ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena"

Transkript

1 Zprav daj ČÍSLO 3/ Kč Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky První etapa kanalizace dokončena Poprvé ve škole V úterý 1.září začal nový školní rok i pro dvanáct nových prvňáčků, kteří se budou s nástrahami učiva potýkat spolu s paní učitelkou Mgr. Pospíšilovou. V září tohoto roku byla dokončena první etapa výstavby ČOV a kanalizace. Celkové náklady na tuto stavbu dosáhly ,- Kč. Stavba byla financována dotací Ministerstva zemědělství ČR ve výši ,- Kč a dotací z kraje Vysočina ve výši , Kč. Zbývající část byla hrazena z úvěru u České spořitelny, a.s. Na podzim loňského roku byly zahájeny zemní práce pro stavbu ČOV. V nelehkých podmínkách bylo nutno odtěţit stovky kubíků zeminy pro vlastní těleso čistírny odpadních vod. O tom, ţe se stavbařům dílo bezpochyby podařilo, svědčí snímek vpravo. Případní zájemci o bliţší seznámení se stavbou a její funkcí se mohou informovat v kanceláři úřadu a domluvit si se starostou městyse prohlídku stavby. V současné době probíhají stavební práce na druhé etapě výstavby.

2 2 Z radnice Možná se vám bude zdát trochu ukvapené, ohlížet se už dnes za uplynulým rokem, ale čas kvapí a než se nadějeme, budeme mít všichni plnou hlavu starostí s Vánocemi a událostmi konce roku. Letošní rok asi nepatřil v mnoha ohledech mezi ty úplně nejlepší. Ať jsme chtěli, nebo ne, na všech z nás se nějakým způsobem projevily i nepříznivé události roku, jako politické neshody našich vládních špiček, nebo hospodářská recese. Přestože jsme se snažili při tvorbě rozpočtu na letošní rok opravdu držet při zemi, dá se předpokládat, že určitý výpadek financí zaznamená i naše společná kasa. Snažíme se však, aby tento výpadek nebyl fatální a neohrozil zásadní funkce života občanů a investice se provádějí, dle mého názoru uvážlivě (ne všichni se mnou musí souhlasit, neboť pohled na určení priorit, mám teď na mysli veřejné investice, se liší člověk od člověka). V letošním roce byla stěžejní investicí výstavba ČOV a kanalizace. Jedná se o stavbu, která významně ovlivní život téměř všech našich občanů. Jednak velmi pozitivně v rovině působení na životní prostředí, v ostatních případech vyšší finanční zátěží jednotlivých domácností ve formě budoucího stočného a v nezanedbatelné míře splácením úvěru na tuto investiční akci v následujících letech. Přes tyto všechny skutečnosti však považuji tuto investici za velmi přínosnou, a vzhledem k vývoji jak politické, tak ekonomické situace ve společnosti za správné rozhodnutí v hodině dvanácté. Kromě těchto záležitostí, které mají na svědomí pár vrásek na našich čelech, je však mnoho věcí, z kterých můžeme mít radost. Třeba z toho, že je stále více občanů, které zajímá vzhled jejich domů a prostranství kolem nich, že stále jsou lidé, kteří na úkor svého volného času pracují pro druhé, pečují o mládež, či snaží se zpříjemnit společný a společenský život nás všech. Vím z vlastní zkušenosti, že jedna drobná radost, jeden úspěch, jedna podařená akce, převáží mnohdy všechny dřívější trable a nezdary. Díky všem, kteří byli a jsou tyto drobné záblesky připravovat a vnímat. Co nového na Czech POINTu? V rámci postupného nabíhání agendy CZECHPOINT a probíhající elektronizace veřejné správy je moţno v současné době na úřadě městyse získat informace z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, ţivnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a výpis z bodového hodnocení řidiče. Po 1. listopadu bude výpis sluţeb rozšířen i o autorizovanou konverzi dokumentů. Nejbliţší termíny konání zasedání zastupitelstva obce: 25. listopadu 2009 v 18: prosince 2009 v 18:00 Schůze se zpravidla konají na OÚ, o případné změně místa konání budou občané s dostatečným předstihem informováni. Nevyměníš nepojedeš Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010 Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. K výměně je nutné mít občanský průkaz, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměnu provádí MěÚ Třebíč, odbor správních činností. MAS Podhorácko víte o ní? Místní akční skupina Podhorácko (MAS) v současné době rozvíjí svou činnost na území 32 obcí dle přiloţené mapky. Cílem práce MAS je komplexní rozvoj území. Pomocí grantových opatření podporuje akce a činnost podnikatelské sféry, veřejné správy a neziskových organizací. Více o činnosti MAS zjistíte na nebo ve Zpravodaji MAS Podhorácko, který je distribuován do všech domácností. Josef Herbrych

3 Z radnice II. etapa výstavby kanalizace V současné době probíhá II. etapa výstavby kanalizace. Cílem této investice, jejíţ náklady jsou cca 7,1 mil. Kč, je propojení všech tří větví kanalizační sítě na čistírnu odpadních vod. ČOV v této době funguje ve zkušebním provozu, který potrvá do 30 září Do této doby budou povinni všichni vlastníci nemovitostí (tam, kde veřejná kanalizace existuje), zrušit současné septiky a jímky na vyváţení a na kanalizační síť se napojit. Pro upřesnění technických podmínek napojení, se uskuteční v termínu, který bude s dostatečným předstihem oznámen, veřejná schůze, kde problematiku vysvětlí a na případné dotazy odpoví zástupci VAS, a.s. Třebíč, jako budoucí provozovatel ČOV. Výkup pozemků pro bytovou výstavbu V měsíci září byl proveden výkup pozemků v lokalitě Za Sitonou, pro individuální bytovou výstavbu. V této lokalitě je plánováno umístění 14 rodinných domů. Velikost pozemků je od cca 720 m 2 do 870 m 2. V současné době je zadáno rozdělení daného území na jednotlivé pozemky. Případní zájemci o individuální výstavbu se mohou s návrhem řešení lokality seznámit na webových stránkách obce v sekci Ke stáhnutí, sloţce Rozvoj obce nebo přímo v kanceláři úřadu městyse. Veřejná sluţba Městys Rokytnice nad Rokytnou poskytuje moţnost veřejné sluţby pro osoby, pobírající dávky hmotné nouze dle zákona č. 111/2006 Sb. a nabízí moţnost výkonu úklidových prací v rozsahu cca 20 hod. měsíčně pro zájemce v rámci působnosti výše uvedeného zákona. Jednání zastupitelstva obce Srpen: - schválení směny pozemku p.č.260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za pozemek č.8 v obytné lokalitě Za Sitonou s tím, ţe budoucí nájemce pozemku uhradí rozdíl mezi cenou zemědělského pozemku a trţní cenou stavebního pozemku, která bude upřesněna po vyčíslení nákladů na zasíťování těchto pozemků - ZM souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 259/1, 262/4, 260 a 260/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou - ZM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 259/1, 262/4 a 260 v k.ú. Rokytnice na Rokytnou pro umístění stavby FVE - ZM ukládá starostovi obce prověření podmínek daňového zvýhodnění moţnosti umístění sídla firmy v Rokytnici nad Rokytnou nebo moţnosti pravidelného ročního příspěvku firmy na vybavení školy - ZM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Výstavba kanalizačních stok v obci a firmu Uchytil s.r.o., K terminálu 7 Brno, jako dodavatele stavby - ZM schvaluje zřízení prospěšných prací pro osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi od 1.září ZM schvaluje zadání projekčních prací pro inţenýrské sítě v lokalitě Za Sitonou firmě Uchytil - ZM schvaluje připojení se k projektu ESKO-T na řešení likvidace bioodpadu formou osazení velkoobjemových kontejnerů - ZM schvaluje zadání řešení protizáplavových opatření specializované firmě - ZM souhlasí s umístěním FVE na pozemcích p.č. 437 a 591 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Souhlas je podmíněn změnou ÚPD obce. - ZM schvaluje vystoupení městyse Rokytnice nad Rokytnou ze Svazu měst a obcí ČR - ZM souhlasí s umístěním stavby Vodovod Rokytnicko. - ZM bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy MAS Podhorácko. - ZM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na pronájem obecního rybníka. - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 300,- Kč na 1 ks sportovní tašky. Celkový příspěvek dosahuje výše 6300,- Kč. - ZM bere na vědomí informaci k veřejnému rozhlasu. - ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 514 a 515 Září: - ZM souhlasí se záměrem odprodeje pozemků p.č. 535/14 a 535/15 za cenu 10,- Kč/m2. Oddělení pozemku bude provedeno tak, aby byl zajištěn volný přístup ke korytu Rokytné z důvodu jeho údrţby. Náklady geometrického zaměření pozemku hradí budoucí nabyvatel. - ZM schvaluje záměr prodeje budovy kina na pozemku p.č. 128 a části pozemků p.č. 237, 238/1 a 907/9 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou - ZM bere na vědomí stav plnění rozpočtu městyse na rok 2009ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 516, 517 a ZM schvaluje ţádost firmy KEVOS o umoţnění provedení přípojky V1 na pozemku p.č.259/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a návrh úpravy výše příspěvku na veřejně prospěšné účely na ,- Kč na rok v souvislosti s umístěním fotovoltaické elektrárny - ZM bere na vědomí informace ke stavbě ČOV a kanalizace - ZM bere na vědomí informace o podání ţádosti z MAS Podhorácko - ZM schvaluje 28.listopad 2009 jako termín Setkání seniorů. Hudební doprovod zajistí skupina SAXBAND - ZM schvaluje dohodu o vyuţití sokolovny pro potřeby ZŠ

4 4 Z radnice Aţ se zima zeptá. Aţ se zima zeptá, co jsme dělali v létě, mají rokytničtí celkem jasno. Snaţili se vyuţít krásného slunečného léta nejen k práci, které bylo, stejně jako po celý rok někdy aţ nad hlavu, ale přece jenom léto je doba na odpočinek, relaxaci a zábavu. A ţe zábavě, zvláště té ve formě ţivé hudby, se v Rokytnici vţdy dařilo a daří, jsme se mohli přesvědčit i letos. Určitě stojí za zmínku nejméně dvě akce: II. ročník Rokytnického hudebního maratonu a Rokytná fest. Rokytnický hudební maraton uskutečnil 1. srpna v areálu koupaliště. HGB Úvod programu, kterým provázel rokytnický rodák Zdeněk Kašpárek, jinak zpěvák skupiny Hannah, patřil dechové hudbě HORANÉ, kteří bezesporu patří k tomu nejlepšímu, co lze v regionu v tomto ţánru slyšet. Nezklamali ani tentokrát a jejich téměř dvouhodinové vystoupení bylo odměněno uznalým potleskem nejen diváků, ale i tanečníků. Jako druhá vystoupila skupina HGB se svým repertoárem převáţně ve stylu folk a country, která s přibývajícím soumrakem dostávala do varu přítomné návštěvníky. HORANÉ Stejně tak jako v loni, byl výtěţek této akce věnován pro potřeby ZŠ v Rokytnici, tentokrát na úpravu relaxačního koutku na školní zahradě. O program se postaralo pět místních kapel všech ţánrů, a celý program, trvající od 18:00 do časných ranních hodin se nesl v duchu parádní zábavy a setkání všech věkových skupin. Dá se říci, ţe se této akce zúčastnily jak děti školou povinné tak jiţ velmi světa znalí senioři. A není se co divit, protoţe hudební nabídka byla opravdu skvělá a pestrá. BALKÁNSKÁ DECHOVKA

5 Z radnice 5 diváků a tanečníků tak příliš bystrá. Ani tato skutečnost však nesníţila perfektní výkon kapely. Tuto akci navštívilo 400 platících diváků a nezbývá neţ poděkovat pořadatelům, kterými bylo zastupitelstvo městyse, hudebníkům, kteří vystupovali bez nároku na honorář a sponzorům této akce, kterými byli KEVOS, s.r.o. Třebíč, Uchytil, s.r.o. Brno a TL Systém Brno. Výtěţek z této akce činí ,- Kč. Videozáznam na DVD je moţno zakoupit v kanceláři úřadu za 100,- Kč. ARGEMA NOISE Josef Herbrych Poté přišla řada na soubor Balkánská dechovka (jak říkají sami jeho členové estrádně piknikový soubor ) s širokým repertoárovým záběrem. Náladu publika při jejich vystoupení nepokazil ani několikerý výpadek elektrického proudu. To uţ akce spěla ke svému finiši, který byl v reţii rockových kapel NOISE a YETTI ROCK. Nejdříve si prvně jmenovaná kapela svou precizně zahranou, sviţnou, rockovou muzikou zcela získala přízeň publika a o samotný závěr se postarala skupina Yetti rock, která trošku doplatila na to ţe vystupovala jako poslední a přece jenom ve tři hodiny ráno uţ není pozornost YETTI ROCK Rokytná fest 2009 V sobotu 29. srpna se uskutečnil I. ročník Rokytná fest, jehoţ hlavním tahákem byla skupina Argema. Kromě ní zde vystoupily skupiny Matador, Social Band, Brizzolit a Nejvyšší čas. Přes počáteční nepřízeň počasí, která jistě značně pocuchala nervy pořadatelů precizně připravené akce, se v areálu sokolské zahrady sešlo téměř 800 návštěvníků. Věříme, ţe k příštímu ročníku, na který se pořadatelé tedy fotbalový oddíl 1.SK Rokytnice chystají, bude počasí milosrdnější.

6 6 Z matriky Noví občánci: Tereza Kašpárková Štěpán Bílek Šarlota Bílková Kateřina Nováčková Vojtěch Pokorný Přistěhovaní: Jiří Urbášek č. 213 Milada Příhodová č. 217 Kateřina Němcová č. 210 Veronika Němcová č. 210 Petr Němec č. 210 Odstěhovaní: František Mikyska č. 205 Jana Mikysková č. 205 Natálie Mikysková č. 205 Valentina Mikysková č. 205 Markéta Hanzalová č. 240 Aleš Fučík č. 249 Romana Novotná č. 212 Michal Wehrenberg č. 244 Vítání občánků 10.října 2009 Zleva:manželé Kašpárkovi s dcerou Terezou, manželé Bílkovi se synem Štěpánem a dcerou Šarlotou, paní Bělíčková se synem Janem a manželé Hurdovi s dcerou Adélou

7 7 Z organizací Malé zamyšlení nad první sezonou mladých hasičů Nastal čas zhodnotit uplynulou hasičskou sezonu. Jak se to vlastně všechno seběhlo? Na podzim minulého roku proběhl úspěšný nábor mladých hasičů. Ti pak během zimních měsíců trénovali a posilovali svá těla i hlavičky. V Sokolovně se pod vedením zkušených hasičů učili střílet ze vzduchovky, cvičili starty, seznámili se s hasičskou technikou, prošli školením zdravovědy, naučili se topografické značky a další a další potřebné věci. Na jaře se jiţ podle věku zformovala dvě druţstva a začalo se s tvrdšími tréninky. Mladší ţáci cvičili ve čtvrtek, starší ţáci pak v pondělí a ve čtvrtek, soutěţe se konali v sobotu nebo v neděli. Začínalo se vţdy rozběháním, rozcvičkou a pak se kaţdý sám věnoval procvičování své funkce. A ţe jich je! To máte: koš, savice, mašina, béčka, rozdělovač, céčka, proudnice,.... Samozřejmě, ţe všichni musí být sehraní. Jakmile někomu něco nevyjde, znamená to ztrátu pro celý tým a trochu i zklamání pro trenéry. S tím, ţe se první dva roky nepřiveze pohár, počítali všichni. Vţdyť, zkuste se postavit zkušeným týmům, kteří se tomuto sportu věnují několik let, znají atmosféru závodění, znají taktiku svých soupeřů a jsou připraveni na dlouhé čekání, neţ na ně přijde řada. Závodí aţ 45 druţstev. Vůbec to není jednoduché. A ty nervy! Tak se vydali naši nováčci na svou první hasičskou soutěţ do Vladislavy. Jeli se nadýchat soutěţní atmosféry, zjistit, jak to vše vlastně probíhá a vyzkoušet si útok naostro. Nikdo nepočítal s výrazným umístěním a kaţdý doufal, ţe si neuříznou ostudu. Jaké bylo tedy překvapení, kdyţ mladší ţáci skončili na 10. místě a starší na překrásném 3. místě z 36 muţstev! Nejednomu vedoucímu ukápla slzička dojetí! Zástupci z ostatních týmů přicházeli s gratulacemi. Na všechny pak čekalo překvapení na Koupališti v podobě malého pohoštění. A sezona se rozjela. V Heralticích se mladší ţáci umístili na 12. a starší na 10. místě z celkového počtu 42 druţstev. 6. září v Kněţicích se umístění opakovalo. Soutěţilo 36 muţstev, kde obě naše druţstva zaběhla své osobáky. Ve Starči 20. září si mladší ţáci doběhli pro 6. místo a starší opět pro 10. místo z celkového počtu 43 druţstev. Poslední soutěţ se konala 27. září v Rudíkově, kde se našim bohuţel moc nedařilo. Obě druţstva zradila technika. Mladší skončili na 17. místě a starší na 12. místě z 49 muţstev. Také celkové umístění v Okresní lize Hry plamen nebylo nejhorší. Přestoţe mládeţ odběhla pouze 5 z 15 závodů, skončila Rokytnice ve středu tabulky. Do soutěţe bylo zapsáno kolem 50ti muţstev. Velkým přáním a závazkem následující sezony Okresní ligy je umístění do desátého místa. Velký dík patří všem vedoucím, kteří si ukradli ještě zbytky svého volného času a věnovali se nastupující generaci. Jsou to Aleš Chaloupka, Pavel Dokulil, Jiří Dokulil a Josef Herbrych. A moţná by se hodilo poděkovat za trpělivost a toleranci také jejich manţelkám. Díky dětem se k dobrovolným hasičům přidali i noví členové. Za všechny bych ráda jmenovala Martina Špačka, který vytvořil webové stránky SDH. Zde si můţete přečíst aktuality ze ţivota SDH Rokytnice, něco z její historie, plánované soutěţe, výsledky, shlédnout fotografie a... jen se sami podívejte na adresu Takţe, jak hodnotíme? Dóst dobrý! Jinými slovy se to asi nedá postihnout. Naši mladí se stali plnohodnotným soupeřem protřelým a zkušeným týmům. Aţ se vypiluje technika, zrychlí běhy a z nezkušených se stanou zkušení, pak: Všichni třeste se!!! Martina Chaloupková

8 8 Z organizací Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice Velký Meder Letos nám státní svátek sv. Václava prodlouţil poslední zářijový víkend a my jsme ho vyuţili k uspořádání zájezdu. Tentokrát jsme putovali do termálních lázní do Velkého Mederu na Slovensku. V sobotu jsme vyrazili časně ráno z Rokytnice, na místo jsme dorazili s menšími přestávkami okolo 10. hodiny dopoledne. Ubytovaní jsme byli v soukromí na pěti místech, všechny domy se nacházely blízko hlavního vstupu na termálné kúpalisko. V sobotu večer jsme plánovali prohlídku historické části maďarského Györu, avšak podle informací místních obyvatel nám byla doporučena návštěva trhů v Dunajské Stredě. Tisíce stánků, pouťových atrakcí, kolotočů, vystoupení zpěváků na tribuně a mnoho specialit, které lákaly svou vůní, vzhledem a netradičním způsobem kuchtění nás ohromili. Aţ v nočních hodinách jsme se vraceli do svých příbytků zmoţeni všemi záţitky z prvního dne našeho výletu. V neděli a v pondělí jsme odpočívali v bazénech léčili si svá bolavá těla a opalovali se ( v neděli vystoupila teplota vzduchu na 27 o C). V pondělí v 15 hodin jsme všichni sbaleni ujíţděli autobusem domů. Ještě nás čekala plánovaná zastávka v Gabčikově. Tohle obrovské vodní dílo překvapilo svou rozlehlostí, zdymadla svoji hloubkou. Závěrem co dodat? Počasí výborné, ubytování luxusní, voda příjemná a účastníci zájezdu perfektní. Ing. Sylva Zerzánková

9 9 Z organizací 3. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE VE ČTYŘHRÁCH V sobotu dne uspořádala Tělovýchovná jednota sokol Rokytnice nad Rokytnou 3. ročník tenisového turnaje. Klání se zúčastnilo 6 dvojic. Na kurtu sokolské zahrady se hrálo do tabulky kaţdý s kaţdým na 5 her (gamů). V případě výsledků 4:4 se hrál tie-break. Počasí ve druhé polovině turnaje nepřálo a soutěţící dohrávali v dešti, coţ bylo nejen nepříjemné, ale i obtíţnější. Míček obalen antukou nebyl k rozpoznání od cihlové barvy povrchu hřiště, nasáklý vodou změnil svoji váhu a tím i rychlost a odraz. Málokdo chodí hrát tenis za deště a tak většinu hráčů nepřízeň počasí nachytala nepřipravené. Co to obnášelo v praxi? Změna stylu byla očividná. Na hřišti nelétaly jen míčky, ale některým i rakety z rukou. Jiní zase nestačili uhýbat před mokrou obalenou koulou a místo raket nastavovali svá těla. Marně se rozhodčímu snaţili podsunout nová pravidla, ţe šikovný odraz tělem také platí. Sudí byl však přísný, avšak svým výrokem nový míček vţdy, kdyţ nestačil sledovat hru, se postaral o emoce na hřišti i v řadách diváků. Po litých bojích, ve kterých nechybělo ani pár bebínek, turnaj vyhrála naše mládeţ a kromě jiných cen si chlapci odnesli i putovní pohár. 1. místo: Ivan Piálek ml., Ivo Zerzánek 2. místo: Vítězslav Štork, Ondřej Novák 3. místo: Radek Ferkl, Rostislav Jeţek NOHEJBALOVÝ TURNAJ ROKYTNÁ CUP V sobotu se uskutečnil jiţ 7. ročník nohejbalového turnaje trojic ROKYTNÁ CUP, který pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou. Turnaj se konal na sokolské zahradě a hrálo se na jednom antukovém a na jednom asfaltovém hřišti bohuţel v naší obci stále chybí dva víceúčelové kurty (tenis, nohejbal, volejbal, malá kopaná, ) s umělým povrchem, o kterých se jiţ mnoho let hovoří, ale jejich realizace je bohuţel zatím v nedohlednu. Turnaje se zúčastnilo 8 muţstev, která byla rozdělena do dvou skupin. První dvě muţstva z kaţdé skupiny postoupila do finálové skupiny, která byla velice vyrovnaná a o prvních třech místech rozhodovalo aţ skóre ze vzájemných zápasů. V celém turnaji bylo odehráno 38 setů v 18. zápasech. 1. místo: Bartejs Milan, Mašek Vladimír, Nosek Pavel 2. místo: Souček Libor, Bartejs Jiří, Bartejs Tomáš 3. místo: Piálek Ivan ml., Otáhal Ondřej, Pokorný Tomáš (všichni Římov) Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Piálek Ivan ml. Touto cestou děkujeme hráčům za předvedené sportovní výkony, sponzorům za ceny věnované do turnaje, divákům za pěknou sportovní kulisu a těšíme se na příští jiţ 8. ročník. Petr Machovec

10 10 Z e sportu 1.SK Rokytnice nad Rokytnou Fotbalová sezóna je v plném proudu. Vzhledem k dosavadním výsledkům našich fotbalových muţstev nebude toto hodnocení (tak jak poslední roky) příliš radostné. A teď krátce k dosaţeným výsledkům. MUŽI_ A Vzhledem k tomu, ţe po sezóně ukončil trenérskou činnost ing. Milan Piálek a nepodařilo se v Rokytnici a okolí sehnat nového trenéra, ujala se této nelehké funkce dvojice bývalých hráčů Pavel Vlašín a Marek Jičínský. K dispozici dostali omlazené muţstvo a cíl hrát v klidném středu tabulky a připravovat muţstvo tak, aby do budoucna mohlo zaútočit na vyšší příčky. Vlivem rozlosování a několika změn pořadatelství se nám toto muţstvo představilo na našem hřišti z 9 odehraných utkání pouze 3x. Se ziskem 7 bodů a dosavadním umístění na 12. místě tak samozřejmě nemůţeme být spokojeni. Z důvodu špatného umístění a velkému počtu zraněných hráčů bylo muţstvo ještě na podzim posíleno o 2 nové hráče Tomáše Čecha a Tomáše Polovčíka a snad se tak podařilo nastartovat toto muţstvo k lepším výsledkům. Dosavadní tabulka MUŢI A 1. Rudíkov-Trnava : Náměšť-Vícenice B : Ţeletava : Stařeč : Hrotovice : Chlístov : Blatnice : Třebenice : M.Budějovice B : Dukovany : Okříšky B : Rokytnice : Myslibořice : Šebkovice B : 27 1 MUŽI_ B Muţstvo B je muţstvo, jaké svět neviděl. V jednom muţstvu spolu hrají jak dorostenci, kteří z důvodu nedostatku hráčů nemají vlastní muţstvo, tak hráči, které jsme měli moţnost vidět v muţstvu muţů v předchozích letech. Pokud se toto muţstvo sejde pohromadě, tak má více jak 20 hráčů. Bohuţel se nikdy nesejde. Velkou radost činí muţstvo všem divákům, neboť při zápasech padá velké mnoţství branek. Hlavním úkolem byla snaha udrţet u fotbalu hráče dorostu a to toto muţstvo splnilo. Aţ všem hráčům dojde, ţe i nejniţší fotbalová soutěţ se nedá hrát bez řádného tréninku, dá se očekávat i vylepšení současného postavení v tabulce. Muţstvo se snaţí trénovat Radek Ferkl. Dosavadní tabulka MUŢI B 1. Heraltice : Radotice : Domamil : Blatnice B : Slavice : Štěměchy : Rokytnice B : Lesonice B : Kouty B : 17 5

11 11 Ze sportu PŘÍPRAVKA Naši nejmladší fotbalisté pod vedením trenérů p. Machovce, p. Stručovského a p. Štorka nám v současnosti dělají velkou radost. Po hubených letech se zúročila několikaletá práce trenérů a muţstvo se pohybuje v popředí tabulky. Je jen škoda, ţe počet hráčů je stále nízký a tak při svých dvojzápasech s nejlepšími muţstvy ztrácejí v závěrech zápasů důleţité body. V příští sezóně dojde opět k odchodu nejstarších ţáků a bude třeba toto muţstvo doplnit o nové fotbalisty. 1. Budišov-Nárameč : Brtnice : Rokytnice : Hartvíkovice : Výčapy : Rapotice : Vladislav : Rouchovany : Vícenice : Valeč : 89 1 Jistě jste si všimli, ţe fotbalový výbor, hráči a fanoušci v roce 2009 nezaháleli. Nově se podařil uvést do ţivota FOTBALOVÝ PLES, ROKYTNÁ FEST a u travnatého hřiště vzniká posezení pro diváky a hráče. Všechny tyto akce mají za úkol zlepšit prostředí v okolí fotbalového hřiště pro TURNAJ ROKYTNIC, který se bude v příštím roce konat právě u nás. Věříme, ţe nám zachováte přízeň i v případě nedobrých výsledků a i nadále nás budete podporovat při akcích pořádaných 1.SK Rokytnice. Za 1. SK Rokytnice Radek Ferkl ROKYTNÁ FEST 2009

12 12 Ze školy Podzim ve škole Podzime, podzime, uţ zas nosíš deště, pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě. Letos jsme rozhodně podzim o pozdrţení prosit nemuseli. Spíš bychom měli poţádat o trochu méně slunečného počasí, aby nás to ze školních lavic netáhlo tolik ven. Ale školní rok je skutečně tady a na volné dny prázdnin nám zbývá uţ jen voňavá vzpomínka. Nový školní rok s sebou přinesl několik změn. Do naší školy nastoupil nový pan ředitel Mgr. Vladimír Halámek. Přejeme mu, aby se mu na naší škole líbilo, aby se mu zde dobře pracovalo a aby se mu dařilo uskutečnit co nejvíce plánů. 1. září se na nás ze školních lavic usmívalo dvanáct nových tvářiček. Přivítala je jejich třídní učitelka Mgr. Milena Pospíšilová, pan ředitel, pan starosta, radní kraje Vysočina pan Zdeněk Ryšavý a samozřejmě i jejich spoluţáci, hlavně páťáci, kteří s nimi jsou v jedné třídě. A poslední přivítání patří nové paní učitelce Mgr. Jitce Mahelové, která učí naše čtvrťáky. Třídním učitelem čtvrťáků je pan ředitel, druhý a třetí ročník vyučuje třídní učitelka Mgr. Jaroslava Ryglová. Do nového školního roku dostala naše škola dárek. A ne malý. Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rokytnice nad Rokytnou tímto děkuje zastupitelstvu místního obecního úřadu za finanční dar, který bude pouţit na úpravu školní záhrady. Jedná se o výtěţek z prázdninových kulturních akcí, pořádaných OÚ.Touto cestou chceme poděkovat i všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jejich zajištění. Od poloviny září začaly na škole pracovat krouţky. Kromě tradičních tělovýchovných krouţků, flétniček, angličtiny, ekologického krouţku a tvořivé dílny přibyly dva nové pomoc dětem se speciálními poruchami učení a Tee - ball. Těší nás, ţe je o všechny vysoký zájem a doufáme, ţe náplň krouţků uspokojí očekávání dětí i rodičů. Od začátku roku pracuje také naplno druţina. Pí. vychovatelka přišla po prázdninách se spoustou nových nápadů a některé uţ s dětmi stačila uskutečnit. Objevují se první zdařilé keramické výrobky, potištěná trička, podzimní dekorace. Příjemné počasí umoţňuje i častou relaxaci dětí na hřišti i v přírodě. 26. září se uskutečnilo druhé podzimní putování na Mařenku. V letošním roce se naše řady poněkud rozrostly. Zúčastnilo se šestnáct dětí a čtyři rodiče. Pro prvňáky, kteří s nadšením vyrazili po obědě od školy, bylo toto odpoledne poněkud náročnější, k večeru při návratu uţ byly nejedny noţky unavené, ale záchranu v podobě tatínků s auty jsme volat nemuseli, cestu nakonec zvládli všichni a v pondělí uţ hlásili, ţe příští rok půjdou znovu. Cestu nám zpestřilo poznávání stromů, sledování a sběr šišek, které se nakonec vyuţily jako munice při střelbě na cíl. Snaha byla oceněna drobnými odměnami a po namáhavém výstupu na vrchol jsme si doplnili energii sladkou horalkou. U dašovského rybníka nás čekala delší zastávka pečení buřtíků a předání diplomu za zdolání Mařenky. A pak hajdy domů. A další plány? Je jich dost. V nejbliţší době to bude 15. října drakiáda, 22. října filcování pro dospělé, 2. listopadu proţitková noc ve škole, 13. listopadu loučení s podzimem a v prosinci vánoční tvoření a putování za vánoční hvězdou. O všech akcích budou děti i rodiče včas informováni učiteli, prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy. Mgr. Milena Pospíšilová

13 Radíme 13 Okénko pro motoristy Zimní pneumatiky nutnost nebo zbytečná investice? Co říkají zákony ČR: Řidiči osobních automobilů mají od povinnost na silnicích označených dopravní značkou zimní výbava v období od 1.listopadu do 31.března pouţívat zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech. Minimální povolená hloubka vzorku je v tomto případě u osobních automobilů 4mm. Na silnicích neoznačených dopravními značkami zimní výbava povinnost pouţívat zimní pneumatiky neplatí a minimální hloubka vzorku zůstává stejně jako u letních pneumatik na 1,6mm. Aktuální umístění značky na území ČR je moţné nalézt na internetové adrese Jaké jsou postihy při nedodrţení zákona? Řidiči mohou obdrţet pokutu aţ 2000 Kč a ztratit 1 bod. Mnohem horší situace však můţe nastat v případě dopravní nehody. Při jízdě označeným úsekem bez zimní výbavy se stává vozidlo nezpůsobilým pro provoz na pozemních komunikacích, řidič tím porušuje vyhlášku, můţe být označen za viníka dopravní nehody a pojišťovna nemá povinnost hradit způsobenou škodu z povinného ručení stejně jako škodu z havarijního pojištění. Co říkají odborníci: Zimní pneumatiky jsou vyrobeny z materiálů, které správně plní svoji funkci v teplotách od 7 C do -25 C, naopak letní pneumatiky ztrácí pod 7 C přilnavost. Se ztrátou přilnavosti se prodluţuje brzdná dráha automobilu, zhoršuje se chování při průjezdu zatáčkou a ztrácí se schopnost automobilu rozjezdu do kopce. Zimní pneumatiky mají navíc speciálně tvarovaný vzorek, který je uzpůsoben pro odvod vody a sněhové břečky ze stopy. Oproti letnímu je zimní vzorek sloţen z velkého počtu mikro-lamel, které činí vzorek pruţnějším a které dokáţou pracovat i na ujeţděném sněhu nebo na namrzlých površích. Srovnávací testy dokázaly, ţe pouţitím letních pneumatik na vozovce pokryté sněhem se při jízdě rychlostí pouhých 50Km/h prodlouţí brzdná dráha automobilu o téměř 10m oproti jízdě na zimních pneumatikách. Hloubka vzorku dokáţe významně ovlivnit chování pneumatiky. Pokud mají zimní pneumatiky nový vzorek (8mm) dokáţou na zasněţené vozovce zastavit vozidlo z rychlosti 70km/h s brzdnou dráhou 50m. Stejné pneumatiky ovšem jiţ sjeté a se vzorkem 4mm, zastaví vozidlo na 75m. Pneumatiky se vzorkem 1,6mm potřebují pro zastavení dokonce 90m. Pozor na kombinování letních a zimních pneumatik. S výjimkou okruhových speciálů a některých závodních vozidel jsou dnes všechny automobily vyráběny tak, aby v kritických situacích vzniklých při zatáčení měly sklon k nedotáčivosti. To znamená, ţe pokud jede vozidlo do zatáčky příliš rychle a nastane smyk, první náprava, která ztratí soudrţnost s vozovkou, je přední náprava. Automobil se začne jakoby hrnout ven ze zatáčky, ale zpomalením je moţné smyk přední nápravy odvrátit. Smyk přední nápravy je z pohledu řidiče mnohem lépe zvládnutelný neţ smyk zadní nápravy. Pokud ovšem obujeme na přední nápravu vozidla kvalitní nové zimní pneumatiky a na zadní nápravě ponecháme letní pneumatiky s dosluhujícím vzorkem, dojde k tomu, ţe po překročení určité rychlosti nastane v zatáčce smyk zadní nápravy, protoţe přední nápravu drţí kvalitní zimní pneumatiky. Smyk zadní nápravy je v tomto případě téměř nevyrovnatelný. Pozor, není to to samé, jako kdyţ dostaneme automobil na zasněţené vozovce do smyku pomocí zatáhnutí ruční brzdy. Tzv. hodiny přes ručku je snadné vyrovnat, protoţe vozidlo je po uvolnění ruční brzdy znovu nedotáčivé. Levné pneumatiky ze supermarketů: Hlavní obchodní záměr supermarketů je nabízet zákazníkům výrobky za pohádkově nízké ceny. V dnešní době, kdy nové supermarkety vznikají bezmála na kaţdém rohu, musejí o svoje zákazníky bojovat a přetahovat je k sobě neustálým sniţováním cen, zaváděním výprodejů a sezónních akcí. V této slevové euforii se ve snaze mít nejlevnější máslo melouny nebo třeba sadu šroubováků musí kvalita prodávaných výrobků odsunout aţ na druhé místo a supermarkety prostě prodávají to, co je nejlevnější. Nejlevnější však většinou neznamená kvalitní. Ing. Ondřej Novák

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny zkontroloval

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ 2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ pod patronací starosty městské části Praha 9 - Satalice SPARŤANKA CUP (pro hráčky narozené po 01.01.1998) Úvodní slovo Váţení sportovní přátelé, vítáme Vás na druhém ročníku

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Zápis. z 2. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou konaného dne 27.11.2014 v 18.00 hod.

Zápis. z 2. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou konaného dne 27.11.2014 v 18.00 hod. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou konaného dne 27.11.2014 v 18.00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18.00 hodin starosta obce Antonín Novák. Počet přítomných

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 2014

Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 2014 Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 1. Základní údaje o TJ Název TJ TJ. Sokol Město Touškov Adresa TJ Sportovní 476, Město Touškov 330 33 IČO 14703271 Bankovní spojení E-mail Facebook Adresa

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Šálek s podšálkem T. Navrátilová Šálek s podšálkem ze servisu Krásný porcelán zas letí. Sušenky přizdobí krásnou mísu. Posezení u čaje o třetí.

Šálek s podšálkem T. Navrátilová Šálek s podšálkem ze servisu Krásný porcelán zas letí. Sušenky přizdobí krásnou mísu. Posezení u čaje o třetí. 2013-02 Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně Léto je v plném proudu, teploty vytrvale stoupají, ač se to nezdá, nastal ideální čas na plánování letní dovolené. Kam vyrazit,

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE McDonald s Cup 2014/2015 Krajské finále OLOMOUC 20. května 2015 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel 2. Účastníci 3. Termín konání 4. Místo konání Z pověření

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320 Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým Pořadatel: Náš turnaj o.s., Voroněžská 28, Praha 10 Startovné: Kontakty: 1 800 Kč (platí se za každý turnaj samostatně) Radek Kuchař - Marketingová

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více