SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

2 Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, studentskou urbanisticko architektonickou soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky v Praze dne

3 Obsah soutěžních podmínek: 1. Vyhlašovatel soutěže Předmět a účel soutěže Druh soutěže a způsob vyhlášení soutěže Účastníci soutěže Soutěžní podklady Požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, grafická či jiná úprava společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu Způsob odevzdání soutěžních návrhů Kritéria hodnocení Porota a odborní znalci Ceny a odměny Základní termíny soutěže Řešení rozporů Klauzule o akceptování soutěžních podmínek Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů Schválení soutěžních podmínek

4 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1 Vyhlašovatel Název: Úřad městské části Praha 8 Sídlo: Zenklova 1/35, Praha 8 Libeň Zplnomocněný zástupce: Roman Petrus, starosta MČ Praha 8 Telefon: E mail: IČ: DIČ: CZ Zpracovatel soutěžních podmínek Název: Fakulta architektury ČVUT Sídlo: Thákurova 9, Praha 6 Zplnomocněný zástupce: Ing. Jana Tóthová, tajemnice fakulty Telefon: E mail: 1.3 Sekretář soutěže Jméno: Ing. arch. Jana Kubánková Sídlo: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 Telefon: E mail: 1.4 Přezkušovatel soutěžních návrhů Jméno: Ing. arch. Jana Kubánková Sídlo: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 Telefon: E mail: 2. Předmět a účel soutěže 2.1 Předmět soutěže Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko architektonického návrhu úpravy centrálního veřejného prostoru u stanice metra Ládví v Praze 8. Centrální náměstí sídliště Ďáblice se stanicí metra Ládví a dalšími veřejnými budovami je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím této novodobé městské čtvrti. Jeho podoba a fyzický stav však dostatečně neodrážejí tuto skutečnost. Náměstí od svého vzniku v polovině 70. let neprošlo významnější revitalizací a nedokázalo dosud reflektovat ani změněné společenské podmínky za posledních 40 let. 4

5 V současnosti stojíme na začátku procesu transformace Ládví, která je iniciována zhruba následujícími důvody: Prostor dnes funguje bez jakékoliv strategie, průběžná údržba je nekoncepční a nepřispívá ke kvalitě prostředí. Použité materiály, prvky mobiliáře i zeleně jsou na hranici životnosti fyzické i morální, chybí jasná představa o funkcích, které se zde mají odehrávat. V blízké budoucnosti dojde pravděpodobně ke změnám v účelu využití některých budov, které prostranství lemují a dotváří, stejně jako ke změnám nájemců části obchodních prostor. Stanice metra, dokončená v roce 2004, je pro prostředí náměstí cizorodým prvkem, neodpovídajícím původní koncepci sídliště a je nevyhnutelná její úprava. 2.2 Účel a poslání soutěže Hlavním cílem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější způsoby revitalizace řešeného prostoru tak, aby jeho podoba a fungování odpovídaly jeho významu a aby umožňovaly širokou škálu veřejných aktivit. Všechny návrhy budou veřejně prezentovány a stanou se podkladem k veřejné diskusi o konkrétním řešení úprav náměstí. Cílem je vytvoření živého a příjemného prostoru pro každodenní život. Volná flexibilní plocha náměstí by měla umožňovat celou škálu aktivit od běžného všedního setkávání a krátkodobého pobytu až po nejrůznější společenské, kulturní či sportovní akce. Mělo by být počítáno s možností příležitostného stánkového prodeje typu farmářské či vánoční trhy. Letní aktivity mohou expandovat z interiérů do exteriéru náměstí. Návrhy by měly hlavně přinést jasný názor na možnosti obnovy veřejného prostranství a všech jeho složek povrchů, městského mobiliáře, zeleně atd. Součástí prostranství jsou významné budovy. Jejich vlastnická struktura není jednoduchá a ani způsob jejich obnovy nelze zcela centrálně koordinovat. Přesto se očekává jasný názor soutěžících, jakým způsobem budovy mohou komunikovat s veřejnými plochami. Nedílnou součástí návrhů musí být rovněž jasný názor na dopravní řešení. Náměstí funguje jako pěší zóna, a tak by tomu mělo i zůstat. 3. Druh soutěže a způsob vyhlášení soutěže 3.1 Druh soutěže Z hlediska záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová. Z hlediska předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko urbanistická. Z hlediska okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná anonymní, pro vysokoškolské studenty oborů architektura, urbanismus a pozemní stavitelství. Z hlediska počtu kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová. 5

6 3.2 Způsob vyhlášení soutěže Soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách MČ Praha 8 (http://www.praha8.cz/urbanisticko architektonicka studentska soutez.html), stránkách FA ČVUT (http://www.fa.cvut.cz) a stránkách České komory architektů (http://www.cka.cz). 3.3 Náležitosti oznámení a vyhlášení výsledků soutěže Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním Protokolu o průběhu soutěže v elektronické podobě. Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu. 3.4 Jazyk soutěže Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém jazyce. 4. Účastníci soutěže 4.1 Podmínky účasti v soutěži Do soutěže se může přihlásit jednotlivec i kolektiv. Soutěž je určena pro řádné studenty všech ročníků bakalářského, magisterského a doktorandského studia akademického roku 2014/2015 oborů architektura, urbanismus a pozemní stavitelství. 4.2 Osoby vyloučené ze soutěže Vyloučeny ze soutěže jsou osoby, které: a) se bezprostředně podílely na vypracování soutěžního úkolu a na vypsání soutěže b) jsou členy poroty, náhradníky poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo sekretářem soutěže, c) jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob. 5. Soutěžní podklady 5.1 Soutěžní podklady poskytované soutěžícím: Seznam poskytovaných podkladů: A/ Mapové podklady 01. situace širších vztahů (.jpg) 02. fotomapa (.jpg) 03. přehledná situace (.jpg) 04. situace s vyznačením řešeného území (.pdf,.jpg) 6

7 05. technická situace (.jpg,.pdf) 06. podrobná situace (.dwg) 07. majetkoprávní vztahy (.jpg) B/ Další dokumentace území 01. fotodokumentace 02. fotografie pro povinný zákres 03. podklady k veřejným budovám 04. model území (.skp) C/ Rozvržení panelu 01. doporučené rozvržení panelu 5.2 Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů Soutěžní podmínky a podklady budou vyvěšeny na webových stránkách vyhlašovatele architektonicka studentska soutez.html v den vyhlášení soutěže. 6. Požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná úprava 6.1 Grafická část Grafická část bude obsahovat: a) situace řešeného území 1:1000 b) situace hlavního veřejného prostranství 1:400 c) 2 řezy územím 1:400 d) 2 zákresy do fotografií (minimálně jeden bude proveden do některé z fotografií, které jsou součástí soutěžních podkladů, druhý může být libovolný) e) 1 nadhledovou axonometrii f) textovou anotaci návrhu (max. 500 znaků) Grafická část bude provedena ve formátu 70x100 cm na výšku a bude nalepena na panelu z lehkého materiálu pro výstavní účely (např. Kapaplast nebo Forex). Panel bude označen způsobem uvedeným v odst těchto soutěžních podmínek. 6.2 Textová část Textová část bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zaměřené zejména na: a) zdůvodnění zvoleného celkového řešení prostoru b) zdůvodnění některých specifických částí zvoleného řešení (například zvolené materiály, mobiliář a povrchy) 7

8 Textová část předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah nepřesáhne 2 strany textu a bude označena způsobem uvedeným v odst těchto soutěžních podmínek. 6.3 Digitální část Soutěžící předá 1 CD / DVD, obsahující: a) grafickou část ve formátu.pdf ( obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže, b) textovou část ve formátu *.doc (bez použití caps lock) Nosič s nadpisem Ládví centrum sídliště Ďáblice bude vložen do obálky Autor Obálka nadepsaná Autor Obálka bude obsahovat následující dokumenty: a) údaje účastníka / účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e mailové adresy. b) kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže c) jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky d) nosič s nadpisem Ládví centrum sídliště Ďáblice Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným v odst těchto soutěžních podmínek. 7. společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu 7.1 Závazné označení návrhu a jeho částí Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická část, textová část, obálka Autor ) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická část, textová část, obálka Autor ) budou v dolní části uprostřed označeny textem Ládví centrum sídliště Ďáblice. 7.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity. Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: 8

9 7.3 Obal návrhu Fakulta architektury ČVUT Thákurova Praha 6 Všechny části návrhu (grafická část, textová část, obálka Autor ) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem Ládví centrum sídliště Ďáblice. 8. Způsob odevzdání soutěžních návrhů 8.1 Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy lze odevzdat osobně, poštou nebo kurýrem do podatelny MČ Praha 8 na následující adrese a v následujících hodinách: Informační kancelář a podatelna Bílý dům, U Meteoru 6, Praha 8 Po hod. Út hod hod hod. St hod hod. Čt hod. Pá hod hod hod. V konečný den lhůty k odevzdání 7. září 2015 od 07:30 hod. do 12:00 hod. V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu ve stanovené lhůtě. Návrhy, které budou doručeny po stanoveném termínu, budou ze soutěže vyřazeny. 9. Kritéria hodnocení 9.1 Kritéria hodnocení Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následně: kvalita celkového řešení prostoru komplexní architektonická kvalita návrhu, včetně materiálového řešení a sadových úprav adekvátní zhodnocení urbanistického kontextu, kulturního významu a potenciálu místa kvalita zpracování soutěžního návrhu reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení 9

10 9.2 Důvody pro vyloučení ze soutěže Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: a) neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek, b) nebyly doručeny v požadovaném termínu c) zřetelně ukazují na porušení anonymity Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách je porota povinna dle 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny. 10. Porota a odborní znalci Porota má 5 řádných členů a 2 náhradníky a bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení: Členové poroty nezávislí (3+1 náhradník) Řádní členové: Ing. arch. Igor Kovačevič Ing. arch. Pavla Melková Ing. arch. Filip Tittl Náhradník: MgA. Jakub Filip Novák Členové poroty závislí (2+1 náhradník) Řádní členové: Roman Petrus, starosta MČ Praha 8 Ing. arch. Ondřej Tuček, poradce starosty MČ Praha 8 Náhradník: Mgr. Vít Céza, uvolněný zastupitel Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele. 10

11 11. Ceny a odměny 11.1 Ceny 1. cena se stanovuje ve výši , Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých), 2. cena se stanovuje ve výši , Kč (slovy: Patnáct tisíc Korun českých), 3. cena se stanovuje ve výši 9.000, Kč (slovy: Devět tisíc Korun českých) 11.2 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku , Kč budou podle 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně. Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání. 12. Základní termíny soutěže 12.1 Datum ustavující schůze poroty Ustavující schůze poroty se konala 8. června Datum vyhlášení soutěže Oznámení o zahájení soutěže bylo uveřejněno dne 15. června Dotazy / žádosti o dodatečné informace Vyhlašovatel bude podávat vysvětlení zájemcům o účast v soutěži následujícím způsobem: a) dotazy budou odeslány na ovou adresu sekretáře soutěže; v předmětu zprávy bude uvedeno Ládví centrum sídliště Ďáblice b) lhůta pro podání dotazů se stanovuje na 15. července

12 c) porota bude zasedat k zodpovězení dotazů ve dnech mezi 15. a 23. červencem 2015 d) lhůta pro zodpovězení dotazů se stanovuje na 24. července 2015 e) dotazy budou zodpovězeny prostřednictvím webových stránek Vyhlašovatele 12.4 Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou (viz bod 8) se stanovuje na 7. září 2015 nejpozději do 12:00 hod Datum konání hodnotícího zasedání poroty Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na dny 11. až 12. září Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže elektronickým rozesláním Protokolu o průběhu soutěže, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od konečného rozhodnutí poroty Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se předběžně stanovuje na 19. září Lhůta k proplacení cen a odměn Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu Lhůta k veřejné výstavě Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se předběžně stanovuje září Výstava proběhne v rámci akce Zažít město jinak. 13. Řešení rozporů Řešení rozporů bude probíhat podle ustanovení 13 Soutěžního řádu ČKA. 14. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek 14.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a odborných znalců s podmínkami soutěže Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. 12

13

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více