Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice"

Transkript

1 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: Období, ve kterých neprobíhá výuka Prázdniny: podzimní: a vánoční: pololetní: jarní: velikonoční: ( Velikonoční pondělí) hlavní prázdniny: Státní svátky: , , , , , , a Vysvětlivky: MADE, OPDE, FSDE, VSDE studijní obory denního studia MADÁ, OPDÁ, VSDÁ studijní obory dálkového studia Zimní studijní období: Zahájení výuky I. Školné a) Úhrada školného Úplatu za vyšší odborné vzdělávání (dále jen školné ) upravuje vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání a Rozhodnutí ředitele školy č. 1/2011 viz (studijní oddělení VOŠ školné). Školné je student ročníku studia a student opakující 1. ročník povinen uhradit ve dvou splátkách na základě seznamů zveřejněných na webových stránkách školy zvlášť pro ZO a LO: za zimní studijní období nejpozději do a nejpozději do za letní studijní období. Nově přijatý uchazeč (1. ročník denního a dálkového studia) hradí první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Školné lze uhradit složenkou (k dispozici na studijním oddělení VOŠ) nebo převodem na účet školy (výjimka nově přijatý student pouze složenkou). b) Snížení školného Student VOŠ může požádat ředitele školy prostřednictvím studijního oddělení o snížení školného z prospěchových důvodů studijní průměr do 1,5 za minulý školní rok, který žadatel neopakoval (žádost podává student v měsíci září na celý školní rok), z důvodu těžkého zdravotního postižení nebo z důvodů sociálních (žádost včetně příloh podává student 2x ročně, vždy na počátku studijního období (září x leden). Tiskopisy žádostí viz 1

2 c) Termíny kontrol úhrad školného Kontrolu úhrad školného provádí pověřený pracovník u nově přijatých uchazečů za zimní období: k datu zápisu do studia, u studentů vyšších ročníků k datu , za letní studijní období ročníky k datu V případě, že student školné do výše uvedeného termínu neuhradí, považuje ředitel školy tuto skutečnost za zaviněné závažné porušení povinností studenta a zahájí správní řízení ve věci vyloučení studenta ze studia. II. Zápisy do zimního studijního období (forma studia denní, dálková) 1. Studenti prvních ročníků studia: a) denní studium: Zápis předmětů ZO do elektronické databáze Stag: provedou všichni přijatí studenti VOŠ v rámci předmětu Informatika v termínu od do Termín pro odevzdání písemného zápisu předmětů ze STAGu studijní referentce: do Zápis přijatých studentů do studia 1. ročníku včetně potvrzení zápisu předmětů pro šk. r. 2013/14 do indexu provádí studijní oddělení VOŠ. 2. Studenti ročníků studia, kteří splnili podmínky pro postup do vyššího ročníku nebo jim bylo povoleno opakování ročníku a studenti nastoupivší po přerušení studia provedou zápis do elektronické databáze STAG pro zimní studijní období šk. r. 2013/14 od do Termín pro odevzdání písemného zápisu předmětů ze STAGu studijní referentce: do Zápis do vyššího ročníku - vyplnění zápisového listu pro šk. rok 2013/14 a potvrzení zápisu do indexu pro šk. r. 2013/14 provádí pro studenty vyšších ročníků studijní oddělení VOŠ v týdnu od do vždy od 8:00 do 12:00 hodin. III. Výuka denní a dálkové studium Výuka: Dálkové studium: výuka každý pátek od do Výjimka: 4. ročník MADÁ, OPDÁ : od Semináře k absolventské práci: za organizaci Semináře k absolventské práci zodpovídá předsedkyně předmětové komise pro odborné předměty. Termín zveřejnění konání: do Ochrana člověka za mimořádných událostí - denní a dálkové studium: září Účast všech studentů na přednáškách je povinná. Předmět se vyučuje pouze ve zveřejněných termínech, náhradní termíny škola nevypisuje. Individuální studijní plán Individuální studijní plán sestavuje student(ka) na zimní studijní období nebo na školní rok nejpozději do Na studenty studující v režimu ISP se vztahují termíny zkouškových období daného školního roku. Studijní plán je součástí matričního spisu studenta VOŠ 2

3 (zodpovídá předseda předmětové komise a stud. referentka). Uznání předmětů pro zimní studijní období Termín pro podávání žádostí o uznání klasifikace (zápočtů a zkoušek): nejpozději do 6. září Pokud má student(ka) předmět uznán, nezapisuje jej do systému Stag, zapisuje pouze předměty, které bude v daném školním roce konat. Do indexu zapisuje student(ka) všechny předměty daného školního roku včetně předmětů opakujících. Zápis uznání provede v indexu a ve studentské databázi Stag studijní referentka VOŠ. U znovupřijetí ke studiu, po neúspěšném ukončení předchozího studia na VOŠ, podává student(ka) žádost o uznání předmětů současně na zimní i letní studijní období. IV. Slavnostní zahájení studia nově přijatých studentů 1. ročníky denního studia Slavnostní zahájení studia nově přijatých studentů: * v aule VOŠ. Slavnostního zahájení studia nově přijatých studentů se nezúčastňují studenti 1. ročníků, kteří opakují ročník a studenti dálkového studia. V ostatních případech je účast studentů VOŠ povinná. * změna termínu vyhrazena V. Zadání absolventských prací Studenti 3. ročníků (tříletého studia MADE, OPDE, VSDE, VSDÁ): Termín pro zadání informací o absolventské práci do elektronického systému STAG: do Termín pro odevzdání kompletně vyplněné žádosti o schválení tématu absolventské práce (včetně podpisu vedoucího absolventské práce) studijnímu oddělení VOŠ: do Termín pro předání žádostí o schválení tématu AP předsedovi předmětové komise odborných předmětů včetně seznamu: do , zodpovídá: studijní referentka. VI. Odborná praxe denní studium Osmitýdenní praxe: 2. ročník OPDE: Termín pro odevzdání smlouvy o zajištění praxe vedoucímu praxe do Dvanáctitýdenní praxe: 4. ročník MADÁ, OPDÁ: Termín pro odevzdání smlouvy o zajištění praxe vedoucímu praxe do Odbornou praxi řídí vedoucí praxe (viz Stag předmět) VII. Termíny zkoušek Termíny zkoušek zveřejní jednotliví vyučující v systému Stag do Výjimka: 4. ročník MADÁ, OPDÁ: do VIII. Zimní zkouškové období Zimní zkouškové období: ( pololetní prázdniny) Výjimka: 4. ročník MADÁ, OPDÁ: Termín pro udělení zápočtů stanoví předmětové komise VOŠ. Konání zápočtů po tomto termínu povoluje předmětová komise po dohodě s vyučujícím nejpozději však do , pro 4. ročník MADÁ, OPDÁ do

4 Druhé opravné termíny zkoušek probíhají komisionálně a jejich organizace podléhá předsedům předmětových komisí. Ke konání komisionální zkoušky se student přihlašuje po dohodě se zkoušejícím. IX. Absolutorium ZÁŘÍ a) Náhradní a opravné termíny denní a dálkové studium: Termín konání absolutoria: , Bývalý student odevzdá nebo zašle poštou studijnímu oddělení registraci k absolutoriu (tiskopis je k dispozici na nebo na studijním oddělení) do , přičemž se předpokládá, že výkaz o studiu k uzavření ročníku a absolventskou práci ve trojím b) Řádné termíny (4. roč. OPDÁ, MADÁ), náhradní a opravné termíny (denní a dálková forma studia všech studijních oborů): LEDEN Termín konání absolutoria: Řádný termín absolutoria: Dálkové studium Termín uzavření posledního ročníku studia ve školním roce 2013/14: 4. ročník MADÁ, OPDÁ (dálkové studium): Student odevzdá studijnímu oddělení do : - registraci k absolutoriu, - výkaz o studiu k uzavření ročníku, - absolventskou práci ve trojím vyhotovení (1x pevná vazba, 2x kroužková vazba) - studijní průkaz a vyrovnané závazky (knihovna, čip apod.). Vyrovnat závazky lze nejpozději k datu konání řádného termínu absolutoria, v němž mělo být vzdělávání řádně ukončeno. Termín pro zadání informací o absolventské práci (student VOŠ) do elektronické databáze Stag a její odevzdání v elektronické podobě: do Náhradní nebo opravný termín absolutoria denní a dálková forma studia: Bývalý student odevzdá nebo zašle poštou studijnímu oddělení do závaznou registraci k absolutoriu (tiskopis je k dispozici na nebo na studijním oddělení), přičemž se předpokládá, že výkaz o studiu k uzavření ročníku a absolventskou práci ve trojím Slavnostní předání dokladů o ukončení studia: * v koncertní síni Konzervatoře v Českých Budějovicích. *změna termínu vyhrazena Letní studijní období:

5 Zahájení výuky: ( jarní prázdniny) I. Školné a) Úhrada školného Nejpozději do studenti denního a dálkového studia uhradí částku 1.500,- Kč za letní studijní období na základě seznamu zveřejněného pro LO na webových stránkách školy. Bližší informace viz školné zimní studijní období. II. Elektronický zápis Stag studenti denního a dálkového studia do letního studijního období šk. r. 2013/14 Termín zápisů: od do Termín odevzdání zápisu předmětů ze STAGu studijní referentce: do III. Výuka Výuka denní studium: ( jarní prázdniny) Výuka dálkové studium: výukový den pátek od do Výjimka : 3. ročník denního a dálkového studia oborů MADE, OPDE, VSDE, VSDÁ: odborná praxe. Projektový týden 1. ročník OPDE, FSDE: duben 2014 (termín upřesní předsedkyně předmětové komise). Semináře k absolventské práci : za organizaci Semináře k absolventské práci zodpovídá předsedkyně předmětové komise pro odborné předměty. Termín zveřejnění konání semináře: do Individuální studijní plán Termín pro podání žádosti a sestavení ISP pro letní studijní období: nejpozději do Na studenta(ku) studujícím v režimu ISP se vztahují termíny zkouškových období daného školního roku. Studijní plán je součástí matričního spisu studenta VOŠ (zodpovídá předseda předmětové komise a stud. referentka). Uznání předmětů pro letní studijní období Termín pro podávání žádostí o uznání klasifikace (zápočtů a zkoušek): nejpozději do Pokud má student(ka) předmět uznán, nezapisuje jej do systému Stag, zapisuje pouze předměty, které bude v daném školním roce konat. Do indexu zapisuje student všechny předměty daného školního roku včetně předmětů opakujících. Zápis uznání provede v indexu a ve studentské databázi Stag studijní referentka VOŠ. IV. Termíny zkoušek Termíny zkoušek zveřejní jednotliví vyučující v systému Stag do Výjimka : 3. ročník MADE, OPDE, VSDE, VSDÁ zveřejnění termínů do V. Letní zkouškové období Letní zkouškové období: Výjimka : 3. ročník MADE, OPDE, VSDE, VSDÁ: Termíny pro udělení zápočtů stanoví předmětové komise VOŠ. Konání zápočtů po tomto termínu povoluje předmětová komise po dohodě s vyučujícím nejpozději však do

6 Výjimka : 3. ročník MADE, OPDE, VSDE, VSDÁ: do Termíny ukončení tříletého studia (poslední ročníky) viz absolutoria. Komisionální zkoušky za letní studijní období lze složit po dohodě s vyučujícími, a to zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna VI. Zadání absolventských prací Studenti 3. ročníku (3,5letého studia OPDÁ) odevzdají do studijnímu oddělení žádost o schválení tématu absolventské práce předá studijní referentka žádosti spolu se seznamem předsedovi předmětové komise odborných předmětů. VII. Odborná praxe denní a dálkové studium 3. ročník MADE, OPDE, VSDE, VSDÁ: (15 týdnů) Termín pro odevzdání smlouvy o zajištění praxe vedoucímu praxe do VIII. Absolutorium DUBEN 2014 a) náhradní a opravné termíny denní a dálkové studium Termín konání absolutoria: Bývalý student odevzdá nebo zašle poštou studijnímu oddělení registraci k absolutoriu (tiskopis je k dispozici na nebo na studijním oddělení) do , přičemž se předpokládá, že výkaz o studiu k uzavření ročníku a absolventskou práci ve trojím ČERVEN 2014 b) řádné termíny pro 3leté studium, náhradní a opravné termíny pro 3,5 leté studium Řádné termíny - denní a dálkové studium 3. ročníků studijních oborů: OPDE, MADE, VSDE, VSDÁ Termín konání absolutoria : Termín pro odevzdání absolventské práce v elektronické podobě (STAG): do Termín uzavření posledního ročníku studia ve školním roce 2013/14: Student odevzdá studijnímu oddělení do : - registraci k absolutoriu, - výkaz o studiu k uzavření ročníku, - absolventskou práci ve trojím vyhotovení (1x pevná vazba, 2x kroužková vazba) - průkaz studenta, potvrzený tiskopis vyrovnání závazků (knihovna, čip apod.). Vyrovnat závazky lze nejpozději k datu konání řádného termínu absolutoria, v němž mělo být vzdělávání řádně ukončeno. Náhradní a opravné termíny pro 3,5 leté studium: Termín konání absolutoria: Bývalý student odevzdá nebo zašle poštou studijnímu oddělení registraci k absolutoriu (tiskopis je k dispozici na nebo na studijním oddělení) do , přičemž se předpokládá, že výkaz o studiu k uzavření ročníku a absolventskou práci ve trojím Slavnostní předání dokladů o ukončení studia: 20. červen 2014*, budova Konzervatoře v Českých Budějovicích, koncertní síň. *změna termínu vyhrazena IX. Dny otevřených dveří pro školní rok 2014/15 6

7 a v budově VOŠ, Nemanická 7, Č. Budějovice od 8.00 do hodin v budově VOŠ, Nemanická 7, České Budějovice Informace pro zájemce o studium podává celoročně v úředních hodinách studijní oddělení VOŠ (úřední hodiny viz. X. Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 Termín pro odeslání přihlášek ke studiu: do Termín přijímacích zkoušek nebo přijímací komise VOŠ: Bližší informace o přijímacím řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách školy dokument Přijímací řízení pro šk. r. 2014/15. XI. Mezní termíny pro vložení studijních výsledků vyučujícími VOŠ do studentské databáze STAG Vyučující VOŠ jsou povinni vložit do studentské databáze STAG: - výsledky studia za letní období školního roku 2012/13: do , dodatky (pouze komisionální zkoušky) do výsledky studia za zimní období školního 2013/14: do výjimka: výsledky studia 4. ročníků dálkového studia do výsledky studia za letní období školního roku 2013/14: do , dodatky do výjimka: výsledky studia tříletých studijních oborů 3. ročníků denního a dálkového studia: do V Českých Budějovicích dne Alena Hlaváčová, ZŘ, v.r. S c h v á l i l : Mgr. Miroslav Petrovský, v.r. ředitel SŠ OSaP a VOŠ 7

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více