Masarykova univerzita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Michal Rapco (UČO: ) Obor Evropská studia - Mediální studia a žurnalistika Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2013/2014 Přínos Skautské kurýrní pošty k budování státních institucí v mladém Československu Seminární práce Moderní politické dějiny Evropy (EVS101) Brno 2013

2 Obsah Úvod Rakousko-uherská státní správa Zemská politická správa Zemská samospráva Československá státní správa v roce Skautské hnutí Vznik světového skautingu Skauting v Československu Skautská kurýrní pošta Zhodnocení přínosu Skautské kurýrní pošty pro státní správu v rodícím se Československu Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků

3 Úvod Cílem této práce je posoudit, jakou měrou a čím byla v časech vzniku Československé republiky pro vznikající stát přínosná a prospěšná Skautská kurýrní pošta. V prvé části práce se chci zaměřit na státní správu Rakousko-Uherska, kterou mladý stát po válce přebíral. Část druhá se zaměří již na vznik státní správy Československa, na její proměnu z Rakousko-Uherské verze. V části třetí bych chtěl představit samotné skautské hnutí v období kolem roku Prvně jako světové hnutí, následně jeho československou odnož. Zmíním jeho tehdejší fungování, jak společnost toto nové hnutí vnímala. Po představení samotného hnutí bude následovat část o činnosti Skautské kurýrní pošty, světově unikátní organizace. V závěrečné pasáži práce se pokusí shrnout přínos této organizace pro tehdejší přerod institucí z Rakousko-Uherských na Československé. Toto téma jsem si vybral proto, že mě, jako člena skautského hnutí, přitahuje již dlouho. Také je lákavé svojí jistou nedobytností - doposud nebyla vytvořena žádná monografie, zabývající se Skautskou kurýrní poštou. Práce je tak koncipována z mnoha zdrojů, které se o její činnosti zmiňují vždy v částečných zmínkách. Velkou pomocí mi byla i návštěva výstavy v Poštovním muzeu v Praze, která se tomuto tématu věnovala, ovšem spíše z filatelistického hlediska. I tak jsem zde ale získal množství informací relevantních pro tuto práci. 3

4 1. Rakousko-uherská státní správa 1.1. Zemská politická správa Státní správa, kterou v roce 1918 zdědilo Československo po Rakousko Uhersku, byla ve stavu, v jakém ji zanechala reforma z roku Zásadní ústavní změny vyvolané pádem neoabsolutismu a zejména rakouskouherským vyrovnáním v roce 1867 se pochopitelně promítly i do státní správy. Právním základem nové organizace státní správy se stal článek 3 státního základního zákona o moci vládní a výkonné z 21. prosince 1867, podle něhož císař vykonává vládní moc prostřednictvím zodpovědných ministrů a podřízených jim úředníků a zřízenců a článek 14 státního základního zákona o moci soudcovské z téhož dne, podle něhož bylo soudnictví od roku 1868 ve všech instancích zásadně odděleno od správy. Na tomto základě bylo vybudováno ústrojí politické správy první a druhé instance zákonem č. 41 ř.z. z 19. května Ten stanovil, že v čele politické správy v královstvích a zemích stojí zemští šéfové. Jim přísluší reprezentace zeměpána při slavnostních příležitostech a oni zastupují císařskou vládu proti zemským sněmům. Zákon dále vymezoval pojem politické správy, když říkal, že do oboru politické správy náležejí v zemích všechny záležitosti, které v nejvyšší linii patří do působnosti ministerstva vnitra, ministerstva kultu a vyučování, ministerstva zeměbrany a veřejné bezpečnosti a ministerstva orby. Vliv zemských šéfů na záležitosti, které patřily do působnosti ministerstva financí a obchodu měl být určen zvláštními předpisy. Dále se v tomto zákoně říkalo, že pod vedením zemských šéfů budou záležitosti politické správy spravovány zemskými politickými úřady, dále zeměpanskými okresními politickými úřady a komunálními úřady obcí, které jsou opatřeny vlastními statuty 1. Agenda zemského místodržitelství se pochopitelně dále rozrůstala a v závislosti na tom přibývalo i zemských úředníků. Od roku 1870 byl zřízen u každého zemského politického úřadu zemský zdravotní referent a zemský zvěrolékař. Jako poradní sbor místodržitele byla zřízena zemská zdravotní rada. Již v roce 1860 byla zřízena zvláštní stavební nebo technická oddělení 2. 1 "."Organizace veřejné správy v letech , edited by Schelle, Karel. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s. 37 4

5 1.2. Zemská samospráva Správní činnost zemských sněmů bylo možné rozdělit do tří skupin. První skupinu tvořily funkce správní, při nichž šlo o to, aby sněm přímo rozhodujícím způsobem upravil jisté správní záležitosti, které mu byly přikázány. Tato skupina se týkala ponejvíce zemského hospodářství sněm upravoval zemský rozpočet, usnášel se o zemských účtech za minulé období, schvaloval zcizení kmenového jmění, usnášel se o systemizování a platech zemského úřednictva 3. Do druhé skupiny náležely takové funkce, kdy sněm podával dobrá zdání o některých záležitostech spadajících do oboru jeho působnosti. Třetí skupinu konečně tvořily funkce kontrolní sněm dohlížel na některé obory správy. Z titulu kontrolní činnosti dohlížely sněmy jednak na činnost zemských výkonných orgánů, jednak vykonávaly také jakousi kontrolní činnost v oboru správy, vykonávané zeměpanskými úřady. Poslední funkce sněmu byla konečně autonomní výkon spočíval ve správě vnitřních záležitostí samotného sněmu, tj. v ověřování poslaneckých voleb, ve volbě funkcionářů, úpravě jednacího řádu a podobně 4 Organizace samosprávy vzniklá začátkem šedesátých let 19. století zůstala v nezměněné podobě až do vzniku Československé republiky Československá státní správa v roce 1918 Přestože již na začátku roku 1918 bylo zřejmé, jakým směrem se budou vyvíjet válečné události a jaký politický osud bude možné Rakousko-Uhersku předvídat, přípravy na vznik samostatného československého státu neprobíhaly tak intenzivně, jak by se dalo očekávat. Přibližně od dubna 1918 se začal připravovat politický a hospodářský program, který měl být v novém československém státě realizován. Za tím účelem byl vytvořen přípravný výbor, jehož členy se stali: B. Franta, F. Pantůček, K. Kramář, J. Preiss, V. Pospíšil, A. Rašín, J. Scheiner a P. Šámal. Podle neurčitých a někdy dosti rozporných zpráv, jejich 3 "."Organizace veřejné správy v letech , edited by, Schelle, Karel. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 53 5

6 práce byla v hrubých rysech ukončena někdy v září 1918 a vyústila ve vypracování dvou osnov zákonů 6. Prvním zákonem československého státu se stal narychlo připravený zákon, běžně nazývaný recepční normou, schválený dne 28. října 1918 na schůzi pléna Národního výboru v Praze a později v částečně pozměněné verzi publikovaný ve Sbírce zákonů a nařízení pod číslem 11. Příprava tohoto zákona, stejně jako celý průběh převratu, byl nakonec záležitostí několika předchozích dnů, někdy i hodin, velmi úzké skupiny politiků, kteří zdaleka nepočítali s tak brzkým zhroucením Rakousko-Uherska v souladu s vojenskou-politickou koncepcí Dohody, vycházející z toho, že k definitivnímu vítězství nad Centrálními mocnostmi dojde až na jaře Vzhledem k tomu, že tedy rozpad Rakousko-Uherska představitelé Národního výboru začali tušit až na poslední chvíli, převzetí moci muselo být narychlo improvizováno. Proto až 14. října 1918 v den generální stávky se sešla porada několika významných politiků (B. Franta, V. Pospíšil, J. Preiss, A. Rašín, P. Šámal, J. Scheiner, F. Sís a F. Pantůček), na níž byly narychlo projednány znovu uvedené dva návrhy zákonů J. Preisse a F. Pantůčka. Vzhledem k tomu, že představitelům Národního výboru se návrhy zdály příliš obšírné, těžkopádné a v některých směrech neodpovídající jejich představám z hlediska realizace, byl v noci z 27. na 28. října 1918 Aloisem Rašínem Pantůčkův návrh politického zákona zestručněn a přepracován do podoby, s níž měla možnost se česká veřejnost seznámit příštího dne z denního tisku a plakátování. Podle tohoto zákona veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti a v návaznosti na to bylo stanoveno, že veškeré úřady samosprávné, státní i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení 7 Recepčním zákonem byla tedy zajištěna kontinuita s rakousko-uherským právním řádem a veřejnou správnou. S jeho zdůvodněním přišel brzy sám jeho autor Alois Rašín, když napsal, že základním tímto zákonem mělo být zamezeno, aby nenastal bezprávný stav, aby se celá státní správa nezastavila a aby se 29. října pracovalo dále, jako by revoluce vůbec nebylo. Se stanovisky přišli i právní teoretici, kteří popírali právní kontinuitu zdůrazňováním teorie o rozdílu mezi tzv. materiálně právní a formálně právní kontinuitou. Proto například F. Weyr mohl později tvrdit, že ani z hlediska juristického nelze v československém státě spatřovati pokračovatele bývalé Rakouské monarchie, poněvadž není mezi právním stavem 6 "."Vývoj správy v předválečném Československu: 1. část ( ), edited by Schelle, Karel, 243. Brno: Masarykova univerzita, s.30 7 Tamtéž, s. 31 6

7 před převratem ( ) a po něm žádné právní kontinuity. Weyrovo zdůvodnění však asi není možné nekriticky přijmout. Snaha o kontinuitu v oblasti práva a správního systému zde bezesporu byla. Co vedlo politické představitele k těmto krokům, vysvětluje mimo jiné i publicista Ferdinand Peroutka, konstatující, že si lze snadno domyslet, proč demokratičtí zákonodárci neodvrhli netrpělivě všechno toto rakouské dědictví: kritická doba výbojných davových hnutí, snadno bouřlivě se přenášející na ulici, sociální radikalismus velké části dělnictva nikterak se netajícího tím, že je odhodláno v příhodné době užít také násilí, celá nejistota převratového času vzala jim k tomu chuť. Neváhali také vybavit úřady dostatečnými prostředky pro případ, že by demokracie sama v sobě nenalezla dosti kázně Hlavní státní institucí se v prvních dnech nového státu stal Národní výbor. Ten v sobě skloubil jak moc výkonnou, tak i moc exekutivní. Až do 28. října byl složen pouze ze zástupců zemí českých, teprve v den převratu se Národní výbor rozšířil o Slováka Vavro Šrobára, který byl také hned dosazen do samotného předsednictva. Až do přeměny v Národní shromáždění se již počet členů neměnil 9. Ještě ani neutichly národní oslavy demonstrující spontánní nadšení českého lidu z dosažené národní svobody a získání státní samostatnosti, řada představitelů státních úřadů, u nichž až do posledních hodin života monarchie byla z veškeré jejich činnosti a z protičeského postoje patrna bezmezná oddanost rakouskému trůnu, se dávala dobrovolně k dispozici Národnímu výboru. Ať již to byl polní maršál A. Zanantoni či velící generál pražské posádky P. Kestřánek, všichni pochopili, že doba rakouské nadvlády začala patřit minulosti. Ve dnech října 1918 zároveň došlo k jednání pražského Národního výboru s představiteli místodržitelství o předání státní moci. I když zpočátku především ze strany místodržitele hraběte M. Coudenhove byla patrná značná neochota k jakémukoli dorozumění se, jednání mělo dost rychlý spád. Po kratší diskusi ohledně opatření správy v německých okresech se obě strany dohodly na tom, že dosavadní státní správa zůstane, jak po stránce osobní, tak administrativní, nedotčena a že bude fungovat nerušeně dále. Zároveň bylo sjednáno, že místodržitelství uznává Národní výbor za výkonný orgán suverenity národa a uzná jeho spoluřízení veřejné správy. O dalších modalitách měla být vedena pozdější průběžná jednání, jejichž výsledky se měly vtělit do příslušných instrukcí politických úřadů. Hraběte M. Coudenhove, který odešel na dlouhou dovolenou, z níž se již nevrátil, zastoupil J. Kosina, 8 "."Vývoj správy v předválečném Československu: 1. část ( ), edited by Schelle, Karel, 243. Brno: Masarykova univerzita, s "."Vznik Československé republiky 1918: k 90. výročí vzniku Československé republiky, edited by Schelle, Karel. Ostrava: Key Publishing, s. 29 7

8 jenž patřil k části nezkompromitovaného úřednictva působícího v době světové války v českém duchu 10. V průběhu prvních tří dnů existence samostatného československého státu postupně docházelo k podřizování se Národnímu výboru i dalších správních úřadů, jakož i policejních a soudních institucí. A tak 30. října 1918 měl již pražský Národní výbor pevně ve svých rukou převážnou většinu státní správy, bývalé rakouské státní administrativy. Téměř úplná recepce rakouského správního systému byla tedy zajištěna 11. Určité změny, alespoň formálního rázu, však musely být učiněny. Dosavadní státní aparát, který v minulosti tak neblaze proslul svou podporou zejména protičeských tendencí v habsburské monarchii, bezpochyby výrazně ztratil autoritu. Proto bylo zapotřebí změnit, když ne charakter, tak alespoň názvy úřadů. Z toho důvodu 7. listopadu 1918 byl v denním tisku zveřejněn oběžník vydaný 5. listopadu 1918 pražským místodržitelstvím a adresovaný veškerým přednostům okresních hejtmanství a politických expozitur, jakož i přednostovi Policejního ředitelství v Praze, v němž se z rozkazu Národního výboru nařizovalo, aby politické úřady okresní vedle svého dosavadního názvu užívaly ve vnějším i vnitřním úřadování až na další dodatku Okresní správa politická Národního výboru tak, jak místodržitelství přidá ke svému pojmenování doložku Zemská správa politická Národního výboru "."Vývoj správy v předválečném Československu: 1. část ( ), edited by, Schelle, Karel, 243. Brno: Masarykova univerzita, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 33 8

9 3. Skautské hnutí 3.1. Vznik světového skautingu Zakladatelem světového skautského hnutí je sir Robert Baden-Powell (celým jménem Robert Stephenson Smyth Baden-Powell; často označován jako B-P). Příslušník britské armády proslul obranou pevnosti Mafeking v Búrské válce. V Mafekingu si uvědomil, jak v chlapcích roste pocit odpovědnosti, když mají důvěru dospělých 13. Sepsal příručku pro vojáky Aids to Scouting, ovšem nečekal, že si ji oblíbí chlapci, nebyla jim určena. Chtěl je spíše získat pro mír a rozhodl se napsat příručku jinou návod ke skautským hrám 14. Tuto novou příručku již měl částečně napsánu, částečně ještě ve své hlavě. Aby si své myšlenky mohl ověřit v praxi, vybral 20 chlapců a uspořádal pro ně první skautský tábor na ostrově Brownsea. Zde zavedl systém hlídek a jejich velitelů Po úspěchu tábora a ověření svých nápadů začal psát kapitoly knihy Scouting for boys. Namísto pouhého výchovného poučování zabalil vše do dobrodružného vyprávění, které ještě doplnil návody ke hrám 17. Baden-Powell původně nezamýšlel vytvořit novou, vlastní organizaci. Hodlal zavádět skautskou výchovu do institucí již stávajících, do Boys Brigades, do YMCA, do škol apod., avšak příliv hochů si vytvoření vlastního ústředního hnutí vynutil. A tak byla vytvořena Boys Scout Association of Great Britain (Sdružení hochů skautů Velké Británie). Vytvořila se pevná organizace, jejímž patronem se stal král. V čele stál hlavní stan s radou (jmenovanou králem) a štáb s náčelníkem (Chief Scout) 18. Od roku 1910 jsou zakládány skautské organizace téměř ve všech evropských zemích: ve skandinávských, ve Francii, Řecku, Belgii a Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, 13 "." kautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu, edited by Šantora, Roman, and Václav Nosek. Praha: Mladá fronta-junák, s "."Cestou k pramenům: 100 let skautingu v obrazech, edited by Nosek-Windy, Václav. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2012,.s 6 15 Dnes jako družiny a jejich rádci, případně i podrádci 16 "."Cestou k pramenům: 100 let skautingu v obrazech, edited by Nosek-Windy, Václav. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2012?..s 6 17 Tamtéž, s Tamtéž, s. 10 9

10 v Čechách (1911 A. B. Svojsík), Rusku a Finsku (ilegálně). Z asijských zemí zavedly skauting nejdříve Japonsko, Indie, Čína a Thajsko 19. Během 1. světové války dostali skauti ve Velké Británii možnost předvést svou užitečnost ve službě vlasti. Zatímco starší odcházeli na bojiště, mladší konali válečné služby jako poslíčci, hlídky na mostech a železnici, při pomocných pracích v nemocnicích, jako trubači za náletů, při zemědělských pracích, při sběru papíru a kovů 20. Roku 1920 svolal B. -P. britské skauty k velkému sjezdu, jamboree, do Londýna, kam byli zváni i skauti jiných zemí. Třináct let po vzniku hnutí a pouhé dav roky po skončení hrůzné první světové války jamboree dokázalo, že skauting může sjednotit národy do jednoho stejnokroje společným duchem míru a přátelství. Co se nedařilo dospělým, zvládla mládež dokonale. Bylo zde též ustanoveno Mezinárodní skautské bratrstvo (dnes se používá termín WOSM World Organization of the Scout Movement) Skauting v Československu Středoškolský profesor tělocviku v Praze Antonín Benjamín Svojsík byl mužem nevšedních zkušeností životních a velké energie. V dětství poznal hmotnou nouzi a naučil se samostatnosti a houževnatosti přivyděláváním i prázdninovým putováním. Léta se zabýval myšlenkou reformy výchovy české mládeže, a zejména všestranné přirozené výchovy ve volné přírodě. V roce 1911 byly v rakouských gymnáziích zavedeny nové učební osnovy s prvky skautingu. Na Baden-Powellovo působení v Anglii upozornil Svojsíka Ing. Meilbeck, který tam v té době pobýval 22. Svojsík Anglii navštívil a poznal skauting tam i v několika dalších zemích. Zkoušel ihned prvky skautské výchovy s několika hochy a začal organizovat český skauting po poradách s pedagogickými odborníky školními inspektory Bílým a Klenkou, profesory Drtinou, Čádou, Masarykem, Weignerem i politickými a kulturními představiteli národa Kramářem, Klofáčem, Jiráskem a dalšími, které dokázal zaujmout novými výchovnými 19 "."Cestou k pramenům: 100 let skautingu v obrazech, edited by Nosek-Windy, Václav. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2012?, s Tamtéž, s Tamtéž, s "."Historie skautingu: cestou k pramenům, edited by Lešanovský, Karel, and Václav Nosek-Windy. Praha: Tiskové a distribuční centrum, s

11 myšlenkami. Psal a přednášel o skautské výchově a se svými žáky z žižkovské reálky začal provádět skautský výcvik na vycházkách a výletech do okolí Prahy 23. Pro český skauting nalezl i domácí vzor a tradici českých hraničářů Chodů, svobodymilovných Psohlavců, lidí silných a statečných, sžitých s přírodou. Svojsík považoval za nutné vynechat ve shodě s vžitým sokolským pojetím výslovné zdůraznění náboženské stránky a věrnost panovníkovi (jako je tomu u anglických skautů), které v nesvobodné situaci českého národa za Rakouska Uherska a pro vztah k habsburské dynastii byly nepoužitelné. Zdůraznil však ve skautingu lásku k užší vlasti české, a ne širší rakouské, a lásku k národu a domovu 24. O prázdninách roku 1912 uspořádal Svojsík první tábor, v Orlovských lesích pod hradem Lipnicí na Humpolecku. Do tábora dorazili hoši z Prahy s těžkou károu naloženou výstrojí pěšky za čtyři dny. V táboře vyzkoušeli první čeští skauti úplnou skautskou praxi za nesnadných podmínek, ale zcela úspěšně. Byly tím v praxi vyvráceny námitky proti vhodnosti skautingu a probuzen zájem v institucích i ve veřejnosti 25. Z důvodu neustále narůstajícího počtu členů bylo nezbytné založit vlastní organizaci tak vznikl 15. června 1914 Junák Český skaut (JČS) 26. Nadšenou práci a slibný rozvoj mladého hnutí narušila světová válka. Skauti se dostali do nesnadného postavení. Byli rakouskými úřady vyzývání k plnění válečných úkolů v zázemí (jako v Anglii i jinde). Svojsík choulostivou situaci vyřešil slibem pomoci na úseku charitativní práce, péče o raněné a invalidy, ve spolupráci s Červeným křížem a Českým srdcem. Uchránil tak skauty před cvičením junobrany (předvojenská příprava starších středoškoláků) pod německým velením, a hnutí před zbytečnou perzekucí. Ve skutečnosti vládl v oddílech protirakouský duch a skauti se připravovali na budoucí úkoly. Svojsík, ač neušel výtkám, odmítl spolek rozpustit. Válka postihla skauting značně. Stupňované zásobování a hmotné potíže znesnadňovaly táboření. Vůdcové oddílů odcházeli na frontu, a 23 Historie skautingu: cestou k pramenům, edited by Lešanovský, Karel, and Václav Nosek-Windy. Praha: Tiskové a distribuční centrum, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

12 ne všude se podařilo je nahradit starším rádcem nebo jinou vhodnou osobou. Nejtěžší ovšem byly zprávy o skautech padlých na frontách 27. Některé oddíly za války zanikly, jiné opět vznikaly, takže r měl Junák v Praze asi 300 členů ve 14 oddílech chlapeckých a 6 dívčích. Mimo Prahu byly oddíly v Třebechovicích pod Orebem, Domažlicích, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Jičíně, Nymburce a Čáslavi. Začátkem roku 1918 také vznikl samostatný Ženský odbor JČS, jehož předsedkyní se stala spisovatelka Bronislava Herbenová. V oddílech se s tušeným koncem války vedly buřičské řeči a při slavnostech jubilea Národního divadla skauti provolávali slávu budoucímu československému státu. 28. říjen 1918 našel skauty připravené. V Praze na první pokyn Svojsíkův se dostavili ke konání služeb pro Národní Výbor. Důležitou akcí bylo zřízení pošty skautů (její známky byly nejen prvními poštovními známkami Československé republiky, ale také prvními skautskými známkami na světě). Podobně na jiných místech konali skauti pohotově služby vznikající republice a získali tím všeobecné uznání. Vedle sokolů se čeští skauti jako první osvědčili ve službě samostatnému státu Historie skautingu: cestou k pramenům, edited by Lešanovský, Karel, and Václav Nosek-Windy. Praha: Tiskové a distribuční centrum, s Tamtéž, s

13 4. Skautská kurýrní pošta Junáci! Volám Vás vykonati povinnost! Přijďte v úterý ráno, pokud možno v kroji na Starou Rychtu (Praha I., Rytířská ulice). A. B. Svojsík, vrchní vůdce 29 Tímto inzerátem v novinách začala činnost Skautské kurýrní pošty v Praze. Text byl zveřejněn 28. října a hned další den se na určeném místě, kde tou dobou byla skautská kancelář, sešlo přibližně 400 skautů a skautek. Tam složili slib věrnosti a služby republice na vzácný prapor Českého Olympijského výboru s českým lvem. Tento prapor vlál na mezinárodních slavnostech vedle praporů samostatných států i vedle praporu Rakouska v dobách, kdy jsme byli ještě rakouskou provincií. Prapor přinesl Josef Rössler-Ořovský, místostarosta spolku Junák Český skaut a český delegát mezinárodních sportovních svazů. Junáci přijali výzvu, aby si od toho dne tykali a oslovovali se bratře a sestro. 30 Skauti měli na starost doručování písemností a pokynů mezi Národním výborem a státními institucemi, které postupně přebíral pod svoji kontrolu. Za tímto účelem byly vydány i speciální poštovní známky, kterými byly listy opatřeny. Obrázek 1: Známky Skautské kurýrní pošty 29 Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S Tamtéž, s

14 Modré, desetihaléřové, známky se používaly pro dopisnice a tiskopisy, červené známky o hodnotě dvacet haléřů byly určeny pro dopisy a telegramy. Šlo nejen o první československé známky, ale zároveň také o první skautské poštovní známky na světě. Při přenosu listin mohli skautští kurýři využívat hromadnou dopravu zdarma. Za legitimaci jim sloužil jednak skautský kroj, jednak i legitimace od Národního výboru, která zároveň zplnomocňovala svého nositele k udržování pořádku a klidu. Obrázek 2: Legitimace kurýra Pošty Velitelství skautů se nacházelo na Střeleckém ostrově. Část junáků tam zůstala ve službě, další skupiny odešly na radnici, nádraží, policejní ředitelství, Staroměstské náměstí a poštu. Pohotovostní oddíl měl svoje sídlo v Havelské škole 31 Strážní službu vykonávali junáci prvních 14 dní nové republiky společně se Sokoly a vojáky. Střežili Obecní dům, Harrachův palác sídlo Národního výboru, pražský Hrad, Nosticův palác, vojenská skladiště a další veřejné a významné budovy. Školy byly zavřené až do prvních dnů listopadu, potom bylo učení opět zahájeno, ale skauti-středoškoláci konali dál strážní službu na Strahově a u petřínské rozhledny 32. O činnosti skautů a jejich spolehlivosti psal i dobový tisk, například o jejich činnosti v Harrachově paláci napsaly Národní listy : Není lehké sem vniknouti. Malý 31 Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S Tamtéž, s

15 pevný řetězec skautů zastaví každého návštěvníka, každého bez výjimky. Musí se legitimovati, říci kdo je, v jaké věci přichází, ke komu. Je-li oprávněn, ochotně je vpuštěn s pokynem kam, na koho. Kterýkoli hodnostář státní či vojenský ze včerejška je nucen se tu legitimovati bystrému skautovi. Při tom jde všechno rychle a hladce. 33 V článku je popisována ještě agenda v přízemí a v prvním poschodí a článek pak pokračuje: I tady, jako všude, službu strážnou konají skauti, obstarávají posílky, od nejdůležitějších věcí státních až po drobné, všecko lze svěřiti s bezpečností těmto bystrým, inteligentním hochům, jejichž horlivost je obdivuhodná a disciplína vzorná. Jejich hlavní vůdce prof. Svojsík na ně může být pyšný! 34. Podle služebního předpisu junáci ručili za svěřené dopisy a listiny, předávané jim k doručení v úřadovně v Harrachovském paláci. Osoba, které byl dopis doručen, potvrdila příjem buď na obálce, kterou potom skaut donesl zpět, nebo do tzv. recepisové knihy, kterou ji k podpisu předložil. Obrázek 3: Doručovací knížka 33 Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S Tamtéž, s

16 Obrázek 4: Služební předpis Skauti konali službu po šestihodinových směnách 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jejich služba byla ukončena 25. listopadu 1918, kdy se státní úřady již mohly plně spolehnout na loajalitu svých zaměstnanců a kdy začaly fungovat také školy. Skautská kurýrní pošta poté byla obnovena ještě 21. prosince téhož roku při příjezdu prezidenta Masaryka do Prahy. Tím již ale její činnost definitivně skončila Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S

17 5. Zhodnocení přínosu Skautské kurýrní pošty pro státní správu v rodícím se Československu Činnost Skautské kurýrní pošty (nebo také Pošty českých skautů) byla vystavěna na dvou skautských heslech: Buď připraven a Sloužím. Změna v tehdejší společnosti, jakou přechod od monarchie k samostatnému státu jistě byla, si vyžádala to nejlepší od všech obyvatel dotčených zemí, pokud o tuto změnu stáli. Vždyť se podívejme, jak vypadala tehdejší státní správa ze dne na den se změnila nejvyšší autorita, které se měli úředníci zodpovídat. Takže zatímco dlouhodobě byla práce tehdejších správních zaměstnanců zaměřena protičesky (jak jsem doložil z literatury v předchozích kapitolách), najednou mělo dojít k úplnému otočení kurzu. Dalo se v takovéto situaci spolehnout na tehdejší struktury? Dle mého názoru rozhodně nešlo. I když na mnohých postech byli jistě lidé, kteří novému zřízení fandili, nedalo se věřit úplně všem. Bylo také potřeba nějak zprostředkovat komunikaci mezi těmito důvěryhodnými osobami a právě zde padla volba na skauty. Skauti totiž nebyli žádným způsobem napojeni na tehdejší mocnářství. Ačkoliv se rakouská skautská organizace snažila začlenit je pod sebe, dokázal je Svojsík před tímto uchránit. Také si během světové války získali svou činností respekt a uznání ve společnosti při charitativní práci a péči o zraněné a nemocné se pozitivně zapsali do podvědomí mnoha lidí. Jistou roli ve výběru skautů jako poslů mezi Národním výborem a jím přebíranými institucemi jistě také sehrálo členství Antonína Benjamína Svojsíka ve Výboru a také to, že vznik a založení skautského hnutí, tehdy ještě na území Rakousko-Uherska, Svojsík probíral s takovými respektovanými osobnostmi, jako byli namátkou Masaryk, Kramář nebo Jirásek. Že činnost Skautské kurýrní pošty byla pro přebírání vlády v Československu důležitá a prospěšná, dokládají i vyjádření některých osobností v dobovém tisku: Prezident senátu Dr. Soukup o skautech řekl: Byli jsme svědky krásné a nezapomenutelné práce, kterou tenkrát skauti vykonali pro náš revoluční převrat a pro naši republiku, o niž se tehdá tolik zasloužili Republika je jim zavázána velikými díky za práci v době převratu Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S

18 Dr. K. Domin, rektor Karlovy univerzity: Na těch, kteří pracovali v Národním výboru, jsem teprve poznal, co skauti dokáží. To byl opravdu zázrak! Práce, kterou skauti konali, nemůže být nikdy doceněna. Tu pohotovost a cílevědomost jejich nebyl bych si nikdy dovedl představiti, kdybych sám neviděl ty hochy pracovati. Při tom si počínali skromně. Lituju opravdu, že se tak málo vzpomíná vzorné práce, kterou naši skauti v prvých dnech své republice prokázali. 37 Naskýtá se jedna otázka bylo by možné něco takového dnes zopakovat? Doba a technologie již pokročily dál, jistě by nešlo o doručování dopisů, ale myslím si, že ano. Čeští skauti jsou dnes také jinde než před 95 lety funguje tu například Skautská ochranná služba, která má na starost ochranu osob a majetku a také předlékařskou pomoc nebo přímo Skautské záchranářské středisko. Případná pomoc v přelomové události našich dějin by tak již mohla být mnohem širší. To vše v duchu stejných dvou hesel jako tehdy: Buď připraven a Sloužím! 37 Břečka, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku Rozš.vyd. Brno:Junák, S

19 6. Závěr V prvních kapitolách této práce jsem přinesl shrnutí o státní správě v Rakousko- Uhersku, které tehdejší Československo přebíralo. Při studiu pramenů jsem došel k poznání, že jde o téma značně široké a obsáhle, pokusil jsem se ho tedy co nejvíce zestručnit a zaměřit výhradně na situaci roku 1918, která pro tuto seminární práci byla klíčová. Obdobně jsem postupoval i při zpracovávání historie skautského hnutí, a to jak světového, tak domácího. Zcela opačná situace ovšem nastala u Skautské kurýrní pošty. Zde prameny a zdroje nebyly, nebo se v mnoha publikacích opakoval neustále ten stejný text. Výjimkou byla výstava v Poštovním muzeu v Praze, pořádaná k výročí 95 let Skautské kurýrní pošty. Pomohla mi se v tématu lépe zorientovat a také jsem měl možnost pořídit fotografie některých vzácných exponátů, které jsem zde poté použil. Výstava ovšem byla zaměřena spíše na filatelistickou stránku věci, i tak ovšem byla přínosná. Velkou pomocí mi ovšem byli dva historici z Klubu skautských sběratelů Junáka Martin Krček Jack a Václav Nosek Windy, kteří mě nasměrovali na pár publikací k tématu a poskytli i další informace, kde dále hledat a z čeho čerpat. A jak mi napsal v mailu bratr Jack: Máš bohužel naprostou pravdu, pokud vím tak žádná monografie na toto téma nebyla dosud vydána. V rámci posledních let se o tom bavíme na Klubu skautských sběratelů, ale zatím nejsou síly a lidé, kteří by toto téma fundovaně zpracovali do tisku. Rozhodně by si to ale PČS zasloužila coby republikově velmi významná událost. V budoucnu bychom to měli v plánu, ale to je asi skutečně zatím hudba budoucnosti. Nezbývá než doufat, že se tomuto tématu rozhodně někdo v budoucnu hlouběji věnovat, protože se jedná o velký nepopsaný dějinný prostor v počátku existence samostatného Československého státu. 19

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO 2005 Jitka Schnirchová 1.oddíl Otty Hanzlíčka Ústí nad Labem 1) 1911-1938 Zakladatelem československého skautingu byl středoškolský profesor tělocviku v Praze

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

66/1952 Sb. ZÁKON ze dne 30. října 1952. o organisaci soudů HLAVA PRVNÍ. Výkon soudnictví. Obecné soudy. Zvláštní soudy

66/1952 Sb. ZÁKON ze dne 30. října 1952. o organisaci soudů HLAVA PRVNÍ. Výkon soudnictví. Obecné soudy. Zvláštní soudy 66/1952 Sb. ZÁKON ze dne 30. října 1952 o organisaci soudů Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: HLAVA PRVNÍ Výkon soudnictví 1 Obecné soudy Obecnými soudy jsou nejvyšší

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Myšlenkové základy skautingu

Myšlenkové základy skautingu Myšlenkové základy skautingu 1 Historické proudy, které ovlivnily skauting Myšlenky a proudy, které ovlivnily současný skauting, se mohou rozdělit do tří základních oblastí: - Kulturní vlivy evropské civilizace

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více