. Sdílení a předávání získaných zkušeností obohacuje a rozšiřuje styl výuky dětí a žáků. Možností pro společné setkávání stále není mnoho. Učitelé, ředitelé a školní asistenti využívali možnosti navštívit pracovní skupiny a kulaté stoly, kde mohli sdílet své zkušenosti z praxe a dozvědět se noho zajímavého z chodu ostatních školských zařízení. 4) Spolupráce s rodiči Problémem je spolupráce rodičů se školou. Mnozí rodiče odkládají své děti do škol a požadují po škole zajištění funkcí, které má plnit rodina. Pedagog musí mnohdy řešit zbytečné spory. Rodiče nedostatečně hovoří s dětmi, odkládají je k televizi a počítači, dítě pak špatně mluví a stále více dětí s poruchami řeči nastupuje do základních škol. Rodiče málo procvičují logopedické cvičení a děti mají následně problémy ve 140 S t r á n k a

141 škole. Často se nedostatečná rodičovská důraznost ve výchově projevuje nerespektováním pedagogů jako přirozené autority. 5) Mimoškolní aktivity Pedagogové zajišťují také aktivity mimoškolního vzdělávání, vedou odpolední kroužky, letní tábory, připravují sportovní a kulturní akce. Tyto činnosti zajišťují ve svém volném čase za minimální odměnu. Mimoškolní aktivity mimo školy zajišťují další organizace z oblasti neformálního vzdělávání. Mateřská centra nabízejí širokou paletu služeb. Rodiče spolu s dětmi využívají hojně jejich služeb, je to pro ně příležitost setkávat se s dalšími rodiči a vzájemně si vyměňovat zkušenosti, děti zde nacházejí nové malé kamarády. Centra se však potýkají s nedostatkem financí na vlastní provoz, přestože jim obce poskytují prostory za minimální nájem. Centra potřebují finance na vybavení, materiál na tvorbu a zejména na mzdy. Prostředky na mzdy řeší využíváním dotačních programů od Úřadu práce na vytvoření veřejně prospěšného pracovního místa. Z těchto prostředků je možné hradit mzdu zaměstnanci po dobu šesti měsíců, zde se zaměstnanec zapracuje a v brzké době místo opouští, protože nejsou zdroje na další financování. Mateřská centra pořádají o prázdninách příměstské tábory pro děti pracujících rodičů. Provoz z části hradí rodiče a z většiny je hrazen z dotací. Službu mohou využít děti prvního stupně základních škol. K dalšímu vzdělávání přispívají DDM a ZUŠ. K aktivitám těchto organizací také patří pořádání soutěží, koncertů, vystoupení, které se konají mimo budovu ZUŠ a DDM. Děti musí dovážet rodiče do místa konání daných akcí, protože organizacím chybí peníze na dopravu. Materiální vybavení je potřeba doplňovat a obměňovat, zde také chybí finance. Základní umělecké školy mají zcela naplněné kapacity. Přes vysoký zájem rodičů a dětí nemá Jihočeský kraj v nejbližší době v úmyslu tyto kapacity rozšiřovat. 6) Čtenářská a matematická gramotnost Čtenářská gramotnost Metodický portál RVP popisuje čtenářskou gramotnost jako schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm a používat ho k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a k aktivnímu začleňování do společenského života. Ke čtenářské gramotnosti se stále objevují nové přístupy, ty sledují mezinárodní srovnávací výzkumy světových organizací, do kterých je zapojena od poloviny 90. let i Česká republika. Nejprve šlo o studie organizace IEA (Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání), poté o výzkumy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Pro účely mezinárodního výzkumu RLS organizace IEA, který byl v roce 1995 proveden jako první ze série mezinárodních srovnávacích výzkumů hodnotících výsledky vzdělávání v ČR, byla čtenářská gramotnost definována jako "schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/ nebo mají význam pro jednotlivce, a tyto formy používat". Podobně byla čtenářská gramotnost chápána i v rámci dalších provedených výzkumů, jako byl např. v roce 1997 mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých IALS ("Čtenářská gramotnost je schopností používat tištěných a písemných informací pro fungování ve společnosti, k dosahování vlastních cílů a k rozvoji vlastních vědomostí a vlastního potenciálu."). Tyto definice se zaměřovaly na pojetí čtení jako nástroje k dosahování cílů, nezdůrazňovaly však aktivní a iniciativní úlohu čtenáře při porozumění a využití informací. Tento aspekt zařadil do definice pojmu čtenářská gramotnost až pozdější výzkum IEA PIRLS a zejména zatím poslední z těchto výzkumů - mezinárodní výzkum OECD PISA, jenž zdůraznil schopnost čtenáře nejen textu porozumět, ale také o něm přemýšlet a uplatňovat své myšlenky a zkušenosti. Česká republika se snaží zvyšovat čtenářskou gramotnost a čtenářskou pregramotnost, zaměřuje se už na děti v předškolním a školním věku. Nízká úroveň čtenářské gramotnosti v pozdějším věku způsobuje problémy v zapojení se do společenského života. Zvýšení celkové úrovně čtenářské gramotnosti je komplexním cílem. Rámcové vzdělávací programy byly prvním důležitým krokem, který ve svých cílech vytyčil rozvoj čtenářské gramotnosti a zároveň poskytl školám volnost ve způsobu jejich dosažení. Učitelé ve školách však dlouhá léta učí tak, jak je tomu naučily 141 S t r á n k a

142 kdysi dávno pedagogické fakulty a jak jsou zvyklí. Orientace na čtenářskou gramotnost, jak ji pojímají současné mezinárodní výzkumy, však vyžaduje výraznou změnu v dosavadních pedagogických metodách. Důležitým krokem, který by proto měly učinit školy s podporou ministerstva školství, je zlepšení orientace učitelů v moderních vyučovacích metodách a přístupech, které byly vyvinuty a jsou ve vyspělých zemích používány právě s cílem zvýšit úroveň dovedností práce s textem. Pomocí kvalitního dlouhodobého vzdělávání učitelů a alespoň minimální metodické podpory je možné školám pomoci lépe pochopit koncept rozvoje čtenářské gramotnosti, vtělit jej do vzdělávacích strategií vytyčených školními vzdělávacími programy a vzájemně spolupracovat na jejich naplnění. Problematika čtenářské gramotnosti je nejen teoreticky, ale i metodicky bohatě rozpracována. To je příznivá skutečnost v době, kdy hledáme cesty k tomu, jak uvést do praxe nové rámcové vzdělávací programy. Rozvíjení čtenářské gramotnosti je velmi dobrým a konkrétním prostředkem rozvoje klíčových kompetencí žáků. Mezi moderní metody výuky se řadí tzv. genetická metoda čtení. Genetická metoda čtení spočívá v hláskování slov. Lze ji tedy označovat i za hláskovací nebo písmenkovou. Děti se neučí číst po slabikách jako v případě analyticko-syntetické metody, která se začala používat po druhé světové válce, ale nejprve se naučí velká a malá písmena. Nejdříve tedy přehláskují slovo, poté je přečtou dohromady spojením hlásek bez slabikování. Za prvního autora genetické metody se považuje spisovatel a pedagog Josef Kožíšek, který ji použil v čítance Poupata v roce Přednášku pro rodiče budoucích prvňáčku pořádalo také MC Beruška, setkání se zúčastnilo 41 rodičů, hodnocení bylo následující: velmi se líbilo 14, líbilo 11, spíše nelíbilo 9, nelíbilo 7. Na slabikování jsme více zvyklí, protože se učí skoro ve všech třídách, ale množí se i pokusy oživit metodu hláskovou, obvyklou v době, kdy se používal slabikář Poupata. V Šmidingerově knihovně ve Strakonicích na pobočce v Husově ulici si mohou děti oba přístupy porovnat. Na škole F.L.Č se totiž v některých třídách hláskuje, v ostatních slabikuje. Obě metody porovnávají i učitelky, protože učily oběma metodami a i s tou méně používanou už mají několikaleté zkušenosti. Nelze říci, že by měly všechny školy přijmout buď jednu metodu, nebo druhou, a učitelky netvrdí, že dobré je jen hláskování. Dobré je obojí. Ve školní výchově, stejně jako v rodinné, stejně nejde ani tak o metodu, jako o vztah s dětmi, schopnost vytvořit radostnou tvořivou atmosféru, udržet kázeň atd. Metody nácviku čtení mají svá pro a proti, jedna jako druhá. U hláskování je nevýhodou hlavně to, že méně zdatní čtenáři se snaží delší slova spíš uhodnout a nemají chuť se jimi zabývat. Kromě toho dlouho zůstávají u dvojího čtení - napřed čtou hlásky, třeba šeptem nebo v duchu, pak celé slovo. Totéž ale se děje u slabikové metody, pokud jde o slabšího čtenáře. Učitelky vyučující hláskovou metodou si chválí hlavně to, že se postupuje zpočátku hodně rychle, pokroky jsou výrazné, a to silně motivuje jak děti, tak rodiče. A protože platí, že číst se učíme čtením, je vhodné, aby děti měly chuť seznamovat se co nejdřív s dalšími písmeny. O prvních Vánocích už si mohou samy přečíst knížku, kterou našly pod stromečkem. Vzhledem k tomu, že čím starší dítě, tím větší má přístup k všelijakým technickým vymoženostem, je dobře, když se na knížky naladí co nejdříve. Na co je člověk zvyklý, to je pro něj samozřejmost a nedělá mu potíže se tím pravidelně zabývat. Zvlášť když se povede naladit na to samé své vrstevníky. Po celé první pololetí se místo psaní jen uvolňuje a rozcvičuje ruka. Když pak začnou s psaním, mohou už skládat vlastní psaníčka a přání, psát si poznámky. Opakování je matka moudrosti a spolupráce rodiny je nutná, ať se učí genetickou metodou, nebo jinou. Budoucí potíže se psaním lze zjistit již v mateřské škole, kde bývá diagnostikována, tzv. těžká ruka. Pomocí grafomotorického procvičování ruky je možné vadu odstranit. Cvičení je vhodnější provádět ještě po dobu docházky do mateřské školy. K rozvoji čtenářské gramotnosti přispívají čtenářské koutky ve školách, školní knihovny, kde si děti mohou zdarma půjčovat knihy. Knihy do školních knihoven jsou pravidelně doplňovány. Knihovničky nechybí ani v mateřských školách. Součástí nepovinných předmětů výuky v základních školách je předmět Počteníčko, který je určen pro žáky prvního stupně. Učitelé zde rozvíjí čtenářskou gramotnost u dětí četbou knih, o kterých následně spolu hovoří, děti se učí porozumět čtenému textu. Součástí předmětu je také dramatická výchova. Výuka Počteníčka probíhá například v ZŠ Katovice. 142 S t r á n k a

143 K rozvoji čtenářské gramotnosti přispívají různé literární soutěže pořádané školami a olympiády, které požádá DDM Strakonice. K nejznámějším patří literární a výtvarná soutěž Čestický brambor, jenž byl v roce 2017 uspořádán již po 23. Soutěž je rozdělena na tři věkové kategorie a každý rok je pořádána na jiné téma. Soutěže se účastní školy z celého okresu Strakonice. DDM Strakonice pravidelně organizuje okresní kola olympiády v českém jazyce. Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut. 43. ročníku OČJ 2016/2017 se poprvé účastní české školy v zahraničí. Zapojily se: Česká škola bez hranic Paříž, Londýn, Frankfurt nad Mohanem a Ženeva. Velkým přínosem setkání žáků z Čech a ze zahraničí je propagování, šíření a udržení českého jazyka a kultury za hranicemi ČR. Značný význam má sdílení životních i studijních zkušeností a setkání mladých lidí stejného oborového zaměření. Žáci z českých škol v zahraničí mají možnost zjistit vlastní jazykovou vybavenost a schopnosti. Účast v ústředním kole je pak odměnou za snahu a motivací k dalšímu studiu. Zároveň též dokladem o tom, že si ceníme úsilí ředitelů a pedagogů o vzdělávání českých žáků dlouhodobě pobývajících v zahraničí i jejich rodinných příslušníků za podporu v tomto procesu. Významnou úlohu v rozvoji čtenářské gramotnosti hrají obecní knihovny. Dětské oddělení knihoven je určeno pro děti do 15 let. Od nejútlejšího věku se mohou děti za doprovodu rodičů seznamovat s knihami. Knihy pro nejmenší jsou doplněny magnetickými prvky, které si získávají značnou oblibu, neboť nabízejí možnost tvořivé hry a poučení zároveň. Děti zajímají také zvukové knížky ze světa domácích zvířat, lesní zvěře nebo dinosaurů. Koutky pro nejmenší jsou vybaveny hernami a tvůrčím koutkem pro kreslení. Pro mateřské a základní školy jsou určeny informatické lekce, při nichž se děti učí vyhledávat potřebné informace v knihách a také základní informace o knihovně. Také je možné objednat besedu na předem domluvené téma. V průběhu celého roku knihovny pořádají mnoho rozmanitých akcí a projektů, např. knihovnické lekce na různá témata, autorská čtení, Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Tvořivé dílničky, Čokoládování, Mikulášská nadílka, soutěž Lovci perel atd. V ORP Strakonice je největší knihovnou Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, která od roku 2015 úzce spolupracuje s pedagogy místní Základní umělecké školy - s učitelkou výtvarného oboru Jitkou Petrášovou a učitelkou tanečního oboru Alicí Janotovou. V rámci této spolupráce vznikly zajímavé pořady, spojující výtvarné a taneční dílny Kreslení, Z pohádky do pohádky a Haloweenské strašení. Příprava a organizace všech těchto akcí tvoří podstatnou část práce oddělení pro děti. Knihovny v ORP se aktivně zapojují do těchto projektů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti: Březen měsíc čtenářů (BMČ) V rámci BMČ byla také zahájena čtenářská soutěž Lovci perel, kterou děti všech věkových kategorií přivítaly s nadšením, do lovení se jich nakonec zapojilo na 130 a rozdáno bylo přes perel. (Princip soutěže - děti si po přihlášení vybraly dětské knížky zapojené do projektu a ty se pro ně po přečtení a zodpovězení několika otázek z obsahu knihy, staly perlorodkami a přinesly jim zisk v podobě perel. Jedna přečtená kniha = jedna perla. Na nástěnce jsou pak vystaveny jejich šňůry se získanými perlami.) První ročník soutěže byl ukončen k a proběhlo slavnostní vyhodnocení nejlepších lovců perel. Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka Děti zapojené v projektu musely absolvovat nejméně jednu návštěvu knihovny. Akce, která vede k rozvoji zájmu o četbu, probíhá ve spolupráci základních škola knihoven. Odměnou za vyloženou námahu byla Knížka pro prvňáčka - původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v žádném knihkupectví po dobu tří let. 143 S t r á n k a

144 Noc s Andersenem Noc s Andersenem je v současné době největším projektem zaměřeným na podporu dětského čtenářství, což je i cílem knihoven. Večer začíná hned po ubytování seznamovací soutěží, čtením pohádek a opět dalším soutěžením. Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu Děti nejprve musí dokázat, že mohou být pasovány z pážat na rytíře. Mezi tři rytířské důkazy patřil: důkaz slušného chování, důkaz, že znají písmenka a umí číst a důkaz bystrého rozumu. Po splnění těchto tří úkolů dojde k slavnostnímu složení slibu. Děti rozvíjejí své čtenářské dovednosti od nejútlejšího dětství. Učí se naslouchat a přemýšlet. Vnímají knihy nejen jako zdroj zážitků, které rozvíjí fantazii a obohacují jejich vnitřní svět, ale také jako zdroj informací, které jim přibližují svět, ve kterém žijí. Od předškolního věku si děti mohou vědomě podle svých přání vybírat knihy, ať pro potěšení, poučení nebo informace, které zrovna potřebují. Národní ústav pro vzdělávání vytvořil minimetodiku Čteme dětem od malička, ve které popisuje 10 bodů, jak přiblížit malým čtenářům svět knih: 1. Dbáme na to, aby čtení přinášelo dítěti příjemný zážitek 2. Při čtení se soustředíme jen na dítě a jeho potřeby 3. Čteme s dítětem odmalička 4. O tom, co čteme, si současně s dítětem povídáme 5. Čteme často, pravidelně, dokud dítě projevuje zájem 6. Nabízíme dítěti knihy různých typů a žánrů 7. Zabýváme se také formou knihy 8. Při práci s knihou dítěti ukazujeme postupy čtení a necháváme dítěti prostor 9. Podporujeme dítě v jeho aktivních činnostech a hrách 10. Obklopujeme dítě i jinými písemnými a tištěnými produkty Podpora čtenářské gramotnosti je velice důležitá pro celkový rozvoj osobnosti dítěte. Při rozvoji čtenářské gramotnosti je nutné zapojit i rodinu malých čtenářů. Učitelé ve svém volnu doučují slabší žáky, řešení této situace přináší šablony, ale přesto je pomoc rodiny nezbytná. Problémem dnešní doby je špatná výslovnost a další vady řeči u dětí, děti málo procvičují logopedická cvičení a stále více prvňáčků si přináší vady řeči z mateřské školy do základní. Přestože většina škol má logopedického asistenta, samotné procvičování ve škole nestačí. Logopedická pracoviště a Dyscentrum Strakonice jsou plně zaplněny. Děti trpí i dalšími poruchami, např. dyslexií. Slovo dyslexie znamená potíže se čtením. Děti s dyslexií se nejsou schopny naučit číst běžnými výukovými metodami. Porucha vzniká většinou na podkladě poruchy zrakové percepce, kdy je porušeno zrakové vnímání, velmi často zrakové rozlišování např. stranově obrácených tvarů a detailů, rozlišování figury a pozadí, vnímání barev. Bývá přítomna porucha pravolevé a prostorové orientace. Projevuje se obtížemi ve čtení, kdy je porušeno čtení jako vlastní akt: je buď pomalé, namáhavé, neplynulé, s menším výskytem chyb nebo naopak rychlé, překotné, se zvýšenou chybovostí. Dítě má problémy s intonací a melodií věty, nesprávně používá i dech. Žáci často opakují začátky slov, neudrží pozornost na jednom řádku, přeskakují řádky a hůře se orientují v textu. Problémy se objevují i v reprodukci čteného textu. Dítě si nepamatuje, co četlo, reprodukuje nesprávně, protože se příliš soustředilo na výkon čtení jako takový, nebo je reprodukce chudá, útržkovitá. Některé děti jsou schopny text reprodukovat pouze za pomoci návodných otázek. Tyto obtíže mohou též vznikat, pokud dítě používá nesprávnou techniku čtení, tzv. dvojí čtení, kdy si přečte slovo napřed potichu pro sebe a teprve pak jej přečte nahlas. U dyslektických žáků tedy dochází k disproporci mezi úrovní jejich obecných znalostí a schopností, která je vyšší než jejich úroveň čtení. Tyto děti mají tedy obtíže ve všech oblastech, kde jsou závislí na výkonu čtení zcela jistě ve výuce cizích jazyků, v naukových předmětech, ale i v matematice, zvláště při řešení slovních úloh. Problémy se při přetrvávající poruše většinou prohlubují na 144 S t r á n k a

145 2. stupni ZŠ, kde je práce s textem základem výuky dalších předmětů, a kde je potřeba získávat další informace samostatným studiem z učebnic a další literatury. Podpora čtenářské gramotnosti je důležitá pro získávání dalších vědomostí, porozumění textu a dalšímu rozvoji jednotlivce. Vědomosti získané četbou využívá člověk po celou dobu svého života. Jejich nedostatek vede k horšímu postavení na trhu práce a nižšímu sociálnímu postavení. Čtenářská gramotnost z pohledu pedagoga Mgr. Jana Kohoutová (Základní škola Povážská, Strakonice) Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z klíčových vzdělávacích cílů. Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. Ve ČG se prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná. Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž žádnou nelze opomenout: Vztah ke čtení: Předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení z četby a vnitřní potřeba číst. Doslovné porozumění: Čtenářská gramotnost staví na dovednosti dekódovat psané texty a budovat porozumění na doslovné úrovni se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností. Vysuzování a hodnocení: Čtenářsky gramotný člověk musí umět vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat (kriticky hodnotit) texty z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů. Metakognice: Součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění, překonávání obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření. Sdílení: Čtenářsky gramotný člověk je připraven sdílet své prožitky, porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovnává s jeho společensky sdílenými interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí o rozdílech. Aplikace: Čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k seberozvoji i ke svému konání, četbu zúročuje v dalším životě. Žáci s rozvinutou úrovní čtenářské gramotnosti: čtou aktivně, přemýšlejí při tom, kombinují různé postupy vedoucí k co nejlepšímu porozumění; čtou s jasným cílem a neustále sledují a posuzují, zda text daným cílům vyhovuje; obvykle si text prohlédnou dřív, než se do něj pustí, všímají si struktury textu hledají ta místa, která s největší pravděpodobností naplní účel, s nímž se do četby pouštějí; v průběhu četby často předvídají, co asi bude dál; čtou výběrově a neustále činí rozhodnutí o způsobu četby co budou číst pozorně a pomalu, co přečtou rychle, co nebudou číst, co přečtou znovu; budují si význam textu, ten neustále podrobují kontrole a upřesňují ho, kladou si otázky v průběhu četby; snaží se odhalit význam neznámých slov a pojmů, na které v textu narazí, a poradí si s nesrovnalostmi a překážkami v textu; vycházejí z dosavadních vědomostí a zkušeností, porovnávají s nimi čtený text, propojují text s tím, co už věděli dříve; přemýšlejí o autorech textů, jejich stylu, východiscích, záměrech, historických okolnostech; sledují, jak textu rozumějí, a podnikají opatření pro lepší porozumění, pokud je to třeba; hodnotí kvalitu textu, posuzují jeho hodnotu a reagují na text různými způsoby, jak racionálně, tak emocionálně; různé typy textů čtou různým způsobem; při četbě vyprávěcího textu se vžívají do prostředí a postav; při četbě věcného textu často shrnují a upřesňují svá shrnutí; 145 S t r á n k a

146 porozumění textu se u nich odehrává nejen přímo při četbě, ale i během malých pauz, které během četby činí, a pak také když vlastní čtení skončí, když dočtou; porozumění je náročná, vyčerpávající a komplexní činnost, kterou ale dobří čtenáři vnímají jako uspokojující. Základním rámcem je tzv. třífázový cyklus učení: 1. evokace každé učení začíná tím, že si studenti uvědomí a slovy vyjádří, co sami vědí nebo co si myslí, že vědí, o předloženém tématu, zároveň formulují i nejasnosti a otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď; 2. uvědomění si významu informací konfrontace studentova původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů, nově formulovaných souvislostí (text, film, vyprávění, přednáška ); 3. reflexe studenti přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí s kolegy, uvědomí si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátili, uvědomí si i názory a postoje druhých lidí (spolužáků, učitele) k tématu. Hlavním cílem je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí. Čtenářská gramotnost na Strakonicku: Podle analýzy SWOT mezi silné stránky patří spolupráce s knihovnami, realizace čtenářských kroužků, nocí s Andersenem, pasování na čtenáře apod. Školy podporují individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu a psaní. Mnohdy však pokulhává spolupráce s rodiči při realizaci např. projektových dnů, otevřených dveří, vánočních trhů apod. Naprosto chybí srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku či ročníku. Znatelné jsou i rozdílné znalosti dětí při přechodu z jedné školy na druhou. Téměř chybí spolupráce s dalšími aktéry s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod. Nezájem ze strany rodičů i žáků o čtení, neznalost práce s heterogenní skupinou žáků, neznalost práce s dětmi cizinci to jsou ohrožující prvky ke gramotnosti. Východiska: Podpora vzdělávání učitelů kvalifikovanými lektory skrze modelové hodiny či letní školy, v nichž účastníci prožívají na vlastní kůži to, co asi budou prožívat i jejich studenti; modelové hodiny následně analyzuje celá skupina; myslí na možnosti přímé aplikace prezentovaných metod ve vlastní praxi učitele učitelé plánují použití nových metod ještě v průběhu kurzu, využívají k tomu vlastní učební materiály a své přípravy konzultují mezi sebou a s lektory. Učitel se naučí zvládat metody rozvíjející aktivní učení a kritické myšlení a časem je schopen zavádět vlastní aktivity a strategie podle potřeb svých žáků. Navozuje příležitosti pro rozvoj samostatného a kritického myšlení žáků - jeho výuka nespočívá pouze na faktech a jejich reprodukci při zkoušení, ale zahrnuje problémové úlohy s nejednoznačnými řešeními. Podpora učitelů, kteří metody kritického myšlení přímo vedoucí k čtenářské gramotnosti používají ve svých hodinách. Podpora personálního zajištění dozoru koutků, volně otevřených učeben. Podpora půlených i spojovaných hodin, zvýšení možnosti sdílení dobré praxe. 146 S t r á n k a

147 Závěr: K rozvoji čtenářské gramotnosti nejsou potřeba ani tak interaktivní média a komunikační technologie, ale kvalitně vybavené a přístupné školní knihovny, ochota číst, myslet u toho, ochota učitelů změnit svoji práci a pohled na žáka i sebe. Žák se stává partnerem učitele, mnohdy teprve společně najdou odpovědi na otázky. Metody čtenářské gramotnosti vtáhnou do hry i žáky mnohdy méně úspěšné, naučí žáky toleranci k druhému, ke spolupráci každého s každým. Žáky také mnohem více baví si hrát s textem, tvořit ho či dotvářet, než jen pamětně vstřebávat informace a pak je memorovat. Metody čtenářské gramotnosti jsou časově náročné nejen na přípravu, ale většinou i na realizaci, organizaci hodiny. Je proto dobré přizpůsobit rozvrh, umožnit spojení hodin. To samozřejmě vyžaduje spolupráci s vedením školy již při tvorbě rozvrhu, spolupráci s ostatními učiteli a především ochotu učitelů pracovat jiným způsobem mnohdy nad rámec pracovní doby. S tím samozřejmě souvisí i finanční ohodnocení, které je neadekvátní. V neposlední řadě je problémem i chybějící návaznost na práci ZŠ na středních školách, kde výuka literatury probíhá stylem biflování encyklopedických dat. Důkazem čtenářské negramotnosti je pak značná neúspěšnost v maturitních didaktických testech z ČJ. Matematická gramotnost Matematická pregramotnost je rozvíjena již v mateřských školách, děti se seznamují s matematikou především zábavnou formou. Rozvoj matematické pregramotnosti je před vstupem do základní školy je nezbytný pro úspěšné zvládnutí matematiky a rozvoje logického myšlení. Postupuje se od nejjednodušších forem třídění tvarů, řazení prvků podle barev, velikosti a dalších volitelných možností. K rozvoji jsou používány konstruktivní stavebnice, kostky nebo interaktivní tabule. Děti dozrávají nerovnoměrně, jejich rozvoj nelze uspěchat. Dospělí musí děti podněcovat. Pro matematiku je potřeba vytvářet podnětné prostředí a podmínky pro její rozvoj. Dítě musí umět naslouchat a rozumět mluvenému slovu, slyšené si představovat a pomáhat si obrázkem. Přípravu na školní matematiku popisuje Minimetodika NIDV. V základních školách pak přichází složitější matematické příklady, vznikají rozdíly mezi žáky. U některých vzniká i odpor k matematice, proto je vhodné žáky motivovat. Pro žaky 1. stupně základní školy je typická vnější motivace. Učitel však postupně vede žáky k tomu, aby od motivace vnější postupně přecházeli na motivaci vnitřní. Zvláště matematika umožňuje ukázat žákům její potřebu v běžném životě. Žákům jsou předkládány úlohy, ve kterých řeší situace z praktického života. Tabulka č. 71: Hodnocení matematických dovedností v ZŠ v ČR (podíl výskytu v %) po třech letech Sledované matematické dovednosti 2006/ /2010 Trendy Schopnost matematizovat reálné situace 76,0 69,4 - Používání správné terminologie a symboliky 80,0 82,3 + Řešení problémových úloh 85,0 79,6 - Praktické využití poznatků z matematiky 87,0 83,3 - Formování občanského kritického myšlení 51,3 56,3 + Práce s chybou 79,0 79,6 0 Odhad výsledků 15,0 17,3 + Zdroj: ČŠI 147 S t r á n k a

148 ČŠI doporučuje učitelům matematiky zaměřit se na procvičování odhadu výsledků, formování občanského kritického myšlení, matematizaci reálných situací a práci s chybou. V tematické zprávě se dále konstatuje: výrazně se zhoršily dovednosti žáků při řešení problémových úloh. V řadě případů byl neúspěch žáků v matematice spojený s problémem porozumění matematickému textu (slovní úlohy), žáci v nižších třídách často nezvládají množství různých čtenářských technik nezbytných pro porozumění matematickým textům. Velké potíže měli žáci s úlohami, které obsahovaly nadbytečné informace, většina žáků se domnívala, že všechny zadané údaje je nutné pro řešení využít. Jako velmi významné faktory pro rozvoj matematické gramotnosti ČŠI uvádí: kvalifikovanost učitelů matematiky, jejich vyšší úroveň informační gramotnosti a účast učitelů v rozvojových projektech. V ORP Strakonice je na výuku matematiky a informační technologie zaměřena Základní škola Dukelská, alternativní výuka matematiky metodou profesora Hejného probíhá na prvním stupni v Základní škole Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích. Výuka na druhém stupni v ORP touto metodou zatím neprobíhá, problémem je pokračování ve výuce na středních školách. Z důvodu velkého zájmu učitelů o seznámení se s touto metodou byl uspořádám seminář s lektorkou z H-mat. o.p.s. Matematika dle profesora Hejného je netradiční způsob výuky matematiky, který probíhá již na více než 750 školách z ČR. Hejného metodu využívá i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. O metodu profesora Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku (kde se již pilotují učební materiály) či v Kanadě. Českou řadu učebnic pro první stupeň základních škol schválilo MŠMT v roce S výukou orientovanou na budování schémat podle prof. Milana Hejného jsou seznamováni studenti programů Učitelství pro 1. stupeň na pedagogických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Ostravské univerzitě v Ostravě. Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Učitelky z prvního stupně ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích uspořádaly pro zájemce z řad pedagogů a rodičů, ukázkovou hodinu výuky matematiky dle profesora Hejného, kde za asistence deseti žáků ze třetí třídy předvedly jednotlivá prostředí, žáci sami ukázali postupy výpočtů a následně postupy i zdůvodnili. Na ZŠ F.L. Čelakovského pořádají také ukázkové hodiny pro rodiče budoucích prvňáčků, aby se seznámili se způsobem výuky matematiky, který budou používat jejich děti. Děti samostatně řešili složité úkoly a bylo vidět, že je matematika baví. Dále připravují spolupráci s mateřskými školami se zájmem o tento druh výuky matematiky. Ke snaze motivovat žáky k učení matematiky přispívá i zapojování žáků do matematických soutěží. Pro děti se zájmem o matematiku organizuje každoročně DDM Strakonice Okresní kolo matematické olympiády. Matematická olympiáda je oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. Výsledkem často není číslo, ale důkaz, v každém případě se žádá podrobné zdůvodnění myšlenkového postupu. Existuje také Mezinárodní matematická olympiáda, je nejvyšším stupněm matematických soutěží pro neuniverzitní studenty mladší 20 let. Je to zároveň nejstarší z mezinárodních oborových olympiád. První se konala v roce Další soutěží je Pythagoriáda. Je určena pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. K novějším soutěžím patří matematický klokan, který má 5 kategorií, soutěž se nedělí na kola, trvá jeden den, kategorie jsou dle věku žáků. Na důležitost výuky matematiky poukazují také přijímací zkoušky na střední školy, které se v letošním roce opět z matematiky konaly. Jde o důležitý výstup, podle kterého bude v následujících letech hodnocena plošně úroveň vzdělání žáků základních škol v matematice. Všichni uchazeči o studium maturitních oborů budou muset napsat testy z matematiky a českého jazyka, které připraví a vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Výsledek zkoušky musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení 148 S t r á n k a

149 uchazeče, na sportovních gymnáziích 40 procent. Nebude ale žádná centrálně stanovená minimální hranice získaných bodů nezbytná pro přijetí. Nově bude zavedena povinná maturitní zkouška z matematiky. Písemná zkouška z matematiky bude složena z úvodní administrace, kde mají maturanti 105 minut na vyřešení 26 úloh didaktického testu a zapsání jednotlivých odpovědí do záznamového archu. Za správná řešení všech úloh v testu lze získat celkem 50 bodů. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň 17 bodů. Didaktický test z matematiky je tvořen uzavřenými úlohami s nabídkou odpovědí i otevřenými úlohami bez nabídky odpovědí. Otevřené úlohy jsou hodnoceny na základě jednotných pokynů hodnotiteli otevřených úloh, tzv. ratery. Funkci ratera u maturity vykonávají středoškolští učitelé matematiky. Pro uzavřené úlohy platí, že u každé úlohy nebo podúlohy je právě jedna odpověď správná. Tyto úlohy jsou hodnoceny centrálně elektronickým systémem na základě klíče správných řešení. Matematická gramotnost z pohledu pedagoga Mgr. Zuzana Koutenská (Základní škola Povážská, Strakonice) Nejčastěji citovaným vymezením pojmu matematická gramotnost, které je chápáno mnoha odborníky za definici, je vymezení pro mezinárodní výzkum OECD PISA. Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý, a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal. Je třeba zdůraznit, že uvedené vymezení se netýká pouze matematických znalostí na určité minimální úrovni, ale jde v něm o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. Průměrný výsledek našich žáků v testování PISA se v matematice mezi roky 2003 a 2012 zhoršil, přitom nastal větší pokles výsledků u žáků víceletých gymnázií. Zhoršení je charakterizované úbytkem žáků v nejvyšších úrovních gramotnosti, kteří zvládají vyřešit všechny nebo téměř všechny předkládané úlohy, a zvyšováním počtů žáků v průměrných nebo nejnižších úrovních gramotnosti. Žáci nedosahující základní úrovně se v roce 2012 objevili i ve víceletých gymnáziích. Zvýšil se podíl žáků s negativním postojem ke škole, kteří se v ní nudí a nechtějí do ní chodit. Výrazně se snížila motivace žáků učit se matematiku a u žáků základních škol vzrostly obavy z matematiky. Tyto dva faktory se podílejí na poklesu výsledků žáků. Matematická gramotnost v RVP ZV S pojmem matematická gramotnost se setkáme také v RVP ZV. Nalezneme ho v charakteristice vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Stručně shrnuje skutečnost, že matematické vzdělávání má žákům poskytovat vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, že je založeno především na aktivních činnostech, které přímo souvisejí s využitím matematiky v reálných situacích. Stěžejní potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti představuje vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Cílem vzdělávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace je utváření a rozvíjení všech stanovených klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů 149 S t r á n k a

150 rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů Rozvoj matematické gramotnosti není záležitostí jednoho vzdělávacího oboru. Matematická gramotnost má být rozvíjena napříč vzdělávacími obory. V rámci Informačních a komunikačních technologií, především při práci s textovými, grafickými a tabulkovými editory, je dostatečný prostor pro rozvoj matematické gramotnosti. Informační a komunikační technologie jsou v poslední době stále častěji využívanou pomůckou při výuce matematiky. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je souvislost s matematikou a matematickou gramotností zřejmá. Kompetence k užívání matematického jazyka a příslušných pomůcek či nástrojů se v rámci této vzdělávací oblasti rozvíjí např. při práci s různými údaji, při používání náčrtků, plánků a map. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se matematická gramotnost objevuje v pasážích týkajících se hospodaření s penězi (půjčky, úroky, rozpočet) jako odraz úzké souvislosti matematické gramotnosti s gramotností finanční. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda žáci používají matematický popis jednoduchých modelů reality. Vhodně zadané úlohy mohou vést žáky k řešení problémových situací s přírodovědnou tematikou s využitím matematických znalostí a dovedností. Z průřezových témat nabízí k rozvoji matematické gramotnosti prostor především Environmentální výchova a Mediální výchova. Jedná se o schopnost žáka orientovat se v datech uváděných v různých grafech, tabulkách, rozumět těmto sdělením, správně je interpretovat a kriticky hodnotit. Ve shodě s požadavky současné společnosti je třeba zdůraznit kritický postoj k interpretacím statistických sdělení, poukázat na záměrné nekorektní zneužívání výsledků statistických průzkumů a manipulaci v reklamách (například nabídky výhodných půjček, slev). Matematická gramotnost na území ORP Strakonice V současné době vyplývá ze SWOT analýzy Matematická gramotnost v základním vzdělávání na území ORP Strakonice snaha na základních školách podporovat u žáků matematické myšlení (příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.). Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Školy podporují individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku. Základní školy se zapojují do různých matematických soutěží (Matematická 150 S t r á n k a

151 olympiáda, Matematický klokan). Na jedné ze ZŠ ve Strakonicích je zřízena třída s rozšířenou výukou matematiky. Dále bylo zjištěno, že akce na podporu matematické gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny) jsou organizovány nepravidelně. Je zde nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry při rozvoji gramotnosti (projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod.). Některé školy vidí problém v absenci pozice samostatného pracovníka pro rozvoj příslušné gramotnosti. Z finančních důvodů a z důvodů personálního zastoupení chybí prostor pro DVPP. Nedostatečné podmínky jsou také např. pro půlení hodin a k inovaci výukových metod. Z analýzy vyplývají také možnosti zlepšení situace. Ty školy vidí v podpoře využívání interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií v oblasti rozvoje matematické gramotnosti, podpoře personálního zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben. Jako vhodné se ukazuje podpořit možnost půlení hodin, inovaci a výměnu učebních pomůcek k rozvoji matematické gramotností a zajistit dostatečný počet těchto pomůcek. Dále je zde příležitost sdílení dobré praxe a zkušeností. Měly by být pravidelně organizovány aktivity v oblasti rozvoje matematické gramotnosti a podporován zájem pedagogů rozšiřovat své znalosti a poznávat nové metody výuky ke zvyšování kvality vzdělávání. Je třeba také vytvořit podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako velký problém se jeví nezájem ze strany žáků a rodičů. Školám také chybí srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku. Žáci mají rozdílné znalosti při přechodu z jedné školy do jiné. Základní školy nemají dostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj matematické gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.). Učitelé musí pracovat s heterogenní skupinou s velmi odlišnými potřebami. 151 S t r á n k a

152 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území K dotčeným skupinám patří rodiče dětí a žáků, děti, žáci, pedagogové a další zaměstnanci školních zařízení, zástupci vedení škol, zřizovatelé, zástupci kraje, státu, neziskové organizace, organizace zabývající se dalším vzděláváním a média. Tabulka č. 72: Analýza cílových (dotčených) skupin Název dotčené skupiny Očekávání dotčené skupiny Rizika spojené se skupinou Způsob komunikace Opatření Rodiče, kteří mají děti v MŠ, ZŠ Kvalitní výuka, moderní pomůcky, přívětivé prostředí Nezájem o dění ve škole, přesun dětí z vesnických škol do Strakonic (tam rodiče často dojíždějí za prací) Třídní schůzky, akce pořádané školou Pravidelná vzájemná setkávání Rodiče zájem o MŠ, ZŠ Kvalita výuky, prostředí školy, dostupnost, nabídka ve srovnání s jinými školami Nedostatek dohledatelných informací o daném zařízení Dny otevřených dveří, webové stránky Propagace silných stránek daného zařízení, dny otevřených dveří Děti v MŠ a žáci v ZŠ Moderní vybavení školy, dostupnost školy, přívětivé prostředí, návaznost MŠ na ZŠ Nezájem o dění ve škole, chybějící sounáležitost se školou potažmo obcí Např. neformální komunikace s pedagogy v ZŠ Přívětivé školní prostředí, brát žáky jako rovnocenného partnera (nechat je např. rozhodnout o barvě výmalby třídy, jaké pomůcky by chtěly, co dělat o výtvarné výchově, atp.) Pedagogové a další zaměstnanci Příznivé pracovní prostředí, kvalitní pomůcky, dobrý pracovní kolektiv Neochota dalšího vzdělávání, odchod kvalitních pedagogů do "lepších" škol, stárnutí pedagogického sboru Pravidelné schůze či porady, diskuze nad problémy Komunikace s pedagogy, vytváření podmínek pro kvalitní způsob výuky (nové pomůcky, technické vybavení) Představitelé obce, která má ZŠ, MŚ Přilákání nových obyvatel do obce, udržení určitého statutu obce Nedostatek finančních prostředků na udržení MŠ či ZŠ v obci Komunikace mezi představiteli obcí a řediteli MŠ a ZŠ Příspěvky spádových obcí na ZŠ či MŠ 152 S t r á n k a

153 Představitelé obce, kde škola ZŠ nebo MŠ není Dobrá dostupnost spádových MŠ a ZŠ Špatná dopravní obslužnost Setkávání starostů obcí regionu, setkávání se zřizovatelem veřejné dopravy Iniciativa rodičů, ředitelů škol či představitelů obcí Kraje Zajištění speciálních potřeb - speciální školky a školy, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže - vše většinou financované krajem- Nedostatek finančních prostředků na financování organizací zřizovaných krajem Vzájemná setkávání zástupců škol a krajských úředníků činných v oblasti školství Vzájemná setkávání, diskuze nad potřebami území Stát Zajištění kvalitní sítě MŠ a ZŠ v celé republice Rozhodování od stolu bez znalosti místních podmínek Vzájemná setkávání zástupců škol a zástupců MŠMT Vzájemná setkávání zástupců škol a zástupců MŠMT, diskuze nad připravovanými změnami Média Mateřské centra, dětské kluby Informovanost o příkladech dobré praxe Zapojení dětí a rodičů do činnosti Negativní tvář školy či školky, nepřesné či zavádějící informace Nedostatek finančních prostředků na provoz Webové stránky, akce pořádané školou Inzerce, webové stránky, pořádané akce Pravidelná komunikace s médii Pravidelná vzájemná setkávání V této tabulce jsou uvedeny dotčené (cílové) skupiny, které mají svůj vliv v oblasti školství a předškolní výchovy. Mezi nejvíce dotčené skupiny patří rodiče, kteří mají své děti v daném zařízení, stejně tak i rodiče, kteří se teprve rozhodují, zda své dítě svěří do dané školy. Pro rodiče je velmi důležitá komunikace se školou, aby měli přehled, kde a jak jejich děti tráví podstatnou část dne. Proto je důležitá kvalitní prezentace jednotlivých škol například dny otevřených dveří, pravidelné setkávání (nejen 3x ročně na třídních schůzkách), internetová prezentace škol, zapojení rodičů do příprav různých akcí. Všechny tyto činnosti mají podstatný vliv při rozhodování rodičů, kam umístí své dítě. Další význačnou skupinou jsou pedagogové a další zaměstnanci školy. Pro ně jsou důležité příznivé pracovní prostředí, kvalitní pomůcky, dobrý pracovní kolektiv, pozitivní atmosféra. Škola by měla vytvářet takové podmínky, aby zabránila odlivu kvalitních pedagogů do konkurenčních škol (zajištění kvalitních pomůcek, moderní informační technologie, vzdělávání pedagogů, atp.). Dotčenou skupinou jsou samozřejmě i obce, které jsou zřizovateli základních a mateřských škol. Zde je největším problémem zejména u menších obcí nedostatek finančních prostředků na provoz a investice. Přítomnost školy v dané obci je symbolem určitého postavení obce, snáze může přilákat mladé lidi s rodinami, či pomoci budovat sounáležitost dětí s danou obcí. Svou neoddiskutovatelnou roli mají i kraje a stát. Zde je důležitá vzájemná komunikace, která by měla předcházet připravovaným legislativním změnám v této oblasti, aby nedocházelo k rozhodování od stolu bez znalosti místních podmínek. Součástí jsou i mimoškolní vzdělávací organizace, mateřská centra a dětské kluby, které spolupracují s mateřskými a základními školami. 153 S t r á n k a

154 Zapojení dotčených skupin Zapojení širokého okruhu lidí a trvalá informační výměna s veřejností je základní podmínkou plánování aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Strakonice. Cílem zapojování je pak začlenit do plánovacích procesů všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a ostatní širokou veřejnost z místního společenství jako například zástupce škol, zřizovatelů, rodičů, neziskových organizací, ZUŠ, DDM, MC a dalších aktérů se zájmen o předškolní a základní vzdělávání v rámci území ORP Strakonice. Hlavním přínosem zapojení je rozšíření povědomí o průběhu vzdělávání, navázání spolupráce a partnerství mezi jednotlivými aktéry a veřejností a hlavně jejich zapojení do plánovacích procesů a jejich informování o probíhajícím dění. Spolupráce účastníků v průběhu celého procesu plánování, setkávání, diskusí a konzultací pomáhají nalézat nová, originální řešení. Od místních aktérů lze získat množství podkladových informací, námětů a připomínek. Zapojování aktérů a výměna informací není jednoduchá a jednorázová práce. Samo o sobě jde o sled mnoha činností a aktivit, které paralelně běží s dalšími úkoly a pracemi v rámci plánování MAP v území ORP Strakonice. Je nezbytné, aby veškeré činnosti a aktivity zaměřené na zapojení aktérů a veřejnosti byly logicky provázané s ostatními činnostmi v plánovacím procesu a odpovídaly období a záměrům, které v procesu jsou. Aktéři jsou pravidelně informováni na webových stránkách MAP vzdělávání - sekce Strakonicko ( a webových stránkách MAS Strakonicko, z.s. ( a FB stránkách MAS Strakonicko, z.s. o aktivitách, do kterých se mohou zapojit. Veřejnost má plně zajištěný přístup k informacím, veškeré jednání pracovních skupin je přístupné široké veřejnosti a každý zájemce se může zapojit do jednání. Dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na výše uvedených webech nebo v listinné podobě v kanceláři MAS Strakonicko, z.s. Jedná se především o pracovní verze dokumentů, plány prací, zápisy z jednání, došlé připomínky veřejnosti, zápisy z jednání pracovních skupin, různé verze plánu MAP, zápisy z jednání s aktéry a veřejností, materiály připravené pro potřeby veřejnosti, výstupy z analýz a šetření atd. Aktivní informování Zajištění aktivního informování a následně tedy i účast veřejnosti je odpovědností toho, kdo garantuje proces plánování a kdo ho koordinuje. Veřejnost je možné oslovit nejen prostřednictvím různých dotazníků či anket, ale nejpřínosnější je uspořádání různých společných akcí a setkání. Informování a zapojování veřejnosti do procesu plánování MAP V současné době se při projednávání strategických dokumentů klade důraz na elektronickou komunikaci. I v případě plánování MAP je elektronická komunikace nezbytným nástrojem, nelze ji však považovat za jedinou možnou. Konzultace s občany Východiskem konzultace je způsob, jak komunikovat s občany a organizacemi, kteří se přímo neúčastní na procesu plánování, nejsou osobně přítomni na jednáních různých pracovních týmů, ale plánovaná a projednávaná opatření se jich mohou dotýkat. Konzultace spočívají především v trvalém dialogu s občany, s občanskými organizacemi, ale i například podnikatelskými subjekty. Při konzultacích se zároveň využívají adekvátní způsoby informování a přiměřené techniky pro sběr názorů veřejnosti. Projednávané aktualizace jsou zveřejněné k připomínkování v elektronické podobě na webových stránkách projektu s dostatečným předstihem. Jsou zde zveřejněny termíny dokončení jednotlivých úkolů a výstupů tak, aby byl veřejnosti poskytnut dostatečný čas pro připomínkování ještě nedokončených pracovních verzí materiálů. Klíčovým nástrojem pro zajištění spoluúčasti veřejnosti při plánování aktivit vzdělávání jsou pracovní skupiny. 154 S t r á n k a

155 Anketa Kromě výše uvedených způsobů jsme k oslovení široké veřejnosti vytvořili anketu, která byla zveřejněna na webových stránkách projektu ( na FB stránkách skupiny Strakoňáci a o šíření ankety jsme požádali i subjekty, které jsou zapojeny do projektu MAP ORP Strakonice. V drtivé většině se do ankety zapojili rodiče, v menší míře i žáci. Ankety se účastnilo více než 100 respondentů. Vzorek odpovědí je k počtu zapojených subjektů malý, proto z něj nelze vyvozovat plnohodnotné závěry. Přesto uvádíme některé zajímavé podněty, které se v odpovědích opakovaly: Náměty ke zlepšení: komunikace s rodiči, ITC technologie a vybavení, chování dětí, vybavenost zázemí škol družiny, šatny, venkovní prostory - hřiště, více mimoškolních aktivit, přístup pedagogů, možnost alternativ ve výuce, zdravé stravování, více exkurzí, žákovský parlament Plusy škol: přátelské prostředí menších škol, přístup pedagogů a vedení škol, komunikace s rodiči, mimoškolní aktivity, elektronická žákovská knížka, dny otevřených dveří ve školách. V dotazníku jsme se též ptali, zda respondenti znají nabídku zájmového a neformálního vzdělávání. Většina respondentů zná a účastní se některých aktivit. Nejčastěji se jednalo o nabídku DDM, ZUŠ, RC Beruška ve Strakonicích, sportovní aktivity, kroužky, které poskytují jednotlivé školy po vyučování. Rodiče postrádají služby a aktivity pro mentálně postižené děti (chráněné dílny), obecně větší nabídku volnočasových aktivit, převážně sportovních, které nesměřují k vrcholové úrovni, kroužky zaměřené na technické obory a polytechniku, dramatický kroužek. Dle našich poznatků je v území ORP Strakonice široká nabídka aktivit a široká škála organizací, které tyto aktivity nabízejí. V mnoha případech rodiče a děti o této nabídce pouze nevědí. Aktivity realizace MAP V této části dokumentu jsou shrnuty hlavní aktivity projektu. Veškeré zápisy a dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách projektu. Zahájení projektu, setkání ŘV Na území ORP Strakonice se snažíme o maximální zapojení všech aktérů a cílových skupin na území ORP Strakonice tak, aby měly možnost se podílet na vzniku Partnerství a Řídícího výboru. Již s předstihem před vlastní realizací projektu, bylo zorganizováno setkání zástupců ZŠ a MŠ v ORP Strakonice. Jednání slavnostně zahájila místostarostka Strakonic Helena Brejchová, která zastupovala město Strakonice, jež zřizuje největší počet MŠ a ZŠ v území. Zde byl představen projekt MAP a zástupci škol byli požádáni o zapojení se do tohoto projektu. Všechny oslovené školy projevily zájem se zapojit. V této době již vnikl realizační tým, který zajišťoval administrativní část projektu. Krátce po zahájení projektu byl sestaven Řídící výbor (dále jen ŘV ). Realizátor nejprve oslovil všechny povinné zástupce a na základě nominací byli do ŘV zvoleni: zástupce realizátora projektu MAP, zástupce Jihočeského kraje, zástupci zřizovatelů škol, zástupci vedení škol, zástupce organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce KAP, zástupci rodičů. Zástupci Základních uměleckých škol odmítli účast v ŘV s příslibem případné konzultace nebo spolupráce dle potřeb projektu. Realizační tým připravil podkladové materiály pro první jednání ŘV, které se uskutečnilo 5. dubna Při tomto setkání byli představeni členové realizačního týmu, z nominovaných byli přestaveni členové ŘV, kteří následně projednali a schválili znění Statutu a Jednacího řádu a zvolili předsedu ŘV. Členové ŘV byli seznámeni s harmonogramem projektu, včetně aktivit a očekávaných výstupů projektu. Z členů ŘV vzešli vedoucí pracovních skupin pro povinná témata MAP. 155 S t r á n k a

156 se uskutečnilo setkání zástupců ZŠ k projektu MAP. Zde byly popsány výstupy dotazníkového šetření za strany MŠMT, doplněny pracovní skupiny a předány základní informace k projektu zjednodušeného financování. Obdobné setkání se zástupci mateřských škol proběhlo Na jaře 2016 začal realizační tým sbírat podklady pro zpracování Strategického rámce do roku 2023, Investiční priority a SWOT analýzy. Podněty vzešly z dotazníkového šetření MŠMT, z diskuzí v pracovních skupinách a ze setkávání s vedením škol, zřizovateli, pedagogy, atd. Na přelomu května a června 2016 se uskutečnily individuální setkání se zřizovateli škol na území ORP Strakonice, při kterých byl opětovně shrnut obsah projektu, cíle, očekávané výstupy a aktivity. Byly prodiskutovány potřeby škol. Druhé jednání ŘV se uskutečnilo dne 22. června Při tomto setkání byly předmětem diskuze dosavadní činnosti v rámci projektu, informace z pracovních skupin, stav analytické části MAP, stanovení priorit a cílů, definování vize, návrh obsahu Strategického rámce do roku 2023, provázanost vazeb cílů na opatření, SWOT analýza k tématům MAP a harmonogram aktivit na rok 2016/2017. V průběhu srpna 2016 proběhlo připomínkování pracovní verze Strategického rámce do roku Veškeré dokumenty - Strategický rámec do roku 2023, Investiční priority a SWOT analýzy byly uveřejněny na webových stránkách. Členové ŘV, zřizovatelé a ředitelé škol, další aktéři ve vzdělávání a veřejnost měli možnost se s materiály seznámit a vyjádřit své připomínky. Materiály jsou všem aktérům rozesílány elektronicky, vždy s dostatečným předstihem. Zaslané připomínky byly zapracovány do příslušných dokumentů a byl o nich informován ŘV. Dne se při 3. setkání sešel ŘV a schválil aktuální znění Strategického rámce do roku 2023, Investiční priority a SWOT analýzy. V prosinci 2016 proběhla informační schůzka se zřizovateli škol ( ), kteří byli informováni o průběhu projektu MAP - ORP Strakonice. Zástupci obcí projednali SWOT analýzu, investiční priority, možnosti dalšího rozvoje oblasti vzdělávání a byli seznámeni s připravovanými aktivitami projektu v následujícím období. Dne počtvrté zasedal Řídící výbor, který měl za cíl schválit další projektové aktivity. Členové byli předem seznámeni se změnami a doplněním Strategického rámce, jednotlivé změny byly prodiskutovány a následně schváleny, přítomní projednali přípravu Akčního plánu a schválili jeho realizační období rok Na zasedání ŘV byly navrženy aktivity pro následující období zasedal popáté Řídící výbor. K bodům jednání patřilo projednání a schválení Memoranda o spolupráci, schválení podpůrných dokumentů MAP, Implementační části a Analytické části dokumentu MAP. Součástí bylo i projednání Akčního plánu pro rok 2018, aktualizace Strategického rámce, finálního dokumentu MAP, plánovaných aktivit v následujícím období a stanovení data dalšího setkání ŘV. Potřebné dokumenty byly jednomyslně schváleny. Semináře, kulaté stoly, exkurze Témata seminářů vychází z klíčových témat projektu, byly prodiskutovány v území a odsouhlaseny na setkání ŘV. Podněty a informace ze setkání byly využity při zpracování dokumentů MAP. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách projektu MAP ORP Strakonice. Jednotlivé semináře jsou většinou plně akreditované ze strany MŠMT a jsou zajišťovány ve spolupráci s NIDV, INFRA s.r.o. a dalšími certifikovanými lektory. Dne se uskutečnil první seminář, který se týkal novely školského zákona č. 561/2004 Sb, (konkrétně 16), při kterém byly prezentovány změny zákona a jejich odborný výklad. Seminář jako první reagoval na aktuální potřebu škol získat informace k danému tématu. Mgr. Jiří Merta zodpověděl dotazy přítomných. Dne proběhl seminář Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v MŠ. Mgr. Marika Kropíková seznámila zúčastněné s touto problematikou příčiny hyperaktivity, metody práce s dětmi, nastavení pravidel jednání mezi pedagogy a rodiči. Diskuze přítomných byla velmi přínosná. Dne proběhl seminář Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ pro 1. stupeň ZŠ. Seminář se uskutečnil v jedné ze základních škol ve Strakonicích. Učitelé se seznámili s novými pomůckami a měli možnost si je i sami vyzkoušet. Na tomto semináři byla dohodnuta další spolupráce mezi školami ukázková hodina výuky matematika podle profesora Hejného na 1. stupni základní školy. 156 S t r á n k a

157 Seminář se zaměřením na komunikaci s rodiči proběhl , zúčastnili se ho zástupci rodičů a výchovní poradci ze základních škol. V úvodu semináře byly představeny základní komunikační techniky používané při komunikaci s rodiči. Učitelé si sami procvičili jednotlivé komunikační techniky v praktických cvičeních. V druhé polovině byly řešeny jednotlivé problematické situace, se kterými se pedagogové v praxi setkávají a jsou nuceni je řešit. Přítomní se shodli, že prvopočátkem je příprava budoucích pedagogů na VŠ, rozšíření praktické části studia jak učit. Pedagogové, kteří zastávají funkci výchovného poradce, popřípadě preventisty, by stáli o školení, která by prohloubila jejich znalost problematiky. Výchovní poradci by uvítali větší hodinovou dotaci k řešení výchovných problémů dětí a žáků. Ačkoliv školy pořádají pro žáky řadu akcí, místy chybí prostor pro utužení vztahu rodič škola (pedagog) žák. Pedagogové s letitou praxí pociťují, že se v dnešní době vytrácí tzv. přirozená autorita pedagoga, což ztěžuje komunikaci jak s rodiči, tak i s žáky. Následující den proběhl akreditovaný seminář Matematika pro život pro II. stupeň ZŠ, který byl realizován v přímé návaznosti na rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ. Lektoři představili metody odvození výpočtu čísla π, využití fotografií s geometrickými tvary nejenom k určení osové souměrnosti, ale také k výpočtům, zajímavé využití periodické tabulky prvků k matematickým kvízům a výpočtům a mnoho dalšího. Učitelé si sami procvičili jednotlivé matematické techniky výuky v praktických cvičeních. Tento seminář bude mít ještě druhou část. Ani mateřské školy nebyly opomenuty, proběhl seminář na téma Děti od dvou let v MŠ. V úvodní teoretické části akreditovaného semináře se lektorka zaměřila na všechny důležité aspekty zařazení dětí od dvou let věku do MŠ. Mgr. Splavcová upozornila přítomné na aktuální právní předpisy, především na práva a povinnosti, které ze změn vyplývají. Lektorka prezentovala psychomotorický vývoj dítěte, podmínky a specifika práce s dětmi v raném věku. Dále se zabývala otázkou zařazení dvouletých dětí do MŠ, formou integrace do běžné třídy mateřské školy nebo do samostatné třídy MŠ a s možnostmi pedagogické podpory (chůva, školní asistent, atd.). Praktická část byla zaměřena na konkrétní náplň činností s dětmi raného věku, včetně práce s heterogenní skupinou. Zajímavé byly konkrétní příklady z praxe. Aktuálním problémem je stále ŠVP a jeho aktualizace, změny v ŠVP měl přiblížit seminář na téma Jak upravit ŠVP v běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním, který se konal Lektorka Mgr. Dana Forýtková seznámila účastníky s legislativními změnami při úpravě ŠVP v souvislosti se společným vzděláváním, specifikovala IVP pro žáky v ZŠ z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývala se ŠVP a IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jednalo se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště proběhl semináře Rozvíjíme matematickou gramotnost II. Interaktivní seminář volně navazoval na seminář Matika pro život. Byl zaměřen na problematiku rozvoje matematické gramotnosti na 1. a 2. stupni základních škol. V jednotlivých modulech byl propojen kontext řešení dané problematiky s ukázkami konkrétních postupů doporučených pro rozvoj matematické gramotnosti. Účastníci semináře byli seznámeni s možným využitím uvolněných úloh z mezinárodních výzkumů PISA a TIMPSS, s využitím historických poznámek ve výuce a s možností inspirace v zahraničí. K velmi žádaným členům pedagogického sboru patří asistent pedagoga a to jak v mateřské škole, tak v základní škole. Jedná se o poměrně nového člena sboru, se kterým je nutné naučit se co nejlépe komunikovat a spolupracovat. K usnadnění spolupráce učitele a pedagogického asistenta byl uspořádán akreditovaný seminář Asistent pedagoga jako člen týmu s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou určený pro ZŠ a MŠ. Na semináři se účastníci seznámili s kompetencemi asistenta pedagoga (AP) dle zákona o pedagogických pracovnících (kompetence AP z pohledu zákona o pedagogických pracovnících, kompetence AP ve třídě, kompetence ostatních pedagogických pracovníků školy) a s jeho pracovní náplní. Naučili se aplikovat nové poznatky do prostředí školního kolektivu, rozlišovat motivaci a manipulaci a zacházení s nimi. Dozvěděli se důležité informace o spolupráci s AP. Celý obsah byl zaměřen na kompetence AP z pohledu zákona o pedagogických pracovnících a konkrétních potřeb žáka, které vyplývají z doporučení školského poradenského zařízení. 157 S t r á n k a

158 se konal seminář na téma Asertivita v prostředí MŠ. Seminář představil asertivitu, která není vnímána jako sebeprosazení se na úkor druhého, ale jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem pro všechny zúčastněné. Seminář vyžadoval aktivní účast a využíval diskusních a simulačních technik, které umožňují nácvik žádoucích komunikačních dovedností v bezpečných podmínkách na základě vlastního prožitku. Cílem bylo, aby pedagogové získali znalosti a dovednosti tématu asertivity v prostředí MŠ a následně je mohli sami aplikovat do praxe při každodenní práci s dětmi proběhl kurz zaměřený na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Kurz vycházel z praktických zkušeností učitelů, kteří se čtenářské gramotnosti dlouhodobě věnují nejen teoreticky, ale především ve školní praxi. Obsahem kurzu Čtenářská a informační gramotnost byla proto především práce s metodickými materiály ověřenými v praxi, analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládání s informacemi, které učitelé mají k dispozici při práci s žáky. Učitelé získali motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti, k postupnému budování požadovaného cílového stavu čtenářsky a informačně zdatného absolventa školy. Součástí semináře byl velký počet praktických ukázek a cvičení, které si sami učitelé vyzkoušeli. Velký zájem z řad učitelů zbudila možnost poznat základy matematiky profesora Hejného, proto byl zorganizován ve spolupráci s H-mat o.p.s. seminář uspořádaný na toto téma ( ). Seminář byl zaměřen na metodu Hejného matematiky a stanovené zásady. Byly představeny učebnice pro jednotlivé třídy prvního i druhého stupně, matematická prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu žáka. V praktických ukázkách byl představen rozvoj číselných představ, který pomáhá budovat dobré porozumění číslům, číselným operacím a vztahům mezi čísly. Dále bylo ukázáno, jak lze žáky připravit na to, aby v budoucnu neměli problémy ani se zlomky, ani se zápornými čísly a porozuměl geometrickým pojmům. Vše bylo ilustrováno na konkrétních příkladech. Součástí semináře byla i diskuse o této stále ještě nové metodě na českých školách proběhl seminář na téma Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání. Program semináře byl zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb., hlavně na 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady. Lektorka představila postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a stupně. Velmi podrobně rozebrala zprávu, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření. Druhá část kurzu byla zaměřena na členění podpůrných opatření a základní pravidla pro jejich uplatňování (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky). Seminář se zaměřil také na způsob hodnocení a sebehodnocení se konal seminář na téma Pomůcky a metodické materiály vhodné k rozvoji řeči. Tento seminář byl zaměřen na podporu čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku. Hlavní náplní semináře byly praktické ukázky práce s klasickými pomůckami a dále konkrétní ukázky práce se speciálními pomůckami. Předpokladem bylo aktivní zapojení přítomných. Seminář zaměřený na čtenářskou pregramotnost přednášela lektorka Mgr. Patra Vávrů. Ve středu proběhla exkurze do Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy ve Strakonicích, Plánkova 430, Strakonice. Účastníci si prohlédli zrekonstruované prostory školy, učebny, mateřskou školu, základní školu, praktickou a střední školu, dílny, herny a další prostory školy sloužící k výuce i relaxaci dětí. Navštívili multisenzorickou místnost, jejím smyslem je vytvoření prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru, smyslové podněty a které danou osobu stimuluje. Podstatou je kontakt mezi dvěma nebo více lidmi, kteří spolu do místnosti vstupují (dítě, terapeut, popř. rodič), vzájemné pochopení a přijetí. Základní funkce jsou relaxační (uvolnění, klid, nic se nemusí, vše je dovoleno, pocit pohody), poznávací (smyslová stimulace, motivace k pohybu, přemisťování se, objevování) a interakční (touha sám ovlivnit akci, něco zapnout, změnit). Multisenzorická místnost předpokládá speciální úpravu, vybavení a pomůcky nejčastěji jsou používány: vodní vyhřívané lůžko, speciální barevná světla, zářivky, koule, bublinkové válce, světelná fontána, světelné hadice, vodopády, UV lampa, zrcadlová stěna, projektory, soustava pro reprodukovanou hudbu, aromalampa + vonné oleje, terapeutické pytle, předměty na rozvoj hmatu a podobně. Pobyt v této místnosti má vzbuzovat pocit návratu do prenatálního období - tlumené zvuky, teplo a houpání na vodním lůžku, tlumené červené světlo. 158 S t r á n k a

159 Na základě požadavku pedagogů vyučujících český jazyk byl zorganizován seminář s názvem Od skupinové práce po kooperativní učení doplněný o projektové vyučování. Seminář nabídl účastníkům krátký náhled do Komenského didaktických zásad, rozdělil výukové metody z několika hledisek, nabídl pohled do obecných zásad interaktivní výuky se zdůrazněním změny role učitele. V praktických dovednostech si účastníci ověřili, k jakým cílům vede vzájemná spolupráce žáků, vyvodili si pravidla práce ve skupině i kritéria hodnocení skupinové práce. Ve čtvrtek se konal seminář na téma Podpůrná opatření v základní škole. Program byl zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřil se hlavně na 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady. Na semináři byly podrobně rozebrány jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu). Lektorka Dana Forýtková se zaměřila na postupy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření. Druhá část kurzu se týkala členění podpůrných opatření a základních pravidel pro jejich uplatňování (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.). Součástí byla i velmi zajímavá diskuze, do které se zapojili i pracovníci z PPP a nabídli přítomným pohled z druhé strany na danou problematiku a se v Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Plánkova 430 ve Strakonicích uskutečnily dva semináře zaměřené na inkluzivní vzdělávání. Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí poskytl účastníkům seznámení s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí uplatnitelné pro žáky 1. stupně základních škol a školních družin. Účastníci získali náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámili se se základy a filosofií konceptu snoezelen. Představeny byly také pomůcky pro rozvoj smyslů, jako jsou hmatové panely, hmatový box, aromatické sáčky, čichové pexeso, světelná pera. Součástí semináře byly rovněž zážitkový vstup ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole, během něhož si účastníci prakticky ověřili vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu. V zážitkovém workshopu byla předvedena ukázková hodina práce s žáky s navozením příjemné atmosféry důvěry a bezpečí s důrazem na rituály a různé smyslové zážitky. Druhý seminář Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů ukázal postupy, jak vytvořit multisenzorické prostředí snoezelen s ohledem na potřeby žáků. Účastníci se dozvěděli, jak lze pomůcky využít v běžném prostředí základních škol a jak vytvořit multismyslové prostředí jako součást běžných škol a školních družin, aniž by bylo nezbytně nutné zbudování multisenzorické místnosti. Účastníci pak mohou aplikovat aktivity pro rozvoj smyslového vnímání při práci s dětmi a žáky bez specifických potřeb jako podporu senzitivity, poznání sebe i druhých a zlepšení týmové práce s možností zapojení žáků s lehkými formami ADHD, dysfunkcemi apod. Ve workshopech měli možnost absolvovat ukázkovou hodinu na téma vesmír a prohlédli si dostupné smyslové pomůcky vhodné jako vybavení do multisenzorické místnosti či koutku. Odpolední blok nabízel konkrétní ukázky fotodokumentace pro vnitřní i venkovní vybavení snoezelen a vnitřní smyslový chodníček. Ve čtvrtek proběhl dlouho očekávaný seminář na téma Správní řád, správní řízení v MŠ pod vedením lektora NIDV PhDr. Miloše Beneše. Obsahem vzdělávacího programu byl přehled předpisů správního práva, souvislosti správní a školské legislativy opírající se o aktuální platnou legislativu, Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program vymezil práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení v oblasti státní správy a základní zásady činnosti správního orgánu. Definoval zásady pro příjem dokumentů, vedení evidence a ukládání dokumentů. Dále popsal způsoby zahájení správního řízení od doby zjišťování podkladů pro rozhodnutí do doby vydání správního rozhodnutí, lhůty a počítání času, pravidla řešení stížností, jejich přijímání a vyřizování. Součástí vzdělávacího programu byl rozbor jednotlivých případů z praxe různých typů škol a školských zařízení uspořádal realizační tým MAP seminář na téma Psychická odolnost se zaměřením na prevenci syndromu vyhoření s lektorkou Mgr. Květou Hrbkovou. Seminář shrnul základní informace o syndromu vyhoření. Nejčastěji se vyskytuje u lidí, kteří ve svém zaměstnání denně pracují s jinými lidmi. Mnohdy jde o angažované zaměstnance, kteří své práci dávají hodně, jsou aktivní, spolehliví, důslední a vytrvalí. Byly popsány 4. základní fáze: Ohromné nasazení, Má to, co dělám smysl?, Rozmrzelost a Apatie. Popsal příznaky, podle kterých lze syndrom vyhoření rozpoznat a aktivní a pasivní způsoby prevence syndromu vyhoření. V závěru nabídl nástroje, jak při podezření na syndrom vyhoření postupovat. 159 S t r á n k a

160 Ve čtvrtek uspořádaly paní učitelky Nina Černá a Jana Rohová ze ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích ukázkovou hodinu výuky matematiky dle profesora Hejného. Ukázky se zúčastnili pedagogové z ORP Strakonice a zástupci neformálního vzdělávání. Žáci třetí třídy předvedli práci v jednotlivých prostředích a sami vysvětlili, jak k jednotlivým výpočtům došli. Po ukončení praktické ukázky následovala ještě dlouhotrvající diskuze. Pedagogové ocenili, jak si žáci poradili se složitými příklady a rozvoj logického myšlení u dětí. Děti pracovaly s nadšením a bylo vidět, že je matematika baví. V pondělí proběhlo setkání ředitelů škol, širšího managementu vedení škol se zástupci Pedagogicko psychologické poradny pobočky ve Strakonicích. Setkání vedla lektorka Mgr. Marika Kropíková. Setkání bylo zaměřeno na inkluzi, podpůrná opatření, snímek třídy, pedagogickou intervenci a práci pedagogického asistenta. Hlavním cílem bylo zlepšení komunikace mezi školami a PPP při diagnostice dětí a zlepšení koloběhu informací. Na jednání vznikl podnět na vytvoření společného dokumentu pro specifikaci neprospívajícího žáka. Součástí byla diskuze, lektorka zodpověděla dotazy ředitelů, školních koordinátorů, pracovníků PPP a zástupců školského odboru města Strakonice. Na Den dětí uspořádalo DDM Strakonice v Rennerových sadech zábavné odpoledne pro děti. V rámci soutěže, děti plnily nejrůznější úkoly, po jejichž splnění obdržely razítko do hrací karty. Za vyplněnou kartu obdržely odměnu dle svého výběru. Na akci s DDM spolupracovala Armáda ČR a Záchranný sbor JK. Pracovní tým MAP se akce také zúčastnil. V pondělí byl uspořádán seminář lektorovaný PhDr. Milošem Benešem na téma Pracovní právo a kariérní řád. Vzdělávací program vycházel z potřeb získat elementární právní vzdělání aplikované pro potřeby pedagogických pracovníků. Seminář byl zaměřen na výklad změn, které nastanou od září 2017 v Kariérním řádu pedagogů úprava platů nastupujících i zkušených pedagogů, podpora začínajících pedagogů v dvouletém adaptačním období, vznik nové pozice uvádějícího učitele, příplatky pro výchovné a kariérové poradce a pro metodiky prevence, atestace 1. až 3. stupně, složení akreditační komise atd. Dále se p. Beneš zaměřil na pracovní právo ve školství, orientaci v základních právních otázkách souvisejících s pedagogickou profesí. Pedagogové vznesli mnoho dotazů souvisejících s danou problematikou Dne Jihočeská hospodářská komora společně s partnery uspořádala pro školy, děti a rodiče výjimečnou akci Dobrodružství s technikou" na Výstavišti České Budějovice. Bylo možné vyzkoušet si laserové střelnice, obsluhu LEGO robotů, sledovat práci 3D tiskárny a další stroje, které dodaly firmy a podnikatelé z regionu. Součástí akce byly ukázky záchranných sborů. Akce byla cílena pro místní školy, pro nás jako realizátory byla zdrojem inspirace. Na setkání ředitelů MŠ v ORP Strakonice pořádaného byly předány informace o průběhu projektu MAP. Ředitelé byli seznámeni s možností aktualizace investičních záměrů ve strategickém rámci, s činností pracovních skupin a připravovaným programem setkání, která se uskuteční do konce roku Byla projednána také analytická část dokumentu MAP. Hlavním bodem jednání bylo naplánování a projednání aktivit, které budou zařazeny do Akčního plánu pro rok Ředitelé popsali pravidelně organizované aktivity a navrhovali nové možnosti spolupráce, kterými by šlo dané aktivity rozšířit. Celé setkání bylo zakončenou přirozenou diskuzí o problémových oblastech a klíčových problémech v předškolním vzdělávání, dále si zúčastnění vyměňovali své získané zkušenosti a příklady dobré praxe. Na setkání byli přítomni také zástupci zřizovatele města Strakonice proběhl seminář Netradiční výtvarné techniky. Aktivity akreditovaného seminářem byly zaměřeny na výtvarnou činnost s předškoláky a žáky 1. až 3. třídy, navštěvující školní družinu. Lektorka představila jednotlivé výtvarné materiály a techniky. Dále prezentovala nápady na práci s představeným materiálem. Účastníci si sami vyzkoušeli nové techniky a přístupy. Všichni se aktivně zapojili do tvorby výrobků pod vedením lektorky. Zhotovené výrobky si účastníci odnesli s sebou pro inspiraci se uskutečnil seminář pro pracovníky mateřských škol na téma Matematická pregramotnost a matematická představy v MŠ. Předmatematické představy prolínají téměř všechny aktivity a činnosti života předškolního dítěte. Jeden z úkolů tohoto vzdělávacího semináře bylo seznámit pedagogy s tím, co by mělo dítě v mateřské škole zvládat, které přirozené schopnosti by bylo potřeba s dětmi rozvíjet a jakým způsobem. 160 S t r á n k a

161 Jednalo se o cvičení ruky, ale i oka, rozvoj schopnosti porovnávat, rozkládat a kompletovat. Lektorka ukázala jak procvičovat hledání a vytváření shod a rozdílů jako významného nástroje rozvoje specifických schopností dětí. Představila pohybové aktivity a manipulativní hry. Ukázala diagnostiku dítěte, vyplývající z pozorování jeho chování při matematických hrách. Účastníci seminaře se aktivně zapojili do praktických ukázek, aby mohli začlenit předmatematické představy do projektů v mateřských školách a se konal seminář na téma Čtenářská pregramotnost a čtení v MŠ. Praktický seminář byl určen učitelům MŠ a všem ostatním, kteří pracují s dětmi předškolního věku a chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti dětí a vybudovat u nich pozitivní vztah ke čtení a knihám. Účastníci se aktivně seznámili s několika metodami kritického myšlení, které rozvíjí předčtenářskou gramotnost. Byly představeny zajímavé způsoby, jak inspirovat ke čtení rodiče a jak zapojit celé rodiny. Součástí bylo také doporučení lektorů na kvalitní a zajímavé knihy pro děti s praktickými ukázkami návodů, jak s texty pracovat. Seminář byl věnován především formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracování informací, technikám RWCT metoda I.N.S. E. R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a další se zástupci realizačního týmu zúčastnili slavnostního předávání cen literární a výtvarné soutěže Čestický brambor, která je zaměřena na žáky základních škol. Do konce realizace projektu MAP budou probíhat ještě následující aktivity: setkání Řídícího výboru, exkurze do MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Strakonicích, semináře na téma: Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak zaujmout, vyjednávat, motivovat a přesvědčit, Dokumentace v MŠ, Stravování ve školních jídelnách a Terapie problémového chování v ZŠ. Pracovní skupiny První setkání jednotlivých pracovních skupin se uskutečnily na jaře Pozvánka do pracovních skupin byla zveřejněna na stránkách projektu, rozeslána em adekvátním partnerům s žádostí o její další šíření. Členem PS jsou vesměs pedagogové, další pedagogičtí pracovníci, zástupci zřizovatele a zástupci neformálního a zájmového vzdělávání. Dne se sešla PS Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, dne PS Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita a dne PS čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání. Na jednotlivých setkáních pracovních skupin byli představeni jejich vedoucí, kteří jsou zároveň členy ŘV. Členové PS byli seznámeni s obsahem, cíli a očekávanými výstupy projektu. Zároveň se seznámili s výstupy z dotazníkového šetření MŠMT. Již při těchto prvních setkání byly definovány problémové oblasti konkrétních témat. V listopadu 2016 se uskutečnilo druhé kolo setkání pracovních skupin, první byla PS Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ( ), následovala PS Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ( ) a PS čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání ( ) účastníci byli seznámení s průběhem projektu a s činnostmi, které se budou konat v následujícím období, byly projednány priority a cíle MAP související s danou problematikou dle zaměření jednotlivých pracovních skupin. Účastníci poukázali na nejpalčivější problémy dané oblasti a předali si příklady dobré praxe se konala také další schůzka členů pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Členové PS se zabývali stanovením aktivit spolupráce mezi školami, zřizovateli a dalšími subjekty se zájmem o danou oblast vzdělávání. Diskutovalo se též nad možností naplnění akčního plánu pro období roku 2018 v ORP Strakonice. Dále proběhla debata s cílem definování aktivit plánovaných v souvislosti s inkluzivním vzděláváním a podporou dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ale i žáků nadaných. Dne 16. května 2017 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny Čtenářská a matematická gramotnost. Členové PS byli seznámeni s aktivitami projektu, které proběhly od minulého setkání, byly podány informace o uskutečněných setkáních v rámci budování znalostních kapacit. 161 S t r á n k a

162 V návaznosti na uplynulá setkání a informace, které jsme získali, byla projednána témata k MG a ČG, která by byla vhodná zapracovat do akčního plánu. Dne se sešli členové pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita, kteří se zabývali možnostmi naplnění akčního plánu MAP. Proběhla debata s cílem definování oblasti možné spolupráce v předškolním vzdělávání - spolupráce se ZŠ, NNO, zřizovateli, aktéry v neformální vzdělávání, rodiči a dalšími aktéry se zájmen o vzdělávání v ORP Strakonice. Celé setkání bylo zakončenou obsáhlou diskuzí, kde si zúčastnění vyměňovali své získané zkušenosti , a proběhla setkání pracovních skupin, členové byli seznámeni s plánovanými aktivitami pro období 12/2017 až 2/2018. Hlavní část jednání pracovních skupin byla věnována diskuzi k aktivitám Akčního ročního plánu pro kalendářní rok NIDV a vzdělávání realizátorů MAP Nejen aktéři vzdělávání na území ORP Strakonice prošli vzděláváním, setkáváním a sdílením informací, též realizátoři MAP rozšiřovali své vědomosti a sdíleli své zkušenosti v rámci projektu. NIDV České Budějovice zorganizovalo setkání pro realizátory MAP, které se konalo , zde byli členové realizačního týmu seznámeni s metodickou podporou NIDV a vydáním vzorového MAP. Členové realizačního týmu byli proškoleni ve Lhenicích ( ), toto školení souviselo se správou webových stránek, které byly vytvořeny speciálně pro projekt Místní akční plány. Stránky slouží k předávání informací o projektu široké veřejnosti, učitelům, ředitelům škol, zástupcům rodičů, žákům, zřizovatelům a dalším dotčeným aktérům v území celého Jihočeského kraje, každý MAP zde má svoje podstránky. Na jednom místě tak lze najít novinky z většiny projektů MAP realizovaných v Jihočeském kraji. Dne uspořádalo NIDV již druhé setkání příjemců IPo MAP, hlavní náplní bylo představit projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích ( SRP ) a informace na téma nově pořádaných webinářů pro realizátory MAP, které probíhaly od listopadu 2016 a byly rozděleny na pět tematických okruhů. Poté proběhla diskuze, při níž si realizátoři projektu MAP předali informace o realizovaných činnostech v jednotlivých ORP. Dne SRP a NIDV spustily první webinář vzdělávacího modulu Tvorba MAP a úspěšně tím zahájil moderní formy vzdělávání. Webináře jsou určeny pro příjemce IPo MAP. Všichni členové realizačního týmu MAP ORP Strakonice v prosinci 2016 dokončili první vzdělávací webinář na téma Vytváření organizačních struktur MAP pod vedením lektorky Dany Divákové se realizační tým zapojil do dalšího cyklu vzdělávacího webináře pro příjemce IPo MAP, tentokráte na téma Vedení a řízení pracovního týmu. V úterý se členové realizačního týmu MAP ORP Strakonice zúčastnili místní konference pro příjemce IPo MAP v Českých Budějovicích. Zástupci SRP zde prezentovali aktuální stav a nejbližší cíle projektu. Místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích se konala v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Konference byla rozdělena do tří bloků. V úvodním bloku dostali účastníci informace o aktuálním stavu a nejbližších cílech projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka Jitka Baťková představila klíčové aktivity centra podpory a individuální pomoc. Marie Gazdagová poté prezentovala probíhající i plánované vzdělávací aktivity projektu SRP. Po krátké pauze pokračoval dopolední program představením dalších individuálních projektů, které se v nedávné době zahájily nebo se v nejbližších měsících chystají spustit. Účastníci si tak získali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují. Dne byl spuštěn další pětidílný cyklus webinářů pro příjemce IPo MAP tentokrát na téma Strategické řízení a plánování ve školách. V úterý na setkání Jihočeské krajské sítě MAS v Českých Budějovicích byl jedním z bodů programu Problematika MAP-KAP/ KAP-MAP aktuální informace z KAP přednášená Ing. Čížkem, který popsal postup pro předávání informací mezi KAP a MAP. Dne byl zahájen poslední pětidílný cyklus webinářů, tentokráte na téma Systém vzdělávání v České republice, do kterého se zapojil celý realizační tým. 162 S t r á n k a

163 Dne proběhlo na NIDV v Českých Budějovicích konzultační a informační setkání příjemců IPo MAP. Proběhla výměna zkušeností a aktuálních informací k tvorbě MAP, byly předány aktuální informace z realizace projektu SRP a k realizaci systémových a koncepčních projektů OP VVV. Setkání bylo zaměřeno na řešení aktuálních problémů vycházejících z potřeb příjemců IPo MAP. Setkání realizovali pracovníci Centra podpory projektu SRP. KS MAS Jihočeského kraje uspořádala setkání realizačních týmů MAP v Třeboni. Bc. Tomáš Novák přednesl informace o MAP II a informace z RSK týkajících se navazujícího projektu MAP II. Po prázdninové přestávce proběhl další webinář pro příjemce IPo MAP zaměřený na téma Inkluze. Členové realizačního týmu se seznámili blíže s inkluzí, která probíhá nejen v České republice, ale i v ostatních členských státech EU. Na setkání příjemců IPo MAP na NIDV v Českých Budějovicích dne , byl realizační tým informován o činnosti SRP v uplynulém období, dále o připravovaném projektu MAP vzdělávání II. Setkání se zúčastnili zástupci KAP a RSK. Příjemci IPo MAP z Jihočeského kraje si mezi sebou vyměnili zkušenosti a příklady dobré praxe týkajících se projektu MAP se členové realizačního týmu zúčastnili semináře k nové výzvě projektu MAP II. Zástupci MŠMT představili nový projekt a odpovídali na dotazy k projektu se v Litvínovicích konalo setkání realizátorů MAP Jihočeského kraje, zde se projednával aktuální stav jednotlivých MAP a byly také předány informace k navazujícímu projektu MAP II. Centrum podpory v Českých Budějovicích uspořádalo ve čtvrtek 7. prosince 2017 ve spolupráci s projektovým týmem Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) druhou místní konferenci dalšího bloku těchto akcí konaných ve všech krajích ČR. Realizační tým MAP se také zúčastnil. 163 S t r á n k a

164 Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území Tabulka č. 73: Analýza rizik Název rizika Pravděpodo bnost (P) Dopad (D) V = P*D Název opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika Finanční riziko Nedostatek financí na běžný provoz a opravy Změna způsobu financování školství ze strany státu, úspory (např. zateplení budov) Obec zřizující ZŠ, MŠ Nedostatek financí na investice a vybavení Vyšší využití dotací z Evropské unie Obec zřizující ZŠ, MŠ Nedostatek financí na platy Změna způsobu financování školství ze strany státu Stát Organizační riziko Špatné rozmístění ZŠ, MŠ v rámci území Spolupráce mezi obcemi v daném území Obce daného území Nedostatek dětí / příliš mnoho dětí (nepříznivý demografický vývoj) Zpracování prognózy vývoje počtu dětí Obce daného území Rušení dopravních spojů zajišťující dopravu dětí do a ze ZŠ, MŠ Komunikace se zřizovateli dopravních spojů Obce, kraj Nezájem či neochota obcí na spolupráci Pravidelné setkávání např. v rámci DSO Obce daného území Nevhodně stanovené normativy na ZŠ a MŠ ze strany kraje Společná diskuze nad vhodným stanovením normativům Obce daného území Právní riziko Změna legislativy, která povede k vynuceným investicím (např. zpřísnění hygienických předpisů) Možnost vyjadřovat se předem ke změnám legislativy Obce daného území 164 S t r á n k a

165 Reformy, které zhorší podmínky pro kvalitní výuku Možnost vyjadřovat se předem k reformám výuky Obce daného území Technické riziko Špatný technický stav budov ZŠ, MŠ Vyšší využití dotací z Evropské unie Obec zřizující ZŠ, MŠ Zastaralé či nevyhovující vybavení Vyšší využití dotací z Evropské unie Obec zřizující ZŠ, MŠ Věcné riziko Špatné řízení školy Dohled ze strany zřizovatele školy Obec zřizující ZŠ, MŠ Nízká kvalita výuky Pravidelné školení pedagogů, důsledné vybírání nových pedagogů Konkrétní ZŠ, MŠ Nezájem rodičů o umístění dětí do konkrétní ZŠ, MŠ Vyzdvižení předností konkrétní školy Konkrétní ZŠ, MŠ Personální rizika (aprobovanost, fluktuace, věk, ) Důsledná personální politika škol Konkrétní ZŠ, MŠ Rizika jsou rozdělena do pěti základních skupin (finanční riziko, organizační riziko, právní riziko, technické riziko a věcné riziko). Na území ORP Strakonice je jako největší riziko vnímáno finanční riziko. Zejména u malých obcí je toto riziko naprosto zásadní. Nedostatek peněz na běžný provoz, opravy, moderní pomůcky či investice může způsobit pokles kvality výuky, neatraktivní prostředí to vše má za následek odliv žáků do jiných zařízení, to znamená snížení finančních prostředků od státu a kraje, tím pádem musí více doplácet zřizovatel, což může v krajním případě postupně vést až k uzavření daného zařízení. Z organizačních rizik je nejzásadnější nevhodné stanovení normativů, se kterým se potýkají zejména menší obce. Do právního rizika jsou zařazeny zejména změny legislativy, které si mohou vynucovat další investice, na které však nejsou dostatečné finanční prostředky. Z technického hlediska je největším rizikem technický stav budov či zastaralé vybavení. V této oblasti jsou důležité evropské fondy, ze kterých lze čerpat finanční prostředky na investice či modernizaci vybaveni. Urči-tým negativem však je složitá byrokracie při administraci těchto projektů. Věcné riziko může být například špatné řízení školy, bohužel i při špatném řízení školy je velmi složité odvolat ředitele, i když zřizovatelem MŠ či ZŠ je daná obec. 165 S t r á n k a

166 3.3.Východiska pro strategickou část Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Základní školy i mateřské školy jsou na území ORP rozmístěny rovnoměrně, ze žádné části ORP nehrozí extrémní dojížďková vzdálenost. Z hlediska dopravní obslužnosti jsou školy ve Strakonicích dostupné dostatečně, horší je to s dostupností menších škol mimo Strakonice. Tento problém řeší jednotlivé školy úpravou rozvrhu hodin, který je uzpůsoben příjezdu autobusů. Dle demografického vývoje přibude v příštích letech žáků v základních školách, ty však mají dostatečnou kapacitu tento nápor zvládnout. V poslední době byla problematická přeplněnost mateřských škol ve Strakonicích, přestože každý rok vznikala nová místa. Vzhledem k demografickému vývoji porodnosti by se tento problém měl postupně snižovat. Ve školním roce 2013/2014 byla nově otevřena MŠ v Řepici, tato obec se v posledních letech rozrostla a žije zde mnoho rodin s malými dětmi. Město Strakonice zvažuje výstavbu nové mateřské školy v oblasti lokality Jezárky, kde je zbudována základní škola, ale předškolní zařízení zde chybí. Zbudováním této mateřské školy by došlo k rovnoměrnějšímu rozložení MŠ na území Strakonic, které v některých lokalitách není ideální. Na území ORP zcela chybí zařízení, kde by mohly být přijímány děti do tří let věku (jesle byly zrušeny v roce 1994). Novela školského zákona zavádí povinnost pro předškoláky navštěvovat předškolní zařízení a povinnost předškolních zařízení přijímat i dvouleté děti od roku V současné době jsou dvouleté děti začleňovány do kolektivu větších dětí, což není z mnoha důvodů (hygienické, mentální zralost dítěte) zcela ideální. Třídu zaměřenou hlavně na malé děti provozuje Dětský klub Žirafa ve Volyni. Zbudování třídy pro pouze dvouleté děti je náročné, protože celý provoz hradí provozovatel. Přesto by zbudování této třídy uvítali nejen rodiče dětí ale i pedagogové. Samostatnou třídu pro předškoláky a třídu pro dvouleté děti plánuje zbudovat město Volyně. V ORP Strakonice vznikají i další školní zařízení, která využívají při výchově a výuce dětí a žáků alternativní způsoby výuky, jedná se například o dříve dětský klub REMÍZEK, který se stal akreditovanou lesní školou a od školního roku 2017/2018 je veden ve školském rejstříku, a nově vznikající základní školu Volyňku škola pro radost, která otevřela ve školním roce 2016/2017 třídu pro předškoláky a též od školního roku 2017/2018 je zapsaná do školského rejstříku a otvírá nově malotřídní základní školu ve Volyni. V posledních letech přibývá dětí s logopedickými vadami, děti jsou sociálně nezralé a tyto důvody vedou k odkladu školní docházky. V celém ORP Strakonice chybí přípravné třídy základních škol. Tyto třídy dle školského zákona mohou navštěvovat i děti bez sociálního znevýhodnění, podmínkou však je, že školské poradenské zařízení shledá, že zařazení do přípravné třídy vyrovná vývoj dítěte, a že zařazení do přípravné třídy školské poradenské zařízení doporučí (na podmínce doporučení školského poradenského zařízení jako podkladu pro rozhodnutí ředitele školy se tedy nic nemění). Přednostně jsou přijímány děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat alespoň 10 dětí. Ve školním roce 2016/2017 dostalo v ORP Strakonice cca 80 dětí odklad školní docházky. Tyto děti zůstávají v mateřských školách, kde se opakuje výuka podle vzdělávacího plánu. Vhodnější je umístění dětí v přípravných třídách základních škol, kde se vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem. Problematická je také určitá konkurence mezi školami, kdy rodiče vozí své děti do MŠ či ZŠ do Strakonic, protože to mají při cestě do zaměstnání. Zde mohou menší školy konkurovat individuálnějším přístupem či rodinnější atmosférou, protože je obvykle ve třídách méně dětí. Jednou z možností je také nabídka různých mimoškolních aktivit, kterou nabízejí všechny školy. Malotřídní školy vidí v inkluzivním vzdělávání možnost vlastního rozvoje a staví na zkušenostech s individuálním přístupem, což jim umožňuje menší kolektiv dětí, na rozdíl od velkých městských škol. Stávající prostory MŠ mnohdy nevyhovují po technické stránce a neumožňují bezbariérový přístup. Většinou se jedná o starší budovy. V návaznosti na novelu školského zákona, která zahrnuje povinný poslední rok docházky pro předškoláky a do budoucna i pro dvouleté děti může být problémem na území ORP Strakonice nedostatečná kapacita MŠ. Bude nutné přizpůsobit počet míst v MŠ a ve třídách současným potřebám (např. 166 S t r á n k a

167 dětem se SVP, dvouletým dětem v kolektivu) s ohledem na demografický vývoj. U základních škol je situace podobná, je nutná rekonstrukce budov ZŠ a jejich uzpůsobení k bezbariérovému přístupu a vybavení, modernizace učeben a vybavení na podporu zvyšování kvality výuky a podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Některé školní areály již prošly v uplynulých letech alespoň částečnými rekonstrukcemi, přesto je na území ORP Strakonice řada školních objektů v horším technickém stavu, některým chybí bezbariérový přístup. Některé ZŠ v městech i v menších obcích mají nevyhovující a zastaralé vybavení některých učeben, některé školy mají nevyhovující prostory pro výuku. Chybí prostory pro odborné předměty, zázemí pro pedagogické pracovníky a jejich personální podporu, zázemí pro žáky mimo školní vyučování. S přispěním evropských fondů se zejména v posledních letech podařilo zrekonstruovat mnoho budov ZŠ a MŠ, spousta budov však na svoji rekonstrukci ještě čeká. S rozmachem moderních informačních technologií roste i jejich zapojení do výuky zejména v ZŠ. I v dalším plánovacím období je počítáno s podporou pro MŠ a ZŠ, takže modernizace budov i vybavení by měla pokračovat i dále. Evropské fondy lze využívat i ke vzdělávání pedagogů či zavádění moderních forem výuky do škol. V souvislosti s evropskými fondy je však nutné zmínit složitou administrativu, která mnohé zájemce odradí, zejména v malých školách na ni nejsou personální kapacity. V současné době lze využívat šablony MŠMT pro základní a mateřské školy, které nejsou tak administrativně náročné Složité je také financování MŠ a ZŠ zejména v malých obcích. Tyto zařízení mají méně žáků, tím pádem i méně finančních prostředků a malé obce nemají peněz nazbyt, aby mohla tato zařízení výrazně dotovat. Stoupající nároky na výuku dětí a žáků, změna legislativy, nárůst administrativy, využití počítačových technologií ve výuce a nové způsoby výuky neustále zvyšují náročnost pedagogické profese. Učitelé se chtějí vzdělávat a následně získané znalosti využívat ve výuce. Uvolňování učitelů z vyučování je náročné, chybí učitelé, kteří by je zastoupili. Možností pro sdílení dobré praxe také není mnoho. Izolovaní jsou především učitelé v menších školách, kteří z organizačních důvodů nemohou navázat vztahy s ostatními školami. Náročnější je pro ně i účast na dalším vzdělávání pedagogů z časových a personálních důvodů. Velký počet dětí ve třídách neumožňuje individuálně se věnovat všem dětem a žákům. Školy chtějí zapojit do výuky chůvy, školní asistenty a osobní asistenty. Na trhu práce je těchto profesí nedostatek. Učitelům chybí zkušenosti v oblasti spolupráce s těmito pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. Pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti nebo pregramotnosti chybí moderní výukové materiály, metodické postupy a možnost vytvoření pozice samostatného pracovníka pro danou odbornost. Školy organizují akce na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, spolupracují s knihovnami, rozvíjí individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku a český jazyk. Přesto je o obecně malý zájem o čtenářství a matematiku. Chybí nástroje pro srovnání úrovně gramotností pro žáky daného věku nebo ročníku, žáci mají rozdílné znalosti při přechodu do jiné školy. Nedostatečná je spolupráce s rodiči, kteří se zapojují nedostatečně do školních akcí. Školy mají vypracované plány pro rozvoj polytechnických dovedností dětí a žáků, přesto existuje jen málo pravidelných školních a mimoškolních aktivit, které by získané dovednosti rozvíjely. Vybavení laboratoří, dílen a odborných učeben je zastaralé. Dostupnost komunikačních a informačních technologií pro výuku je nedostatečná. Špatná jazyková vybavenost učitelů polytechnických předmětů neumožňuje využívat plně metodu CLILL, metoda je využívána v DDM Strakonice. Pro nadané žáky pořádá DDM pravidelně soutěžní olympiády (matematické, přírodovědné, chemické a další). DDM dlouhodobě zajišťuje kroužek Koumáci, kde si nadaní žáci mohou vyzkoušet různé pokusy, a kroužek programování. Na polytechniku je zaměřen kroužek Šikulové. Děti s výtvarným nadáním navštěvují kroužky keramiky, malby, sochařství nebo dochází do ZUŠ. ZUŠ působí jako výběrová škola a má čtyři základní obory hudební, dramatický, taneční a výtvarný. Kapacita ZUŠ je dlouhodobě naplněna, zřizovatel neuvažuje o jejím rozšíření i přes velký zájem rodičů a žáků. Sportovních příležitostí pro děti a žáky je na Strakonicku velké množství, sportovní aktivity jsou dostupné v každé obci. 167 S t r á n k a

168 Hlavní problémovou oblastí je zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a základního vzdělávání na území ORP Strakonice. Je nutné zajistit dostatečnou kapacitu pro umístění všech dětí do předškolních vzdělávacích zařízení s ohledem na spádovost podle jejich bydliště, důležitá je i modernizace a rekonstrukce budov, vybavení, zbudování prostor pro umístění dvouletých dětí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu rozvoje metodické, personální a finanční podpory provozu školského zařízení, které bude u dětí rozvíjet i matematickou a čtenářskou gramotnost nebo pregramotnost. Na území ORP Strakonice existují různé organizace, jejichž činností je vzdělávání dětí a mládeže. Jejich spolupráce je však teprve ve fázi rozvoje, proto je nutné tuto spolupráci podporovat. Nutné je rozvíjet také spolupráci se středními školami a zaměstnavateli v regionu. Jihočeská hospodářská komora pořádá burzu škol pro žáky 8. a 9. tříd, kteří zde mají možnost seznámit se s jednotlivými obory středních škol a odborných učebních oborů. Navazující exkurze do výrobních podniků chybí. Školy poskytují velkou nabídku mimoškolního vzdělávání, děti a žáci mohou využívat i možností dalších vzdělávacích organizací. Na území probíhají vzdělávací aktivity během celého školního roku i o prázdninách. Školy a zástupci dalších vzdělávacích organizací pořádají letní tábory pro děti. Finančních prostředků na tuto činnost a na potřebné vybavení je nedostatek. Učitelé vedou kroužky ve svém osobním volnu za minimální odměnu, ostatní organizace využívají různé granty, kterých není mnoho. Představitelé předškolního a základního vzdělávání a jiní aktéři ve vzdělávání poskytující zájmové, neformální a další vzdělávání na území ORP Strakonice, nemají mnoho příležitostí nebo je ani nevyhledávají, ke společnému setkávání, sdílení zkušeností, navázaní spolupráce. Potýkají se s nedostatkem finančních prostředků na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, zajištění technického a personálního zázemí pro rozvoj aktivit, stejně jako MŠ a ZŠ. Podpora vzájemné komunikace a spolupráce mezi zřizovateli, řediteli, pedagogy, zástupci NNO a dalšími aktéry vzdělávání významně napomůže ke zvýšení kvality vzdělávání v území. Přínosná je také spolupráce s organizacemi mimo hlavní vzdělávací proud. Tato spolupráce umožní dětem a žákům využít teoretické znalosti v prostředí praxe, rozšířit si obzory v dalších oblastech života a uvědomit si v jakém oboru se chtějí realizovat, výhody a povinnosti zvoleného oboru Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území Z výše uvedeného vyplývá nutnost podpory zvyšování kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a péče, zvyšování kvality a dostupnosti základního školství a podpora vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, zřizovateli škol, NNO, včetně neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. V oblasti rozvoje předškolního zdělávání a péče je prioritou zajištění dostatečné kapacity, modernizace a rekonstrukce stávajících prostor, jak vnitřních, tak venkovních. V důsledku začleňování dětí se SVP je též důležité zajistit bezbariérový přístupu tam, kde chybí a zajistit vhodné vybavení. Důležité je další vzdělávání pedagogických pracovníků z oblasti předškolního vzdělávání, zajištění personální podpory při péči o děti se SVP a dětmi mladších tří let. V oblasti základního vzdělávání je prioritou zajištění jeho kvality a dostupnosti, které spočívá ve výstavbě, rekonstrukci a modernizaci budov ZŠ a jejich vybavení včetně bezbariérových úprav a vybavení na podporu zvyšování kvality výuky a podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ. Cílem je zlepšit technický stav budov a venkovních prostor školních objektů, tak aby vyhovovaly současným požadavkům. Nutná je i podpora pedagogů. Cílem je zajistit dostatečnou personální podporu (např. asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog), zajistit podmínky pro přijetí žáků se speciálními vzdělávajícími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu (např. snížení počtu žáků ve třídě pro individuální přístup), usnadnit začlenění žáků ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí a žáků ohrožených školním neúspěchem, např. prostřednictvím extrakurikulárních aktivit (např. čtenářské kluby, doučování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti), podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a zlepšit komunikaci s žáky a rodiči. Prioritou týkající se vzájemné spolupráce aktérů vzdělávání, jejich propojenosti a vzájemné pomoci je podpora vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, zřizovateli škol, NNO, včetně neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. 168 S t r á n k a

169 Cílem je umožnit aktérům ve vzdělávání společné setkávání, sdílení příkladů dobré praxe (ZUŠ, DDM, mateřská a rodinná centra, dětské kluby), vytvořit prostor pro navázání budoucí spolupráce a sdílení zkušeností pro zlepšení kvality vzdělávání v území, podpořit kvalitu a rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání a podpora dalšího vzdělávání a spolupráce. Pro provoz neformálních vzdělávacích zařízení je nutné také podpořit výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zázemí pro neformální a zájmové vzdělávání, vybavit zázemí pro aktivity organizací. Některé z těchto organizací se potýkají s nedostatečnými prostředky na provoz, platy zaměstnanců, vybavení, atd. Jsou většinou závislé na práci dobrovolníků, grantech a dotací z Úřadu práce na mzdy zaměstnanců SWOT - 3 analýza prioritních oblastí rozvoje v ORP Strakonice SWOT - 3 analýza Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Silné stránky Slabé stránky ZŠ a MŠ mezi sebou komunikují, funguje nedostatečná bezbariérovost škol vzájemná spolupráce pro usnadnění pedagogové nemají zkušenosti v oblasti přechodu dětí z MŠ do ZŠ (vzájemné spolupráce s dalšími pedagogickými a návštěvy a společné akce), obzvlášť nepedagogickými pracovníky (osobní malotřídní školy komunikují se školou s 2. asistent, asistent pedagoga, atd) stupněm škol, kam děti odcházejí po ukončení 1. stupně nepřipravenost škol na změny v návaznosti na školský zákon integrovaný proinkluzivní přístup malotřídních škol v praxi, vyplývá z rodinného prostředí těchto škol ( všichni se znají, děti v nepříliš pozměněném kolektivu absolvují MŠ a pak i ZŠ) školy nabízejí rozmanité mimoškolní aktivity pro všechny děti, široká nabídka neformálního vzdělávání v ZUŠ a DDM Příležitosti Ohrožení navázání vztahů s místními a regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod. dětskými kluby a školními kluby) podpora kampaně/osvěty v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod. úprava organizace a průběhu vyučování v souladu s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a tvorba systému podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (vybavení kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívání služeb asistenta pedagoga atd.) nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků (např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) a nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti inkluze vč. metodické podpory ze strany MŠMT velký počet žáků ve třídách, není zde dostatečný prostor pro individuální přístup nezájem rodičů, především rodiče ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí nekomunikují se školou, jejich požadavky vůči škole jsou nereálné vzhledem k prospěchu žáků, nedbají doporučení školy pro návštěvu Pedagogickopsychologické poradny, zvyšující se počet 169 S t r á n k a

170 kázeňských přestupků Základní a mateřské školy na území ORP Strakonice vzájemně spolupracují a napomáhají tak dětem k bezproblémovému přechodu z mateřské školy do základní školy. Pořádají společné akce jako například školní akademie, vystoupení dětí ke Dni matek, návštěvy škol a další. V menších obcích děti společně přecházejí z mateřské školy do základní školy, děti se nemusí seznamovat s novým třídním kolektivem a prostředí školy už také znají. Ve všech školách je rozmanitá nabídka mimoškolních aktivit, která je doplněna nabídkou neformálního vzdělávání v ZUŠ ve Strakonicích a ve Volyni a v DDM Strakonice. K problematickým oblastem patří nedostatečná bezbariérovost budov nejen některých škol, ale také DDM a ZUŠ. Především ZUŠ Strakonice je umístěna v historické budově a stavební úpravy jsou značně problematické. Nedostatečný je také počet osobních asistentů, pedagogických asistentů, logopedů a psychologů. Rodiče i pedagogové by uvítali nižší počet dětí ve třídách, který by umožnil individuálnější přístup k žákům SWOT - 3 analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Silné stránky Slabé stránky rovnoměrné umístění MŠ na území ORP Strakonice, existence mateřských/ rodinných center a dětských klubů (především ve Strakonicích) MŠ kvalitně připravují děti na přechod do ZŠ, ZŠ a MŠ na území ORP Strakonice mezi sebou komunikují a funguje vzájemná spolupráce při přechodu dětí do ZŠ rodinná atmosféra malých školek v obcích, které mají menší počet dětí ve třídách technický stav některých školních areálů, které potřebují rekonstrukci, modernizaci vybavení nerovnoměrné rozmístění MŠ ve Strakonicích a nedostatečná kapacita předškolních zařízení pro děti do tří let (chybějící kapacity pro umístění dětí od dvou let). izolovanost menších školek v obcích, hlavně z personálních důvodů nemají možnost navázat vztahy s ostatními školkami nebo se účastnit společného vzdělávání Příležitosti MŠ mohou čerpat finanční prostředky z fondů EU, atd. (modernizace budov, vybavení, DVPP) navýšení kapacit MŠ, snížení počtu dětí ve třídách další vzdělávání pedagogů v problematice související s předškolním vzděláváním Ohrožení možná nedostatečná kapacita školek v případě nárůstu počtu dětí z důvodu zavedení povinných ročníků v MŠ pro předškoláky a postupně i přednostní přijímání až dvouletých dětí nedostatek finančních prostředků na vzdělávání dětí se SVP nebo na pomůcky, vzdělávací materiály a na práci s heterogenními skupinami povinnost vymezení školských obvodů pro MŠ - zrušení smluvního vztahu s obcemi Mateřské školy plní svůj prvotní úkol, připravují děti na následnou školní docházku, kvalifikovaní učitelé nově zapojují alternativní způsoby výchovy do výuky dětí. Mezi vážná ohrožení patří chybějící kapacity předškolních zařízení pro děti mladší věku tří let. Novela školského zákona postupně zavádí pro MŠ povinné 170 S t r á n k a

171 ročníky pro předškoláky a od roku 2020 přednostní přijímání až dvouletých dětí. S nástupem dvouletých dětí a dětí se SVP do MŠ bude zapotřebí provést technické úpravy zastaralých budov a zajistit jejich bezbariérovost. Na druhou stranu MŠ v menších obcích jsou ohroženy nižším počtem dětí ve třídách a nedostatkem finančních prostředků od zřizovatele na provoz. Zřizovatelé často dotují školská zařízení, aby zachovali jejich provoz v obci. Tyto ohrožení jsou velmi závažná a mohou vést ke zrušení předškolního zařízení. V blízké době bude nutné zajistit personální podporu pedagogů (chůvy, atd.) a doplnit další vzdělávání pedagogů. Změny v legislativě skrývají případné příležitosti ale i ohrožení pro provoz MŠ. SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ Silné stránky Slabé stránky v MŠ jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení motivace ke čtenářství (např. výstavy dětských knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových příběhů, hry na postavy z kin apod.) spolupráce s knihovnami MŠ podporují rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů nedostatečná kvalita a množství didaktických materiálů (pracovní listy, úlohy, rébusy apod.) a interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti (projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod.) řečové vady dětí, nedostatek logopedické průpravy pro pedagogické pracovníky Příležitosti ve škole budou více využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti podpora informovanosti a spolupráce v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči (např. představení služeb školy v oblasti čtenářské pregramotnosti, služeb knihovny, kroužků, aktivit spojených s čtenářskou pregramotností apod.) OP VVV možnost pořízení pomůcek a výukových materiálů na podporu čtenářské pregramotnosti Ohrožení nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.) nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem a nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti příslušné pregramotnosti všeobecný nezájem o čtení K rozvinutým aktivitám patří spolupráce mateřských škol s knihovnami. Děti navštěvují knihovny, které pro ně připravují tematicky zaměřené přednášky, předčítání z knih doprovázené tvořivými činnostmi dětí a další aktivity. Knihy jsou používány v mateřských školách jako součást výuky. Velkým problémem jsou vady řeči u předškoláků, které přetrvávají do školních let dítěte a činí tak další problémy. V posledních letech je velmi propagováno čtení dětem v rodinách, což přispívá k tomu, aby si tyto děti vybudovaly kladný vztah k četbě již od dětství. 171 S t r á n k a

172 SWOT - 3 analýza Podpora matematické pregramotnosti v MŠ Silné stránky Slabé stránky učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů k řešení a pochopení každodenních situací, návštěva science center apod.) Příležitosti rozšíření využívání interaktivních metod a pomůcek v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti výměna příkladů dobré praxe mezi pedagogy zapojení rodičů do aktivit spojených s matematickou pregramotností nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti příslušné pregramotnosti absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné pregramotnosti Ohrožení nedostatečné uplatňování metod a forem vzdělávání ve vztahu k heterogenním skupinám dětí nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti (projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod.) nezájem rodičů V mateřských školách probíhá příprava na výuku matematiky nenásilnou formou, děti se učí formou her a dětských říkadel. Tato výuka je pro děti zábavná a vytváří u nich kladný vztah k matematice. K rozvoji matematické pregramotnosti napomáhají interaktivní metody a pomůcky. Těchto pomůcek je stále ještě nedostatek. SWOT - 3 analýza Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ Silné stránky Slabé stránky podpora samostatné práce dětí v oblasti polytechnického vzdělávání podpora dětí se zájmem o polytechniku pedagogové se vzdělávají a využívají získané poznatky při výchově dětí nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání (vybavení tříd, heren, hřišť, keramických dílen apod.) malý zájem pedagogů o podporu polytechnického vzdělávání nebo strach o bezpečnost dětí absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání Příležitosti Ohrožení pověření osoby zodpovědné za rozvoj malý zájem dětí a rodičů o polytechniku 172 S t r á n k a

173 polytechnického vzdělávání, schopná poradit, doporučovat dětem nebo učitelům podpora aktivní spolupráce s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky zlepšení vybavení pro rozvoj polytechnického vzdělávání nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogů v dané oblasti velký počet dětí ve třídě V současné době je kladen důraz na rozvoj polytechnického vzdělávání dětí, polytechnické vzdělávání je podporováno již v mateřských školách, kde děti používají především různé polytechnické stavebnice. Stavebnice je nutné neustále doplňovat a obměňovat, finanční náročnost je vysoká. Některé mateřské školy mají keramické dílny, jiné o ně teprve usilují. Pedagogové se v dané oblasti vzdělávají, ale velkým přínosem by bylo vytvoření samostatné pozice pracovníka pro polytechnické vzdělávání. SWOT - 3 analýza Podpora matematické gramotnosti Silné stránky podpora matematického myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.) učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku, školy se zapojují do různých matematických olympiád a soutěží, ZŠ Dukelská má třídu s rozšířenou výukou matematiky Příležitosti podpora využívání interaktivních médií, informační a komunikačních technologií v oblasti rozvoje matematické gramotnosti a podpora personálního zajištění pedagogického zvýšení možnosti využití sdílení dobré praxe zájem pedagogů rozšiřovat své znalosti a poznávat nové metody výuky ke zvyšování kvality vzdělávání Slabé stránky z finančních důvodů a z důvodů personálního zastoupení chybí prostor pro DVPP nedostatečné podmínky pro např. půlení hodin, k inovaci výukových metod nezájem dětí o matematiku obecně Ohrožení chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku rozdílné znalosti dětí při přechodu z jedné školy do jiné nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.) pedagogové jsou zahlceni vedlejšími činnostmi a aktivitami, rozšiřuje se pocit, že tzv. chybí prostor pro samotné učení Základní školy podporují matematické myšlení u žáků, pro žáky se zájmem o matematiku jsou přístupné matematické kroužky. Školy se zapojují do matematických olympiád, pedagogové se stále v matematice vzdělávají a získané poznatky uplatňují při výuce. Ve Strakonicích v ZŠ Dukelská je třída zaměřená na 173 S t r á n k a

174 rozšířenou výuku matematiky. Školy připravují žáky na přijímací zkoušky z matematiky. Zaměřují se i na žáky, kteří ve výuce matematiky zaostávají a tyto žáky doučují. Výuku matematiky by usnadnilo využití možnosti půlených hodin nebo menší počet žáků ve třídách. Žáci mají rozdílné znalosti při přechodu z jedné školy na jinou, protože chybí srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku a ročníku. SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské gramotnosti Silné stránky Slabé stránky škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem (od prostého porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb žáků) škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu nebo matematiku ve školách fungují čtenářské kluby, žáci mají možnost si půjčovat knihy ze školní knihovny, školy spolupracují s knihovnami chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku - rozdílné znalosti dětí při přechodu z jedné školy do jiné z finančních důvodů a z důvodů personálního zastoupení chybí prostor pro DVPP nezájem dětí o čtenářství obecně Příležitosti podpora využívání interaktivních médií, informační a komunikačních technologií v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti podpora personálního zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod. zvýšení možnosti využití sdílení dobré praxe mezi školami Ohrožení nezájem ze strany žáků a rodičů, dětem chybí motivace a chuť číst nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.) pedagogové jsou zahlceni vedlejšími činnostmi a aktivitami, rozšiřuje se pocit, že tzv. chybí prostor pro samotné učení Základní školy v ORP Strakonice podporují základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem, ve školách jsou knihovny a čtenářské kluby. Žáci školy si mohou půjčovat knihy nejen ve škole, ale i domů na prázdniny. Knihovny jsou doplňovány o nejnovější vydání knižních publikací. Školy spolupracují s veřejnými knihovnami, které pro ně pořádají tematické okruhy, soutěže a setkání s autory. Pro mladší se zde koná Pasování na čtenáře nebo Noc s Andersenem. Všechny tyto aktivity vedou k odstraňování nezájmu o čtení. 174 S t r á n k a

175 SWOT - 3 analýza Podpora polytechnického vzdělávání v ZŠ Silné stránky Slabé stránky podpora zájmu žáků o oblast polytechniky existuje málo pravidelných školních a propojením znalostí s každodenním mimoškolní aktivit na podporu a rozvoj životem a budoucí profesí polytechnického vzdělávání školy mají zpracovány plány výuky nevhodné či žádné vybavení laboratoří, polytechnických předmětů (matematiky, odborných učeben, dílen apod. předmětů přírodovědného a technického směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce), které jsou vzájemně obsahově i časově provázány nedostatečné/neodpovídající prostory příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Příležitosti Ohrožení podpora výuky vybraných témat polytechnických předmětů v cizích jazycích metoda CLILL, rozvoj spolupráce s místními firmami/podnikateli vytvoření pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechniky nepokrytá poptávka po pracovnících v polytechnických oborech malý zájem o polytechnické vzdělávání ze strany žáků a rodičů nedostatečná dostupnost informačních a komunikačních technologií pro výuku v oblasti polytechnického vzdělávání špatná jazyková vybavenost učitelů polytechnických předmětů pro výuku v CLILL Polytechnické vzdělávání na základních školách probíhá především v hodinách fyziky, chemie, pracovních činností. Při laboratorních cvičeních jsou používané většinou zastaralá vybavení a jeho obměna je finančně náročná. Učitelé rozvíjí své znalosti, které následně uplatňují při práci s žáky. Ve školách jsou mimoškolní aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání. Přesto chybí pracovníci, kteří by se zaměřovali speciálně na polytechnické vzdělávání. S podporou jazykového vzdělávání je možné do budoucna využívat při výuce polytechnických předmětů metodu CLILL, která zde není ještě rozšířená. Na Strakonicku se vždy nacházely průmyslové podniky, i v dnešní době je ze strany zaměstnavatelů velký zájem o pracovníky vzdělané v technických oborech. Poptávka po těchto pracovních není dlouhodobě plně pokryta. Zde vzniká možnost pro spolupráci škol a zaměstnavatelů v polytechnickém vzdělávání. 175 S t r á n k a

176 SWOT 3 analýza prioritních oblastí, stanovených ve Strategickém rámci projektu MAP ORP Strakonice Priorita 1: Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Silné stránky rovnoměrné umístění MŠ na území ORP Strakonice, existence mateřských/ rodinných center a dětských klubů (především ve Strakonicích) MŠ kvalitně připravují děti na přechod do ZŠ, ZŠ a MŠ na území ORP Strakonice mezi sebou komunikují a funguje vzájemná spolupráce při přechodu dětí do ZŠ rodinná atmosféra malých školek v obcích, které mají menší počet dětí ve třídách Slabé stránky technický stav některých školních areálů, které potřebují rekonstrukci, modernizaci vybavení, chybí bezbariérový přístup nerovnoměrné rozmístění MŠ ve Strakonicích a nedostatečná kapacita předškolních zařízení pro děti do tří let (chybějící kapacity pro umístění dětí od dvou let). izolovanost menších školek v obcích, hlavně z personálních důvodů nemají možnost navázat vztahy s ostatními školkami nebo se účastnit společného vzdělávání, DVPP Příležitosti MŠ mohou čerpat finanční prostředky z fondů EU, atd. (modernizace budov, vybavení, DVPP) navýšení kapacit MŠ, snížení počtu dětí ve třídách další vzdělávání pedagogů v problematice související s předškolním vzděláváním Ohrožení možná nedostatečná kapacita školek v případě nárůstu počtu dětí z důvodu zavedení povinných ročníků v MŠ pro předškoláky a postupně i přednostní přijímání až dvouletých dětí nedostatek finančních prostředků na vzdělávání dětí se SVP nebo na pomůcky, vzdělávací materiály a na práci s heterogenními skupinami povinnost vymezení školských obvodů pro MŠ - zrušení smluvního vztahu s obcemi Mateřské školy svědomitě připravují děti pro následnou školní docházku, pedagogové jsou plně kvalifikovaní pro výkon své profese a nově zapojují alternativní způsoby výchovy do výuky dětí. Mezi vážná ohrožení momentálně patří chybějící kapacity předškolních zařízení pro děti mladší věku tří let. Novela školského zákona postupně zavádí pro MŠ povinné ročníky pro předškoláky a od roku 2020 přednostní přijímání až dvouletých dětí. S nástupem až dvouletých dětí a dětí se SVP do MŠ bude zapotřebí provést technické úpravy zastaralých budov a zajistit jejich bezbariérovost. Je nutné se zamyslet, zda s ohledem na demografický vývoj na území ORP Strakonice a v návaznosti na novelu školského zákona, bude dostatečná kapacita mateřských škol. MŠ ve Strakonicích se v současné době potýkají s vysokou naplněností jednotlivých tříd. Na druhou stranu MŠ v menších obcích jsou ohroženy nižším počtem dětí ve třídách a nedostatkem finančních prostředků od zřizovatele na provoz. Zřizovatelé často dotují školská zařízení, aby zachovali jejich provoz v obci. Tato ohrožení jsou velmi závažná a mohou vést ke zrušení předškolního zařízení. V blízké době bude nutné zajistit personální podporu pedagogů (chůvy, atd.) a doplnit další vzdělávání pedagogů. Změny v legislativě skrývají případné příležitosti ale i ohrožení pro provoz MŠ. 176 S t r á n k a

177 Priorita 2: Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání na území ORP Strakonice Silné stránky rovnoměrné umístění ZŠ na území ORP Strakonice dostatečná kapacita ZŠ a dobrá dopravní obslužnost školy nabízejí širokou škálu mimoškolních aktivit Slabé stránky technický stav některých školních areálů, které potřebují rekonstrukci, modernizaci učeben, chybí bezbariérový přístup nedostatek odborníků (např. speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, psychologů, atd.), s tím související neznalost problematiky inkluze/ společného vzděláván, nezájem ze strany rodičů, nedostatečná vzájemná komunikace školy a rodiny (zejména rodiny ze sociokulturně znevýhodněného prostředí) Příležitosti ZŠ mohou čerpat finanční prostředky z fondů EU, národní dotace (modernizace budov, vybavení) podpora dalšího vzdělávání pedagogů v problematice související se vzděláváním na ZŠ (využívání moderních metod) podpora polytechnického vzdělávání Ohrožení nedostatek finančních prostředků na provoz, zejména u škol v menších obcích nižší počet dětí v ZŠ v malých obcích a rozdílný zájem o jednotlivé ZŠ ve Strakonicích nejednotné znalosti učiva při přechodu žáků z jedné ZŠ do druhé a při přechodu na SŠ V ORP Strakonice je dostatečná kapacita základních škol, nejvíce jsou obsazeny ZŠ přímo ve Strakonicích, které jsou přirozeným spádovým centrem. Velkou výhodou venkovských škol je rodinné prostředí, menší počet dětí ve třídách a individuální přístup k žákům. Paradoxně menší počet dětí ve školách, potažmo ve třídách, je zároveň i ohrožením, z důvodu nedostatku financí na provoz. Na území ORP se nachází školní areály, které by uvítaly rekonstrukci, vybudování nebo rekonstrukci přilehlých sportovišť, nové odborné učebny nebo modernější vybavení. Slabou stránkou je nedostatečná znalost problematiky společného vzdělávání (inkluze) a nadcházejících změn v praxi, které přináší novela školského zákona. Chybí odborníci s praktickými zkušenostmi, kteří by spolupracovali s pedagogy a personálně je podpořili při práci s heterogenními skupinami žáků. Ke zlepšení kvality vyučování významně přispěje možnost sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy a jejich další vzdělávání. 177 S t r á n k a

178 Priorita 3: Podpora vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, zřizovateli škol, NNO, včetně neformálního a zájmového vzdělávání Silné stránky silné zázemí ZUŠ ve Strakonicích a ve Volyni, DDM ve Strakonicích široká nabídka zájmového a neformálního vzdělávání rodinná/ mateřská centra a dětské kluby nabízejí aktivity pro rodiče a děti, seniory, semináře pro rodiče. kvalifikovaný personál Příležitosti rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání v menších obcích čerpání finančních prostředků z fondů EU, národní dotace navázání spolupráce mezi místními aktéry ve vzdělávání Slabé stránky každoročně vyčerpaná kapacita ZUŠ nerovnoměrné rozmístění organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území ORP Strakonice (větší koncentrace hlavně ve Strakonicích) malá spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání Ohrožení nedostatek finančních prostředků na provoz, mzdy zaměstnanců a na zajišťování aktivit nezájem ze strany rodičů nedostatečná spolupráce s organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání konkurenční prostředí mezi těmito organizacemi V území existují organizace nabízejících mimoškolní vzdělávání s širokou nabídkou vzdělávacích aktivit pro zájemce nejrůznějšího věku. Tyto organizace jsou koncentrovány především ve Strakonicích. Širokou nabídku zájmových kroužků nabízí samotné ZŠ po vyučování. V území působí dvě ZUŠ, které mají dlouhodobě naplněnou kapacitu a musí odmítat zájemce o výuku. Přesto zde nejsou zbudovány pobočky ve větších obcích, které by kapacitu ještě rozšířily. V několika posledních letech vzniklo rodinné/mateřské centrum a několik dětských klubů a center. Tyto organizace jsou zaměřeny na rodiče s dětmi cca od 18 měsíců a výše. Velkým ohrožením je nedostatek finančních prostředků, se kterým se potýkají téměř všechny organizace působící v území ORP Strakonice. Zlepšení finanční situace by mohlo napomoci čerpání finančních prostředků z fondů EU. Velkou příležitostí pro další rozvoj v této oblasti je podpora spolupráce mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání. 178 S t r á n k a

179 4. S t r a t e g i c k á č á s t a S t r a t e g i c k ý r á m e c p r i o r i t M A P d o r o k u Vize Na území ORP Strakonice se nachází rovnoměrně rozmístěné základní školy, mateřské školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, které nabízí dostupné a kvalitní vzdělávání pro všechny zájemce. Aktéři ve vzdělávání (zřizovatelé, zástupci škol, neziskové organizace, atd.) mají prostor ke komunikaci, sdílení zkušeností a k navázání spolupráce, která povede ke zvyšování kvality a efektivity v oblasti předškolního a základního vzdělávání, formálního a zájmového vzdělávání Stanovení priorit Priorita 1 Cíl a popis cíle Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.1. Rozšíření kapacity MŠ, modernizace a rekonstrukce budov pro předškolní vzdělávání Stávající MŠ jsou vesměs starší budovy, bez bezbariérového přístupu, které nutně potřebují rekonstrukci a modernizaci, tak aby vyhovovaly současným nárokům na výuku. V návaznosti na novelu školského zákona, která zahrnuje povinný poslední rok docházky pro předškoláky a do budoucna i přednostní přijímaní až dvouletých dětí může na území ORP Strakonice vzniknout nedostatečná kapacita MŠ. Bude nutné přizpůsobit počet míst v MŠ a ve třídách současným potřebám (např. dětem se SVP, dvouletým dětem v kolektivu) s ohledem na demografický vývoj. Cílem je - zajištění dostatečných kapacit pro umístění dětí do předškolního vzdělávání výstavbou nových budov MŠ nebo přestavbou stávajících - modernizace a rekonstrukce stávajících budov a jejich sociálního zázemí - modernizace a rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor - podpořit bezbariérový přístup ke vzdělávání - přizpůsobit počet dětí ve třídách Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Cíl má silnou vazbu na povinné opatření č. 2 a povinné opatření č S t r á n k a

180 Postupů MAP Indikátory Počet nových míst v MŠ, průměrný počet dětí ve třídě, počet podpořených projektů, počet podpořených MŠ Priorita 1 Cíl a popis cíle Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.2. Modernizace vybavení zařízení předškolního vzdělávání V některých zařízeních, poskytujících předškolní vzdělávání, je vybavení zastaralé a nevyhovuje současným potřebám vzdělávání. Je nutná jeho obměna, aby vyhovovalo potřebám dětí, včetně dětí se SVP. Možnost obnovit nebo doplnit stávající vybavení by mělo pomoci ke snížení rozdílů mezi venkovskými a městskými předškolními zařízeními. Cílem je - modernizace vybavení heren, učeben, šaten (nábytek, bezbariérové prvky, polytechnické prvky) - podpořit rozvoj schopností dítěte prostřednictvím odborných pomůcek a materiálů v MŠ, např. prostřednictvím čtenářské a matematické pregramotnosti, polytechniky, za pomoci interaktivních pomůcek (tabule, tablety, magic boxy, atd.) - zajistit podpůrné prostředky pro děti se SVP - zvýšit atraktivnost malých škol v menších obcích Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Indikátory Cíl má silnou vazbu na povinné opatření č. 1, středně silnou vazbu na povinné opatření č. 2 a č. 3, slabou vazbu na doporučené opatření č. 2 a volitelné opatření č. 1 a č. 3 Počet podpořených projektů, počet podpořených MŠ 180 S t r á n k a

181 Priorita 1 Cíl a popis cíle Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy MŠ nejsou v současné době připraveny na změny vyplývající z novely školského zákona. Školy potřebují zajistit dostupnou metodickou, materiální, personální a finanční podporu pro kvalitní a inkluzivní vzdělávání v předškolních zařízeních. Zvyšuje se administrativní zátěž MŠ. Cílem je - zajistit personální podporu např. logopeda, psychologa, asistenta pedagoga, chůvu, atd. - podpořit spolupráci s PPP - podpořit spolupráci s rodiči - kvalitně připravit dítě na přechod do základní školy - podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe - podpora MŠ, které jsou zatíženy rostoucí administrativou Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Indikátory Cíl má silnou vazbu na povinné opatření č. 1, středně silnou vazbu na povinné opatření č. 2 a č. 3, slabou vazbu na volitelné opatření č. 3 a č. 4. Počet podpořených projektů zjednodušeného vykazování ( šablon ) a počet škol, které realizují tyto projekty z OP VVV, počet vzdělávacích seminářů a počet účastníků 181 S t r á n k a

182 Priorita 2 Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Indikátory Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání na území ORP Strakonice 2.1. Výstavba, rekonstrukce a modernizace školních objektů Některé školní areály již prošly v uplynulých letech alespoň částečnými rekonstrukcemi, přesto je na území ORP Strakonice řada školních objektů v horším technickém stavu, některým chybí bezbariérový přístup. Cílem je - zlepšit technický stav budov, venkovních a vnitřních prostor školních objektů, tak aby vyhovovaly současným požadavkům - nová výstavba, rekonstrukce a modernizace stávajících budov a jejich zázemí - podpořit bezbariérový přístup ke vzdělávání - investicemi do rekonstrukce a modernizace odstranit rozdíly v kvalitě a dostupnosti vzdělání, které snižují atraktivnost malých škol v obcích oproti školám ve městech - posílení ICT infrastruktury (konektivity), rozšíření o AP body (firewall, switche, access pointy), atd. Cíl má silnou vazbu na povinné opatření č. 3 a volitelné opatření č. 5 Počet podpořených projektů, počet podpořených ZŠ Priorita 2 Cíl a popis cíle Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání na území ORP Strakonice 2.2. Modernizace učeben a vybavení na podporu zvyšování kvality výuky ZŠ v městech i v menších obcích mají nevyhovující nebo zastaralé vybavení učeben, některé školy mají nedostatečné prostory pro výuku. Chybí prostory pro odborné předměty, zázemí pro pedagogické pracovníky a jejich personální podporu, dostatečné zázemí pro žáky mimo školní vyučování. Cílem je - vybudovat nové učebny nebo zmodernizovat stávající učebny - vybudovat výukové prostory, které podporují využívání moderních technologií, postupů a metod - vybudovat nové nebo rozšířit stávající zázemí pro žáky mimo školní vyučování (např. školní kluby, družiny) - zajistit podpůrné prostředky pro děti se SVP 182 S t r á n k a

183 - zajistit kvalitní zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Indikátory Cíl má silnou vazbu na povinné opatření č. 3 a volitelné opatření č. 5, středně silnou vazbu na povinné opatření č. 1, č. 2 a doporučené opatření č. 2, slabou vazbu na volitelné opatření č. 1, č. 2 a č. 3 Počet podpořených projektů, počet podpořených ZŠ Priorita 2 Cíl a popis cíle Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání na území ORP Strakonice 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ ZŠ nejsou v současné době připraveny na změny vyplývající z novely školského zákona. Školám chybí finanční, metodická a personální pomoc, nutná k podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Se společným vzděláváním jsou spojeny změny ŠVP, RVP, tvorba IVP, atd. To vše má vliv na rostoucí administrativu a zátěž škol. Cílem je - zajistit dostatečnou personální podporu (např. asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog, atd ) - zajistit podmínky pro přijetí žáků se speciálními vzdělávajícími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu (např. snížení počtu žáků ve třídě pro individuální přístup) - usnadnit začlenění žáků ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí a žáků ohrožených školním neúspěchem, např. prostřednictvím extrakurikulárních aktivit (např. čtenářské kluby, doučování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti) - podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe - zlepšit komunikaci s žáky a rodiči - podpora škol, které jsou zatíženy rostoucí administrativou - posílení komunikace mez školami a Pedagogicko psychologickou poradnou - podpora nadaných žáků Vazba na povinná a doporučená opatření Cíl má silnou vazbu na povinné opatření č. 3, slabou vazbu na povinné opatření č. 1, doporučené opatření č. 1 a č. 3, volitelné opatření č. 3 a č S t r á n k a

184 (témata) dle Postupů MAP Indikátory Počet podpořených projektů zjednodušeného vykazování ( šablon ) a počet škol, které realizují tyto projekty z OP VVV, počet vzdělávacích seminářů a počet účastníků Priorita 3 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území Cíl a popis cíle 3.1. Podpora ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání MŠ, ZŠ, ZUŠ a organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání nemají mnoho příležitostí nebo je ani nevyhledávají, ke společnému setkávání, sdílení zkušeností, navázaní spolupráce (investičního nebo neinvestičního charakteru). Potýkají se s nedostatkem finančních prostředků na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, zajištění technického a personálního zázemí pro rozvoj aktivit, stejně jako MŠ a ZŠ. Cílem je - vytvořit prostor pro navázání budoucí spolupráce a sdílení zkušeností, pro zlepšení kvality vzdělávání v území - podpořit kvalitu a rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání - podpořit kvalitu a rozvoj vzdělávání v ZUŠ - podpořit výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zázemí pro ZUŠ, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, vybavit zázemí pro aktivity - podpořit aktivity dětských klubů, rodinných/mateřských center, které nabízejí smysluplné a podnětné trávení volného času Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Indikátory Cíl má středně silnou vazbu na povinné opatření č. 1 a č. 3, slabou vazbu na doporučené opatření č. 1 a č. 3, volitelné opatření č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 6 Počet projektů, počet aktivit spolupráce 184 S t r á n k a

185 Priorita 3 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území Cíl a popis cíle 3.2. Podpora dalšího vzdělávání a spolupráce Ke zvýšení kvality vzdělávání je přínosná spolupráce s organizacemi mimo hlavní vzdělávací proud. Tato spolupráce umožní dětem a žákům využít teoretické znalosti v prostředí praxe, rozšířit si obzory v dalších oblastech života a uvědomit si v jakém oboru se chtějí realizovat, výhody a povinnosti zvoleného oboru. Cílem je - podpořit spolupráci aktérů ve vzdělávání s místními firmami pro podporu např. polytechnického vzdělávání - kariérní poradenství spolupráce s Úřady práce - spolupráce s knihovnami - spolupráce s DDM, ZUŠ, mateřskými a rodinnými centry, dětskými kluby, atd. - spolupráce se středními školami - spolupráce se zájmovými skupinami z oblasti kultury (folklórní skupiny, taneční a pěvecké sbory) - spolupráce s NNO (prevence a potlačení patologických jevů) - podpora projektových dní - zapojit relevantní aktéry do strategického plánování, které vede ke zvyšování kvality a rozvoji vzdělávání na území ORP Strakonice Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Indikátory Cíl má silnou vazbu na doporučené opatření č. 3, středně silnou vazbu na doporučené opatření č. 2 a č. 3, slabou vazbu na povinné opatření č. 1, č. 2 a č. 3 a na volitelné opatření č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 6 Počet projektů, počet aktivit spolupráce 185 S t r á n k a

186 4.3. Stručný přehled priorit a cílů Priorita 1 Cíl 1.1. Cíl 1.2. Cíl 1.3. Priorita 2 Cíl 2.1. Cíl 2.2. Cíl 2.3. Priorita 3 Cíl 3.1. Cíl 3.2. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Rozšíření kapacity MŠ, modernizace a rekonstrukce budov pro předškolní vzdělávání Modernizace vybavení zařízení předškolního vzdělávání Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání na území ORP Strakonice Výstavba, rekonstrukce a modernizace školních objektů Modernizace učeben a vybavení na podporu zvyšování kvality výuky Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území Podpora ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání a spolupráce 186 S t r á n k a

187 4.4. Vazby cílů na opatření Strategický rámec MAP ORP Strakonice Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX střední, XXX - silná) Opatření Název opatření Cíl 1.1. Cíl 1.2. Cíl 1.3. Cíl 2.1. Cíl 2.2. Cíl 2.3. Cíl 3.1. Cíl 3.2. Povinné Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost XXX XXX XXX XX X opatření č. 1 inkluze kvalita Povinné Čtenářská a matematická gramotnost XX XX XX X X opatření č. 2 v základním vzdělávání Povinné Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků XXX XX XX XXX XXX XXX XX X opatření č. 3 ohrožených školním neúspěchem Doporučené Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků X X XX opatření č. 1 Doporučené Rozvoj kompetencí dětí a žáků X XX X XX opatření č. 2 v polytechnickém vzdělávání Doporučené Kariérové poradenství v základních školách X XXX opatření č. 3 Volitelné Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků X X X X opatření č. 1 Volitelné Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní X X X opatření č. 2 používání cizího jazyka Volitelné Rozvoj sociálních a občanských kompetencí X X X X X X opatření č. 3 dětí a žáků Volitelné Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí X X X X opatření č. 4 a žáků Volitelné Investice do rozvoje kapacit základních škol XXX XXX opatření č. 5 Volitelné opatření č. 6 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR X X 187 S t r á n k a

188 5. R o č n í a k č n í p l á n p r o k a l e n d á ř n í r o k Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 5.2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 5.3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území ŘV pro MAP ORP Strakonice na svém jednání dne stanovil pro roční akční plán období odpovídající kalendářnímu roku Návrhy aktivit pro akční plán, které by naplňovaly cíle strategického rámce, byly prodiskutovány s relevantními partnery v území, při jednání pracovních skupin a dalších setkáních. Akční plán zahrnuje infrastrukturu, aktivity škol, aktivity spolupráce. Záměry spadající do oblasti infrastruktury jsou konkrétně popsány v příloze č.1 Investiční a další priority. Všechny aktivity popsané v akčním plánu mají dopad na území, kde se školy nacházejí, tedy území ORP Strakonice. Jelikož v době zpracování nejsou známy konkrétní podmínky výzvy pro MAP II a Implementaci, je návrh aktivit v akčním plánu orientační, ve snaze postihnout široké spektrum potřeb a aktivit škol. Management škol, pedagogové mají zájem zvyšovat své odborné kompetence a podílet se na aktivitách pro děti a rodiče. Na druhou stranu jsou zahlceni povinnostmi spojenými s chodem školy, administrativou, tlakem ze strany zřizovatele, rodičů a veřejnosti. Školy se shodují na nedostatku personálních sil ve škole k zajištění rostoucí administrativy a pomoci při realizaci projektů financovaných z dotací. V akčním plánu jsou též uvedeny aktivity šablon pro MŠ a ZŠ I, tzn. podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, financované z OP VVV. Žádost o tuto podporu nevyužily následující školy: MŠ Volyně MŠ Doubravice MŠ Novosedly Dětský domov, Základní škola, školní jídelna a Školní družina Volyně 188 S t r á n k a

189 5.1. Priorita 1 Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Číslo a název cíle 1.1. Rozšíření kapacity MŠ, modernizace a rekonstrukce budov pro předškolní vzdělávání Stručný popis cíle Stávající MŠ jsou vesměs starší budovy, bez bezbariérového přístupu, které nutně potřebují rekonstrukci a modernizaci, tak aby vyhovovaly současným nárokům na výuku. V návaznosti na novelu školského zákona, která zahrnuje povinný poslední rok docházky pro předškoláky a do budoucna i přednostní přijímaní až dvouletých dětí může na území ORP Strakonice vzniknout nedostatečná kapacita MŠ. Bude nutné přizpůsobit počet míst v MŠ a ve třídách současným potřebám (např. dětem se SVP, dvouletým dětem v kolektivu) s ohledem na demografický vývoj. Cílem je - zajištění dostatečných kapacit pro umístění dětí do předškolního vzdělávání výstavbou nových budov MŠ nebo přestavbou stávajících - modernizace a rekonstrukce stávajících budov a jejich sociálního zázemí - modernizace a rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor - podpořit bezbariérový přístup ke vzdělávání - přizpůsobit počet dětí ve třídách Aktivity vedoucí k naplnění cíle Nová výstavba nebo přístavba budov Stavební úpravy a rekonstrukce venkovního prostředí např. hřiště, zahrada, vybudování zázemí pro EVVO výuku Stavební úpravy a rekonstrukce vnitřních prostor (třídy, knihovna, herna, tělocvična, polytechnické zázemí, školní jídelna, atd.) a technického zázemí budov Rekonstrukce a udržovací práce a modernizace pláště budov, zateplení budov, střešních krytin, atd Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce Zvýšení bezpečnosti školy (kamerový systém, zajištění vstupu) Posílení konektivity, access pointy, firewall, AP body, switche Navýšení kapacit MŠ - snížení počtu dětí ve třídách Příprava investičních záměrů a projektové dokumentace Mapování nových investičních záměrů dle potřeb škol (aktualizace Strategického rámce MAP) 189 S t r á n k a

190 Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor Infrastruktura, aktivita školy Konkrétní záměry jednotlivých škol jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority MŠ ORP Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet realizovaných projektů Rozpočet Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority Očekávané zdroje MŠMT, MŽP, zřizovatel, IROP, Jihočeský kraj 190 S t r á n k a

191 Číslo a název cíle 1.2. Modernizace vybavení zařízení předškolního vzdělávání Stručný popis cíle V některých zařízeních, poskytujících předškolní vzdělávání, je vybavení zastaralé a nevyhovuje současným potřebám vzdělávání. Je nutná jeho obměna, aby vyhovovalo potřebám dětí, včetně dětí se SVP. Možnost obnovit nebo doplnit stávající vybavení by mělo pomoci ke snížení rozdílů mezi venkovskými a městskými předškolními zařízeními. Cílem je - modernizace vybavení heren, učeben, šaten (nábytek, bezbariérové prvky, polytechnické prvky) - podpořit rozvoj schopností dítěte prostřednictvím odborných pomůcek a materiálů v MŠ, např. prostřednictvím čtenářské a matematické pregramotnosti, polytechniky, za pomoci interaktivních pomůcek (tabule, tablety, magic boxy atd.) - zajistit podpůrné prostředky pro děti se SVP - zvýšit atraktivnost malých škol v menších obcích Aktivity vedoucí k naplnění cíle Vybavení a údržba prostor tříd, knihovny, herny, tělocvičny, školní jídelny, kabinetů, zázemí pro polytechniku atd Pořízení didaktických pomůcek Zavedení a posílení wifi, správa a zabezpečení sítě ve škole Pořízení software pro ICT techniku, výpočetní technika pro potřeby pedagogických pracovníků Pořízení interaktivních pomůcek a audiovizuální techniky Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP Pořízení bezbariérového nábytku pro děti se SVP Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor pro rozvoj jednotlivých negramotností, polytechnických dovedností atd Vybavení tříd alternativními prvky Propagace a prezentace škol Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Infrastruktura, aktivita školy Konkrétní záměry jednotlivých škol jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority MŠ ORP Strakonice 191 S t r á n k a

192 Spolupráce Indikátor Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet realizovaných projektů Rozpočet Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority Očekávané zdroje MŠMT, MŽP, zřizovatel, IROP, Jihočeský kraj 192 S t r á n k a

193 Číslo a název cíle 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Stručný popis cíle MŠ nejsou v současné době připraveny na změny vyplývající z novely školského zákona. Školy potřebují zajistit dostupnou metodickou, materiální, personální a finanční podporu pro kvalitní a inkluzivní vzdělávání v předškolních zařízeních. Zvyšuje se administrativní zátěž MŠ. Cílem je - zajistit personální podporu např. logopeda, psychologa, asistenta pedagoga, chůvu atd. - podpořit spolupráci s PPP - podpořit spolupráci s rodiči - kvalitně připravit dítě na přechod do základní školy - podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe - podpora MŠ, které jsou zatíženy rostoucí administrativou Aktivity vedoucí k naplnění cíle Personální podpora MŠ školní asistent Personální podpora MŠ chůva Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ DVVP pedagogických pracovníků MŠ Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ Individualizace vzdělávání v MŠ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ Náprava logopedických vad a rozvoj komunikačních dovedností dětí v MŠ Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí dětí v MŠ Podpora kompetencí, podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí v 193 S t r á n k a

194 MŠ Podpora polytechnického vzdělávání dětí v MŠ Spolupráce a sdílení zkušeností mezi MŠ Zvyšování odborných kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v MŠ Personální podpora v MŠ Spolupráce MŠ a školských poradenských zařízení Snížení administrativní zátěže škol a podpora poradenského servisu Navýšení kapacity MŠ a vytváření podmínek pro začleňování dvouletých dětí do MŠ Rozvoj kompetencí a dovedností dětí při EVVO Zdravý životní styl v MŠ Rozvoj digitálních kompetencí dětí v MŠ Přeshraniční spolupráce MŠ Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Spolupráce s rodiči 194 S t r á n k a

195 Číslo a název aktivity Personální podpora MŠ školní asistent Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři děti ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem v mateřské škole je možné sledovat následující oblasti: nedůsledné rodičovské vedení; sociokulturně znevýhodněné prostředí. Výběr dětí je zcela v kompetenci ředitele školy. Minimálně tři děti ohrožené školním neúspěchem musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity. Podmínka tří dětí ohrožených školním neúspěchem platí vždy až do výše úvazku 1,0. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování. MŠ Strakonice U Parku, MŠ Strakonice Šumavská, MŠ Čejetice, MŠ Strakonice Lidická, MŠ Strakonice A. B. Svojsíka, MŠ Strakonice Čtyřlístek, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, ZŠ a MŠ Malenice, MŠ Řepice, ZŠ a MŠ Volenice, ZŠ a MŠ Štěkeň Spolupráce Indikátor Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet školních asistentů Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 195 S t r á n k a

196 Číslo a název aktivity Personální podpora MŠ chůva Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Mateřská škola může šablonu využít za podmínky, že v ní budou integrovány alespoň dvě dvouleté děti, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, během kterého děti do mateřské školy nastoupí. Dvě dvouleté děti musí být v mateřské škole zapsány po celou dobu realizace aktivity. Podmínka dvou dvouletých dětí platí až do výše úvazku 1,0. ZŠ a MŠ Cehnice, MŠ Čepřovice Spolupráce Indikátor Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet chův Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 196 S t r á n k a

197 Číslo a název aktivity Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 16 hodin (nebo akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 40 hodin). Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, MŠ Strakonice Lidická, MŠ Strakonice Čtyřlístek, ZŠ a MŠ Katovice, ZŠ a MŠ Volenice Spolupráce Indikátor Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 197 S t r á n k a

198 Číslo a název aktivity DVVP pedagogických pracovníků MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí: a) čtenářská pregramotnost; b) matematická pregramotnost; e) inkluze. Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16 a probíhá prezenční formou. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin). ZŠ a MŠ Cehnice, MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, MŠ Strakonice U Parku, MŠ Strakonice Šumavská, MŠ Strakonice A.B. Svojsíka, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ a MŠ Katovice, ZŠ a MŠ Volenice, ZŠ a MŠ Štěkeň Spolupráce Indikátor Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 198 S t r á n k a

199 Číslo a název aktivity Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 24 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 24 hodin. MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, MŠ Strakonice U Parku, MŠ Strakonice A. B. Svojsíka, ZŠ a MŠ Katovice, MŠ Čepřovice Spolupráce Indikátor Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 199 S t r á n k a

200 Číslo a název aktivity Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize. Mateřská škola využije službu skupinové supervize v celkovém rozsahu 20 hodin za školní rok doplněnou o individuální supervizi v celkovém rozsahu 10 hodin za školní rok MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice Spolupráce Indikátor Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 200 S t r á n k a

201 Číslo a název aktivity Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, aktivita spolupráce Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením vysílající mateřské školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou hostitelskou školu (může si vybrat jinou mateřskou školu, ale také základní školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající mateřské školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe. Polovina z 16 hodin je vyhrazena návštěvám pedagoga z vysílající školy na škole hostitelské. Zbývajících 8 hodin spolupracující pedagogové mohou rozdělit podle svého uvážení na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci. ZŠ a MŠ Cehnice, MŠ, ZŠ a Praktická škola ve Strakonicích, MŠ Čejetice, MŠ Strakonice A.B. Svojsíka 892, MŠ Čtyřlístek Strakonice, ZŠ a MŠ Malenice, ZŠ a MŠ Volenice, MŠ Čepřovice MŠ ORP Strakonice Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 201 S t r á n k a

202 Číslo a název aktivity Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí. Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku. Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 60 hodin. Mateřská škola Strakonice U Parku, ZŠ a MŠ Katovice, ZŠ a MŠ Volenice, MŠ Čepřovice, ZŠ a MŠ Štěkeň Spolupráce Indikátor Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 202 S t r á n k a

203 Číslo a název aktivity Individualizace vzdělávání v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. DVPP umožní naplňovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, zejména při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 40 hodin. MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, MŠ Čejetice, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ a MŠ Katovice Spolupráce Indikátor Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 203 S t r á n k a

204 Číslo a název aktivity Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog apod. V případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci, kde je součástí mateřská i základní škola, může být odborníkem i pedagog této základní školy. Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. MŠ, ZŠ a Praktická škola ve Strakonicích, MŠ Strakonice Šumavská, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, MŠ Řepice, ZŠ a MŠ Katovice, ZŠ a MŠ Volenice, ZŠ a MŠ Štěkeň Spolupráce Indikátor Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet uskutečněných setkání s rodiči Rozpočet Očekávané zdroje Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 204 S t r á n k a

205 Číslo a název aktivity Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, aktivita spolupráce Aktivita je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti již v předškolním věku, na budování kladného vztahu ke čtení a knihám, využívání vhodných forem a metod práce s dětmi, včetně dětí se SVP a dětí nadaných, rozvoj jazykových a řečových schopností vzhledem k věku dítěte, zapojení rodičů. Mezi plánované aktivity patří: - budování čtenářských koutků a knihoven, nákup knih do MŠ - spolupráce s knihovnou, besedy a workshopy, autorské čtení - účast na vhodných edukačních programech pro děti - zapojení rodičů do čtení, hravou metodou rozšiřovat slovní zásobu a vyjadřování dětí - sdílení příkladů dobré praxe mezi MŠ, DVPP v této problematice - nákup vhodné literatury pro pedagogy, nákup vhodných didaktickým pomůcek a materiálů atd. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ ORP Strakonice, knihovny na území ORP Strakonice, organizace poskytující edukační programy Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Kč na jednu aktivitu Očekávané zdroje MŠMT, MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj, rodiče 205 S t r á n k a

206 Číslo a název aktivity Náprava logopedických vad a rozvoj komunikačních dovedností dětí v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Aktivita je zaměřena na odstraňování logopedických vad před nástupem dětí do ZŠ, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování a komunikačních dovedností dětí. Mezi plánované aktivity patří: - logopedické chvilky v MŠ - spolupráce s odborníky, s logopedem nebo logopedickou asistentkou vedoucí k napravování logopedických vad - rozvoj komunikačních a vyjadřovacích schopností dětí - informování a zapojování rodičů do aktivit spojených s rozvojem slovní zásoby a vyjadřování dětí - využívání služeb DYSCENTRA, PPP, SPC, SVP - sdílení příkladů dobré praxe mezi MŠ, DVPP v této problematice - nákup vhodné literatury pro pedagogy, nákup vhodných didaktickým pomůcek a materiálů atd. Realizátor MŠ ORP Strakonice Spolupráce Indikátor Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Kč na jednu aktivitu Očekávané zdroje MŠMT, MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj, rodiče 206 S t r á n k a

207 Číslo a název aktivity Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, aktivita spolupráce Cílem je rozvíjet matematickou pregramotnost a matematické představy, které se prolínají dennodenně činnostmi a aktivitami dětí. Součástí je rozvoj cvičení ruky, oka, rozvoj schopnosti porovnávat, rozkládat a kompletovat atd. Toto lze podpořit formou pohybových a manipulativních her. Plánované aktivity zahrnují: - nákup vhodných pomůcek, metodických materiálů, matematických her, stavebnic - posilovat matematické představy dětí při každodenních činnostech - sdílení informací, předávání příkladů dobré praxe a didaktických materiálů mezi pedagogy - DVPP v této problematice nebo účast na workshopech, návštěva vhodných akcí s vazbou na téma, např. Techmanie, scio centra, edukační programy organizací atd. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ ORP Strakonice, organizace poskytující edukační programy Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Kč na jednu aktivitu Očekávané zdroje MŠMT, MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj, rodiče 207 S t r á n k a

208 Číslo a název aktivity Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí dětí v MŠ Priorita 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, aktivita spolupráce Cílem je podpořit sociální, občanské a další kompetence dětí již od raného věku, tzn. rozvoj povědomí o etických hodnotách, znalost pravidel slušného chování, rozvoj komunikace a komunikační kultury, rozvoj základních společenských návyků a pravidel chování v různém prostředí a při různých situacích, které jsou budovány na základě prožitku. Dítě v MŠ si na základně zkušeností buduje vztahy k lidem, okolí, osvojuje si základní návyky chování, které jsou regulovány ze strany rodičů a pedagogů v MŠ. Plánované aktivity: - účast na aktivitách pořádaných místními organizacemi aktivity ZUŠ, aktivity a edukační programy DDM, MEVPIS Vodňany, Národní park Šumava, Sladovna Písek, Krušlovský včelín, Cassiopeia, seznámení s činností jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, knihovny na území ORP Strakonice, Ekocentrum provozované při knihovně ve Strakonicích, Muzeum středního Pootaví Strakonice, mlýn v Hoslovicích, RC Beruška, STARZ Strakonice atd. - aktivity pořádané v rámci MŠ spolupráce mezi MŠ, plavecký výcvik, besídky, zahradní slavnosti na podporu spolupráce s rodiči, exkurze, výlety, divadlo, dopravní výchova, vyšetření prevence vzniku očních chorob atd. - spolupráce s veřejnými institucemi a místními spolky Domov pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, Nemocnice Strakonice, aktivity sportovních klubů, Skauti, rybářské spolky, hasiči, jednotlivé obecní spolky atd. - příprava předškoláků na přechod na ZŠ ve spolupráci s místními ZŠ nebo ve spolupráci s DYSCENTREM, PPP, SPC atd. - aktivity zaměřené na spolupráci s rodiči, tematická setkání pro rodiče, tvořivé dílny nebo další společné aktivity s dětmi - DVPP v této oblasti, sdílení zkušeností mezi MŠ Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ a ZŠ ORP Strakonice, veřejné instituce, místní spolky, organizace zájmového a neformálního vzdělávání Počet podpořených škol 208 S t r á n k a

209 Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, Jihočeský kraj, prostředky škol (zřizovatel), rodiče Číslo a název aktivity Podpora kompetencí, podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem aktivity je rozvíjet kompetence, podnikavost, iniciativu a kreativitu dětí již v MŠ, a to formou pestré nabídky možností seberealizace dětí, budování bezpečného prostředí, rozvíjení kreativity a klíčových kompetencí v souladu s RVP PV, zlepšit spolupráci s rodiči. Součástí plánovaných aktivit je nákup vhodných pomůcek, materiálů, které jsou vyžívány během výchovy a výuky v MŠ, DVPP pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností mezi MŠ. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na aktivitu MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), rodiče 209 S t r á n k a

210 Číslo a název aktivity Podpora polytechnického vzdělávání dětí v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cíl a popis aktivity Cílem je zvýšit úroveň polytechniky v MŠ, vybudování nebo zkvalitňování zázemí pro polytechniku, včetně nákupu pomůcek a materiálu. Vhodným způsobem rozvíjet motoriku, zručnost, představivost a kreativitu dětí. Plánované aktivity: - pořízení her a stavebnic, technologií vhodných pro polytechnickou výuku - úprava vnitřního i venkovního prostředí pro výuku vybudování zázemí na školní zahradě nebo vybudování dílen a kuchyněk v MŠ - tvořivé dílny, rozvoj motoriky, zručnosti, představivosti u dětí - edukační programy, workshopy - DVPP v této oblasti, sdílení zkušeností s ostatními MŠ atd. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, Jihočeský kraj, rodiče 210 S t r á n k a

211 Číslo a název aktivity Spolupráce a sdílení zkušeností mezi MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita spolupráce Cílem je rozvíjet spolupráci mezi MŠ, např. formou setkávání pedagogů, managementu MŠ, sdílení příkladů dobré i méně dobré praxe, výměna zkušeností při řešení nezvyklých situací, výměna znalostí při zavádění nových výukových metod, zajištění metodické podpory. Součástí plánovaných aktivit mohou být: - ukázkové hodiny výuky - příprava společných aktivit MŠ a relevantních partnerů - sdílení pomůcek a didaktických materiálů mezi MŠ - společné workshopy, společná setkání, vzájemné informování - metodická podpora ve spolupráci se zřizovatelem, Odborem školství, MŠMT atd. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ ORP Strakonice, vzdělávací organizace, odborník na problematiku, zřizovatel, Odbor školství Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Počet uskutečněných setkání Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj 211 S t r á n k a

212 Číslo a název aktivity Zvyšování odborných kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v MŠ Priorita 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, aktivita spolupráce Cíl a popis aktivity Cílem je zvyšování odborných kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v MŠ. Účastníci získávají nové znalosti, zvyšují svoji odbornost k danému tématu a tím přispívají ke zkvalitnění předškolního vzdělávání a péče. Toho lze dosáhnout nejen vzděláváním, ale i výměnou zkušeností a sdílením informací mezi MŠ. Plánované aktivity: - společné vzdělávání pracovníků jednotlivých MŠ nebo společné vzdělávání pro více MŠ - společné workshopy, společná setkání, vzájemné informování - kolegiální formy podpory s prvky mentoringu začínající pedagog zkušený pedagog, supervize v MŠ, stáže a hospitace, tandemová výuka - spolupráce se vzdělávacími organizacemi, společné využití odborného externího poradenství atd. - aktivity se týkají zvyšování kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků - aktivity vedoucí k budování pozitivního klima v pedagogickém sboru Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ ORP Strakonice, vzdělávací organizace Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj 212 S t r á n k a

213 Číslo a název aktivity Personální podpora v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, aktivita spolupráce Cílem aktivity je zajistit potřebnou personální podporu do škol. V současné době lze využít financování díky podpoře škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Přesto není dostatek těchto odborníků na pracovním trhu. Možným řešením je sdílení odborníka na více pracovních úvazků pro více škol. Toto řešení by vyhovovalo menším školám, které nevyužijí odborníka na plný úvazek. Plánované aktivity: - logoped, logopedická asistentka - chůva - školní asistent - psycholog - speciální pedagog, sociální pedagog - externí poradenství právník, ekonom - sdílení odborníka více školami Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ ORP Strakonice, zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj 213 S t r á n k a

214 Číslo a název aktivity Spolupráce MŠ a školských poradenských zařízení Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita škol Cílem aktivity je podpořit spolupráci se školním poradenským zařízením PPP, SPC. MŠ mohou využít pomoc Střediska výchovné péče, přestože se již nejedná o školní poradenské zařízení. Žádoucí je metodická a poradenská činnost uvedených institucí. Zvýšit dostupnost poradenství zákonným zástupcům dítěte. V současné době se PPP potýká s nedostatečným personálním zajištěním. Součástí plánovaných aktivit mohou být: - individuální konzultace a společná setkání řešící aktuální problémy - besedy s rodiči k poruchám učení a sdílení informací - metodická a poradenská činnost - sdílení zkušeností se zaváděním nových výukových metod, plánování společných aktivit - včasné vyšetření dětí a vyhotovení posudku ze strany školských poradenských zařízení, s čím souvisí odpovídající personální pokrytí pracovišť - spolupráce s relevantními organizacemi Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ ORP Strakonice, zřizovatel, školská poradenská zařízení Počet zapojených škol Termín realizace 2018 Počet setkání Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj 214 S t r á n k a

215 Číslo a název aktivity Snížení administrativní zátěže škol a podpora poradenského servisu Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, aktivita spolupráce Cílem je snížit narůstající administrativní zátěž managementu škol a zajistit dostupný odborný poradenský servis, který by v určitých případech mohly školy sdílet. Mezi plánované aktivity patří odborné poradenství v oblasti práva, ekonomiky, účetnictví, vyhledávání dotačních příležitostí, přípravy dotačních žádostí a administrace projektů, poradenství v oblasti IT, podpora a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí první pomoci atd. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ ORP Strakonice, zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, Jihočeský kraj, prostředky škol (zřizovatel) 215 S t r á n k a

216 Číslo a název aktivity Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Navýšení kapacity MŠ a vytváření podmínek pro začleňování dvouletých dětí do MŠ 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, Infrastruktura V souladu se zněním novely školského zákona 561/2004 Sb. je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí následovně: Od pro děti, které do dosáhnou nejméně věku 4 let Od pro děti, které do dosáhnou nejméně věku 3 let Od pro děti, které do dosáhnou nejméně věku 2 let V důsledku naplnění znění zákona, je cílem vybudování dostatečných kapacit pro příjem až dvouletých dětí od roku 2020 do MŠ. Jelikož jsou dvouleté děti začleňovány už nyní do kolektivu MŠ je cílem vytvořit vhodné podmínky jak pro děti, tak i pro pedagogy, popřípadě chůvy atd. Plánované aktivity zahrnují: - přípravu a realizaci investičních záměrů na vybudování a vybavení nových a stávajících prostor, viz cíl 1.1. a cíl 1.2., s odkazem na Přílohu č.1 Investiční a další priority - zázemí pro pedagogy, asistenty pedagogy, chůvy atd. - snížení počtu dětí ve třídách - zajištění personální pomoci v MŠ - vhodné hygienické zázemí - vhodné didaktické materiály a pomůcky - DVPP k problematice práce s dvouletými dětmi v MŠ, sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy atd. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice, zřizovatel Zřizovatel Navýšení kapacity MŠ na území ORP Strakonice Termín realizace 2018 Počet podpořených škol v souvislosti s příjmem až dvouletých dětí do MŠ Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatel, MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 216 S t r á n k a

217 Číslo a název aktivity Rozvoj kompetencí a dovedností dětí při EVVO Priorita 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy, aktivita spolupráce Cílem aktivity je rozvíjet přírodovědné kompetence a znalosti dětí, navázání kladného vztahu dětí k přírodě a jejímu poznávání. Děti se přirozeným způsobem učí o změnách ročních období, jak se mění příroda, chování zvířat atd. Plánované aktivity zahrnují: - spolupráce s organizacemi, které nabízejí edukační programy pro děti (např. CASSIOPEIA, DDM Strakonice voliéry na Podskalí, MEVPIS Vodňany, Krušlovický včelín, NP Šumava, Sladovna Písek, Park Mirakulum, Český nadační fond pro vydru, přírodovědné spolky atd.) - poznávací exkurze, pobyty - budování vhodného prostředí na školních zahradách, revitalizaci zahrady, záhony pro pěstování rostlin atd. - sdílení zkušeností pedagogů a vzájemné návštěvy dětí a žáků, DVPP v této problematice. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice Organizace nabízející edukační programy pro školy, ZŠ a MŠ ORP Strakonice Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, MŽP, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj, rodiče 217 S t r á n k a

218 Číslo a název aktivity Zdravý životní styl v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem je rozvíjet kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám, sportu obecně a k aktivitám, které přispívají k utužování zdravotního stavu dětí a rozvoji motoriky dětí. Jako příklad dobré praxe může sloužit Lesní mateřská škola Remízek, působící na území ORP Strakonice, veškeré aktivity dětí probíhají celoročně v přírodě. Cílem je v rámci zdravého životního stylu zajistit i zdravé stravování a správné stravovací návyky dětí. Plánované aktivity: - pohybové aktivity v MŠ i mimo MŠ, např. plavecký výcvik, lyžařský výcvik, jóga atd. - exkurze spojené s poznáváním přírody - pořízení herních prvků na školní zahradu a hřiště, pořízení cvičebních pomůcek - návštěvy solné jeskyně, hry v přírodě, spolupráce s organizacemi poskytující EVVO, se sportovními oddíly a spolky - vzdělávání a sdílení zkušeností v této problematice, vzájemná spolupráce škol - zdravá a vyvážená strava v MŠ (vazba na příslušné zákony a určený spotřební koš školní jídelny) - utužovat u dětí správné stravovací návyky - zvyšování odborných kompetencí vedoucích školních jídelen Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice MŠ ORP Strakonice, zřizovatel, DDM, organizace a spolky z této oblasti Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj, MŠMT, rodiče 218 S t r á n k a

219 Číslo a název aktivity Rozvoj digitálních kompetencí dětí v MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cílem je podpořit rozvoj digitálních kompetencí dětí, jako vhodnou formu doplnění výuky a výchovy, která je v souladu se stávajícími metodami, které rozvíjejí motoriku a dovednosti dětí. Nelze ignorovat, že se děti již od velmi raného věku seznamují s digitálními technologiemi, které potkávají v běžném životě na každém kroku. Digitální technologie mohou být vhodným nástrojem pro rozvoj dětí se SVP a dětí nadaných. Plánované aktivity mají vazbu na cíl 1.2., s odkazem na Přílohu č.1 Investiční a další priority, např. pořízení interaktivních pomůcek do výuky, připojení k internetu, nákup výukových programů, DVPP v dané problematice, sdílení zkušeností mezi MŠ atd. Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, vlastní zdroje (zřizovatel), Jihočeský kraj 219 S t r á n k a

220 Číslo a název aktivity Přeshraniční spolupráce MŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita spolupráce Navázání spolupráce s partnerskou školou v zahraničí, sdílení příkladů dobré praxe, zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky skrze mateřskou školu až do základní školy, zvýšení odborných kompetencí pedagogů. Mezi podporované aktivity patří: - navázání spolupráce s partnerskou školou - sdílení zkušeností mezi pedagogy MŠ, vzájemné návštěvy s pozitivním dopadem na předškolní vzdělávání dětí - metodické materiály, DVPP vedoucí ke zvyšování odborných kompetencí atd. Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ a MŠ Cehnice, ZŠ a MŠ Čestice Partnerské školy v zahraničí Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje (zřizovatel) 220 S t r á n k a

221 Číslo a název aktivity Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Priorita Vazba na cíl Typ aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Cíl a popis aktivity Zajistit začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do prostředí MŠ, zajistit podpůrná opatření při vzdělávání a potřebnou personální podporu. Plánované aktivity: - stavební úpravy budov a vnitřních prostor, bezbariérový přístup - pořízení pomůcek a didaktických materiálů pro výuku a výchovu - pořízení vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek - zajistit pro MŠ DVPP v této problematice, umožnit pedagogům sdílet zkušenosti při společných setkání - zajistit odborné poradenství a spolupráci s poradenskými zařízeními - využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků - využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků ke kvalitnímu vzdělávání - snížení počtu žáků ve třídě - zajistit vhodnou personální podporu např. asistenta pedagoga, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga - tematická setkání a spolupráce s rodiči Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice zřizovatel Počet podpořených dětí Termín realizace 2018 Rozpočet Kč na jednu aktivitu Očekávané zdroje MŠMT, MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), Jihočeský kraj, vlastní zdroje (zřizovatel) 221 S t r á n k a

222 Číslo a název aktivity Spolupráce s rodiči Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 1. Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 1.3. Zajištění kvality předškolního vzdělávání a výchovy Aktivita školy Spolupráce s rodiči se prolíná téměř všemi aktivitami škol, které jsou v dokumentu uvedeny. Sama podstata věci vyplývá z pozice rodičů jako zákonných zástupců dětí a samozřejmě jejich zájmem o co nejlepší rozvoj dětí. Cílem je zapojit rodiče do aktivit souvisejících s výchovou, péčí a vzděláváním dětí. Plánované aktivity: - den otevřených dveří, plánování společných aktivit se zapojením rodičů do aktivit MŠ, do aktivit s dětmi - společné informování (popř. vzdělávání) rodičů - posilovat sounáležitost s MŠ - vytváření bezpečného a pozitivního klima mezi MŠ, dětmi a rodiči - přenos specifických informací k rodičům ze strany PPP, SPC, SVP a dalších relevantních organizací - zapojení externího odborníka na specifické téma Realizátor Spolupráce Indikátor MŠ ORP Strakonice Zřizovatel, rodiče Počet podpořených MŠ Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje (zřizovatel), MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 222 S t r á n k a

223 5.2. Priorita 2 Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Číslo a název cíle 2.1. Výstavba, rekonstrukce a modernizace školních objektů Stručný popis cíle Některé školní areály již prošly v uplynulých letech alespoň částečnými rekonstrukcemi, přesto je na území ORP Strakonice řada školních objektů v horším technickém stavu, některým chybí bezbariérový přístup. Cílem je - zlepšit technický stav budov, venkovních a vnitřních prostor školních objektů, tak aby vyhovovaly současným požadavkům - nová výstavba, rekonstrukce a modernizace stávajících budov a jejich zázemí - podpořit bezbariérový přístup ke vzdělávání - investicemi do rekonstrukce a modernizace odstranit rozdíly v kvalitě a dostupnosti vzdělání, které snižují atraktivnost malých škol v obcích oproti školám ve městech - posílení ICT infrastruktury (konektivity), rozšíření o AP body (firewall, switche, access pointy), atd. Aktivity vedoucí k naplnění cíle Nová výstavba nebo přístavba budov Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce Ostatní rekonstrukce a udržovací práce a modernizace pláště budov, zateplení budov, střešní krytiny Stavební a ostatní úpravy a rekonstrukce kmenových tříd a odborných učeben Stavební úpravy a rekonstrukce dílen/ cvičné kuchyňky Stavební úpravy a rekonstrukce školní družiny a školního klubu Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy hřiště, zahrada, prostory pro EVVO výuku Stavební úpravy a rekonstrukce knihoven, tělocvičen, školních jídelen Stavební úpravy a rekonstrukce informačního centra/ poradenského centra školy Posílení konektivity, access pointy, firewall, AP body, switche Stavební úpravy a rekonstrukce zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky 223 S t r á n k a

224 Zvýšení bezpečnosti školy (kamerový systém, zajištění vstupu) Navýšení kapacity škol snížení počtu dětí ve třídách Příprava investičních záměrů a projektové dokumentace Mapování nových investičních záměrů dle potřeb škol (aktualizace Strategického rámce MAP) Typ aktivity Infrastruktura, aktivita školy Cíl a popis aktivity Konkrétní záměry jednotlivých škol jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ ORP Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet realizovaných projektů Rozpočet Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority Očekávané zdroje MŠMT, MŽP, zřizovatel, IROP, Jihočeský kraj 224 S t r á n k a

225 Číslo a název cíle 2.2. Modernizace učeben a vybavení na podporu zvyšování kvality výuky Stručný popis cíle ZŠ v městech i v menších obcích mají nevyhovující nebo zastaralé vybavení učeben, některé školy mají nedostatečné prostory pro výuku. Chybí prostory pro odborné předměty, zázemí pro pedagogické pracovníky a jejich personální podporu, dostatečné zázemí pro žáky mimo školní vyučování. Kvalitní vzdělávání dětí a žáků je mimo jiné podmíněno pravidelnou údržbou a opravami budov (malé stavební úpravy a rekonstrukce včetně odstraňování architektonických bariér) a modernizací jejich vnitřního zařízení. Aktivita proto zahrnuje zajištění provozu i údržby vzdělávacích zařízení, tak rekonstrukci školské infrastruktury (jídelny, družiny, kluby, energetická opatření, sociální zázemí, kanceláře, sklady, učebny, budovy, vybavení, bezpečnostní systémy atd.). Cílem je - vybudovat nové učebny nebo zmodernizovat stávající učebny - vybudovat výukové prostory, které podporují využívání moderních technologií, postupů a metod - vybudovat nové nebo rozšířit stávající zázemí pro žáky mimo školní vyučování (např. školní kluby, družiny) - zajistit podpůrné prostředky pro děti se SVP - zajistit kvalitní zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky Aktivity vedoucí k naplnění cíle Vybavení a údržba kmenových tříd a odborných učeben Vybavení pro dílny / cvičné kuchyňky Vybavení školního klubu/ školní družiny Vybavení knihovny, tělocvičny, školní jídelny, šatny Vybavení počítačové učebny a vybavení mobilní počítačové učebny Pořízení interaktivních pomůcek a audiovizuální techniky Pořízení bezbariérového nábytku, digitálních technologií a přístrojů pro žáky se SVP Didaktické a kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) 225 S t r á n k a

226 Software pro ICT techniku, připojení k internetu Pořízení didaktických pomůcek a materiálů Vybavení informačního centra/ poradenského centra školy Propagace a prezentace školy Typ aktivity Infrastruktura, aktivita školy Cíl a popis aktivity Konkrétní záměry jednotlivých škol jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ ORP Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet realizovaných projektů Rozpočet Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority Očekávané zdroje MŠMT, MŽP, zřizovatel, IROP, Jihočeský kraj 226 S t r á n k a

227 Číslo a název cíle 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Stručný popis cíle ZŠ nejsou v současné době připraveny na změny vyplývající z novely školského zákona. Školám chybí finanční, metodická a personální pomoc, nutná k podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Se společným vzděláváním jsou spojeny změny ŠVP, RVP, tvorba IVP atd. To vše má vliv na rostoucí administrativu a zátěž škol. Cílem je - zajistit dostatečnou personální podporu (např. asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog atd.) - zajistit podmínky pro přijetí žáků se speciálními vzdělávajícími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu (např. snížení počtu žáků ve třídě pro individuální přístup) - usnadnit začlenění žáků ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí a žáků ohrožených školním neúspěchem, např. prostřednictvím extrakurikulárních aktivit (např. čtenářské kluby, doučování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti) - podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe - zlepšit komunikaci s žáky a rodiči - podpora škol, které jsou zatíženy rostoucí administrativou - posílení komunikace mez školami a Pedagogicko psychologickou poradnou - podpora nadaných žáků Aktivity vedoucí k naplnění cíle Personální podpora ZŠ školní asistent Personální podpora ZŠ školní speciální pedagog Personální podpora ZŠ školní psycholog DVPP pedagogických pracovníků ZŠ Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv ZŠ Tandemová výuka na ZŠ Nové metody ve výuce na ZŠ Čtenářský klub pro žáky ZŠ 227 S t r á n k a

228 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ Podpora polytechnického vzdělávání v ZŠ Podpora inkluzivního/ společného vzdělávání v ZŠ Spolupráce ZŠ a školských poradenských zařízení Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Podpora speciální školy ve Strakonicích Společně to zvládneme efektivní podpora a spolupráce ve škole Čerstvý vítr z hor Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků v ZŠ Podpora rozvoje sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí žáků v ZŠ Podpora zdravého stravování v ZŠ Podpora sportovních aktivit žáků v ZŠ Podpora rozvoje kompetencí a dovedností žáků při EVVO výuce Setkávání a sdílení zkušeností pedagogů ZŠ Setkávání a sdílení zkušeností managementu ZŠ Personální podpora v ZŠ Snížení administrativní zátěže škol a podpora poradenského servisu Podpora mimoškolních aktivit Podpora spolupráce s rodiči Spolupráce s veřejnými organizacemi ÚP kariérové poradenství Rozvoj jazykové gramotnosti v ZŠ Podpora nadaných žáků v ZŠ Školská poradenská pracoviště Rozvoj kulturního povědomí žáků v ZŠ Sběrová akce a ozdravný pobyt pro žáky v ZŠ 228 S t r á n k a

229 Čestický brambor Dopravní výchova, spolupráce s IZS Multisenzorická místnost SNOEZELEN Hipoterapie, canisterapie, rehabilitace Žákovský parlament v ZŠ 229 S t r á n k a

230 Číslo a název aktivity Personální podpora ZŠ školní asistent Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cíl a popis aktivity Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: nízká motivace ke vzdělávání dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost nedůslednost ve školní přípravě kázeňské přestupky nedůsledné rodičovské vedení sociokulturně znevýhodněné prostředí Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). Minimálně tři žáci ohrožení školním neúspěchem musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity. Podmínka tří žáků ohrožených školním neúspěchem platí vždy až do výše úvazku 1,0. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní činnosti Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ F.L. Čelakovského, ZŠ Povážská, ZŠ a MŠ Volenice, ZŠ Volyně, ZŠ a MŠ Štěkeň, ZŠ a MŠ Malenice Zřizovatelé Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet školních asistentů Rozpočet Očekávané zdroje Celkové náklady na jednu aktivitu Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 230 S t r á n k a

231 Číslo a název aktivity Personální podpora ZŠ školní speciální pedagog Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cíl a popis aktivity Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga (dále jen speciální pedagog ) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb žáka. Aktivita bude realizována po dobu minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců prostřednictvím přímé práce speciálního pedagoga v základní škole. Úvazek 0,5 na jeden měsíc nelze dělit mezi více osob. Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ Dukelská Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet speciálních pedagogů Rozpočet Očekávané zdroje Celkové náklady na jednu aktivitu Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 231 S t r á n k a

232 Číslo a název aktivity Personální podpora ZŠ školní psycholog Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cíl a popis aktivity Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení. Podmínkou výkonu činnosti školního psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Musí se jednat pouze o jednu osobu školního psychologa, není přípustné, aby byl úvazek dělen mezi více osob, a to i v případě úvazku vyššího než 0,5 na jeden měsíc. Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb žáka. Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců prostřednictvím přímé práce školního psychologa v základní škole. Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ Dukelská Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet školních psychologů Rozpočet Očekávané zdroje Celkové náklady na jednu aktivitu Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 232 S t r á n k a

233 Číslo a název aktivity DVPP pedagogických pracovníků ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí: a) čtenářská gramotnost b) matematická gramotnost c) cizí jazyky e) inkluze e) mentoting Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16 až 80 hodin. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin skládáním hodin z více kratších programů/akcí). Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou. ZŠ a MŠ Štěkeň, ZŠ a MŠ Katovice, ZŠ a MS Volenice, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ a MŠ Malenice, ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice, ZŠ a MŠ Čestice ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, ZŠ Volyně, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice, ZŠ a MŠ Cehnice, ZŠ Dukelská Zřizovatelé Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet DVPP v rozsahu 16 hodin 6752 Kč, DVPP v rozsahu 32 hodin Kč, DVPP v rozsahu 56 hodin Kč, DVPP v rozsahu 80 hodin Kč Očekávané zdroje MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 233 S t r á n k a

234 Číslo a název aktivity Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod. Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 8 nebo 32. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 nebo 32 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin skládáním hodin z více kratších programů). Jsou doporučované vzdělávací programy s možností účasti alespoň po dvou dnech po sobě, pro dosažení požadované intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit a navázání spolupráce a kontaktů mezi účastníky. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou. Realizátor ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ Volyně, ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice, ZŠ a MŠ Katovice, ZŠ a MŠ Štěkeň, Spolupráce Indikátor Zřizovatelé Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet podpořených osob Rozpočet Očekávané zdroje DVPP v rozsahu 8 hodin 1360 Kč a DVPP v rozsahu 32 hodin Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 234 S t r á n k a

235 Číslo a název aktivity Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen ČG a MG ), v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem: V rámci varianty a) Čtenářská gramotnost nebo b) Matematická gramotnost plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity na podporu ČG/MG v běžné výuce předmětů mimo Český jazyk a literatura/matematika. V rámci varianty e) Inkluze plánovat, realizovat a reflektovat aktivity, které naplňují principy společného vzdělávání žáků a podporují zejména žáky s potřebou podpůrných opatření. Realizace aktivity může být naplánována i na kratší dobu, například na jedno pololetí, či dokonce čtvrtletí podle předpokládané intenzity setkávání. Vzdělávací cyklus v délce 10 hodin pro každého pedagoga obsahuje: šest hodin společného plánování a reflexí (1 hodina = 60 minut) dvě hodiny hospitací u kolegů (1 hodina = 45 minut) dvě hodiny reflexe hospitovaných hodin (1 hodina = 60 minut) Vzdělávací cyklus bude v rámci aktivity realizován dvakrát. Každý pedagog tedy absolvuje celkem 20 hodin spolupráce. Realizátor Spolupráce Indikátor Hodiny hospitace mohou být u malotřídních škol nahrazeny hodinami další spolupráce, pokud z praktických důvodů není možné uvolnit pedagoga do role hospitujícího. MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430, ZŠ Volyně, Zřizovatelé Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Náklady na jednu akci Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 235 S t r á n k a

236 Číslo a název aktivity Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením vysílající základní školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vybere hostitelskou školu (může si vybrat jinou základní školu, ale také mateřskou školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe. ZŠ Volyně, ZŠ F.L.Č. Strakonice, ZŠ a MŠ Volenice, ZŠ a MŠ Štěkeň, ZŠ a MŠ Malenice, ZŠ Volyně, MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 ZŠ ORP Strakonice, vzdělávací instituce, zřizovatelé Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet podpořených osob Rozpočet Očekávané zdroje Náklady na jednu akci Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 236 S t r á n k a

237 Číslo a název aktivity Tandemová výuka na ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Celý cyklus je tvořen 10 hodinami výuky (1 hodina = 45 minut) a 10 hodinami přípravy na výuku a reflexe (1 hodina = 60 minut). Jedná se celkem o 20 hodin vzdělávání každého pedagoga. Druhý pedagog ve třídě nemusí být nutně pedagogický pracovník stejné školy. Může se jednat také o studenta 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky. ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice, ZŠ Volyně, ZŠ Dukelská, MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430, ZŠ krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ a MŠ Katovice Zřizovatelé Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Náklady na jednu aktivitu Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 237 S t r á n k a

238 Číslo a název aktivity Nové metody ve výuce na ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále jen pedagog-expert ) s dalšími dvěma kolegy (dále jen pedagogzačátečník ). Šablonou budou podpořeny takové formy a metody práce pedagoga, které představují ucelené přístupy (např. Hejného metoda, Čtením a psaním ke kritickému myšlení a další) nebo které je možné navázat na konkrétní položky z dotazníkového šetření MAP (ČG, MG, Inkluze) nebo položky z Metodik pro hodnocení rozvoje gramotností (připravených ČŠI). Spolupráce v oblasti inkluze může být zaměřena i na obecnější témata, která zvyšují kompetence pedagogů z hlediska společného vzdělávání a osobnostního rozvoje, tedy například na reflexi a sebereflexi, plánování výuky (z hlediska cílů, obsahu, metod a individualizace), podporu učení (motivace žáků, diferenciace, klima atd.), apod. Podmínkou realizace aktivity je spolupráce tří pedagogických pracovníků. Pedagog-expert povede dva pedagogy-začátečníky a společně zrealizují vzdělávací cyklus. Pedagog-expert připraví a zrealizuje pro pedagogy-začátečníky minimálně pět hodin (po 60 minutách) vzdělávacích setkání/lekcí/mentorských rozhovorů z konkrétního, předem zvoleného, oboru. Cílem setkání je seznámení se s novou formou či metodou, případně získání větší jistoty v jejím používání, a následná příprava na zavedení metody do přímé výuky realizované pedagogem-začátečníkem. ZŠ a MŠ Volenice Zřizovatelé Počet podpořených osob Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Náklady na jednu akci Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 238 S t r á n k a

239 Číslo a název aktivity Čtenářské kluby pro žáky ZŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Čtenářský klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: - nízká motivace ke vzdělávání - dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost - nedůslednost ve školní přípravě - kázeňské přestupky - nedůsledné rodičovské vedení - sociokulturně znevýhodněné prostředí Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu. V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát. Realizátor ZŠ a MŠ Cehnice, MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430, ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice, ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, ZŠ Volyně, ZŠ a MŠ Volenice, ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice, ZŠ a MŠ Katovice, ZŠ a MŠ Štěkeň Spolupráce Indikátor Zřizovatelé Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Náklady na jednu aktivitu Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 239 S t r á n k a

240 Číslo a název aktivity Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: - nízká motivace ke vzdělávání - dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost - nedůslednost ve školní přípravě - kázeňské přestupky - nedůsledné rodičovské vedení - sociokulturně znevýhodněné prostředí Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu. V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny. ZŠ a MŠ Cehnice, ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, ZŠ Volyně, ZŠ a MŠ Malenice, ZŠ a MŠ Volenice, ZŠ a MŠ Štěkeň, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Strakonice Plánkova 430 Zřizovatelé Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Náklady na jednu aktivitu Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 240 S t r á n k a

241 Číslo a název aktivity Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky). Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: - nízká motivace ke vzdělávání - dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost - nedůslednost ve školní přípravě - kázeňské přestupky - nedůsledné rodičovské vedení - socio-kulturně znevýhodněné prostředí Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu. Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků. Realizátor ZŠ a MŠ Štěkeň, ZŠ a MŠ Katovice, ZŠ a MŠ Malenice, ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice, ZŠ Volyně, ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice, ZŠ Dukelská Strakonice, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ a MŠ Volenice Spolupráce Indikátor Zřizovatelé Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí 241 S t r á n k a

242 Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Náklady na jednu aktivitu Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 242 S t r á n k a

243 Číslo a název aktivity Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk). Aktivita bude realizována prostřednictvím odpolední školy (přípravy na vyučování) vedené pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení přípravy na vyučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky). Příprava na vyučování probíhá pro skupinu minimálně tří žáků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: - nízká motivace ke vzdělávání - dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost - nedůslednost ve školní přípravě - kázeňské přestupky - nedůsledné rodičovské vedení - socio-kulturně znevýhodněné prostředí Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu. Odpolední příprava na vyučování bude probíhat v rozsahu minimálně 48 hodin, a to třikrát týdně 60 minut po dobu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu příprava odpadne, může škola v dalším týdnu přípravu nahradit. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků. MŠ, ZŠ a Praktická škola ve Strakonicích, ZŠ F.L.Č Strakonice, Rodiče, PPP, ZŠ, VS, zřizovatelé škol Počet uskutečněných setkání s rodiči Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Náklady na jednu aktivitu Kč MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 243 S t r á n k a

244 Číslo a název aktivity Podpora polytechnického vzdělávání v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je rozvíjet znalosti a zvýšit zájem žáků o polytechnické obory. Rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků, podpořit tvořivost, představivost, manuální zručnost a logické uvažování. Součástí výuky polytechnických předmětů jsou laboratorní cvičení, pokusy, projekty na podporu praktické stránky polytechnického vzdělávání a projekty rozvíjející manuální zručnost žáků. V rámci této aktivity bude podpořeno například: Realizátor Spolupráce Indikátor - vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností - spolupráce se SPŠ Volyně a SPŠ Strakonice využití dílen školy, dřevořezbářský kroužek ve Volyni - spolupráce s DDM Strakonice možnost využití nově zrekonstruovaní dílny v DDM základními školami - vybavení nebo obnova vybavení technických dílen základních škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním materiálem atd.) - zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávání žáků např. v science centrech (např. Techmánie Plzeň) a to formou úhrady dopravy, vstupného aj. do science center - podpora kroužků se zaměřením na rozvoj polytechnického vzdělávání (personální, materiální, finanční) - podpora žáků v rozvoji k samostatnosti, jemné motoriky a manuální zručnosti - exkurze do technických podniků v regionu ZŠ ORP Strakonice ZŠ ORP Strakonice, firmy v území, odborné školy a SŠ, Jihočeská hospodářská komora, DDM Strakonice Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj, rodiče 244 S t r á n k a

245 Číslo a název aktivity Podpora inkluzivního / společného vzdělávání v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je zapojení všech žáků do společného vzdělávání a vytvořit inkluzivní školu, kde se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními. V uvedené aktivitě bude podpořeno: Realizátor Spolupráce Indikátor - vzdělávání pedagogů na téma inkluze - osvěta mezi rodiči a širší veřejností - podpora práce školních asistentů a asistentů pedagoga - spolupráce s SVC - metodické podpora - zakoupení kompenzačních pomůcek ZŠ ORP Strakonice Zřizovatelé Počet zapojených škol Časový harmonogram 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj 245 S t r á n k a

246 Číslo a název aktivity Spolupráce ZŠ a školských poradenských zařízení Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem aktivity je podpořit spolupráci se školním poradenským zařízením PPP, SPC. ZŠ mohou využít pomoc Střediska výchovné péče, přestože se již nejedná o školní poradenské zařízení. Žádoucí je metodická a poradenská činnost uvedených institucí. Zvýšit dostupnost poradenství zákonným zástupcům dítěte. V současné době se PPP potýká s nedostatečným personálním zajištěním. Součástí aktivit mohou být: Realizátor Spolupráce Indikátor - individuální konzultace a společná setkání řešící aktuální problémy ve školách - besedy s rodiči k poruchám učení - metodická a poradenská činnost, včasné vyhotovení posudků u vyšetřovaných dětí atd. - personální posílení týmu PPP ve Strakonicích - spolupráce s relevantními organizacemi ZŠ ORP Strakonice ZŠ ORP Strakonice, zřizovatel, PPP, SPC, SVP Počet zapojených škol Termín realizace 2018 Počet setkání Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj 246 S t r á n k a

247 Číslo a název aktivity Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cíl je zaměřen na podporu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. zajistit podpůrná a vyrovnávací opatření při vzdělávání. V rámci vyrovnávacích opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude podporováno: Realizátor Spolupráce Indikátor - využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory ve výuce a přípravě na výuku - využívání pedagogických služeb školy a školských poradenských - zařízení, individuálního vzdělávacího plánu atd. - využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogickopsychologických služeb poskytovaných žákům se SVP - snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava - organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka atd. - využívání služeb asistenta pedagoga, speciálního pedagoga, školního psychologa a sociálního pedagoga - osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů (DVPP) - sdílení zkušeností prostřednictvím vzájemných návštěv pedagogů a spolupráce PPP - prevence logopedických vad a problémů, individualizace vzdělání - tematická setkání a spolupráce s rodiči atd. - aktivity zaměřené na rozvoj školských poradenských zařízení a dalších institucí podporujících děti a žáky se SVP ZŠ ORP Strakonice Zřizovatelé, NNO, SPC, PPP, SVP, ARPIDA Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony, prostředky škol (zřizovatel), MSMT, Jihočeský kraj 247 S t r á n k a

248 Číslo a název aktivity Podpora speciální školy ve Strakonicích Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je zajistit speciální vzdělání pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, pro žáky s hlubokým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami. Cílem je aby škola poskytovala žákům podnětné, bezpečné a klidné prostředí, které žákům umožňuje se co nejvíce rozvíjet. Toto vzdělání a péči poskytuje na území ORP Strakonice MŠ, ZŠ a Praktická škola, Strakonice, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. V rámci této aktivity budou podpořeny: Realizátor Spolupráce Indikátor - individuální forma výuky, individuální přístup speciálních pedagogů - vhodné pomůcky, materiály, vybavení pro děti se SVP - Dny otevřených dveří ve speciální škole - Aktivity podporující spolupráci s rodiči - společné akce s ostatními základními školami atd. - vzdělávání pedagogů ZŠ v této problematice - sdílení zkušeností speciálních pedagogů a pedagogů z hlavního vzdělávacího proudu - zapojení speciálních pedagogů do hlavního vzdělávacího proudu (např. reedukace, mentoring, hospitace, tandemová výuka) ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatel Počet realizovaných aktivit Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky školy, zřizovatel, školy, rodiče, Jihočeský kraj 248 S t r á n k a

249 Číslo a název aktivity Společně to zvládneme efektivní podpora a spolupráce ve škole Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Podpora vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a snížení jejich školní neúspěšnosti. Podpora bude směřovat nejen k žákům cílové skupiny (dále jen CS), k jejich rodičům a pedagogům škol, které navštěvují, ale i k široké veřejnosti. Plánované aktivity: Realizátor Spolupráce Indikátor - podpora Školního poradenského pracoviště (ŠPP) prostřednictvím odborných pracovníků - školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog - Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, prostřednictvím školních asistentů - Podpora a pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem a jejich rodičům prostřednictvím Školního poradenského pracoviště - Podpora pedagogických pracovníků při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání ve škole - Podpora pedagogických pracovníků v oblasti jejich dalšího vzdělávání a získávání znalostí nových metod pro práci s žáky ohrožené školním neúspěch, tedy se žáky ohrožených školním neúspěchem - Podpora rodičů žáků ohrožených školním neúspěchem a školy prohloubením vzájemné spolupráce a komunikace mezi školou, rodiči a sociálními službami - Podpora inkluzivního vzdělávání prostřednictvím osvětové a informační kampaně směřované na odbornou i širokou veřejnost Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. ZŠ a MŠ Cehnice, ZŠ T.G. Masaryka Vimperk, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Rudolfovská České Budějovice, ZŠ a základní umělecká škola Bezdrevská České Budějovice Počet podpořených škol Termín realizace Rozpočet Očekávané zdroje ,70 Kč OP VVV 249 S t r á n k a

250 Číslo a název aktivity Čerstvý vítr z hor Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem je podpořit inovativní vzdělávání a badatelsky orientovanou výuku s vazbou na přírodovědné předměty. Rozvinout spolupráci škol prostřednictvím celorepublikové sítě spolupracujících škol a vytvořit fungující Centra kolegiální podpory. Plánované aktivity: - webináře pro pedagogy, vzájemné sdílení zkušeností, projektová odpoledne - žáci zkouší teoretické poznatky v praxi v rámci badatelsky orientované výuky - vybudování celorepublikové sítě spolupracujících škol, které sdílí zkušenosti a spolupracují - budování Centra kolegiální podpory předměty STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika) - nákup pomůcek Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ a MŠ Cehnice Celorepubliková síť ZŠ Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT OP VVV 250 S t r á n k a

251 Číslo a název aktivity Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je rozvoj dovedností žáků, rozvoj logického myšlení, pochopení a řešení každodenních situací. V dnešní době je nutností vzdělávat děti v oblasti finanční gramotnosti, tyto kurzy připravuje SŠ Euroškola Strakonice. Chybí srovnávací nástroje úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku. Mezi plánované aktivity patří: Realizátor Spolupráce Indikátor - nákup vhodných pomůcek, matematických her - příprava a účast žáků na soutěžích a olympiádách - mimoškolní aktivity např. doučování nebo rozvoj znalostí u nadaných žáků - sdílení informací, předávání příkladů dobré praxe a didaktických materiálů mezi pedagogy - společné vzdělávání v této oblasti nebo návštěva vhodných akcí s vazbou na téma - další vzdělávání pedagogů v dané oblasti - podpora nových výukových forem matematiky (matematika profesora Hejného) ZŠ ORP Strakonice ZŠ ORP Strakonice, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, Euroškola Strakonice Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj 251 S t r á n k a

252 Číslo a název aktivity Rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Aktivita je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti, jak při výuce, tak při mimoškolních aktivitách. Cílem je posílení kladného vztahu žáků k četbě, podpora základních znalostí a dovedností, práce s textem, chápání textu, vyvozování závěrů z textu, práce se zdroji. Součástí plánovaných aktivit je: Realizátor Spolupráce Indikátor - budování čtenářských koutků a knihoven - podpora čtenářských klubů, nákup knih, dílny tvůrčího psaní, školní časopis, workshopy pro žáky - spolupráce s knihovnou - např. autorské čtení, Noc s Andersenem, pasování na čtenáře, tematická setkání k významným výročím v průběhu roku, soutěž Lovci perel, návaznost na akci Celé Česko čte dětem atd. - autorské čtení, besedy s autory - zapojení rodičů do čtení - sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy - vzdělávání pedagogů v této problematice atd. - nepovinný předmět POČTENÍČKO pro žáky 1. stupně - podpora nových výukových metod (např. genetické čtení) ZŠ ORP Strakonice ZŠ ORP Strakonice, knihovny ORP Strakonice, autoři knih Počet podpořených ZŠ Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), Jihočeský kraj 252 S t r á n k a

253 Číslo a název aktivity Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Aktivita je zaměřena na rozvoj podnikatelských dovedností žáků (tvořivost, schopnost plánovat a řídit projekty, nést rizika, spolupracovat - práce ve skupinách, společně rozhodovat, vzájemně sdílet odpovědnost za vytvořené výstupy atd.). Cílem aktivity je podnítit účast škol na projektech zaměřených na podnikání. Aktivita by měla podpořit všechny žáky včetně žáků nadaných a žáků se speciálním vzdělávacími potřebami. V rámci této aktivity budou podpořeny například: Realizátor Spolupráce Indikátor - rozvoj a podpora zakládání tzv. fiktivních firem, školních - minipodniků, sociálních projektů (např. spolupráce se spolkem Skutečně zdravá škola na jejich nové aktivitě Školních farmářských trzích.) ve spolupráci se ŠS, Jihočeskou hospodářskou komorou, firmami, organizacemi atd. - rozvoj a podpora zakládání kroužků podnikavosti a kreativity v ZŠ, - realizace tzv. podnikatelského inkubátoru - realizování projektových dnů podnikatelského vyučování ve školách - DVPP v oblasti výchovy k podnikavosti a inovativnosti - sdílení zkušeností mezi pedagogy ZŠ a SŠ - udržení a pokračování projektů, které ve školách již probíhají - podpora tzv. badatelského vzdělávání a vyučování (vazba na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji) ZŠ ORP Strakonice Zřizovatelé, obecní spolky Počet realizovaných aktivit Termín realizace 2018 Počet podpořených škol Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel) spolky, Jihočeský kraj, MŠMT, rodiče 253 S t r á n k a

254 Číslo a název aktivity Podpora rozvoje sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí žáků v ZŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je podpořit sociální, občanské a další kompetence žáků odpovídající jejich věku. Žáci si osvojují schopnost pracovat ve skupině i samostatně, schopnost sebereflexe a sebehodnocení, učí se komunikaci a organizaci vlastní práce (učení). Zapojují se do života jak ve škole, tak mimo školu. Plánované aktivity: Realizátor Spolupráce Indikátor - akademie, školní časopis - různé tematické besedy, přednášky, exkurze - aktivity zaměřené na prevenci rizik drogy, záškoláctví, šikana atd. - budování příznivého klimatu ve třídě i škole - tematicky zaměřené výukové programy - podpora občanské výchovy a občanských dovedností ZŠ ORP Strakonice ZŠ ORP Strakonice, veřejné organizace, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, vzdělávací organizace zaměřené na prevenci PREVENT 99, DO SVĚTA, z.s., POLICIE ČR atd., Domov seniorů Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, prostředky škol (zřizovatel), rodiče, Jihočeský kraj 254 S t r á n k a

255 Číslo a název aktivity Podpora zdravého stravování v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Aktivita podporuje zkvalitnění stravování žáků základních škol. Zdravý životní styl ve školách podporuje vytváření důležitých návyků, které si žáci osvojují a přenáší do celého života. Zdravé stravování dodržování spotřebního koše, zapojení do akcí Ovoce a zelenina do škol, Zdravá jídelna, Zdravé svačiny ve školní jídelně, Školní mléko, Zdravé zoubky, Týden zdravé výživy, Zdravá 5ka, Obědy do škol, Zdravé dítě, SAPERE vědět, jak žít (ŽP, životní styl, zdravá výživa, pohyb, smysly). Realizátor Spolupráce Indikátor - zajištění kvalitních dodavatelů potravin - využívání regionálních potravin - podpora zvyšování podílu ovoce a zeleniny při stravování žáků zavádění nových jídel - výuka zdravého vaření ve školních kuchyňkách - vzdělávání pracovníků školních jídelen - spolupráce s OHS - spolupráce s Euroškolou Strakonice možnost vyzkoušet si uvařit zdravou stravu - spolupráce s Ekoporadnou Zdravé vaření ZŠ ORP Strakonice Zřizovatelé, OHS, Euroškola Strakonice, Ekoporadna Strakonice Počet realizovaných aktivit Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, Jihočeský kraj, rodiče 255 S t r á n k a

256 Číslo a název aktivity Podpora sportovních aktivit žáků v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy/ aktivita spolupráce Cílem je zapojení žáků do sportovních aktivit a zařadit sport a pohybové aktivity do každodenního života žáků. Zdravý pohyb přispívá k fyzickému rozvoji a správnému růstu žáků. K podporovaným aktivitám patří: - udržení a rozšíření pohybových aktivit sportovní soutěže, sportovní dny, turnaje, sportovní kroužky, školy v přírodě, plavecké výcviky a lyžařské výcviky, bruslení. K pravidelně organizovaným aktivitám patří např.: Běh Mufloní stezkou sportovní aktivita pro všechny věkové kategorie od 2 let. Pořádá ZŠ a MŠ Katovice, Atletický oddíl, obec, náklady Kč. Den náborů nábor dětí do sportovních klubů SK Otavan, Jihočeský fotbalový klub, zapojené 4 školy Katovice, Volenice, Novosedly a Střelské Hoštice náklady Kč. Běh při Otavě pořádá ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, obec, Běh pod Kuřidlem, Běh naděje Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatelé, sportovní kluby Počet realizovaných aktivit Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, Jihočeský kraj, rodiče, sportovní kluby 256 S t r á n k a

257 Číslo a název aktivity Podpora rozvoje kompetencí a dovedností žáků při EVVO výuce Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy/ aktivita spolupráce Cílem je rozvoj kompetencí žáků potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které ovlivňuje současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků. EVVO k takovému jednání připravuje, motivuje a prohlubuje vztahu k přírodě. V rámci aktivity budou podpořeny: Realizátor Spolupráce Indikátor - společné semináře, ukázky, prezentace, vzorové hodiny pro pedagogy a také vzájemné návštěvy dětí a žáků - získané zkušenosti budou převáděny do praxe - pořízení potřebného vybavení - budování přírodních zahrad - spolupráce s lesní školkou Remízek - M.R.K.E.V. projekt ekologické výchovy - spolupráce s DDM Centrem ekologické výchovy - spolupráce s obecními spolky (zahrádkáři, myslivci, rybáři, včelaři) - spolupráce s Ekoporadnou Strakonice - spolupráce s klubem MOPÍK - Pěší přírodovědné poznávací výlety - výuka předmětu Pozemky - Spolupráce s NP ŠUMAVA - Soutěže na danou tématiku ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatelé, spolky, DDM Strakonice-centrum ekologické výchovy, Casiopea, Ekoporadna Strakonice, MOPÍK, BEZ, Včelín Krušlov, NP ŠUMAVA Počet realizovaných aktivit Termín realizace 2018 Počet podpořených škol Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, Jihočeský kraj, rodiče 257 S t r á n k a

258 Číslo a název aktivity Setkávání a sdílení zkušeností pedagogů ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem je rozvoj spolupráce MŠ formou setkávání pedagogů, sdílení příkladů dobré i méně dobré praxe, výměna zkušeností při řešení nezvyklých situací, výměna znalostí při zavádění nových výukových metod. Součástí aktivit mohou být: Realizátor Spolupráce Indikátor - společné setkání nebo společné vzdělávání, sdílení zkušeností - vzájemné návštěvy v ZŠ - kolegiální formy podpory s prvky mentoringu (např. začínající pedagog x zkušený pedagog), supervize v ZŠ, stáže a hospitace, tandemová výuka - ukázkové hodiny výuky nebo alternativních vyučovacích metod, - příprava společných aktivit - příprava spolupráce s veřejnými organizacemi a organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání atd. ZŠ ORP Strakonice ZŠ ORP Strakonice, vzdělávací organizace, odborník na problematiku Počet zapojených škol Termín realizace 2018 Počet setkání Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT 258 S t r á n k a

259 Číslo a název aktivity Setkávání a sdílení zkušeností managementu ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem je rozvoj spolupráce managementu ZŠ na území ORP Strakonice, sdílení a výměna zkušeností, řešení společných problémů při kulatých stolech např. se zřizovatelem nebo Odborem školství, zajištění metodické podpory. Součástí aktivit mohou být: Realizátor Spolupráce Indikátor - společné setkání nebo společné vzdělávání, sdílení zkušeností - společné odborné poradenství - příprava společných aktivit, spolupráce s veřejnými organizacemi a organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání - metodická a poradenská činnost ve spolupráci se zřizovatelem, PPP Strakonice, SPC Strakonice atd. ZŠ ORP Strakonice, odbor školství MěÚ Strakonice, NIDV ZŠ ORP Strakonice, vzdělávací organizace, PPP Strakonice, SPC Strakonice, MěÚ Strakonice Počet zapojených škol Termín realizace 2018 Počet setkání Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 259 S t r á n k a

260 Číslo a název aktivity Personální podpora v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem je zajistit dostatečný počet odborných personálních zdrojů ve školách. Těchto pracovníků je nedostatek, a především malé školy nemohou zaměstnat odborníky na celý pracovní úvazek a mít své Školské poradenské pracoviště. Proto zde vzniká možnost využití sdílených jednotlivých personálních zdrojů. Jednalo by se o využití: Realizátor Spolupráce Indikátor - logopeda - sociálního pedagoga - speciálního pedagoga - právníka - psycholog - rodilý mluvčí cizího jazyka ZŠ v ORP Strakonice ZŠ ORP Strakonice, Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ) 260 S t r á n k a

261 Číslo a název aktivity Snížení administrativní zátěže škol a podpora poradenského servisu Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Základní školy v ORP Strakonice budou hledat možnosti zajištění poradenství a administrativního servisu pro školy. Cílem je, aby se vedoucí pracovníci škol mohli plně věnovat manažerské a pedagogické práci a zvyšování kvality vzdělávání ve školách. Plánované aktivity: Realizátor Spolupráce Indikátor - efektivní dostupnost ekonomického a právního poradenství dotační a grantové poradenství (podpora při přípravě projektů a při zpracování žádostí o dotace a granty, administrace projektů) - podporu v oblasti IT (na každé škole IT pracovník) - administrativně-technický servis - účetnictví - podporu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - finanční prostředky na práci nepedagogických pracovníků ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatelé Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, Jihočeský kraj 261 S t r á n k a

262 Číslo a název aktivity Podpora mimoškolních aktivit Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Aktivita řeší využití volného času žáků a rozvoj jejich kompetencí v dané oblasti. Zájmové vzdělávání je hůře dostupné v malých obcích, pro je zde zajišťováno školami. Smyslné využívání volného času zabraňuje působení patologických vlivů naděti a mládež. Podporovány budou: Realizátor Spolupráce Indikátor - vznik a rozvoj kroužků - materiální vybavení - další vzdělávání lektorů - finanční odměna za vedení volnočasových aktivit ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatelé Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, rodiče, Jihočeský kraj 262 S t r á n k a

263 Číslo a název aktivity Podpora spolupráce s rodiči Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi. Plánované aktivity: Realizátor Spolupráce Indikátor - den otevřených dveří, plánování společných aktivit se zapojením rodičů do aktivit MŠ, do aktivit s žáky - společné informování (popř. vzdělávání) rodičů - posilovat sounáležitost rodičů a žáků se ZŠ - vytváření bezpečného a pozitivního klima mezi ZŠ, žáky a rodiči - přenos specifických informací k rodičům ze strany PPP, SPC, SVP a dalších relevantních organizací - zapojení externího odborníka na specifické téma ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatelé Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, MŠMT OP VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ), Jihočeský kraj 263 S t r á n k a

264 Číslo a název aktivity Spolupráce s veřejnými organizacemi ÚP, JHK kariérové poradenství Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem je zapojení veřejných organizací do kariérního poradenství. Ve spolupráci s Úřadem práce bude zajištěno kariérní poradenství a testování žáků osmých a devátých tříd za účelem výběru vhodných povolání. Jihočeská hospodářská komora zajistí Burzu škol setkání střední škol a odborných učilišť, kde se budou moc žáci seznámit s možností dalšího uplatnění. Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatelé Počet zapojených škol Termín realizace 10 / 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, rodiče, Jihočeská hospodářská komora, ÚP 264 S t r á n k a

265 Číslo a název aktivity Rozvoj jazykové gramotnosti v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy/ aktivita spolupráce Cílem je rozšířit jazykové znalosti žáků, zvýšit jejich konkurence schopnost při nástupu na střední školu a odstranit jazykové bariéry mezi žáky z různých zemí. Podporované aktivity: Realizátor Spolupráce Indikátor - jazykové kroužky - zapojení rodilých mluvčí ve výuce - výměnné pobyty žáků a pedagogů - zahraniční exkurze (např. Švýcarsko, Německo, Anglie) - návštěvy škol s rozšířenou výukou cizích jazyků - vystoupení anglického divadla - spolupráce s TOWNSHEND INTERNATIONAL SCHOOL - spolupráce s koordinačním centrem TANDEM (Česko německé výměny) - pořízení výukových programů a materiálů - využití metody CLLIL při výuce v ZŠ ZŠ ORP Strakonice Zřizovatelé, partnerské školy v zahraničí Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet realizovaných aktivit Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), MŠMT, rodiče, ERASMUS+, Jihočeský kraj 265 S t r á n k a

266 Číslo a název aktivity Podpora nadaných žáků v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy/ aktivity spolupráce Základní školy budou podporovat aktivity odpovídající potřebám jejich nadaných žáků. Při nastavování podmínek a příležitostí ve vzdělávání pro talentované žáky budou vzájemně spolupracovat s dalšími školami a sdílet informace a zkušenosti (tvorba a zařazení specifických vzdělávacích modulů, vytváření IVP pro nadané žáky, kurzy pro pedagogy v oblasti nadaný žák, využití odborníků pro pomoc se zaváděním inkluzivního přístupu, vytváření sborníku příkladů dobré praxe, soutěže pro nadané žáky atd.). Do realizace aktivity budou zapojeny i organizace NZV a další subjekty. V rámci této aktivity budou podporovány: Realizátor Spolupráce Indikátor - skupinové projekty žáků podporující individualitu každého žáka - podpora týmové spolupráce - specializované kroužky a společné dílny - práce motivačních skupin žáků - příprava žáků na tematické soutěže žáků a akce - volnočasové aktivity žáků přispívající k rozvoji nadaných žáků - a začleňování žáků se sociálním znevýhodněním - aktivity školy vnímající rozdíly mezi žáky, inspirující k učení - didaktické hry, besedy, myšlenkové mapy, workshopy a další - podpora nadaných žáků v oblasti umění a sportu ZŠ ORP Strakonice Zřizovatelé, DDM, ZUŠ, sportovní kluby Počet škol podporující nadané žáky Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, prostředky škol (zřizovatelé), rodiče, Jihočeský kraj 266 S t r á n k a

267 Číslo a název aktivity Školská poradenská pracoviště Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem aktivity je, aby na každé škole bylo školní poradenské pracoviště (ŠPP) fungující podle konkrétních potřeb školy. Podmínkou plně fungujících ŠPP je dostupnost odborníků a finanční zdroje na jejich zaplacení. ŠPP poskytují poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Aktivita podporuje spolupráci škol v oblasti rozvoje školních poradenských pracovišť, případně spolupráci s dalšími subjekty, podporujícími inkluzivní vzdělávání. Možnosti spolupráce: Realizátor Spolupráce Indikátor - výměna informací a zkušeností - zajištění servisu pro žáky, rodiče, pedagogy - sdílení odborníků (např. jeden společný psycholog pro více škol) - spolupráce při tvorbě metodik, organizačních postupů a plánů ZŠ ORP Strakonice PPP, SPC Počet podpořených škol Časový harmonogram 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, Jihočeský kraj, prostředky škol (zřizovatel) 267 S t r á n k a

268 Číslo a název aktivity Rozvoj kulturního povědomí žáků v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy/ aktivita spolupráce Cílem této aktivity je podpořit rozvoj kulturního povědomí všech žáků v základních školách včetně žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou vedeni k tomu, že své myšlenky, zážitky, emoce mohou vyjádřit různými tvůrčími formami jako je hudba, divadlo, literatura, výtvarné umění. V rámci této aktivity budou podpořeny například: Realizátor Spolupráce Indikátor - spolupráce škol s kulturními středisky, muzei, knihovnami (návštěvy divadelních představení, výstav, koncertů, besed, přednášek, kina, kulturních památek atd.) - zapojování žáků do příprav akcí jako jsou besídky, výstavy, akademie, výtvarných prací, výtvarné, dramatické, recitační a pěvecké soutěže atd. - kroužky zaměřené na rozvoj tvořivosti žáků - spolupráce se ZUŠ, DDM, Dudácké soubory, muzea - tematické soutěže ZŠ ORP Strakonice Zřizovatelé, spolky, DDM, ZUŠ, Muzeum Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet realizovaných akcí Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj, rodiče 268 S t r á n k a

269 Číslo a název aktivity Sběrová soutěž a ozdravný pobyt pro žáky ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity Realizátor Spolupráce Indikátor 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem akce je podpora ekologické výchovy formou sběrové akce. Žáci po celý školní rok sbírají starý papír, který odevzdávají ve škole. Výtěžek ze sběrové akce je použit na ozdravný pobyt všech žáků druhého stupně v Itálii u moře. Na ozdravný pobyt připlácí zdravotní pojišťovny v rámci preventivního programu. ZŠ a MŠ Volenice Zřizovatel, ZP Počet uskutečněných akcí Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno Rodiče, zřizovatel, ZP, výtěžek z akce 269 S t r á n k a

270 Číslo a název aktivity Čestický brambor Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a výtvarných schopností dětí a žáků. Pravidelně pořádaná literární a výtvarná soutěž žáků ZŠ, soutěž je rozdělena podle věkových kategorií. Žáci na zadané téma vypracují literární nebo výtvarnou práci, kterou zašlou do soutěže, Oceněné práce jsou uveřejněny v časopise Čtení pro lidi. Soutěž podporuje literární a výtvarné schopnosti dětí a žáků a rozvíjí kreativitu a fantazii. Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ a MŠ Čestice ZŠ v ORP Strakonice, zřizovatel, Kulturní spolek Čestice Počet zapojených škol Termín realizace 11/2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč Dary zřizovatele, Kulturního spolu Čestice, prostředky ZŠ a MŠ Čestice 270 S t r á n k a

271 Číslo a název aktivity Dopravní výchova, spolupráce s IZS Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita spolupráce Cílem aktivity je naučit žáky pohybovat se v rušném dopravním prostředí, umět poskytnout první pomoc nebo hasit požár. Pravidelně probíhá dopravní akce ve spolupráci s BESIPem, IZS a DDM Strakonice, který provozuje dopravní hřiště. Složky IZS požádají vzdělávací akce na jednotlivých školách. Policie ČR organizuje projekt Ukaž, co umíš. Podporované aktivity: Realizátor Spolupráce Indikátor - dopravní soutěže - vzdělávací akce - exkurze u ISZ - výukový materiál DDM, ZŠ v ORP Strakonice, IZS, BESIP Zřizovatelé Počet zapojených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Ministerstvo dopravy, MŠMT, zřizovatelé, Jihočeský kraj, BESIP 271 S t r á n k a

272 Číslo a název aktivity Multisenzorická místnost SNOEZELEN Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy/aktivita spolupráce Cílem aktivity je stimulace žáků se SVP celou širokou škálou podnětů, které jsou podle aktuální potřeby žáka využívány jak ke stimulaci, tak i k relaxaci a uvolnění, kontaktu či odpočinku. Osloveny mohou být jednotlivé smysly, či všechny smysly najednou. K zrakové stimulaci slouží různé efekty jako vodní válec s bublinkami, otočná zrcadlová koule s nasvícením, umělý oheň, projekce vodní plochy, svítilna s optickými vlákny, olejová lampa, UV světlo apod. Sluchové vjemy jsou zprostředkovány reprodukovanou relaxační hudbou, ale i hudebními nástroji k muzikoterapii, jako jsou zvonkohry, tamburíny, dešťové hole, řehtačky, Tibetské mísy, paličky, drumbeny apod. Čichové vjemy jsou v rámci aromaterapie poskytovány profesionálním elektrickým difuzérem Aroma Stream. Hmatové vjemy jsou zprostředkovány masážemi, polohováním (Bazální stimulace), hmatovými sáčky i manipulací s hračkami a provázky Snoezelen je umístěn v Základní škole a Praktické škole ve Strakonicích. Využít ho mohou i ostatní školy za přítomnosti proškoleného pracovníka. Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatel, sociální služby Počet zapojených škol Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje Kč na jednu aktivitu Prostředky škol (zřizovatel), rodiče, MŠMT 272 S t r á n k a

273 Číslo a název aktivity Hiporehabilitace, canisterapie, rehabilitace Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je zlepšení pohybové schopnosti dětí se SVP, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, podněcovat verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru a čase, podporovat nácvik koncentrace a paměti, sociální cítění. Canisterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčastěji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné. Hipoterapie patří mezi nejpříjemnější metody léčebné rehabilitace, která je určena pro rehabilitaci klientů s diagnózami: dětská mozková obrna, roztroušená skleróza mozkomíšní, centrální mozkové příhody, Downův syndrom, vadné držení těla, astma bronchiale, skoliózy, amputace končetin, vertebrogenní syndrom, funkční sterilita, senzomotorická postižení a další, které jsou spojeny s poruchou pohybového aparátu, koordinace a rovnováhy. Rehabilitační péče napomáhá k zvýšení pohyblivosti, rozvoji motoriky a zlepšení celkového fyzického stavu. Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatel, Ranč IXION, rehabilitační pracovníci Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet uskutečněných aktivit Rozpočet Očekávané zdroje 3000 Kč/aktivita Prostředky škol (zřizovatel), rodiče 273 S t r á n k a

274 Číslo a název aktivity Žákovský parlament v ZŠ Priorita 2. Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 2.3. Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání v ZŠ Aktivita školy Cílem je navázání komunikace mezi vedením školy, pedagogy a žáky, aktivně žáky zapojit do vytváření pozitivního klimatu školy a zapojovat žáky do školních akcí. Úkolem žákovského parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Plánované aktivity: Realizátor Spolupráce Indikátor - vznik žákovských parlamentů ve školách - podpora činnosti nově vzniklých a již fungujících žákovských parlamentů - zapojení dětí do chodu školy, spolupráce s pedagogy - plánování žákovských projektů (např. volby nanečisto, spolupráce s relevantními organizacemi) - zapojení koordinátora žákovského parlamentu, potažmo odborníka na plánování aktivit ZŠ v ORP Strakonice Zřizovatel Počet nově vzniklých žákovských parlamentů Termín realizace 2018 Počet realizovaných aktivit Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno Prostředky škol (zřizovatel), rodiče, MŠMT 274 S t r á n k a

275 5.3. Priorita 3 Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území Číslo a název cíle 3.1. Podpora ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání Stručný popis cíle MŠ, ZŠ, ZUŠ a organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání nemají mnoho příležitostí nebo je ani nevyhledávají, ke společnému setkávání, sdílení zkušeností, navázaní spolupráce (investičního nebo neinvestičního charakteru). Potýkají se s nedostatkem finančních prostředků na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, zajištění technického a personálního zázemí, pro rozvoj aktivit, stejně jako MŠ a ZŠ. Cílem je Aktivity vedoucí k naplnění cíle - vytvořit prostor pro navázání budoucí spolupráce a sdílení zkušeností, pro zlepšení kvality vzdělávání v území - podpořit kvalitu a rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání - podpořit kvalitu a rozvoj vzdělávání v ZUŠ - podpořit výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zázemí pro ZUŠ, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, vybavit zázemí pro aktivity - podpořit aktivity dětských klubů, rodinných/mateřských center, které nabízejí smysluplné a podnětné trávení volného času Zkvalitnění výuky v ZUŠ Podpora aktivit DDM Podpora školních klubů/ školních družin Podpora dětských klubů, rodinných a mateřských center Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP Strakonice 275 S t r á n k a

276 Číslo a název aktivity Zkvalitnění výuky v ZUŠ Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území 3.1. Podpora ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání Aktivita školy, infrastruktura Z pohledu rodičů a žáků jsou kapacity ZUŠ nedostatečné, což dokládá zcela vyčerpaná kapacita obou ZUŠ na území ORP Strakonice. Cílem je podpořit aktivity ZUŠ pro zvýšení kvality a dostupnosti výuky. To zahrnuje stavební úpravy budov, vybavení učeben, pořízení digitálních technologií, pořízení specifických pomůcek, např. hudební nástroje. Plánované aktivity: - stavební úpravy, vybudování nových tříd, zázemí pro pedagogy - rekonstrukce, renovace prostor - zajištění bezbariérového přístupu k výuce v ZUŠ - vybavení učeben, obnovení stávajícího nábytku - IT technika a digitální technologie do ZUŠ - pořízení hudebních nástrojů, materiálů, pomůcek - DVPP specifické pro zaměstnance ZUŠ - spolupráce a výměna zkušeností - aktivity pořádané ZUŠ pro veřejnost, např. kulturní vystoupení atd. - vybudování odloučeného pracoviště pro žáky mimo Strakonice Realizátor Spolupráce Indikátor ZUŠ Strakonice, ZUŠ Volyně Zřizovatel Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet podpořených projektů Rozpočet Očekávané zdroje Náklady investičních záměrů jsou uvedeny v Příloze č. 1 Investiční a další priority MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje 276 S t r á n k a

277 Číslo a název aktivity Podpora aktivit DDM Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území 3.1. Podpora ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání Aktivita organizace, infrastruktura Na území ORP Strakonice působí jediný Dům dětí a mládeže a to přímo ve Strakonicích. Nabízí širokou nabídku aktivit, která zahrnuje taneční, sportovní, hudební, výtvarně - tvořivé, jazykové, matematické, environmentální, technické a mnohé další kroužky. Zároveň připravuje pro děti a žáky soutěže, olympiády, tematické dny (Den dětí, den Země, atd.), zajišťuje dopravní výchovu na dopravním hřišti při ZŠ Poděbradova ve Strakonicích, zasahuje svými aktivitami do veřejného a kulturního života na území ORP Strakonice. Cílem je udržet, rozvinout a zkvalitnit činnosti DDM. Plánované aktivity: - stavební úpravy, vybavení učeben, zkvalitnění zázemí pro EVVO na Podskalí ve Strakonicích, IT technika - nákup materiálů, pomůcek - udržení stávající nabídky aktivit a podpora nových, např. výukový program zaměřený na 3D vizualizaci, robotiku, kreativní tvorbu práce se střihovými programy - podpora aktivit spjatých s rozvojem kompetencí v oblasti: cizích jazyků, přírodních věd, technických a řemeslných oborů, práce s digitálními technologiemi - realizace výukových programů pro MŠ a ZŠ - DVPP zaměstnanců DDM, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe - podpora aktivit, které jsou cíleny na širší veřejnost např. příměstské tábory, soutěže, aktivity pro děti i dospělé - podpora aktivit pro nadané děti i pro děti se SVP Realizátor Spolupráce Indikátor DDM Strakonice Zřizovatel, MŠ a ZŠ v ORP Strakonice Počet podpořených organizací Termín realizace 2018 Počet podpořených projektů Rozpočet Očekávané zdroje Neurčeno MŠMT, IROP, MŽP, Jihočeský kraj, vlastní zdroje 277 S t r á n k a

278 Číslo a název aktivity Podpora školních klubů/ školních družin Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území 3.1. Podpora ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání Aktivita školy Zájmové a neformální vzdělávání je nabízeno prostřednictvím školních družin a školních klubů při ZŠ. Cílem je podpořit smysluplné trávení volného času po výuce s cílem rozvíjet kompetence žáků. Zachovat a podpořit možnost rozvíjet se v rámci mimoškolních aktivit je žádoucí především pro děti a žáky z menších obcí mimo Strakonice. Většina dětí se zapojuje do kroužků, které nabízí škola v místě bydliště po vyučování, není reálné, aby je rodiče vozili za těmito aktivitami do Strakonic. Plánované aktivity: - rozšíření kapacit stávajících školních družin a klubů, s tím spojené stavební úpravy - podpořit vhodné podmínky a aktivity pro děti, děti nadané a pro děti se SVP - modernizace, rekonstrukce a vybavení prostor - pořízení materiálu, vhodných pomůcek, stavebnic, her atd. - vzdělávání pracovníků školních družin/ klubů - sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe Realizátor Spolupráce Indikátor Školy ORP Strakonice Zřizovatel Počet podpořených škol (školních družin/ klubů) Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje (zřizovatel) 278 S t r á n k a

279 Číslo a název aktivity Podpora dětských klubů, rodinných a mateřských center Priorita 3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 3.1. Podpora ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání Aktivita organizace nabízející zájmové a neformální vzdělávání Na území ORP Strakonice působí několik dětských klubů, které nabízejí smysluplné trávení času maminek s dětmi od cca 6 měsíců věku. Přiměřeně věku rozvíjí schopnosti dětí při různých hravých aktivitách. Dále zde působí RC Beruška, toto centrum nabízí aktivity pro celou rodinu, primárně připravuje aktivity pro děti ve věku do tří let, od tří let, včetně aktivit pro děti navštěvující ZŠ. Připravuje aktivity pro veřejnost, které jsou cíleny na děti a rodiče. Řada aktivit je realizována na bázi dobrovolnictví. Tyto organizace řeší otázku financování v oblasti personálních nákladů, materiálního vybavení, nákupu nábytku, vhodných pomůcek, her, stavebnic atd. Plánované aktivity: - modernizace, rekonstrukce a vybavení prostor - nákup pomůcek, materiálu, vybavení - realizace příměstských táborů pro děti - doprovod pro děti mezi ZŠ a kroužky - podpora aktivit typu zájmových kroužků pro děti, děti nadané i pro děti se SVP - zapojování rodičů - společné setkávání, sdílení zkušeností - zvyšování kompetencí zaměstnanců organizací zájmového a neformálního vzdělávání - plánování komunitních programů Realizátor Spolupráce Indikátor RC Beruška, dětské kluby na území ORP Strakonice, organizace nabízející zájmové a neformální vzdělávání Obce, organizace nabízející zájmové a neformální vzdělávání, rodiče Počet podpořených organizací nabízející zájmové a neformální vzdělávání Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno Fondy EU, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 279 S t r á n k a

280 Číslo a název aktivity Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP Strakonice Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území 3.1. Podpora ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání Aktivita organizace nabízející zájmové a neformální vzdělávání Cílem je rozvíjet a zkvalitňovat zájmové a neformální vzdělávání na území ORP Strakonice. V této oblasti působí řada organizací, které nabízí volnočasové aktivity nebo se formou spolupráce na aktivitách podílejí. Většinou se jedná o spolky v obcích, místní sportovní kluby a zájmové organizace, které do své činnosti zapojují děti a žáky, čímž posilují jejich sounáležitost s místními zvyky, tradicemi a s obcí. Lze podpořit prolínání hlavního vzdělávacího proudu s neformálním, zájmovým vzděláváním a komunitními činnostmi. Plánované aktivity: - vhodné prostory stavební úpravy, modernizace a rekonstrukce prostor, vybavení zázemí - vhodné pomůcky, materiály pro aktivity - podpořit činnost organizací, které nabízejí zájmové a neformální vzdělávání, edukační programy nebo volnočasové aktivity - podpořit spolupráci s obcemi a dalšími relevantními partnery, která povede k realizaci společných aktivit - společné vzdělávání, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, workshopy - podpořit děti a žáky do 15 let, včetně dětí nadaných a dětí se SVP - podpora zaměřená na administrativní servis, který zajišťuje ekonomické, právní poradenství, účetnictví, poradenství v oblasti vyhledávání a zpracování dotačních titulů Realizátor Spolupráce Indikátor Organizace nabízející zájmové a neformální vzdělávání Obce, organizace nabízející zájmové a neformální vzdělávání Počet podpořených organizací nabízející zájmové a neformální vzdělávání Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno Fondy EU, vlastní zdroje, Jihočeský kraj, obce 280 S t r á n k a

281 Číslo a název cíle 3.2. Podpora dalšího vzdělávání a spolupráce Stručný popis cíle Ke zvýšení kvality vzdělávání je přínosná spolupráce s organizacemi mimo hlavní vzdělávací proud. Tato spolupráce umožní dětem a žákům využít teoretické znalosti v prostředí praxe, rozšířit si obzory v dalších oblastech života a uvědomit si v jakém oboru se chtějí realizovat, výhody a povinnosti zvoleného oboru. Cílem je - podpořit spolupráci aktérů ve vzdělávání s místními firmami pro podporu např. polytechnického vzdělávání - kariérní poradenství spolupráce s Úřady práce spolupráce s knihovnami - spolupráce s DDM, ZUŠ, mateřskými a rodinnými centry, dětskými kluby atd. - spolupráce se středními školami - spolupráce se zájmovými skupinami z oblasti kultury (folklórní skupiny, taneční a pěvecké sbory) - spolupráce s NNO (prevence a potlačení patologických jevů) - podpora projektových dní - zapojit relevantní aktéry do strategického plánování, které vede ke zvyšování kvality a rozvoji vzdělávání na území ORP Strakonice Aktivity vedoucí k naplnění cíle Podpora kariérového poradenství Spolupráce se SŠ, s odbornými učilišti, se zaměstnavateli Spolupráce v území ORP Strakonice 281 S t r á n k a

282 Číslo a název aktivity Podpora kariérové poradenství Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území 3.2. Podpora dalšího vzdělávání a spolupráce Aktivita školy, aktivita spolupráce Cílem je podpořit kariérové poradenství ve školách, co se týká personálního zajištění formou kariérového poradce nebo koordinátora pro tuto oblast. Ve školách jsou touto funkcí pověřeni výchovní poradci nebo určení pedagogové, potažmo školní psycholog. Spolupráce s ÚP ČR, s PPP, SŠ, odbornými učilišti umožňuje zjistit studijní předpoklady žáků, jejich zájem a představy o budoucím zaměstnání. ÚP ČR poskytuje informace o studijních oborech po ukončení ZŠ, o průběhu přijímacího řízení, o nárocích daných profesí, o možnosti uplatnění na trhu práce atd. Plánované aktivity: - spolupráce s ÚP ČR pobočka ve Strakonicích, s PPP, se SŠ a odbornými učilišti, se zaměstnavateli - tematicky zaměřené workshopy pro žáky, rodiče, zapojení rodičů do problematiky volby povolání - síťování a tvorba zázemí pro sdílení zkušeností výchovných a kariérových poradců, vhodné DVPP Realizátor Spolupráce Indikátor Školy ORP Strakonice ÚP ČR pobočka Strakonice, školská poradenská zařízení, ZŠ, SŠ, odborná učiliště, zaměstnavatelé Počet podpořených projektů Termín realizace 2018 Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, vlastní zdroje (zřizovatel) 282 S t r á n k a

283 Číslo a název aktivity Spolupráce se SŠ, s odbornými učilišti, se zaměstnavateli Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území 3.2. Podpora dalšího vzdělávání a spolupráce Aktivita škol, aktivita spolupráce V souvislosti s kariérovým poradenstvím je důležité podpořit spolupráci se SŠ, s odbornými učilišti, se zaměstnavateli. Díky Burze škol mají žáci možnost se seznámit s nabídkou SŠ, odborných učilišť, zaměstnavatelů. Další výhodou je, že se burzy účastní i studenti z prezentovaných škol, tudíž se mohou žáci ptát přímo jich. V mnoha případech žáci nemají reálnou představu o konkrétních profesích, přínosné by pro ně byla ukázka přímo ve firmách, tzv. dny otevřených dveří, přičemž by se seznámili s technologickými postupy, organizací práce atd. Plánované aktivity: - Jihočeská hospodářská komora každoročně zajišťuje Burzu škol ve Strakonicích, která nabízí prezentace a informace na místě o SŠ, odborných učilištích a zaměstnavatelích - projektové dny na SŠ, odborných učilištích, návštěva dílen - den otevřených dveří v místních firmách pro žáky - individuální i společné konzultace Realizátor Spolupráce Indikátor ZŠ ORP Strakonice Jihočeská hospodářská komora, firmy, SŠ, odborná učiliště Počet podpořených škol Termín realizace 2018 Počet podpořených projektů Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, vlastní zdroje (zřizovatel) 283 S t r á n k a

284 Číslo a název aktivity Spolupráce v území ORP Strakonice Priorita Vazba na cíl Typ aktivity Cíl a popis aktivity 3. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZUŠ, formálního a zájmového vzdělávání, spolupráce v území 3.2. Podpora dalšího vzdělávání a spolupráce Aktivita spolupráce Cílem je podpořit vzájemnou spolupráci a přenos informací mezi relevantními aktéry v oblasti vzdělávání, včetně zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP Strakonice. Zapojit širokou veřejnost minimálně informováním o plánovaných aktivitách. Plánované aktivity: - aktualizace strategických dokumentů - společné informování, školení, workshopy, exkurze - hledání relevantních partnerů a plánování společných aktivit, popř. projektů - mapování oblastí, které je třeba podpořit - zapojit poskytovatele sociálních služeb na území ORP Strakonice do relevantních projektů - rozvoj různých forem spolupráce v území Realizátor Spolupráce Indikátor MAS Strakonicko, z.s. ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM Strakonice, obce, zřizovatelé, NNO, organizace nabízející zájmové a neformální vzdělávání, další relevantní partneři Počet zapojených aktérů Termín realizace 2018 Počet zpracovaných výstupů Rozpočet Očekávané zdroje neurčeno MAP II, MŠMT 284 S t r á n k a

285 6. I m p l e m e n t a č n í č á s t 6.1. Řízení a organizační zajištění MAP 285 S t r á n k a

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Východisko: Každé dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Pokud má právo na vzdělávání vůbec něco znamenat, musí existovat takové

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Zasedací síň, Hranice, 16. 9.2015 Bc. Tomáš Václavík Mgr. František Kopecký, t.vaclavik@regionhranicko.cz 731456266 Co je to MAP: Zaměřen na rozvoj kvalitního

Více

MAP vzdělávání ORP Zábřeh

MAP vzdělávání ORP Zábřeh MAP vzdělávání ORP Zábřeh jednání Řídícího výboru 20.4.2016 Zábřeh Přínos MAP Odůvodnění investice do škol a dalších vzdělávacích institucí prostřednictvím OP VVV a IROP prokázání souladu projektu se Strategickým

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 16. února 2017 Koncepce podpory škol v prioritní ose 3 OP VVV základní východiska Investiční priority prioritní osy 3 OP VVV 1) Omezování a prevence předčasného

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 7. 5. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 Setkání řídícího výboru 7. září 2017 MAP tři rozměry působení Vytvoření místní platformy pro

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017 1. Sdílená vize vzdělávání v území ORP Havířov Příznivé a přátelské prostředí pro vzdělávání přizpůsobené potřebám člověka 21. století a zajištění

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více