ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena"

Transkript

1 Zprav daj ČÍSLO 3/ Kč Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky První etapa kanalizace dokončena Poprvé ve škole V úterý 1.září začal nový školní rok i pro dvanáct nových prvňáčků, kteří se budou s nástrahami učiva potýkat spolu s paní učitelkou Mgr. Pospíšilovou. V září tohoto roku byla dokončena první etapa výstavby ČOV a kanalizace. Celkové náklady na tuto stavbu dosáhly ,- Kč. Stavba byla financována dotací Ministerstva zemědělství ČR ve výši ,- Kč a dotací z kraje Vysočina ve výši , Kč. Zbývající část byla hrazena z úvěru u České spořitelny, a.s. Na podzim loňského roku byly zahájeny zemní práce pro stavbu ČOV. V nelehkých podmínkách bylo nutno odtěţit stovky kubíků zeminy pro vlastní těleso čistírny odpadních vod. O tom, ţe se stavbařům dílo bezpochyby podařilo, svědčí snímek vpravo. Případní zájemci o bliţší seznámení se stavbou a její funkcí se mohou informovat v kanceláři úřadu a domluvit si se starostou městyse prohlídku stavby. V současné době probíhají stavební práce na druhé etapě výstavby.

2 2 Z radnice Možná se vám bude zdát trochu ukvapené, ohlížet se už dnes za uplynulým rokem, ale čas kvapí a než se nadějeme, budeme mít všichni plnou hlavu starostí s Vánocemi a událostmi konce roku. Letošní rok asi nepatřil v mnoha ohledech mezi ty úplně nejlepší. Ať jsme chtěli, nebo ne, na všech z nás se nějakým způsobem projevily i nepříznivé události roku, jako politické neshody našich vládních špiček, nebo hospodářská recese. Přestože jsme se snažili při tvorbě rozpočtu na letošní rok opravdu držet při zemi, dá se předpokládat, že určitý výpadek financí zaznamená i naše společná kasa. Snažíme se však, aby tento výpadek nebyl fatální a neohrozil zásadní funkce života občanů a investice se provádějí, dle mého názoru uvážlivě (ne všichni se mnou musí souhlasit, neboť pohled na určení priorit, mám teď na mysli veřejné investice, se liší člověk od člověka). V letošním roce byla stěžejní investicí výstavba ČOV a kanalizace. Jedná se o stavbu, která významně ovlivní život téměř všech našich občanů. Jednak velmi pozitivně v rovině působení na životní prostředí, v ostatních případech vyšší finanční zátěží jednotlivých domácností ve formě budoucího stočného a v nezanedbatelné míře splácením úvěru na tuto investiční akci v následujících letech. Přes tyto všechny skutečnosti však považuji tuto investici za velmi přínosnou, a vzhledem k vývoji jak politické, tak ekonomické situace ve společnosti za správné rozhodnutí v hodině dvanácté. Kromě těchto záležitostí, které mají na svědomí pár vrásek na našich čelech, je však mnoho věcí, z kterých můžeme mít radost. Třeba z toho, že je stále více občanů, které zajímá vzhled jejich domů a prostranství kolem nich, že stále jsou lidé, kteří na úkor svého volného času pracují pro druhé, pečují o mládež, či snaží se zpříjemnit společný a společenský život nás všech. Vím z vlastní zkušenosti, že jedna drobná radost, jeden úspěch, jedna podařená akce, převáží mnohdy všechny dřívější trable a nezdary. Díky všem, kteří byli a jsou tyto drobné záblesky připravovat a vnímat. Co nového na Czech POINTu? V rámci postupného nabíhání agendy CZECHPOINT a probíhající elektronizace veřejné správy je moţno v současné době na úřadě městyse získat informace z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, ţivnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a výpis z bodového hodnocení řidiče. Po 1. listopadu bude výpis sluţeb rozšířen i o autorizovanou konverzi dokumentů. Nejbliţší termíny konání zasedání zastupitelstva obce: 25. listopadu 2009 v 18: prosince 2009 v 18:00 Schůze se zpravidla konají na OÚ, o případné změně místa konání budou občané s dostatečným předstihem informováni. Nevyměníš nepojedeš Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010 Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. K výměně je nutné mít občanský průkaz, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměnu provádí MěÚ Třebíč, odbor správních činností. MAS Podhorácko víte o ní? Místní akční skupina Podhorácko (MAS) v současné době rozvíjí svou činnost na území 32 obcí dle přiloţené mapky. Cílem práce MAS je komplexní rozvoj území. Pomocí grantových opatření podporuje akce a činnost podnikatelské sféry, veřejné správy a neziskových organizací. Více o činnosti MAS zjistíte na nebo ve Zpravodaji MAS Podhorácko, který je distribuován do všech domácností. Josef Herbrych

3 Z radnice II. etapa výstavby kanalizace V současné době probíhá II. etapa výstavby kanalizace. Cílem této investice, jejíţ náklady jsou cca 7,1 mil. Kč, je propojení všech tří větví kanalizační sítě na čistírnu odpadních vod. ČOV v této době funguje ve zkušebním provozu, který potrvá do 30 září Do této doby budou povinni všichni vlastníci nemovitostí (tam, kde veřejná kanalizace existuje), zrušit současné septiky a jímky na vyváţení a na kanalizační síť se napojit. Pro upřesnění technických podmínek napojení, se uskuteční v termínu, který bude s dostatečným předstihem oznámen, veřejná schůze, kde problematiku vysvětlí a na případné dotazy odpoví zástupci VAS, a.s. Třebíč, jako budoucí provozovatel ČOV. Výkup pozemků pro bytovou výstavbu V měsíci září byl proveden výkup pozemků v lokalitě Za Sitonou, pro individuální bytovou výstavbu. V této lokalitě je plánováno umístění 14 rodinných domů. Velikost pozemků je od cca 720 m 2 do 870 m 2. V současné době je zadáno rozdělení daného území na jednotlivé pozemky. Případní zájemci o individuální výstavbu se mohou s návrhem řešení lokality seznámit na webových stránkách obce v sekci Ke stáhnutí, sloţce Rozvoj obce nebo přímo v kanceláři úřadu městyse. Veřejná sluţba Městys Rokytnice nad Rokytnou poskytuje moţnost veřejné sluţby pro osoby, pobírající dávky hmotné nouze dle zákona č. 111/2006 Sb. a nabízí moţnost výkonu úklidových prací v rozsahu cca 20 hod. měsíčně pro zájemce v rámci působnosti výše uvedeného zákona. Jednání zastupitelstva obce Srpen: - schválení směny pozemku p.č.260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za pozemek č.8 v obytné lokalitě Za Sitonou s tím, ţe budoucí nájemce pozemku uhradí rozdíl mezi cenou zemědělského pozemku a trţní cenou stavebního pozemku, která bude upřesněna po vyčíslení nákladů na zasíťování těchto pozemků - ZM souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 259/1, 262/4, 260 a 260/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou - ZM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 259/1, 262/4 a 260 v k.ú. Rokytnice na Rokytnou pro umístění stavby FVE - ZM ukládá starostovi obce prověření podmínek daňového zvýhodnění moţnosti umístění sídla firmy v Rokytnici nad Rokytnou nebo moţnosti pravidelného ročního příspěvku firmy na vybavení školy - ZM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Výstavba kanalizačních stok v obci a firmu Uchytil s.r.o., K terminálu 7 Brno, jako dodavatele stavby - ZM schvaluje zřízení prospěšných prací pro osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi od 1.září ZM schvaluje zadání projekčních prací pro inţenýrské sítě v lokalitě Za Sitonou firmě Uchytil - ZM schvaluje připojení se k projektu ESKO-T na řešení likvidace bioodpadu formou osazení velkoobjemových kontejnerů - ZM schvaluje zadání řešení protizáplavových opatření specializované firmě - ZM souhlasí s umístěním FVE na pozemcích p.č. 437 a 591 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Souhlas je podmíněn změnou ÚPD obce. - ZM schvaluje vystoupení městyse Rokytnice nad Rokytnou ze Svazu měst a obcí ČR - ZM souhlasí s umístěním stavby Vodovod Rokytnicko. - ZM bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy MAS Podhorácko. - ZM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na pronájem obecního rybníka. - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 300,- Kč na 1 ks sportovní tašky. Celkový příspěvek dosahuje výše 6300,- Kč. - ZM bere na vědomí informaci k veřejnému rozhlasu. - ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 514 a 515 Září: - ZM souhlasí se záměrem odprodeje pozemků p.č. 535/14 a 535/15 za cenu 10,- Kč/m2. Oddělení pozemku bude provedeno tak, aby byl zajištěn volný přístup ke korytu Rokytné z důvodu jeho údrţby. Náklady geometrického zaměření pozemku hradí budoucí nabyvatel. - ZM schvaluje záměr prodeje budovy kina na pozemku p.č. 128 a části pozemků p.č. 237, 238/1 a 907/9 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou - ZM bere na vědomí stav plnění rozpočtu městyse na rok 2009ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 516, 517 a ZM schvaluje ţádost firmy KEVOS o umoţnění provedení přípojky V1 na pozemku p.č.259/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a návrh úpravy výše příspěvku na veřejně prospěšné účely na ,- Kč na rok v souvislosti s umístěním fotovoltaické elektrárny - ZM bere na vědomí informace ke stavbě ČOV a kanalizace - ZM bere na vědomí informace o podání ţádosti z MAS Podhorácko - ZM schvaluje 28.listopad 2009 jako termín Setkání seniorů. Hudební doprovod zajistí skupina SAXBAND - ZM schvaluje dohodu o vyuţití sokolovny pro potřeby ZŠ

4 4 Z radnice Aţ se zima zeptá. Aţ se zima zeptá, co jsme dělali v létě, mají rokytničtí celkem jasno. Snaţili se vyuţít krásného slunečného léta nejen k práci, které bylo, stejně jako po celý rok někdy aţ nad hlavu, ale přece jenom léto je doba na odpočinek, relaxaci a zábavu. A ţe zábavě, zvláště té ve formě ţivé hudby, se v Rokytnici vţdy dařilo a daří, jsme se mohli přesvědčit i letos. Určitě stojí za zmínku nejméně dvě akce: II. ročník Rokytnického hudebního maratonu a Rokytná fest. Rokytnický hudební maraton uskutečnil 1. srpna v areálu koupaliště. HGB Úvod programu, kterým provázel rokytnický rodák Zdeněk Kašpárek, jinak zpěvák skupiny Hannah, patřil dechové hudbě HORANÉ, kteří bezesporu patří k tomu nejlepšímu, co lze v regionu v tomto ţánru slyšet. Nezklamali ani tentokrát a jejich téměř dvouhodinové vystoupení bylo odměněno uznalým potleskem nejen diváků, ale i tanečníků. Jako druhá vystoupila skupina HGB se svým repertoárem převáţně ve stylu folk a country, která s přibývajícím soumrakem dostávala do varu přítomné návštěvníky. HORANÉ Stejně tak jako v loni, byl výtěţek této akce věnován pro potřeby ZŠ v Rokytnici, tentokrát na úpravu relaxačního koutku na školní zahradě. O program se postaralo pět místních kapel všech ţánrů, a celý program, trvající od 18:00 do časných ranních hodin se nesl v duchu parádní zábavy a setkání všech věkových skupin. Dá se říci, ţe se této akce zúčastnily jak děti školou povinné tak jiţ velmi světa znalí senioři. A není se co divit, protoţe hudební nabídka byla opravdu skvělá a pestrá. BALKÁNSKÁ DECHOVKA

5 Z radnice 5 diváků a tanečníků tak příliš bystrá. Ani tato skutečnost však nesníţila perfektní výkon kapely. Tuto akci navštívilo 400 platících diváků a nezbývá neţ poděkovat pořadatelům, kterými bylo zastupitelstvo městyse, hudebníkům, kteří vystupovali bez nároku na honorář a sponzorům této akce, kterými byli KEVOS, s.r.o. Třebíč, Uchytil, s.r.o. Brno a TL Systém Brno. Výtěţek z této akce činí ,- Kč. Videozáznam na DVD je moţno zakoupit v kanceláři úřadu za 100,- Kč. ARGEMA NOISE Josef Herbrych Poté přišla řada na soubor Balkánská dechovka (jak říkají sami jeho členové estrádně piknikový soubor ) s širokým repertoárovým záběrem. Náladu publika při jejich vystoupení nepokazil ani několikerý výpadek elektrického proudu. To uţ akce spěla ke svému finiši, který byl v reţii rockových kapel NOISE a YETTI ROCK. Nejdříve si prvně jmenovaná kapela svou precizně zahranou, sviţnou, rockovou muzikou zcela získala přízeň publika a o samotný závěr se postarala skupina Yetti rock, která trošku doplatila na to ţe vystupovala jako poslední a přece jenom ve tři hodiny ráno uţ není pozornost YETTI ROCK Rokytná fest 2009 V sobotu 29. srpna se uskutečnil I. ročník Rokytná fest, jehoţ hlavním tahákem byla skupina Argema. Kromě ní zde vystoupily skupiny Matador, Social Band, Brizzolit a Nejvyšší čas. Přes počáteční nepřízeň počasí, která jistě značně pocuchala nervy pořadatelů precizně připravené akce, se v areálu sokolské zahrady sešlo téměř 800 návštěvníků. Věříme, ţe k příštímu ročníku, na který se pořadatelé tedy fotbalový oddíl 1.SK Rokytnice chystají, bude počasí milosrdnější.

6 6 Z matriky Noví občánci: Tereza Kašpárková Štěpán Bílek Šarlota Bílková Kateřina Nováčková Vojtěch Pokorný Přistěhovaní: Jiří Urbášek č. 213 Milada Příhodová č. 217 Kateřina Němcová č. 210 Veronika Němcová č. 210 Petr Němec č. 210 Odstěhovaní: František Mikyska č. 205 Jana Mikysková č. 205 Natálie Mikysková č. 205 Valentina Mikysková č. 205 Markéta Hanzalová č. 240 Aleš Fučík č. 249 Romana Novotná č. 212 Michal Wehrenberg č. 244 Vítání občánků 10.října 2009 Zleva:manželé Kašpárkovi s dcerou Terezou, manželé Bílkovi se synem Štěpánem a dcerou Šarlotou, paní Bělíčková se synem Janem a manželé Hurdovi s dcerou Adélou

7 7 Z organizací Malé zamyšlení nad první sezonou mladých hasičů Nastal čas zhodnotit uplynulou hasičskou sezonu. Jak se to vlastně všechno seběhlo? Na podzim minulého roku proběhl úspěšný nábor mladých hasičů. Ti pak během zimních měsíců trénovali a posilovali svá těla i hlavičky. V Sokolovně se pod vedením zkušených hasičů učili střílet ze vzduchovky, cvičili starty, seznámili se s hasičskou technikou, prošli školením zdravovědy, naučili se topografické značky a další a další potřebné věci. Na jaře se jiţ podle věku zformovala dvě druţstva a začalo se s tvrdšími tréninky. Mladší ţáci cvičili ve čtvrtek, starší ţáci pak v pondělí a ve čtvrtek, soutěţe se konali v sobotu nebo v neděli. Začínalo se vţdy rozběháním, rozcvičkou a pak se kaţdý sám věnoval procvičování své funkce. A ţe jich je! To máte: koš, savice, mašina, béčka, rozdělovač, céčka, proudnice,.... Samozřejmě, ţe všichni musí být sehraní. Jakmile někomu něco nevyjde, znamená to ztrátu pro celý tým a trochu i zklamání pro trenéry. S tím, ţe se první dva roky nepřiveze pohár, počítali všichni. Vţdyť, zkuste se postavit zkušeným týmům, kteří se tomuto sportu věnují několik let, znají atmosféru závodění, znají taktiku svých soupeřů a jsou připraveni na dlouhé čekání, neţ na ně přijde řada. Závodí aţ 45 druţstev. Vůbec to není jednoduché. A ty nervy! Tak se vydali naši nováčci na svou první hasičskou soutěţ do Vladislavy. Jeli se nadýchat soutěţní atmosféry, zjistit, jak to vše vlastně probíhá a vyzkoušet si útok naostro. Nikdo nepočítal s výrazným umístěním a kaţdý doufal, ţe si neuříznou ostudu. Jaké bylo tedy překvapení, kdyţ mladší ţáci skončili na 10. místě a starší na překrásném 3. místě z 36 muţstev! Nejednomu vedoucímu ukápla slzička dojetí! Zástupci z ostatních týmů přicházeli s gratulacemi. Na všechny pak čekalo překvapení na Koupališti v podobě malého pohoštění. A sezona se rozjela. V Heralticích se mladší ţáci umístili na 12. a starší na 10. místě z celkového počtu 42 druţstev. 6. září v Kněţicích se umístění opakovalo. Soutěţilo 36 muţstev, kde obě naše druţstva zaběhla své osobáky. Ve Starči 20. září si mladší ţáci doběhli pro 6. místo a starší opět pro 10. místo z celkového počtu 43 druţstev. Poslední soutěţ se konala 27. září v Rudíkově, kde se našim bohuţel moc nedařilo. Obě druţstva zradila technika. Mladší skončili na 17. místě a starší na 12. místě z 49 muţstev. Také celkové umístění v Okresní lize Hry plamen nebylo nejhorší. Přestoţe mládeţ odběhla pouze 5 z 15 závodů, skončila Rokytnice ve středu tabulky. Do soutěţe bylo zapsáno kolem 50ti muţstev. Velkým přáním a závazkem následující sezony Okresní ligy je umístění do desátého místa. Velký dík patří všem vedoucím, kteří si ukradli ještě zbytky svého volného času a věnovali se nastupující generaci. Jsou to Aleš Chaloupka, Pavel Dokulil, Jiří Dokulil a Josef Herbrych. A moţná by se hodilo poděkovat za trpělivost a toleranci také jejich manţelkám. Díky dětem se k dobrovolným hasičům přidali i noví členové. Za všechny bych ráda jmenovala Martina Špačka, který vytvořil webové stránky SDH. Zde si můţete přečíst aktuality ze ţivota SDH Rokytnice, něco z její historie, plánované soutěţe, výsledky, shlédnout fotografie a... jen se sami podívejte na adresu Takţe, jak hodnotíme? Dóst dobrý! Jinými slovy se to asi nedá postihnout. Naši mladí se stali plnohodnotným soupeřem protřelým a zkušeným týmům. Aţ se vypiluje technika, zrychlí běhy a z nezkušených se stanou zkušení, pak: Všichni třeste se!!! Martina Chaloupková

8 8 Z organizací Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice Velký Meder Letos nám státní svátek sv. Václava prodlouţil poslední zářijový víkend a my jsme ho vyuţili k uspořádání zájezdu. Tentokrát jsme putovali do termálních lázní do Velkého Mederu na Slovensku. V sobotu jsme vyrazili časně ráno z Rokytnice, na místo jsme dorazili s menšími přestávkami okolo 10. hodiny dopoledne. Ubytovaní jsme byli v soukromí na pěti místech, všechny domy se nacházely blízko hlavního vstupu na termálné kúpalisko. V sobotu večer jsme plánovali prohlídku historické části maďarského Györu, avšak podle informací místních obyvatel nám byla doporučena návštěva trhů v Dunajské Stredě. Tisíce stánků, pouťových atrakcí, kolotočů, vystoupení zpěváků na tribuně a mnoho specialit, které lákaly svou vůní, vzhledem a netradičním způsobem kuchtění nás ohromili. Aţ v nočních hodinách jsme se vraceli do svých příbytků zmoţeni všemi záţitky z prvního dne našeho výletu. V neděli a v pondělí jsme odpočívali v bazénech léčili si svá bolavá těla a opalovali se ( v neděli vystoupila teplota vzduchu na 27 o C). V pondělí v 15 hodin jsme všichni sbaleni ujíţděli autobusem domů. Ještě nás čekala plánovaná zastávka v Gabčikově. Tohle obrovské vodní dílo překvapilo svou rozlehlostí, zdymadla svoji hloubkou. Závěrem co dodat? Počasí výborné, ubytování luxusní, voda příjemná a účastníci zájezdu perfektní. Ing. Sylva Zerzánková

9 9 Z organizací 3. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE VE ČTYŘHRÁCH V sobotu dne uspořádala Tělovýchovná jednota sokol Rokytnice nad Rokytnou 3. ročník tenisového turnaje. Klání se zúčastnilo 6 dvojic. Na kurtu sokolské zahrady se hrálo do tabulky kaţdý s kaţdým na 5 her (gamů). V případě výsledků 4:4 se hrál tie-break. Počasí ve druhé polovině turnaje nepřálo a soutěţící dohrávali v dešti, coţ bylo nejen nepříjemné, ale i obtíţnější. Míček obalen antukou nebyl k rozpoznání od cihlové barvy povrchu hřiště, nasáklý vodou změnil svoji váhu a tím i rychlost a odraz. Málokdo chodí hrát tenis za deště a tak většinu hráčů nepřízeň počasí nachytala nepřipravené. Co to obnášelo v praxi? Změna stylu byla očividná. Na hřišti nelétaly jen míčky, ale některým i rakety z rukou. Jiní zase nestačili uhýbat před mokrou obalenou koulou a místo raket nastavovali svá těla. Marně se rozhodčímu snaţili podsunout nová pravidla, ţe šikovný odraz tělem také platí. Sudí byl však přísný, avšak svým výrokem nový míček vţdy, kdyţ nestačil sledovat hru, se postaral o emoce na hřišti i v řadách diváků. Po litých bojích, ve kterých nechybělo ani pár bebínek, turnaj vyhrála naše mládeţ a kromě jiných cen si chlapci odnesli i putovní pohár. 1. místo: Ivan Piálek ml., Ivo Zerzánek 2. místo: Vítězslav Štork, Ondřej Novák 3. místo: Radek Ferkl, Rostislav Jeţek NOHEJBALOVÝ TURNAJ ROKYTNÁ CUP V sobotu se uskutečnil jiţ 7. ročník nohejbalového turnaje trojic ROKYTNÁ CUP, který pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou. Turnaj se konal na sokolské zahradě a hrálo se na jednom antukovém a na jednom asfaltovém hřišti bohuţel v naší obci stále chybí dva víceúčelové kurty (tenis, nohejbal, volejbal, malá kopaná, ) s umělým povrchem, o kterých se jiţ mnoho let hovoří, ale jejich realizace je bohuţel zatím v nedohlednu. Turnaje se zúčastnilo 8 muţstev, která byla rozdělena do dvou skupin. První dvě muţstva z kaţdé skupiny postoupila do finálové skupiny, která byla velice vyrovnaná a o prvních třech místech rozhodovalo aţ skóre ze vzájemných zápasů. V celém turnaji bylo odehráno 38 setů v 18. zápasech. 1. místo: Bartejs Milan, Mašek Vladimír, Nosek Pavel 2. místo: Souček Libor, Bartejs Jiří, Bartejs Tomáš 3. místo: Piálek Ivan ml., Otáhal Ondřej, Pokorný Tomáš (všichni Římov) Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Piálek Ivan ml. Touto cestou děkujeme hráčům za předvedené sportovní výkony, sponzorům za ceny věnované do turnaje, divákům za pěknou sportovní kulisu a těšíme se na příští jiţ 8. ročník. Petr Machovec

10 10 Z e sportu 1.SK Rokytnice nad Rokytnou Fotbalová sezóna je v plném proudu. Vzhledem k dosavadním výsledkům našich fotbalových muţstev nebude toto hodnocení (tak jak poslední roky) příliš radostné. A teď krátce k dosaţeným výsledkům. MUŽI_ A Vzhledem k tomu, ţe po sezóně ukončil trenérskou činnost ing. Milan Piálek a nepodařilo se v Rokytnici a okolí sehnat nového trenéra, ujala se této nelehké funkce dvojice bývalých hráčů Pavel Vlašín a Marek Jičínský. K dispozici dostali omlazené muţstvo a cíl hrát v klidném středu tabulky a připravovat muţstvo tak, aby do budoucna mohlo zaútočit na vyšší příčky. Vlivem rozlosování a několika změn pořadatelství se nám toto muţstvo představilo na našem hřišti z 9 odehraných utkání pouze 3x. Se ziskem 7 bodů a dosavadním umístění na 12. místě tak samozřejmě nemůţeme být spokojeni. Z důvodu špatného umístění a velkému počtu zraněných hráčů bylo muţstvo ještě na podzim posíleno o 2 nové hráče Tomáše Čecha a Tomáše Polovčíka a snad se tak podařilo nastartovat toto muţstvo k lepším výsledkům. Dosavadní tabulka MUŢI A 1. Rudíkov-Trnava : Náměšť-Vícenice B : Ţeletava : Stařeč : Hrotovice : Chlístov : Blatnice : Třebenice : M.Budějovice B : Dukovany : Okříšky B : Rokytnice : Myslibořice : Šebkovice B : 27 1 MUŽI_ B Muţstvo B je muţstvo, jaké svět neviděl. V jednom muţstvu spolu hrají jak dorostenci, kteří z důvodu nedostatku hráčů nemají vlastní muţstvo, tak hráči, které jsme měli moţnost vidět v muţstvu muţů v předchozích letech. Pokud se toto muţstvo sejde pohromadě, tak má více jak 20 hráčů. Bohuţel se nikdy nesejde. Velkou radost činí muţstvo všem divákům, neboť při zápasech padá velké mnoţství branek. Hlavním úkolem byla snaha udrţet u fotbalu hráče dorostu a to toto muţstvo splnilo. Aţ všem hráčům dojde, ţe i nejniţší fotbalová soutěţ se nedá hrát bez řádného tréninku, dá se očekávat i vylepšení současného postavení v tabulce. Muţstvo se snaţí trénovat Radek Ferkl. Dosavadní tabulka MUŢI B 1. Heraltice : Radotice : Domamil : Blatnice B : Slavice : Štěměchy : Rokytnice B : Lesonice B : Kouty B : 17 5

11 11 Ze sportu PŘÍPRAVKA Naši nejmladší fotbalisté pod vedením trenérů p. Machovce, p. Stručovského a p. Štorka nám v současnosti dělají velkou radost. Po hubených letech se zúročila několikaletá práce trenérů a muţstvo se pohybuje v popředí tabulky. Je jen škoda, ţe počet hráčů je stále nízký a tak při svých dvojzápasech s nejlepšími muţstvy ztrácejí v závěrech zápasů důleţité body. V příští sezóně dojde opět k odchodu nejstarších ţáků a bude třeba toto muţstvo doplnit o nové fotbalisty. 1. Budišov-Nárameč : Brtnice : Rokytnice : Hartvíkovice : Výčapy : Rapotice : Vladislav : Rouchovany : Vícenice : Valeč : 89 1 Jistě jste si všimli, ţe fotbalový výbor, hráči a fanoušci v roce 2009 nezaháleli. Nově se podařil uvést do ţivota FOTBALOVÝ PLES, ROKYTNÁ FEST a u travnatého hřiště vzniká posezení pro diváky a hráče. Všechny tyto akce mají za úkol zlepšit prostředí v okolí fotbalového hřiště pro TURNAJ ROKYTNIC, který se bude v příštím roce konat právě u nás. Věříme, ţe nám zachováte přízeň i v případě nedobrých výsledků a i nadále nás budete podporovat při akcích pořádaných 1.SK Rokytnice. Za 1. SK Rokytnice Radek Ferkl ROKYTNÁ FEST 2009

12 12 Ze školy Podzim ve škole Podzime, podzime, uţ zas nosíš deště, pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě. Letos jsme rozhodně podzim o pozdrţení prosit nemuseli. Spíš bychom měli poţádat o trochu méně slunečného počasí, aby nás to ze školních lavic netáhlo tolik ven. Ale školní rok je skutečně tady a na volné dny prázdnin nám zbývá uţ jen voňavá vzpomínka. Nový školní rok s sebou přinesl několik změn. Do naší školy nastoupil nový pan ředitel Mgr. Vladimír Halámek. Přejeme mu, aby se mu na naší škole líbilo, aby se mu zde dobře pracovalo a aby se mu dařilo uskutečnit co nejvíce plánů. 1. září se na nás ze školních lavic usmívalo dvanáct nových tvářiček. Přivítala je jejich třídní učitelka Mgr. Milena Pospíšilová, pan ředitel, pan starosta, radní kraje Vysočina pan Zdeněk Ryšavý a samozřejmě i jejich spoluţáci, hlavně páťáci, kteří s nimi jsou v jedné třídě. A poslední přivítání patří nové paní učitelce Mgr. Jitce Mahelové, která učí naše čtvrťáky. Třídním učitelem čtvrťáků je pan ředitel, druhý a třetí ročník vyučuje třídní učitelka Mgr. Jaroslava Ryglová. Do nového školního roku dostala naše škola dárek. A ne malý. Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rokytnice nad Rokytnou tímto děkuje zastupitelstvu místního obecního úřadu za finanční dar, který bude pouţit na úpravu školní záhrady. Jedná se o výtěţek z prázdninových kulturních akcí, pořádaných OÚ.Touto cestou chceme poděkovat i všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jejich zajištění. Od poloviny září začaly na škole pracovat krouţky. Kromě tradičních tělovýchovných krouţků, flétniček, angličtiny, ekologického krouţku a tvořivé dílny přibyly dva nové pomoc dětem se speciálními poruchami učení a Tee - ball. Těší nás, ţe je o všechny vysoký zájem a doufáme, ţe náplň krouţků uspokojí očekávání dětí i rodičů. Od začátku roku pracuje také naplno druţina. Pí. vychovatelka přišla po prázdninách se spoustou nových nápadů a některé uţ s dětmi stačila uskutečnit. Objevují se první zdařilé keramické výrobky, potištěná trička, podzimní dekorace. Příjemné počasí umoţňuje i častou relaxaci dětí na hřišti i v přírodě. 26. září se uskutečnilo druhé podzimní putování na Mařenku. V letošním roce se naše řady poněkud rozrostly. Zúčastnilo se šestnáct dětí a čtyři rodiče. Pro prvňáky, kteří s nadšením vyrazili po obědě od školy, bylo toto odpoledne poněkud náročnější, k večeru při návratu uţ byly nejedny noţky unavené, ale záchranu v podobě tatínků s auty jsme volat nemuseli, cestu nakonec zvládli všichni a v pondělí uţ hlásili, ţe příští rok půjdou znovu. Cestu nám zpestřilo poznávání stromů, sledování a sběr šišek, které se nakonec vyuţily jako munice při střelbě na cíl. Snaha byla oceněna drobnými odměnami a po namáhavém výstupu na vrchol jsme si doplnili energii sladkou horalkou. U dašovského rybníka nás čekala delší zastávka pečení buřtíků a předání diplomu za zdolání Mařenky. A pak hajdy domů. A další plány? Je jich dost. V nejbliţší době to bude 15. října drakiáda, 22. října filcování pro dospělé, 2. listopadu proţitková noc ve škole, 13. listopadu loučení s podzimem a v prosinci vánoční tvoření a putování za vánoční hvězdou. O všech akcích budou děti i rodiče včas informováni učiteli, prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy. Mgr. Milena Pospíšilová

13 Radíme 13 Okénko pro motoristy Zimní pneumatiky nutnost nebo zbytečná investice? Co říkají zákony ČR: Řidiči osobních automobilů mají od povinnost na silnicích označených dopravní značkou zimní výbava v období od 1.listopadu do 31.března pouţívat zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech. Minimální povolená hloubka vzorku je v tomto případě u osobních automobilů 4mm. Na silnicích neoznačených dopravními značkami zimní výbava povinnost pouţívat zimní pneumatiky neplatí a minimální hloubka vzorku zůstává stejně jako u letních pneumatik na 1,6mm. Aktuální umístění značky na území ČR je moţné nalézt na internetové adrese Jaké jsou postihy při nedodrţení zákona? Řidiči mohou obdrţet pokutu aţ 2000 Kč a ztratit 1 bod. Mnohem horší situace však můţe nastat v případě dopravní nehody. Při jízdě označeným úsekem bez zimní výbavy se stává vozidlo nezpůsobilým pro provoz na pozemních komunikacích, řidič tím porušuje vyhlášku, můţe být označen za viníka dopravní nehody a pojišťovna nemá povinnost hradit způsobenou škodu z povinného ručení stejně jako škodu z havarijního pojištění. Co říkají odborníci: Zimní pneumatiky jsou vyrobeny z materiálů, které správně plní svoji funkci v teplotách od 7 C do -25 C, naopak letní pneumatiky ztrácí pod 7 C přilnavost. Se ztrátou přilnavosti se prodluţuje brzdná dráha automobilu, zhoršuje se chování při průjezdu zatáčkou a ztrácí se schopnost automobilu rozjezdu do kopce. Zimní pneumatiky mají navíc speciálně tvarovaný vzorek, který je uzpůsoben pro odvod vody a sněhové břečky ze stopy. Oproti letnímu je zimní vzorek sloţen z velkého počtu mikro-lamel, které činí vzorek pruţnějším a které dokáţou pracovat i na ujeţděném sněhu nebo na namrzlých površích. Srovnávací testy dokázaly, ţe pouţitím letních pneumatik na vozovce pokryté sněhem se při jízdě rychlostí pouhých 50Km/h prodlouţí brzdná dráha automobilu o téměř 10m oproti jízdě na zimních pneumatikách. Hloubka vzorku dokáţe významně ovlivnit chování pneumatiky. Pokud mají zimní pneumatiky nový vzorek (8mm) dokáţou na zasněţené vozovce zastavit vozidlo z rychlosti 70km/h s brzdnou dráhou 50m. Stejné pneumatiky ovšem jiţ sjeté a se vzorkem 4mm, zastaví vozidlo na 75m. Pneumatiky se vzorkem 1,6mm potřebují pro zastavení dokonce 90m. Pozor na kombinování letních a zimních pneumatik. S výjimkou okruhových speciálů a některých závodních vozidel jsou dnes všechny automobily vyráběny tak, aby v kritických situacích vzniklých při zatáčení měly sklon k nedotáčivosti. To znamená, ţe pokud jede vozidlo do zatáčky příliš rychle a nastane smyk, první náprava, která ztratí soudrţnost s vozovkou, je přední náprava. Automobil se začne jakoby hrnout ven ze zatáčky, ale zpomalením je moţné smyk přední nápravy odvrátit. Smyk přední nápravy je z pohledu řidiče mnohem lépe zvládnutelný neţ smyk zadní nápravy. Pokud ovšem obujeme na přední nápravu vozidla kvalitní nové zimní pneumatiky a na zadní nápravě ponecháme letní pneumatiky s dosluhujícím vzorkem, dojde k tomu, ţe po překročení určité rychlosti nastane v zatáčce smyk zadní nápravy, protoţe přední nápravu drţí kvalitní zimní pneumatiky. Smyk zadní nápravy je v tomto případě téměř nevyrovnatelný. Pozor, není to to samé, jako kdyţ dostaneme automobil na zasněţené vozovce do smyku pomocí zatáhnutí ruční brzdy. Tzv. hodiny přes ručku je snadné vyrovnat, protoţe vozidlo je po uvolnění ruční brzdy znovu nedotáčivé. Levné pneumatiky ze supermarketů: Hlavní obchodní záměr supermarketů je nabízet zákazníkům výrobky za pohádkově nízké ceny. V dnešní době, kdy nové supermarkety vznikají bezmála na kaţdém rohu, musejí o svoje zákazníky bojovat a přetahovat je k sobě neustálým sniţováním cen, zaváděním výprodejů a sezónních akcí. V této slevové euforii se ve snaze mít nejlevnější máslo melouny nebo třeba sadu šroubováků musí kvalita prodávaných výrobků odsunout aţ na druhé místo a supermarkety prostě prodávají to, co je nejlevnější. Nejlevnější však většinou neznamená kvalitní. Ing. Ondřej Novák

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny zkontroloval

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Malé granty Výběrová komise konstatovala, že všichni žadatelé splnili podmínky grantového řízení a tudíž všichni uspěli. Celkem se přihlásilo 14 žadatelů a ti

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zkušenost ze zahraničí

Zkušenost ze zahraničí Zkušenost ze zahraničí Vánoční turnaj v chorvatské Poreči O vánočních prázdninách se starší minižáci (U13) Sokola Pražského vydali na vánoční turnaj do chorvatské Poreče. Jednalo se už o 11. ročník tohoto

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Omluveni: Program: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 35. - SPORTOVNÍ HRY Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Sportovní hry

Více