Masarykova univerzita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Michal Rapco (UČO: ) Obor Evropská studia - Mediální studia a žurnalistika Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2013/2014 Přínos Skautské kurýrní pošty k budování státních institucí v mladém Československu Seminární práce Moderní politické dějiny Evropy (EVS101) Brno 2013

2 Obsah Úvod Rakousko-uherská státní správa Zemská politická správa Zemská samospráva Československá státní správa v roce Skautské hnutí Vznik světového skautingu Skauting v Československu Skautská kurýrní pošta Zhodnocení přínosu Skautské kurýrní pošty pro státní správu v rodícím se Československu Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků

3 Úvod Cílem této práce je posoudit, jakou měrou a čím byla v časech vzniku Československé republiky pro vznikající stát přínosná a prospěšná Skautská kurýrní pošta. V prvé části práce se chci zaměřit na státní správu Rakousko-Uherska, kterou mladý stát po válce přebíral. Část druhá se zaměří již na vznik státní správy Československa, na její proměnu z Rakousko-Uherské verze. V části třetí bych chtěl představit samotné skautské hnutí v období kolem roku Prvně jako světové hnutí, následně jeho československou odnož. Zmíním jeho tehdejší fungování, jak společnost toto nové hnutí vnímala. Po představení samotného hnutí bude následovat část o činnosti Skautské kurýrní pošty, světově unikátní organizace. V závěrečné pasáži práce se pokusí shrnout přínos této organizace pro tehdejší přerod institucí z Rakousko-Uherských na Československé. Toto téma jsem si vybral proto, že mě, jako člena skautského hnutí, přitahuje již dlouho. Také je lákavé svojí jistou nedobytností - doposud nebyla vytvořena žádná monografie, zabývající se Skautskou kurýrní poštou. Práce je tak koncipována z mnoha zdrojů, které se o její činnosti zmiňují vždy v částečných zmínkách. Velkou pomocí mi byla i návštěva výstavy v Poštovním muzeu v Praze, která se tomuto tématu věnovala, ovšem spíše z filatelistického hlediska. I tak jsem zde ale získal množství informací relevantních pro tuto práci. 3

4 1. Rakousko-uherská státní správa 1.1. Zemská politická správa Státní správa, kterou v roce 1918 zdědilo Československo po Rakousko Uhersku, byla ve stavu, v jakém ji zanechala reforma z roku Zásadní ústavní změny vyvolané pádem neoabsolutismu a zejména rakouskouherským vyrovnáním v roce 1867 se pochopitelně promítly i do státní správy. Právním základem nové organizace státní správy se stal článek 3 státního základního zákona o moci vládní a výkonné z 21. prosince 1867, podle něhož císař vykonává vládní moc prostřednictvím zodpovědných ministrů a podřízených jim úředníků a zřízenců a článek 14 státního základního zákona o moci soudcovské z téhož dne, podle něhož bylo soudnictví od roku 1868 ve všech instancích zásadně odděleno od správy. Na tomto základě bylo vybudováno ústrojí politické správy první a druhé instance zákonem č. 41 ř.z. z 19. května Ten stanovil, že v čele politické správy v královstvích a zemích stojí zemští šéfové. Jim přísluší reprezentace zeměpána při slavnostních příležitostech a oni zastupují císařskou vládu proti zemským sněmům. Zákon dále vymezoval pojem politické správy, když říkal, že do oboru politické správy náležejí v zemích všechny záležitosti, které v nejvyšší linii patří do působnosti ministerstva vnitra, ministerstva kultu a vyučování, ministerstva zeměbrany a veřejné bezpečnosti a ministerstva orby. Vliv zemských šéfů na záležitosti, které patřily do působnosti ministerstva financí a obchodu měl být určen zvláštními předpisy. Dále se v tomto zákoně říkalo, že pod vedením zemských šéfů budou záležitosti politické správy spravovány zemskými politickými úřady, dále zeměpanskými okresními politickými úřady a komunálními úřady obcí, které jsou opatřeny vlastními statuty 1. Agenda zemského místodržitelství se pochopitelně dále rozrůstala a v závislosti na tom přibývalo i zemských úředníků. Od roku 1870 byl zřízen u každého zemského politického úřadu zemský zdravotní referent a zemský zvěrolékař. Jako poradní sbor místodržitele byla zřízena zemská zdravotní rada. Již v roce 1860 byla zřízena zvláštní stavební nebo technická oddělení 2. 1 "."Organizace veřejné správy v letech , edited by Schelle, Karel. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s. 37 4

5 1.2. Zemská samospráva Správní činnost zemských sněmů bylo možné rozdělit do tří skupin. První skupinu tvořily funkce správní, při nichž šlo o to, aby sněm přímo rozhodujícím způsobem upravil jisté správní záležitosti, které mu byly přikázány. Tato skupina se týkala ponejvíce zemského hospodářství sněm upravoval zemský rozpočet, usnášel se o zemských účtech za minulé období, schvaloval zcizení kmenového jmění, usnášel se o systemizování a platech zemského úřednictva 3. Do druhé skupiny náležely takové funkce, kdy sněm podával dobrá zdání o některých záležitostech spadajících do oboru jeho působnosti. Třetí skupinu konečně tvořily funkce kontrolní sněm dohlížel na některé obory správy. Z titulu kontrolní činnosti dohlížely sněmy jednak na činnost zemských výkonných orgánů, jednak vykonávaly také jakousi kontrolní činnost v oboru správy, vykonávané zeměpanskými úřady. Poslední funkce sněmu byla konečně autonomní výkon spočíval ve správě vnitřních záležitostí samotného sněmu, tj. v ověřování poslaneckých voleb, ve volbě funkcionářů, úpravě jednacího řádu a podobně 4 Organizace samosprávy vzniklá začátkem šedesátých let 19. století zůstala v nezměněné podobě až do vzniku Československé republiky Československá státní správa v roce 1918 Přestože již na začátku roku 1918 bylo zřejmé, jakým směrem se budou vyvíjet válečné události a jaký politický osud bude možné Rakousko-Uhersku předvídat, přípravy na vznik samostatného československého státu neprobíhaly tak intenzivně, jak by se dalo očekávat. Přibližně od dubna 1918 se začal připravovat politický a hospodářský program, který měl být v novém československém státě realizován. Za tím účelem byl vytvořen přípravný výbor, jehož členy se stali: B. Franta, F. Pantůček, K. Kramář, J. Preiss, V. Pospíšil, A. Rašín, J. Scheiner a P. Šámal. Podle neurčitých a někdy dosti rozporných zpráv, jejich 3 "."Organizace veřejné správy v letech , edited by, Schelle, Karel. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 53 5

6 práce byla v hrubých rysech ukončena někdy v září 1918 a vyústila ve vypracování dvou osnov zákonů 6. Prvním zákonem československého státu se stal narychlo připravený zákon, běžně nazývaný recepční normou, schválený dne 28. října 1918 na schůzi pléna Národního výboru v Praze a později v částečně pozměněné verzi publikovaný ve Sbírce zákonů a nařízení pod číslem 11. Příprava tohoto zákona, stejně jako celý průběh převratu, byl nakonec záležitostí několika předchozích dnů, někdy i hodin, velmi úzké skupiny politiků, kteří zdaleka nepočítali s tak brzkým zhroucením Rakousko-Uherska v souladu s vojenskou-politickou koncepcí Dohody, vycházející z toho, že k definitivnímu vítězství nad Centrálními mocnostmi dojde až na jaře Vzhledem k tomu, že tedy rozpad Rakousko-Uherska představitelé Národního výboru začali tušit až na poslední chvíli, převzetí moci muselo být narychlo improvizováno. Proto až 14. října 1918 v den generální stávky se sešla porada několika významných politiků (B. Franta, V. Pospíšil, J. Preiss, A. Rašín, P. Šámal, J. Scheiner, F. Sís a F. Pantůček), na níž byly narychlo projednány znovu uvedené dva návrhy zákonů J. Preisse a F. Pantůčka. Vzhledem k tomu, že představitelům Národního výboru se návrhy zdály příliš obšírné, těžkopádné a v některých směrech neodpovídající jejich představám z hlediska realizace, byl v noci z 27. na 28. října 1918 Aloisem Rašínem Pantůčkův návrh politického zákona zestručněn a přepracován do podoby, s níž měla možnost se česká veřejnost seznámit příštího dne z denního tisku a plakátování. Podle tohoto zákona veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti a v návaznosti na to bylo stanoveno, že veškeré úřady samosprávné, státní i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení 7 Recepčním zákonem byla tedy zajištěna kontinuita s rakousko-uherským právním řádem a veřejnou správnou. S jeho zdůvodněním přišel brzy sám jeho autor Alois Rašín, když napsal, že základním tímto zákonem mělo být zamezeno, aby nenastal bezprávný stav, aby se celá státní správa nezastavila a aby se 29. října pracovalo dále, jako by revoluce vůbec nebylo. Se stanovisky přišli i právní teoretici, kteří popírali právní kontinuitu zdůrazňováním teorie o rozdílu mezi tzv. materiálně právní a formálně právní kontinuitou. Proto například F. Weyr mohl později tvrdit, že ani z hlediska juristického nelze v československém státě spatřovati pokračovatele bývalé Rakouské monarchie, poněvadž není mezi právním stavem 6 "."Vývoj správy v předválečném Československu: 1. část ( ), edited by Schelle, Karel, 243. Brno: Masarykova univerzita, s.30 7 Tamtéž, s. 31 6

7 před převratem ( ) a po něm žádné právní kontinuity. Weyrovo zdůvodnění však asi není možné nekriticky přijmout. Snaha o kontinuitu v oblasti práva a správního systému zde bezesporu byla. Co vedlo politické představitele k těmto krokům, vysvětluje mimo jiné i publicista Ferdinand Peroutka, konstatující, že si lze snadno domyslet, proč demokratičtí zákonodárci neodvrhli netrpělivě všechno toto rakouské dědictví: kritická doba výbojných davových hnutí, snadno bouřlivě se přenášející na ulici, sociální radikalismus velké části dělnictva nikterak se netajícího tím, že je odhodláno v příhodné době užít také násilí, celá nejistota převratového času vzala jim k tomu chuť. Neváhali také vybavit úřady dostatečnými prostředky pro případ, že by demokracie sama v sobě nenalezla dosti kázně Hlavní státní institucí se v prvních dnech nového státu stal Národní výbor. Ten v sobě skloubil jak moc výkonnou, tak i moc exekutivní. Až do 28. října byl složen pouze ze zástupců zemí českých, teprve v den převratu se Národní výbor rozšířil o Slováka Vavro Šrobára, který byl také hned dosazen do samotného předsednictva. Až do přeměny v Národní shromáždění se již počet členů neměnil 9. Ještě ani neutichly národní oslavy demonstrující spontánní nadšení českého lidu z dosažené národní svobody a získání státní samostatnosti, řada představitelů státních úřadů, u nichž až do posledních hodin života monarchie byla z veškeré jejich činnosti a z protičeského postoje patrna bezmezná oddanost rakouskému trůnu, se dávala dobrovolně k dispozici Národnímu výboru. Ať již to byl polní maršál A. Zanantoni či velící generál pražské posádky P. Kestřánek, všichni pochopili, že doba rakouské nadvlády začala patřit minulosti. Ve dnech října 1918 zároveň došlo k jednání pražského Národního výboru s představiteli místodržitelství o předání státní moci. I když zpočátku především ze strany místodržitele hraběte M. Coudenhove byla patrná značná neochota k jakémukoli dorozumění se, jednání mělo dost rychlý spád. Po kratší diskusi ohledně opatření správy v německých okresech se obě strany dohodly na tom, že dosavadní státní správa zůstane, jak po stránce osobní, tak administrativní, nedotčena a že bude fungovat nerušeně dále. Zároveň bylo sjednáno, že místodržitelství uznává Národní výbor za výkonný orgán suverenity národa a uzná jeho spoluřízení veřejné správy. O dalších modalitách měla být vedena pozdější průběžná jednání, jejichž výsledky se měly vtělit do příslušných instrukcí politických úřadů. Hraběte M. Coudenhove, který odešel na dlouhou dovolenou, z níž se již nevrátil, zastoupil J. Kosina, 8 "."Vývoj správy v předválečném Československu: 1. část ( ), edited by Schelle, Karel, 243. Brno: Masarykova univerzita, s "."Vznik Československé republiky 1918: k 90. výročí vzniku Československé republiky, edited by Schelle, Karel. Ostrava: Key Publishing, s. 29 7

8 jenž patřil k části nezkompromitovaného úřednictva působícího v době světové války v českém duchu 10. V průběhu prvních tří dnů existence samostatného československého státu postupně docházelo k podřizování se Národnímu výboru i dalších správních úřadů, jakož i policejních a soudních institucí. A tak 30. října 1918 měl již pražský Národní výbor pevně ve svých rukou převážnou většinu státní správy, bývalé rakouské státní administrativy. Téměř úplná recepce rakouského správního systému byla tedy zajištěna 11. Určité změny, alespoň formálního rázu, však musely být učiněny. Dosavadní státní aparát, který v minulosti tak neblaze proslul svou podporou zejména protičeských tendencí v habsburské monarchii, bezpochyby výrazně ztratil autoritu. Proto bylo zapotřebí změnit, když ne charakter, tak alespoň názvy úřadů. Z toho důvodu 7. listopadu 1918 byl v denním tisku zveřejněn oběžník vydaný 5. listopadu 1918 pražským místodržitelstvím a adresovaný veškerým přednostům okresních hejtmanství a politických expozitur, jakož i přednostovi Policejního ředitelství v Praze, v němž se z rozkazu Národního výboru nařizovalo, aby politické úřady okresní vedle svého dosavadního názvu užívaly ve vnějším i vnitřním úřadování až na další dodatku Okresní správa politická Národního výboru tak, jak místodržitelství přidá ke svému pojmenování doložku Zemská správa politická Národního výboru "."Vývoj správy v předválečném Československu: 1. část ( ), edited by, Schelle, Karel, 243. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 33 8

9 3. Skautské hnutí 3.1. Vznik světového skautingu Zakladatelem světového skautského hnutí je sir Robert Baden-Powell (celým jménem Robert Stephenson Smyth Baden-Powell; často označován jako B-P). Příslušník britské armády proslul obranou pevnosti Mafeking v Búrské válce. V Mafekingu si uvědomil, jak v chlapcích roste pocit odpovědnosti, když mají důvěru dospělých 13. Sepsal příručku pro vojáky Aids to Scouting, ovšem nečekal, že si ji oblíbí chlapci, nebyla jim určena. Chtěl je spíše získat pro mír a rozhodl se napsat příručku jinou návod ke skautským hrám 14. Tuto novou příručku již měl částečně napsánu, částečně ještě ve své hlavě. Aby si své myšlenky mohl ověřit v praxi, vybral 20 chlapců a uspořádal pro ně první skautský tábor na ostrově Brownsea. Zde zavedl systém hlídek a jejich velitelů Po úspěchu tábora a ověření svých nápadů začal psát kapitoly knihy Scouting for boys. Namísto pouhého výchovného poučování zabalil vše do dobrodružného vyprávění, které ještě doplnil návody ke hrám 17. Baden-Powell původně nezamýšlel vytvořit novou, vlastní organizaci. Hodlal zavádět skautskou výchovu do institucí již stávajících, do Boys Brigades, do YMCA, do škol apod., avšak příliv hochů si vytvoření vlastního ústředního hnutí vynutil. A tak byla vytvořena Boys Scout Association of Great Britain (Sdružení hochů skautů Velké Británie). Vytvořila se pevná organizace, jejímž patronem se stal král. V čele stál hlavní stan s radou (jmenovanou králem) a štáb s náčelníkem (Chief Scout) 18. Od roku 1910 jsou zakládány skautské organizace téměř ve všech evropských zemích: ve skandinávských, ve Francii, Řecku, Belgii a Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, 13 "." kautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu, edited by Šantora, Roman, and Václav Nosek. Praha: Mladá fronta-junák, s "."Cestou k pramenům: 100 let skautingu v obrazech, edited by Nosek-Windy, Václav. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2012,.s 6 15 Dnes jako družiny a jejich rádci, případně i podrádci 16 "."Cestou k pramenům: 100 let skautingu v obrazech, edited by Nosek-Windy, Václav. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2012?..s 6 17 Tamtéž, s Tamtéž, s. 10 9

10 v Čechách (1911 A. B. Svojsík), Rusku a Finsku (ilegálně). Z asijských zemí zavedly skauting nejdříve Japonsko, Indie, Čína a Thajsko 19. Během 1. světové války dostali skauti ve Velké Británii možnost předvést svou užitečnost ve službě vlasti. Zatímco starší odcházeli na bojiště, mladší konali válečné služby jako poslíčci, hlídky na mostech a železnici, při pomocných pracích v nemocnicích, jako trubači za náletů, při zemědělských pracích, při sběru papíru a kovů 20. Roku 1920 svolal B. -P. britské skauty k velkému sjezdu, jamboree, do Londýna, kam byli zváni i skauti jiných zemí. Třináct let po vzniku hnutí a pouhé dav roky po skončení hrůzné první světové války jamboree dokázalo, že skauting může sjednotit národy do jednoho stejnokroje společným duchem míru a přátelství. Co se nedařilo dospělým, zvládla mládež dokonale. Bylo zde též ustanoveno Mezinárodní skautské bratrstvo (dnes se používá termín WOSM World Organization of the Scout Movement) Skauting v Československu Středoškolský profesor tělocviku v Praze Antonín Benjamín Svojsík byl mužem nevšedních zkušeností životních a velké energie. V dětství poznal hmotnou nouzi a naučil se samostatnosti a houževnatosti přivyděláváním i prázdninovým putováním. Léta se zabýval myšlenkou reformy výchovy české mládeže, a zejména všestranné přirozené výchovy ve volné přírodě. V roce 1911 byly v rakouských gymnáziích zavedeny nové učební osnovy s prvky skautingu. Na Baden-Powellovo působení v Anglii upozornil Svojsíka Ing. Meilbeck, který tam v té době pobýval 22. Svojsík Anglii navštívil a poznal skauting tam i v několika dalších zemích. Zkoušel ihned prvky skautské výchovy s několika hochy a začal organizovat český skauting po poradách s pedagogickými odborníky školními inspektory Bílým a Klenkou, profesory Drtinou, Čádou, Masarykem, Weignerem i politickými a kulturními představiteli národa Kramářem, Klofáčem, Jiráskem a dalšími, které dokázal zaujmout novými výchovnými 19 "."Cestou k pramenům: 100 let skautingu v obrazech, edited by Nosek-Windy, Václav. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2012?, s Tamtéž, s Tamtéž, s "."Historie skautingu: cestou k pramenům, edited by Lešanovský, Karel, and Václav Nosek-Windy. Praha: Tiskové a distribuční centrum, s

11 myšlenkami. Psal a přednášel o skautské výchově a se svými žáky z žižkovské reálky začal provádět skautský výcvik na vycházkách a výletech do okolí Prahy 23. Pro český skauting nalezl i domácí vzor a tradici českých hraničářů Chodů, svobodymilovných Psohlavců, lidí silných a statečných, sžitých s přírodou. Svojsík považoval za nutné vynechat ve shodě s vžitým sokolským pojetím výslovné zdůraznění náboženské stránky a věrnost panovníkovi (jako je tomu u anglických skautů), které v nesvobodné situaci českého národa za Rakouska Uherska a pro vztah k habsburské dynastii byly nepoužitelné. Zdůraznil však ve skautingu lásku k užší vlasti české, a ne širší rakouské, a lásku k národu a domovu 24. O prázdninách roku 1912 uspořádal Svojsík první tábor, v Orlovských lesích pod hradem Lipnicí na Humpolecku. Do tábora dorazili hoši z Prahy s těžkou károu naloženou výstrojí pěšky za čtyři dny. V táboře vyzkoušeli první čeští skauti úplnou skautskou praxi za nesnadných podmínek, ale zcela úspěšně. Byly tím v praxi vyvráceny námitky proti vhodnosti skautingu a probuzen zájem v institucích i ve veřejnosti 25. Z důvodu neustále narůstajícího počtu členů bylo nezbytné založit vlastní organizaci tak vznikl 15. června 1914 Junák Český skaut (JČS) 26. Nadšenou práci a slibný rozvoj mladého hnutí narušila světová válka. Skauti se dostali do nesnadného postavení. Byli rakouskými úřady vyzývání k plnění válečných úkolů v zázemí (jako v Anglii i jinde). Svojsík choulostivou situaci vyřešil slibem pomoci na úseku charitativní práce, péče o raněné a invalidy, ve spolupráci s Červeným křížem a Českým srdcem. Uchránil tak skauty před cvičením junobrany (předvojenská příprava starších středoškoláků) pod německým velením, a hnutí před zbytečnou perzekucí. Ve skutečnosti vládl v oddílech protirakouský duch a skauti se připravovali na budoucí úkoly. Svojsík, ač neušel výtkám, odmítl spolek rozpustit. Válka postihla skauting značně. Stupňované zásobování a hmotné potíže znesnadňovaly táboření. Vůdcové oddílů odcházeli na frontu, a 23 Historie skautingu: cestou k pramenům, edited by Lešanovský, Karel, and Václav Nosek-Windy. Praha: Tiskové a distribuční centrum, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

12 ne všude se podařilo je nahradit starším rádcem nebo jinou vhodnou osobou. Nejtěžší ovšem byly zprávy o skautech padlých na frontách 27. Některé oddíly za války zanikly, jiné opět vznikaly, takže r měl Junák v Praze asi 300 členů ve 14 oddílech chlapeckých a 6 dívčích. Mimo Prahu byly oddíly v Třebechovicích pod Orebem, Domažlicích, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Jičíně, Nymburce a Čáslavi. Začátkem roku 1918 také vznikl samostatný Ženský odbor JČS, jehož předsedkyní se stala spisovatelka Bronislava Herbenová. V oddílech se s tušeným koncem války vedly buřičské řeči a při slavnostech jubilea Národního divadla skauti provolávali slávu budoucímu československému státu. 28. říjen 1918 našel skauty připravené. V Praze na první pokyn Svojsíkův se dostavili ke konání služeb pro Národní Výbor. Důležitou akcí bylo zřízení pošty skautů (její známky byly nejen prvními poštovními známkami Československé republiky, ale také prvními skautskými známkami na světě). Podobně na jiných místech konali skauti pohotově služby vznikající republice a získali tím všeobecné uznání. Vedle sokolů se čeští skauti jako první osvědčili ve službě samostatnému státu Historie skautingu: cestou k pramenům, edited by Lešanovský, Karel, and Václav Nosek-Windy. Praha: Tiskové a distribuční centrum, s Tamtéž, s

13 4. Skautská kurýrní pošta Junáci! Volám Vás vykonati povinnost! Přijďte v úterý ráno, pokud možno v kroji na Starou Rychtu (Praha I., Rytířská ulice). A. B. Svojsík, vrchní vůdce 29 Tímto inzerátem v novinách začala činnost Skautské kurýrní pošty v Praze. Text byl zveřejněn 28. října a hned další den se na určeném místě, kde tou dobou byla skautská kancelář, sešlo přibližně 400 skautů a skautek. Tam složili slib věrnosti a služby republice na vzácný prapor Českého Olympijského výboru s českým lvem. Tento prapor vlál na mezinárodních slavnostech vedle praporů samostatných států i vedle praporu Rakouska v dobách, kdy jsme byli ještě rakouskou provincií. Prapor přinesl Josef Rössler-Ořovský, místostarosta spolku Junák Český skaut a český delegát mezinárodních sportovních svazů. Junáci přijali výzvu, aby si od toho dne tykali a oslovovali se bratře a sestro. 30 Skauti měli na starost doručování písemností a pokynů mezi Národním výborem a státními institucemi, které postupně přebíral pod svoji kontrolu. Za tímto účelem byly vydány i speciální poštovní známky, kterými byly listy opatřeny. Obrázek 1: Známky Skautské kurýrní pošty 29 Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S Tamtéž, s

14 Modré, desetihaléřové, známky se používaly pro dopisnice a tiskopisy, červené známky o hodnotě dvacet haléřů byly určeny pro dopisy a telegramy. Šlo nejen o první československé známky, ale zároveň také o první skautské poštovní známky na světě. Při přenosu listin mohli skautští kurýři využívat hromadnou dopravu zdarma. Za legitimaci jim sloužil jednak skautský kroj, jednak i legitimace od Národního výboru, která zároveň zplnomocňovala svého nositele k udržování pořádku a klidu. Obrázek 2: Legitimace kurýra Pošty Velitelství skautů se nacházelo na Střeleckém ostrově. Část junáků tam zůstala ve službě, další skupiny odešly na radnici, nádraží, policejní ředitelství, Staroměstské náměstí a poštu. Pohotovostní oddíl měl svoje sídlo v Havelské škole 31 Strážní službu vykonávali junáci prvních 14 dní nové republiky společně se Sokoly a vojáky. Střežili Obecní dům, Harrachův palác sídlo Národního výboru, pražský Hrad, Nosticův palác, vojenská skladiště a další veřejné a významné budovy. Školy byly zavřené až do prvních dnů listopadu, potom bylo učení opět zahájeno, ale skauti-středoškoláci konali dál strážní službu na Strahově a u petřínské rozhledny 32. O činnosti skautů a jejich spolehlivosti psal i dobový tisk, například o jejich činnosti v Harrachově paláci napsaly Národní listy : Není lehké sem vniknouti. Malý 31 Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S Tamtéž, s

15 pevný řetězec skautů zastaví každého návštěvníka, každého bez výjimky. Musí se legitimovati, říci kdo je, v jaké věci přichází, ke komu. Je-li oprávněn, ochotně je vpuštěn s pokynem kam, na koho. Kterýkoli hodnostář státní či vojenský ze včerejška je nucen se tu legitimovati bystrému skautovi. Při tom jde všechno rychle a hladce. 33 V článku je popisována ještě agenda v přízemí a v prvním poschodí a článek pak pokračuje: I tady, jako všude, službu strážnou konají skauti, obstarávají posílky, od nejdůležitějších věcí státních až po drobné, všecko lze svěřiti s bezpečností těmto bystrým, inteligentním hochům, jejichž horlivost je obdivuhodná a disciplína vzorná. Jejich hlavní vůdce prof. Svojsík na ně může být pyšný! 34. Podle služebního předpisu junáci ručili za svěřené dopisy a listiny, předávané jim k doručení v úřadovně v Harrachovském paláci. Osoba, které byl dopis doručen, potvrdila příjem buď na obálce, kterou potom skaut donesl zpět, nebo do tzv. recepisové knihy, kterou ji k podpisu předložil. Obrázek 3: Doručovací knížka 33 Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S Tamtéž, s

16 Obrázek 4: Služební předpis Skauti konali službu po šestihodinových směnách 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jejich služba byla ukončena 25. listopadu 1918, kdy se státní úřady již mohly plně spolehnout na loajalitu svých zaměstnanců a kdy začaly fungovat také školy. Skautská kurýrní pošta poté byla obnovena ještě 21. prosince téhož roku při příjezdu prezidenta Masaryka do Prahy. Tím již ale její činnost definitivně skončila Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S

17 5. Zhodnocení přínosu Skautské kurýrní pošty pro státní správu v rodícím se Československu Činnost Skautské kurýrní pošty (nebo také Pošty českých skautů) byla vystavěna na dvou skautských heslech: Buď připraven a Sloužím. Změna v tehdejší společnosti, jakou přechod od monarchie k samostatnému státu jistě byla, si vyžádala to nejlepší od všech obyvatel dotčených zemí, pokud o tuto změnu stáli. Vždyť se podívejme, jak vypadala tehdejší státní správa ze dne na den se změnila nejvyšší autorita, které se měli úředníci zodpovídat. Takže zatímco dlouhodobě byla práce tehdejších správních zaměstnanců zaměřena protičesky (jak jsem doložil z literatury v předchozích kapitolách), najednou mělo dojít k úplnému otočení kurzu. Dalo se v takovéto situaci spolehnout na tehdejší struktury? Dle mého názoru rozhodně nešlo. I když na mnohých postech byli jistě lidé, kteří novému zřízení fandili, nedalo se věřit úplně všem. Bylo také potřeba nějak zprostředkovat komunikaci mezi těmito důvěryhodnými osobami a právě zde padla volba na skauty. Skauti totiž nebyli žádným způsobem napojeni na tehdejší mocnářství. Ačkoliv se rakouská skautská organizace snažila začlenit je pod sebe, dokázal je Svojsík před tímto uchránit. Také si během světové války získali svou činností respekt a uznání ve společnosti při charitativní práci a péči o zraněné a nemocné se pozitivně zapsali do podvědomí mnoha lidí. Jistou roli ve výběru skautů jako poslů mezi Národním výborem a jím přebíranými institucemi jistě také sehrálo členství Antonína Benjamína Svojsíka ve Výboru a také to, že vznik a založení skautského hnutí, tehdy ještě na území Rakousko-Uherska, Svojsík probíral s takovými respektovanými osobnostmi, jako byli namátkou Masaryk, Kramář nebo Jirásek. Že činnost Skautské kurýrní pošty byla pro přebírání vlády v Československu důležitá a prospěšná, dokládají i vyjádření některých osobností v dobovém tisku: Prezident senátu Dr. Soukup o skautech řekl: Byli jsme svědky krásné a nezapomenutelné práce, kterou tenkrát skauti vykonali pro náš revoluční převrat a pro naši republiku, o niž se tehdá tolik zasloužili Republika je jim zavázána velikými díky za práci v době převratu Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S

18 Dr. K. Domin, rektor Karlovy univerzity: Na těch, kteří pracovali v Národním výboru, jsem teprve poznal, co skauti dokáží. To byl opravdu zázrak! Práce, kterou skauti konali, nemůže být nikdy doceněna. Tu pohotovost a cílevědomost jejich nebyl bych si nikdy dovedl představiti, kdybych sám neviděl ty hochy pracovati. Při tom si počínali skromně. Lituju opravdu, že se tak málo vzpomíná vzorné práce, kterou naši skauti v prvých dnech své republice prokázali. 37 Naskýtá se jedna otázka bylo by možné něco takového dnes zopakovat? Doba a technologie již pokročily dál, jistě by nešlo o doručování dopisů, ale myslím si, že ano. Čeští skauti jsou dnes také jinde než před 95 lety funguje tu například Skautská ochranná služba, která má na starost ochranu osob a majetku a také předlékařskou pomoc nebo přímo Skautské záchranářské středisko. Případná pomoc v přelomové události našich dějin by tak již mohla být mnohem širší. To vše v duchu stejných dvou hesel jako tehdy: Buď připraven a Sloužím! 37 Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S

19 6. Závěr V prvních kapitolách této práce jsem přinesl shrnutí o státní správě v Rakousko- Uhersku, které tehdejší Československo přebíralo. Při studiu pramenů jsem došel k poznání, že jde o téma značně široké a obsáhle, pokusil jsem se ho tedy co nejvíce zestručnit a zaměřit výhradně na situaci roku 1918, která pro tuto seminární práci byla klíčová. Obdobně jsem postupoval i při zpracovávání historie skautského hnutí, a to jak světového, tak domácího. Zcela opačná situace ovšem nastala u Skautské kurýrní pošty. Zde prameny a zdroje nebyly, nebo se v mnoha publikacích opakoval neustále ten stejný text. Výjimkou byla výstava v Poštovním muzeu v Praze, pořádaná k výročí 95 let Skautské kurýrní pošty. Pomohla mi se v tématu lépe zorientovat a také jsem měl možnost pořídit fotografie některých vzácných exponátů, které jsem zde poté použil. Výstava ovšem byla zaměřena spíše na filatelistickou stránku věci, i tak ovšem byla přínosná. Velkou pomocí mi ovšem byli dva historici z Klubu skautských sběratelů Junáka Martin Krček Jack a Václav Nosek Windy, kteří mě nasměrovali na pár publikací k tématu a poskytli i další informace, kde dále hledat a z čeho čerpat. A jak mi napsal v mailu bratr Jack: Máš bohužel naprostou pravdu, pokud vím tak žádná monografie na toto téma nebyla dosud vydána. V rámci posledních let se o tom bavíme na Klubu skautských sběratelů, ale zatím nejsou síly a lidé, kteří by toto téma fundovaně zpracovali do tisku. Rozhodně by si to ale PČS zasloužila coby republikově velmi významná událost. V budoucnu bychom to měli v plánu, ale to je asi skutečně zatím hudba budoucnosti. Nezbývá než doufat, že se tomuto tématu rozhodně někdo v budoucnu hlouběji věnovat, protože se jedná o velký nepopsaný dějinný prostor v počátku existence samostatného Československého státu. 19

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

II. ZROZENÍ SKAUTINGU

II. ZROZENÍ SKAUTINGU II. ZROZENÍ SKAUTINGU Ještě než se zmíníme o okolnostech vlastního založení skautingu Baden-Powellem, je třeba zmínit jinou osobnost, která měla na toto hnutí (a o českém skautingu to platí dvojnásob)

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA AKTIVITA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže ujasnit základní rozdíly ve funkcích mládežnických organizací v totalitním systému a v demokracii. Žáci se seznámí s prostředky manipulace mládeže komunistického

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více