SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD SLČR, úsek snowboardingu 1. Hodnocení sportovních výkonů 2. Podmínky pro přiznání bodů za výkon a přihlášky kód. čísel 2.1 Body za výkon 2.2 Mezinárodní body FIS 3. Závod 3.1 FIS Závod 3.2 Mistrovství republiky 3.3 ODM 3.4 Národní Závody 4. Podmínky účasti, nominační kritéria a přihlašování na závody 4.1 Obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích 4.2 Nominační kritéria 4.3 Přihlašování na závody 4.4 Zprávy TD a odpovědných pracovníků 4.5 Startovné 4.6 Prohlášení závodníka 4.7 Doping 4.8 Preventivní lékařská prohlídka 5. Distribuce rozpisů 6. Distribuce výsledkových listin 7. Funkcionáři ÚSB SLČR 8. Adresář 1

2 Některé použité zkratky v soutěžním řádu: FIS Mezinárodní lyžařská federace ŽFIS Žebříček FIS KZ Kalendář závodů SŘ Soutěžní řád SLČR Svaz lyžařů České republiky ÚSB Úsek snowboardingu TD Technický delegát FIS EK Event koordinátor ÚSB SLČR PP Pověřený pořadatel MČR Mistrovství České republiky NŽZ Národní žebříček závodníků NZ Národní závody SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY , Praha 6, Strahov, Zátopkova 2/100 tel.: , , , fax.: Schváleno Radou ÚSB SLČR Platnost do vydání nového SŘ 2

3 Tento SŘ vydaný SLČR obsahuje ustanovení týkající se sportovní činnosti spojené s organizací a účastí na závodech v působnosti ÚSB SLČR. Soutěžní řád má díl A obsahující základní ustanovení pro hodnocení výkonu závodníků a základní podmínky pro účast na závodech a díl B obsahující technická a organizační ustanovení pro účast na závodech v příslušném závodním období, které je od 1.7. do příslušného roku. Dále tento díl obsahuje odkazy na pravidla snowboardových závodů, případné změny a doplňky jiných řádů a další závazná ustanovení. 1. Hodnocení sportovních výkonů Sportovní výkony závodníků jsou ÚSB SLČR v jednotlivých závodních obdobích zpracovávány a vyhodnocovány. Existují a připouští se 2 způsoby hodnocení a 2 žebříčky bodů: 1. mezinárodní žebříček FIS (dále jen ŽFIS) který se použije pro mezinárodní závody 2. národní žebříček závodníků (NŽZ), který se může dále dělit na jednotlivé úrovně soutěží, který se použije pro všechny národní závody (dále je NZ). Pro zpracování NŽZ a jednotlivých listin bodů je rozhodující výkon, kterého závodník dosáhl v závodě. Tento výkon je pro potřeby dalšího zpracování převáděn na body ze závodu. FIS: K tomuto účelu je nutno provést výpočty dle pravidel FIS uvedené na 2. Podmínky pro přiznání bodů za výkon a přihlášky kód.čísel 2.1. Body za výkon Závodníci, kteří chtějí být uvedeni v NŽZ musí zaplatit členský příspěvek SLČR prostřednictvím oddílů, klubů nebo přímo na sekretariátu. Závodníci, kteří chtějí provést změnu v dříve uvedených údajích, musí tyto změny nahlásit sekretariátu ÚSB. Termín je do 1.9. běžného roku na adresu sekretariátu ÚSB SLČR. Na přihlášce musí být uvedeno: klub/oddíl, za který bude závodník startovat kódové číslo nebo uvést,,nový závodník jméno, příjmení, rok narození prohlášení závodníka pro NZ (Závodníci, kteří se přihlašují nově, musí podepsat tzv. Prohlášení závodníka pro NZ. V případě nezletilosti ho podepisují jejich rodiče nebo odpovědní zástupci). Noví závodníci, kteří se zúčastní hodnocených závodů a nebudou přihlášeni, mají možnost vyplnit a podat přihlášku do SLČR a zaplatit členský příspěvek pověřené osobě ÚSB SLČR přímo v místě závodu, při registraci a podepsat Prohlášení závodníka pro NZ. Pak budou uvedeni ve výsledcích a hodnoceni v NŽZ. Závodníci, kteří chtějí být uvedeni v dané sezoně v NŽZ, se musí v daném závodním období zúčastnit alespoň 1 závodu uvedeného v Kalendáři závodů ÚSB SLČR a mít zaplacen členský příspěvek SLČR Mezinárodní body FIS Závodníci, kteří chtějí být v dané sezóně uvedeni v mezinárodní listině FIS, musí zaplatit příspěvek sekretariátu ÚSB SLČR a písemně se přihlásit na stanoveném formuláři. 3

4 Přihláška musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení rok narození mezinárodní kódové číslo /pokud bylo již v minulosti přiděleno/ kopie dokladu o zaplacení příslušné finanční částky příspěvku podepsané Prohlášení závodníka ( Závodníci, kteří se přihlašují nově na FIS body, musí podepsat tzv. Prohlášení závodníka. V případě nezletilosti ho podepisují jejich rodiče nebo odpovědní zástupci) Termín podání přihlášek je vždy do běžného roku. Do musí být zaplacen příspěvek ve výši stanovené FIS za udělení licence FIS. Od 1.9. se příspěvek zvyšuje dle FIS. Poplatek je vždy vybírán v korunách, v hodnotě určené Radou ÚSB SLČR. V závodech FIS mohou startovat závodníci pouze s kódovými čísly FIS a ti, kteří mají podepsané Prohlášení závodníka. Závodníci bez kódových čísel, kteří chtějí startovat na závodech FIS v ČR, mají možnost získat kód FIS na základě přihlášky prostřednictvím ÚSB SLČR a podpisu formuláře Prohlášení závodníka. FIS body jim však nebudou uváděny, resp. až po úhradě stanoveného poplatku FIS. O přidělení kódu FIS musí klub požádat sekretariát ÚSB SLČR. Závodníci, kteří v minulosti měli přidělen kód FIS, ale nyní není platný (neuhradili poplatek pro příslušný rok) nemohou na závodech FIS startovat viz pravidla FIS. 3. Závod Jako závod je definována soutěž pro veřejnost a/nebo registrované závodníky, která je řádně zapsána v Kalendáři závodů SLČR (termín zapsání závodu do KZ je vždy do daného roku a platí pro následující sezonu např. odevzdání do budou zapsány závody na sezonu 2014/2015) 3.1. FIS závod Závod zapsaný v kalendáři FIS, který se řídí výhradně pravidly FIS ICR platnými pro dané období. Pro závod FIS je přidělován FIS Technický delegát. Rozhodujícím orgánem v závodu je Jury. Složení Jury se liší dle daného typu závodu viz ICR-Pravidla FIS Organizátor FIS závodu v ČR Organizátorem FIS závodu na území ČR je výhradně ÚSB SLČR, nebo jím pověřený pořadatel (dále jen PP). V případě kdy organizuje závod PP, bude závodu přidělen event. koordinátor (dále jen EK), který bude v součinnosti s organizátorem dohlížet na dodržení kvality závodu pořádaných pod hlavičkou ÚSB SLČR. Rozhodujícím orgánem v závodu je Jury, složení Jury se liší dle daného typu závodu viz ICR-Pravidla FIS, členem Jury je vždy TD a EK jako refferee. Pravidla závodu se řídí tímto soutěžním řádem, vše co neupravuje tento SŘ se řídí pravidly FIS Práva a povinnosti PP 4

5 PP je povinen dodržet podmínky pro pořádání FIS závodu dle pravidel FIS viz FIS ICR platné pro dané období. Dále je PP povinen spolupracovat s EK a dbát jeho doporučení tak, aby byla dodržena kvalita a bezpečnost FIS závodů pořádaných na území ČR, pod hlavičkou ÚSB SLČR Práva a povinnosti EK EK je součástí organizační komise závodu a člen Jury závodu refferee. EK doporučuje a dohlíží na dodržení kvality a bezpečnosti závodu, spolupracuje s TD a PP. EK je povinen poskytnout součinnost pořadateli v organizaci, kvalitě a bezpečnosti závodu FIS, za to EK náleží odměna v rozsahu stanoveném formulářem TD Expenses sheet pro FIS TD, pokud nebude sjednáno jinak. EK je povinen po skončení závodu vypracovat report o uskutečněném závodu ve dvou vyhotoveních a zaslat tento report do 7mi dnů od skončení závodu na ÚSB SLČR a PP Mistrovství České Republiky Závod pořádaný ÚSB SLČR, nebo pověřeným pořadatelem ÚSB SLČR, za účelem nalezení mistra, vicemistra a 2. vicemistra republiky v dané disciplíně. Pro závod kategorie FIS MČR i Open/NZ MČR je nutná přítomnost FIS TD, nominovaného federací FIS (pro závod FIS), nebo nominovaného ÚSB SLČR (pro závod Open/NZ) a dále EK. Rozhodujícím orgánem v závodu je Jury, složení Jury se liší dle daného typu závodu, členem Jury je vždy TD a EK viz ICR-Pravidla FIS. Pravidla závodu se řídí tímto soutěžním řádem, vše co neupravuje tento SŘ se řídí pravidly FIS Organizátor MČR Organizátorem MČR je výhradně ÚSB SLČR, nebo jím pověřený pořadatel. V případě kdy organizuje závod PP, bude na místo závodu vyslán EK, který bude v součinnosti s organizátorem dohlížet na dodržení kvality závodu pořádaných pod hlavičkou ÚSB SLČR Práva a povinnosti PP PP je povinen spolupracovat s EK a dbát jeho doporučení tak, aby byla dodržena kvalita a bezpečnost FIS závodů pořádaných na území ČR, pod hlavičkou ÚSB SLČR Práva a povinnosti EK EK je součástí organizační komise závodu a člen Jury závodu refferee. EK doporučuje a dohlíží na dodržení kvality a bezpečnosti závodu, spolupracuje s TD a PP. EK je povinen poskytnout součinnost pořadateli v organizaci, kvalitě a bezpečnosti závodu, za to EK náleží odměna v rozsahu stanoveném formulářem TD Expenses sheet pro FIS TD, pokud nebude sjednáno jinak Vyhlášení mistrů České republiky a vyhodnocení pořadí v závodech se společnými kategoriemi. Mistry České republiky v příslušných věkových kategoriích mohou být vyhlášeni pouze členové SLČR a občané České republiky. Kategorie juniorů se vyhlašuje samostatně v pořadí dle umístění. Pokud se na MČR v pořadí 1-3 umístí více závodníků na stejném pořadí, hodnotí se ve stejném pořadí. Příslušné další umístění se pak vypouští. 5

6 3.3. Olympiáda dětí a mládeže Závod ODM v disciplíně snowboarding se řídí tímto soutěžním řádem a pravidly FIS, tam kde není upraveno jinak. Pro závod ODM bude přidělen ÚSB SLČR FIS TD, dále bude přidělen event. koordinátor (EK), pro zajištění kontinuity v pořádání kvalitních a bezpečných snowboardových soutěží Práva a povinnosti TD a EK TD a EK jsou povinni poskytnout součinnost pořadateli v organizaci, kvalitě a bezpečnosti závodu ODM, za to jim náleží odměna v rozsahu stanoveném formulářem TD Expenses sheet pro FIS TD, pokud nebude sjednáno jinak Práva a povinnosti pořadatele ODM Pravidla ODM se řídí tímto soutěžním řádem, pokud není upraveno jinak Národní závod (dále jen NZ) Závod pro veřejnost, řádně zapsaný do KZ, který se řídí tímto SŘ. Vše co neupravuje tento SŘ se řídí platnými pravidly FIS. Pro NZ se nevyžaduje přítomnost TD. Za bezpečnost závodu zodpovídá pořadatel závodu. Aby se výsledky NZ mohly započítat do NŽZ je nutné dodání výsledků závodu sekretariátu ÚSB SLČR a to nejpozději do 7 dnů od skončení závodu, ve formátu, daném přílohou 1 tohoto soutěžního řádu. 4. Podmínky účasti, nominační kritéria a přihlašování na závody 4.1. Obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích A) Na závodech zařazených v kalendáři FIS mohou startovat závodníci: - kteří mají platný doklad o členství ve SLČR - mají platný kód FIS - mají lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku - jsou řádně přihlášeni OSÚ SB - jejich celkový počet nepřesahuje stanovenou kvótu FIS upravující účast na daném typu a úrovni závodu (pokud tomu tak je o účasti rozhodne příslušný trenér disciplíny) - splňují nominační kritéria pro příslušný závod - odevzdali podepsané Prohlášení závodníka na sekretariát OSÚ snowboardingu SLČR k archivaci Účast závodníků SLČR a dalších osob na závodech FIS je možná pouze na základě přihlášky ÚSB SLČR, který je jediný oprávněný zasílat pořadatelům oficiální přihlášky na předepsaných formulářích FIS. B) Národních závodů se mohou zúčastnit závodníci, kteří: - jsou u pořadatele řádně přihlášeni 6

7 4.2. Nominační kritéria Nominační kritéria pro starty na závodech FIS v ČR a v zahraničí stanovuje pro všechny kategorie Rada ÚSB SLČR, zejména podle výkonnostních kritérií. Kritéria jsou uvedena v tomto článku, nebo v samostatných přílohách vydávaných Radou ÚSB. Nominující složky nebo pověřená osoba může při nominacích na závody FIS provádět příslušné změny v případech, kdy se jedná o organizační, technickou, ekonomickou, nebo jinou problematiku spojenou s účastí na těchto závodech např. podle vytvořených sérií závodů, kterých se chtějí zúčastňovat nominované skupiny jako celky s přihlédnutím na klubovou nebo týmovou příslušnost apod Účast na Mistrovství ČR Závodu se může zúčastnit kterýkoliv člen ÚSB SLČR se zaplaceným členským příspěvkem. Pokud bude závod zařazen do FIS kalendáře závodů, pak se závodu mohou zúčastnit pouze závodníci s přiděleným kódem FIS. Pokud nebude vyhlášeno jinak, závod MČR se koná pro dospělé a juniory současně Závody pořádané v zahraničí Na jednotlivé závody budou nominováni závodníci podle pořadí v jednotlivých disciplínách v poslední platné listině FIS, konečné nominace řeší Reprezentační trenér dané disciplíny. Závodů se může zúčastnit počet závodníků stanovených reglementem FIS Přihlašování na závody Přihlašování na závody FIS Přihlášky závodníků na závody FIS podle stanovených kritérií včetně stanovení odpovědných osob (např.trenéři, vedoucí apod.) vůči pořadateli provádí sekretariát ÚSB SLČR Přihlašování na NZ Přihlašování se provádí dle propozic pořadatele závodu v závodní kanceláři, či jinak dle propozic Zprávy TD a odpovědných pracovníků vč. EK Pro závody FIS - TD jsou povinni odeslat do 7 dnů po skončení závodu zprávu o jeho průběhu na předepsaném formuláři FIS. Tato zpráva se zpracovává i v případě nekonání závodu. Zprávu obdrží sekretariát ÚSB SLČR, FIS kancelář a pořadatel. EK předává report sekretariátu ÚSB SLČR a PP. Na NZ za správnost výsledků zodpovídá pořadatel a osoba pověřená ÚSB SLČR, kteří toto stvrdí svými podpisy. 7

8 4.5. Startovné Předsednictvo ÚSB schválilo až do odvolání maximální výši startovného takto: 350Kč za závodníka / jednotlivý závod v závodech FIS v ČR a 350Kč za závodníka / jednotlivý závod v NZ Prohlášení závodníka Ve všech věkových kategoriích při závodech FIS i NZ, je povinností závodníka mít podepsané Prohlášení závodníka, pro NZ Prohlášení závodníka pro NZ ( viz web ÚSB SLČR). U závodníků v kategorii dospělých je tato povinnost splněna podepsáním Prohlášení závodníka pro účast na závodech FIS. V žákovské kategorii musí být toto prohlášení podepsáno jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem závodníka. Prohlášení závodníka se vyhotovuje ve dvou originálech přičemž 1x se zasílá na ÚSB SLČR a 1x si ponechává závodník Doping Doping je ve všech disciplínách přísně zakázán. Kontrolu a postih dopingu ve sportu stanovuje:,,směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, vydané Antidopingovým výborem České republiky, vztahující se na všechny závodníky, kteří se na závod připravují nebo se ho účastní. Pro mezinárodní závody platí dopingová pravidla FIS. (viz. www czech-ski.com.) Seznam zakázaných léků ADV ČR Dostaví-li se dopingová kontrola k závodu je povinností spolupráce : Pořadatele : zajistit odběrovou místnost o její způsobilosti pro odběr vzorků rozhoduje dopingový komisař zajistit dostatečné množství nápojů Odpovědné osoby : spolupracovat při výběru kontrolovaných závodníků spolupracovat s dopingovým komisařem při předvedení závodníků Vybraného závodník : převezme písemnou výzvu k dopingové kontrole a její převzetí potvrdí s uvedeným časem, svým podpisem sportovec se musí do 1 hodiny po vyzvání dostavit do odběrové místnosti sportovec má právo být doprovázen jednou osobou jako doprovod u mladistvých sportovců zajistí dopingový komisař, podle možností, účast zákonného zástupce nebo jiné vhodné osoby (lékař, trenér, zástupce svazu) sportovec musí mít u sebe průkaz totožnosti Pokud se sportovec odmítne zúčastnit odběru bude tato skutečnost zaznamenána a oznámena Exekutivě jako porušení antidopingového pravidla. 8

9 4.8. Preventivní lékařská prohlídka Podle výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR jsou registrovaní sportovci a ostatní účastníci mistrovských a nemistrovských soutěží povinni se podrobit preventivní lékařské prohlídce ne starší než 12 měsíců ve znění směrnice č.3/1981 Věst.MZ ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti ve znění směrnic č.5/1985 Věstníku MZ. 5. Distribuce rozpisů Rozpisy všech závodů na území ČR včetně FIS je třeba zaslat na sekretariát ÚSB SLČR minimálně 30 dnů před konáním závodu: Michaela Šternová nebo Rozpisy závodů budou uveřejňovány na internetových stránkách nebo na 6. Distribuce výsledkových listin Pokyny pořadatelům: výsledkové listiny zasílejte ihned po skončení závodů, nejpozději však do 3 dnů po skončení závodů na adresu ÚSB SLČR 7. Funkcionáři ÚSB SLČR Rada ÚSB SLČR Předseda ÚSB SLČR Ing. Martin Novotný tel Místopředseda: Miroslav Schimmer tel Člen Rady za alpské Disciplíny Evžen Mareš tel Člen Rady za snowboardcross Mgr. Marek Jelínek tel Člen Rady za freestyle Martin Černík tel: Sekretariát USB SLCR Mgr. Michaela Šternová tel: Člen mezinárodní komise FIS a event. koordinátor Lenka Dvořáková tel:

10 8. ADRESÁŘ Svaz lyžařů České republiky Fakturační adresa: Zátopkova 2/100, Praha 6 Strahov Zasílací adresa: Cukrovarnická 42, , Praha 6 Tel , , nebo obecné informace SLČR a ÚSB Mezinárodní lyžařská federace, FIS Blochstrasse 2, CH3653 Oberhofen/Thunersee Tel.: Fax.: V kanceláři sekretariátu ÚSB SLČR jsou k dispozici následující materiály FIS: Pravidla FIS IWO Reglement FIS Punkte Kalendář závodů Reglementy - Světový pohár, Kontinentální poháry, FIS závody Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení i na 10

11 Příloha 1 Formát výsledků Příloha č. 1 Formát výsledků závodů pro sezonu 2014/2015 Výsledky závodu, tak aby bylo možné je zařadit do národního žebříčku závodů a závodníky do národního žebříčku závodníků, musí obsahovat: 1. název závodu 2. místo závodu 3. údaje o trati 4. kategorie 5. pohlaví 6. ředitel závodu 7. jména rozhodčích 8. pořadí, ve kterém se závodník umístil 9. startovní číslo závodníka 10. jméno a příjmení 11. datum narození 12. klub 13. bodové hodnocení 14. podpis ředitele závodu nebo osoby oprávněné SLČR ÚSB 11

Svaz lyžařů České republiky

Svaz lyžařů České republiky Svaz lyžařů České republiky Odborný sportovní úsek alpských disciplín S O U T Ě Ž N Í Ř Á D M A S T E R S 2013/2014 Platnost od 1.11.2013 Platnost do 31.10.2014 1 Obsah : 1. Kategorie MASTERS 2. Český

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů. SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016 Preambule: Všichni účastníci (pořadatelé, závodníci a diváci) jsou povinni ctít duch fair play a chovat se dle dobrých mravů a právních předpisů ČR. 1. Úvod Tento soutěžní řád pro rok

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 Směrnice udává podmínky registrace členů ČACH, o členských příspěvcích, které jsou povinni platit členové ČACH a o soutěžních poplatcích týkajících se soutěží pořádaných ČACH.

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Soutěžní řád Svazu zápasu České republiky

Soutěžní řád Svazu zápasu České republiky Soutěžní řád Svazu zápasu České republiky O B S A H 1. ÚVOD... str. 4 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... str. 4 3. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ. str. 4 4. DOKLADY ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV.. str.

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti v orientačním běhu stanovuje podmínky

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2008 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

SPORTOVEC PLZNĚ 2015

SPORTOVEC PLZNĚ 2015 POMÁHÁME SPORTOVNÍM NADĚJÍM Název grantu: SPORTOVEC PLZNĚ 2015 Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně (ev. číslo: 30316) Základní informace: - Časové vymezení grantu (grantové období): 1. 1. 2015 až

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 27.6.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 27.6.2015 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc

Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 Email: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:866778280207/0100

Více

PRAVIDLA ISS KAPITOLA I- OBECNÁ PRAVIDLA

PRAVIDLA ISS KAPITOLA I- OBECNÁ PRAVIDLA KAPITOLA I- OBECNÁ PRAVIDLA PRAVIDLA ISS 10. dostávat dobré známky ve všech předmětech ve škole, stejně tak z chování. Trenér má právo požádat hráče, aby mu poskytl aktuální hodnocení ze školy. V případě,

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2016. CNC, CAN. STATUT 51. ROČNÍKU. STATUT 51. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže okresního přeboru mužů a žen vyhlašuje

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

SILNICE - DRÁHA - CYKLOKROS

SILNICE - DRÁHA - CYKLOKROS P R A V I D L A Cyklistiky VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ pro disciplíny SILNICE - DRÁHA - CYKLOKROS OBSAH: PRAVIDLA CYKLISTIKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO DISCIPLÍNY SILNICE DRÁHA CYKLOKROS O 01. Základní ustanovení...

Více

Zateplení objektu U Lomu 10, Rýmařov

Zateplení objektu U Lomu 10, Rýmařov MĚSTO RÝMAŘOV náměstí Míru 230/1, 795 01, Rýmařov tel.: +420 554 254 100, fax.: +420 554 254 112, IČ: 00296317 mesto@rymarov.cz, http://czech.rymarov.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu se směrnicí města

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace. Řád č.3/2010. Nemocniční 20, 728 80 Ostrava T 596 191 111 F 596 618 781 1/6.

Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace. Řád č.3/2010. Nemocniční 20, 728 80 Ostrava T 596 191 111 F 596 618 781 1/6. 1/6 Obsah 1 Účel... 3 2 Rozsah působnosti... 3 3 Použité zkratky... 3 4 Základní pojmy... 3 5 Vypůjčování a vrácení dokumentů... 4 5.1 Absenční výpůjčky... 5 5.2 Meziknihovní výpůjční služby... 5 5.3 Mezinárodní

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

MONFISH Junior BOAT CUP 2016

MONFISH Junior BOAT CUP 2016 Muškařský klub Monfish junior, z.s. ve spolupráci se Středočeským územním svazem, MO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a MO Mělník pořádají dne 23. 4. 2016 MONFISH Junior BOAT CUP 2016 Místo konání: Revír:

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Senioři Pelhřimov Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Karlovy Vary, Praha-Braník Vyškov,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU A FITNESS, FISAF.CZ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU A FITNESS, FISAF.CZ SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU A FITNESS, FISAF.CZ PLATNOST OD 1. 1. 2016 Obsah 1 Základní ustanovení... 4 2 Pojmy... 4 3 Soutěžní formy aerobiku... 4 3. 1 Typy soutěží... 4 3. 2 Výkonnostní třídy...

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty obce Horní Lideč Termín konání:

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Muži Poděbrady Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Liberec Žižkov Vyškov Zábřeh Datum: 14.

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ]

PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ] PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA 1. [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ] 1. Přihlásit do Soutěže se lze prostřednictvím webových stránek značky TENTO nacházejících se na následující adrese: www.cz.tento.eu/soutez.

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

S I L O V É H O T R O J B O J E

S I L O V É H O T R O J B O J E ČESKÝ SVAZ SILOVÉHO TROJBOJE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 e-mail:cpf@powerlifting.cz http://powerlifting.cuscz.cz S O U T Ě Ž N Í Ř Á D S I L O V É H O T R O J B O J E P L A T N O S T O D 1. Č E R V

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

PRAVIDLA Cyklistiky VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SILNICE - DRÁHA - CYKLOKROS. pro disciplíny

PRAVIDLA Cyklistiky VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SILNICE - DRÁHA - CYKLOKROS. pro disciplíny PRAVIDLA Cyklistiky VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ pro disciplíny SILNICE - DRÁHA - CYKLOKROS OBSAH: PRAVIDLA CYKLISTIKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO DISCIPLÍNY SILNICE DRÁHA CYKLOKROS O 01. Základní ustanovení...

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 1. POŘADATEL: ROSSMANN, spol. s r.o., Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 61246093, spisová značka C 28492 vedená u Městského soudu v Praze 2. ORGANIZÁTOR:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO Chrudim 19. května 2016 DDH Chrudim 1. P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Chrudim 19. 5. 2016 Vyhlašovatel

Více