Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka"

Transkript

1 MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 16. února 2001 ã.2/2001 Pootevřené školní dveře Na prahu nového roku navštívila školu po mnoha letech Česká školní inspekce tématicky zaměřená na výchovně vzdělávací proces. Se závěrečnou zprávou bude seznámen Obecní úřad na Morávce a referát školství Okresního úřadu ve Frýdku Místku. Vnitřní prostory školy jsou nadále modernizovány. Rekonstrukce proběhla na chlapeckých záchodech a v suterénu školy. Škola je nejen výuka, ale i volný čas. V zimních měsících je pro žáky připraveno kluziště a v rámci zájmového kroužku mohou navštěvovat lyžařské středisko na Sviňorkách. Ti, kteří se účastnili brigády na úpravě lyžařského terénu mají jízdy na vleku se slevou. Žáci 7. třídy absolvují v době od 5. do 12. února 2001 lyžařský výcvik na nově vybudované sjezdovce. V průběhu několika měsíců se budou žáci třídy podílet na výtvarném projektu Kámen. Pod vedením paní učitelky Krupařové poznají význam tohoto zdánlivě obyčejného předmětu v přírodě a světě lidí pomocí praktických výtvarných činností. Občan zpracování odpadů je další projekt pro žáky 2., 7., 8. a 9. třídy. Formou besed, praktických ukázek se budou seznamovat s problematikou hospodaření s odpady v oblasti Morávky a celého okresu. Pracovní úsilí v 1. pololetí zakončili žáci 2. stupně návštěvou bazénu a pro žáky 1. stupně připravili jejich učitele karneval.

2 Vedení školy děkuje: p. Václavu Vlčkovi za dokončení obkladačských prací, p. Miroslavu Haumerovi za zajištění vánočních stromků pro výzdobu sálu, p. Štěpánu Foldynovi za převoz židlí do restaurace Partyzán, p. Jaromíru Královi ze Sboru dobrovolných hasičů za přípravu kluziště, p. Radanu Nachmilnerovi za organizační výpomoc při sportovních akcích žáků naší školy, p. Markovi Popelkovi za bezplatný pronájem sálu v hotelu Partyzán. Za ZŠ v Morávce, Zuzana Holoubková Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 Vážení občané, sčítání lidu, domů a bytů je nezbytnou statistickou akcí, jež přináší mnoho údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Mezi hlavní přínosy patří získání informací o struktuře a kvalitě domovního a bytového fondu, o úrovni bydlení obyvatelstva a jednotlivých typů domácností, zjištění údajů v nejmenším územním detailu, získání údajů o vzdělání, údaje o ekonomické aktivitě, o dojížďce do zaměstnání a všechny sledované ukazatele aktuálně zmapuje k určitému datu. Zjištěné údaje slouží nejen pro hodnocení dlouhodobého vývoje a pro mezinárodní srovnávání, ale především pro potřeby státní správy. Výsledky sčítání jsou základem pro bilanci obyvatelstva na dobu dalších deseti let. Počty obyvatelstva jsou kritériem pro přidělování finančních dotací obcím. Další význam sčítání lidu vyplývá z povahy pramenného materiálu, neboť sčítání lidu se zpravidla již dnem vydání výsledků stává historickým dokumentem doby svého vzniku, a to dokumentem prvořadého významu, který nelze žádným jiným způsobem nahradit. A tak jsou zpravidla sčítání plně doceněna až v budoucnosti. Toto je jen stručný výčet hlavních důvodů, proč se sčítání lidu provádí. Předběžné výsledky sčítání, které zahrnují několik základních údajů o obyvatelstvu a počtu domů a bytů budou k dispozici do 4 měsíců od rozhodného okamžiku sčítání. Zpracování definitivních výsledků sčítání bude postupně probíhat po dobu 2 let. Pro Obec Morávku byli jmenování Českým statistickým úřadem Frýdek Místek tito sčítací komisaři: Högrová Věra, trvale bytem Morávka 242 pro sčítací obvod Morávka Zubek Pavel, trvale bytem Morávka 294 pro sčítací obvod Vlaský Skotnicová Martina, trvale bytem Morávka 323 pro sčítací obvod Vlaský Pavelek Tomáš, trvale bytem Morávka 243 pro sčítací obvody Malý Lipový, Velký Lipový, Vysutý Kaňok Petr, trvale bytem Morávka 413 pro sčítací obvody Byčinec, Kocuří, Lúčka, Nytrová, Slavíč, Kotly, Skalka Výše jmenovaní komisaři předají sčítací tiskopisy do každé domácnosti a Vámi vyplněné tiskopisy vyzvednou do 15. března Komisaři jsou povinni prokázat se průkazem sčítacího komisaře a občanským průkazem. Na požádání Vám poradí s vyplněním tiskopisů. Sčítací komisaři a všechny osoby, které přijdou do styku se získávanými údaji jsou vázáni slibem mlčenlivosti, který trvá i po skončení prací souvisejících se sčítáním. Drahomíra Skotnicová, sčítací revizor

3 Stav obyvatel Obce Morávka Stav obyvatel k obyvatel Počet přihlášených občanů Počet narozených dětí (4 chlapci a 2 děvčata) Počet odhlášených občanů Počet zemřelých občanů (5 mužů a 5 žen) Stav obyvatel k Daň z příjmů za rok 2000 Dne 15. března v době od 8 14 hodin budou na Obecním úřadě Morávka přítomní pracovníci Finančního úřadu Frýdek Místek a budou nápomocni občanům při vyplňování daňových přiznání k dani z příjmů na rok MORAVSKOSLEZSKÁ ELEKTROMONTÁÎNÍ, a. s. Ing. Zdeněk Polach, stavbyvedoucí

4 Hospodaření Obce Morávka k 31. prosinci 2000 Stav k k Aktiva , Pasiva , Stav na BÚ u ČS , Úvěr u ČS , Příjmy Třída 1 Daňové příjmy ,50 Třída 2 Nedaňové příjmy ,29 Třída 3 Kapitálové příjmy , Třída 4 Přijaté dotace , Příjmy celkem ,79 Výdaje Třída 5 Běžné výdaje ,50 Třída 6 Kapitálové výdaje ,60 Výdaje celkem ,10 m Místní poplatek ze psů se bude vybírat ve dnech 26. a 28. února 2001 v době od 7.00 do hod. na Obecním úřadě Morávka. Poplatek činí 30 Kč za psa a za druhého a dalšího psa 50 Kč. Občané, kteří již psa nevlastní, nechť tuto skutečnost oznámí na Obecním úřadě Morávka. Oznámení vlastníkům lesů Okresní úřad Frýdek Místek, referát životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, v souvislosti s vyhotovením lesních hospodářských osnov platných od 1. ledna 2001 a v návaznosti na ustanovení 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, oznamuje všem soukromým vlastníkům lesů, jejichž lesní majetky leží na katastrálním území Morávka, že s platností od 1. ledna 2001 jsou veškeré soukromé lesy (s vyjímkou lesů v PHO 1) zařazeny do kategorie lesů hospodářských a tudíž pro vlastníky těchto lesů vyplývá povinnosti odvádět příslušnou daň z lesního pozemku. Od daně z pozemků jsou osvobozeny lesní majetky v PHO 1 (lesy zvláštního určení ve smyslu 8 odst. 1, písm. a) lesního zákona) a dále pozemky území zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. RNDr. Alena Kacířová, vedoucí referátu ŽP

5 LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY V loňském roce byly na území obce Morávka zpracovány LESNÍ HOSPO- DÁŘSKÉ OSNOVY pro všechny soukromé lesní majetky do výměry 50 ha. K předávání lesních hospodářských osnov dojde v pondělí 26. února 2001 na Obecním úřadě Morávka v hod. Pokud si vlastník lesa nemůže vyzvednout osnovy v tomto termínu, budou tyto uloženy na Okresním úřadě Frýdek Místek, referátu životního prostředí. Tam si pro ně bude moci dojít každé pondělí a středu v době od 8 do 17 hod. Pro převzetí osnov je nutné prokázat svoji totožnost, přinést výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy. Pokud se vlastník lesa rozhodne hospodařit bez převzaté osnovy, musí dodržet veškerá ustanovení zákona o lesích. Těžba nesmí překročit 3 m3 na jeden ha lesa za rok. S nově vytvořenými lesními hospodářskými osnovami se mění i zařazení lesů do jednotlivých kategorií. Veškeré lesy s výjimkou lesů v pásmech ochrany vodních zdrojů I. stupně přecházejí k 1. lednu 2001 do kategorie lesů hospodářských. Z těchto lesů je nutné zaplatit daň z nemovitosti. Jakékoliv bližší informace Vám podají pracovníci Obecního úřadu Morávka nebo příslušný revírník odborné správy lesů ing. Peka. Ing. Tomáš Peka, revírník LS Frýdek Místek Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými hodnotnými dary do tomboly na hasičském plese konaném dne 20. ledna Děkují hasiči Zápis dětí do Mateřské školy Morávka se koná ve dnech: hod hod. v budově Mš Morávka Prodám pozemek včetně lesní plochy o rozloze 8405 m 2 v katastru obce Morávka Lipové. Kontaktní telefon Dagmar Wunschová Ostrava 069/ i záznam. Koupím rodinný dům v okr. Frýdek Místek platím hotově. Děkuji za nabídku. Volejte na: 0602/ Koupím dřevěnici anebo chatu v Beskydech, nebo okolí F M. Platím hotově. Nabídněte. Kontakt: 0602/ , seznam.cz

6 Kolonizace na Morávce Náš přední znalec problematiky valašské kolonizace prof. Macůrek uvádí ve své knize o Valaších v západních Karpatech také údaje, které se přímo dotýkají vsi Morávky nebo sousedních Raškovic či Vyšních Lhot. Podívejme se proto na některé z nich. V minulém příspěvku jsme si řekli o vzniku vsi Morávky a nyní přejděme k tomu, jak se ves dále rozrůstala v době, kdy byl majitelem panství frýdeckého hrabě Oppersdorf. Obyvatelé usazení v údolí Morávky měli snahu využívat půdu položenou výše v horách a na příhodných místech klučili les a budovali zde paseky nebo planiska. Lesy v okolí vsi však patřily frýdeckému pánu, a proto se kusy této nové půdy nazývaly ujmiska, to znamená půda ujmutá vrchnosti. Teprve dodatečně nechala vrchnost připojit tuto půdu k usedlosti dole v údolí, nebo zde na ujmisku vznikla nová chalupa. Z toho pochází i některé místní názvy, např. Ujmisko na Zopaču. Mimo tento způsob ujímání půdy se na Morávce uplatnil ještě jeden způsob rozšiřování půdy osadníků, kdy frýdecká vrchnost nechala novou půdu poddaným vyměřit. V letech bylo na Morávce provedeno 53 vyměření nové půdy. V horách nad Morávkou od Prašivé, až po Slavíč, Polom a Súlov se nacházely četné salaše Valachů nebo poddaných ze vsi, kteří zde pásli stáda valašského dobytka. O valašských vojvodech, tj. představených Valachů v oblasti, se dovídáme roku 1636 i na Morávce, kde měl Jura Vejvoda kromě pastvy vyměřené pro Valachy také pět pronajatých luk při řece Morávce. Mimo Valachů měli louky v horách i zahradníci a chalupníci. Na hoře Slavíči to byl z Morávky Kotas, Kotasík, a Pastor, na horním toku Morávky v oblasti Lúčky a Súlova Bartoš Slapka, Jakub Havlíčkův, Jan Tošenovský, Matěj Matlák a Jan Kohut. O tom, jak se ves Morávka rozrostla za 28 let, svědčí údaje z urbáře panství z roku 1664, kdy zde nalézáme 19 nových chalup s rolemi. Mnohé mohly také evidenci vrchnostenské správy uniknout. Příště si řekneme, jaké byly povinnosti poddaných ze vsi k majiteli panství frýdeckého. Martin Žamboch, student FF MU v Brně Historie školy v Morávce Jak již bylo napsáno v Moravčanu č. 10/2000, od roku 1913 se děti z Morávky učily také v nové škole v údolí Slavíč. Na této fotografii z 25. června 1935 jsou 14leté děti, které školu vycházely! Na fotografii na protější straně první řada zleva: Viktorie Juřicová, Marie Krkošková, Jan Kaňok, Bohumil Carbol, Bohumil Kaňok, Marie Václavíková, Hermína Havlíčková. Druhá řada: řídící učitel Josef Hlaváč, Marie Tošenovská, Anežka Kotásková, Julie Čajková, Aloisie Pastorková a učitelka Ludmila Pospíšilová. V roce navštěvovalo tuto jednotřídku 59 dětí, které se učily na dvě směny. Karel Kaňok

7

8 Zahrádkáři informují Dne pořádá ZO ČZS Frýdlant nad Ostravicí od 9 do16 hod. v domě zahrádkářů odborné školení na téma základní poznatky v pěstování ovoce a zeleniny. Školení je bezplatné, zúčastnit se mohou všichni, kdo mají zájem. Zájemci, nahlaste se u př. Šabaty na tel. č Dne pořádáme besedu s barevnými diapositivy ze zájezdu do Belgie, Francie a Holandsko. Besedovat budou účastníci zájezdu. Zveme širokou veřejnost. Beseda se uskuteční od 14 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Morávce. Přednáška základní poznatky v pěstování ovoce a zeleniny přednáší př. Saniter z Frýdlantu. Termín bude upřesněn. Dne uskutečníme zájezd na velikonoční výstavu do Libhoště a návštěvu pohankového mlýna ve Frenštátě p. Radh. Cena zájezdu 120 Kč, členové a 150 Kč ostatní. Přihlásit se můžete do 15. února členové a od 15. do 28. února ostatní. Přihlášky přijímají př. Eva Nytrová a př. Marie Šabatová. Pedikérka zde bude 16. února od hod. Očkování psů V úterý proběhne na Morávce očkování psů proti vzteklině na těchto místech: Obecní úřad hodin Partyzán hodin Slavíč škola hodin Úspolka hodin Kaluže hodin Bebek hodin Toto očkování je povinné ze zákona o veterinární péči a vztahuje se na psy starší 3 měsíců. Očkování je prováděno na náklady chovatele. Poplatek za očkování 1 psa činí 80 Kč a je splatný ihned při očkování. Každý očkovaný pes obdrží evidenční známku, která zároveň slouží k jeho identifikaci. Chovatelé kterým uvedený termín nevyhovuje, mohou navštívit veter. ošetřovnu v Raškovicích v tyto hodiny: pondělí, úterý, pátek hodin středa, čtvrtek hodin sobota hodin V měsíci březnu a dubnu 2001 bude zde prováděno očkování za výše uvedenou režijní cenu. Nezapoměňte očkovací průkaz svého psa!!! Pro psy a kočky byla otevřena ve Frýdku Místku na ul. Sadová 1158, u hlavní pošty (vstup od domu s pečovatelskou službou) nová veterinární klinika. Zajišťuje kompletní veterinární službu (RTG, laser, ultrazvuk, EKG, inhalační narkózu, laboratoř) pro malá zvířata včetně hospitalizace a pohotovosti do 22 hod. Tel: Pohotovost: ,

9 MVDr. Jiří Karásek oznamuje změnu ordinačních hodin v Raškovicích středa, čtvrtek hodin, sobota hodin Tel: Podpora na udržování krajiny Na Obecním úřadě Morávka si můžete vyzvednout žádosti k podpoře na udržování krajiny. Tyto žádosti je nutno odevzdat do 28. února 2001 na Územní odbor Ministerstva zemědělství ve Frýdku Místku. Rekrutační středisko Ostrava VOJENSKÉ ŠKOLY PŘIPRAVILY ROZSÁHLOU NABÍDKU KVALITNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, URČENOU PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY. Absolventům základních škol jsou určeny 4leté studijní programy vojenských středních škol nebo 6letý studijní program vojenské konzervatoře. VSŠ Brno VSŠ Vyškov STŠ MO v Moravské Třebové Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem Přihláška se podává na celostátně standardizovaném typu přihlášky na SŠ na základní škole. Škola odešle vyplněnou přihlášku na VSŠ ve stanoveném termínu do Pro studium na Vojenské střední škole (jen čtyřleté studium) již není nutná lékařská prohlídka ve VN, ale stačí vyjádření příslušného obvodního lékaře ve smyslu schopen jako student. K příjmacím zkouškám přiveze žadatel Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace, který mu za příslušný poplatek vystaví jeho ošetřující lékař. Bez tohoto výpisu nebude žadatel ke studiu přijat. Rekrutační středisko pouze poučí žadatele, poskytne mu nezbytné odborné informace o možnostech studia atd. Absolventi středních škol (učilišť) bez maturity mohou získat úplné střední vzdělání studiem 2letých maturitních studijních programů vojenských středních škol. VSŠ Brno, jen pro absolventy/ky středních odborných učilišť bez maturity vyučené v oboru strojním nebo elektro. Absolventi středních škol s maturitou mohou studovat studijní programy vysokých vojenských škol nebo roční praporčické kurzy vojenských středních škol. Vysoké vojenské školy: VVŠ Pozemního vojska Vyškov VA V Brně VLA JEP v Hradci Králové

10 Roční praporčické kurzy: VSŠ v Brně spojovací technika STŠ MO v Moravské Třebové spisovatelská a archivní služba praporčíci pro evidenční a personální činnost VLA JEP v Hradci Králové zdravotnická služba jen pro absolventy SZŠ v oboru všeobecná, ženská nebo dětská sestra Přihlášky ke studiu na Vojenské střední školy 2leté studium, vojenské vysoké školy a roční praporčické kurzy se podávají na celostátně standardizovaném typu přihlášky na VŠ na příslušném rekrutačním středisku v celostátním termínu podání přihlášek do Zájemcům o studium a výchovným poradcům škol budou podrobné informace poskytnuty na adrese: REKRUTAČNÍ STŘEDISKO AČR Nádražní 46 Úřední hodiny OSTRAVA pondělí a středa hod úterý a čtvrtek hod. tel. č. 069/ nebo po telefonické domluvě: Územní vojenská správa kontakt: pprap. Miloš Tkáč Politických obětí 117 tel. č. 0658/ Frýdek Místek 0603/ Vedoucí RŠ Ostrava, major Ing. Ivan Čupka Prodejna krmiv a obilovin pro nosnice, drůbež, králíky, prasata, telata, dojnice, koně, psy a kočky těstoviny, kvasnice šroty, zrniny, vitamíny, krmné soli, len osiva, zeleniny, trav a jiné možnost šrotování a drcení zrnin na jaře bereme objednávky na kuřata PRACOVNÍ DOBA: pondělí hod. úterý hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek hod. sobota hod. Petr Skokan, Raškovice 441 (naproti večerky u Židků) Tel: 0658/

11 PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE. PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 %. FIRMA JAN CARBOL Sídlo Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek Místek tel. 0658/ mobil 0602/ Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluïby: opravy, montáže a revize plynových zařízení práce vodoinstalatérské a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynová podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t. Poradenskou službu poskytneme zdarma

12 pro Vás připravila ČS ŽIVNOSTENSKÁ POJIŠŤOVNA, A. S., ČLEN FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY Dárky navíc: 1. : Mobilní telefon 2.: Dovolená u mofie ZDARMA Informace: 0607/ A jsme zase tady! STŘECHY 2001 A SPOUSTA SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ V ROCE 2000 Provádíme: zpracování střešního systému, následná dodávka a montáž demontáže původních střešních krytin, tesařské výměny neodpovídajícího bednění, krovů havarijní opravy střech i v zimním období předchozí opravy na pozdější rekonstrukci střechy poradenství ke krytinám, stavu střechy, vhodnosti materiálu Krytiny: montáž vzorkových střešních šablon Rannila, Lindab, pozink, hliník, Cembrit, Ondule, šindele, aj. velmi oblíbené plastové šablony SK 1, vhodné i na obklad Hydroizolace plochých střech kvalitními kaučukovými pásy s minerálními posypy Střešní okna: Velux, Fakro, Prima Renestra i klasické komínové výlezy Okapové systémy: Satjamplast, Lindab, titanzinek, pozink, aj. Kontaktujte nás na telefonních číslech: 0603/ , 0602/ Těšíme se na spolupráci s Vámi! Pavel Skokan, Dobrá 716 Vydává Obecní úřad Morávka, náklad 500 ks. Vyrábí Beatris, Dobrá. Výtisk zdarma

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

Koloredov už je celý zkolaudován

Koloredov už je celý zkolaudován Únor 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Koloredov už je celý zkolaudován Frýdecko-místecká místostarostka Eva Richtrová na listopadové kolaudaci nových startovacíh bytů. Sto dvanáct

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

Z obsahu tohoto čísla vybíráme:

Z obsahu tohoto čísla vybíráme: Z obsahu tohoto čísla vybíráme: Úvodní slovo místostarosty Kanalizace v obci Výsledek hospodaření obce za rok 2006 Zprávy z obecního úřadu (poplatky, výměna ŘP, autobus zdraví,...) Informace z organizací

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Vážení Klatované, zaměstnavatelům. Jsou nedílnou součástí života našeho města a významně se podílí na jeho kvalitě.

Vážení Klatované, zaměstnavatelům. Jsou nedílnou součástí života našeho města a významně se podílí na jeho kvalitě. KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK VII. LEDEN 2015 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční setkání Vážení Klatované, počátkem ledna se na klatovské radnici pravidelně schází zástupci

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta

Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta Tento Zpravodaj č. 74 vyšel 18. března 2003 N á v r h ro z p o č t u o b c e n a ro k 2 0 0 3 Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 14.027.000,- Kč, celkové výdaje jsou 14.027.000,-

Více

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000 ÈÍSLO 107 ØÍJEN 2000 CENA 2, Kè Ř Í J E N S měsícem říjnem na stává již skutečný pod zim. Bývá velmi proměn livý, občasné chladné plískanice stří da jí slunečné hřejivé dny a inverze způsobuje trvalejší

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým

Více