2011/12. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2011/12. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic"

Transkript

1 2011/12 Výroční zpráva Gymnázia BMA

2 1 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. Charakteristika školy I. I. Základní údaje o škole I. II. Základní údaje o oboru žácích, pracovnících školy I. II. I. Obory zařazené do sítě škol I. II. II. Počet žáků a tříd I. II. III. Změny v počtech žáků a v docházce v průběhu školního roku: I. II. IV. Cizí státní příslušníci I. II. V. Údaje o pracovnících školy - gymnázium I. III. Materiálně technické vybavení I. IV. Organizace školy, spolupráce s rodiči I. V. Poslání a cíle školy II. Průběh a výsledky výchovy a vzdělávání II. I. Učební plány Učební plán podle ŠVP, učební plán dobíhající II. I. I. Volitelné a nepovinné předměty II. I. II. Výuka cizích jazyků II. II. Údaje o pedagogických pracovnících školy II. II. I. Odborná a pedagogická způsobilost II. II. II. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků II. III. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků II. III. I. Hodnocení v jednotlivých předmětech II. III. II. Souhrnná statistika tříd II. III. III. Souhrnná statistika za školu (prospěch a chování) II. III. IV. Průběh a výsledky maturitních zkoušek II. III. V. Přijímací řízení na vyšší typ školy II. III. VI. Přijímací řízení do 1. ročníku II. III. VII. Ověřování výsledků vzdělávání III. Údaje o výsledcích kontrol a stížnosti IV. Aktivity a prezentace školy IV. I. Sportovní a prožitkové kurzy IV. II. Exkurze, akce, pobyty IV. III. Soutěže a olympiády IV. IV. Další aktivity, prezentace IV. V. Další vzdělávání realizované školou V. Výchovné a kariérní poradenství, prevence soc. patol. jevů VI. Stručná zpráva o hospodaření za rok 2011

3 2 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE I. I. I. Údaje Název zařízení: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Sídlo: Frýdlant nad Ostravicí, Dvořákova 1269 Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČO: IZO: Zřizovatel: Občanské sdružení The Beskydy Mountain Academy Ředitel Mgr. Petr Hemann Datum zařazení do sítě: I. I. II. Komentář Výuka ve školním roce 2011/2012 probíhala podle učebního plánu Gymnázium čtyřleté (kód K/41) od I. ročníku. Obor Gymnázium - živé jazyky (79-41-K/408) vycházející z učebního plánu schváleného MŠMT ČR pod č. j /99-22 je dobíhající (vyučuje se pouze ve 4. ročníku). I. II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBORU, ŽÁCÍCH, PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY I. II. I. Obory zařazené do sítě K/41 Gymnázium K/408 Gymnázium - živé jazyky I. II. II. Počet žáků a tříd Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu 2003/ / / / / / / / /06 10,7 2006/ / /07 11, / / /08 14, / / /09 20, / / /10 24, / / /11 26, / / /12 29,75 Pozn.: podle stavu ke

4 3 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. II. III. Změny v počtech žáků a v docházce v průběhu školního roku - přerušili studium: - nastoupili po přerušení studia: - ukončili studium: - vyloučeni ze studia: - nepostoupili do vyššího ročníku: nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny: - individuální plán: I. II. IV. Cizí státní příslušníci Stát počet USA 4 Korejská republika 1 I. II. V. Údaj o pracovnících školy Počty zaměstnanců Fyzické osoby celkem 22 Pedagogičtí pracovníci přepočtený počet 8,9 Nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet 1,25 * přepočtený počet u pedagogických zaměstnanců vychází z úvazku 21hodin přímé vyuč. povinnosti za týden I. III. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ I. III. I. Budova U snesením zastupitelstva kraje z bylo rozhodnuto o prodeji budovy Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí, Gymnáziu BMA. V budově je celkem 7 místností vhodných k výuce, z toho 2 menší (do 15 žáků). Ve školním roce 2011/2012 sloužily čtyři větší učebny jako kmenové, z toho jedna jako multimediální počítačová učebna s dvaadvaceti pracovními stanicemi. Poslední větší učebna byla využívána pro dělenou výuku. Ze dvou menších místností je jedna využívána taktéž pro dělenou výuku, druhá je využívána jako sborovna pro učitele. Prodejem budovy s možností jejího splácení po dobu 10 let bylo ze strany MSK Gymnáziu BMA umožněno investovat do materiálního zázemí a vyřešit nejzávažnější problémy havarijního stavu budovy (byla provedena výměna větší části oken a oprava části rozvodů vody, které byly v nevyhovujícím stavu).

5 4 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Přesto se Gymnázium BMA neustále při naplnění své kapacity potýká s nedostatkem prostor pro výuku. Chybí samostatná počítačová učebna (počítače jsou umístěny v jedné z kmenových učeben a při výuce je rovněž využíváno netbooků), chybí odborné učebny a při výuce dělených skupin (v rámci jazyků a povinně volitelných předmětů) nedostačuje ani počet učeben pro dělení skupin. Z těchto důvodů byl v období srpen 2011 únor 2012 připraven projekt nástavby budovy. Vzhledem k výši celkových nákladů (10 milionů korun) byl projekt připravován k podání do výzvy Regionálního operačního programu 3.2. Subregionální centra. Nástavbou měly vzniknout tři nové učebny, takže by gymnázium získalo materiální standard běžný na jiných školách. I vzhledem k relativně krátké době byly připraveny všechny nutné náležitosti (projektová studie, projektová dokumentace, studie proveditelnosti, žádost, územní souhlas, stavební povolení, získání příslibu spoluúčasti sponzora ve výši 2 miliónů korun). Nakonec chyběl jen souhlas města Frýdlant nad Ostravicí, bez něhož nebylo možné projekt administrovat. Rada města projednala tuto záležitost zhruba dva měsíce poté, co byla žádost doručena a na svém zasedání rozhodla o odložení souhlasu do doby než bude vydán stavebním úřadem stavební souhlas. To značně zkomplikovalo situaci, protože termín podání žádosti (28. 2.) předcházel termín dalšího jednání rady. Stavební souhlas již byl v jednání na stavebním úřadě, který měl všechny podklady již k dispozici, ale bylo nutné dodržet některé zákonem stanovené termíny, kvůli kterým nebylo možné vydat oficiální rozhodnutí (počítalo se i s možností, že bude dodán k žádosti dodatečně po jejím podání regionální radě). Proto proběhlo ještě osobní jednání ředitele školy se starostkou města i následná ová komunikace s cílem najít cestu k vyřešení této pro ředitele školy nenadálé a překvapivé situace. Paní starostkou bylo dáno vysvětlení, zejm. s poukazem na jednací řád rady a zastupitelstva, že nelze předmětný souhlas získat do požadovaného termínu (ani tzv. prodlouženého, kdy bylo chybějící náležitosti doplnit ze strany regionální rady, 6.3.). Tím nemohl být podaný projekt regionální radou administrován a vypadl tak pro nedodržení formálních náležitostí.

6 5 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I.III. II. ICT vybavení a vybavení učeben Š kola je napojena do sítě intranet prostřednictvím dvou školních serverů. Jeden, se systémem Windows server 2008, pořízený v březnu 2010, slouží zároveň jako terminál server a je určen pro obsluhu výukových programů, druhý, starší, se systémem Windows server 2003, slouží především pro sdílení dat a jako webový server pro přístup do klasifikace administrativního systému Bakaláři pro rodiče z internetu (z webové stránky školy). Připojení k internetu je realizováno prostřednictvím optického kabelu. Rychlost připojení je 4 Mb/s. Ve školním roce 2010/11 byl pořízen v rámci smlouvy s Telefonikou O2 ASDL modem, který slouží zejména jako alternativní připojení k internetu. Tři kmenové učebny jsou vybaveny počítačem, interaktivní tabulí Active Board a dataprojektory, čtvrtá učebna je vybavena interaktivním dataprojektorem Benq. Všechny učebny jsou vybaveny keramickou tabulí, která je na pojezdu. Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány formou pronájmu prostory subjektů ve Frýdlantě nad Ostravicí: tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, místního TJ Sokol a střediska Kotelna (bazén). Škola nemá dosud odpovídající materiální zázemí ve výuce chemie a fyziky, takže pronajímá v případě potřeby odborné učebny taktéž prostřednictvím ZŠ T. G. Masaryka. I. IV. ORGANIZACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI O rganizace školy se řídí platnou legislativou a souborem vnitřních směrnic, které jsou pravidelně aktualizovány a upravují práva a povinnosti žáků, pedagogů a podmínky vzdělávání. Poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada (zasedá čtyřikrát v roce). Pracovníci školy získávají potřebné informace především na pravidelných poradách, v případě nutnosti mohou být informováni ústně, prostřednictvím informačních nástěnek, webové stránky školy a ů. Nástěnky pro učitele s aktuálními informacemi a pokyny jsou umístěny ve sborovně a v kabinetech. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování žáků prostřednictvím studijních průkazů a na pravidelných třídních schůzkách (2 krát ročně). Jejich termín je stanoven v dostatečném předstihu před uzavřením klasifikace. K průběžné i pololetní klasifikaci žáků mají rodiče přístup přes webové rozhraní programu Bakaláři. Rada školy byla zřízena Rada má tři členy po jednom za občanské sdružení THE BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, za pedagogy a rodiče. Rada projednácá organizaci studia, hospodaření školy a výroční zprávu. Provozujeme vlastní webovou stránku školy, která přináší informace o dění ve škole.

7 6 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. V. POSLÁNÍ A CÍLE ŠKOLY C ílem vzdělávání je dát studentům při zachování vysoké úrovně všeobecného vzdělávání a nabídnout nadstandardní možnosti ve výuce jazyků, zejm. jazyce anglickém. Posláním Gymnázia Beskydy Mountain Academy je: - poskytnout kvalitní středoškolské vzdělání a připravit studenty ke studiu na vysokých školách v ČR a v zahraničí; - budovat systematicky podnětné prostředí k rozvoji osobnosti studentů prostřednictvím moderních forem výuky na křesťanských základech; - vybavit studenty po stránce akademické i morální tak, aby byli připraveni stát se úspěšnými členy evropské společnosti. Koncepce výuky jazyků spočívá v těchto bodech: - zvýšený počet hodin jazyka, zejm. anglického, v učebním plánu; - výuka angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčích, německý jazyk s rodilým mluvčím; - přesah angličtiny do vzdělávacích oblastí; - rozvíjení komunikace prostřednictvím týmových projektů se studenty zahraničních škol; - krátkodobé prožitkové a studijní pobyty zaměřené na rozvíjení jazykových kompetencí v USA a v Kanadě.

8 7 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. Průběh a výsledky výchovy a vzdělávání II. I. UČEBNÍ PLÁNY II. I. I. Učební plán podle ŠVP (1. 3. ročník) Předmět/ročník I. II. III. IV. CELKEM Jazyk a jazyková komunikace 46 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace 14 Matematika Člověk a příroda 28 Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Člověk a společnost 16 Etika Společenské vědy Dějepis Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Umění a kultura Estetická výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty 7 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem hodin

9 8 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Poznámky: 1) U druhého cizího jazyka po celou dobu studia je výběr německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 2) Součástí vzdělávacího obsahu předmětů chemie, biologie a tělesné výchovy je část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 3) Součástí vzdělávacího obsahu předmětu zeměpis je vzdělávací oblast Geologie. 4) Součástí vzdělávacího obsahu předmětu společenské vědy je vzdělávací oblast Člověk a svět práce. 5) V rámci výuky tělesné výchovy škola organizuje sportovní kurzy (lyžařské, vodácké). 6) V rámci praktické výuky chemie probíhá tzv. týden praxe na smluvním pracovišti, praktická výuka v předmětech fyzika a biologie rovněž probíhá v laboratoři smluvního pracoviště. 7) V povinně volitelných předmětech si žák vybírá vždy jeden z nabídky (uvedena níže). O konkrétní nabídce povinně volitelných předmětů v daném školním roce rozhoduje ředitel školy. 8) Předmět anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk v RVP G. 9) Předmět matematika realizuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace v RVP G. 10) Předmět zeměpis realizuje vzdělávací obsah oboru Geografie v RVP G. 11) Předměty společenské vědy a etika se realizují jako vzdělávací obsah oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP G. 12) Předmět informatika realizuje část vzdělávacího obsahu oboru Informatika a informační a komunikační technologie v RVP G. 13) Předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova včetně obsahu integrovaného tématu Umělecká tvorba a komunikace v RVP G. 14) Výuka některých předmětů výchovného či praktického (praktika, semináře) zaměření se uskutečňuje v blocích. II. I. II. Dobíhající učební plán (4. ročník) Počet hodin týdně I. II. III. IV. celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Estetická výchova Tělesná výchova Informatika a výpočetní technika VP VP VP VP CELKEM

10 Anglický jazyk celkem Francouzský jazyk celkem Německý jazyk celkem Ruský jazyk celkem Španělský jazyk celkem Italský jazyk celkem Latinský jazyk celkem 9 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. I. III. Volitelné a nepovinné předměty v aktuálním školním roce Volitelné předměty: VP1: Francouzský jazyk, Konverzace v AJ, Ruský jazyk VP 2: Francouzský jazyk, Moderní dějiny, Angloamerická literatura, Psychologie VP 3: Společenskovědní seminář, Matematika a programování VP 4: Seminář z biologie, Seminář z matematiky, Seminář z chemie, Seminář z dějepisu, Seminář ze zeměpisu, Seminář ze základů společenských věd, Seminář z psychologie, Seminář z německého jazyka, Programování. Nepovinné předměty: Příprava na jazykovou zkoušku CAMBRIDGE, příprava ke zkouškám SAT (příprava na studium v USA), psychologie (nepovinná). II. I. IV. Výuka cizích jazyků II. II. ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY II. II. I. Odborná a pedagogická způsobilost P racovníci školy jsou v souladu se zákonem 563/2004 Sb. odborně kvalifikováni ve všech předmětech vyučovaných v rámci studijního programu. II. II. II. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků V e sledovaném školním roce probíhal další běh programu školení k práci s interaktivní tabulí. Vybraní učitelé našeho gymnázia v březnu 2012 záhájili několikaměsíční proces online kurzů a workshopů zaměřených na kreativní vyučování a inovativní pedagogické přístupy podle požadavků IB (International Baccalaureate) programu. Kurzů a workshopů se účastní celkem 4 školy z Moravskoslezského kraje. V budoucnu bychom rádi zahájili oficiální proces certifikace učitelů v tomto mezinárodním prestižním programu (IB Diploma Programme).

11 10 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ II. III. I. Hodnocení v jednotlivých předmětech Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Chování Český jazyk a literatura Anglický azyk Německý jazyk Španělský jazyk Základy společen. věd/spol. vědy Etika Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Výtvarná výchova Tělesná výchova Konverzace v AJ - VP Francouzština - VP Ruský jazyk - VP Seminář z matematiky a informatiky - VP Seminář z matematiky - VP Seminář ze základů spol. věd - VP Psychologie - VP Moderní dějiny - VP Angloamerická literatura - VP Seminář z německého jazyka - VP Seminář z psychologie - NP Seminář z dějepisu - VP Seminář ze zeměpisu - VP Seminář z chemie - VP Seminář z biologie - VP

12 z celkového počtu žáků: 11 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. II. Souhrnná statistika tříd Stupeň hodnocení prospěchu k I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Celkový průměrný prospěch ,886 1,985 1,734 Absence za školní rok celkem z toho neomluvená na žáka (oml/neoml.) / II. III. III. Souhrnná statistika za školu (prospěch a chování) Prospěch žáků 2010/ /2012 prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 1 2 nebylo klasifikováno 1 0 povoleno opakování ročníku 0 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků celkový průměr školy 1,91 1,79 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 88,59 76,04 Chování žáků Školní rok velmi dobré uspokojivé neuspokojivé průměr školy 2010/ , / , 008 Výchovná opatření ve školním roce pochvala ŘŠ pochvala TU napomenutí důtka TU důtka ŘŠ

13 12 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. IV. Průběh a výsledky maturitních zkoušek V e školním roce 2011/2012 se maturitní zkouška skládala ze dvou částí společné ( státní ) a profilové ( školní ). Maturitní zkouška i tento rok probíhala v tzv. náběhové fázi, kdy do společné části nebyla zařazena třetí povinná zkouška, jak stanoví legislativa. Aby žák uspěl u maturity, musel úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Změnou oproti předcházejícímu roku však bylo, že žák v případě neúspěchu u dílčí části maturitní zkoušky neopakoval celý předmět, ale pouze tu část zkoušky, u které neuspěl. Maturitní kalendář byl upraven tak, aby písemné zkoušky a didaktické testy proběhly před ústními zkouškami (společné i profilové části). Písemné práce z českého a anglického jazyka byly hodnoceny externími hodnotiteli, což se ukázalo jako ne příliš šťastné. Struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2011/12: SPOLEČNÁ ČÁST 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika max. 3 nepovinné zkoušky - z nabídky: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění PROFILOVÁ ČÁST 2 3 povinné zkoušky - stanovil ředitel školy max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanovil ředitel školy Výsledky maturitních zkoušek jarní termín podzimní termín Počet žáků u maturitních zkoušek celkem 31 - z toho opakovaně - 1 opravná zkouška celá zkouška 0 - Počet žáků nepřipuštěných k MZ 0 - Písemné zkoušky konali 31 - Ústní zkoušky konali 31 - prospěli s vyznamenáním 14 V rámci maturitních zkoušek v Gymnáziu BMA maturovalo celkem 31 žáků. Všichni žáci vykonali zkoušky společné i profilové části úspěšně. 14 žáků maturovalo s vyznamenáním, z toho 5 se samými jedničkami. Vyšší úroveň maturitní zkoušky si zvolilo celkově 60% žáků, v českém jazyce to bylo 12 žáků (39%) a v anglickém jazyce 25 žáků (81%). V rámci celé ČR si vyšší úroveň zvolila 4% maturantů, u gymnázií toto číslo bylo vyšší - 14%. Odvolání proti výsledkům hodnocení písemných prací podaly v Gymnáziu BMA 2 žákyně, z toho jedno bylo úspěšné. Pokud vezmeme v úvahu průměrný prospěch v jednotlivých částech zkoušek, resp. předmětech, nejlépe jsme dopadli ve vyšší úrovni angličtiny (1,44), nejhůře v základní úrovni češtiny (2,42). V profilové části zkoušek byl celkový průměr 1,56.

14 13 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Ve společné části maturitní zkoušky jsme dosáhli v některých parametrech výsledků průměrných, v jiných nadprůměrných, jak ukazují hodnoty v tabulkách: MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR (ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK MATEMATIKA NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL Z V Z V Z V Čtyřletá gymnázia Gymnázium BMA 3,8 96,2 7,6 88,7 77,1 81,2 83,0 87,0 71,1 61,2 0,0 100,0 0,0 100,0 74,2 81,3 83,2 86, HRUBÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI (100% = PŘIHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU V PŘÍSLUŠNÉ OBTÍŽNOSTI) ČISTÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI (100% =ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK Z V Z V Čtyřletá gymnázia 7,3 3,3 5,7 4,3 Gymnázium BMA 0,0 0,0 0,0 0,0 Z V Z V 3,7 1,7 1,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 II. III. V. Přijímací řízení na vyšší typ školy Celkový počet přihlášek šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 na VŠ na VOŠ 0 2 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 Celkový počet přijatých počet % počet % na VŠ na VOŠ na jiný typ školy

15 14 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Školy, na které byli žáci přijati: Masarykova univerzita, Italský jazyk Masarykova univerzita, Německý jazyk Moody Bible Institute, Biblical Exposition (Pastoral Studies) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Geografie-Anglický jazyk a literatura Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Němčina - Angličtina Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, všeobecná sestra Panevropská vysoká škola, Právo Slezská univerzita Opava, Angličtina-Český jazyk a literatura Teologický seminář, Sázava Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Anglická filologie - Filmová věda Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Anglická filologie Historie Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Česká filologie - Filmová věda Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Teorie a dějiny dramatických umění Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Všeobecné lékařství Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Optika a optoelektronika Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Anglický jazyk pro manažerskou praxi Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ochrana zvířat a welfare Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoké učení technické v Brně, Chemická fakulta Vyšší odborná škola misijní a teologická, Kolín Vysoká škola podnikání, Ostrava, Ekonomika a managment Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělání, výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělání II. III. VI. Přijímací řízení do I. ročníku V roce 2012 se přijímací zkoušky v Gymnáziu BMA nekonaly. Uchazeči byli přijímáni na základě prospěchu ze základní školy (období hodnocené na přihlášce) a dalších skutečností podle určených kritérií. Celkové bodové hodnocení se skládalo ze dvou hlavních částí: 1. Hodnocení za prospěch: maximálně 80 bodů. 2. Hodnocení za jiné dovednosti, aktivity apod. vyjádřené na výstupním hodnocení, v rámci výsledků v soutěžích, olympiádách ap.: maximálně 20 bodů. Za další mimořádné úspěchy (např. umístění v soutěži na předním místě) mohlo být uděleno max. 10 bonusových bodů - do max. výše 100 bodů (tuto hranici nešlo překročit). V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíželo k prospěchu v klíčových předmětech v pořadí: český jazyk, cizí jazyky, matematika, společenskovědní předměty, přírodovědné předměty - zde se odečítá za horší výsledky v těchto předmětech v rozmezí 0,5-0,2 bodu.

16 15 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Celkově se přihlásilo 53 uchazečů, z nichž nakonec odevzdalo 29 zápisový lístek. Z tohoto počtu 10 uchazečů bylo přijato na základě odvolání. Přijímací řízení proběhlo v rámci jednoho kola. Průměrný prospěch přijatých žáků byl 1, 28. II. III. VII. Ověřování výsledků vzdělávání K aždým rokem se škola zúčastňuje projektů, které jsou součástí evaluačních nástrojů školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. Základem autoevaluačních aktivit je každoročně projekt srovnávacích testů společnosti SCIO s názvem Vektor. Úkolem srovnávacích testů je rozdělit testované podle úrovně jejich znalostí a vědomostí od nejlepších k nejhorším. Testy srovnávají skóre testovaného se skórem všech ostatních, kteří absolvovali daný test. Cílem srovnávacích testů tedy není zjistit, zda žáci umí všechnu probranou látku nebo zda umí nějakou vybranou část kurikula. Na tuto oblast jsou zaměřeny ověřovací testy testy absolutního výkonu. Testování probíhá v několika předmětech vždy v I. ročníku a je završeno po třech letech studia testováním téže třídy ve stejných předmětech. Porovnáním výsledků obou testování spolu ve skupině tříd jiných škol, zúčastněných v testování, se dochází ke zjištění tzv. relativního posunu třídy, a tedy i jakési přidané hodnoty, kterou škola vytváří. Ve školním roce 2011/2012 byly v rámci projektu Vektor hodnoceny opět I. ročník, na počátku studia a IV. ročník, u kterého bylo možné testovat po zmíněných třech letech tzv. přidanou hodnotu. Testování probíhalo na počátku školního roku. Projekt Vektor I. ročník P rojektu se zúčastnilo celkem 8014 žáků ze 144 středních škol, z toho 28 žáků naší školy. Porovnáním výsledků testu zčeského jazyka s výsledky OSP bylo zjištěno, že žáci 1. ročníku Gymnázia BMA využívají svůj studijní potenciál ve všech hodnocených předmětech optimálně, tzn. že výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů, a žáci tedy pracují v rámci svých možností. Ze srovnání průměrného celkového percentilu v I. ročníku předpokládáme, že žáci již při výběru školy preferují výrazně anglický jazyk před matematikou (oba předměty lze volit ve společné části maturitní zkoušky). I když prospěch žáků přijatých do I. ročníku byl na základní škole mírně nadprůměrný (1, 28, hodnocení za 8. ročník a pololetí 9. ročníku), z výsledků testů je patrné, že studijní předpoklady těchto žáků hodnocené testem jsou spíše průměrné.

17 16 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Výsledky žáků byly průměrné ve všech třech sledovaných předmětech: Projekt Vektor 4. ročník P rojektu se zúčastnilo celkem žáků ze 221 středních škol, z toho 31 žáků naší školy. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky OSP bylo zjištěno, že žáci 4. ročníku Gymnázia BMA využívají svůj studijní potenciál ve všech hodnocených předmětech optimálně, tzn. že výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů, a žáci tedy pracují v rámci svých možností. Výsledky školy v testu z českého jazyka (s průměrným percentilem 67) byly nadprůměrné. Z analýzy jednotlivých částí testu vyplynulo, že žáci zvládají nejlépe část literatura (percentil 67), naopak nejhůře část aplikace (percentil 58). Gymnázium BMA dosáhlo kladného relativního posunu (28,2 %),což znamená, že žáci dosáhli ve srovnání vstupního a výstupního testu lepších výsledků. Výsledky školy v testu z anglického jazyka (s průměrným percentilem 77) byly nadprůměrné. Z analýzy jednotlivých částí testu vyplynulo, že žáci zvládají nejlépe část komplexní cvičení (percentil 81), naopak nejhůře část konverzace (percentil 43). Škola dosáhla kladného relativního posunu (21,2 %),což znamená, že žáci dosáhli ve srovnání vstupního a výstupního testu lepších výsledků. Výsledky školy v testu z matematiky (s průměrným percentilem 47) byly průměrné.

18 17 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Z analýzy jednotlivých částí testu vyplynulo, že žáci zvládají nejlépe část aplikace (percentil 54), naopak nejhůře část znalosti (percentil 36). Vaše škola dosáhla záporného relativního posunu (- 0,5 %),což znamená, že žáci dosáhli ve srovnání vstupního a výstupního testu horších výsledků. V grafech Porovnání využití potenciálu lze sledovat využití potenciálu mezi všemi testovanými třídami stejného typu (čtyřletá gymnázia). Jednotlivé body představují všechny třídy daného typu, které se testování zúčastnily, třídu Gymnázia BMA představuje trojúhelník. Na vodorovné ose je průměrný skupinový percentil v testu OSP, na svislé ose průměrný skupinový percentil konkrétního testu. Lze tedy sledovat jejich závislost. Přímka vyjadřuje průměrné využití potenciálu všemi třídami daného typu.

19 18 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY

20 19 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Maturitní trénink V Gymnáziu BMA jsme využili rovněž testu, který měl za cíl v předmětech společné části maturitní zkoušky ověřit znalosti žáků čtvrtého ročníku. Výsledky v obou sledovaných předmětech anglickém i českém jazyce byly nadprůměrné. Postavení školy v rámci všech hodnocených škol (hodnocení je relevantní zejména v postavení ke školám stejného typu, kterým jsou čtyřletá gymnázia růžová barva v grafu) ukazují následující grafy:

21 20 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Dotazníkové šetření Gymnázia BMA V rámci interní evaluace provádí Gymnázium BMA rovněž dotazníková šetření, která mají za cíl zhodnocení některých stránek klimatu školy a kvality vyučovacího procesu. Níže jsou uvedeny některé z výstupů dotazníkového šetření v roce 2011: Jste spokojeni s estetickou úrovní interiéru? 1% 62% 6% 31% ano spíše ano ne nedovedu pos. Připravuje škola dostatek aktivit? (Divadlo, kino, sport ). 8% 1% 40% 51% ano spíše ano ne nedovedu pos.

22 21 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Doporučili byste rádi studium na naší škole? 2% 24% 74% rozhodně ano snad raději ne Máte problém s křesťanským zaměřením školy? 1% 1% 58% 12% 28% ne spíše ne ano rozhodně ano nedovedu pos. Myslíte, že vás škola dobře připraví ke studiu na VŠ? 0% 2% 17% 57% 24% rozhodně ano snad ano jak v čem nemyslím nedovedu pos.

2012/13. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic

2012/13. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic 2012/13 Výroční zpráva Gymnázia BMA 1 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. Charakteristika školy I. I. Základní údaje o škole I. II. Základní údaje o oboru žácích, pracovnících školy I.

Více

2013/14. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic

2013/14. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic 2013/14 Výroční zpráva Gymnázia BMA 2 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. Charakteristika školy I. I. Základní údaje o škole I. II. Základní údaje o oboru žácích, pracovnících školy I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více