MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím"

Transkript

1 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Starověký Řím Studijní obor: Třída: M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Bárta Martin

2 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Ve Strážnici dne podpis

3

4 Anotace Podle zadání práce byl vytvořen program pro doplnění učiva dějepisu. Program je určen těm uživatelům, kteří chtějí získat všeobecný přehled ohledně dané problematiky nebo se v ní zdokonalit, nemá za úkol nahrazovat tradiční školní výuku. K prozkoušení učiva je na konci prezentace umístěn odkaz na závěrečné opakování, ve kterém se lze pohybovat po jednotlivých kapitolách. Prezentace je vytvořena tak, aby při jejím prohlížení mohl vyučující libovolně doplňovat učivo, tak aby jej žáci mohli lépe pochopit. Kvůli tomu program neobsahuje žádné zvuky. Prezentaci si mohou spustit uživatelé jak přes projektor, pro školní výuku nebo individuálně doma na osobním počítači.

5 Obsah Titulní list... 1 Prohlášení autora... 2 Zadání práce... 3 Anotace práce... 4 Obsah... 5 Úvod Dějiny antického Říma Římská republika Kultura a umění Římská literatura Římské císařství Pád Říma Závěr a shrnutí Poděkování Seznam použité literatury a zdrojů informací Seznam použitého softwaru Prohlášení - licenční ujednání Příloha... 41

6 Úvod V programu Microsoft PowerPoint 2000 jsem vytvořil výukový program, jehož úkolem je předání základních informací týkajících se starověkého Říma. Celý program je rozložen do šesti částí. Jsou to tyto: Antický Řím, Římská republika, Kultura a umění, Římská literatura, Římské císařství, Pád Říma. Prezentaci bylo nutno vytvářet tak, aby uživatele zaujala, což má dobrý vliv na vnímání a chápání probírané látky. Dalším problémem bylo rozhodnutí o množství textu, který bude zobrazován na jedné stránce. Při použití množství textu by se uživatel mohl začít v problematice ztrácet. I přes tuto skutečnost jsem byl nucen použít více textu než grafické dokumentace. Důvod byl jediný: historie obsahuje mnoho dat, které se obrázky nedají vyjádřit. Podle zadání má být prezentace doplňkem k výuce. Předpokládá se tedy, že uživatelé jíž mají základní znalosti z oblasti historie. Program tedy uživateli utřiďuje informace nebo je upřesňuje. Využití programu spočívá také ve školní výuce, kde vyučující předem vysvětlí látku, pak je žákům poskytnuta tato prezentace a uživatelé si mohou uvědomit chronologický postup událostí. Vyučující může libovolně vstupovat do prezentace a specificky upřesňovat látku tak, aby ji pochopili různě zdatní žáci. Ovládání prezentace je vytvořeno velmi jednoduše. Po spuštění základní prezentace, kde je umístěna úvodní část, se zobrazí přehled jednotlivých kapitol. Uživatel si může libovolně vybrat kapitolu. Osobně však doporučuji procházet celý program postupně. Přechody snímků jsou řešeny kliknutím myší, neboť každý výklad je individuální. Je brán také ohled na případné dotazy. K výkladu látky bylo nutno využít informace z velkého množství zdrojů. Kvůli obrovskému časovému úseku látky nebylo možno zařadit do programu všechny detaily. Důležitost informací jsem rozlišoval podle toho, kolik prostoru jim bylo věnováno v informačních zdrojích a také podle osobního odhadu

7 V tomto městě se neholduje vědeckým snahám, řečnictví tu nemá místa, rozšafnost a dobré mravy se netěší ani z pochvaly, ani z výsledků; všichni lidé, které v tomto městě uvidíte, se dělí na dvě skupiny: buď je někdo vykořisťuje nebo sami kořistí. V tomto městě se nikdo nestará o děti, protože kdo má dědice, nesmí na hostiny, není vítán v divadle, ale zbaven všech práv se skrývá mezi zavrženci. Kdo se však nikdy neoženil a nemají blízké příbuzenstvo, docházejí vrcholných poct, tj., pouze oni jsou řádní vojáci, pouze oni jsou vynikající lidé a dokonce poctivci. Vejdete do města, které je jakoby rejdištěm morových nákaz, kde není nic jiného než zdechliny, které jsou sápány, a krkavci, kteří je sápou. b) PETRONIUS ARBITER - 7 -

8 1. Dějiny antického Říma V mnohém se neshodli ani sami starověcí autoři, natožpak moderní historikové. Ale je známou pravdou, že každý mýtus, báj či legenda v sobě ukrývá pravdivé jádro. To je ovšem obaleno mnohem silnější vrstvou polopravdivých, idealizovaných nebo dokonce zcela vymyšlených epizod, které z příběhu činí právě legendu. Držme se tedy výroku Tita Livia z konce 1. stol. př. n. l.: Dopřává se dávnověku výsada, že smí mísit lidské s božským, a činit tak počátky měst vznešenějšími. Dvanáctým králem v Alba Lonze byl Prokas, který měl dva syny: staršího Numitora a mladšího Amulia. Po jeho smrti nastoupil na trůn podle práva Numitor. Amulius ho však sesadil a vyhnal. Protože se chtěl pojistit proti vlastním metodám získání vlády, dal popravit všechny jeho syny a dceru Reu Silvii přinutil stát se kněžkou bohyně Vesty, což byla funkce se slibem věčného panenství. Jenže tato Rea Silvia neodolala svodům boha války Marta a porodila mu dvojčata. Když se král dozvěděl o narození potencionálních uchazečů o trůn, přikázal je i Reu Silvii vhodit do řeky. Sluhové dali oba chlapce do košíku a položili na hladinu Tibery, která byla zrovna tou dobou rozvodněna. Reu Silvii zachránil pak před utonutím bůh řeky Tibery, protože se mu líbila, a odvedl si ji jako manželku ke svým pramenům. Poté, co dvojčata řeka vyvrhla, jejich pláč přivolal vlčici, která žila v nedalekém lese na Palatinském pahorku. Seběhla pro ně k řece a odnesla je do svého doupěte v jeskyni. Tam je pak kojila svým mlékem a zahřívala vlastním tělem. Tak je jednou našel pastýř Faustulus, který je odnesl k sobě domů, kde je s manželkou Akkou Larentiou vychoval. Prvním zaměstnáním Romula a Rema bylo hlídání otčímových stád a lov zvěře. Díky své vlčí kojné a zdravému životu v lese z nich vyrostli zdatní junáci, kteří nevěděli nic o svém původu a žili prostě a spokojeně. Nevyhýbali se stejně jako jiní mladíci, šarvátkám a nejrůznějším potyčkám. Jejich hlavním nepřítelem byl konkurenční pastýř pasoucí stáda pro Numitora na Aventinu. Jednou byli však při své výpravě dopadeni a předvedeni před Numitora. Ten v nich poznal své vnuky a celkem bez problémů je přemluvil k nápravě - 8 -

9 staré křivdy. Sehnali své druhy z Palatina a vtrhli do Alba Longy, Amulia zabili a vládu vrátili do rukou Numitorových. Romulus a Remus, vědomi si svého královského původu, neměli kde vládnout a protože nechtěli čekat, až jim jejich děd po své smrti uvolní trůn, rozhodli se založit své vlastní město. Svůj záměr uskutečnili a 300 let od založení Alba Longy tj. 753 př. n. l. se na Palatinu objevilo nové město. O místě na Palatinském pahorku se bratři dohodli snadno, neboť to bylo výtečné místo: ze tří stran chráněné strmými skalními svahy a z té poslední močály před útoky divoké zvěře i nepřátel. Navíc se Palatin nacházel ve středu krásné země nad řekou, která v těchto místech je již velmi blízko moři. V době, kdy se Romulus a Remus rozhodli založit zde své město, stály tu již chýše pastýřů. Oba bratři podle tehdejších zvyklostí přistoupili k obřadům, založení města nutně doprovázejícím: vyčkali příznivých znamení bohů, pluhem se zapřaženým býkem a krávou vyorali kolem příštího města brázdu na třech místech přerušenou. Brázda symbolizovala obranný příkop, vyoraná hlína hradby a přerušení městské brány. Potom uprostřed pahorku vykopali čtvercovou jámu, do níž vložili pluh a obětní plodiny. Po příslušných bohoslužbách pak byl obřad považován za dokončený a město založeno. Zbývalo už jen určit jméno nového města. Oba bratři chtěli, aby bylo město pojmenováno po nich, ale problémem bylo, že nemohla rozhodnout tradiční přednost staršího prostě proto, že byli oba bratři jakožto dvojčata stejně staří. Dohodli se tedy nakonec, že vyčkají znamení bohů, a to sledováním přeletů ptáků, což byl tehdy velice spolehlivý způsob, jak boží vůli zjistit. Romulus zůstal na Palatinu a Remus se vydal na Aventinum, kde každý sledovali oblohu v očekávání věšteckého úkazu. Jakmile Remus zaujal své stanoviště, objevilo se šest supů, kteří mu přeletěli nad hlavou. Remus to okamžitě hlásil sboru věštců a žádal, aby mu přiřkli vítězství. Krátce na to se však Romulovi ukázalo dvanáct supů. Protože se předem nedohodli na přesných podmínkách, vznikl spor o vítězství. Remus odůvodňoval své vítězství časovým prvenstvím, Romulus větším počtem supů. Tady se pověsti rozcházejí ve dvě verze. Podle první bylo město nakonec pojmenováno po Romulovi a ten - 9 -

10 pak vyznačoval místo budoucích hradeb. Zatrpklý Remus mu však s posměchem řekl, že takové hradby nikoho nezadrží a strouhu přeskočil, aby ho urazil. Tu ho Romulus se slovy: Tak ať zhyne každý, kdo se odváží překročit mé hradby., zabil. Podle druhé, méně rozšířené verze, se hned po věšteckém úkazu mezi bratry a jejich přívrženci rozpoutala rvačka, při níž byl Remus zabit. Každopádně bylo město pojmenováno po Romulovy jako Roma, Řím, a Romulus se stal jeho prvním králem. Na Rema se v podstatě zapomnělo, ale Romulus po sobě zanechal velice výraznou památku. Prvními obyvateli Říma byli muži z Romulovy družiny a přistěhovalci. Bez žen se Řím vůbec nemohl městem stát, natožpak aby vytrval dalších tisíc let jako význačná světová mocnost. Romulus tedy vyslal do okolních obcí posly se žádostí, aby si v nich mužové Říma mohli vybrat manželky. Ty však odmítly, protože nové město, navíc obývané tolika lidmi pochybného původu, u nich nebudilo dostatečnou důvěru, aby se obyvatelé rozhodli riskovat to, že do něho provdají své dcery. Proto Romulus vyhlásil po okolí, že chystá oslavu na počest boha Neptuna Consa a zve na ni všechny obyvatele okolních obcí. Hosté se dostavili, v hojném počtu mezi nimi byli zastoupeni Sabinové s manželkami a dcerami. Když byla zábava v nejlepším, římští muži se na znamení Romula vrhli na sabinské dívky a unesli je. Ihned se také postarali o to, aby se staly jejich manželkami a matkami jejich dětí. Otcové, kteří přišli o dcery a mladíci, kteří přišli o snoubenky, však krále Tita Tatia přinutili, aby je pomstil. Ten tedy vypověděl Romulovi válku a římští muži, kteří si momentálně hleděli více svých manželek než boje, se na bitevním poli dlouho nezdrželi a stáhli se za hradby města. Tam se však statečně bránili. Sabinové proto nakonec podplatili zlatými náramky a šperky Tarpeiu, dceru Tarpeia, velitele hradu a ta jim v noci tajně otevřela bránu (podle ní je pojmenována známá Tarpejská skála, na které byly později vykonávány ty nejpotupnější tresty, např. za velezradu). Romulus musel se svými muži uprchnout. Příštího dne se pokusil znovu dobýt své město nazpět, avšak tu se do situace konečně vložily Sabinky. Vrhly se mezi nepřátelská vojska a prosily všechny muže, aby jim nezabíjeli otce a bratry a také manžele. Římané a Sabinové nakonec uzavřeli mír, a protože byli spojeni pokrevními svazky, nakonec spojili i svůj lid. Titus Tatius se přestěhoval do Říma a stal se Romulovým spoluvládcem. Poté co Titus zemřel, stal se opět jediným vládcem Říma Romulus

11 Po smrti Romula ( 717 př. n. l.) pokračovalo ve vládě dalších šest králů. Tyto postavy, stejně jako jejich činy, se pohybují někde na pomezí legend a skutečné historie. Vládu po Romulovi převzal Numa Pompilius ( př. n. l.), původem Sabin, který vytvořil nejstarší kultovní instituce. Dalším králem byl Tulus Hostitulus ( př. n. l.), za jehož vlády došlo k válce s Alba Longou, městem, které bylo v čele autonomních latinských osad. Toto období je dějištěm další velmi známé legendy o boji Horatiů a Curiatiů. V této válce se mělo rozhodnout o tom, zda se Alba Longa stane pánem Říma, nebo naopak, Řím ovládne Alba Longu. Král Alby Longy ve snaze ušetřit životy mužů se dohodl s římským králem o tom, že se místo armád proti sobě za každou stranu postaví tři bratři, trojčata, rovní sobě silou, věkem i statečností. Ti se pak utkají v boji a vítězství ve válce rozhodne tento souboj. Za Římany byli vybráni zmínění Horatiové, za Albu Longu bratři Curiatiové. Když bratři souhlasili, určili králové místo a čas boje a zavázali se slavnostní přísahou, že ten národ, jehož reprezentanti zvítězí, bude pak v míru a pokoji vládnout tomu druhému. V určený den se bratři utkali. Zpočátku vypadalo, že boj vyhrají bratři z Alba Longy, neboť po první jejich srážce padli dva Horatiové mrtvi, zatímco trojice Alby Longy byla pouze zraněna. Nyní to bylo pro Římany velmi špatné, protože co zmůže jeden, ač nezraněn, proti třem? Navíc se poslední Horatius, přes přísahu, že bude bojovat do poslední kapky krve, dal na útěk. Bratři Curiatiové se ho jali pronásledovat, když tu se náhle Horatius obrací, vrhá se do boje s nejbližším pronásledovatelem a využívaje toho, že není dosud raněn, ho poráží. Druhý z bratrů Curiatiů byl více raněn než ten první, proto mu nemohl stačit a posléze ani pomoci, protože doběhl k Horatiovi až když byl jeho bratr mrtev a ocitl se ve stejné situaci. Je jasné, že pro Horatia nebyl problém přemoci ani jeho a pro třetího, nejvíce zraněného Curiata, který zůstal daleko vzadu, si nakonec sám došel a zabil ho taky. Tak díky chytrosti tohoto muže zvítězil Řím a stal se pánem Alby Longy. Následujícím římským králem byl Ancus Marcius ( př. n. l.), dle tradice údajný zakladatel ostjského přístavu. Dalším pak byl Lucius Tarqunius Priscus ( př. n. l.) etruského původu. Po něm vládl Servius Tullius ( př. n. l.), možná syn otrokyně, jemuž se

12 přičítá rozdělení obyvatelstva do pěti tříd dle majetku. Posledním králem se stal krutý Tarquinius Superbus ( př. n. l.). Roku 510 př. n. l. byla nastolena republika

13 2. Římská republika V roce 510 př. n. l. vyhnali Římané posledního krále Tarquinia a založili republiku. Trvalo to dvě stě let třídních konfliktů mezi patriciji (aristokraty) a plebeji (lidem), než bylo dosaženo zákonné stability. V nové republice vydával většinu zákonů a rozhodnutí orgán aristokratů senát, výkonnou moc měli dva konzulové. Každý rok volilo shromáždění lidu nové konzuly, ale obvykle bylo snadné přesvědčit tento lidový orgán, aby zvolil aristokraty a zůstalo na tribunech lidu aby hájili a reprezentovali zájmy plebejů. V praxi to znamenalo, že uspořádání jim dávalo pocit rovnosti a podporovalo jejich občanského ducha. A to byla jedna z nejsilnějších stránek Říma jako republiky. Díky tomu byli Římané schopni ovládnout národy jako Etrusky, Samnity a Galy (Kelty). Jedním z tajemství jejich úspěchu byla velkorysost ve vztahu k jejich spojencům a nepřátelům, kterým dříve nebo později dali římské občanství. Počet Římanů se zvyšoval s dobytými územími. Místo aby se tato území stala oblastmi nepokojů, které je zapotřebí kontrolovat, Římany posilovala. Také jejich spojenci k nim zůstávali loajální i po neúspěších. V roce 272 př. n. l. Řím ovládal Apeninský poloostrov. Spojil se dočasně s Kartaginci s cílem porazit řecká města na jihu poloostrova a odvézt řeckého krále Pyrrha z Epiru ze Sicílie. Ostrov se potom stal příčinou dvaceti tříleté 1. punské války ( př. n. l) mezi Římem a Kartágem. Velká obchodní severoafrická velmoc Kartágo se stala hlavním nepřítelem Říma v boji o nadvládu v západním Středozemí. Římské legie stále v podstatě lidová armáda si proti námezdním vojákům Kartága vedly dobře, ale válka nebyla rozhodnuta, dokud Římané nevybudovali silné námořnictvo. Na konci války Kartaginci přenechali Sicílii Římanům a brzy nato se Řím zmocnil Sardinie i Korsiky. Ale toto bylo pouze první kolo konfliktů, které prověřilo možnosti Říma. Bohatí Kartaginci vybudovali novou říši v Hispánii (dnešním Španělsku) a našli v Hanibalovi geniálního velitele. Jeho otec ho přiměl k přísaze, že bude nepřítelem Říma. Když znovu propukla válka 2. punská válka - Hanibal podnikl riskantní přechod Alp s armádou, v níž byli i afričtí váleční sloni a sestoupil ze severu do Itálie. Ačkoliv stál vždy proti přesile, způsobil Římanům

14 citelnou porážku v Trebbii (218 př. n. l.), u Trasimenského jezera (217 př. n. l.) a v Cannae (216 př. n. l). Ale brány Říma a většiny jeho spojenců zůstaly Hanibalovi zavřeny, a ačkoliv nalezl určitou podporu v jižní Itálii a zůstal na ostrově 16 let, konečné vítězství mu uniklo. Zatím Římané poráželi Hanibalovy spojence, dobyli Hispánii a konečně pronikli do severní Afriky. Hanibal, povolán z Itálie zpět, byl poražen v bitvě u Zamy (202 př. n. l.) a Kartágo se vzdalo a bylo přinuceno platit daň. Římané nyní kráčeli od úspěchu k úspěchu. Aby měli jistotu, že už znova nedojde k dalším válkám s Kartágem, zničili v roce 146 př. n. l. téměř bezmocné Kartágo a to tak že je srovnali se zemí. Během 2. století př. n. l. se dostaly pod nadvládu Říma také Makedonie, Řecko, Pergamon v Malé Asii (současné Turecko) a středozemní pobřeží Galů (dnešní Francie). Egypt zmítaný politickými nesváry zůstal na povrch nezávislý na Římě, ale fakticky byl jeho závislým spojencem. Výsledkem punských válek (a souběžně probíhajících válek v Řecku) bylo politické i hospodářské ovládnutí Středomoří Římem. Taková rozsáhlá expanze měla na římský způsob života velmi zásadní vliv. Národu, který si dříve cenil vážnosti a jednoduchosti, bohatství a přepych vždy neprospěly. Jejich politický systém, který byl vytvořen pro městský stát, se jen ztěžka přizpůsoboval potřebám velké říše. Rostoucí bohatství střední vrstvy budilo nelibost u aristokratů, kteří do té doby měli monopol na moc. Římské války přivedly do Itálie velké množství otroků. Jejich práce byla stále levnější a levnější, a tak vyhnala rolníky z půdy do měst, kde jejich nespokojenost znamenala nebezpečí. Nespokojenost rostla rovněž mezi svobodnými obyvateli Apeninského poloostrova, kteří ještě nezískali římské občanství. Zatím narůstající počet otroků zvyšoval i pravděpodobnost vzniku vzpoury proti otrokářství. Všechny tyto faktory způsobily, že se 1. století př. n. l. stalo obdobím rozsáhlých politických bojů a rostoucího protizákonného násilí, které hrozilo rozpadem římského státu. Z toho vznikající zmatky vedly ke vzniku soupeřících stran ve státě aristokratických optimátů a více plebejských populárů. Jejich konflikty do značné míry podkopaly existující republiku. Následující generace zatáhla Řím do skutečné občanské války mezi vojáky Maria a Sully. Marius, muž relativně nízkého původu, si získal pověst vítěznými taženími v severní

15 Africe a bojem proti silným barbarským útokům. Marius je ztotožňován se stranou populárů, jeho sok Sulla s optimáty. Situaci dále komplikovalo povstání italských spojenců Říma občanská válka (91 88 př. n. l.), která skončila v okamžiku, kdy všichni dostali římské občanství a válka, která probíhala ve stejnou dobu na východě. Nakonec se Sulla po smrti Maria prohlásil diktátorem, provedl sérii krutých čistek, zreorganizoval stát a posílil úlohu senátu. Sullovo uspořádání se brzy po jeho smrti zhroutilo. Jeho dva hlavní stoupenci, vynikající generál Pompeius a jeden z nejbohatších Římanů Crassus, sklízeli největší úspěchy. Pompeius svými válečnými vítězstvími na východě a Crassus tím, že porazil velkou vzpouru otroků (73 71 př. n. l.) vedenou bývalým gladiátorem Spartakem. Spartakus byl původem Thrák z jihu dnešního Rumunska. Sloužil v pomocných jednotkách římské armády, kde se neúspěšně pokusil o útěk. Jakožto dezertér a vzbouřenec se dostal do otroctví a prodali ho do gladiátorské školy ve městě Capua. Zorganizoval zde všeobecné povstání, ale jeho úmysl byl prozrazen, takže utekl jen se 70 muži. Ti se uchýlili k blízkému Vesuvu. Římané proti nim vyslali vojenskou jednotku, která zatarasila jedinou cestu na horu. Gladiátoři se však lstí dostali z obklíčení a oddíl vojska porazili. Na původních 70 mužů se pak začalo nabalovat množství otroků i svobodných bezzemků. Vzbouřenci ovládli brzy celou Campanii, část Lucanie a Bruttia a jejich počet stoupl na Gladiátoři porazili vojsko znovu nedaleko Vesuvu a Spartakus se poté rozhodl odvést otroky z Itálie domů, ale kvůli nesouhlasu části z nich se dosud jednotné vojsko rozpadlo. Od Spartaka se oddělil podvelitel Crixus, kterého pak Římané porazili v Apulii. Spartakus mezitím překročil Apeniny a porazil další vojsko pod vedením obou konsulů. Tím si otevřel cestu přes Alpy, ale jeho muži cestu kvůli vidině drancování ve střední Itálii vzdali a Spartakus se musel v dnešní Modeně otočit nazpět. Spartakus došel nečekaně a nerušen na jih Itálie. Proti němu vyslali Římané armádu osmi legií pod velením Crassa. V prvních bitkách Crassus zvítězil a doslova Spartaka s jeho muži uzavřel v Bruttiu na jihu Itálie. Vzbouřenci bojovali dál, Spartakus našel způsob, jak odejít z Crassova obklíčení do Apulie - stalo se tak na přelomu let 72 a 71 př. n. l. Část vzbouřenců germánského a keltského původu se opět oddělila a znovu byla poražena. To oslabilo síly Spartaka natolik, že v následné bitvě na řece Silaru s legiemi

16 prohrál. Konec povstání byl neodvratný. Spartaka Římané nakonec také zabili v boji a s ním asi povstalců. Stalo se to roku 71 př. n. l. po devíti vítězstvích uprchlíků. Šest tisícovek zajatých otroků nechal Crassus ukřižovat na Via Appia. Tak skončilo největší povstání otroků v dějinách. Přestože římské impérium přežilo tento revoluční plamen, stále jasněji se ukazovala nutnost změny společenského systému. Ten přišel až v podobě triumvirátu. Senát byl podezíravý vůči ambicím Pompeia a Crassa, které je spojily v roce 60 př. n. l. s rafinovaným politikem Juliem Caesarem. Toto spojenectví je označováno jako první triumvirát. Členové triumvirátu měli tolik bohatství a vlivu, že byli schopni řídit záležitosti republiky více méně podle svého. Mezi rozdělené úřady patřilo velení v římské provincii Galii (Francii), které vzal na sebe Caesar. Již ve středním věku se Caesar nečekaně projevil jako válečný génius, dobyl celou Galii (58 51 př. n. l.) a poprvé vstoupil na odlehlé ostrovy Británie. Zatím byla rovnováha triumvirátu ohrožena, když byl Crassus na východě poražen a zavražděn parthskými nepřáteli. Pompeius se spojil se senátem a Caesar, který se cítil ohrožen, vstoupil do Itálie v roce 49 př. n. l. a přivedl s sebou svou veteránskou armádu. Občanská válka, která následovala, se odehrála po celém Středozemí. V roce 45 př. n. l z ní Caesar vyšel vítězně jako římský diktátor, ale záhy v roce 44 př. n. l. - byl zavražděn. To bylo příčinou dalšího kola válek. Senátorská strana vedená Brutem a Cassiem byla poražena druhým triumvirátem, do něhož patřil Caesarův synovec a adoptivní syn Octavianus, Marcus Antonius a Lepidus. Lepidus byl potom zbaven moci a nakonec Octavianus a Antonius pozvedli proti sobě zbraně. Antonius a egyptská královna Kleopatra byli poraženi u Actia (31 př. n. l.) a Octavianus se stal pánem římského světa

17 3. Kultura a umění Na rozdíl od dřívějších národů vzdali Řekové svým nádherným uměním hold lidství. Římané, přestože jejich přístup nebyl již tak originální, rozšířili řecké dědictví vytvořením společné řecko římské tradice trvalé historické důležitosti. Od roku 334 př. n. l. šířil Alexandr Veliký díky svým výbojům řeckou kulturu po celém Blízkém východě, od Egypta až po Západní Indii. Alexandrova říše se po jeho smrti ( 323 př. n. l.) rozpadla, což taky znamenalo konec klasického období. Toto období se vyznačovalo svou jednoduchostí. Budovy jako třeba Parthenón měly obdélníkový půdorys se sloupy na obvodovou a sedlovou (šikmou) střechou nad nimi. Rozdíly v detailech sloupů a v částech nad nimi určovaly architektonický styl budovy. Rozlišujeme tři základní typy sloupů: styl dórský jednoduchý, ale masivní; styl iónský velké hlavice zdobené závity; styl korintský podoba listů paznehtníku, jejichž stvoly končily v závitech. Dokonalost řecké architektury nespočívala v technických dovednostech, ale ve smyslu pro proporce a v dokonalém vizuálním dojmu. Typickým příkladem bylo řecké provedení sloupů. Uprostřed byly lehce zesílené, aby kompenzovaly dojem prohnutí dovnitř, který vzniká při pohledu na zcela rovný sloup z velké vzdálenosti. Po tomto období následoval počátek helénistického umění, kterému vévodily velké státy jako například Egypt. Tyto velké státy se staly důležitějšími středisky řeckého umění než upadající řecké městské státy. Duch helénistického umění byl od jeho klasického předchůdce zcela odlišný

18 Významný je přínos pro architekturu. Cílevědomý urbanismus vedl k zakládání měst a vytváření nových typů reprezentačních budov. Helénistická architektura uvolnila závazné normy klasického období, kombinovala architektonické řády a původní stavební články, které dříve nemívaly dekorativní charakter. V sochařství proti klasické uměřenosti a zaměření na ideální typy je kladen důraz na jedinečnost a efekt. Například zobrazování osob různého stáří i etnické příslušnosti, zájem o žánrové scény, o portrét. Ve srovnání s klasickou uměřeností má helénistické výtvarné umění až naturalistický ráz v zobrazení utrpení, smrti a stáří. Expresivní dynamický výraz se projevil v monumentálních dílech Niké Samothrácká či na reliéfech s výjevy gigantomachie na pergamském Diově oltáři. Helénistické umění bylo všeobecně okázalé. Mecenášové zadávali rozsáhlé práce a umělci s chutí předváděli své mistrovství. Příkladem mohou být drapérie Okřídlená bohyně Vítězství ze Samothráky nebo propletená složitost v sousoší Laokoon, kde had pevně svírá tři zoufale trpící postavy. Římané obdivovali a napodobovali řecké umění a šířili ho na západ i sever, až do Británie. Mnoho řeckých uměleckých děl známe jenom díky římským kupcům, kteří si nechali udělat kopie, jež se na rozdíl od originálů dochovaly. Jako tvůrci nebyli Římané tak dobří jako Řekové, ale přesto si vytvořili svoji vlastní sochařskou tradici, která spočívala ve velmi realistickém zobrazení. Její původ je zřejmě ve věrně zpracovaných bustách předků, které neměli Římané ve svých domech pro jejich uměleckou hodnotu, ale jako projev úcty k předkům. Individuální, nikoli však bezchybná kvalita římských portrétů je velice působivá. Většina římských soch, včetně často idealizovaných portrétů božstev a císařů, je ve svém stylu helénistická. Mezi specifické prvky římského sochařství patřily triumfální oblouky a sloupy, které měly připomínat skvělá vítězství a boje (např. Konstantinův a Titův oblouk). Také v architektuře chyběl Římanům řecký smysl pro krásu a řecký vkus. Jenže Římané byli mnohem odvážnější technicky, což se projevovalo při využívání oblouků, klenutí a kupolí. Stavěli hodně, protože chtěli svou rozsáhlou říši zaplnit imponujícími veřejnými budovami, jako je Pantheon či Koloseum v Římě a Mason Carrée v Nimes ve

19 Francii. Ještě odvážnější byly jejich silnice, mosty, akvadukty, arkády, kanalizace a pevnosti. Augustus Octavianus Caesar dal postavit asi 700 veřejných studní, 130 kašen a 150 vodovodů. Je znám jeho výrok: Římské impérium je založeno na silnicích a vodovodech. Teprve vodovod dělá z vesnice město. První vodovod Aqua Appia dlouhý 16,6 km dal postavit v roce 312 př. n. l. Appius Claudius. V císařské době měl Řím celkem 12 vodovodů pro zásobování asi obyvatel, o které se staralo 700 zaměstnanců. V dalších stoletích došlo však ke zvratu. Římské vodovody a lázně byly zničeny Góty, Langobardy a Vandaly. Namísto vodovodů stačily studně, často se závadnou vodou nebo voda odebíraná z vodních toků. Místo kanalizace sloužily příkopy na ulicích. To trvalo v Evropě více než tisíc let, kdy vlivem církevních dogmat se pohlíželo na péči o tělo a ochranu zdraví jako na hříšnou a zbytečnou záležitost. Důsledkem byly morové epidemie, při kterých umírala až polovina obyvatel. Dalším ze stavebních skvostů z dob římské republiky je Via Appia. Je to nejstarší dochovaná římská silnice, vybudovaná 312 př. n. l. za censora Appia Claudia Caeka. Spojovala Řím s jihoitalskými městy Capua, Tarentum, Brundisium, byla dlážděná a opatřená milníky. Podél silnice byly budovány bohaté architektonické náhrobky Římanů. Notoricky známý je také amfiteátr v Římě, a to Koloseum. Bylo určeno zejména pro gladiátorské hry a štvanice zvířat. Vybudováno za vlády císařů Vespasiana a Tita v 70. letech 1. století. Je to třípatrová budova s eliptickým půdorysem a hledištěm až pro diváků

20 Některé z těchto čistě funkčních staveb, jmenovitě Pont du Gard v Nimes, jsou obdivuhodně krásné. Dochovalo se i mnoho římských maleb, ačkoliv žádná z nich není umělecky nijak zvlášť hodnotným dílem. Nejpůsobivější seskupením jsou malby na zdech domů v Pompejích, městě zachovaném jen díky tomu, že bylo po výbuchu sopky Vesuv pohřbeno pod vulkanickým spadem a lávou. Tyto malby dosvědčují umění perspektivy, bohaté využití prvků trompe l oeil (tj. klamání zraku), jako jsou třeba krajiny z pohledu přes sloupy krajiny i sloupy jsou ovšem namalovány na stěnu. Římané vždy vynikali i v jiném oboru obrazového umění, a to v mozaice. Mozaika je obrázek, který je složen z malých kamínků zasazených do betonu

21 4. Římská literatura Římská literatura není zdaleka tak bohatá ani původní jako literatura řecká. Dlouho přebírala hotové útvary a témata od vyspělé literatury řecké. Světový význam římské literatury je v tom, že jejím prostřednictvím pronikla do evropské kultury znalost antické, zvláště řecké vzdělanosti. Vývoj římské literatury lze rozdělit do čtyř období: archaické období, zlatý věk, stříbrný věk a období úpadku. Prvním obdobím je archaické ( př. n. l.). Trvalo až do vystoupení Ciceronova. Je to doba příprav a prvního zrání. Řecké vlivy pronikají do Říma, rozkvétá především epos, komedie i próza. Následuje období zlatého věku (81 př. n. l.-14 n. l.) římské literatury (Cicero, Vergilius, Ovidius, Caesar). Markus Thulius Cicero ( př. n. l.) Ciceronova poezie je značně eklektická, tzn. že slučuje různá filozofická pojetí bez hlubšího promýšlení. Cicero navazuje na Demokrata, Platona a Sokrata, ale jejich filozofii chápe spíše jako návod, jak moudře žít a jednat. Cicero studoval v Římě u nejlepších právníků a řečníků a dva roky pobýval v Aténách. Zde vybrousil svůj řečnický styl a umění polemiky, kterým pak proslul při nejrůznějších politických proslovech. Na politické scéně na sebe upozornil odvážnou obhajobou Sexta Roscia, v níž zaútočil na oblíbence diktátora Sully, který krutě pronásledoval všechny své odpůrce. Roku 63 př. n. l. byl Cicero zvolen konzulem a aktivně obhajoval republikánské zřízení. Z této doby jsou známé ostré kritiky Marka Antonia, tzv. filipiky. Jeho život končí naplánovanou vraždou, na které se podíleli Octavianus Augustus, Markus Antonius a Markus Lepidus. Od dob Ciceronových nás dělí více než 2000 let, a přesto, pokud se začteme do jeho spisů, žasneme, jak současně znějí některé jeho názory. Díla: O státu, O zákonech, O nejvyšším dobru a zlu, Tuskulské hovory

Římské císařství. Počátky císařství v 1. století

Římské císařství. Počátky císařství v 1. století Římské císařství Počátky císařství v 1. století Octavianova obrovská vítězství mu pomohla k upevnění moci. Začal v Římě budovat režim a systém osobní moci. Činil to velmi takticky a nenápadně zachovával

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Důsledky rozmachu impéria

Důsledky rozmachu impéria Důsledky rozmachu impéria 1. Levné obilí z provincií ruinuje drobné rolníky. Závislost na dovozu obilí. 2. Vznikají velké statky = latifundie (víno, olivy). 3. Nadbytek otroků vytváří vrstvu bezzemků.

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Římské císařství. 31 př.n.l. 476 n.l.

Římské císařství. 31 př.n.l. 476 n.l. Římské císařství 31 př.n.l. 476 n.l. První císaři Octavianus Augustus Tiberius Caligula Claudius Nero Octavianus Augustus 31 př.n.l.- 14 n.l. Formálně obnovil republiku, moc senátu, ale měl svrchovanou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o Etruscích a založení Říma. Základní pojmy Etruskové Latinové společenská hierarchie

Více

OBSAH. Předmluva 13.

OBSAH. Předmluva 13. OBSAH Předmluva 13 ÚVOD: PROBLEMATIKA ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Římská republika v novověkém obrazu dějin 15 Raná a pozdní republika 16 Hodnocení pozdní republiky v moderní historiografii 20 Problematika

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II. Ročník: I. Dějepis

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II. Ročník: I. Dějepis Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Starověký Řím. Osnova: 1) Úvod. 2) Zrození Říma. 3) Římské království. 4) Římská republika

Starověký Řím. Osnova: 1) Úvod. 2) Zrození Říma. 3) Římské království. 4) Římská republika Starověký Řím Osnova: 1) Úvod 2) Zrození Říma 3) Římské království 4) Římská republika 1) Punské války 2) Krize republiky, bratři Gracchové 3) Občanská válka 5) Římské císařství 1) Vrchol císařství 2)

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Punské války VY_32_INOVACE_D_376

Punské války VY_32_INOVACE_D_376 VY_32_INOVACE_D_376 Punské války Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 30. 3. 2013 Datum pilotáže: 24. 4. 2013 Metodika: pomocí prezentace seznámit žáky s příčinami, průběhem

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

Apeninský poloostrov. Řím králů. Řím republikou

Apeninský poloostrov. Řím králů. Řím republikou Apeninský poloostrov Apeninský poloostrov (dnešní Itálii) osídlily v 1. tisíciletí před naším letopočtem indoevropské kmeny Italiků ( název Itálie) a Ilyrů. Nejvyspělejší kulturu tu však vytvořili Etruskové

Více

Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu

Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu Otázka: Antický Řím Předmět: Dějiny umění Přidal(a): edita Antický Řím: 10. stol. př. nl. Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu 753 př. nl. založení Říma 753 510 př.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//)

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh vína je Ulixes Rheus Bakchus Římský bůh lásky je Erós Gaia Kupido TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh podsvětí a bohatství je Uran Pluto Mars Římský bůh lesů a stád je

Více

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Jak se žilo ve starověkém Římě Mgr. Kateřina Hrbková Ilustrace: Jan Hora Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz 1 Obsah Etruskové... 6 Počátky Říma...10 Války s Kartágem...12 Město...14

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie?

Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie? 27 VZNIK A POČÁTKY ŘÍMA Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 1. Který kmen osídloval Itálii ze severu? 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie? 4. Zjisti, která

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská č. 8 název Řecko společenský vývoj, řecká jména anotace Pracovní list je zaměřen na upevnění poznatků o starověkých civilizacích v Řecku mykénská kultura. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Otázka: Dějiny a kultura starověkého Říma. Předmět: Dějepis. Přidal(a): hugi4 ETRUSKOVÉ A POČÁTKY ŘÍMSKÉHO MĚŠTSTKÉHO STÁTU.

Otázka: Dějiny a kultura starověkého Říma. Předmět: Dějepis. Přidal(a): hugi4 ETRUSKOVÉ A POČÁTKY ŘÍMSKÉHO MĚŠTSTKÉHO STÁTU. Otázka: Dějiny a kultura starověkého Říma Předmět: Dějepis Přidal(a): hugi4 ETRUSKOVÉ A POČÁTKY ŘÍMSKÉHO MĚŠTSTKÉHO STÁTU Etruskové vytvořili první vyspělou civilizaci v Itálii neznámý původ, buď-malá

Více

Pozdní republika II.

Pozdní republika II. Pozdní republika II. Germánská hrozba Kimbrové a Teutonové 105 př. n. l. bitva u Aurasie 102 př. n. l. bitva u Aquae Sextiae 101 př. n. l. bitva u Hostilie nebezpečí opakování konzulátu Gaia Maria Povstání

Více

STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA

STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA TÉMA: STAROVĚKÝ ŘÍM RANÁ REPUBLIKA Zdroje: - učebnice str.109-112 Poznámky: REPUBLIKA V r.510 př.n.l. Římané vyhnali posledního etruského krále a založili republiku (věc veřejná).

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

85 př. n. l. jednání u Dardanu Sulla felix 84 př. n. l. zavražděn Cinna 83 př. n. l. návrat Sully 82 př. n. l. bitva u Collinské brány Sullova

85 př. n. l. jednání u Dardanu Sulla felix 84 př. n. l. zavražděn Cinna 83 př. n. l. návrat Sully 82 př. n. l. bitva u Collinské brány Sullova Pozdní republika Tiberius Sempronius Gracchus 133 př. n. l. tribun lidu Pozemková reforma rozdělení ager publicus Revize půdy komise Tribun Marcus Octavius Testament Attala III. Válka s Jugurthou (111-105

Více

Římští prozaikové GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN. Tematická oblast. Datum vytvoření

Římští prozaikové GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN. Tematická oblast. Datum vytvoření Římští prozaikové Tematická oblast Antika Datum vytvoření 9. 7. 2013 Ročník První ročník středních škol Stručný obsah Římští prozaici Gaius Iulius Caesar, Marcus Tullius Cicero, Publius Cornelius Tacitus,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Alexandr Veliký, Pompei

Alexandr Veliký, Pompei Alexandr Veliký, Pompei 2. a 3. stol. n. l. Římská nadvláda v Egyptě Na dřevěných destičkách nebo rakvích Realistická podoba mrtvého Tempera a enkaustika (třená barva s voskem) Ovlivnily byzantský portrét

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ ŘÍM

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ ŘÍM STAROVĚKÝ ŘÍM Osídlení Apeninského poloostrova Na počátku byl Apeninský poloostrov osídlen kmeny Etrusků, Latinů, Féničanů a Řeků. Etruskové jejich původ je neznámý (pravděpodobně to byli původní obyvatelé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102 Stěhování národů Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102 Stěhování národů lze charakterizovat jako časový úsek mezi zánikem západořímské říše (můžeme říci, že počátek stěhování národů ve 4. století zánik

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Otázka: Starověký Řím. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Stepan95

Otázka: Starověký Řím. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Stepan95 Otázka: Starověký Řím Předmět: Dějepis Přidal(a): Stepan95 kolébkou byla střední část Apeninského poloostrova, od 2. tis. BC rozšiřování území výhodná poloha (z 3 stran moře), členité pobřeží, na severu

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

VY_32_INOVACE_453. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Denisa Gbelcová. Člověk a společnost. Dějepis

VY_32_INOVACE_453. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Denisa Gbelcová. Člověk a společnost. Dějepis VY_32_INOVACE_453 Škola Jméno autora Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Denisa Gbelcová Datum: 1. 9. 2011 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Antický Řím Principát

Antický Řím Principát Antický Řím Principát Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02018 Po zániku druhého triumvirátu, resp. po porážce Marca Antonia, se do čela římského státu postavil Octavianus. Během čtyř let dával do pořádku

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Rozkvět Athén po řecko-perských válkách

Rozkvět Athén po řecko-perských válkách Rozkvět Athén po řecko-perských válkách Athény se staly nejbohatším a nejmocnějším městským státem v Řecku rozvoj zámořského obchodu Triéra Atény za Perikla (5. století př.n.l.) Perikles přední státník

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY OBSAH Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY Vzestup a pád novoasyrské říše 37 Úvod 37 Bilance po přelomu tisíciletí 38 Nepřímá

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

KLASICKÉ OBDOBÍ. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období.

KLASICKÉ OBDOBÍ. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období. KLASICKÉ OBDOBÍ Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období. Základní pojmy Attika metropole lakonický heilóti demokracie achronti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Antický Řím Římská republika I.

Antický Řím Římská republika I. Antický Řím Římská republika I. Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02015 Po vyhnání posledního etruského krále Tarquinia Superba z Říma v roce 510 př. n. l. došlo k novému politickému uspořádání ve vznikající

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795-1799 Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795 nová ústava (zachována republika, omezena práva nemajetných, u moci bohatá buržoazie, majetkový cenzus) 5členné direktorium

Více

PRINCIPÁT. Pont du Gard

PRINCIPÁT. Pont du Gard PRINCIPÁT Pont du Gard Hubert Robert, La Maison carrée, les arènes et la tour Magne à Nîmes, 1787, Louvre Augustus a Agrippa na asu z Nemausa bitva v Teutoburském lese Arminius Vare, Vare, rede mihi legiones

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA OBRANNÁ A TECHNICKÁ ARCHITEKTURA

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA OBRANNÁ A TECHNICKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA OBRANNÁ A TECHNICKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1218 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím Mozaika z Tripolisu, 3. století Katakomby na Via Latina, Řím Mezi kterou vrstvou římského obyvatelstva se KŘESŤANSTVÍ

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše je u historiků ustálený pojem, který však není oficiálním názvem státu. Jméno říše je odvozeno od názvu starověké osady Byzantion. Její

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Antický Řím Krize římské republiky

Antický Řím Krize římské republiky Antický Řím Krize římské republiky Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02017 Z Říma se stala mocná říše, která měla dostatek všeho, co stát ke svému rozvoji potřebuje - obilí, drahé kovy, kovy na nástroje,

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více