ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena"

Transkript

1 Zprav daj ČÍSLO 3/ Kč Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky První etapa kanalizace dokončena Poprvé ve škole V úterý 1.září začal nový školní rok i pro dvanáct nových prvňáčků, kteří se budou s nástrahami učiva potýkat spolu s paní učitelkou Mgr. Pospíšilovou. V září tohoto roku byla dokončena první etapa výstavby ČOV a kanalizace. Celkové náklady na tuto stavbu dosáhly ,- Kč. Stavba byla financována dotací Ministerstva zemědělství ČR ve výši ,- Kč a dotací z kraje Vysočina ve výši , Kč. Zbývající část byla hrazena z úvěru u České spořitelny, a.s. Na podzim loňského roku byly zahájeny zemní práce pro stavbu ČOV. V nelehkých podmínkách bylo nutno odtěţit stovky kubíků zeminy pro vlastní těleso čistírny odpadních vod. O tom, ţe se stavbařům dílo bezpochyby podařilo, svědčí snímek vpravo. Případní zájemci o bliţší seznámení se stavbou a její funkcí se mohou informovat v kanceláři úřadu a domluvit si se starostou městyse prohlídku stavby. V současné době probíhají stavební práce na druhé etapě výstavby.

2 2 Z radnice Možná se vám bude zdát trochu ukvapené, ohlížet se už dnes za uplynulým rokem, ale čas kvapí a než se nadějeme, budeme mít všichni plnou hlavu starostí s Vánocemi a událostmi konce roku. Letošní rok asi nepatřil v mnoha ohledech mezi ty úplně nejlepší. Ať jsme chtěli, nebo ne, na všech z nás se nějakým způsobem projevily i nepříznivé události roku, jako politické neshody našich vládních špiček, nebo hospodářská recese. Přestože jsme se snažili při tvorbě rozpočtu na letošní rok opravdu držet při zemi, dá se předpokládat, že určitý výpadek financí zaznamená i naše společná kasa. Snažíme se však, aby tento výpadek nebyl fatální a neohrozil zásadní funkce života občanů a investice se provádějí, dle mého názoru uvážlivě (ne všichni se mnou musí souhlasit, neboť pohled na určení priorit, mám teď na mysli veřejné investice, se liší člověk od člověka). V letošním roce byla stěžejní investicí výstavba ČOV a kanalizace. Jedná se o stavbu, která významně ovlivní život téměř všech našich občanů. Jednak velmi pozitivně v rovině působení na životní prostředí, v ostatních případech vyšší finanční zátěží jednotlivých domácností ve formě budoucího stočného a v nezanedbatelné míře splácením úvěru na tuto investiční akci v následujících letech. Přes tyto všechny skutečnosti však považuji tuto investici za velmi přínosnou, a vzhledem k vývoji jak politické, tak ekonomické situace ve společnosti za správné rozhodnutí v hodině dvanácté. Kromě těchto záležitostí, které mají na svědomí pár vrásek na našich čelech, je však mnoho věcí, z kterých můžeme mít radost. Třeba z toho, že je stále více občanů, které zajímá vzhled jejich domů a prostranství kolem nich, že stále jsou lidé, kteří na úkor svého volného času pracují pro druhé, pečují o mládež, či snaží se zpříjemnit společný a společenský život nás všech. Vím z vlastní zkušenosti, že jedna drobná radost, jeden úspěch, jedna podařená akce, převáží mnohdy všechny dřívější trable a nezdary. Díky všem, kteří byli a jsou tyto drobné záblesky připravovat a vnímat. Co nového na Czech POINTu? V rámci postupného nabíhání agendy CZECHPOINT a probíhající elektronizace veřejné správy je moţno v současné době na úřadě městyse získat informace z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, ţivnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a výpis z bodového hodnocení řidiče. Po 1. listopadu bude výpis sluţeb rozšířen i o autorizovanou konverzi dokumentů. Nejbliţší termíny konání zasedání zastupitelstva obce: 25. listopadu 2009 v 18: prosince 2009 v 18:00 Schůze se zpravidla konají na OÚ, o případné změně místa konání budou občané s dostatečným předstihem informováni. Nevyměníš nepojedeš Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010 Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. K výměně je nutné mít občanský průkaz, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměnu provádí MěÚ Třebíč, odbor správních činností. MAS Podhorácko víte o ní? Místní akční skupina Podhorácko (MAS) v současné době rozvíjí svou činnost na území 32 obcí dle přiloţené mapky. Cílem práce MAS je komplexní rozvoj území. Pomocí grantových opatření podporuje akce a činnost podnikatelské sféry, veřejné správy a neziskových organizací. Více o činnosti MAS zjistíte na nebo ve Zpravodaji MAS Podhorácko, který je distribuován do všech domácností. Josef Herbrych

3 Z radnice II. etapa výstavby kanalizace V současné době probíhá II. etapa výstavby kanalizace. Cílem této investice, jejíţ náklady jsou cca 7,1 mil. Kč, je propojení všech tří větví kanalizační sítě na čistírnu odpadních vod. ČOV v této době funguje ve zkušebním provozu, který potrvá do 30 září Do této doby budou povinni všichni vlastníci nemovitostí (tam, kde veřejná kanalizace existuje), zrušit současné septiky a jímky na vyváţení a na kanalizační síť se napojit. Pro upřesnění technických podmínek napojení, se uskuteční v termínu, který bude s dostatečným předstihem oznámen, veřejná schůze, kde problematiku vysvětlí a na případné dotazy odpoví zástupci VAS, a.s. Třebíč, jako budoucí provozovatel ČOV. Výkup pozemků pro bytovou výstavbu V měsíci září byl proveden výkup pozemků v lokalitě Za Sitonou, pro individuální bytovou výstavbu. V této lokalitě je plánováno umístění 14 rodinných domů. Velikost pozemků je od cca 720 m 2 do 870 m 2. V současné době je zadáno rozdělení daného území na jednotlivé pozemky. Případní zájemci o individuální výstavbu se mohou s návrhem řešení lokality seznámit na webových stránkách obce v sekci Ke stáhnutí, sloţce Rozvoj obce nebo přímo v kanceláři úřadu městyse. Veřejná sluţba Městys Rokytnice nad Rokytnou poskytuje moţnost veřejné sluţby pro osoby, pobírající dávky hmotné nouze dle zákona č. 111/2006 Sb. a nabízí moţnost výkonu úklidových prací v rozsahu cca 20 hod. měsíčně pro zájemce v rámci působnosti výše uvedeného zákona. Jednání zastupitelstva obce Srpen: - schválení směny pozemku p.č.260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za pozemek č.8 v obytné lokalitě Za Sitonou s tím, ţe budoucí nájemce pozemku uhradí rozdíl mezi cenou zemědělského pozemku a trţní cenou stavebního pozemku, která bude upřesněna po vyčíslení nákladů na zasíťování těchto pozemků - ZM souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 259/1, 262/4, 260 a 260/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou - ZM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 259/1, 262/4 a 260 v k.ú. Rokytnice na Rokytnou pro umístění stavby FVE - ZM ukládá starostovi obce prověření podmínek daňového zvýhodnění moţnosti umístění sídla firmy v Rokytnici nad Rokytnou nebo moţnosti pravidelného ročního příspěvku firmy na vybavení školy - ZM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Výstavba kanalizačních stok v obci a firmu Uchytil s.r.o., K terminálu 7 Brno, jako dodavatele stavby - ZM schvaluje zřízení prospěšných prací pro osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi od 1.září ZM schvaluje zadání projekčních prací pro inţenýrské sítě v lokalitě Za Sitonou firmě Uchytil - ZM schvaluje připojení se k projektu ESKO-T na řešení likvidace bioodpadu formou osazení velkoobjemových kontejnerů - ZM schvaluje zadání řešení protizáplavových opatření specializované firmě - ZM souhlasí s umístěním FVE na pozemcích p.č. 437 a 591 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Souhlas je podmíněn změnou ÚPD obce. - ZM schvaluje vystoupení městyse Rokytnice nad Rokytnou ze Svazu měst a obcí ČR - ZM souhlasí s umístěním stavby Vodovod Rokytnicko. - ZM bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy MAS Podhorácko. - ZM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na pronájem obecního rybníka. - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 300,- Kč na 1 ks sportovní tašky. Celkový příspěvek dosahuje výše 6300,- Kč. - ZM bere na vědomí informaci k veřejnému rozhlasu. - ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 514 a 515 Září: - ZM souhlasí se záměrem odprodeje pozemků p.č. 535/14 a 535/15 za cenu 10,- Kč/m2. Oddělení pozemku bude provedeno tak, aby byl zajištěn volný přístup ke korytu Rokytné z důvodu jeho údrţby. Náklady geometrického zaměření pozemku hradí budoucí nabyvatel. - ZM schvaluje záměr prodeje budovy kina na pozemku p.č. 128 a části pozemků p.č. 237, 238/1 a 907/9 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou - ZM bere na vědomí stav plnění rozpočtu městyse na rok 2009ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 516, 517 a ZM schvaluje ţádost firmy KEVOS o umoţnění provedení přípojky V1 na pozemku p.č.259/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a návrh úpravy výše příspěvku na veřejně prospěšné účely na ,- Kč na rok v souvislosti s umístěním fotovoltaické elektrárny - ZM bere na vědomí informace ke stavbě ČOV a kanalizace - ZM bere na vědomí informace o podání ţádosti z MAS Podhorácko - ZM schvaluje 28.listopad 2009 jako termín Setkání seniorů. Hudební doprovod zajistí skupina SAXBAND - ZM schvaluje dohodu o vyuţití sokolovny pro potřeby ZŠ

4 4 Z radnice Aţ se zima zeptá. Aţ se zima zeptá, co jsme dělali v létě, mají rokytničtí celkem jasno. Snaţili se vyuţít krásného slunečného léta nejen k práci, které bylo, stejně jako po celý rok někdy aţ nad hlavu, ale přece jenom léto je doba na odpočinek, relaxaci a zábavu. A ţe zábavě, zvláště té ve formě ţivé hudby, se v Rokytnici vţdy dařilo a daří, jsme se mohli přesvědčit i letos. Určitě stojí za zmínku nejméně dvě akce: II. ročník Rokytnického hudebního maratonu a Rokytná fest. Rokytnický hudební maraton uskutečnil 1. srpna v areálu koupaliště. HGB Úvod programu, kterým provázel rokytnický rodák Zdeněk Kašpárek, jinak zpěvák skupiny Hannah, patřil dechové hudbě HORANÉ, kteří bezesporu patří k tomu nejlepšímu, co lze v regionu v tomto ţánru slyšet. Nezklamali ani tentokrát a jejich téměř dvouhodinové vystoupení bylo odměněno uznalým potleskem nejen diváků, ale i tanečníků. Jako druhá vystoupila skupina HGB se svým repertoárem převáţně ve stylu folk a country, která s přibývajícím soumrakem dostávala do varu přítomné návštěvníky. HORANÉ Stejně tak jako v loni, byl výtěţek této akce věnován pro potřeby ZŠ v Rokytnici, tentokrát na úpravu relaxačního koutku na školní zahradě. O program se postaralo pět místních kapel všech ţánrů, a celý program, trvající od 18:00 do časných ranních hodin se nesl v duchu parádní zábavy a setkání všech věkových skupin. Dá se říci, ţe se této akce zúčastnily jak děti školou povinné tak jiţ velmi světa znalí senioři. A není se co divit, protoţe hudební nabídka byla opravdu skvělá a pestrá. BALKÁNSKÁ DECHOVKA

5 Z radnice 5 diváků a tanečníků tak příliš bystrá. Ani tato skutečnost však nesníţila perfektní výkon kapely. Tuto akci navštívilo 400 platících diváků a nezbývá neţ poděkovat pořadatelům, kterými bylo zastupitelstvo městyse, hudebníkům, kteří vystupovali bez nároku na honorář a sponzorům této akce, kterými byli KEVOS, s.r.o. Třebíč, Uchytil, s.r.o. Brno a TL Systém Brno. Výtěţek z této akce činí ,- Kč. Videozáznam na DVD je moţno zakoupit v kanceláři úřadu za 100,- Kč. ARGEMA NOISE Josef Herbrych Poté přišla řada na soubor Balkánská dechovka (jak říkají sami jeho členové estrádně piknikový soubor ) s širokým repertoárovým záběrem. Náladu publika při jejich vystoupení nepokazil ani několikerý výpadek elektrického proudu. To uţ akce spěla ke svému finiši, který byl v reţii rockových kapel NOISE a YETTI ROCK. Nejdříve si prvně jmenovaná kapela svou precizně zahranou, sviţnou, rockovou muzikou zcela získala přízeň publika a o samotný závěr se postarala skupina Yetti rock, která trošku doplatila na to ţe vystupovala jako poslední a přece jenom ve tři hodiny ráno uţ není pozornost YETTI ROCK Rokytná fest 2009 V sobotu 29. srpna se uskutečnil I. ročník Rokytná fest, jehoţ hlavním tahákem byla skupina Argema. Kromě ní zde vystoupily skupiny Matador, Social Band, Brizzolit a Nejvyšší čas. Přes počáteční nepřízeň počasí, která jistě značně pocuchala nervy pořadatelů precizně připravené akce, se v areálu sokolské zahrady sešlo téměř 800 návštěvníků. Věříme, ţe k příštímu ročníku, na který se pořadatelé tedy fotbalový oddíl 1.SK Rokytnice chystají, bude počasí milosrdnější.

6 6 Z matriky Noví občánci: Tereza Kašpárková Štěpán Bílek Šarlota Bílková Kateřina Nováčková Vojtěch Pokorný Přistěhovaní: Jiří Urbášek č. 213 Milada Příhodová č. 217 Kateřina Němcová č. 210 Veronika Němcová č. 210 Petr Němec č. 210 Odstěhovaní: František Mikyska č. 205 Jana Mikysková č. 205 Natálie Mikysková č. 205 Valentina Mikysková č. 205 Markéta Hanzalová č. 240 Aleš Fučík č. 249 Romana Novotná č. 212 Michal Wehrenberg č. 244 Vítání občánků 10.října 2009 Zleva:manželé Kašpárkovi s dcerou Terezou, manželé Bílkovi se synem Štěpánem a dcerou Šarlotou, paní Bělíčková se synem Janem a manželé Hurdovi s dcerou Adélou

7 7 Z organizací Malé zamyšlení nad první sezonou mladých hasičů Nastal čas zhodnotit uplynulou hasičskou sezonu. Jak se to vlastně všechno seběhlo? Na podzim minulého roku proběhl úspěšný nábor mladých hasičů. Ti pak během zimních měsíců trénovali a posilovali svá těla i hlavičky. V Sokolovně se pod vedením zkušených hasičů učili střílet ze vzduchovky, cvičili starty, seznámili se s hasičskou technikou, prošli školením zdravovědy, naučili se topografické značky a další a další potřebné věci. Na jaře se jiţ podle věku zformovala dvě druţstva a začalo se s tvrdšími tréninky. Mladší ţáci cvičili ve čtvrtek, starší ţáci pak v pondělí a ve čtvrtek, soutěţe se konali v sobotu nebo v neděli. Začínalo se vţdy rozběháním, rozcvičkou a pak se kaţdý sám věnoval procvičování své funkce. A ţe jich je! To máte: koš, savice, mašina, béčka, rozdělovač, céčka, proudnice,.... Samozřejmě, ţe všichni musí být sehraní. Jakmile někomu něco nevyjde, znamená to ztrátu pro celý tým a trochu i zklamání pro trenéry. S tím, ţe se první dva roky nepřiveze pohár, počítali všichni. Vţdyť, zkuste se postavit zkušeným týmům, kteří se tomuto sportu věnují několik let, znají atmosféru závodění, znají taktiku svých soupeřů a jsou připraveni na dlouhé čekání, neţ na ně přijde řada. Závodí aţ 45 druţstev. Vůbec to není jednoduché. A ty nervy! Tak se vydali naši nováčci na svou první hasičskou soutěţ do Vladislavy. Jeli se nadýchat soutěţní atmosféry, zjistit, jak to vše vlastně probíhá a vyzkoušet si útok naostro. Nikdo nepočítal s výrazným umístěním a kaţdý doufal, ţe si neuříznou ostudu. Jaké bylo tedy překvapení, kdyţ mladší ţáci skončili na 10. místě a starší na překrásném 3. místě z 36 muţstev! Nejednomu vedoucímu ukápla slzička dojetí! Zástupci z ostatních týmů přicházeli s gratulacemi. Na všechny pak čekalo překvapení na Koupališti v podobě malého pohoštění. A sezona se rozjela. V Heralticích se mladší ţáci umístili na 12. a starší na 10. místě z celkového počtu 42 druţstev. 6. září v Kněţicích se umístění opakovalo. Soutěţilo 36 muţstev, kde obě naše druţstva zaběhla své osobáky. Ve Starči 20. září si mladší ţáci doběhli pro 6. místo a starší opět pro 10. místo z celkového počtu 43 druţstev. Poslední soutěţ se konala 27. září v Rudíkově, kde se našim bohuţel moc nedařilo. Obě druţstva zradila technika. Mladší skončili na 17. místě a starší na 12. místě z 49 muţstev. Také celkové umístění v Okresní lize Hry plamen nebylo nejhorší. Přestoţe mládeţ odběhla pouze 5 z 15 závodů, skončila Rokytnice ve středu tabulky. Do soutěţe bylo zapsáno kolem 50ti muţstev. Velkým přáním a závazkem následující sezony Okresní ligy je umístění do desátého místa. Velký dík patří všem vedoucím, kteří si ukradli ještě zbytky svého volného času a věnovali se nastupující generaci. Jsou to Aleš Chaloupka, Pavel Dokulil, Jiří Dokulil a Josef Herbrych. A moţná by se hodilo poděkovat za trpělivost a toleranci také jejich manţelkám. Díky dětem se k dobrovolným hasičům přidali i noví členové. Za všechny bych ráda jmenovala Martina Špačka, který vytvořil webové stránky SDH. Zde si můţete přečíst aktuality ze ţivota SDH Rokytnice, něco z její historie, plánované soutěţe, výsledky, shlédnout fotografie a... jen se sami podívejte na adresu Takţe, jak hodnotíme? Dóst dobrý! Jinými slovy se to asi nedá postihnout. Naši mladí se stali plnohodnotným soupeřem protřelým a zkušeným týmům. Aţ se vypiluje technika, zrychlí běhy a z nezkušených se stanou zkušení, pak: Všichni třeste se!!! Martina Chaloupková

8 8 Z organizací Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice Velký Meder Letos nám státní svátek sv. Václava prodlouţil poslední zářijový víkend a my jsme ho vyuţili k uspořádání zájezdu. Tentokrát jsme putovali do termálních lázní do Velkého Mederu na Slovensku. V sobotu jsme vyrazili časně ráno z Rokytnice, na místo jsme dorazili s menšími přestávkami okolo 10. hodiny dopoledne. Ubytovaní jsme byli v soukromí na pěti místech, všechny domy se nacházely blízko hlavního vstupu na termálné kúpalisko. V sobotu večer jsme plánovali prohlídku historické části maďarského Györu, avšak podle informací místních obyvatel nám byla doporučena návštěva trhů v Dunajské Stredě. Tisíce stánků, pouťových atrakcí, kolotočů, vystoupení zpěváků na tribuně a mnoho specialit, které lákaly svou vůní, vzhledem a netradičním způsobem kuchtění nás ohromili. Aţ v nočních hodinách jsme se vraceli do svých příbytků zmoţeni všemi záţitky z prvního dne našeho výletu. V neděli a v pondělí jsme odpočívali v bazénech léčili si svá bolavá těla a opalovali se ( v neděli vystoupila teplota vzduchu na 27 o C). V pondělí v 15 hodin jsme všichni sbaleni ujíţděli autobusem domů. Ještě nás čekala plánovaná zastávka v Gabčikově. Tohle obrovské vodní dílo překvapilo svou rozlehlostí, zdymadla svoji hloubkou. Závěrem co dodat? Počasí výborné, ubytování luxusní, voda příjemná a účastníci zájezdu perfektní. Ing. Sylva Zerzánková

9 9 Z organizací 3. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE VE ČTYŘHRÁCH V sobotu dne uspořádala Tělovýchovná jednota sokol Rokytnice nad Rokytnou 3. ročník tenisového turnaje. Klání se zúčastnilo 6 dvojic. Na kurtu sokolské zahrady se hrálo do tabulky kaţdý s kaţdým na 5 her (gamů). V případě výsledků 4:4 se hrál tie-break. Počasí ve druhé polovině turnaje nepřálo a soutěţící dohrávali v dešti, coţ bylo nejen nepříjemné, ale i obtíţnější. Míček obalen antukou nebyl k rozpoznání od cihlové barvy povrchu hřiště, nasáklý vodou změnil svoji váhu a tím i rychlost a odraz. Málokdo chodí hrát tenis za deště a tak většinu hráčů nepřízeň počasí nachytala nepřipravené. Co to obnášelo v praxi? Změna stylu byla očividná. Na hřišti nelétaly jen míčky, ale některým i rakety z rukou. Jiní zase nestačili uhýbat před mokrou obalenou koulou a místo raket nastavovali svá těla. Marně se rozhodčímu snaţili podsunout nová pravidla, ţe šikovný odraz tělem také platí. Sudí byl však přísný, avšak svým výrokem nový míček vţdy, kdyţ nestačil sledovat hru, se postaral o emoce na hřišti i v řadách diváků. Po litých bojích, ve kterých nechybělo ani pár bebínek, turnaj vyhrála naše mládeţ a kromě jiných cen si chlapci odnesli i putovní pohár. 1. místo: Ivan Piálek ml., Ivo Zerzánek 2. místo: Vítězslav Štork, Ondřej Novák 3. místo: Radek Ferkl, Rostislav Jeţek NOHEJBALOVÝ TURNAJ ROKYTNÁ CUP V sobotu se uskutečnil jiţ 7. ročník nohejbalového turnaje trojic ROKYTNÁ CUP, který pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou. Turnaj se konal na sokolské zahradě a hrálo se na jednom antukovém a na jednom asfaltovém hřišti bohuţel v naší obci stále chybí dva víceúčelové kurty (tenis, nohejbal, volejbal, malá kopaná, ) s umělým povrchem, o kterých se jiţ mnoho let hovoří, ale jejich realizace je bohuţel zatím v nedohlednu. Turnaje se zúčastnilo 8 muţstev, která byla rozdělena do dvou skupin. První dvě muţstva z kaţdé skupiny postoupila do finálové skupiny, která byla velice vyrovnaná a o prvních třech místech rozhodovalo aţ skóre ze vzájemných zápasů. V celém turnaji bylo odehráno 38 setů v 18. zápasech. 1. místo: Bartejs Milan, Mašek Vladimír, Nosek Pavel 2. místo: Souček Libor, Bartejs Jiří, Bartejs Tomáš 3. místo: Piálek Ivan ml., Otáhal Ondřej, Pokorný Tomáš (všichni Římov) Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Piálek Ivan ml. Touto cestou děkujeme hráčům za předvedené sportovní výkony, sponzorům za ceny věnované do turnaje, divákům za pěknou sportovní kulisu a těšíme se na příští jiţ 8. ročník. Petr Machovec

10 10 Z e sportu 1.SK Rokytnice nad Rokytnou Fotbalová sezóna je v plném proudu. Vzhledem k dosavadním výsledkům našich fotbalových muţstev nebude toto hodnocení (tak jak poslední roky) příliš radostné. A teď krátce k dosaţeným výsledkům. MUŽI_ A Vzhledem k tomu, ţe po sezóně ukončil trenérskou činnost ing. Milan Piálek a nepodařilo se v Rokytnici a okolí sehnat nového trenéra, ujala se této nelehké funkce dvojice bývalých hráčů Pavel Vlašín a Marek Jičínský. K dispozici dostali omlazené muţstvo a cíl hrát v klidném středu tabulky a připravovat muţstvo tak, aby do budoucna mohlo zaútočit na vyšší příčky. Vlivem rozlosování a několika změn pořadatelství se nám toto muţstvo představilo na našem hřišti z 9 odehraných utkání pouze 3x. Se ziskem 7 bodů a dosavadním umístění na 12. místě tak samozřejmě nemůţeme být spokojeni. Z důvodu špatného umístění a velkému počtu zraněných hráčů bylo muţstvo ještě na podzim posíleno o 2 nové hráče Tomáše Čecha a Tomáše Polovčíka a snad se tak podařilo nastartovat toto muţstvo k lepším výsledkům. Dosavadní tabulka MUŢI A 1. Rudíkov-Trnava : Náměšť-Vícenice B : Ţeletava : Stařeč : Hrotovice : Chlístov : Blatnice : Třebenice : M.Budějovice B : Dukovany : Okříšky B : Rokytnice : Myslibořice : Šebkovice B : 27 1 MUŽI_ B Muţstvo B je muţstvo, jaké svět neviděl. V jednom muţstvu spolu hrají jak dorostenci, kteří z důvodu nedostatku hráčů nemají vlastní muţstvo, tak hráči, které jsme měli moţnost vidět v muţstvu muţů v předchozích letech. Pokud se toto muţstvo sejde pohromadě, tak má více jak 20 hráčů. Bohuţel se nikdy nesejde. Velkou radost činí muţstvo všem divákům, neboť při zápasech padá velké mnoţství branek. Hlavním úkolem byla snaha udrţet u fotbalu hráče dorostu a to toto muţstvo splnilo. Aţ všem hráčům dojde, ţe i nejniţší fotbalová soutěţ se nedá hrát bez řádného tréninku, dá se očekávat i vylepšení současného postavení v tabulce. Muţstvo se snaţí trénovat Radek Ferkl. Dosavadní tabulka MUŢI B 1. Heraltice : Radotice : Domamil : Blatnice B : Slavice : Štěměchy : Rokytnice B : Lesonice B : Kouty B : 17 5

11 11 Ze sportu PŘÍPRAVKA Naši nejmladší fotbalisté pod vedením trenérů p. Machovce, p. Stručovského a p. Štorka nám v současnosti dělají velkou radost. Po hubených letech se zúročila několikaletá práce trenérů a muţstvo se pohybuje v popředí tabulky. Je jen škoda, ţe počet hráčů je stále nízký a tak při svých dvojzápasech s nejlepšími muţstvy ztrácejí v závěrech zápasů důleţité body. V příští sezóně dojde opět k odchodu nejstarších ţáků a bude třeba toto muţstvo doplnit o nové fotbalisty. 1. Budišov-Nárameč : Brtnice : Rokytnice : Hartvíkovice : Výčapy : Rapotice : Vladislav : Rouchovany : Vícenice : Valeč : 89 1 Jistě jste si všimli, ţe fotbalový výbor, hráči a fanoušci v roce 2009 nezaháleli. Nově se podařil uvést do ţivota FOTBALOVÝ PLES, ROKYTNÁ FEST a u travnatého hřiště vzniká posezení pro diváky a hráče. Všechny tyto akce mají za úkol zlepšit prostředí v okolí fotbalového hřiště pro TURNAJ ROKYTNIC, který se bude v příštím roce konat právě u nás. Věříme, ţe nám zachováte přízeň i v případě nedobrých výsledků a i nadále nás budete podporovat při akcích pořádaných 1.SK Rokytnice. Za 1. SK Rokytnice Radek Ferkl ROKYTNÁ FEST 2009

12 12 Ze školy Podzim ve škole Podzime, podzime, uţ zas nosíš deště, pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě. Letos jsme rozhodně podzim o pozdrţení prosit nemuseli. Spíš bychom měli poţádat o trochu méně slunečného počasí, aby nás to ze školních lavic netáhlo tolik ven. Ale školní rok je skutečně tady a na volné dny prázdnin nám zbývá uţ jen voňavá vzpomínka. Nový školní rok s sebou přinesl několik změn. Do naší školy nastoupil nový pan ředitel Mgr. Vladimír Halámek. Přejeme mu, aby se mu na naší škole líbilo, aby se mu zde dobře pracovalo a aby se mu dařilo uskutečnit co nejvíce plánů. 1. září se na nás ze školních lavic usmívalo dvanáct nových tvářiček. Přivítala je jejich třídní učitelka Mgr. Milena Pospíšilová, pan ředitel, pan starosta, radní kraje Vysočina pan Zdeněk Ryšavý a samozřejmě i jejich spoluţáci, hlavně páťáci, kteří s nimi jsou v jedné třídě. A poslední přivítání patří nové paní učitelce Mgr. Jitce Mahelové, která učí naše čtvrťáky. Třídním učitelem čtvrťáků je pan ředitel, druhý a třetí ročník vyučuje třídní učitelka Mgr. Jaroslava Ryglová. Do nového školního roku dostala naše škola dárek. A ne malý. Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rokytnice nad Rokytnou tímto děkuje zastupitelstvu místního obecního úřadu za finanční dar, který bude pouţit na úpravu školní záhrady. Jedná se o výtěţek z prázdninových kulturních akcí, pořádaných OÚ.Touto cestou chceme poděkovat i všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jejich zajištění. Od poloviny září začaly na škole pracovat krouţky. Kromě tradičních tělovýchovných krouţků, flétniček, angličtiny, ekologického krouţku a tvořivé dílny přibyly dva nové pomoc dětem se speciálními poruchami učení a Tee - ball. Těší nás, ţe je o všechny vysoký zájem a doufáme, ţe náplň krouţků uspokojí očekávání dětí i rodičů. Od začátku roku pracuje také naplno druţina. Pí. vychovatelka přišla po prázdninách se spoustou nových nápadů a některé uţ s dětmi stačila uskutečnit. Objevují se první zdařilé keramické výrobky, potištěná trička, podzimní dekorace. Příjemné počasí umoţňuje i častou relaxaci dětí na hřišti i v přírodě. 26. září se uskutečnilo druhé podzimní putování na Mařenku. V letošním roce se naše řady poněkud rozrostly. Zúčastnilo se šestnáct dětí a čtyři rodiče. Pro prvňáky, kteří s nadšením vyrazili po obědě od školy, bylo toto odpoledne poněkud náročnější, k večeru při návratu uţ byly nejedny noţky unavené, ale záchranu v podobě tatínků s auty jsme volat nemuseli, cestu nakonec zvládli všichni a v pondělí uţ hlásili, ţe příští rok půjdou znovu. Cestu nám zpestřilo poznávání stromů, sledování a sběr šišek, které se nakonec vyuţily jako munice při střelbě na cíl. Snaha byla oceněna drobnými odměnami a po namáhavém výstupu na vrchol jsme si doplnili energii sladkou horalkou. U dašovského rybníka nás čekala delší zastávka pečení buřtíků a předání diplomu za zdolání Mařenky. A pak hajdy domů. A další plány? Je jich dost. V nejbliţší době to bude 15. října drakiáda, 22. října filcování pro dospělé, 2. listopadu proţitková noc ve škole, 13. listopadu loučení s podzimem a v prosinci vánoční tvoření a putování za vánoční hvězdou. O všech akcích budou děti i rodiče včas informováni učiteli, prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy. Mgr. Milena Pospíšilová

13 Radíme 13 Okénko pro motoristy Zimní pneumatiky nutnost nebo zbytečná investice? Co říkají zákony ČR: Řidiči osobních automobilů mají od povinnost na silnicích označených dopravní značkou zimní výbava v období od 1.listopadu do 31.března pouţívat zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech. Minimální povolená hloubka vzorku je v tomto případě u osobních automobilů 4mm. Na silnicích neoznačených dopravními značkami zimní výbava povinnost pouţívat zimní pneumatiky neplatí a minimální hloubka vzorku zůstává stejně jako u letních pneumatik na 1,6mm. Aktuální umístění značky na území ČR je moţné nalézt na internetové adrese Jaké jsou postihy při nedodrţení zákona? Řidiči mohou obdrţet pokutu aţ 2000 Kč a ztratit 1 bod. Mnohem horší situace však můţe nastat v případě dopravní nehody. Při jízdě označeným úsekem bez zimní výbavy se stává vozidlo nezpůsobilým pro provoz na pozemních komunikacích, řidič tím porušuje vyhlášku, můţe být označen za viníka dopravní nehody a pojišťovna nemá povinnost hradit způsobenou škodu z povinného ručení stejně jako škodu z havarijního pojištění. Co říkají odborníci: Zimní pneumatiky jsou vyrobeny z materiálů, které správně plní svoji funkci v teplotách od 7 C do -25 C, naopak letní pneumatiky ztrácí pod 7 C přilnavost. Se ztrátou přilnavosti se prodluţuje brzdná dráha automobilu, zhoršuje se chování při průjezdu zatáčkou a ztrácí se schopnost automobilu rozjezdu do kopce. Zimní pneumatiky mají navíc speciálně tvarovaný vzorek, který je uzpůsoben pro odvod vody a sněhové břečky ze stopy. Oproti letnímu je zimní vzorek sloţen z velkého počtu mikro-lamel, které činí vzorek pruţnějším a které dokáţou pracovat i na ujeţděném sněhu nebo na namrzlých površích. Srovnávací testy dokázaly, ţe pouţitím letních pneumatik na vozovce pokryté sněhem se při jízdě rychlostí pouhých 50Km/h prodlouţí brzdná dráha automobilu o téměř 10m oproti jízdě na zimních pneumatikách. Hloubka vzorku dokáţe významně ovlivnit chování pneumatiky. Pokud mají zimní pneumatiky nový vzorek (8mm) dokáţou na zasněţené vozovce zastavit vozidlo z rychlosti 70km/h s brzdnou dráhou 50m. Stejné pneumatiky ovšem jiţ sjeté a se vzorkem 4mm, zastaví vozidlo na 75m. Pneumatiky se vzorkem 1,6mm potřebují pro zastavení dokonce 90m. Pozor na kombinování letních a zimních pneumatik. S výjimkou okruhových speciálů a některých závodních vozidel jsou dnes všechny automobily vyráběny tak, aby v kritických situacích vzniklých při zatáčení měly sklon k nedotáčivosti. To znamená, ţe pokud jede vozidlo do zatáčky příliš rychle a nastane smyk, první náprava, která ztratí soudrţnost s vozovkou, je přední náprava. Automobil se začne jakoby hrnout ven ze zatáčky, ale zpomalením je moţné smyk přední nápravy odvrátit. Smyk přední nápravy je z pohledu řidiče mnohem lépe zvládnutelný neţ smyk zadní nápravy. Pokud ovšem obujeme na přední nápravu vozidla kvalitní nové zimní pneumatiky a na zadní nápravě ponecháme letní pneumatiky s dosluhujícím vzorkem, dojde k tomu, ţe po překročení určité rychlosti nastane v zatáčce smyk zadní nápravy, protoţe přední nápravu drţí kvalitní zimní pneumatiky. Smyk zadní nápravy je v tomto případě téměř nevyrovnatelný. Pozor, není to to samé, jako kdyţ dostaneme automobil na zasněţené vozovce do smyku pomocí zatáhnutí ruční brzdy. Tzv. hodiny přes ručku je snadné vyrovnat, protoţe vozidlo je po uvolnění ruční brzdy znovu nedotáčivé. Levné pneumatiky ze supermarketů: Hlavní obchodní záměr supermarketů je nabízet zákazníkům výrobky za pohádkově nízké ceny. V dnešní době, kdy nové supermarkety vznikají bezmála na kaţdém rohu, musejí o svoje zákazníky bojovat a přetahovat je k sobě neustálým sniţováním cen, zaváděním výprodejů a sezónních akcí. V této slevové euforii se ve snaze mít nejlevnější máslo melouny nebo třeba sadu šroubováků musí kvalita prodávaných výrobků odsunout aţ na druhé místo a supermarkety prostě prodávají to, co je nejlevnější. Nejlevnější však většinou neznamená kvalitní. Ing. Ondřej Novák

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

obec Dobrá fiíjen 2011

obec Dobrá fiíjen 2011 obec Dobrá fiíjen 2011 Slavnostní zahájení sportovního dne Sdružení obcí povodí Morávky 24. září 2011. Dole: Z výstavy našich zahrádkářů 24. 26 září 2011. VáÏení obãané, v pondělí 19. září proběhlo další

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

O čem se jednalo. Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007

O čem se jednalo. Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007 R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y O čem se jednalo Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. Usnesení obecního zastupitelstva obce č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SLAVNOSTI KAŠE STR. 2 Z RADNICE STR. 7 8 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 12 13 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více